Βρέθηκαν 52 στοιχεία για ""

 • Πρόστιμο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για μη πλήρη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

  ΔΕφΑθ Συμβ 2091/2022 Αίτηση για διαπίστωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης με δικαστική απόφαση. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις 22.8.2014. Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για απόρριψη της αναγγελίας του αιτούντος περί άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό και για απαγόρευση άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος. Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Προπονητών της με ημερομηνία άδειας 29.4.2022. Ο αιτών μπορούσε νομίμως να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή ταεκβοντό μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξης άσκησής του, δηλαδή από τις 22.11.2014. Δέχεται την αίτηση. Διαπιστώνει ότι παρά την έκδοση και κοινοποίηση του 1330/2022 Πρακτικού, η Διοίκηση εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται πλήρως με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Υποχρεώνει τη Διοίκηση (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ως χρηματική κύρωση για τη μη συμμόρφωσή της με τη δικαστική απόφαση, κατόπιν συνεκτίμησης του χρονικού διαστήματος που παρήλθε από την έκδοση της απόφασης (πέραν των 21 μηνών), της φύσης και της σημασίας της διαφοράς για τον αιτούντα και τις συνέπειές για το πρόσωπό του.

 • Αναδρομική απώλεια της ιδιότητας μέλους αθλητικού σωματείου λόγω κωλύματος

  ΔΕφΑθ 1347/2022 Κώλυμα συμμετοχής φυσικού προσώπου ως μέλους αθλητικού σωματείου. Αίτηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης μέλους αθλητικού σωματείου λόγω κωλύματος και για κήρυξη εκπτώτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν εξέδωσαν διαπιστωτική πράξη. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση της συνδρομής του κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκ των μελών του, ή -σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία- από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, επίσης εντός 15 ημερών, ανατρέχει δε, στην μεν πρώτη περίπτωση, στον χρόνο κατά τον οποίο το νομίμως, κατ' αρχήν, εκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου απέκτησε το κώλυμα και στην δεύτερη περίπτωση, στον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, από τις οποίες προήλθε το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο. Η υποβολή παραίτησης του φυσικού προσώπου που φέρει κώλυμα συμμετοχής στο σωματείο δεν ασκεί επιρροή, καθώς η παραλειφθείσα πράξη, ως διαπιστωτική, ανατρέχει στο αυτοδικαίως επελθόν αποτέλεσμα της έκπτωσης, το οποίο ανάγεται στον χρόνο συνδρομής του κωλύματος. Δέχεται αίτηση ακύρωσης. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη.

 • Απαράδεκτη αγωγή κατά μη δικαιοπρακτικής δήλωσης αθλητικής ομοσπονδίας

  ΠΠρΑθ 1833/2022 Ψήφισμα αθλητικής ομοσπονδίας ότι κανένα σωματείο-μέλος της δεν επιθυμεί τη συμμετοχή συγκεκριμένου σωματείου εντός αυτής. Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) για την αναγνώριση της ανυπαρξίας, άλλως την ακύρωση του ψηφίσματος. Ως προς το κύριο αίτημά της, η αγωγή είναι απαράδεκτη λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, καθώς η προσβαλλόμενη δήλωση αποτελεί μία μη δικαιοπρακτική, μη εκτελεστή και μη παράγουσα έννομες συνέπειες, πληροφοριακού χαρακτήρα βεβαίωση ως προς την πεποίθηση των σωματείων-μελών της εναγόμενης αθλητικής ομοσπονδίας σχετικά με το ενάγον σωματείο, η οποία δεν επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στην εξωτερική νομική πραγματικότητα. Ως προς το επικουρικό αίτημά της, το οποίο στηρίζεται στο άρθρο 88 παρ. 2 ΑΚ, η αγωγή είναι απαράδεκτη λόγω αναρμοδιότητας, καθώς αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο με προσήκουσα διαδικασία εκδίκασης αυτήν των ασφαλιστικών μέτρων. Με δεδομένο ότι η προσβαλλόμενη δήλωση δεν συνιστά αποβολή του ενάγοντος, κρίνεται ότι η κρινόμενη αγωγή δεν πρέπει να παραπεμφθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Απορρίπτει την αγωγή.

 • Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ)

  Γ. Λιανός, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΕφΑΔΠολΔ 2022, 668) 1. Νομική φύση 2. Συγκρότηση - Σύνθεση 3. Αρμοδιότητα - Διαιτητική συμφωνία 4. Άσκηση προσφυγής και παρέμβασης 5. Συζήτηση προσφυγής και παρέμβασης 6. Προσωρινή δικαστική προστασία; 7. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο 8. Απόφαση - Ένδικα μέσα

 • Μη πλήρης συμμόρφωση με δικαστική απόφαση για άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή

  ΔΕφΑθ Συμβ 1330/2022 Αίτηση για διαπίστωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης με δικαστική απόφαση. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις 22.8.2014. Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για απόρριψη της αναγγελίας του αιτούντος περί άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό και για απαγόρευση άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος. Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Προπονητών της με ημερομηνία άδειας 29.4.2022. Ο αιτών μπορούσε νομίμως να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή ταεκβοντό μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξης άσκησής του, δηλαδή από τις 22.11.2014. Η Διοίκηση θα πρέπει να μεριμνήσει για όλες τις ενέργειες ως συνέπεια της νόμιμης άσκησης από μέρους του αιτούντος του επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό από τις 22.11.2014 και ειδικότερα, σύμφωνα με το αίτημα του αιτούντος, για την εγγραφή του από τον χρόνο αυτό στο τηρούμενο μητρώο προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Διαπιστώνει τη μερική συμμόρφωση της Διοίκησης προς την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την καλεί να συμμορφωθεί πλήρως με αυτήν, μέσα σε τρεις μήνες από τότε που θα της κοινοποιηθεί το παρόν πρακτικό.

 • Αναγνώριση μη απόκτησης της ιδιότητας του μέλους αθλητικής ομοσπονδίας

  ΠΠρΑθ 1265/2022 Αθλητικό σωματείο. Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αθλητικής ομοσπονδίας. Αναγνωριστική αγωγή. Η αγωγή για την αναγνώριση της ανυπαρξίας ή απόλυτης και αυτοδίκαιης ακυρότητας απόφασης οργάνου αθλητικού σωματείου υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αθλητικής ομοσπονδίας δεν αρκεί η υπογραφή της ιδρυτικής πράξης και του αντίστοιχου καταστατικού από αθλητικό σωματείο, αλλά απαιτείται επιπλέον νομικά υπαρκτή και έγκυρη απόφαση των αρμοδίου οργάνου του αθλητικού σωματείου. Εν προκειμένω, η φερόμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εναγόμενου αθλητικού σωματείου για συμμετοχή του στην ίδρυση της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας λήφθηκε στο πλαίσιο απλής συγκέντρωσης των μελών, χωρίς πρόσκλησή τους και χωρίς την παρουσία όλων των μελών και επομένως είναι νομικά ανύπαρκτη. Επίσης, η φερόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εναγόμενου αθλητικού σωματείου για συμμετοχή του στην ίδρυση της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας λήφθηκε χωρίς πρόσκληση των μελών. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του εναγομένου αθλητικού σωματείου είναι νομικά ανύπαρκτες, μη παράγουσες οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες, και ότι επομένως το εναγόμενο αθλητικό σωματείο ουδέποτε κατέστη μέλος της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας.

 • Απόρριψη αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης αθλητικής ομοσπονδίας

  ΜΠρΑθ 1729/2022 Αθλητική ομοσπονδία. Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης. Κύρια παρέμβαση. Η κύρια παρέμβαση που ασκήθηκε από αθλητικό σωματείο, χωρίς επίκληση και απόδειξη ότι αυτό είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Η προσωρινή διοίκηση που είχε διοριστεί με προσωρινή διαταγή, απέκτησε με νέα προσωρινή διαταγή, που εκδόθηκε μετά την άσκηση της αίτησης αλλά πριν τη συζήτησή της, συμπληρωματική εξουσία να συγκαλέσει και Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα η Γενική αυτή Συνέλευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Κατόπιν τούτων, μετά την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου με πλήρη σύνθεση δεν υφίσταται πλέον έλλειψη διοίκησης της αθλητικής ομοσπονδίας. Απορρίπτει την αίτηση. Απορρίπτει την κύρια παρέμβαση.

 • Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο

  Γ. Λιανός, Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο: Αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, smart contracts, fan tokens, big data, e-tickets, e-sports, live-streaming Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Συνήγορος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (Συν 2022, 68) 1. Αθλητικό δίκαιο και νέες τεχνολογίες 2. Συνεδριάσεις με ψηφιακά μέσα 3. Ηλεκτρονικές συναλλαγές 4. Ηλεκτρονικά μητρώα 5. Αλγόριθμοι 6. Ε-sports

 • Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών

  Γ. Λιανός, Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΘΠΔΔ 2022, 384) 1. Ειδική αθλητική αναγνώριση ως ίδιον του κρατικού παρεμβατισμού 2. Κανονιστική ή ατομική διοικητική πράξη; 3. Προϋποθέσεις, διαδικασία και χρονική ισχύς χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 4. Διακριτική ευχέρεια ή δέσμια αρμοδιότητα; 5. Έννομες συνέπειες χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 6. «Ανάκληση» ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 7. Αντίθεση εθνικού καθεστώτος ειδικής αθλητικής αναγνώρισης με υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις; 8. Διάκριση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από συναφείς έννοιες - Concursus

 • Πειθαρχική απαλλαγή αθλητικού σωματείου λόγω ανωτέρας βίας (κορωνοϊού)

  ΜΔΟ/ΟΧΕ 44/2022 Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (ΜΔΟ/ΟΧΕ). Μη προσέλευση αθλητικού σωματείου σε αθλητικό αγώνα. Πειθαρχική τιμωρία κατακύρωσης αγώνα με σκορ 10-0 και μηδενισμού του σωματείου. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, η νόσηση τεσσάρων αθλητών του σωματείου από κορωνοϊό, η οποία αποδεικνύεται από σχετικά rapid tests και βεβαιώσεις φαρμακείων, συνιστά λόγο υποχρεωτικής αναβολής του αγώνα. Η μη προσέλευση του σωματείου στον αγώνα κρίνεται δικαιολογημένη και επομένως πρέπει αυτό να απαλλαγεί του αποδιδόμενου πειθαρχικού παραπτώματος. Απαλλάσσει.

 • Διοικητική κύρωση της ΕΦΙΠΗΔ λόγω έκδοσης διαπιστωτικής πράξης με ελλιπές περιεχόμενο

  ΑΣΕΑΔ 31/2022 Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ). Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ με την οποία επιβλήθηκε διοικητική κύρωση στους προσφεύγοντες λόγω έκδοσης διαπιστωτικής πράξης με ελλιπές περιεχόμενο. Ο λόγος προσφυγής περί μη προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης είναι απορριπτέος, καθώς αφ' ενός δεν γίνεται με την προσφυγή παράλληλη αναφορά των ισχυρισμών που θα προέβαλαν οι προσφεύγοντες ενώπιον της ΕΦΙΠΗΔ αν είχαν κληθεί και αφ' ετέρου η ΕΦΙΠΗΔ εξέδωσε εν προκειμένω την προσβαλλόμενη πράξη κατά δέσμια αρμοδιότητα και με βάση αντικειμενικά δεδομένα. Οι προσφεύγοντες εξέδωσαν διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου λόγω κωλύματος (διοικητικής κύρωσης από την ΕΦΙΠΗΔ), χωρίς όμως ταυτόχρονη απώλεια και της ιδιότητας του (απλού) μέλους του αθλητικού σωματείου. Η παράβαση απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ αποτελεί συμπεριφορά μη αρμόζουσα στο αθλητικό ιδεώδες και το φίλαθλο πνεύμα. Απορρίπτει την προσφυγή.

 • Δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής αθλητών άνω των 19 ετών σε σωματείο της προτίμησής τους

  ΑΣΕΑΔ 29/2022 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής αθλητή άνω των 19 ετών σε άλλο αθλητικό σωματείο. Ποδηλασία. Η διάταξη του άρθρου 33 παρ. 3Α του ν. 2725/1999, που προστέθηκε με το ν. 4809/2021, καθιερώνει δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής αθλητή άνω των 19 ετών σε άλλο αθλητικό σωματείο, χωρίς την ανάγκη επίκλησης κάποιου ειδικού λόγου, και προβλέπει ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο. Η διάταξη αυτή τέθηκε εν όψει των περισσότερο γνωστών παραστάσεων του ιστορικού νομοθέτη για τα πιο διαδεδομένα στην Ελλάδα (συνήθως ομαδικά) αθλήματα, π.χ. καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, υδατοσφαίριση, χειροσφαίριση κ.λπ., στα οποία ισχύει κατ’ αρχήν θερινή μεταγραφή περίοδος, και επομένως εμφανίζει ακούσιο κενό ως προς τα αθλήματα, στα οποία ισχύει μόνο χειμερινή μεταγραφική περίοδος και δεν προβλέπεται καθόλου θερινή μεταγραφική περίοδος, όπως π.χ. ως προς την ποδηλασία. Η πλήρωση του κενού αυτού γίνεται, λόγω ουσιώδους αξιολογικής αντιστοιχίας της αρρύθμιστης και της ρυθμισμένης περίπτωσης, με αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 3Α του ν. 2725/1999 και για την ελεύθερη μεταγραφή αθλητή άνω των 19 ετών κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, σε περίπτωση που σε συγκεκριμένο άθλημα δεν προβλέπεται καθόλου θερινή μεταγραφική περίοδος. Δέχεται την προσφυγή. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση. Εγκρίνει τη μεταγραφή.

 • Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα (προκήρυξης)

  ΑΣΕΑΔ 19/2022 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος και διεξαγωγή του χωρίς συμμετοχή ενός αθλητικού σωματείου. Προσφυγή. Η αρμοδιότητα του ΑΣΕΑΔ περιορίζεται μόνο στον έλεγχο της ουσίας και της νομιμότητας των πράξεων εκείνων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των οργάνων των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, οι οποίες έχουν ατομικό περιεχόμενο, δηλαδή των πράξεων εκείνων, οι οποίες αναφέρονται στην επί ατομικών περιπτώσεων εφαρμογή των οικείων διατάξεων και δεν επεκτείνονται στον έλεγχο των πράξεων γενικού ή κανονιστικού περιεχομένου των παραπάνω νομικών προσώπων, με τις οποίες θεσπίζονται διατάξεις ρυθμιστικές της διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, όπως των προκηρύξεων. Κατά νομική και λογική αλληλουχία, η έλλειψη δικαιοδοσίας ως προς την κύρια πράξη (προκήρυξη αγώνων) συνεπάγεται αυτοδίκαια έλλειψη δικαιοδοσίας και ως προς τις εκτελεστικές-παρακολουθηματικές αυτής πράξεις (διεξαγωγή αγώνων). Απορρίπτει την προσφυγή.

 • Μεταγραφή ανήλικης αθλήτριας καλαθοσφαίρισης για σπουδαίους και σοβαρούς λόγους

  ΑΣΕΑΔ 16/2022 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Καλαθοσφαίριση. Προσφυγή για έγκριση μεταγραφής ανήλικης αθλήτριας σε άλλο αθλητικό σωματείο. Οι αθλητές έχουν κατ’ αρχήν το δικαίωμα να επιλέγουν ελευθέρως το αθλητικό σωματείο της προτίμησης τους. Οι περιορισμοί στις εγγραφές και μεταγραφές αθλητών από σωματείο σε σωματείο μπορούν να τεθούν, μόνο εάν δικαιολογούνται από λόγους αναγόμενους στην προστασία του αθλητισμού ή, γενικότερα, από λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφ' όσον δεν συνιστούν υπέρμετρη δέσμευση της προσωπικότητας των αθλητών και δεν καθιστούν δυσχερή την άθλησή τους. Εν προκειμένω, ο χώρος διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων του σωματείου στο οποίο ανήκει η ανήλικη κόρη των προσφευγόντων βρίσκεται πολύ μακριά από την οικία της, με αποτέλεσμα η ενασχόλησή της με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης να καθίσταται ανυπέρβλητα δαπανηρή και χρονοβόρα. Επιπλέον, το σωματείο στο οποίο ανήκει η ανήλικη κόρη των προσφευγόντων έχει λύσει τη συνεργασία του με τον προπονητή, ο οποίος της έκανε προπονήσεις για πολλά χρόνια και με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης και ιδιαίτερος συναισθηματικός δεσμός, με αποτέλεσμα η αθλήτρια να μην έχει κίνητρο να συνεχίσει να προπονείται και να αγωνίζεται στο σωματείο αυτό. Περαιτέρω, η κατάσταση που έχει προκύψει με την άρνηση μεταγραφής της ανήλικης κόρης των προσφευγόντων έχει προκαλέσει σε αυτήν ψυχολογικό πρόβλημα. Δέχεται την προσφυγή. Εγκρίνει τη μεταγραφή.

 • Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου επί αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων της ΕΦΙΠΗΔ

  ΔΕφΑθ 2109/2021 Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ). Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του ΑΣΕΑΔ, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή κατά απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ, που επέβαλε στους αιτούντες ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας. Η αθλητική ομοσπονδία, κατόπιν καταγγελίας της οποίας επιβλήθηκε σε βάρος των αιτούντων η ένδικη διοικητική κύρωση, έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει παρέμβασης υπέρ της διατήρησης της ισχύος των προσβαλλόμενων πράξεων. Το Διοικητικό Εφετείο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο να προβεί στην εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης, καθώς η αμφισβήτηση ατομικών διοικητικών πράξεων με το «κυρωτικό» περιεχόμενο της στέρησης φίλαθλης ιδιότητας, η οποία εξαντλεί την εμβέλειά της προεχόντως εντός της αθλητικής νομοθεσίας, εμπίπτει κατά τον προέχοντα χαρακτήρα της στον ακυρωτικό έλεγχο, στον οποίο υπάγονται ενιαίως οι διαφορές που γεννώνται από την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας. Οι αιτούντες δεν παρέστησαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με πληρεξούσιο δικηγόρο, ούτε εμφανίσθηκαν για να δηλώσουν ότι εγκρίνουν την άσκηση της αίτησης, και επιπλέον από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι ο δικηγόρος που υπογράφει το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης είχε την εντολή να ασκήσει την κρινόμενη αίτηση. Δέχεται την παρέμβαση. Απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης.

 • Απόρριψη αίτησης αναστολής εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης μελών ΔΣ αθλητικού σωματείου

  ΔΕφΑθ Συμβ 390/2021 Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη έκπτωση μέλους ΔΣ αθλητικού σωματείου λόγω τιμωρίας του από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ). Διαπιστωτική πράξη για την κήρυξη εκπτώτων μελών ΔΣ αθλητικού σωματείου λόγω μη έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την αυτοδίκαιη έκπτωση μέλους ΔΣ αθλητικού σωματείου. Αίτηση αναστολής από το σωματείο και τα πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του. Το αιτούν σωματείο δεν υφίσταται ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, καθώς αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του σωματείου, όπως ισχύει εν προκειμένω μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να διοριστεί από το αρμόδιο δικαστήριο, προσωρινή διοίκηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 69 ΑΚ, ώστε να μην παρεμποδιστεί η λειτουργία του. Οι λοιποί αιτούντες δεν επικαλούνται με το δικόγραφο της αίτησης κάποια βλάβη που θα επέλθει σε αυτούς από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, ενώ η προβαλλόμενη, το πρώτον με το υπόμνημα, βλάβη περί στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής τους στη διοίκηση του αιτούντος σωματείου και στις συλλογικές διαδικασίες του, θα αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος για την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής. Απορρίπτει την αίτηση αναστολής.

 • Απόρριψη αγωγής ακύρωσης απόφασης ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης

  ΜΠρΑθ 7855/2021 Αθλητική ομοσπονδία. Αγωγή μελών ΔΣ κατά λοιπών μελών ΔΣ για ακύρωση απόφασης ΔΣ περί ανασυγκρότησης του ΔΣ με παύση και αντικατάσταση του Προέδρου και ανακατανομή αξιωμάτων. Ο πέμπτος ενάγων δεν προκατέθεσε προτάσεις και δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της αγωγής, οπότε εκπροσωπείται μεν από τους παριστάμενους λοιπούς ενάγοντες, λόγω της αναγκαίας ομοδικίας που τους συνδέει, όμως η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως προς αυτόν ως απαράδεκτη. Ο έκτος ενάγων έχει παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής με τις προτάσεις που προκατέθεσε και η έβδομη ενάγουσα έχει παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής με αυτοτελές δικόγραφο που κατέθεσε και επέδωσε στους εναγομένους και επομένως η δίκη θεωρείται καταργημένη ως προς αυτούς. Ως προς τους λοιπούς ενάγοντες, η αγωγή είναι απαράδεκτη λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, καθώς εν προκειμένω εναγόμενοι είναι μέλη ΔΣ της αθλητικής ομοσπονδίας, μολονότι με την αγωγή επιδιώκεται η ακύρωση απόφασης ΔΣ της αθλητικής ομοσπονδίας και επομένως παθητικά νομιμοποιείται για την αγωγή μόνο η αθλητική ομοσπονδία. Θεωρεί καταργημένη τη δίκη ως προς τους έκτο και έβδομη των εναγόντων. Απορρίπτει την αγωγή ως προς τους λοιπούς ενάγοντες κατά τις αναφερόμενες στο σκεπτικό διακρίσεις.

 • Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων

  Γ. Λιανός, Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας (ΔΦΝ 2021, 403) 1. Εισαγωγή 2. Ερμηνεία φορολογικής νομοθεσίας οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων 3. Τυπολογία φορολογικής μεταχείρισης οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων 4. Επίλογος

 • Ακυρότητα απόφασης ΓΣ αθλητικού σωματείου που συγκλήθηκε από αναρμόδιο όργανο

  ΠΠρΑθ 1353/2021 Αθλητικό σωματείο. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σύγκληση από αναρμόδιο όργανο. Αυτοδίκαιη ακυρότητα. Σε περίπτωση που τα μέλη αθλητικού σωματείου κληθούν σε Γενική Συνέλευση άνευ τήρησης των νομίμων διατυπώσεων και από αναρμόδια πρόσωπα ή όργανα, η συγκέντρωση αυτή δεν δύναται να θεωρηθεί ως Γενική Συνέλευση, δηλαδή είναι νομικά ανύπαρκτη, και οι αποφάσεις αυτές δεν δύναται να θεωρηθούν ως αποφάσεις του συλλογικού αυτού οργάνου, αλλά είναι απολύτως και αυτοδικαίως άκυρες. Η ακυρότητα αυτά επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η κήρυξή της με δικαστική απόφαση, λαμβάνεται υπ' όψη αυτεπαγγέλτως, μπορεί να προβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και να αποτελέσει αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής, η οποία είναι κατ' αρχήν απρόθεσμη και υπάγεται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του σωματείου. Έλλειψη προσωρινής διοίκησης συντρέχει και όταν συμβεί παραίτηση τόσων μελών, ώστε, όσα απομένουν, μαζί με όσα αναπληρωματικά ανακηρύχθηκαν νόμιμα, να μη συμπληρώνουν τον αριθμό που απαιτείται από το καταστατικό για την πλήρη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την τυχόν δυνατότητα σχηματισμού απαρτίας. Εν προκειμένω, η Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου συγκλήθηκε από τον πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου υπό καθεστώς έλλειψης διοίκησης, αφού δεν υπήρχε πλέον πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν παραιτήσεων μελών του, και επομένως οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε αυτήν είναι απολύτως και αυτοδικαίως άκυρες. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Αναγνωρίζει την ακυρότητα των προσβαλλόμενων αποφάσεων.

 • Απαγόρευση άσκησης αρμοδιοτήτων αθλητικής ομοσπονδίας από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

  ΠΠρΑθ 1049/2021 Αθλητική ομοσπονδία. Ειδική αθλητική αναγνώριση. Ράγκμπυ λιγκ. Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας από άσκηση αρμοδιοτήτων αθλητικής ομοσπονδίας (π.χ. διοργάνωση αγώνων, απονομή της ιδιότητας του Πρωταθλητή Ελλάδας, συγκρότηση και λειτουργία Εθνικής Ομάδας, διοργάνωση σχολών προπονητών και διαιτητών κ.λπ.) για το ίδιο άθλημα από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Για τις αθλητικές ομοσπονδίες δεν ισχύει η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων, αλλά η αρχή της σύστασης και αναγνώρισης μίας μόνο υπερκείμενης αθλητικής ομοσπονδίας για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, η οποία επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος προς αποφυγή ίδρυση πολλών ομοσπονδιών, πράγμα το οποίο θα επέφερε σύγχυση, δυσλειτουργία και δυσχέρεια άσκησης από τα αρμόδια κρατικά όργανα ορθής αθλητικής πολιτικής, αφού η υπάρχουσα ομοσπονδία είναι υπεύθυνη για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος της αρμοδιότητάς της. Μετά την υπαγωγή αθλήματος σε αθλητική ομοσπονδία, η λειτουργία δεύτερης αθλητικής ομοσπονδίας για το ίδιο άθλημα είναι παράνομη και αντίθετη με τη δημόσια τάξη, τούτο δε ισχύει ακόμη και αν η δεύτερη αθλητική ομοσπονδία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί με τη νομική μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Η οργανωμένη, διαρκής και σε πανελλήνιο επίπεδο δραστηριότητα που αναπτύσσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υποκαθιστώντας τις αρμοδιότητες της αθλητικής ομοσπονδίας, είναι παράνομη. Από την παράνομη και υπαίτια άσκηση αρμοδιοτήτων αθλητικής ομοσπονδίας για το ίδιο άθλημα από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προκαλείται δυσλειτουργία ως προς την οργάνωση του αθλήματος και την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας και προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψης της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Αναγνωρίζει την υποχρέωση της εναγόμενης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας να καταβάλει στην ενάγουσα αθλητική ομοσπονδία το ποσό των 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Υποχρεώνει την εναγόμενη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία να παραλείπει τη διοργάνωση αγώνων χωρίς την έγκριση της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας, την απονομή της ιδιότητας του Πρωταθλητή Ελλάδας, τη συγκρότηση και λειτουργία Εθνικής Ομάδας και τη διοργάνωση σχολών προπονητών και διαιτητών.