Βρέθηκαν 403 στοιχεία για ""

 • Οικονομική επιβράβευση διακριθέντων αθλητών έτους 2019

  ΚΥΑ 307122/28.6.2022 (ΦΕΚ Β΄ 4185/8.8.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/551700/15-11-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2019, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής» (Β’ 5416) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε. δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), β. του άρθρου 29, της παρ. 8 του άρθρου 31 και του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός» (Α’ 121), γ. του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής» (Α’ 101), δ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), στ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114), ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), η. της υπό στοιχεία Υ3/20-01-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 48), θ. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805), ι. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), ιβ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ιγ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099). 2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/551700/15-11-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2019, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής.» (Β’ 5416). 3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/370688/3-8-2021 εισηγητική έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/311533/30-6-2022 εισηγητική έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού/ΥΠΠΟΑ ούτε του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/551700/15-11-2021 (Β’ 5416) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής: i. Η περ. α) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «…..Προκειμένου για αθλητή: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, και του συνοδού - αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών και του συνοδού - αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η Αυγούστου 2022». ii. Η περ. α) της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «…..Προκειμένου για προπονητή: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η Αυγούστου 2022». iii. Η περ. α) της τρίτης παραγράφου του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «….Προκειμένου για χορογράφο και επιστημονικούς συνεργάτες: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επιστημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η Αυγούστου 2022». 2. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει. 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2022 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

 • Διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος για τροποποίηση καταστατικών αθλητικών φορέων

  Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ 377726/3.8.2022 ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) όπως αυτό τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102) και στην συνέχεια με το άρθρο 151 του ν. 4938/2022 (Α΄ 109) σε συνδυασμό με το άρθρο τριακοστό του ν. 4787/2021 Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 18.9.2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 181) ο ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.», με τον οποίο, μεταξύ άλλων, τροποποιήθηκε η διαδικασία αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, ήτοι τα άρθρα 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Στο άρθρο 30 του ν. 4726/2020 οριζόταν ότι «Έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος». Το εν λόγω άρθρο, τροποποιήθηκε με το αρ. 53 του ν. 4809/2021, όπου ορίστηκε ότι: «Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α` 121)», ενώ με το άρθρο 151 του ν. 4938/2022 ορίστηκε ότι: «Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).» Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό του ν. 4787/2021 «Κωλύματα αθλητικού νόμου και καταστατικές διατάξεις: Το άρθρο 3 του v. 2725/1999 (Α` 121) κατισχύει κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται σε καταστατικό αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει από την 18η.9.2020, ημέρα έναρξης ισχύος του v. 4726/2020 (Α` 181)». Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αθλητικών φορέων με την υποχρέωση εναρμόνισης του καταστατικού τους, ως συνέπεια προβλέπεται η αυτοδίκαιη άρση της αθλητικής τους αναγνώρισης. Από τα ανωτέρω αφενός προκύπτει ότι ειδικά ως προς το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τούτο κατισχύει κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται σε καταστατικό αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Αφετέρου δε, σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή ομοσπονδία έχει ήδη προβεί σε εναρμόνιση του καταστατικού της και εν συνεχεία επήλθαν νεότερες τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999, δεν υποχρεούται ο αθλητικός φορέας σε εκ νέου εναρμόνιση του καταστατικού του. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  Άρθρα 195-199 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022) Άρθρο 195 Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών - Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4809/2021 Το άρθρο 58 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102), περί του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 58 Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) 1. Συστήνεται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)», µε σκοπό τη διαρκή επιµόρφωση των διοικητικών στελεχών, που µετέχουν σε αθλητικούς φορείς ή αθλητικούς οργανισµούς, όλων των βαθµίδων και τη διάδοση και εφαρµογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισµό. 2.α) Το Ι.Ε.Α.Σ. εποπτεύεται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό και διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και απαρτίζεται από επτά (7) µέλη µε ισάριθµα αναπληρωµατικά. Ως µέλη του ορίζονται δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού επιπέδου προϊσταµένου Διεύθυνσης, τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαµβάνει τον ακαδηµαϊκό συντονισµό της επιµόρφωσης µέσω του Τµήµατος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισµού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου. Τα µέλη του Ι.Ε.Α.Σ. µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. β) Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται ο Δήµος Αρχαίας Ολυµπίας. 3. Το Ι.Ε.Α.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) καταρτίζει τα προγράµµατα επιµόρφωσης των αθλητικών στελεχών, β) εισηγείται στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόµενο της προκήρυξης συµµετοχής στους επιµορφωτικούς κύκλους του Ινστιτούτου, καθώς και τις θεµατικές ενότητες, γ) επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, που επιµορφώνει τα αθλητικά στελέχη, δ) εισηγείται το ύψος των τελών για κάθε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, ε) καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα αθλητικά στελέχη της χώρας και παρακολουθεί την εξέλιξή τους ανά αθλητική κατηγορία, όπως ανά οµοσπονδία, αθλητικό σύλλογο, οργανισµό, φορέα, στ) συντάσσει ετήσια έκθεση προς τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό στην οποία αξιολογεί την εξέλιξη των αθλητικών στελεχών της χώρας και προτείνει αντισταθµιστικές δράσεις, συνεργάζεται µε αθλητικές οµοσπονδίες, αθλητικούς φορείς ή αθλητικούς οργανισµούς όλων των βαθµίδων ή άλλους φορείς µε αρµοδιότητα στον τοµέα του αθλητισµού και αξιοποιεί την ετήσια έκθεση, προκειµένου να βελτιωθεί η επιµόρφωση των αθλητικών στελεχών, ζ) συντάσσει, ανά τριετία, «έκθεση αξιολόγησης» προς τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό στην οποία αξιολογεί τη γενική εξέλιξη των αθλητικών στελεχών της χώρας, καθώς και των αθλητικών οµοσπονδιών. Με την τριετή «έκθεση αξιολόγησης» το Ι.Ε.Α.Σ. προτείνει νοµοθετικές και οργανωτικές αλλαγές που διασφαλίζουν την περαιτέρω βελτίωση της επιµόρφωσης των αθλητικών στελεχών της χώρας, καθώς και την αξιοποίηση των αθλητικών στελεχών στη γενικότερη πρόοδο του ελληνικού αθλητισµού, η) προτείνει στον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες στο πεδίο της επιµόρφωσης των αθλητικών στελεχών, θ) συνεργάζεται µε ελληνικά και διεθνή ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και δηµιουργεί σχετικές συνέργειες, τόσο στο πεδίο της επιµόρφωσης αθλητικών στελεχών, όσο και στο πεδίο της ένταξης διακεκριµένων αθλητών στο στελεχιακό δυναµικό του ελληνικού αθλητισµού (dual career), ι) µε την έγκριση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, συντονίζει την τεχνική αξιολόγηση προτάσεων για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες και εµπειρογνώµονες. 4. Οι πόροι του Ι.Ε.Α.Σ. είναι: α) επιχορηγήσεις από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, β) έσοδα που προέρχονται από χορηγίες πάσης φύσεως, γ) έσοδα που προέρχονται από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και καταπιστεύµατα, δ) έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ε) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή. Το Ι.Ε.Α.Σ. δύναται να αναλαµβάνει την υλοποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συµµετέχει σε αυτά, σε συνεργασία µε άλλους, διεθνείς ή µη, αθλητικούς οργανισµούς, να συνάπτει συνεργασίες µε µη κυβερνητικούς και µε κυβερνητικούς οργανισµούς και να αποδέχεται κάθε είδους οικονοµική ή σε είδος στήριξη. 5. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ορίζεται «Εκτελεστικός Διευθυντής» του Ι.Ε.Α.Σ.. Ο «Εκτελεστικός Διευθυντής» είναι υπεύθυνος για την οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία του Ι.Ε.Α.Σ. και ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ.. Συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως ο βασικός εισηγητής των θεµάτων, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ο «Εκτελεστικός Διευθυντής» είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., προΐσταται των υπηρεσιών του Ι.Ε.Α.Σ. και η θέση του αντιστοιχεί σε επίπεδο Προϊσταµένου Διεύθυνσης. Υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ως «Εκτελεστικός Διευθυντής», µε την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδίκαια στο Ι.Ε.Α.Σ.. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασµένου υπαλλήλου λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση, ως Προϊσταµένου Διεύθυνσης, για κάθε συνέπεια. Αν ο εκτελεστικός διευθυντής, που ορίζεται µε την παρούσα είναι υπάλληλος Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού, απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου για τον διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης σύµφωνα µε την παρ. 6Α του άρθρου 44 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) και την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251, διόρθωση σφάλµατος Α΄ 64). Αν ο εκτελεστικός διευθυντής, που ορίζεται σύµφωνα µε την παρούσα δεν είναι υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., προηγείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 208). 6. α) Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτηµα καθορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Α.Σ. Επιµορφωτικά προγράµµατα του Ι.Ε.Α.Σ. είναι δυνατόν να υλοποιούνται από το Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, καθώς και από άλλους οργανισµούς και φορείς, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., µέσω του Εκτελεστικού Διευθυντή, προς το Πρυτανικό Συµβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την έγκριση ή µη εκάστου προγράµµατος. Η οικονοµική διαχείριση των Επιµορφωτικών Προγραµµάτων, ήτοι η αποζηµίωση του επιµορφωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ. και η είσπραξη του αντιτίµου συµµετοχής που βαρύνει τους συµµετέχοντες στα επιµορφωτικά προγράµµατα του Ι.Ε.Α.Σ., ανατίθεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. β) Οι θέσεις προσωπικού για τη γραµµατειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου του «Ινστιτούτου Επιµόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.) δύνανται να καλύπτονται µε απόσπαση σε αυτό µόνιµων υπαλλήλων µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και διενεργείται σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224). 7. α) Το Ινστιτούτο διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια. Κάθε ζήτηµα που άπτεται της υλοποίησης των σκοπών του, της άσκησης των αρµοδιοτήτων του και της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του, ανήκει στην αρµοδιότητα των οργάνων του. Οι σχετικές αποφάσεις, µέσω των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από την εποπτεύουσα αρχή, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα διαβίβασης. β) Η διαχείριση της περιουσίας του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και των χρηµατικών κεφαλαίων ή άλλων µέσων που διατίθενται σε αυτό, ανήκει στην αρµοδιότητα των οργάνων του, τα οποία αποφασίζουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τον Εσωτερικό του Κανονισµό. Το Ινστιτούτο τηρεί τα δέοντα λογιστικά βιβλία και η οικονοµική του διαχείριση ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός. 8. α) Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, µετά από εισήγηση του Ι.Ε.Α.Σ., καταρτίζονται το οργανόγραµµα και ο Εσωτερικός Κανονισµός του και ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας, προγράµµατος, επιµορφωτικού προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέµα. β) Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Ι.Ε.Α.Σ., καθορίζονται η αποζηµίωση των µελών και του επιµορφωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ., η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, το αντίτιµο συµµετοχής που βαρύνει τους συµµετέχοντες στα επιµορφωτικά προγράµµατα του Ι.Ε.Α.Σ. και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτηµα.» Άρθρο 196 Μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή σε πανελλήνιους αγώνες οµαδικών αθληµάτων - Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4908/2022 Στο άρθρο 71 του ν. 4908/2022 (Α΄ 52), περί των µεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Το τέταρτο εδάφιο της υποπερ. δ) της περ. 6 του έβδοµου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των οµαδικών αθληµάτων και συγκεκριµένα περί της συµµετοχής του αθλητή σε περισσότερους από τους µισούς αγώνες της διοργάνωσης ως προϋπόθεσης για την αναγνώριση διάκρισης σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών, εφαρµόζεται για διοργανώσεις που διεξάγονται και διακρίσεις που επιτυγχάνονται µετά την 20ή.9.2022.» Άρθρο 197 Ποσοστιαίο δικαίωµα Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας επί των κερδών από την ηλεκτρονική µετάδοση αγώνων - Τροποποίηση άρθρων 84 και 84Α ν. 2725/1999 1. Στο πρώτο εδάφιο και στην περ. α) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί ηλεκτρονικής αναµετάδοσης και διανοµής αγώνων, το ποσοστό «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίσταται µε το ποσοστό «ένα τοις εκατό (1%)» και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής: «8. Από τα κέρδη που εισπράττουν τα ποδοσφαιρικά σωµατεία σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4, η Ε.Π.Ο. λαµβάνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%). Από τα κέρδη που εισπράττουν οι Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα Super League 1 λαµβάνουν: α) η Ε.Π.Ο. ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) και β) ο επαγγελµατικός σύνδεσµος Super League 1 ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες µε τις ανωτέρω αµοιβές που λαµβάνουν αθλητικά σωµατεία καλαθοσφαίρισης ή Kαλαθοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) λαµβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν πρόκειται για αµοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι οµάδες συµµετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαµβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από τον ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., Super League 1, Ε.Ο.Κ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.), ταυτόχρονα µε τις καταβολές προς τα σωµατεία ή Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία µε καθεµία από τις καταβολές. Σε περίπτωση µη καταβολής των προβλεπόµενων στην παρούσα παράγραφο, η οικεία οργανώτρια αρχή µπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού στους xώρους διεξαγωγής των αγώνων . Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά µέσω τραπεζικών λογαριασµών µε εντολές πληρωµής ή δίγραµµες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.» 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999, περί κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωµάτων Super League 2, το ποσοστό «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίσταται µε το ποσοστό «ένα τοις εκατό (1%)» και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: «4. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. 1 παρακρατούν ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) από το αντάλλαγµα που οφείλουν να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περ. α) της παρ. 2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο. ταυτόχρονα µε τις καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή και σε αντιστοιχία µε κάθε µία από τις καταβολές αυτές.» 3. Τα ποσοστά των παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε αντίθετης ρύθµισης σε συµβάσεις ή κανονισµούς ή στα καταστατικά της Ε.Π.Ο. ή επαγγελµατικών συνδέσµων ή Π.Α.Ε. ή σωµατείων. Η τροποποίηση των ποσοστιαίων δικαιωµάτων της Ε.Π.Ο. καταλαµβάνει και τις συµβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και εφαρµόζεται και αναφορικά µε τις µελλοντικές τµηµατικές καταβολές των οικείων αµοιβών, που είναι καταβλητέες µετά από δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος. Το ποσό που προκύπτει από τη µείωση του ποσοστού υπέρ της Ε.Π.Ο. από πέντε τοις εκατό (5%) σε ένα τοις εκατό (1%), ήτοι ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) αποδίδεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετου συµβατικού όρου, από τους τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθµούς της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 υπέρ των αντισυµβαλλοµένων αθλητικών σωµατείων και Α.Α.Ε., προσαυξάνοντας αντίστοιχα την καθαρή αµοιβή των τελευταίων. … Άρθρο 199 Μεταβατική δυνατότητα συµµετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωµατείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020 Tο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) περί µεταβατικών διατάξεων τροποποιείται µε την παράταση της καταληκτικής προθεσµίας λήψης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής: «2. Αθλητικό σωµατείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένο σε αθλητική ένωση ή οµοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, µετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), το αργότερο έως την 17η.8.2022. Αθλητικό σωµατείο που δεν λαµβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό µητρώο εντός του χρονικού διαστήµατος του πρώτου εδαφίου, δεν δύναται να συµµετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το µητρώο µελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό µητρώο έως την 31η.7.2023.»

 • Αστική ευθύνη ΑΑΕ για τραυματισμό αστυνομικών κατά τη διατεταγμένη υπηρεσία τους

  ΕφΘεσ 150/2022 Αστική ευθύνη. Αδικοπραξία σε βάρος αστυνομικών, οι οποίοι κατά τη διατεταγμένη υπηρεσία τους για λήψη μέτρων ασφαλείας σε αγώνα ποδοσφαίρου, τραυματίστηκαν από τη ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων από φιλάθλους της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (ΑΑΕ). Η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που υποχρεούται να προσλάβει κάθε ΑΑΕ που συμμετέχει στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα (άρθρο 41Δ παρ. 11α του ν. 2725/1999), συνδέεται με την ΑΑΕ με σχέση πρόστησης. Η μη τήρηση εκ μέρους της γηπεδούχου ΑΑΕ των υποχρεώσεών της που καθιερώνονται στο άρθρο 41Δ παρ. 1, 4, 10 και 11α του ν. 2725/1999 ιδρύει ευθύνη της από αδικοπραξία, που θεμελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 914 και 922 ΑΚ και στις ως άνω ειδικές διατάξεις του ν. 2725/1999. Η γηπεδούχος ΑΑΕ υποχρεούται αφ’ ενός να αποκαταστήσει τη ζημία των αστυνομικών (άρθρα 914 και 922 ΑΚ), π.χ. ιατρικές εξετάσεις, παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, αγορά φαρμάκων κ.λπ., και αφ’ ετέρου να καταβάλει σε αυτούς χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν (άρθρο 932 ΑΚ). Απορρίπτει την έφεση.

 • Ακυρότητα εκλογών αθλητικού σωματείου λόγω έλλειψης δικαστικού αντιπροσώπου

  ΕφΑθ 197/2022 Αθλητικό σωματείο. Γενική Συνέλευση για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Ακυρότητα. Η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 2725/1999 που επιβάλλει τη συμμετοχή Δικηγόρου ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής αθλητικού σωματείου σε Γενική Συνέλευση για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου έχει προβλεφθεί για την τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών και τη διασφάλιση του κύρους των αποφάσεων που αφορούν τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των αθλητικών σωματείων και τυχόν παραβίασή της επάγεται απόλυτη και αυτοδίκαιη ακυρότητα της απόφασης που λαμβάνεται, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του νόμου και του αποτελέσματος των εκλογών. Περαιτέρω, αντίπαλη της ενάγουσας υποψήφια, που τελικά εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού σωματείου, δεν ακολούθησε τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και επομένως η ενάγουσα έχει έννομο συμφέρον να επικαλεστεί την παράβαση του καταστατικού του αθλητικού σωματείου, καθώς σε περίπτωση που είχε απορριφθεί η υποψηφιότητα της αντίπαλης υποψήφιας, εκείνη θα είχε βάσιμες προσδοκίες να αναδειχθεί τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού σωματείου. Απορρίπτει την έφεση.

 • Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  Άρθρα 408-410 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ A΄ 141/21.7.2022) Άρθρο 408 Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) περί μεταβατικών διατάξεων τροποποιείται με την παράταση της προθεσμίας επιβολής της κύρωσης της αυτοδίκαιης διαγραφής αθλητικού σωματείου από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023.». Άρθρο 409 Τροποποίηση του Καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) από την 35η Ολομέλεια/2.3.2021 και την 3η Ολομέλεια/2.11.2021 - Τροποποίηση άρθρου δέκατου τρίτου ν. 4639/2019 Στο δέκατο τρίτο άρθρο του ν. 4639/2019 (Α’ 185) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 3 τροποποιείται ως προς τη νομοθετική παραπομπή και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δύο διακριτικά γνωρίσματα εμβλήματα, εγκεκριμένα από τη Δ.Ο.Ε.: (α) το επίσημο έμβλημά της και (β) δεύτερο έμβλημα λογότυπο. Αμφότερα τα εμβλήματα αυτά απολαμβάνουν διαρκούς προστασίας κατά τις διατάξεις του ν. 4679/2020 (Α’ 71) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών, κατά τη σχετική ταξινόμηση της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2505/1997 (Α’ 118).». 2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 3 επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή, προστίθεται η φράση «σχετικά με την παραδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήματος,» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Είναι απολύτως απαράδεκτη η κατάθεση ως σήματος των εμβλημάτων της Ε.Ο.Ε., καθώς και των Ολυμπιακών Συμβόλων από οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης καταχώρισης σήματος που ταυτίζεται ή ομοιάζει με ή συμπεριλαμβάνει Ολυμπιακά Σύμβολα, ο εξεταστής υπάλληλος της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), πριν από την έκδοση απόφασης σχετικά με την παραδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήματος, καλεί υποχρεωτικά την Ε.Ο.Ε. να γνωμοδοτήσει σχετικά.». 3. Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 7, περί των μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, με την προσθήκη διευκρίνισης ως προς τις θέσεις εκλογής στο Προεδρείο της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., προστίθεται τρίτο εδάφιο ως προς την εκλογή των Προέδρων των Επιτροπών της Ε.Ο.Ε., των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.) και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Τα μέλη της Ε.Ο.Ε. διακρίνονται σε μέλη με δικαίωμα ψήφου και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνο τα μέλη με δικαίωμα ψήφου και, αν πρόκειται για αθλητικές ομοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν δικαίωμα εκλογής στο Προεδρείο της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. (δηλαδή στις θέσεις του Προέδρου, του Α’ και Β’ Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία) και στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επίσης μεταξύ των παραπάνω μελών εκλέγονται οι Πρόεδροι όλων των Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. και η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. και της ΕΘΝ.Ο.Α.». 4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 7 διαγράφεται η φράση: «, ώσπου να εκλεγεί νέος εκπρόσωπος ή νέο τακτικό μέλος αθλητής», στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η φράση «υποχρεούνται, μέσα σε έναν (1) μήνα, να εκλέξουν νέο εκπρόσωπο ή νέο τακτικό μέλος στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος, παραιτηθέντος ή εκπεσόντος εκπροσώπου ή αθλητή τακτικού μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού» αντικαθίσταται από τη φράση «υποχρεούνται να εκλέξουν νέο αναπληρωματικό μέλος τους στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Αν ο εκπρόσωπος κάποιας ομοσπονδίας στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή κάποιος από τους αθλητές των περ. γ’ και δ’ της παρ. 2 αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός του. Η ομοσπονδία, η Ε.Σ.Ο.Α. ή τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούνται να εκλέξουν νέο αναπληρωματικό μέλος τους στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. Η ίδια υποχρέωση εκλογής αντικαταστάτη υφίσταται και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για άλλον λόγο έκπτωσης αναπληρωματικού εκπροσώπου ομοσπονδίας ή αναπληρωματικού μέλους της Ε.Ο.Ε. αθλητή.». 5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 7 τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Αν με απόφαση της Δ.Ο.Ε. κάποιο άθλημα παύσει να είναι ολυμπιακό, οι αθλητικές ομοσπονδίες μέλη της Ε.Ο.Ε. που καλλιεργούν το άθλημα αυτό, εφόσον δεν καλλιεργούν άλλο ολυμπιακό άθλημα που να τους επιτρέπει να παραμείνουν μέλη με δικαίωμα ψήφου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 2, καθίστανται μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια της παρ. 5. Η απώλεια του δικαιώματος ψήφου επέρχεται αυτομάτως και αυτοδικαίως: (α) από την επομένη της κοινοποίησης στην Ε.Ο.Ε. της σχετικής απόφασης της Δ.Ο.Ε., αν η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριλήφθηκε τελευταία φορά ή (β) από την επομένη της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριελήφθη για τελευταία φορά, αν η απόφαση της Δ.Ο.Ε. λήφθηκε πριν από τους Ολυμπιακούς αυτούς Αγώνες.». 6. Στο εσωτερικό άρθρο 8 περί της θητείας των μελών της Δ.Ο.Ε., προστίθεται παρ. 5, ως εξής: «5. α) Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να εκλεγεί ως Πρόεδρος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. για τρεις (3) και μόνο θητείες. Στη συνέχεια, αν και εφόσον δεν εμπίπτει στα όρια ηλικίας που ορίζονται στην περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 10, μπορεί να είναι απλό μέλος της Ολομέλειας ως εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας-μέλους της ΕΟΕ ή υπό την τυχόν ιδιότητά του ως μόνιμου μέλους της Δ.Ο.Ε. β) Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που συμπληρώνουν τρεις (3) συνεχόμενες θητείες, δεν έχουν το δικαίωμα να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και για τέταρτη θητεία. Μπορούν όμως να εκλεγούν κα πάλι σε εκτελεστική θέση αφού συμπληρώσουν μία (1) θητεία ως απλά μέλη της Ολομέλειας. Η ως άνω ρύθμιση δεν αφορά το μέλος ή τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα που ex-officio είναι μόνιμα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2, εδ. β’ του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Ο.Ε. Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των θητειών που θέτει η ως άνω διάταξη τόσο για τον Πρόεδρο όσο και για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ισχύσει από τη θητεία 2021-2024, αποκλειομένης της αναδρομικής ισχύος της.». 7. Μετά από την περ. δ) της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 10 περί απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Ε.Ο.Ε., προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών -μελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά μέλη των περ. γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας ή του μέλους της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν αποβιώσουν, (β) αν παραιτηθούν. Επί ποινή απαραδέκτου, η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως από τον παραιτούμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. και επιφέρει τα αποτελέσματά της από την υποβολή της, (γ) αν παύσουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι αναγκαίες προϋποθέσεις εκλογής τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και αν συντρέξει στο πρόσωπό τους κώλυμα ή ασυμβίβαστο του άρθρου 9. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτήν, απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. με την οποία διαπιστώνεται η μη συνδρομή των θετικών προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 7 ή η συνδρομή κωλύματος ή ασυμβίβαστου του άρθρου 9, (δ) με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 5. H απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Ε.Ο.Ε., ανεξάρτητα αν κατέχει εκτελεστική ή όχι θέση, επέρχεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνει το 75ο έτος της ηλικίας του. Ο υπολογισμός της ηλικίας που ορίζεται με την ως άνω διάταξη, θα ισχύσει από τη θητεία 2025-2028, αποκλειομένης της αναδρομικής ισχύος της.». 8. Στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 14 μετά τη φράση «των μελών της» προστίθεται η φράση «με δικαίωμα ψήφου» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Η Ολομέλεια συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη ή αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της με δικαίωμα ψήφου για τη συζήτηση ειδικού και συγκεκριμένου θέματος, το οποίο εξειδικεύεται στη σχετική αίτηση.». 9. Η περ. β) της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 19 περί των τακτικών επιτροπών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τροποποιείται ως προς το παραπεμπόμενο άρθρο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των τακτικών Επιτροπών εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, εκτός από: (α) τα δύο (2) μέλη της ΕΠ.Ο.Π. και το ένα (1) μέλος της ΕΠ.Ο.Λ. που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών και (β) τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Αθλητών, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 23.». 10. Η παρ. 5 του εσωτερικού άρθρου 20 περί της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Για την επιλογή των μελών της περ. β’ της παρ. 2, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες μέλη της Ε.Ο.Ε. και την Επιτροπή Αθλητών να προτείνουν υποψηφίους και να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.». 11. Στο εσωτερικό άρθρο 23 περί της Επιτροπής Αθλητών, στην περ. (α) της παρ. 4 μετά τη λέξη «Ευρωπαϊκών» τίθεται η λέξη «Ολυμπιακών», στην περ. (β) της παρ. 4 η φράση «ένας άνδρας» αντικαθίσταται με τη φράση «μία αθλήτρια» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Η Επιτροπή Αθλητών αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη αθλητές, ως εξής: (α) οι Έλληνες αθλητές που είναι μέλη της Επιτροπής Αθλητών της Δ.Ο.Ε. και Επιτροπής Αθλητών της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών καθίστανται εκ της ιδιότητας τους (ex officio) μέλη, (β) δύο (2) μέλη, ένας αθλητής και μία αθλήτρια, εκλέγονται από την τελευταία αποστολή των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7, (γ) ένα (1) μέλος εκλέγεται από την τελευταία αποστολή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων κατ’ αναλογία της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7, (δ) τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.) σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο Καταστατικό της. Η Επιτροπή Αθλητών, άμα τη σύστασή της, συνεδριάζει και εκλέγει τον Πρόεδρό της μεταξύ των μελών της που έχουν εκλεγεί από την Ε.Σ.Ο.Α.». 12. Η παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 28 περί της επίλυσης διαφορών και της διαιτησίας, τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Μέχρι τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 2, διαφορές ιδιωτικού δικαίου που γεννώνται μεταξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε μέλους της ή μεταξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου επιλύονται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Τμήμα Τακτικής Δικαιοδοτικής Διαδικασίας του CAS (Ordinary Arbitration Division), κατ’ εφαρμογή του Ελληνικού δικαίου και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας του CAS. Μετά τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 2, οι αθλητικές αυτές διαφορές θα επιλύονται σε πρώτο βαθμό από το διαιτητικό αυτό όργανο και σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό με προσφυγή κατά της απόφασης του διαιτητικού οργάνου ενώπιον του Τμήματος Εφέσεων (Αppeals Arbitration Division) του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου στη Λωζάννη της Ελβετίας (Court of Arbitration for Sport CAS) κατ’ εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας.». 13. Το ακροτελεύτιο εδάφιο πριν από τις υπογραφές περί έγκρισης του τροποποιηθέντος καταστατικού στην τελική του μορφή από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής επικαιροποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 35η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/2.3.2021 ΚΑΙ ΤΗΝ 3η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/2.11.2021 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Ε.». Άρθρο 410 Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 - Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 1. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022. 2. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως τη 19η.9.2022.

 • Ορισμός εκπροσώπων εν ενεργεία αθλητών και προπονητών στα ΔΣ αθλητικών ομοσπονδιών

  ΥΑ 311198/30.6.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3717/14.7.2022) Τρόπος ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 22 ν. 2725/1999 (Α’ 121) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 22 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 4908/2021 (Α’ 52). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 5. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως το Κεφάλαιο ΙΑ’ αυτού (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 10. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901). 11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/2019 (Β’ 3099) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη. 12. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών στις περιπτώσεις που: α) η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και β) υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο - Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), του τρόπου ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών ομοσπονδιών στις περιπτώσεις που: α) η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και β) υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Αντιπροσωπευτικότερο σωματείο αθλητών/αθλητριών: Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους αθλητές/αθλήτριες του ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου άθλησης, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες. Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους αθλητές/αθλήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες. Μεταξύ σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες του ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου άθλησης και σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι το δεύτερο εφόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο αριθμός των μελών του - εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών - είναι είτε μεγαλύτερος από είτε ίσος με τον αριθμό των μελών - εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών - του πρώτου, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση αντιπροσωπευτικότερο είναι το πρώτο. 2. Αντιπροσωπευτικότερο σωματείο προπονητών/προπονητριών: Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο, δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους προπονητές/προπονήτριες του ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου άθλησης, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες. Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους προπονητές/προπονήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες. Μεταξύ σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες του ίδιου αθλήματος ή το ίδιου κλάδου άθλησης και σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι το δεύτερο εφόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο αριθμός των μελών του - εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών- είναι είτε μεγαλύτερος από είτε ίσος με τον αριθμό των μελών - εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών- του πρώτου, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση αντιπροσωπευτικότερο είναι το πρώτο. 3. Αρχαιότερο σωματείο: Το σωματείο αθλητών/αθλητριών ή προπονητών/προπονητριών που προηγείται χρονικά ως προς την καταχώριση του αρχικού καταστατικού του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου. 4. Εν ενεργεία αθλητής/αθλήτρια: Ο αθλητής ή η αθλήτρια που: α) διαθέτει δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε ισχύ και κάρτα υγείας αθλητή/αθλήτριας και β) είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών/αθλητριών που τηρείται από την οικεία ομοσπονδία. 5. Εν ενεργεία προπονητής/προπονήτρια: Ο/η επαγγελματίας που: α) έχει αναγγελθεί προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), β) είναι καταχωρισμένος/η στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α. έχοντας λάβει ατομικό αριθμό μητρώου και η άδειά του είναι σε ισχύ και γ) δεν έχει καταθέσει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης του επαγγέλματος, έχοντας παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την κατάθεση. 6. Κρίσιμος χρόνος: Ως κρίσιμος χρόνος θεωρείται η 31η Αυγούστου του έτους των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής ομοσπονδίας, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Άρθρο 3 Ορισμός εκπροσώπων όταν η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών 1. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης (παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999). 2. Στην περίπτωση της παρ. 1, κατά την οποία η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης, αν υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα σωματεία αθλητών/αθλητριών είτε του ίδιου αθλήματος ή κλάδου άθλησης είτε των διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ομοσπονδία, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του/η αναπληρώτριά της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του αντιπροσωπευτικότερου κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείου των αθλητών/αθλητριών. 3. Στην περίπτωση της παρ. 1, κατά την οποία η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης, αν υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα σωματεία προπονητών/προπονητριών είτε του ίδιου αθλήματος ή κλάδου άθλησης, είτε των διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ομοσπονδία, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρωτής του/η αναπληρώτριά της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του του αντιπροσωπευτικότερου κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείου των προπονητών/προπονητριών. Άρθρο 4 Λοιπές ρυθμίσεις 1. Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 οι οριζόμενοι εκπρόσωποι των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, καθώς και οι αναπληρωτές τους/αναπληρώτριές τους, είναι υποχρεωτικά εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες και εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες αντίστοιχα. 2. Οι εκπρόσωποι των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών με τους αναπληρωτές τους/τις αναπληρώτριές τους, ορίζονται με τη διαδικασία της παρούσας για το σύνολο της θητείας του Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη του ορισμού τους μεταβολή είτε στον αριθμό των εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα, είτε στον αριθμό των μελών των σωματείων αθλητών/αθλητριών ή προπονητών/προπονητριών. 3. Οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να παρέχουν αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σε κάθε ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όλα τα ζητηθέντα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας, ιδίως τον αριθμό των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, που διαθέτουν, ανά καλλιεργούμενο άθλημα ή κλάδο άθλησης, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία τους, καθώς και κάθε απαιτούμενο στοιχείο προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν παραστεί ανάγκη, το αντιπροσωπευτικότερο κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείο αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών. 4. Αν από τη σύγκριση δύο ή περισσότερων σωματείων αθλητών/αθλητριών ή/και προπονητών/προπονητριών δεν είναι εφικτό, σύμφωνα με την παρούσα, λόγω ίδιου αριθμού μελών να προκύψει το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών ή/και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών αντιστοίχως, καθώς και ο/η αναπληρωτής/αναπληρώτρια, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του αρχαιότερου σωματείου. 5. Η επιλογή του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου γίνεται με βάση τα μητρώα των αθλητών, που τηρούνται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και το μητρώο των προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθληση, που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Α. Άρθρο 5 Μεταβατικές διατάξεις 1) Για τα ΔΣ των ομοσπονδιών, που αναδείχθηκαν από τη διενέργεια αρχαιρεσιών κατά το έτος 2021 και δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι αθλητών ή προπονητών με τους αναπληρωτές τους, ο ορισμός τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 2) Για τα ΔΣ των ομοσπονδιών, που αναδείχθηκαν από τη διενέργεια αρχαιρεσιών κατά το έτος 2021 και έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι αθλητών ή προπονητών με τους αναπληρωτές τους κατά τρόπο αντίθετο με τις διατάξεις της παρούσας, ο ορισμός τους γίνεται κατόπιν ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 3) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 κρίσιμος χρόνος θεωρείται η ημερομηνία των τελευταίων αρχαιρεσιών της οικείας Ομοσπονδίας. 4) Εάν μέχρι τον χρόνο διενέργειας των τελευταίων αρχαιρεσιών δεν είχε συσταθεί σωματείο αθλητών ή προπονητών, κρίσιμος χρόνος θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2022 Ο Υφυπουργός

 • Απαράδεκτη αγωγή κατά μη δικαιοπρακτικής δήλωσης αθλητικής ομοσπονδίας

  ΠΠρΑθ 1833/2022 Ψήφισμα αθλητικής ομοσπονδίας ότι κανένα σωματείο-μέλος της δεν επιθυμεί τη συμμετοχή συγκεκριμένου σωματείου εντός αυτής. Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) για την αναγνώριση της ανυπαρξίας, άλλως την ακύρωση του ψηφίσματος. Ως προς το κύριο αίτημά της, η αγωγή είναι απαράδεκτη λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, καθώς η προσβαλλόμενη δήλωση αποτελεί μία μη δικαιοπρακτική, μη εκτελεστή και μη παράγουσα έννομες συνέπειες, πληροφοριακού χαρακτήρα βεβαίωση ως προς την πεποίθηση των σωματείων-μελών της εναγόμενης αθλητικής ομοσπονδίας σχετικά με το ενάγον σωματείο, η οποία δεν επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στην εξωτερική νομική πραγματικότητα. Ως προς το επικουρικό αίτημά της, το οποίο στηρίζεται στο άρθρο 88 παρ. 2 ΑΚ, η αγωγή είναι απαράδεκτη λόγω αναρμοδιότητας, καθώς αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο με προσήκουσα διαδικασία εκδίκασης αυτήν των ασφαλιστικών μέτρων. Με δεδομένο ότι η προσβαλλόμενη δήλωση δεν συνιστά αποβολή του ενάγοντος, κρίνεται ότι η κρινόμενη αγωγή δεν πρέπει να παραπεμφθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Απορρίπτει την αγωγή.

 • Απόρριψη αίτησης ακύρωσης κατά απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ

  ΔΕφΑθ 808/2022 Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ). Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του ΑΣΕΑΔ, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή κατά απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ, που επέβαλε στους αιτούντες ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας. Η υποκείμενη σε προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ απόφαση εκδόθηκε μεν από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκει, όμως, δημόσιο σκοπό και επομένως το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την κρινόμενη αίτηση. Η ΕΦΙΠΗΔ επιλαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως, όταν διαπιστωθεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων των σχετικών με το φίλαθλο πνεύμα. Η μη τήρηση του προβλεπομένου τύπου της προηγούμενης ακρόασης κατά την διαδικασία έκδοσης της αρχικής πράξης της ΕΦΙΠΗΔ καλύπτεται, από τη στιγμή που οι αιτούντες άσκησαν την ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ και προέβαλαν τους κρίσιμους, κατ’ αυτούς, ισχυρισμούς που δεν προέβαλαν πριν την έκδοση της αρχικής πράξης. Η διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 2725/1999, κατά την αληθή της έννοια, δεν θεσπίζει αποκλειστική προθεσμία, αλλά περιέχει έντονη υπόδειξη προς την Διοίκηση να ολοκληρώσει την πειθαρχικού χαρακτήρα διαδικασία κολασμού των παραβάσεων των αρχών του φιλάθλου πνεύματος μέσα σε εύλογο χρόνο. Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε σε χρονικό διάστημα (20 μηνών από τις καταγγελίες) που κρίνεται από το δικαστήριο εύλογο εν όψει των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης. Το ύψος της επιβληθείσας σε βάρος των αιτούντων ποινής, που εχώρησε μετά από στάθμιση όλων των εξ αντικειμένου και εξ υποκειμένου δεδομένων, δεν παρίσταται υπερβολικό ούτε βρίσκεται σε δυσαρμονία με τον σκοπό του νομοθέτη και τη βαρύτητα της διαπιστωθείσης παράβασης του φιλάθλου πνεύματος ούτε ενέχει υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής εξουσίας της διοικήσεως περί την επιμέτρηση της ποινής. Απορρίπτει την αίτηση.

 • Αστική ευθύνη για τραυματισμό αθλήτριας αναρρίχησης

  CA Rennes απόφαση της 24.6.2022, 19-02425 Εφετείο Ρεν (Cour d'Αppel de Rennes). Αναρρίχηση. Πτώση αθλήτριας αναρρίχησης από τεχνητό τοίχο κατά τη διάρκεια άσκησης που της προκάλεσε κάταγμα αστραγάλου και ολική ανικανότητα για εργασία για διάστημα 90 ημερών. Αστική ευθύνη. Οι διοργανωτές αθλητικών δραστηριοτήτων υπέχουν υποχρέωση πρόνοιας, ασφάλειας και προστασίας (obligation de prudence, de diligence et de sécurité) έναντι των αθλητών και αθλουμένων που ασκούν συγκεκριμένο άθλημα στις εγκαταστάσεις τους. Μολονότι το αθλητικό σωματείο χρησιμοποίησε επόπτη εθελοντή και το προβλεπόμενο στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ταπί, ο επόπτης εθελοντής, που γνώριζε το επίπεδο αρχαρίων της ενάγουσας, έπρεπε να προβλέψει τον αυξημένο κίνδυνο, που ενυπάρχει λόγω της απειρίας της και της κακής διαχείρισης των τεχνικών κινήσεων (risque accru, inhérent à son inexpérimentation et à sa mauvaise maîtrise des gestes techniques), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα προστατευτικά μέτρα με την εγκατάσταση πιο παχιάς και απορροφητικής κατασκευής ταπί, ικανότερης να μετριάσει το ατελές άλμα ενός αρχάριου αθλούμενου. Το εναγόμενο αθλητικό σωματείο υπέχει αστική ευθύνη για την υπαίτια ζημία που προκάλεσε στην αθλήτρια και επομένως υποχρεούται να αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη ζημία, π.χ. ιατρικές εξετάσεις, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, απώλεια μισθών από την ολική ανικανότητα για εργασία για διάστημα 90 ημερών κ.λπ. Δέχεται εν μέρει την έφεση.

 • Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ)

  Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΕφΑΔΠολΔ 2022, 668) 1. Νομική φύση 2. Συγκρότηση - Σύνθεση 3. Αρμοδιότητα - Διαιτητική συμφωνία 4. Άσκηση προσφυγής και παρέμβασης 5. Συζήτηση προσφυγής και παρέμβασης 6. Προσωρινή δικαστική προστασία; 7. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο 8. Απόφαση - Ένδικα μέσα

 • Μη πλήρης συμμόρφωση με δικαστική απόφαση για άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή

  ΔΕφΑθ Συμβ 1330/2022 Αίτηση για διαπίστωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης με δικαστική απόφαση. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις 22.8.2014. Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για απόρριψη της αναγγελίας του αιτούντος περί άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό και για απαγόρευση άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος. Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Προπονητών της με ημερομηνία άδειας 29.4.2022. Ο αιτών μπορούσε νομίμως να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή ταεκβοντό μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξης άσκησής του, δηλαδή από τις 22.11.2014. Η Διοίκηση θα πρέπει να μεριμνήσει για όλες τις ενέργειες ως συνέπεια της νόμιμης άσκησης από μέρους του αιτούντος του επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό από τις 22.11.2014 και ειδικότερα, σύμφωνα με το αίτημα του αιτούντος, για την εγγραφή του από τον χρόνο αυτό στο τηρούμενο μητρώο προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Διαπιστώνει τη μερική συμμόρφωση της Διοίκησης προς την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την καλεί να συμμορφωθεί πλήρως με αυτήν, μέσα σε τρεις μήνες από τότε που θα της κοινοποιηθεί το παρόν πρακτικό.

 • Αναγνώριση μη απόκτησης της ιδιότητας του μέλους αθλητικής ομοσπονδίας

  ΠΠρΑθ 1265/2022 Αθλητικό σωματείο. Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αθλητικής ομοσπονδίας. Αναγνωριστική αγωγή. Η αγωγή για την αναγνώριση της ανυπαρξίας ή απόλυτης και αυτοδίκαιης ακυρότητας απόφασης οργάνου αθλητικού σωματείου υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αθλητικής ομοσπονδίας δεν αρκεί η υπογραφή της ιδρυτικής πράξης και του αντίστοιχου καταστατικού από αθλητικό σωματείο, αλλά απαιτείται επιπλέον νομικά υπαρκτή και έγκυρη απόφαση των αρμοδίου οργάνου του αθλητικού σωματείου. Εν προκειμένω, η φερόμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εναγόμενου αθλητικού σωματείου για συμμετοχή του στην ίδρυση της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας λήφθηκε στο πλαίσιο απλής συγκέντρωσης των μελών, χωρίς πρόσκλησή τους και χωρίς την παρουσία όλων των μελών και επομένως είναι νομικά ανύπαρκτη. Επίσης, η φερόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εναγόμενου αθλητικού σωματείου για συμμετοχή του στην ίδρυση της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας λήφθηκε χωρίς πρόσκληση των μελών. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του εναγομένου αθλητικού σωματείου είναι νομικά ανύπαρκτες, μη παράγουσες οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες, και ότι επομένως το εναγόμενο αθλητικό σωματείο ουδέποτε κατέστη μέλος της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας.

 • Απόρριψη αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης αθλητικής ομοσπονδίας

  ΜΠρΑθ 1729/2022 Αθλητική ομοσπονδία. Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης. Κύρια παρέμβαση. Η κύρια παρέμβαση που ασκήθηκε από αθλητικό σωματείο, χωρίς επίκληση και απόδειξη ότι αυτό είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Η προσωρινή διοίκηση που είχε διοριστεί με προσωρινή διαταγή, απέκτησε με νέα προσωρινή διαταγή, που εκδόθηκε μετά την άσκηση της αίτησης αλλά πριν τη συζήτησή της, συμπληρωματική εξουσία να συγκαλέσει και Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα η Γενική αυτή Συνέλευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Κατόπιν τούτων, μετά την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου με πλήρη σύνθεση δεν υφίσταται πλέον έλλειψη διοίκησης της αθλητικής ομοσπονδίας. Απορρίπτει την αίτηση. Απορρίπτει την κύρια παρέμβαση.

 • Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο

  Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Ηλεκτρονικό αθλητικό δίκαιο: Αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, smart contracts, fan tokens, big data, e-tickets, e-sports, live-streaming Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Συνήγορος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (Συν 2022, 68) 1. Αθλητικό δίκαιο και νέες τεχνολογίες 2. Συνεδριάσεις με ψηφιακά μέσα 3. Ηλεκτρονικές συναλλαγές 4. Ηλεκτρονικά μητρώα 5. Αλγόριθμοι 6. Ε-sports

 • Καθορισμός υποχρεωτικών ειδικών κανονισμών Σπέσιαλ Ολύμπικς Ιντερνάσιοναλ Ελλάς

  ΥΑ 228085/19.5.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2767/3.6.2022) Καθορισμός των ειδικών κανονισμών, τους οποίους υποχρεούται να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ- ΕΛΛΑΣ», σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4908/2022 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης «(Α΄ 133). β. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). γ. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7). 2. Την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4908/2022 «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 52). 3. Του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131). 4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184). 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β΄3099) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τους ειδικούς κανονισμούς τους οποίους υποχρεούται να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4908/2022 και οι οποίοι είναι: 1. Κανονισμός αγώνων 2. Κανονισμός Εθνικών Ομάδων 3. Κανονισμός Εγγραφών Αθλητών 4. Πειθαρχικός Κανονισμός 5. Κανονισμός Δεοντολογίας 6. Κανονισμός Αντι-Ντόπινγκ 7. Κανονισμός Διαιτησίας Για την κατάρτιση των ως άνω κανονισμών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας «SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL” και οι κανονισμοί των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, κατά τρόπο που προσιδιάζει στις ανάγκες των αθλητών. Η υποβολή των ανωτέρω κανονισμών για έλεγχο νομιμότητας στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 31/12/2022. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Μαΐου 2022 Ο Υφυπουργός

 • Απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες

  ΚΥΑ ΥΠΕΘΑ Φ. 950/2/367365/27.5.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2790/3.6.2022) Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας απονομής της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, λόγω κατάκτησης μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα Ολυμπιακών Αγώνων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 11 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099). 4. To γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 144/2022 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Δικαιολογητικά Για την απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, λόγω κατάκτησης μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα Ολυμπιακών Αγώνων καθορίζονται τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία αιτείται την κατάταξή του στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδρος εν ενεργεία αξιωματικός, δηλώνοντας ρητά την ιδιότητά του ως αθλητής εν ενεργεία ή μη. β. Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), με την οποία βεβαιώνεται η θέση που κατέλαβε ο ενδιαφερόμενος σε Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς και το είδος του αγωνίσματος (ατομικό ή ομαδικό). γ. Επίσημος πίνακας αποτελεσμάτων, θεωρημένος από την Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος, από τον οποίο θα προκύπτει η θέση που κατέλαβε ο ενδιαφερόμενος σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα Ολυμπιακών Αγώνων. Άρθρο 2 Διαδικασία 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.1 στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ). 2. Η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και προτείνει την κατανομή των αθλητών στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των κατά κλάδο Γενικών Επιτελείων (ΓΕ). 3. Οι αιτήσεις που γίνονται δεκτές και η σχετική πρόταση της παρ. 2 υποβάλλονται στον Β΄ Κλάδο του ΓΕΕΘΑ, ο οποίος εισηγείται στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) την έκδοση γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 σχετικά με την κατανομή και την απονομή βαθμού στους αθλητές. 4. Μετά την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης του ΣΑΓΕ και πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος απονομής της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού, τα ΓΕ προβαίνουν στις κατά τον νόμο ενέργειες για την κρίση της σωματικής ικανότητας των αθλητών. Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. Φ.454/35/266640/Σ.4629/09-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 3472). Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Μαΐου 2022 Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

 • Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  Άρθρα 148-151 του ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/6.6.2022) Άρθρο 148 Επαγγελματική διαιτησία στο ποδόσφαιρο - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 47 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 47 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί επαγγελματικής διαιτησίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στον τίτλο του άρθρου προστίθεται η φράση «- Εξουσιοδοτική διάταξη», β) το υφιστάμενο εδάφιο αριθμείται ως παρ. 1, γ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 47 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 47 Επαγγελματική διαιτησία - Εξουσιοδοτική διάταξη 1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, εισάγεται σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα. 2. Ειδικά για τις ανάγκες των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών, εισάγεται σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση της παρούσας κατισχύει κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται στο καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).». Άρθρο 149 Κανονισμός επαγγελματικής διαιτησίας ποδοσφαίρου - Tροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 48 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί του κανονισμού επαγγελματικής διαιτησίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1, β) προσδιορίζεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 διενεργείται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στην παρ. 3 μετά τη φράση «της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας» προστίθεται η φράση «ή της απόφασης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού», δ) προστίθεται παρ. 4, και το άρθρο 48 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 48 Ειδικός κανονισμός για την Επαγγελματική διαιτησία 1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, καταρτίζεται ειδικός κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την Επαγγελματική διαιτησία. Ειδικά για την επαγγελματική διαιτησία ποδοσφαίρου ο κανονισμός του πρώτου εδαφίου καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.). 2. Ο κανονισμός της παρ. 1 υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27. 3. Ο κανονισμός του άρθρου αυτού καταρτίζεται μέσα σε ένα (1) τρίμηνο από την έκδοση της αναφερόμενης στο άρθρο 47 απόφασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της απόφασης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και εφαρμόζεται από την έναρξη της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα. 4. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου η Κ.Ε.Δ. είναι πλήρως ανεξάρτητη λειτουργικά, διοικητικά και οικονομικά, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της και είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή του. Ο προϋπολογισμός καλύπτει ιδίως τους μισθούς των μελών και των υπαλλήλων της Κ.Ε.Δ., τις δαπάνες του προγράμματος εκπαίδευσης των διαιτητών, τις αμοιβές των αξιωματούχων αγώνα, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής τους.». Άρθρο 150 Κωλύματα εγγραφής μέλους αθλητικού σωματείου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 1. Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των κωλυμάτων εγγραφής μέλους αθλητικού σωματείου, αντί της λέξης «τουλάχιστον» τίθεται η φράση «ανώτερη του» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης ανώτερη του ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.». 2. Στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: «7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.». Άρθρο 151 Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

 • Αποζημίωση αθλητή για απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες

  Cass. απόφαση της 25.5.2022, 20-16351 Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation). Νεαρός αθλητής στίβου (1.500 μ.). Τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο οδηγός μοτοσικλέτας έπεσε πάνω στον αθλητή, προκαλώντας του ζημία. Σύμφωνα με το άρθρο 706-3 γαλλΚΠΔ, κάθε πρόσωπο, το οποίο υφίσταται ζημία από γεγονότα που στοιχειοθετούν υλική αποτύπωση μιας παράβασης, έχει δικαίωμα για πλήρη αποκατάσταση της ζημίας χωρίς κέρδος ή απώλεια για αυτό (réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime), η οποία συμπεριλαμβάνει και την εξαιρετική ηθική βλάβη από την απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής σε αγώνες λόγω της εκτός των συνηθισμένων βάναυση εγκατάλειψη της απασχόλησης αθλητή (préjudice moral exceptionnel de la perte de chance lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète). Το Εφετείο, που έκρινε ότι ο αθλητής κατά τη στιγμή του ατυχήματος ήταν μέλος μόνο των Εθνικών Ομάδων Ελπίδων (και όχι Ανδρών-Γυναικών) και είχε χρόνο 4 δευτερόλεπτα πιο αργό από το χρόνο πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι επομένως θεμελιώνεται εν προκειμένω μόνο ευθύνη για αποκατάσταση της αποθετικής ζημίας και ηθικής βλάβης του αθλητή χωρίς επιπρόσθετη ευθύνη αποκατάστασης της αθλητικής ζημίας από την απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εσφαλμένως ερμήνευσε και εφάρμοσε την ως άνω διάταξη του άρθρου 706-3 γαλλΚΠΔ. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση.

 • Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών

  Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΘΠΔΔ 2022, 384) 1. Ειδική αθλητική αναγνώριση ως ίδιον του κρατικού παρεμβατισμού 2. Κανονιστική ή ατομική διοικητική πράξη; 3. Προϋποθέσεις, διαδικασία και χρονική ισχύς χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 4. Διακριτική ευχέρεια ή δέσμια αρμοδιότητα; 5. Έννομες συνέπειες χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 6. «Ανάκληση» ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 7. Αντίθεση εθνικού καθεστώτος ειδικής αθλητικής αναγνώρισης με υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις; 8. Διάκριση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από συναφείς έννοιες - Concursus