top of page

Βρέθηκαν 233 στοιχεία για ""

 • Μεταγραφή ανήλικων αθλητών ποδηλασίας για σπουδαίους και σοβαρούς λόγους

  ΑΣΕΑΔ 30/2023 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Ποδηλασία. Προσφυγή για έγκριση μεταγραφής ανήλικων αθλητών σε άλλο αθλητικό σωματείο. Οι αθλητές έχουν κατ’ αρχήν το δικαίωμα να επιλέγουν ελευθέρως το αθλητικό σωματείο της προτίμησης τους. Οι περιορισμοί στις εγγραφές και μεταγραφές αθλητών από σωματείο σε σωματείο μπορούν να τεθούν, μόνο εάν δικαιολογούνται από λόγους αναγόμενους στην προστασία του αθλητισμού ή, γενικότερα, από λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφ' όσον δεν συνιστούν υπέρμετρη δέσμευση της προσωπικότητας των αθλητών και δεν καθιστούν δυσχερή την άθλησή τους. Το σωματείο στο οποίο ανήκουν τα ανήλικα τέκνα των προσφευγόντων δεν καλύπτει τις αγωνιστικές και εν γένει αθλητικές ανάγκες τους (ιματισμό, ειδικά υποδήματα, δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δαπάνες ειδικής διατροφής, έξοδα συμμετοχής σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα) και δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στην υποχρέωση απασχόλησης και προσφοράς προπονητή, αφού ο προπονητής του σωματείου βρίσκεται μακριά από την έδρα του σωματείου και την κατοικία των αθλητών. Αυτό είχε ως συνέπεια αφ' ενός η διεξαγωγή των προπονήσεων των ανηλίκων τέκνων των προσφευγόντων να γίνεται με απουσία προπονητή, αφ' ετέρου οι προσφεύγοντες να αναζητήσουν άλλον προπονητή. Τα ανωτέρω γεγονότα καταδεικνύουν ότι έχουν δημιουργηθεί αναμφισβήτητα δυσμενείς συνέπειες στις προοπτικές της εξέλιξης των ανηλίκων τέκνων των προσφευγόντων, αλλά και στις σχέσεις τους με το ανωτέρω σωματείο, το οποίο διεξάγει πλημμελώς την αγωνιστική υποστήριξή τους, με συνέπεια να υφίσταται κίνδυνος διακοπής της αθλητικής τους δραστηριότητας. Δέχεται την προσφυγή. Εγκρίνει τη μεταγραφή.

 • Θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και εξορθολογισμός της αθλητικής νομοθεσίας

  Ν. 5025/2023 (ΦΕΚ Α΄ 42/24.2.2023) Άρθρο 1 Σκοπός Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν: α) στη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού, β) στην εμπέδωση ασφάλειας δικαίου και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και ερμηνευτικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας, γ) στη θεσμική ενίσχυση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δ) στη θεσμοθέτηση συστήματος αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών, ε) στην αναγνώριση των αγωνιστικών διακρίσεων αθλητών ειδικά για το έτος 2022 και στ) στη μείωση του κόστους θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άρθρο 2 Αντικείμενο Αντικείμενο του παρόντος είναι ρυθμίσεις που αφορούν: α) στη συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως προβλέψεις για τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου ως μελών σε αθλητικό σωματείο για την κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση, για τον τρόπο συγκρότησης των Επιτροπών Δεοντολογίας στις αθλητικές ομοσπονδίες, για τους όρους απασχόλησης των προπονητών από αθλητικά σωματεία και ιδίως από αθλητικά σωματεία νησιωτικών περιοχών, για τα Προγράμματα και τις Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους, για τις συνέπειες μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για τις κυρώσεις σε περίπτωση κωλύματος οργάνου διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, β) στον ορισμό προθεσμίας καταχώρισης και στην πρόβλεψη συνεπειών σε περίπτωση μη έγκαιρης καταχώρισης στοιχείων από τους υπόχρεους φορείς στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γ) στην καθιέρωση του συστήματος αξιολόγησης των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ», το οποίο θα συνδέεται με τον καθορισμό του ύψους της ετήσιας τακτικής ή τυχόν έκτακτης επιχορήγησης των ομοσπονδιών, δ) στην πρόβλεψη ειδικών προϋποθέσεων για την αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 και ε) στη ρύθμιση για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άρθρο 3 Δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου σε αθλητικό σωματείο - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 3 ν. 2725/1999 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών των αναφερόμενων αθλημάτων ως μελών σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, καθώς και της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, τροποποιείται με την προσθήκη μετά από τις λέξεις «της αθλητικής αλιείας» των λέξεων «του τριάθλου» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, του τριάθλου, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.» Άρθρο 4 Κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 7 και παρ. 3 άρθρου 8 ν. 2725/1999 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της απαγόρευσης συστέγασης αθλητικού σωματείου με εμπορική επιχείρηση, τροποποιείται, με την προσθήκη εξαίρεσης ως προς τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, και η παρ. 5 του άρθρου 7 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης, πλην των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, όπως κυλικεία, αναψυκτήρια, που λειτουργούν εντός αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να στεγάζεται στην έδρα αυτών. 2. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, περί των περιπτώσεων κατά τις οποίες αποφασίζεται η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικό σωματείο, τροποποιείται, με την προσθήκη της φράσης «, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 7, ή» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 7, ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.» Άρθρο 5 Συγκρότηση Επιτροπών Δεοντολογίας σε αθλητικές ομοσπονδίες - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 26 ν. 2725/1999 Στην παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των επιτροπών δεοντολογίας και των κωδίκων δεοντολογίας που υιοθετούνται από αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ολυμπιακές και μη, αθλητικές ομοσπονδίες, επέρχονται λεκτικές βελτιώσεις στις περ. α’ έως δ’ και οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α’, προστίθεται η φράση «και της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Φι.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.)», β) στην περ. γ’: βα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο με την προσθήκη στην αρχή του της φράσης «Με την επιφύλαξη της περ. δ’», ββ) προστίθενται νέα, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο, εδάφια, γ) η περ. δ’ αντικαθίσταται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. α. Οι αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ολυμπιακές και μη, αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να υιοθετούν Κώδικες Δεοντολογίας, εναρμονισμένους με τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών των αντίστοιχων αθλημάτων ή, ελλείψει τέτοιων, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Φι.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). β. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στην περ. α’ αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους και διέπουν ιδίως τη διαχείριση των οικονομικών τους υποθέσεων, την ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και τις δημόσια εκδηλούμενες συμπεριφορές και δηλώσεις που πλήττουν τη φήμη των αντίστοιχων αθλημάτων. γ. Με την επιφύλαξη της περ. δ’, στις αναφερόμενες στην περ. α’ αθλητικές ομοσπονδίες συστήνονται υποχρεωτικά Επιτροπές Δεοντολογίας, με αντικείμενο τη διερεύνηση και εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων, που σχετίζονται με τις υποθέσεις που αναφέρονται στις περ. α’ και β’. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στην περ. α’ αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και επί των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή εμπειρίας σε θέματα αθλητισμού ή απονομής δικαιοδοτικού έργου και ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, αμεροληψία και διαφάνεια. Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι τριετής και δεν ανανεώνεται. Δεν επιτρέπεται να οριστεί τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας πρόσωπο που είναι μέλος καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος της οικείας ομοσπονδίας ή υποκείμενης ένωσης-μέλους της, πρόσωπο που είναι μέλος καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος ή απλό μέλος υποκείμενου αθλητικού σωματείου, καθώς και πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα του άρθρου 3 ή συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου με την ομοσπονδία ή υποκείμενο αυτής αθλητικό φορέα. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δεοντολογίας, οι οποίες αφορούν την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων επί των προσώπων δικαιοδοσίας τους, δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών και προσβάλλονται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών. δ. Ειδικά στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συστήνεται υποχρεωτικά Επιτροπή Δεοντολογίας, με τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία, που περιγράφονται στην περ. γ’, η οποία αποτελείται από ερευνητικό και δικαστικό τμήμα και συγκροτείται υποχρεωτικά από τακτικούς δικαστές, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται.» Άρθρο 6 Προσδιορισμός κρατικής χρηματοδότησης ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 2725/1999 Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε να επικαιροποιηθεί η νομοθετική παραπομπή, β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6). Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι ομοσπονδίες, των οποίων τα ίδια έσοδα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησής τους, δηλαδή το άθροισμα της τακτικής επιχορήγησής τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της χρηματοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), περί της χρησιμοποίησης ποσοστού των εσόδων από τη φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων και την επιχορήγηση των ειδικών επιτροπών του άρθρου 53 του παρόντος. Χρόνος υπολογισμού των ίδιων εσόδων των ομοσπονδιών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό που υποβάλλεται προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α., ορίζεται το προηγούμενο των προσλήψεων έτος.» Άρθρο 7 Ελάχιστη διάρκεια της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από αθλητικούς φορείς - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 31 ν. 2725/1999 Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της υποχρέωσης κατάρτισης εγγράφως σύμβασης εργασίας μεταξύ του προπονητή και του αθλητικού φορέα στον οποίο ο προπονητής παρέχει τις υπηρεσίες του, προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφια και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Κάθε αθλητικός φορέας υποχρεούται να απασχολεί προπονητή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών εντός της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Κατά παρέκκλιση του τρίτου και τέταρτου εδαφίου, αθλητικοί φορείς, που εδρεύουν: α) σε νησιωτικές περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), περί του πληθυσμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και β) στον Δήμο Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) στη Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσης της Δημοτικής Ενότητας Ερεικούσσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δ) στη Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ε) στη Δημοτική Κοινότητα Οθωνών της Δημοτικής Ενότητας Οθωνών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στ) στον Δήμο Παξών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ζ) στον Δήμο Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η) στον Δήμο Οινουσσών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θ) στον Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ι) στον Δήμο Αγαθονησίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ια) στον Δήμο Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιβ) στον Δήμο Λειψών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιγ) στον Δήμο Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδ) στον Δήμο Πάτμου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιε) στον Δήμο Νισύρου της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιστ) στον Δήμο Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιζ) στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιη) στον Δήμο Τήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιθ) στον Δήμο Χάλκης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κ) στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, απασχολούν προπονητή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με αμοιβή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.» Άρθρο 8 Ρυθμίσεις για τους προπονητές διακριθέντων αθλητών στο Α’ επίπεδο και για τους προπονητές σωματείων νησιωτικών περιοχών - Τροποποίηση υποπερ. δ) περ. Α’ παρ. 1 και περ. γ) παρ. 2 άρθρου 31Α ν. 2725/1999 1. Η υποπερ. δ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ένταξης στους προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου των πρώην αθλητών που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, τροποποιείται ώστε να συγκαταλέγονται στους προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου και οι προπονητές των αθλητών εκείνων που κατέκτησαν τις εν λόγω διακρίσεις στις αναφερόμενες διοργανώσεις και η υποπερ. δ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 31Α διαμορφώνεται ως εξής: «δ) πρώην αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, καθώς και οι προπονητές των αθλητών που κατέκτησαν τις παραπάνω διακρίσεις στις διοργανώσεις αυτές, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α’ επιπέδου.» 2. Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999, περί της κατηγοριοποίησης, αναλόγως του επιπέδου τους, της απασχόλησης των κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) πριν από τις λέξεις «ως βοηθοί προπονητή» τίθεται η αρίθμηση ως υποπερ. με το αριθμητικό «γα)», β) πριν από τις λέξεις «ως πρώτοι προπονητές» τίθεται η αρίθμηση ως υποπερ. με το αριθμητικό «γβ)», γ) πριν από τις λέξεις «σε σωματεία ή ακαδημίες» τίθεται η αρίθμηση ως στοιχείο υποπερ. με το αριθμητικό «i» και β) προστίθεται στοιχείο «ii» στην υποπερ. γβ) και η παρ. 2 του άρθρου 31Α διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής: α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου. β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α’ επιπέδου. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου. γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται: γα) ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και γβ) ως πρώτοι προπονητές i) σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων και ii) σε σωματεία ή ακαδημίες, που εδρεύουν σε νησιωτική περιφερειακή ή δημοτική ενότητα του πέμπτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 31, ανεξαρτήτως του πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής κατηγορίας, στην οποία συμμετέχουν.» Άρθρο 9 Πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων και των ιδιωτικών αθλητικών σχολών - Προσθήκη Κεφαλαίου ΜΒ’ στον ν. 4442/2016 και τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ ν. 4442/2016 1. Στον ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί του νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, προστίθεται Κεφάλαιο MΒ’ ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΒ’ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Άρθρο 311 Πεδίο εφαρμογής Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές με ενδεικτικούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 93.13.10.01, 93.13.10.02 και 93.13.10.03. Άρθρο 312 Αρμόδια αρχή Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται η Περιφέρεια, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της δραστηριότητας. Άρθρο 313 Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών 1. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5. 2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. 3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). 4. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. 5. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9. 6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 317, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας, στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων. 7. Μετά από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 317, όπου γίνεται αναφορά σε «άδεια» ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 314 Παράβολο Για την υποβολή της γνωστοποίησης των ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του παραβόλου του άρθρου 11, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 317. Άρθρο 315 Έλεγχοι Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 312 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5). Άρθρο 316 Παραβάσεις - Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας, όπως εξειδικεύονται την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 317. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 312. 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση ή ανάκληση της «άδειας» ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού γυμναστηρίου ή της ιδιωτικής αθλητικής σχολής. 3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Άρθρο 317 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 314, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 316 εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Άρθρο 318 Μεταβατικές διατάξεις 1. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 313, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία του ιδιωτικού γυμναστηρίου ή της ιδιωτικής αθλητικής σχολής διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 317 εξακολουθεί να εφαρμόζεται το π.δ. 219/2006 (Α’ 221) «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων», το οποίο παύει, με την έκδοσή τους, να εφαρμόζεται για όσα θέματα ρυθμίζονται ρητά σε αυτές. Άρθρο 319 Λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών - Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 2725/1999 Στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο του άρθρου, προστίθεται η λέξη «αθλητικές» πριν από τη λέξη «σχολές», β) στην παρ. 1: βα) προστίθεται η λέξη «αθλητικής» πριν από τη λέξη «σχολής» και ββ) η φράση «άδεια του αρμόδιου Νομάρχη» αντικαθίσταται από τη φράση «γνωστοποίηση στην οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΜΒ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230)», γ) στην παρ. 2 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και: γα) προστίθεται η λέξη «αθλητικών» πριν από τη λέξη «σχολών» και γβ) προστίθεται η λέξη «αθλητικής» πριν από τη λέξη «σχολής» και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 32 Ιδιωτικά γυμναστήρια - Ιδιωτικές αθλητικές σχολές 1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, που έχει σκοπό τη σωματική άσκηση ή την εκμάθηση αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με την καταβολή ή μη διδάκτρων, απαιτείται γνωστοποίηση στην οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΜΒ’ του ν. 4442/1016 (Α’ 230). 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και αθλητικών σχολών της παρ. 1, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύσταση και η λειτουργία ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου, η διαδικασία επέκτασης ή μεταφοράς γυμναστηρίου ή σχολής, η ανανέωσή της, καθώς και ο χρόνος προσαρμογής στον παρόντα νόμο των γυμναστηρίων και σχολών που λειτουργούν κατά τη δημοσίευσή του.» 2. Στο Παράρτημα ΙΙ του 4442/2016, περί ενάρξεως ισχύος, προστίθεται περ. 11 ως εξής: «11. τα άρθρα 311 έως 319, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.» Άρθρο 10 Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αγώνες - Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή - Τροποποίηση παρ. 7 και 9 άρθρου 33 ν. 2725/1999 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των αθλητών που συμμετέχουν στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας» μετά από τις λέξεις «της οικείας ομοσπονδίας» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, με την επίδειξη αντίστοιχα: α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς, β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε., γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα και δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).» 2. Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, περί των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών, προστίθενται νέα, δέκατο τέταρτο, δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο, εδάφια και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: «9. Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους. Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών. Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως. Από την ημερομηνία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του δεκάτου έκτου εδαφίου, η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται ψηφιακά (Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή ισχύει για τη συμμετοχή αθλητή σε προπονήσεις και αγώνες οποιουδήποτε αθλήματος. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο, τα πεδία που περιλαμβάνει η Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή, τα θέματα διαλειτουργικότητας και ασφαλούς διαβίβασης των δεδομένων και καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων, η αρμοδιότητα θεώρησης και ανανέωσης, ο χρόνος της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Υγείας Αθλητή, ο χρόνος κατάργησης της έγχαρτης κάρτας και η τυχόν απαιτούμενη μεταβατική περίοδος παράλληλης ισχύος και των δύο τύπων κάρτας υγείας αθλητή, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο αναγκαίο θέμα για την έκδοση της Ψηφιακής Κάρτας Υγείας Αθλητή.» Άρθρο 11 Προϋποθέσεις αναγνώρισης διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες - Κατάταξη Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους - Τροποποίηση υποπερ. δ’ περ. 6) έκτου εδαφίου παρ. 8 και παρ. 9 άρθρου 34 ν. 2725/1999 1. Το τρίτο εδάφιο της υποπερ. δ’ της περ. 6) του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των προϋποθέσεων αναγνώρισης της διάκρισης αθλητών που επιτυγχάνεται στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών, τροποποιείται με την προσθήκη μετά από τη φράση «η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα» της φράσης «που όλα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 8,» και η υποπερ. δ’ της περ. 6) του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 διαμορφώνεται ως εξής: «δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, που όλα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 8, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω, στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή τέτοιου αθλήματος που σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.» 2. Στο δέκατο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, περί μισθολογικής κατάταξης των Ελλήνων Παραολυμπιονικών, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) στο δέκατο εδάφιο, βα), μετά από τη φράση «Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες», η φράση «που υπηρετούν στη Γ.Γ.Α. και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού» αντικαθίσταται από τη φράση «καθώς και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες Κωφοί που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)», ββ) μετά από τη φράση «κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους», διαγράφεται η φράση «με τριακονταπενταετή υπηρεσία», και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: «9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού. Η δυνατότητα διορισμού του πρώτου εδαφίου ισχύει και για αθλητές που κατακτούν τουλάχιστον δύο (2) φορές από 1η έως και 3η νίκη στην ίδια διοργάνωση, αν πρόκειται για Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά τον διορισμό. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για τον σκοπό αυτόν, μαζί με τη σχετική αίτηση για τον διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή, ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης. Αθλητές με αναπηρία επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες, καθώς και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες Κωφοί που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.» Άρθρο 12 Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους - Αντικατάσταση άρθρου 39 ν. 2725/1999 To άρθρο 39 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί του μαζικού αθλητισμού, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 39 Προγράμματα Άθλησης για Όλους και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.) 1. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και υποστήριξη των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. αντίστοιχα) σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, σκοπός τους είναι η βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευεξίας των αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλους φορείς, όπως, ιδίως, αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, φορείς διοργάνωσης προγραμμάτων εργασιακής άθλησης και φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι φέρουν τη σχετική πιστοποίηση/έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 2. Οι φορείς που υλοποιούν Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των εγκεκριμένων από τη Γ.Γ.Α. Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συμβάσεις του πρώτου εδαφίου, μέχρι το ύψος του ποσού που εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους οι προσλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη από είσπραξη διδάκτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα Π.Α.γ.Ο. και στις Ε.Α.γ.Ο. ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα Π.Α.γ.Ο. και τις Ε.Α.γ.Ο., καθώς και από άλλους οικονομικούς πόρους. Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280). Η Γ.Γ.Α. προτείνει τον αριθμό των θέσεων των πτυχιούχων φυσικής αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., που υλοποιούν οι φορείς και οι Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο, που καθορίζεται με την απόφαση της περ. α) της παρ. 3. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών. Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου, έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού της. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη. 3. α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, τα κριτήρια και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων υλοποίησης από τη Γ.Γ.Α., οι διαδικασίες υλοποίησης της υποστήριξης και επιχορήγησης, τα ειδικότερα κριτήρια επιχορήγησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα. β) Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών εγκρίνονται η πρόσληψη του προσωπικού της παρ. 2 και η κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα.» Άρθρο 13 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών που μετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου αθλητικών φορέων - Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 52Β ν. 2725/1999 H παρ. 8 του άρθρου 52Β του ν. 2725/1999 (Α’ 21), περί της καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε αθλητικούς φορείς, αντικαθίσταται ως εξής: «8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου για τους ελέγχους του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί των αμοιβών των συλλογικών οργάνων. Η καταβολή της αποζημίωσης του πρώτου εδαφίου για την απασχόληση των μελών των κλιμακίων κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων αποκλείει την αξίωση επιπλέον αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες για την ίδια απασχόληση.» Άρθρο 14 Διοργάνωση δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων και από μη αθλητικούς φορείς - Αθλητική συνάντηση εντός των διοικητικών ορίων Δήμου ή εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 4 και 5 και κατάργηση παρ. 6 άρθρου 56Δ ν. 2725/1999 Στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται ως τίτλος του άρθρου ο τίτλος «Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων», β) στην παρ. 4: βα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείαι, με την προσθήκη της φράσης «εθνικής ή παγκόσμιας», ββ) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, βγ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, γ) στην παρ. 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, δ) η παρ. 6 καταργείται και το άρθρο 56Δ διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 56Δ Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, καθώς και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και προσώπων που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλουμένων), η οποία διοργανώνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής. 2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται, αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της. 3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης: α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία αθλήματος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1 και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α’ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015(Β’ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (Β’ 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης. β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα προβλέπονται στην περ. ε’ για την ομάδα Ζ2 και στις περ. στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης. 4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας εθνικής ή παγκόσμιας ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 1. Ειδικά οι αθλητικές συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας εθνικής ή παγκόσμιας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται και από μη αθλητικούς φορείς, ιδίως, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, δημόσιους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα και ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση και βεβαίωση για την καταλληλότητα και ασφάλεια του χώρου της οικείας ομοσπονδίας. Αν η αθλητική συνάντηση του δευτέρου εδαφίου διεξάγεται αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων Δήμου, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3, από το αρμόδιο όργανο για τα θέματα αθλητισμού του οικείου Δήμου. 4Α. Ειδικά για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ, οι αθλητικές και οι προπονητικές συναντήσεις εντάσσονται στην έννοια της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων και διαχωρίζονται σε βαθμίδες αγώνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων του πρώτου εδαφίου λογίζεται η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. 5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθμίζεται αποκλειστικά από την περίπτωση Β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις. Η διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος δεν εφαρμόζεται για αθλητικές συναντήσεις, οι οποίες διεξάγονται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων.» Άρθρο 15 Συνέπειες μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 78 ν. 2725/1999 - Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 78 του ν. 2725/1999 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί εγγυητικής επιστολής και διαχειριστικών υποχρεώσεων Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, η νομοθετική παραπομπή στην «παρ. 12 του άρθρου 69» αντικαθίσταται από νομοθετική παραπομπή στην «παρ. 8Α», και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: «8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 4, σε κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 8Α.» 2. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, περί εγγυητικής επιστολής και διαχειριστικών υποχρεώσεων Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, προστίθεται παρ. 8Α ως εξής: «8Α. Η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των παρ. 1 έως 8 ως προς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής της Α.Α.Ε. σε αθλητικές διοργανώσεις. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 3.» Άρθρο 16 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Τροποποίηση παρ. 3, 4, 5 και 7 άρθρου 77Α ν. 2725/1999 1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), τροποποιείται ως προς τους λόγους άρνησης χορήγησης του πιστοποιητικού από την Ε.Ε.Α., και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Ε.Α. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα, και ισχύει για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Ε.Ε.Α. χορηγεί το πιστοποιητικό, εφόσον υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4 και διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Η Ε.Ε.Α. αρνείται τη χορήγηση του πιστοποιητικού, εφόσον δεν προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παρ. 4 και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο που ζητεί κατά την κρίση της η Ε.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 9, καθώς και σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, ιδίως, εάν αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον, μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία της απόφασης της Ε.Ε.Α.. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας εκ μέρους των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε. ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε. ή άρνησης παροχής στοιχείων προς την Ε.Ε.Α., εφαρμόζεται αποκλειστικά η παρ. 12 του άρθρου 69.» 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, προστίθεται περ. (στ) και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α. υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Α. έως την 15η Ιουλίου, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών: αα) προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν και χρησιμοποίησαν ως έδρα κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, (αβ) προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, (αγ) προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος», (αδ) προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, (αε) κάθε απαίτησης από αυτές που παρατίθενται στην παρ. 9 του άρθρου 78, η οποία έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου, ή επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 95 ή το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας, ή με άλλον εκτελεστό τίτλο. (β) Αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. (γ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας: (γα) συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α’ 49), (γβ) των διαμορφώσεων για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με αναπηρία στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). (δ) Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός είναι ομοίως ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και κατατίθεται στην Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. (ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 78, αν η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποβάλλεται από Α.Α.Ε. (στ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών της διοίκησης, καθώς και των προσώπων που ασκούν αρμοδιότητα ή έργο που σχετίζεται με τη διοίκηση ή εκπροσώπηση των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., περί μη συνδρομής στο πρόσωπό τους κωλύματος των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 3 για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α. Τα δικαιολογητικά των περ. α) έως και ε) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν υφίσταται οφειλή των υποπερ. αα) έως αε), δύναται να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί ανυπαρξίας της σχετικής οφειλής, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από δημόσια αρχή. Αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή για νεοσύστατο Τ.Α.Α. λόγω προβιβασμού από ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία ή για Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που έχει προβιβασθεί από κατώτερη αγωνιστική κατηγορία, η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 υποβάλλεται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου εθνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα.» 3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διαγράφεται η φράση «ειδικά αιτιολογημένη» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Η Ε.Ε.Α., με απόφασή της, μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 4, ή για την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να εκτείνεται και πέραν των καθοριζόμενων στις παρ. 3 και 4 χρονικών ορίων χορήγησης του πιστοποιητικού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών της Επιτροπής.» 4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η φράση «σύμφωνα μετην παρ. 2 του άρθρου 3 που συνεπάγεται» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και την παρ. 8Α του άρθρου 78 που συνεπάγονται», και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με την επιφύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και την παρ. 8Α του άρθρου 78, που συνεπάγονται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, αν πρόκειται για Κ.Α.Ε., η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά με την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) έως πέντε (5) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης ή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά περίπτωση.» Άρθρο 17 Κυρώσεις σε περίπτωση κωλύματος οργάνου διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 2725/1999 Στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2725/1999 (Α’ 21), περί κωλυμάτων και περιορισμών μελών διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, προστίθεται η φράση «ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται είτε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είτε από δικαιοδοτικό όργανο ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού,», επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παρ. 1 του άρθρου 3, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται είτε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είτε από δικαιοδοτικό όργανο ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή ως διαχειριστή Τ.Α.Α.. Η έκπτωση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.» Άρθρο 18 Συνέπειες μη εισαγωγής στοιχείων στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 24 ν. 4373/2016 Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), περί του Μητρώου Φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αντικαθίσταται ως εξής: «3. α) Η πρώτη καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων της παρ. 1 γίνεται από τους υπόχρεους αθλητικούς φορείς εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2. Μετά την αρχική καταχώριση και υποβολή των υποχρεωτικών στοιχείων, ο αθλητικός φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων του εντός δύο (2) μηνών από την επέλευσή τους. β) Η εισαγωγή και επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται με ευθύνη του κάθε φορέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικού φορέα, το οποίο δεν εισάγει ή δεν επικαιροποιεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων τα στοιχεία της παρ. 1 εντός των προθεσμιών της περ. α), κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτο. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.» Άρθρο 19 Ζητήματα Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών - Τροποποίηση παρ. 2, 6 και 7 άρθρου 58 ν. 4809/2021 1. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) μετά τη φράση «που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού» προστίθεται η φράση «, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,», αβ) η φράση «επτά (7) μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «εννέα (9) μέλη», β) στο δεύτερο εδάφιο, βα) η φράση «δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη» αντικαθίσταται από τη φράση «τρία (3) υπηρεσιακά στελέχη», ββ) μετά από τη φράση «κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου», το σημείο στίξης «,» αντικαθίσταται από τη λέξη «και», βγ) μετά από τη φράση «κατόπιν εισήγησης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου» προστίθεται η φράση «και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), που αναπληρώνεται σύμφωνα με το καταστατικό της» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2.α) Το Ι.Ε.Α.Σ. εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται τρία (3) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), που αναπληρώνεται σύμφωνα με το καταστατικό της. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους επτά (7) αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. β) Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.» 2. Το τρίτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021, περί του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, καταργείται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. α) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτημα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Α.Σ. Επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ. είναι δυνατόν να υλοποιούνται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και από άλλους οργανισμούς και φορείς, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., μέσω του Εκτελεστικού Διευθυντή, προς το Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την έγκριση ή μη εκάστου προγράμματος. β) Οι θέσεις προσωπικού για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.) δύνανται να καλύπτονται με απόσπαση σε αυτό μόνιμων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και διενεργείται σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224).» 3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021, περί του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, η φράση «διοικητική αυτοτέλεια» αντικαθίσταται από τη φράση «διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια», και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. α) Το Ινστιτούτο διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Κάθε ζήτημα που άπτεται της υλοποίησης των σκοπών του, της άσκησης των αρμοδιοτήτων του και της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του, ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του. Οι σχετικές αποφάσεις, μέσω των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την εποπτεύουσα αρχή, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα διαβίβασης. β) Η διαχείριση της περιουσίας του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και των χρηματικών κεφαλαίων ή άλλων μέσων που διατίθενται σε αυτό, ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του, τα οποία αποφασίζουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό του Κανονισμό. Το Ινστιτούτο τηρεί τα δέοντα λογιστικά βιβλία και η οικονομική του διαχείριση ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός.» Άρθρο 20 Συντονισμός δράσεων πιστοποίησης από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 21 ν. 4726/2020 Στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), περί της σύστασης συλλογικού οργάνου με την ονομασία «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), μετά από τη λέξη «εκπαίδευσης» προστίθεται το σημείο στίξης «,» και η λέξη «πιστοποίησης» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η Εθνική Πλατφόρμα της παρ. 1, η οποία ονομάζεται «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), είναι συλλογικό όργανο, στο οποίο ανατίθεται το έργο του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των ενεργειών και γενικότερα των δράσεων για την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Ειδικότερα το όργανο αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Λειτουργεί ως κόμβος συλλογής πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς. β. Συντονίζει τις δράσεις ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, πιστοποίησης και ευαισθητοποίησης. γ. Λαμβάνει, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες, που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και, κατά περίπτωση και όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει προειδοποιήσεις. δ. Διαβιβάζει προς τις δημόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισμούς ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών, που αναφέρονται στη Σύμβαση. ε. Συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών.» Άρθρο 21 Σύστημα αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ» 1. Για τη χρηστή διακυβέρνηση και την αξιολόγηση των ομοσπονδιών, η οποία συνδέεται με τον καθορισμό του ποσού της ετήσιας τακτικής ή τυχόν έκτακτης επιχορήγησης των αναγνωρισμένων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), αθλητικών ομοσπονδιών η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης με την ονομασία «ΧΙΛΩΝ», με κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία απαρτίζονται από επιμέρους δείκτες και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, διαφορετικής βαρύτητας: α) μέγεθος (αθλήματα, αριθμός σωματείων και αθλητών), β) δραστηριότητα (συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς διοργανώσεις, ανάληψη διοργανώσεων, εθνικές ομάδες), γ) διακρίσεις (πρόσφατες και ιστορικό διακρίσεων) και δ) διακυβέρνηση (διοικητική, οικονομική και διαφάνεια). 2. Η αξιολόγηση των αθλητικών ομοσπονδιών, η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και η εξαγωγή αναφορών υποστηρίζονται από ηλεκτρονική εφαρμογή, την οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται η αρμόδια για θέματα αθλητικών φορέων, Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. του άρθρου 68 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7). 3. Στο σύστημα αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ» υπάγονται οι αναγνωρισμένες: α) ολυμπιακές αθλητικές ομοσπονδίες, β) μη ολυμπιακές αθλητικές ομοσπονδίες και γ) αθλητικές ομοσπονδίες ΑμεΑ. Άρθρο 22 Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 410 ν. 4957/2022 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 410 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) μετά από τις λέξεις «Ειδικά για το έτος» προστίθενται οι λέξεις «αγωνιστικών διακρίσεων», αβ) μετά από τις λέξεις «παγκόσμιο πρωτάθλημα», διαγράφεται το σημείο στίξης «,», αγ) οι λέξεις «εντός του έτους 2021» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντός των ετών 2020 ή 2021», β) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «εντός του έτους 2021» αντικαθίστανται, ομοίως, από τις λέξεις «εντός των ετών 2020 ή 2021», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.» 2. Η παρ. 1 του άρθρου 410 του ν. 4957/2022 εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εξής. Άρθρο 23 Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 63 ν. 4809/2021 Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων που θεσπίστηκαν, κατά παρέκκλιση, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τροποποιείται ώστε να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής και το έτος 2022, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Ειδικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.» Άρθρο 24 Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών 1.Κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών τους. 2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις ενεργών συμβάσεων προμήθειας πετρελαίου κίνησης, καθώς και στις περιπτώσεις διαγωνισμών σε εξέλιξη ή διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος συμβασιοποιηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου αναφέρεται προμήθεια πετρελαίου κίνησης επιτρέπεται η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Άρθρο 25 Παροχή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου - Συμμετοχή διαιτητών στα καταστατικά όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 43Α του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 43Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των ομοσπονδιών διαιτητών ομαδικών αθλημάτων, προστίθεται παρ. 7 ως εξής: «7. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου ο φορέας της παρ. 1 δύναται να φέρει στην επωνυμία του τη λέξη «ένωση» και, ανεξαρτήτως επωνυμίας, να αποτελεί μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.). Κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του παρόντος, της παρ. 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 21, εν ενεργεία διαιτητής ποδοσφαίρου έχει δικαίωμα να εκλέγει τα μέλη των καταστατικών οργάνων του φορέα της παρ. 1 και να εκλέγεται τόσο ως μέλος στα όργανα αυτά όσο και ως αντιπρόσωπος του φορέα της παρ. 1 στη γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο., καθώς και ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή άλλου καταστατικού οργάνου της Ε.Π.Ο.» Άρθρο 26 Ανάθεση διενέργειας διαγωνισμού στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την αξιοποίηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» και «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ» Κατά παρέκκλιση του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όσον αφορά τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού: α) να ανατεθεί στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. η διεξαγωγή για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου διαγωνισμού για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ», β) να προσδιορίζονται οι βασικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και του ελληνικού δημοσίου για την υλοποίηση του ως άνω διαγωνισμού και γ) να ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. για τον διαγωνισμό του πρώτου εδαφίου που βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος κάλυψής τους. Στον διαγωνισμό του πρώτου εδαφίου ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του ν. 3986/2011, με την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 5α του νόμου αυτού. Η σύμβαση που ανατίθεται σε συνέχεια του διαγωνισμού υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Άρθρο 27 Εξουσιοδοτική διάταξη Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι επιμέρους δείκτες, που απαρτίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης των αθλητικών ομοσπονδιών, η βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, η διαδικασία αξιολόγησης, το ποσό της επιχορήγησης που συνδέεται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 21. Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. α) Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου ως μελών σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, καθώς και της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, αρχίζει από την 18η.9.2020. β) Η ισχύς της παρ. 8Α του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, ως προς τις συνέπειες της μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αρχίζει από την 1η.7.2023. γ) Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως τροποποιείται με το άρθρο 11 του παρόντος, περί της δυνατότητας διορισμού για αθλητές που κατακτούν τουλάχιστον δύο (2) φορές από 1η έως και 3η νίκη στην ίδια διοργάνωση, αν πρόκειται για παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αρχίζει από την 1η.8.2022. 3. Η ισχύς της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), ως προς την κύρωση της αυτοδίκαιης έκπτωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού φορέα, το οποίο δεν εισάγει ή δεν επικαιροποιεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων τα απαιτούμενα στοιχεία εντός των οριζόμενων προθεσμιών, αρχίζει από την 1η.1.2024.

 • Μεταγραφή ανήλικων αθλητών κολύμβησης για σπουδαίους και σοβαρούς λόγους

  ΑΣΕΑΔ 13/2023 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Κολύμβηση. Προσφυγή για έγκριση μεταγραφής ανήλικων αθλητών (αδελφών) σε άλλο αθλητικό σωματείο. Οι αθλητές έχουν κατ’ αρχήν το δικαίωμα να επιλέγουν ελευθέρως το αθλητικό σωματείο της προτίμησης τους. Οι περιορισμοί στις εγγραφές και μεταγραφές αθλητών από σωματείο σε σωματείο μπορούν να τεθούν, μόνο εάν δικαιολογούνται από λόγους αναγόμενους στην προστασία του αθλητισμού ή, γενικότερα, από λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφ' όσον δεν συνιστούν υπέρμετρη δέσμευση της προσωπικότητας των αθλητών και δεν καθιστούν δυσχερή την άθλησή τους. Εν προκειμένω, οι προσφεύγοντες επικαλούνται και αποδεικνύουν ότι το αθλητικό σωματείο στο οποίο ανήκουν τα ανήλικα τέκνα τους δεν καλύπτει τις αγωνιστικές και εν γένει αθλητικές δαπάνες τους και απαιτεί την καταβολή από αυτούς χρηματικού ανταλλάγματος-συνδρομής για την εκμάθηση του οικείου αθλήματος της κολύμβησης και των εξόδων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, κατά παραβίαση του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2725/1999, καθώς και ότι έχουν διαρραγεί πλήρως οι διαπροσωπικές σχέσεις τους με το αθλητικό σωματείο, λόγω συμπεριφορών των μελών της διοίκησής και των προπονητών του, ενδεικτικών πλήρους έλλειψης ενδιαφέροντος και υποστήριξης. Κρίνει ότι υφίστανται σπουδαίοι και σοβαροί λόγοι μεταγραφής. Δέχεται την προσφυγή. Εγκρίνει τη μεταγραφή.

 • Καθεστώς χρηματοδότησης ΟΠΑΠ στους δικαιούχους αθλητικούς φορείς για το 2023

  ΚΥΑ 65456/10.2.2023 (ΦΕΚ Β΄ 704/10.2.2023) Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Το άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 5. Την περ. ιβ’ του άρθρου 20 και το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 6. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90). 7. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148). 8. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). 9. Την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4949/2022 (Α’ 126). 10. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143). Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181). 7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099). 9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901). 10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 12. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 13. Την υπό στοιχεία 33121 ΕΞ 2021/19.03.2021 γνώμη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. 14. Το υπ’ αρ. 56/2.2.2023 έγγραφο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανώνυμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών. 15. Το υπ’ αρ. 5311/7.2.2023 έγγραφο της Ένωσης Σωματείων Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών. 16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 61005/8-2-2023 εισηγητική οικονομική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με την οποία προκαλείται μέγιστη πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ύψους 66.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο -Σκοπός 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της χρηματοδότησης στις αθλητικές ομάδες και στις Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999. 2. Η εν λόγω χρηματοδότηση είναι έσοδο της αθλητικής ομάδας και επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αναρτούν οι αθλητικές ομάδες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γίνεται από τον Φορέα της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999. Αντίστοιχα, για τις Οργανωτικές Επιτροπές τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999. 3. Από το ποσό που θα εισπράττουν οι αθλητικές ομάδες, από τον νέο τρόπο φορολογίας των τυχερών παιγνίων, με τον τρόπο και τα κριτήρια που κατωτέρω καθορίζονται, ποσοστό ύψους έως 50% θα πρέπει να διατίθεται για την ανάπτυξη των φυτωρίων τους (προπονητές ακαδημιών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έξοδα αγώνων, μετακινήσεις, αθλητικό υλικό και άλλες δαπάνες ακαδημιών και φυτωρίων), για την συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και ενίσχυση των εγκαταστάσεων και των υποδομών, που χρησιμοποιούν για τους σκοπούς των αθλημάτων που καλλιεργούν (αγώνες, προπονήσεις, αναπτυξιακά τμήματα κ.λπ.), σε συνεργασία, όπου χρειάζεται, με τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων αυτών. Προκειμένου να ελέγχεται η ορθή χρήση της χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις συγκεκριμένες δαπάνες. Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν είναι υπόχρεος κατάρτισης απολογισμού και ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καταθέτει αντί αυτού Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος διάθεσης του ποσού από την αθλητική ομάδα και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Άρθρο 2 Ορισμοί Δικαιούχος: (α) Η επαγγελματική αθλητική ομάδα (αθλητική ανώνυμη εταιρεία - Α.Α.Ε.) που έχει λάβει το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (β) το τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) που έχει λάβει το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, (γ) το αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γ.Γ.Α. και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, (δ) οι Εθνικές Ομάδες καθώς και οι (ε) Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999. Ηλεκτρονικό Μητρώο: Η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ. Εγγραφή: Για τις ανάγκες της παρούσας, ως εγγραφή ορίζεται η είσοδος των αθλητικών σωματείων στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ και η ολοκλήρωση της εγγραφής τους σ’ αυτό. Αναφορικά με τις ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, ως εγγραφή ορίζεται η κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ των δικαιολογητικών που κατωτέρω απαριθμούνται και η καταχώρισή τους στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στην ΓΓΑ. Ποσό χρηματοδότησης: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα της παρούσας. Άρθρο 3 Τρόπος κατανομής του ποσού από την φορολογία των κερδών Το ποσό από την φορολογία των τυχερών παιχνιδιών της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματοδότησης που θα διατεθεί στη Γ.Γ.Α. ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (88.000.000 €) τα οποία αντιστοιχούν στην εκτιμώμενη αύξηση των εσόδων από τον φόρο τυχερών παιγνίων των περ. β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, κατόπιν εφαρμογής των ν. 4764/2020, ν. 4787/2021 και ν. 4949/2022. Αναλογία του ως άνω ποσού καταβάλλεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για το 2023, το ποσοστό επί του ως άνω ποσού, ορίζεται στο 75% επί των εκτιμώμενων εσόδων από την φορολογία για το έτος 2023. Για την καταβολή του τρέχοντος έτους, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, το διανεμόμενο ποσό ανέρχεται στα εξήντα έξι εκατομμύρια ευρώ (66.000.000 €). Άρθρο 4 Δικαιούχοι χρηματοδότησης - Προϋποθέσεις 1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι αθλητικές ομάδες, οι επαγγελματικές που έχουν λάβει το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΑ) και εκείνες οι ερασιτεχνικές που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Για τον υπολογισμό του ποσού που αναλογεί σε έκαστο δικαιούχο, λαμβάνεται υπόψιν η κατηγορία στην οποία αυτός αγωνίζεται την στιγμή της καταβολής και ουδόλως επηρεάζεται ή μεταβάλλεται από την τελική κατάταξη εκάστου πρωταθλήματος. Επίσης, δικαιούχοι είναι οι Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 οι οποίες έχουν συσταθεί με υπουργική απόφαση και αναφέρονται ρητά κατωτέρω. 2. Οι δικαιούχοι, κατά την προηγούμενη παράγραφο, της χρηματοδότησης από την φορολογία των κερδών τυχερών παιγνίων οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβάλλεται το ποσό της χρηματοδότησης. 3. Στην ΓΓΑ τηρείται μητρώο ΑΑΕ και ΤΑΑ, στο οποίο θα πρέπει οι επαγγελματικές ομάδες (ΑΑΕ) να εγγραφούν καταχωρώντας τα στοιχεία τους. Ειδικότερα, οι ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στην ΓΓΑ τα εξής δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους (τα ΤΑΑ, αντί καταστατικού, δύνανται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού Ίδρυσής τους από το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 60 του ν. 2725/1999). β) Βεβαίωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ισχύει μόνο για τις ΑΑΕ). γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ. και η νόμιμη εκπροσώπηση του δικαιούχου (για τα Τ.Α.Α., δύναται να προσκομισθεί το πρακτικό ορισμού της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισής του από την Γενική Συνέλευση του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 του ν. 2725/1999). δ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδος, του δικαιούχου και ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση του αριθμού λογαριασμού, ο οποίος πρέπει να είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο η αθλητική ομάδα να είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος. ε) Βεβαίωση εκτυπωμένη από το mytaxisnet (gsis.gr) από την οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου. Όσα Τ.Α.Α. δεν διαθέτουν δικό τους Α.Φ.Μ. και τραπεζικό λογαριασμό, προσκομίζουν αυτά του αθλητικού σωματείου από το οποίο ιδρύθηκαν. 4. Για να εισπράξουν οι αθλητικές ομάδες που είναι δικαιούχοι της χρηματοδότησης, θα πρέπει να έχουν έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας) κ.λπ., που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 1/3 της παρούσας χρηματοδότησης. Τα χρήματα που λαμβάνουν οι αθλητικές ομάδες σε ένα οικονομικό έτος, ελέγχονται στον απολογισμό του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που το ποσό των εσόδων τους από άλλες πηγές, είναι μικρότερο από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα αθλητικά σωματεία θα εισπράττουν από την παρούσα χρηματοδότηση έως του ποσού των εσόδων τους. Δεδομένου ότι ο έλεγχος θα γίνεται κατά την εκκαθάριση, το ποσό που τυχόν έλαβαν, κατά το υπερβάλλον, θα συμψηφίζεται με επόμενη καταβολή. Άρθρο 5 Διανεμόμενο Ποσό - Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές Στις Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 κατανέμεται ποσό τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.300.000 €), ισόποσα διανεμόμενο. Συγκεκριμένα: α) Στην Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motorsport Greece) διανέμεται ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €). β) Στην Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας (Cycling Greece) διανέμεται ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €), και γ) στην Οργανωτική Επιτροπή διοργάνωσης των 3ων Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 (Organizing Committee of the 3rd Mediterranean Beach Games 2023) διανέμεται ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €). Άρθρο 6 Διανεμόμενο Ποσό - Επαγγελματικός Αθλητισμός 1. Το ποσό που λαμβάνει η Γ.Γ.Α. από την ως άνω φορολογία, αφαιρουμένου του ποσού του άρθρου 5 της παρούσας, ήτοι ποσό εξήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (62.700.000 €), κατανέμεται ισόποσα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό κατά ποσοστό 50% εις έκαστο. 2. Στον Επαγγελματικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού των τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (31.350.000 €) γίνε ται ως εξής: i. Α’ Εθνική Επαγγελματική Κατηγορία Ποδοσφαίρου - Super League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ (21.000.000 €), το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία Π.Α.Ε. (ήτοι διανέμεται 1.500.000 € σε κάθε Π.Α.Ε.). ii. Α1 Ανδρών Μπάσκετ - Basket League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό πέντε εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.093.500 €), το οποίο κατανέμεται στις συμμετέχουσες στην κατηγορία ΚΑΕ, ως εξής: κάθε ΚΑΕ για την συμμετοχή της στην κατηγορία λαμβάνει ποσό 381.250 €. Για τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις το ποσό αυτό προσαυξάνεται με την εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας. Επομένως οι ΚΑΕ λαμβάνουν τα κάτωθι ποσά: - ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: 509.418,54 € - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 509.418,54 € - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ: 2014: 451.160,11 € - ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ: 436.595,51 € - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ: 436.595,51 € - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ: 462.811,80 € - ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ: 381.250,00 € - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ: 381.250,00 € - ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ: 381.250,00 € - ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE: 381.250,00 € - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ: 381.250,00 € - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΕ: 381.250,00 € iii. Α1 Ανδρών Βόλεϊ - Volley League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.714.500 €), το οποίο κατανέμεται στις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες ως εξής: κάθε ΤΑΑ για την συμμετοχή του στην κατηγορία λαμβάνει ποσό 223.666,63 €. Για τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις το ποσό αυτό προσαυξάνεται με την εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας. Επομένως τα ΤΑΑ λαμβάνουν τα κάτωθι ποσά: ΠΑΟ 379.881,3725 € ΟΣΦΠ 361.503,1675 € ΠΑΟΚ 333.935,86 € ΜΙΛΩΝ 297.179,45 € ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 223.666,63 € ΚΗΦΙΣΙΑ 223.666,63 € ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 223.666,63 € ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 223.666,63 € ΟΦΗ 223.666,63 € ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 223.666,63 € Προκειμένου να λάβει η κατηγορία το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λαμβάνει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί). 3. Αθλητική Ομάδα, η οποία θα λάβει χρηματικό ποσό δυνάμει της παρ. 2, υποχρεούται να ολοκληρώσει την συμμετοχή της την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία στην οποία συμμετέχει. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χρήματα που θα λάβει θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας. 4. Αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού σε ΑΑΕ ή ΤΑΑ σε περίπτωση που η ΑΑΕ/ΤΑΑ βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης αναφοράς για συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνα της περιόδου 2022- 23 από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (άρθρο 21 του ν. 4726/2020). Σε περίπτωση που η υπό αξιολόγηση υπόθεση χειραγωγημένου αγώνα τεθεί από την ΕΠΑΘΛΑ στο αρχείο, η εμπλεκόμενη ΑΑΕ ή ΤΑΑ θα λάβει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το ποσό που της αναλογεί ως δικαιούχος και η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί. Σε περίπτωση που η υπό αξιολόγηση υπόθεση χειραγωγημένου αγώνα διαβιβασθεί στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, δηλαδή στον αρμόδιο εισαγγελέα ή/και στον αρμόδιο αθλητικό φορέα, ήτοι στο αρμόδιο αθλητικό πειθαρχικό όργανο, η αναστολή εξακολουθεί να ισχύει εωσότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση από το πειθαρχικό όργανο. Σε περίπτωση που από το πειθαρχικό όργανο του αθλητικού φορέα εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, η τιμωρημένη ΑΑΕ ή ΤΑΑ χάνει οριστικά το δικαίωμά της για την παρούσα χρηματοδότηση. Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της παρούσας χρηματοδότησης, ομάδα η οποία έλαβε το αναλογούν σε αυτή ποσό, συμπεριληφθεί σε αναφορά για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η οποία εξετάζεται από την ΕΠΑΘΛΑ και εκδοθεί κατά αυτής καταδικαστική απόφαση από το αρμόδιο αθλητικό πειθαρχικό όργανο, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας. Άρθρο 7 Διανεμόμενο Ποσό - Ερασιτεχνικός Αθλητισμός - Εθνικές Ομάδες 1. Στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού των τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (31.350.000 €) γίνεται ως κατωτέρω παρατίθεται, αφού προηγουμένως έχει γίνει η αφαίρεση του ποσοστού 7% το οποίο αποδίδεται στις διοργανώτριες αρχές (επομένως τα ποσά παρατίθενται καθαρά): i. Α’ Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 686.250 €, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. ii. Β’ Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 228.750 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. iii. Α2 Ανδρών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 340.380 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. iv. Α1 Γυναικών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 723.307,50 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. v. Α2 Γυναικών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 127.642,50 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. vi. Α1 Βόλεϊ Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 765.855 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. vii. Α2 Βόλεϊ Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 85.095 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. viii. Α2 Βόλεϊ Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 241.102,50 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. ix. Α1 Πόλο Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 843.858,75 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. x. Α2 Πόλο Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 148.916,25 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xi. Α1 Πόλο Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 765.855 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xii. Α2 Πόλο Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 85.095 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xiii. Α1 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 794.220 €, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xiv. Α2 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 198.255 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xv. Α1 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 765.855 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xvi. Α2 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 85.095 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xvii. Α’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 319.106,25 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xviii. Β’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 42.547,50 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xix. Α’ Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου Σάλας ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 63.821,25 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. xx. Γ’ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 762.500 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. Προκειμένου να λάβει κάθε κατηγορία της παρούσας παραγράφου το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λαμβάνει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί). Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες. 2. Στα λοιπά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες, κατανέμεται ποσό έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (11.662.250 €) το οποίο διανέμεται αναλογικά στα δικαιούχα αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια. α) Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει έκαστο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια: - Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο (και για τα οποία έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ) [50 μονάδες για κάθε άθλημα]. - Ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [25 μονάδες για κάθε προπονητή]. - Ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους πενήντα (50) ανά δηλωμένο προπονητή, [1 μονάδα για κάθε αθλητή]. - Τα ετήσια έξοδα του σωματείου (όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό του σωματείου, ο οποίος είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων]. β) Αφού αθροισθεί ο συνολικός αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που θα προκύψει θα διαιρεθεί με το συνολικό ποσό που αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία της παρούσας παραγράφου, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας. Ακολούθως, το ποσό (η αξία) που θα προκύψει από την διαίρεση, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες που έχει συγκεντρώσει έκαστο σωματείο, ώστε να προκύψει το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε σωματείο. γ) Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε αθλητικό σωματείο, λαμβάνει ως ποσό βάσης το ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €). δ) Ειδικά για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που ανήκουν (i) στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, (ii) Στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και (iii) στην Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, τούτα λαμβάνουν το ως άνω ποσό βάσης προσαυξημένο κατά 50%. 3. Στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου, για την συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις θα κατανεμηθεί ποσό ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.982.500 €). Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές ομάδες, θα γίνεται με βάση τις μονάδες που θα συγκεντρώνει εκάστη, με βάση τον κάτωθι τρόπο: I. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ομάδες, χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες: (Α) Στην 1η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται αυτές, στις οποίες συμμετέχουν οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε αθλήματος (Champions’ League, Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague κ.λπ.). (Β) Στην 2η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Europa Cup, Κύπελλο Κυπελλούχων κ.λπ.) (Γ) Στην 3η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται οι λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. II. Κάθε αθλητική ομάδα, μόνο με την συμμετοχή της σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λαμβάνει αυτομάτως τις κάτωθι μονάδες: Α. για την ως άνω 1η κατηγορία: δέκα (10) μονάδες, Β. για την ως άνω 2η κατηγορία: οκτώ (08) μονάδες, Γ. για την ως άνω 3η κατηγορία: έξι (06) μονάδες. Όσα πρωταθλήματα έχουν συμμετοχή αθλητικών τους ομάδων σε μία μόνο ευρωπαϊκή διοργάνωση και με έναν μόνο εκπρόσωπο, κατατάσσονται στην 3η ως άνω κατηγορία. ΙΙΙ. Για κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχει έκαστη αθλητική ομάδα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, συγκεντρώνει μία (01) μονάδα. ΙV. Σε περίπτωση που αθλητική ομάδα συμμετέχει σε τελικό διοργάνωσης, συγκεντρώνει επιπλέον μονάδες, ως εξής: για την ως άνω 1η κατηγορία πέντε (5) μονάδες, για την 2η κατηγορία τέσσερις (4) μονάδες και για την 3η κατηγορία τρεις (3) μονάδες. Εάν αναδειχθεί δε νικήτρια του τελικού, τότε συγκεντρώνει επιπλέον για την ως άνω 1η κατηγορία: δέκα (10) μονάδες, για την ως άνω 2η κατηγορία: οκτώ (08) μονάδες και για την ως άνω 3η κατηγορία: έξι (06) μονάδες. V. Ανάλογα με τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, θα υπολογιστεί το ποσό που της αναλογεί, επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, αφού αθροισθούν οι μονάδες όλων των αθλητικών ομάδων, θα διαιρεθούν με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, ώστε να προκύψει από την διαίρεση η αξία της μίας μονάδας. Στην συνέχεια, το ποσό που θα προκύψει ως αξία μονάδας, θα πολλαπλασιαστεί με τις μονάδες κάθε ομάδας, ώστε να προκύψει το ποσό που δικαιούται. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους, θα καταβάλλεται ποσό «έναντι» σε κάθε αθλητική ομάδα, ανάλογα με την ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει και τους αγώνες που έχει αγωνιστεί μέχρι την στιγμή της καταβολής,. Τον Ιούλιο θα γίνεται η εκκαθάριση, με βάση τη συνολική συμμετοχή σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο. 4. Αναφορικά με τις Εθνικές Ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας, κατανέμεται ποσό εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (9.150.000 €) ως εξής: I. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι εθνικές ομάδες, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια: - Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε εκατοστό στη βαθμολογία ως προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ]. - Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ]. II. Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 80% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού. III. Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ) προσαυξάνεται το ποσό που τους αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%. 5. Ποσοστό ύψους 7% επί του ποσού που θα λάβει εκάστη αθλητική ομάδα της παρ. 1 της παρούσας, καταβάλλεται υποχρεωτικά στην διοργανώτρια αρχή, για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων. Για τον σκοπό αυτό, το αναλογούν ποσό θα παρακρατείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑ και θα αποδίδεται στην διοργανώτρια αρχή. 6. Αθλητική Ομάδα, η οποία θα λάβει χρηματικό ποσό δυνάμει των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να ολοκληρώσει την συμμετοχή της κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία στην οποία συμμετέχει. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χρήματα που θα λάβει θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας. Άρθρο 8 Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης 1. Κατ’ έτος εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα 1021-203-00000000 και ΑΛΕ 2310880899. Το ποσό της πίστωσης αφορά την απόδοση ποσού σε αθλητικές ομάδες σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 2961/2001, όπως ισχύει και με βάση τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Για την διαδικασία καταβολής της απόδοσης του ποσού στις αθλητικές ομάδες, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, αρμόδιος φορέας είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το ποσό προς απόδοση υπολογίζεται με βάση τα εκτιμώμενα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν στο τρέχον έτος 2023. Ειδικά για το έτος 2023 η εγγεγραμμένη πίστωση θα αντιστοιχεί στην πρόβλεψη εσόδων για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.12.2023. 3. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συντάσσει και εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, σύμφωνα με τα μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον τετραψήφιο κωδικό ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το δικαιούχο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο και τον κωδικό καταχώρισης της ΑΑΕ/ΤΑΑ στο αντίστοιχο μητρώο, την επωνυμία του σωματείου ή της ΑΑΕ/ΤΑΑ, το Α.Φ.Μ. και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου σωματείου ή ΑΑΕ/ΤΑΑ, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. 4. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ολογράφως και αριθμητικώς ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους (π.χ. ΔΙΑΣ Α.Ε.). Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. 6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. 7. Για την πληρωμή του ποσού της ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 6 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 8. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: i) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2. iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος, και iv) Αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. 9. Η Διεύθυνση Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα. 10. Τυχόν μη διανεμόμενα ποσά, δύνανται να διατεθούν σε άλλη κατηγορία από τις αναφερόμενες στην παρούσα, με προτεραιότητα τις οργανωτικές επιτροπές. Άρθρο 9 Λοιπές διατάξεις 1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του ποσού της χρηματοδότησης. 2. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων που αφορούν την δικαιούχο αθλητική ομάδα, αυτή θα πρέπει εντός τασσόμενης προθεσμίας να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της. Άρθρο 10 Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. 2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2023 Οι Υπουργοί Υπουργός Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

 • Εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

  ΚΥΑ 42709/30.1.2023 (ΦΕΚ Β΄ 558/6.2.2023) Εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.): Καθορισμός στοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται από τις αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019. 3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 4. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148). 5. Την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.» (Α’ 49). Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 3. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85). 3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β’ 3099) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη. 6. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902). 7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/612747/09.12.2022 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 9. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν οι αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Φορέων Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται δια- δικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών φορέων» (εφεξής: «Μ.Α.Φ»), στον ιστότοπο https://foreis- mitroo.gga.gov.gr στην οποία εγγράφονται αρχικά οι αθλητικές ομοσπονδίες που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της. Άρθρο 2 Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων 1. Σκοποί του Μ.Α.Φ. είναι: Α. Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να ασκεί αποτελεσματικότερα τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο σε ένα σημαντικό αριθμό επιχορηγούμενων εποπτευόμενων αθλητικών φορέων (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φορέων για τα άτομα με αναπηρίες) ανά την ελληνική επικράτεια. Β. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τους πολίτες και εποπτευόμενους φορείς του αθλητισμού, καθώς θα κωδικοποιεί και θα προβάλει την καταχωρισμένη κάθε φορά πληροφορία σε ιστοσελίδα της. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων διασφαλίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση (web-enabled) και καταχώριση των προσδιοριζόμενων από το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 στοιχείων, ώστε να παρέχονται έγκυρες πληροφορίες για τον τομέα του αθλητισμού προς τους πολίτες. 2. Με την λειτουργία του Μ.Α.Φ.: α. Οι Αθλητικοί Φορείς θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ατομική τους καρτέλα ώστε οι ίδιοι με δική τους ευθύνη να μπορούν να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (άρθρο 24 του ν. 4373/2016). β. Οι Αθλητικοί Φορείς θα επικαιροποιούν τα στοιχεία τους σε κάθε τους μεταβολή. γ. Οι Αθλητικοί Φορείς θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από το σύστημα να αιτούνται αναγνώριση σε νέο άθλημα. δ. Η Γ.Γ.Α. θα ελέγχει τα στοιχεία των φορέων μέσα από το σύστημα βασιζόμενη στα αποδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά (αρχεία pdf). ε. Η Γ.Γ.Α. θα έχει τη δυνατότητα προσθήκης συγκεκριμένων στοιχείων στις καρτέλες των φορέων (όπως απεικονίζονται στο Παράρτημα Ι). στ. Οι Αθλητικοί Φορείς θα μπορούν να εκτυπώνουν την απόφαση αναγνώρισης μέσα από το σύστημα, εφόσον έχει γίνει πρώτα ο έλεγχος και η έγκριση από την υπηρεσία. ζ. Η Γ.Γ.Α. θα έχει τη δυνατότητα ανάλυσης των στοιχείων βάσει γεωγραφικής θέσης (περιφέρεια, νομό, γεωγραφικά διαμερίσματα), βάσει ομοσπονδίας και βάσει αθλήματος ή κλάδου άθλησης. η. Στην διαδικτυακή πύλη θα δημοσιεύεται κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων με δυνατότητα κατηγοριοποίησης ανά γεωγραφική θέση, ανά ομοσπονδία ή ανά άθλημα. θ. Στην διαδικτυακή πύλη θα δημοσιεύεται κατάλογος των προπονητών που έχουν εν ισχύ άδεια άσκησης επαγγέλματος, ανά άθλημα και επίπεδο. ι. Διενεργείται κάθε άλλη σχετική νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης. 3. Το Μ.Α.Φ. του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού φορέα. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την πληροφόρηση περί της εγγραφής ενός αθλητικού φορέα στο Μ.Α.Φ. Άρθρο 3 Υποβολή Απαιτούμενων Στοιχείων - Διαδικασία Ελέγχου - Αξιολόγησης Στοιχείων Αθλητικών Ομοσπονδιών 1. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μ.Α.Φ., η αθλητική ομοσπονδία υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή καταχώριση των στοιχείων ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής τους και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ. 2. Μετά την ολοκλήρωση καταχώρισης και υποβολής των στοιχείων από την αθλητική ομοσπονδία, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς τους από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. 3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η ομοσπονδία ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το αποτέλεσμα ελέγχου και υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις ή και τροποποιήσεις. Η καταχώριση στοιχείων στο Μ.Α.Φ. και η τυχόν διόρθωση - συμπλήρωσή τους κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως καταχώριση στοιχείων στο Μ.Α.Φ. και δεν λαμβάνονται υπόψη. Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα - αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 4. Η αθλητική ομοσπονδία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών. 5. Η καταχώριση των στοιχείων της αθλητικής ομοσπονδίας συνιστά υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986. 6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων. Η Γ.Γ.Α. απαντά μόνον σε ηλεκτρονικά μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. Η διατύπωση ερωτημάτων δεν αίρει την υποχρέωση των αθλητικών ομοσπονδιών τήρησης των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 4 της παρούσας. Άρθρο 4 Προθεσμίες Υποβολής, Ελέγχου και Αξιολόγησης της Καταχώρισης Στοιχείων Αθλητικών Ομοσπονδιών στο Μ.Α.Φ. 1. Κατά την 1η εφαρμογή, η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των στοιχείων του παραρτήματος I για την εγγραφή στο Μ.Α.Φ. διενεργείται ως ακολούθως: α) Η καταχώριση και η υποβολή όλων των υποχρεωτικών στοιχείων του παραρτήματος Ι εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 31.03.2023. β) Η διόρθωση ή η συμπλήρωση ή η τροποποίηση των στοιχείων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αξιολόγησης. γ) Η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να καταχωρίζει στο Μ.Α.Φ. τις μεταβολές των στοιχείων της εντός δύο (2) μηνών από την επέλευσή τους. Άρθρο 5 Τήρηση Δεδομένων και Επεξεργασία τους - Δικαιώματα Πρόσβασης 1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. και τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, δηλ. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας. 2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α., η οποία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). 3. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις εγγραφής αθλητικού φορέα στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, ο φορέας διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα. 4. Η εγγραφή αθλητικού φορέα στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ … ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΜΕΡΟΣ Α 1. Η αθλητική ομοσπονδία επισκεπτόμενη την πλατφόρμα του ΜΑΦ κατευθύνεται στη σελίδα της σύνδεσης όπου παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες: 1.1. Είσοδος (Μόνο Ομοσπονδίες) 1.2. Είσοδος με Κωδικούς Taxisnet (Μόνο Σωματεία και Ενώσεις) 1.3. Επαναφορά του κωδικού σας (Μόνο Ομοσπονδίες) 2. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη (μόνο για Αθλητική Ομοσπονδία) 2.1. Κάθε Αθλητική Ομοσπονδία που έχει λάβει Απόφαση ή Βεβαίωση Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α. δικαιούται να εγγραφεί στο ΜΑΦ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται αρχικά να στείλει με email στο maf@gga.gov.gr τα στοιχεία των χρηστών (Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) που θα εισέρχονται στην Πλατφόρμα. Ο προβλεπόμενος αριθμός χρηστών κυμαίνεται από ένας (1) έως τρεις (3). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (πολύ μεγάλος αριθμός σωματείων και αθλητών) μπορεί να ανέλθει έως και πέντε (5) χρήστες. 2.2. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης λαμβάνει e-mail επιβεβαίωσης, στο οποίο επισυνάπτεται ο σύνδεσμος μίας και μοναδικής σύνδεσης (one time login link). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο ενεργοποιείται ο λογαριασμός του και ο χρήστης ορίζει τον κωδικό πρόσβασής του (password). 2.3. Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης από την καρτέλα ‘‘Ο λογαριασμός μου’’ στην οποία αφού εισάγει τον τρέχοντα κωδικό του εισάγει ακολούθως τον νέο κωδικό δύο (2) φορές. 3. Καταχώριση και υποβολή στοιχείων εγγραφής 3.1. Με την είσοδό της στην πλατφόρμα, η αθλητική ομοσπονδία συμπληρώνει και υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 3.2. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης των στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση η Αθλητική Ομοσπονδία λαμβάνει μήνυμα στην αρχική σελίδα κάτω από κάθε ενότητα ότι τα στοιχεία είναι σε εκκρεμότητα και δύναται περαιτέρω επεξεργασίας. 3.3. Με την οριστική υποβολή των στοιχείων ανά ενότητα εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης που ενημερώνει ότι τα στοιχεία έχουν υποβληθεί επιτυχώς ή ότι σε συγκεκριμένο πεδίο απαιτείται διόρθωση/επεξεργασία. Η εγγραφή διενεργείται σε ενότητες, ως εξής : • Στοιχεία Γραμματείας / ΙΒΑΝ Ομοσπονδίας • Καλλιεργούμενα Αθλήματα • Αγωνίσματα • Κανονισμοί • Ενώσεις • Σωματεία • Αθλητές - Αθλητές - Αθλητές σε Αθλήματα • Στοιχεία Ομοσπονδίας - Πληροφορίες Ομοσπονδίας - Καταστατικά Ομοσπονδίας - Βεβαιώσεις Περιφέρειας • Στοιχεία Δ.Σ. • Αθλητικές Εγκαταστάσεις • Στοιχεία Προσωπικού Ομοσπονδίας - Διοικητικό Προσωπικό Ομοσπονδίας - Προσωπικό με Απόσπαση - Επιστημονικό - Υποστηρικτικό Προσωπικό στο Άθλημα • Προπονητές • Συνεργαζόμενες Εταιρείες Ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες. ΜΕΡΟΣ Β 4. Στοιχεία Γραμματείας / ΙΒΑΝ Ομοσπονδίας 4.1 Η αθλητική ομοσπονδία συμπληρώνει υποχρεωτικά το τηλέφωνο, το e-mail της γραμματείας της και το λογαριασμό ΙΒΑΝ και επιλέγει ‘’Αποστολή e-mail επαλήθευσης’’. Στη συνέχεια, λαμβάνει στο e-mail έναν σύνδεσμο επαλήθευσης τον οποίο θα πρέπει να επιλέξει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εμφανισθούν τα πεδία (στοιχεία) της πλατφόρμας. 5. Καλλιεργούμενα Αθλήματα 5.1.Η αθλητική ομοσπονδία για κάθε άθλημα της που έχει καταχωρηθεί στο λογαριασμό της από τη Γ.Γ.Α. συμπληρώνει υποχρεωτικά την ‘’Αγωνιστική Περίοδο’’. Η καταχώρηση της Αγωνιστικής Περιόδου αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμπλήρωση των Αγωνισμάτων. 5.2. Η ομοσπονδία για άθλημα της το οποίο δεν εμφανίζεται στην ενότητα «Καλλιεργούμενα Αθλήματα», δεν μπορεί να καταχωρήσει κανένα στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή, η Ομοσπονδία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α. (taf@gga.gov.gr, 2131316000) προκειμένου να αιτηθεί την υπαγωγή του Αθλήματος στην ίδια. 6. Αγωνίσματα 6.1. Αρχικά καταχωρούνται για κάθε αγώνισμα αθλήματος η Ελληνική ονομασία του καθώς και η διεθνής. 6.2 Στην επόμενη σελίδα συμπληρώνεται η ηλικιακή κατηγορία και υποκατηγορία (αφορά για παράδειγμα αγωνίσματα που έχουν κατηγορία τα κιλά), το κατώτατο και το ανώτατο όριο ηλικίας, το είδος αγωνίσματος (μόνο για Ατομικά Αθλήματα), τον αριθμό των αθλητών που συμμετέχουν (μόνο για Ατομικά Αθλήματα), την ηλικιακή. Επιλέγεται αν το άθλημα είναι Ολυμπιακό (Παραολυμπιακό) ή όχι, καθώς και το φύλο των συμμετεχόντων. Αν το Άθλημα αφορά ΑΜΕΑ, επιλέγει αν το αγώνισμα είναι ΑΜΕΑ ή Μεικτό. Στη συνέχεια με την επιλογή ΝΑΙ/ΟΧΙ απαντά αν για το αγώνισμα διοργανώνεται πανελλήνιο/εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο πρωτάθλημα ή Μεσογειακός αγώνας και σε θετική περίπτωση συμπληρώνει την ονομασία κατηγορίας του πρωταθλήματος. 6.3 Μετά την υποβολή των στοιχείων του αγωνίσματος δεν επιτρέπονται αλλαγές, παρά μόνο εφόσον το αγώνισμα παύσει να υφίσταται, οπότε δηλώνεται η ημερομηνία κατάργησής του. 7. Κανονισμοί Ομοσπονδίας 7.1. Καταχώρηση Εγκεκριμένου Κανονισμού: Η Ομοσπονδία καταχωρεί όλους τους Εγκεκριμένους από τη Γ.Γ.Α. Κανονισμούς της αφού επιλέξει το είδος κανονισμού και το άθλημα ή τα αθλήματα που αφορά ο κανονισμός. Στην περίπτωση που η απόφαση έγκρισης έχει αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ), συμπληρώνεται ο ΑΔΑ της απόφασης ενώ σε διαφορετική περίπτωση καταχωρείται η ημερομηνία και ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Απόφασης, και επισυνάπτεται ο κανονισμός σε μορφή pdf. 7.2. Αίτηση Έγκρισης Νέου Κανονισμού: Η Ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση έγκρισης νέου κανονισμού, επιλέγοντας το είδος κανονισμού, τα αθλήματα που αφορά και επισυνάπτοντας σε μορφή pdf τον κανονισμό, απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ. της κατά την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός. Για τον κανονισμό διαιτησίας απαιτείται η καταχώρηση της γνώμης της οικείας ομοσπονδίας ή του οικείου συνδέσμου διαιτητών εφόσον υπάρχουν σε μορφή pdf. Στη συνέχεια προχωρά σε υποβολή και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Μετά την διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια Οργανική Μονάδα της Γ.Γ.Α. η ομοσπονδία λαμβάνει είτε την απόφαση έγκρισης του κανονισμού με ΑΔΑ είτε τις υποδείξεις για τροποποίηση, συμπλήρωση ή εναρμόνιση ρυθμίσεων του κανονισμού και υποβολή εκ νέου. 8. Ενώσεις 8.1. Καταχώρηση από την Οικεία Ομοσπονδία: Η ομοσπονδία καταχωρεί τις ενεργές ενώσεις της εφόσον διαθέτει, και συγκεκριμένα καταχωρεί την επωνυμία κάθε ένωσης, το ΑΦΜ της και τον 4ψήφιο κωδικό αθλητικής αναγνώρισής της από τη ΓΓΑ. Τέλος επιλέγει το άθλημα που καλλιεργεί η κάθε ένωση. 8.2. Απόφαση Αθλητικής Αναγνώρισης από Γ.Γ.Α.: Εφόσον η ομοσπονδία διαθέτει την απόφαση αθλητικής αναγνώρισης από τη ΓΓΑ καταχωρεί την ημερομηνία πρωτοκόλλου της απόφασης, και προκειμένου για αποφάσεις μετά το έτος 2015 υποχρεωτικά τον ΑΔΑ ενώ για αποφάσεις πριν το έτος 2015 είτε τον ΑΔΑ (για το χρονικό διάστημα από 10/2010 έως 12/2014) είτε τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Απόφασης επισυνάπτοντας την απόφαση σε μορφή pdf. 8.3 Βεβαίωση Αθλητικής Αναγνώρισης από Γ.Γ.Α. Εφόσον η ομοσπονδία διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης της ένωσης από τη ΓΓΑ, καταχωρεί την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης και επισυνάπτει την απόφαση σε μορφή pdf. 8.4 Εγγεγραμμένη Ένωση: Η ομοσπονδία καταχωρεί την ημερομηνία εγγραφής κάθε ένωσης στην ίδια. Για ήδη καταχωρημένες ενώσεις, υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής τους, με καταχώρηση της ημερομηνίας διαγραφής. 8.5. Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδος: Εμφανίζεται προσυμπληρωμένη η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος, όπως αυτή έχει ορισθεί σε κάθε συγκεκριμένο άθλημα και επιτρέπεται η αλλαγή της. 8.6. Μαζική Εισαγωγή Ενώσεων: Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των Ενώσεων μέσω προτυποποιημένου excel στη πλατφόρμα. 9. Σωματεία 9.1. Καταχώρηση από την Οικεία Ομοσπονδία: Η ομοσπονδία καταχωρεί τα ενεργά σωματεία της και, συγκεκριμένα, καταχωρεί την επωνυμία κάθε σωματείου, το ΑΦΜ του και τον 4ψήφιο κωδικό αθλητικής αναγνώρισής του από τη ΓΓΑ, εφόσον διαθέτει. Τέλος, επιλέγει το άθλημα ή τα αθλήματά της που καλλιεργούν. 9.2. Αθλητική Αναγνώριση από ΓΓΑ: Εφόσον η ομοσπονδία διαθέτει την απόφαση/βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης από τη ΓΓΑ καταχωρεί την ημερομηνία πρωτοκόλλου της απόφασης/βεβαίωσης, και προκειμένου για αποφάσεις μετά το έτος 2015 υποχρεωτικά τον ΑΔΑ ενώ για αποφάσεις πριν το έτος 2015 είτε τον ΑΔΑ (για το χρονικό διάστημα από 10/2010 έως 12/2014) είτε τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Απόφασης/βεβαίωσης επισυνάπτοντας την απόφαση/βεβαίωση σε μορφή pdf. 9.3. Εγγεγραμμένο Σωματείο: Η ομοσπονδία καταχωρεί την ημερομηνία εγγραφής κάθε σωματείου στην ίδια. Για ήδη καταχωρημένα σωματεία, υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής, με καταχώρηση της ημερομηνίας διαγραφής. 9.4. Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδος: Προσυμπληρώνεται η Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδος, όπως αυτή έχει ορισθεί σε κάθε συγκεκριμένο άθλημα και επιτρέπεται η αλλαγή της. 9.5. Αθλητική Ένωση: Εφόσον υπάρχουν Ενώσεις, επιλέγεται από λίστα. 9.6. Μαζική Εισαγωγή Σωματείων: Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των Σωματείων μέσω προτυποποιημένου excel στη πλατφόρμα. 10. Αθλητές Ομοσπονδίας 10.1 Αθλητές: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τους ενεργούς αθλητές της καταχωρώντας τα πεδία ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (εφόσον διαθέτει), Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημ/νια Γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Φύλο. Μετά την Υποβολή των Αθλητών υπάρχει η δυνατότητα της Διαγραφής τους καταχωρώντας την ημερομηνία διαγραφής. 10.2 Αθλητής σε άθλημα και Σωματείο: Επιλέγοντας την καρτέλα Αθλητής σε Άθλημα συσχετίζονται ο Αθλητής με το Άθλημα και το Αθλητικό Σωματείο και καταχωρούνται τα παρακάτω πεδία: Αριθμός Δελτίου Αθλητή, Ημερομηνία Εγγραφής στο Σωματείο, Ανανέωση Δελτίου Αθλητή (Ημερομηνία Ανανέωσης και Λήξης Δελτίου). Σε περίπτωση που ο Αθλητής συμμετέχει σε διαφορετικό Σωματείο από το Σωματείο εγγραφής καταχωρείται το Σωματείο Συμμετοχής πληκτρολογώντας την επωνυμία ή το ΑΦΜ αυτού για την αναζήτησή του. Στη συνέχεια εισάγονται οι Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης Συμμετοχής. Ακολούθως επιλέγεται η προσωρινή αποθήκευση ή η υποβολή της καρτέλας. 10.3 Μαζική Εισαγωγή Αθλητών: Παρέχεται και η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των Αθλητών μέσω προτυποποιημένου excel στη πλατφόρμα. 11. Στοιχεία Ομοσπονδίας Η Ενότητα Στοιχεία Ομοσπονδίας αναλύεται στις υπο-ενότητες: • Πληροφορίες Ομοσπονδίας • Καταστατικά Ομοσπονδίας • Βεβαιώσεις περιφέρειας 11.1 Πληροφορίες Ομοσπονδίας: Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από τη ΓΓΑ η Επωνυμία, ο 4-ψηφιος κωδικός ΓΓΑ, το ΑΦΜ και η Νομική μορφή. Η Αθλητική Ομοσπονδία καταχωρεί τα Στοιχεία της όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι και εφόσον καταχωρήσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία προχωρά στην Αποθήκευση αυτών. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τον Τίτλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού για συγκεκριμένη περίοδο και επισυνάπτει το αρχείο όπου αναφέρει περιγραφικά την διαδικασία που ακολουθεί για να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική της, ή την κατεύθυνση και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και του ανθρωπίνου δυναμικού της για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική στην πραγματοποίηση του οράματος της. Στο τέλος της καρτέλας που αφορά τα στοιχεία της ομοσπονδίας θα πρέπει υποχρεωτικά να εισαχθούν οι Υπερκείμενες Ομοσπονδίες σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο όπου είναι μέλος. Πατώντας το πλήκτρο “+” προστίθενται και με το “–“ αφαιρούνται αντίστοιχα. 11.2 Καταστατικά Ομοσπονδίας: Η Αθλητική Ομοσπονδία αρχικά καταχωρεί και υποβάλει το Ιδρυτικό της Καταστατικό συμπληρώνοντας την Ημερομηνία και τον Αριθμό Απόφασης, το Πρωτοδικείο, και το Ιδρυτικό Καταστατικό σε pdf. Στη συνέχεια υποβάλει το Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών συμπληρώνοντας την Ημερομηνία και τον Αριθμό Απόφασης και το Πιστοποιητικό Μεταβολών σε pdf. Τέλος, εφόσον το Ιδρυτικό Καταστατικό έχει τροποποιηθεί υποβάλει το Τελευταίο Τροποποιημένο Καταστατικό την Ημερομηνία και τον Αριθμό Απόφασης, το Πρωτοδικείο, και το Τροποποιημένο Καταστατικό σε pdf. Προσοχή: Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων δεν επιτρέπεται περαιτέρω επεξεργασίας. 11.3 Βεβαιώσεις περιφέρειας: Η Ομοσπονδία καταχωρεί την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης περιφέρειας, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης περιφέρειας, και τη βεβαίωσή οικείας περιφέρειας για θεώρηση και τήρηση βιβλίων. Στο πεδίο ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης περιφέρειας από το αναδυόμενο ημερολόγιο που εμφανίζεται επιλέγεται η αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης από την περιφέρεια. Στη συνέχεια πρέπει να επιλεχθούν με «κλικ» τα πεδία • Θεώρηση – Τήρηση μητρώου μελών • Θεώρηση – Τήρηση Βιβλίου πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ • Θεώρηση – Τήρηση βιβλίου πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ • Θεώρηση – Τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων • Θεώρηση – Τήρηση βιβλίου περιουσιακών στοιχείων • Θεώρηση – Τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου εισερχομένων / Εξερχομένων Υπάρχει η δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης. Μετά την υποβολή δεν επιτρέπονται αλλαγές/διορθώσεις. 12. Στοιχεία Δ.Σ.: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τα Στοιχεία Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όπου υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει εισαγωγή του Νέου Δ.Σ από το αντίστοιχο πλήκτρο εισαγωγής. Στα πρώτα πεδία που αφορούν τη Τελευταία Εκλογική Γενική Συνέλευση συμπληρώνεται το πεδίο που αφορά την Ημερομηνία Τελευταίας Εκλογικής Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, το αρχείο του πρακτικού της Τελευταίας Εκλογικής Γ.Σ. σε pdf και στο αναδυόμενο ημερολόγιο επιλέγεται η Ημερομηνία των Τελευταίων Εκλογών της Ομοσπονδίας. Εάν έχει ήδη καταχωρηθεί το Δ.Σ. και δεν έχει λήξει η θητεία μπορεί να προχωρήσει σε επεξεργασία των στοιχείων και καταχώρησης εκ νέου εφόσον έχει δηλωθεί ο λόγος της δημιουργίας νέου Δ.Σ. Διορισμός Δικαστικού Αντιπροσώπου: Στη συνέχεια στο πεδίο Διορισμός Δικαστικού Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί το έγγραφο διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου το οποίο είναι υποχρεωτικό αν η ημερομηνία εκλογών είναι μετά τις 22/11/2019. Έπειτα εισάγεται η Ημερομηνία Πρωτοκόλλου από το αναδυόμενο παράθυρο του ημερολογίου και ακολούθως ο Αριθμός Πρωτοκόλλου του διορισμού του δικαστικού αντιπροσώπου. Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση απαιτείται η εισαγωγή το Εγγράφου Διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου σε αρχείο pdf μεγέθους έως 2ΜΒ. Τέλος για την εισαγωγή των στοιχείων του Δ.Σ. καταχωρούνται τα ακόλουθα πεδία . • Αριθμός Μελών Δ.Σ.: για τις Ομοσπονδίες: 5 - 21 μέλη Δ.Σ. για τις Ενώσεις: 7 - 15 μέλη Δ.Σ. και για τα Σωματεία: 5 - 15 μέλη Δ.Σ. • Από το αναδυόμενο ημερολόγιο εισάγεται η Ημερομηνία συγκρότησης του τελευταίου Δ.Σ. και στη συνέχεια το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σε αρχείο pdf. • Στη συνέχεια επιλέγεται στο αναδυόμενο ημερολόγιο που ακολουθεί η Ημερομηνία Λήξης Θητείας του συγκεκριμένου ΔΣ, η Διάρκεια Θητείας του Δ.Σ. (σε έτη), και υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα το Υπόλοιπο Θητείας Δ.Σ. Στη συνέχεια υπάρχει η επιλογή είτε της προσωρινής αποθήκευσης είτε του Επόμενου για την εισαγωγή των στοιχείων των Μελών του Δ.Σ. Αρχικά καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία του μέλους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, Φύλο, ΑΦΜ) και έπειτα η Ιδιότητα του μέλους του οποίου (εισαγωγή μέσω λίστας, εάν η ιδιότητα είναι εκτός των επιλογών της λίστας επιλέγεται το ΑΛΛΗ για να προστεθεί η νέα ιδιότητα). Προαιρετικά εισάγεται και το E-mail του μέλους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της καταχώρησης του Μέλους είναι • Η καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ.Δ.) του Μέλους ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα – περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν, καθώς και ότι συμμετέχει ως απλό μέλος ή ως μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου μέλους της ομοσπονδίας. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από το gov.gr. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της ΓΓΑ στη διαδρομή: https://www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitikianagnorisi Α5 δικαιολογητικά. • Ότι Δεν εμπίπτει στα κωλύματα – περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2725/99 • Αν είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 13. Αθλητικές Εγκαταστάσεις Η Ομοσπονδία για κάθε Αθλητική Εγκατάσταση επιλέγει αρχικά το Άθλημα. 13.1. Στοιχεία Αθλητικής Εγκατάστασης: Καταχωρεί την επωνυμία της Αθλητικής Εγκατάστασης, το είδος της Εγκατάστασης, τον ιδιοκτήτη, την Επωνυμία του Ιδιοκτήτη και το ΑΦΜ του Ιδιοκτήτη, στη συνέχεια καταχωρεί την κατηγορία Εγκατάστασης, εισάγει το αρχείο σε pdf που αφορά το συμφωνητικό της εγκατάστασης και τέλος επιλέγει τον τρόπο παραχώρησης της εγκατάστασης. 13.2. Διεύθυνση Αθλητικής Εγκατάστασης: Η Ομοσπονδία επιλέγει την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο που ανήκει η Αθλητική Εγκατάσταση, και καταχωρεί την Οδό, τον αριθμό και τον Ταχυδρομικό Κώδικα που βρίσκεται η Αθλητική Εγκατάσταση. 13.3. Άδεια Λειτουργίας Εγκατάστασης: Εφόσον διαθέτει άδεια λειτουργίας η Ομοσπονδία επιλέγει ΝΑΙ, καταχωρεί την ημερομηνία Έκδοσης και Λήξης της Άδειας, και αν υπάρχει αριθμός ΑΔΑ καταχωρεί τον αριθμό ΑΔΑ της απόφασης διαφορετικά την Ημ/νια και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου, τον Φορέα που χορήγησε την Άδεια και θα εισάγει τη σχετική άδεια σε pdf. 14. Στοιχεία Προσωπικού Ομοσπονδίας 14.1. Μέλος Διοικητικού Προσωπικού: Η Ομοσπονδία καταχωρεί το Διοικητικό της Προσωπικό (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, τηλέφωνο, Κλάδο, Ιδιότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), τη Σχέση Εργασίας, την Ημερομηνία Πρόσληψης, την Προβλεπόμενη Ημερομηνία Συνταξιοδότησης, την Πράξη Πρόσληψης σε pdf. Καταχωρεί την ημερομηνία στην Έναρξη – Λήξη Σύμβασης/Συνταξιοδότηση και εισάγει το αρχείο της Σύμβασης σε pdf, στη συνέχεια εισάγει σε pdf την αναγγελία πρόσληψης από ΕΡΓΑΝΗ όταν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό ή την ανάρτηση στο TAXIS για σύμβαση πρόσληψης, τέλος καταχωρεί τον Αριθμό της Διαπιστωτικής Πράξης και το Ετήσιο Μισθολογικό κόστος. 14.2. Προσωπικό με Απόσπαση: Η Ομοσπονδία καταχωρεί το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν με Απόσπαση από Δημόσιο Φορέα και επιλέγει την ειδικότητα Απόσπασης και το Άθλημα. Στην συνέχεια καταχωρεί τα υπόλοιπα στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Κλάδο και Ιδιότητα/ Ειδικότητα, Εργασιακή Σχέση και τον Δημόσιο Φορέα που προέρχεται ο Υπάλληλος). 14.3. Επιστημονικό – Υποστηρικτικό Προσωπικό Ομοσπονδίας: Η Ομοσπονδία καταχωρεί το Επιστημονικό - Υποστηρικτικό της Προσωπικό και συγκεκριμένα επιλέγει πρώτα το Άθλημα και στη συνέχεια καταχωρεί τα υπόλοιπα στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ιδιότητα) και εισάγει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Επιλέγει την Σχέση Εργασίας καταχωρεί την ημερομηνία της Έναρξης και Λήξης της Σύμβασης και το Ετήσιο Μισθολογικό Κόστος, εισάγει το αρχείο της Σύμβασης και την Αναγγελία της Πρόσληψης από ΕΡΓΑΝΗ ή την ανάρτηση της Σύμβασης από taxis, τέλος συμπληρώνει αν ο υπάλληλος πληρώνεται μέσω ΕΑΠ. 15. Προπονητές: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τους Προπονητές της επιλέγοντας αρχικά το Άθλημα που έχει άδεια ο Προπονητής και στη συνέχεια μέσω αναζήτησης επιλέγει τον Προπονητή. Έπειτα, επιλέγει το είδος της Σύμβασης του Προπονητή καταχωρεί την ημερομηνία Απασχόλησης από – έως και την Διάρκεια Απασχόλησης σε Ημέρες, τις Μεικτές Μηνιαίες Αποδοχές, επιλέγει τον Τύπο του Δικαιολογητικού και εισάγει το Δικαιολογητικό του Προπονητή. 16. Συνεργαζόμενες Εταιρείες: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τις Εταιρείες που της παρέχουν υπηρεσίες και συγκεκριμένα εισάγει το ΑΦΜ και την Επωνυμία της Εταιρείας επιλέγει την Παρεχόμενη Υπηρεσία, εισάγει το Συμφωνητικό με την εταιρεία σε αρχείο pdf και τον Πίνακα Συμφωνητικών από το taxisnet. Στη συνέχεια καταχωρεί την Ημερομηνία Έναρξης – Λήξης της Συμφωνίας και το Ετήσιο Κόστος πλέον ΦΠΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Α.1. ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Α.1.1. ΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α.1.2. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (συμφωνία υποβληθέντων κανονισμών με το αρχείο της ΓΓΑ) Α.1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α.1.4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α.2.ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Α.2.1. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Β. ΕΝΩΣΕΙΣ Β.1.ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (διαπίστωση της ύπαρξης για κάθε ένωση απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ελέγχεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση) Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Γ.1. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (συμφωνία υποβληθέντων καταστατικών με τα στοιχεία του πιστοποιητικού μεταβολών) Γ.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ.2.1. Διαπίστωση της θεώρησης και τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων. Γ.2.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (διαπίστωση του πρόσφατου εντός δωδεκαμήνου της έκδοσης της βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες καταχώρησης της αίτησης). Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Σ. Δ.1.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών - όπως περιγράφονται στην παρ.5.3 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος - , σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων). Δεν γίνεται αποδεκτό Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής (όταν έχει υποβληθεί μόνο αυτό, χωρίς το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης. Γίνεται αποδεκτό ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου. Δ.2.ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (διαπίστωση με βάση την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών από το πρακτικό της εκλογικής γενικής συνέλευσης αν η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ήταν απαραίτητη οπότε θα πρέπει να ελέγχεται η παρουσία του με το έγγραφο διορισμού του. Αν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22/11/2019 η παρουσία του είναι απαραίτητη). Δ.3.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών - όπως περιγράφονται στην παρ.5.3 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος -, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωση της συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ). Γίνεται αποδεκτό ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου. Δ.4.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (διαπίστωση συμφωνίας στο πρόσωπο του προέδρου του πρακτικού συγκρότησης και του αντίστοιχου πεδίου της αίτησης). Ε. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ) Ε.1.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ). Ε.1.1. Έλεγχος για τα ατομικά αθλήματα της δήλωσης αθλητών/τριών σε ηλικιακές κατηγορίες εκτός αυτών των ανδρών/γυναικών και νέων ανδρών / νέων γυναικών. Ε.1.2. Έλεγχος απασχόλησης/δήλωσης προπονητή/τών καθώς και της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή/τών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις – μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου - για την περίοδο 2021- 2022. Ε.2. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ): Ε.2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (έλεγχος συμφωνίας του αθλήματος που δηλώνεται με το άθλημα της άδειας άσκησης επαγγέλματος του προπονητή). Ε.2.2. ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση ταυτοπροσωπίας προπονητή που δηλώνεται στην αίτηση με τον προπονητή που αναφέρεται στο δικαιολογητικό απασχόλησης του προπονητή που υποβάλλεται). Ε.2.3. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έλεγχος ύπαρξης εντύπων Αναγγελίας Πρόσληψης (έντυπο 3 ή έντυπο 4 -εκτύπωση με αμοιβή- από την ΕΡΓΑΝΗ) ή το ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο (με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές), Αν η πρόσληψη του προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με αμοιβή). Ε.2.4. ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση της ύπαρξης αμοιβής με βάση το υποβληθέν δικαιολογητικό και αποδεκτού ύψους αυτής ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2023 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Επικρατείας

 • Στοιχεία Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων για το 2023

  ΥΑ 34736/25.1.2023 (ΦΕΚ Β΄ 359/26.1.2023) Καθορισμός για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). 6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). 7. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). 8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01.09.2020 (Β’ 3675) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02.12.2020 (Β’ 5357) όμοια απόφαση. 9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/168038/15.4.2021 (Β’ 1593) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/398989/23.8.2021 (Β’ 3920) και ΥΠΠΟΑ/οικ. 480288/7.10.2021 (Β’ 4738) όμοιες αποφάσεις. 10. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14.2.2022 (Β’ 746) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/4.8.2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/435571/2022 (Β’ 4906) και ΥΠΠΟΑ/503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις. Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/1.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099). 6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/29366/23.01.2023 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, για το έτος 2023,αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό μητρώο»), στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της. Άρθρο 2 Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση 1. Σκοποί του ηλεκτρονικού Μητρώου του άρθρου 1 είναι: α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19. β. H καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999. γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. β της παρούσας. δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης. 2. Το ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού σωματείου ως φέροντος την ειδική αθλητική αναγνώριση ή ως λογιζόμενου ως φέροντος τέτοια αναγνώριση, κατά τις ειδικότερες νομικές διακρίσεις της περ. β της παρ. 1 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό Μητρώο. 3. Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό Μητρώο κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/60330/14.2.2022 (Β’ 746) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/379764/ 4.8.2022 (Β’ 4295), ΥΠΠΟΑ/435571/2022 (Β’ 4906) και ΥΠΠΟΑ/503598/2022 (Β’ 5436) όμοιες αποφάσεις, συγκροτούν το ηλεκτρονικό Μητρώο του έτους 2022. Τα σωματεία αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό Μητρώο του έτους 2023 υπό τον όρο της επικαιροποίησης των στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της παρούσας. Άρθρο 3 Υποβολή απαιτούμενων στοιχείων – Διαδικασία ελέγχου - αξιολόγησης 1. Προκειμένου να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο, το αθλητικό σωματείο, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, αίτηση με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ. 2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται από σωματείο το οποίο υπάγεται στην αθλητική ομοσπονδία της σκοποβολής ή/και της τοξοβολίας, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό Μητρώο το αποτέλεσμα του ελέγχου επί των υπ’ αρ. 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 και 9.4.5 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ. 3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο. Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο ηλεκτρονικό Μητρώο. Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, έχει δυνατότητα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο και η τυχόν διόρθωση - συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο 5 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα - αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών. 5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986. 6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής ή/και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. απαντά μόνον σε μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. Η διατύπωση ερωτημάτων δεν αίρει την υποχρέωση των σωματείων τήρησης των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 4 της παρούσας. 7. Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία και η επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό Μητρώο, με ελεγκτή της αίτησής του και το αντίστροφο. Άρθρο 4 Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό Μητρώο 1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο για το έτος 2023 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους. α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 20.4.2023. β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 21.4.2023 και ολοκληρώνεται την 30.6.2023. 2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό Μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) για τον πρώτο κύκλο έως 15.6.2023. Η αξιολόγηση των αιτήσεων του πρώτου κύκλου ολοκληρώνεται έως 31.7.2023. Για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 31.10.2023. Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα έως τεσσάρων (4) επανυποβολών συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο για το έτος 2023 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο για το έτος 2022 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2023 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό Μητρώο του 2023, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως (έως 30.6.2023), σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό Μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Ειδικά για την περίπτωση που σωματείο εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό Μητρώο κατά το έτος 2022 επιθυμεί να εγγραφεί για νέο άθλημα και να αξιολογηθεί έως 31.7.2022, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου (έως 20.4.2023). Άρθρο 5 Τήρηση δεδομένων και επεξεργασία τους - Δικαιώματα πρόσβασης 1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της 7 παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας. 2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία. 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία. 4. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις εγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, το σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα. 5. Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι … ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το Αθλητικό Σωματείο καθώς επισκέπτεται την πλατφόρμα κατευθύνεται στην σελίδα της σύνδεσης όπου έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 1.1. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο 1.2. Είσοδος στην πλατφόρμα 1.3. Επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του 2. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο 2.1. Το Αθλητικό Σωματείο αρχικά και για μια φορά χρειάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία του λογαριασμού του στην πλατφόρμα. Εκεί απαιτείται η εισαγωγή του μοναδικού του τετραψήφιου Κωδικού του φυσικού μητρώου της Γ.Γ.Α. (Ελληνικά και Κεφαλαία Γράμματα). Σε διαφορετική περίπτωση το σύστημα δεν επιτρέπει την δημιουργία λογαριασμού και εμφανίζει μήνυμα λάθους. 2.2. Καταχωρεί μία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που αποτελεί το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου, στην οποία θα λάβει έναν σύνδεσμο μίας και μοναδικής σύνδεσης («one time login link»), για την είσοδό του στο σύστημα, από όπου θα μπορεί να ορίσει τους κωδικούς πρόσβασής του. 2.3. Συμπληρώνει τον μοναδικό τετραψήφιο Κωδικό του φυσικού μητρώου που τηρείται στη Γ.Γ.Α. (π.χ. ΑΑ01), καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που πρόκειται να υποβάλει την αίτηση, ο οποίος πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου. 2.4. Ο χρήστης επιλέγει ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου και στη συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία του. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος εκπρόσωπος καταχωρεί το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το ΑΦΜ του. 2.5. Σε περίπτωση που Αθλητικό Σωματείο δεν διαθέτει τον τετραψήφιο κωδικό του φυσικού μητρώου της Γ.Γ.Α. υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. 2.6. Όταν το Σωματείο δημιουργήσει επιτυχώς λογαριασμό αυτόματα λαμβάνει ένα e-mail, το οποίο περιλαμβάνει το one time login link για την είσοδό του στο σύστημα. Πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα από όπου μπορεί να ορίσει τον κωδικό πρόσβασής του. 2.7. Πλέον το Σωματείο χρησιμοποιώντας ως «όνομα χρήστη» τον μοναδικό του τετραψήφιο κωδικό και ως «κωδικό πρόσβασης» αυτόν που το ίδιο όρισε στο βήμα 2.6. μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα. 2.8. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του μέσω της κατάλληλης καρτέλας, εισάγοντας τον μοναδικό τετραψήφιο κωδικό που τηρείται στην Γ.Γ.Α. ή μέσω της δηλωμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του λογαριασμού του Σωματείου. Οι οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει ο χρήστης στο σύστημα. 3. Καταχώριση αίτησης εγγραφής 3.1. Μετά την είσοδό του στο σύστημα, το Σωματείο υποβάλλει την αίτηση εγγραφής άπαξ. 3.2. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση το Σωματείο λαμβάνει μήνυμα στην αρχική σελίδα ότι η αίτησή του είναι σε εκκρεμότητα και δύναται να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία. 3.3. Αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης της αίτησης, με σκοπό τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων για την οριστική υποβολή τους. 3.4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης που ενημερώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς. Περιγραφή Πεδίων Αίτησης εγγραφής Η αίτηση εγγραφής αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: • Στοιχεία Φορέα • Στοιχεία Δ.Σ. • Οικονομικά στοιχεία • Αθλητική δραστηριότητα Ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες. 3.5. Μαζί με την υποβολή της αίτησης το σωματείο υποχρεούται να καταχωρίσει σε ξεχωριστό σημείο τον ενεργό λογαριασμό ΙΒΑΝ που τηρείται με δικαιούχο το σωματείο. 4. Στοιχεία Φορέα 4.1.Γενικές Πληροφορίες: Η επωνυμία του Σωματείου και ο τετραψήφιος κωδικός που έχει από την ΓΓΑ, είναι ήδη προσυμπληρωμένα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του. Παρόλα αυτά, αν έχουν γίνει αλλαγές στην επωνυμία και η επωνυμία του σωματείου είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη, το Σωματείο επιλέγει “Αλλαγή επωνυμίας” και καταχωρεί τη νέα επωνυμία του. Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ΑΦΜ του επισυνάπτοντας το σχετικό αποδεικτικό του σε μορφή αρχείου pdf (π.χ. προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxisnet). Τέλος καταχωρεί το έτος ίδρυσης του Σωματείου και τους αριθμούς τόσο των εγγεγραμμένων, όσο και των ενεργών μελών του. 4.2.Ιδρυτικό Καταστατικό: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του ιδρυτικού καταστατικού του δικαστικής απόφασης. Συμπληρώνει το πρωτοδικείο στο οποίο έγινε η καταχώριση και επισυνάπτει το ιδρυτικό καταστατικό του σε αρχείο μορφής pdf. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το Ιδρυτικό Καταστατικό επισυνάπτει Βεβαίωση του οικείου Δικαστηρίου ότι το καταστατικό δεν υπάρχει στα αρχεία του. 4.3.Τροποποιημένο Καταστατικό: Αν υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό, τότε το Σωματείο καταχωρεί την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού του δικαστικής απόφασης και επισυνάπτει το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό του σε αρχείο μορφής pdf. 4.4.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσής του, και επισυνάπτει το πιστοποιητικό μεταβολών σε αρχείο μορφής pdf. Να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό μεταβολών πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο και αναγράφει όλες τις μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από το Ιδρυτικό Καταστατικό έως το ισχύον. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ορθότητα της επωνυμίας του σωματείου. 4.5. Το Σωματείο καταχωρεί τον/τους ΚΑΔ που κατέχει. 4.6.Βεβαιώσεις/Θεωρήσεις: Το σωματείο καταχωρεί την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης της περιφέρειας και επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf πρόσφατη βεβαίωση για τη θεώρηση και την τήρηση βιβλίων, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί, από την οικεία Περιφέρεια εντός δωδεκαμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο. Στη συνέχεια επιλέγει από την σχετική λίστα τα θεωρημένα βιβλία που τηρεί (π.χ. βιβλίο μητρώου μελών). 4.7. Έδρα Φορέα: Το Σωματείο επιλέγει και συμπληρώνει τα στοιχεία της έδρας του (περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμος, διεύθυνση και τηλέφωνο). Αντίστοιχα καταχωρεί την ιστοσελίδα του, αν διαθέτει. 4.8. Λοιπές Πληροφορίες: Το Σωματείο δίνει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες, όπως αν διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο αθλητών (προαιρετικό), αν είναι φορολογικά/ασφαλιστικά ενήμερο (υποχρεωτικό) αν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες (προαιρετικό). Στην περίπτωση δικαστικών εκκρεμοτήτων δίνονται προαιρετικά περαιτέρω διευκρινίσεις. 5. Στοιχεία Δ.Σ. 5.1. Στοιχεία Προέδρου: To Σωματείο καταχωρεί τα στοιχεία του προέδρου (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail). 5.2. Στοιχεία μελών Δ.Σ.: Για κάθε μέλος του Δ.Σ. καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία με αυτά που αναφέρονται για τον πρόεδρο αμέσως πιο πάνω υπό 5.1. καθώς και η ιδιότητά του (π.χ. αντιπρόεδρος, γραμματέας, απλό μέλος κ.λπ.). 5.3. Τελευταία Εκλογική Γενική Συνέλευση/συγκρότηση του ασκούντος τη διοίκηση Δ.Σ: Το Σωματείο καταχωρεί τις πληροφορίες που αφορούν την τελευταία εκλογική γενική συνέλευση των μελών του κατά την οποία εκλέχθηκαν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία), την ημερομηνία διεξαγωγής των τελευταίων εκλογών, καθώς και τα ίδια στοιχεία (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία) της πιο πρόσφατης (τελευταίας) συνεδρίασης, κατά την οποία το Διοικητικό του Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Στη συνέχεια επισυνάπτει σε αρχεία μορφής pdf το πρακτικό της τελευταίας εκλογικής γενικής συνέλευσης των μελών του, καθώς και το τελευταίο (πιο πρόσφατο) πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ανασυγκρότηση Δ.Σ, επισυνάπτει σε ενιαίο αρχείο το πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. μετά τις αρχαιρεσίες και τα αντίστοιχα πρακτικά όλων των μεταβολών έχουν γίνει σε αυτό. Τέλος καταχωρεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του Δ.Σ. Σημειώνεται ότι το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης υπογράφεται από το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρο Γ.Σ., Γραμματέα/Μέλος, σύμφωνα με το καταστατικό του) και φέρει τη σφραγίδα του σωματείου. Το Πρακτικό συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και φέρει τη σφραγίδα του σωματείου. Αντί των πρωτοτύπων υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ακριβών αντιγράφων εκ των αντίστοιχων βιβλίων πρακτικών Γ.Σ./Δ.Σ., τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και φέρουν τη σφραγίδα του. 5.4. Δικαστικός αντιπρόσωπος. Καταχωρείται σε αρχεία μορφής pdf ο διορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου. 6. Οικονομικά Στοιχεία 6.1. Προϋπολογισμός Φορολογικού Έτους 2023: Το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το έγγραφο του προϋπολογισμού που κατέθεσε στην περιφέρεια (είτε αντίγραφο με σφραγίδα της Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2022 και 2023») και καταχωρεί, υποχρεωτικά, το συνολικό ποσό των εσόδων και εξόδων του, με ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά. Στην τελευταία περίπτωση το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω. 6.2. Απολογισμός Φορολογικού Έτους 2022: Το Σωματείο επισυνάπτει σε μορφή pdf το έγγραφο του απολογισμού για το έτος 2021 που κατέθεσε στην περιφέρεια (είτε αντίγραφο με σφραγίδα της Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2022 και 2023») και καταχωρεί υποχρεωτικά το συνολικό ποσό εσόδων και εξόδων του, με ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά. Στην τελευταία περίπτωση το άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω. Επισημάνσεις: α) Στον προϋπολογισμό του 2023 και στον απολογισμό του 2022 έχουν προστεθεί κεφάλαια ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση των σωματείων από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ και η ορθή συμπλήρωσή τους είναι απαραίτητη. β) Στην αίτηση του σωματείου ζητείται ειδικός απολογισμός της χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ειδικότερα το αρχείο του απολογισμού που κατατέθηκε στην Περιφέρεια, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία, καθώς και αρχείο βεβαίωσης της Περιφέρειας ότι κατατέθηκε ο ειδικός απολογισμός. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση αυτών των πεδίων αφορά μόνο στα σωματεία που έλαβαν χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022. Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της ΚΥΑ 620241/21.12.2021 (Β’ 6056): α) Το ποσό της χρηματοδότησης από τη Γ.Γ.Α. που αφορά το ΣΤΟΙΧΗΜΑ, θα εμφανίζεται ως έσοδο έτους 2022 τόσο στον απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του αθλητικού σωματείου έτους 2022, όσο και στον αντίστοιχο ειδικό απολογισμό του ίδιου έτους. Οι ανωτέρω απολογισμοί υποβάλλονται στην οικεία περιφέρεια του αθλητικού σωματείου για έλεγχο και αναρτώνται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γ.Γ.Α. «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση». β) Για την εν λόγω χρηματοδότηση έτους 2022, έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. 620241/21-12-2021 ΚΥΑ (Β’ 6056) περί ισόποσων της χρηματοδότησης εσόδων έτους 2022 από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας). 6.3. Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους 2021: Το Σωματείο επισυνάπτει το έγγραφο σε αρχείο μορφής pdf το έντυπο Ν για το Φορολογικό Έτος 2021. Σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο ιδρύθηκε το έτος 2022 ή το έτος 2023 δεν υποβάλλει το Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2021. 7. Στοιχεία Αθλητικής Δραστηριότητας 7.1.Καταχώρηση αθλήματος: Το Σωματείο καταχωρεί όλα τα αθλήματα τα οποία καλλιεργεί. Αφού προβεί στην επιλογή “Καταχώρηση αθλήματος” εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο το Σωματείο συμπληρώνει τα σχετικά πεδία ανά άθλημα. Τα Σωματεία ΑμεΑ δε θα καταχωρούν το Άθλημα αλλά την Ομοσπονδία στην οποία υπάγονται. 7.2.Αθλητική Αναγνώριση: Το σωματείο επιλέγει, ανά άθλημα που καλλιεργεί, ένα από τα ακόλουθα και συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία: α) εάν έχει λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α. μετά την 17η.06.1999, επιλέγει ΑΠΟΦΑΣΗ, συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσής της στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτει την απόφαση σε αρχείο pdf. β) εάν έχει λάβει Βεβαίωση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α. επιλέγει ΒΕΒΑΙΩΣΗ, συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσής της στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτει την βεβαίωση σε αρχείο pdf. Στην περίπτωση των σωματείων ΑμεΑ που έχουν λάβει περισσότερες από μία αποφάσεις/ βεβαιώσεις, σημειώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας και επισυνάπτονται όλες σε ενιαίο αρχείο pdf. γ) εάν έχει λάβει από τη Γ.Γ.Α. απόφαση αναγνώρισης ως φίλαθλο σωματείο από το 1975 έως 16.06.1999 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν.2725/99 λογίζεται ως αναγνωρισμένο, επιλέγει ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτει την απόφαση σε αρχείο pdf. δ) εάν έχει λάβει νομιμοποιητικό έγγραφο από τη Γ.Γ.Α. πριν από το 1975, επιλέγει ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου και το επισυνάπτει σε αρχείο pdf. ε) εάν το σωματείο λογίζεται ως αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.75/75, επιλέγει ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ και συμπληρώνει μόνο τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του ιδρυτικού καταστατικού του δικαστικής απόφασης. 7.3.Πληροφορίες Αθλήματος: Το Σωματείο επιλέγει - ανά άθλημα που καλλιεργεί - αν έχει εγγραφεί στην οικεία Αθλητική Ομοσπονδία. Στην περίπτωση των σωματείων ΑμεΑ επιλέγεται για άθλημα η αντίστοιχη Ομοσπονδία . 7.4.Πληροφορίες Προπονητή: Στο πεδίο αυτό το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει αν απασχολεί/ δηλώνει ή απασχόλησε/δήλωσε προπονητή/τές κατά τη χρονική περίοδο από 1.8.2022 έως 31.7.2023. Αν επιλέξει το ΝΑΙ τότε προχωρά στην καταχώρηση του κάθε προπονητή όπως αναλύεται παρακάτω. Αν επιλέξει το ΟΧΙ τότε στο επόμενο πεδίο το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει την υποχρέωση (κάνοντας check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης σε απασχόληση προπονητή) ή όχι απασχόλησης προπονητή. Εάν δεν έχει (ν.2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν έχει την υποχρέωση κάνει check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, αναφέρει τον/τους προπονητές του ανά άθλημα, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Η επιλογή του προπονητή γίνεται είτε με την εισαγωγή του κωδικού μητρώου (Ελληνικά Γράμματα) ή το επώνυμο του προπονητή με το οποίο είναι καταχωρημένος στο μητρώο της ΓΓΑ. Στη συνέχεια για τον κάθε προπονητή το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf είτε την Αναγγελία Πρόσληψής του (έντυπο 3 ή έντυπο 4 ΕΡΓΑΝΗ) είτε το ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο (με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές), λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, πεδίο 9.4.4). Η λίστα των προπονητών που έχουν άδεια από τη Γ.Γ.Α. βρίσκεται στον ιστότοπο https://somateia.gga.gov.gr/proponites (Μητρώο Προπονητών Αθλημάτων). Αν η πρόσληψη του προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με αμοιβή). Στην περίπτωση πρόσληψης προπονητή ορισμένου χρόνου μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf είτε το έντυπο 3, είτε το έντυπο 4 (εκτύπωση με αμοιβή) συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Επισήμανση: Αν το σωματείο απασχολεί προπονητή/ές θα πρέπει για την περίοδο από 1.8.2022 έως 31.7.2023 η σύμβαση/εις να καλύπτει/ουν συνολικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών (180 ημερών). Οι προπονητές που δηλώνονται θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια ελέγχου της παρούσας. 7.5.Πληροφορίες Αθλητών: Το Σωματείο καταχωρεί το πλήθος των αθλητών του ανά ηλικιακή κατηγορία, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Τα Σωματεία ΑμεΑ καταχωρούν όλους τους αθλητές τους, για όλα τα αθλήματα, ανά ηλικιακή κατηγορία. 7.6.Πληροφορίες Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Το Σωματείο καταχωρεί τις αθλητικές του εγκαταστάσεις ανά άθλημα, επιλέγοντας τον τύπο της εγκατάστασης (π.χ. δημόσια, ιδιωτική) και τον τρόπο κτήσης ή/και παραχώρησης της χρήσης της (π.χ. ιδιόκτητη, μισθωμένη, δωρεάν παραχωρημένη). Στη συνέχεια καταχωρεί την επωνυμία αυτής (εφόσον υπάρχει τέτοια επωνυμία π.χ. Ο.Α.Κ.Α.), τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το σχετικό δικαιολογητικό (π.χ. μισθωτήριο/παραχωρητήριο). Για ειδικότερες διευκρινήσεις σχετικά με συγκεκριμένα αθλήματα ανατρέξετε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο του παρόντος με τον τίτλο «Τυποποιημένες Ερωτήσεις – Απαντήσεις». ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπαίνω στην πλατφόρμα; Αρχικά και για μια φορά θα προχωρήσετε σε δημιουργία λογαριασμού με τον τετραψήφιο κωδικό του Σωματείου σας (με Ελληνικά και Κεφαλαία γράμματα) και το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου. Απαιτείται την πρώτη φορά να πάτε στην πλατφόρμα και να πατήσετε στο «Δημιουργία Λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο». Στη συνέχεια θα σας παραδοθεί στο e-mail που δηλώσατε, ένα e-mail αρχικοποίησης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο e-mail, διότι μπορεί να βρίσκεται στα SPAM, στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα ανεπιθύμητα μηνύματα. 2. Αν βάλω λάθος e-mail κατά την εγγραφή τι κάνω; Στέλνετε e-mail για την διαγραφή της εγγραφής από το σύστημα για να προχωρήσετε σε νέα εγγραφή. 3. Δεν παίρνει τον Κωδικό Μητρώου μου. Τί κάνω; Ελέγχετε αν ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου είναι αυτός που έχετε λάβει κατά τη χορήγηση της Απόφασης περί Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης. Ελέγχετε αν βάλατε τον τετραψήφιο κωδικό μητρώου με Κεφαλαία Αλφαβητικά Γράμματα και Ελληνικούς Χαρακτήρες. Σε περίπτωση που ο τετραψήφιος κωδικός είναι σωστός, αλλά δεν τον δέχεται το σύστημα, στέλνετε ένα e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α., γράφοντας τον Κωδικό Μητρώου και την Επωνυμία του Σωματείου, για έλεγχο από την Γ.Γ.Α. 4. Αν δεν έχω Κωδικό Μητρώου, τί κάνω; Αν δεν έχετε Κωδικό Μητρώου τότε δεν έχετε ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα. Πρέπει πρώτα να προχωρήσετε σε υποβολή αιτήματος για χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ιστοσελίδα https://www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitiki-anagnorisi. 5. Αν δεν θυμάμαι τον Κωδικό Μητρώου, τί κάνω; Ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου αναφέρεται στην Απόφαση Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης, αν όχι, τότε στέλνετε ερώτημα στο e-mail επικοινωνίας, δίνοντας την πλήρη ονομασία του Σωματείου, για να σας απαντήσουμε. 6. Δεν μου έχει έρθει το e-mail one time login link, τί κάνω; Περιμένετε για περίπου μισή ώρα. Ελέγχετε αν έχει φτάσει το e-mail. Ελέγχετε και τα spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία). Αν όχι στέλνετε e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α. για ενέργειες από τη Γ.Γ.Α. 7. Έβαλα λάθος τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου. Τί κάνω; Στέλνετε ένα e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α. με τα σωστά στοιχεία και αίτημα προς διόρθωση από την Γ.Γ.Α.Τεύχος 8. Είμαι Αθλητική Ένωση μπορώ να γραφτώ; Όχι. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 αφορά μόνο τα Αθλητικά Σωματεία. 9. Επισυνάπτω ένα έγγραφο και αλλάζει όνομα. Γιατί; Η αλλαγή της ονομασίας του αρχείου γίνεται από το σύστημα σε προκαθορισμένη μορφή για την ασφαλή αποθήκευσή του. 10. Θα πρέπει να σας αποστείλουμε όλες τις σελίδες του καταστατικού του συλλόγου; Ναι. 11. Τί είναι το Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους; Το Έντυπο Ν είναι η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και αφορά τη Δήλωση που κατατέθηκε το 2022 για τη χρήση του έτους 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021). 12. Τί είναι το Πιστοποιητικό Μεταβολών; Στο πιστοποιητικό μεταβολών ποιος αριθμός απόφασης ζητείται και ποια ημερομηνία ακριβώς; Το πιστοποιητικό μεταβολών χορηγείται από τη γραμματεία του δικαστηρίου στα βιβλία του οποίου έχει κατατεθεί το ιδρυτικό καταστατικό του σωματείου και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του. Εμφανίζει την αρχική κατάθεση του ιδρυτικού καταστατικού του σωματείου και τις τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές του. Ζητείται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. 13. Πρέπει να προσθέσω το πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών αν δεν έχω κάνει αλλαγή στο Καταστατικό μου; Το πιστοποιητικό μεταβολών που ζητείται είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι αλλαγές στο καταστατικό. Είναι απαραίτητο να κατατεθεί ακόμη και αν όταν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή στο καταστατικό του σωματείου . 14. Θα χρειαστεί να κατατεθούν και με έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην πλατφόρμα; Όχι. 15. Προσπαθώ να προσθέσω τον προπονητή και δεν μου εμφανίζονται τα στοιχεία του. Στο μητρώο των Προπονητών εμφανίζονται οι προπονητές που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. 16. Κατά την καταχώρηση του Αθλήματος είναι υποχρεωτικό το πεδίο του Προπονητή; Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν απασχολεί / δηλώνει προπονητή. Το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει υποχρέωση ή όχι σε απασχόληση προπονητή. Εάν δεν έχει (Ν. 2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 17. Πως συμπληρώνω στα ποσά τους δεκαδικούς; Στα πεδία που αφορούν ποσά, οι τελείες δεν διαχωρίζουν τις χιλιάδες και τα κόμματα τα δεκαδικά, παρά μόνο οι τελείες διαχωρίζουν τα δεκαδικά. Δηλαδή το ποσό 1.234,56 γράφεται ως 1234.56 18. Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος για τις εκλογές σωματείων πότε χρειάζεται για τις αρχαιρεσίες. Χρειάζεται αν έχουν γίνει μετά τις 22.11.2019. 19. Αν δεν έχουμε παραχωρητήριο χρήσης αθλητικής εγκατάστασης τί κάνουμε; Η παραχώρηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να έχει έγγραφη μορφή έστω και δια εγγράφου του φορέα προς το σωματείο. 20. Τι σημαίνει αθλητές ανά ηλικιακή κατηγορία; Απαιτείται η καταγραφή των αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 21. Τί είναι τα εγγεγραμμένα και τί τα ενεργά μέλη; Εγγεγραμμένα είναι όλα τα μέλη που κάποια στιγμή γράφτηκαν στο Σωματείο, ενώ τα ενεργά είναι μόνο αυτά που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους. 22. Πως προσθέτω ένα άθλημα; Κατά την προσθήκη αθλήματος εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Στο νέο αυτό παράθυρο μπορείτε να πατήσετε υποβολή. Μετά την υποβολή κάθε επιπλέον αθλήματος το σύστημα θα σας επαναφέρει στην κεντρική καρτέλα. 23. Τι δηλώνεται στα πεδία για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Χιονοδρομίας; Δηλώνεται το Χιονοδρομικό Κέντρο με τα στοιχεία του. Αν έχει επιτραπεί η χρήση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τότε είναι ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα ή και με άλλους όρους τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το σχετικό συμφωνητικό ή ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα βάσει του γενικού ή ειδικού τιμοκαταλόγου του ΧΚ τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και επισυνάπτεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ πληρωμής του Κέντρου από τον σύλλογο. Προσοχή: Δεν δηλώνονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις τα γραφεία των συλλόγων. 24. Διευκρινήσεις για τα πεδία των αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Δεν δηλώνουμε τα γραφεία των συλλόγων ως αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που οι προπονήσεις γίνονται αποκλειστικά σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (π.χ. τοπικές οδοί) η δήλωση των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται ως εξής: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………… ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΑΦΜ: ΑΦΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (π.χ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ή ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ή ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 25. Μετά την Υποβολή της Αίτησης μπορώ να την αλλάξω/διορθώσω; Αν την έχω υποβάλλει και θέλω να αλλάξω ένα πεδίο τι κάνω; Η Υποβολή της Αίτησης είναι Οριστική και το σύστημα δεν επιτρέπει περαιτέρω διορθώσεις. Παρέχεται η δυνατότητα έως 4 επανυποβολών, συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου και έως 31.10.2023. Για τεχνική υποστήριξη παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυ