top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Έγκριση οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων και εκδηλώσεων άθλησης για όλουςΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 (ΦΕΚ Β΄ 461/14.2.2020)


Έγκριση οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων και εκδηλώσεων άθλησης για όλους

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

β) Του άρθρου 39 του ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α'), ως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 71 του ΑΚ

δ) Του άρθρου 70 παρ.3 περ. α' εδάφιο αα' του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7), όπως ισχύουν.

ε) Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

ζ) Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α'/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

2) Την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.9.2019 απόφαση (ΦΕΚ Β' 3099) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη».

3) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους», ως εξής:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΟΛΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΟΛΟΥΣ

Άρθρο 1

Φιλοσοφία και σκοποί των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους

1.1 Η δια βίου άθληση αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών για ίσες ευκαιρίες ενασχόλησης σε αθλητικές δραστηριότητες της επιλογής τους, προχώρησε στην εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν την φυσική δραστηριότητα όπως για παράδειγμα η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος BEACTIVE. Τα Προγράμματα και οι Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.) τα οποία σχεδιάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) αποτελούν προνομιακό χώρο ελεύθερης πρόσβασης στην άσκηση, δημιουργώντας παράλληλα ένα δυνατό αθλητικό πυλώνα που συνδυάζεται και συμπληρώνει αυτούς της σχολικής φυσικής αγωγής και του αγωνιστικού αθλητισμού, με τελικό στόχο την Δια Βίου Άθληση των πολιτών.

Τα Π.Α.γ.Ο. και οι Ε.Α.γ.Ο. υλοποιούνται με την κεντρική ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλους φορείς, όπως αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, φορείς διοργάνωσης προγραμμάτων εργασιακής άθλησης, φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ. και απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.

1.2 Η άσκηση με τη συστηματική επιστημονική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση, γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, συμβάλλει στην πρόληψη υγείας και των εκφυλιστικών τάσεων, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και σε μία καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλούμενων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των πολιτών.

1.3 Οι επιμέρους στόχοι για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ανάπτυξης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. είναι:

• Ευκαιρίες συμμετοχής για όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρησκεία, κοινωνική και οικονομική κατάσταση, άτομα με αναπηρίες, σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, κ.λπ.

• Δυνατότητες επιλογών σε αθλητικές δραστηριότητες και μορφές οργάνωσης της άθλησης.

• Η κινητική/αθλητική δραστηριότητα από την προσχολική κατά τη σχολική φυσική αγωγή, έως την άθληση και φυσική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία.

• Παροχή υπηρεσιών άθλησης με κάλυψη όλου του έτους και κάθε ημέρας της εβδομάδας με δραστηριότητες.

• Ενεργή συμμετοχή των αθλούμενων στον προγραμματισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων.

• Συνδυασμός της άθλησης με άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΟΤΑ και ένταξη της άθλησης σε ολοκληρωμένα προγράμματα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

• Ύπαρξη ποιοτικών κριτηρίων των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

• Δυνατότητα ανάπτυξης του εθελοντισμού (όπως για την υλοποίηση Αθλητικών εκδηλώσεων)

• Προβολή των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. και πληροφόρηση των πολιτών.

• Συνεργασία των ΟΤΑ με άλλους φορείς, όπως αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις εργασιακού αθλητισμού κ.λπ.

• Ανάδειξη ειδικών αθλητικών γεγονότων και Εκδηλώσεων (ειδικές ημέρες - ειδικές εκδηλώσεις).

• Προώθηση διαδεδομένων ή μη αθλημάτων.

• Υποστήριξη ερασιτεχνικού αθλητισμού.

• Συνδυασμός πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων με αθλητικά γεγονότα.

1.4 Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο.

Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους χαρακτηρίζονται μόνο εκείνα που οι φορείς υλοποίησης φέρουν την σχετική πιστοποίηση/έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα σχετικά προγράμματα εκτελούνται σύμφωνα με όσα ρητώς καθορίζονται στο παρόν Οργανωτικό πλαίσιο, ως ο νόμος 2725/99, ως ισχύει, ορίζει στο άρθρο 39. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα, δράσεις, ενέργειες φυσικών, αθλητικών κινητικών ή άλλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων θα πρέπει να φέρουν διαφορετική ονομασία από τα Π.Α.γ.Ο. ή Ε.Α.γ.Ο. Τούτο για την διαφύλαξη των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των εγκεκριμένων προγραμμάτων και την αποφυγή σκόπιμης παραπλάνησης των πολιτών από έκαστο Φορέα που υλοποιεί με δική του ευθύνη, σε οργανωτικό πλαίσιο που είτε δανείζεται, προσομοιάζει, ή διαφέρει από τα περιγραφόμενα στην παρούσα Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 2

Οργανωτική δομή

Την ευθύνη για την τήρηση της παρούσας Υ.Α. έχουν οι πιστοποιημένοι Φορείς υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. για κάθε Τμήμα και Εκδήλωση που τους εγκρίνει ή/και επιχορηγεί ηΓ.Γ.Α. τουΥΠ.ΠΟ.Α.

Άρθρο 3

Είδη διαδικασιών υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

3.1. Τα είδη διαδικασιών υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. αφορούν τρεις διαφορετικές διαδικασίες:

3.1.1. Διαδικασία τύπου 1

Η διαδικασία αυτή αφορά στις κατηγορίες και στα είδη Π.Α.γ.Ο., όπου την ευθύνη υλοποίησης έχει ο φορέας που υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αξιολογούνται, εγκρίνονται και επιχορηγούνται έως το ύψος των διαθέσιμων Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων (Α.Λ.Ε.) από την Γ.Γ.Α.

3.1.2. Διαδικασία τύπου 2

Η διαδικασία αυτή αφορά στα προγράμματα, όπου την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης την έχει η Γ.Γ.Α, η οποία συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

3.1.3. Διαδικασία τύπου 3

Η διαδικασία αυτή αφορά στα Π.Α.γ.Ο., τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης του φορέα υλοποίησης με τη Γ.Γ.Α.

3.2. Η διαδικασία υλοποίησης Ε,Α.γ.Ο. αφορά την ακόλουθη διαδικασία:

3.2.1. Διαδικασία τύπου 4

Η διαδικασία αυτή αφορά σε Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο), στο πλαίσιο υποβολής αίτησης-πρότασης από το φορέα που έχει την ευθύνη υλοποίησης.

Άρθρο 4

Κριτήρια Πιστοποίησης, Κατάθεση Αιτήσεων - Προτάσεων και Διαδικασία Αξιολόγησης φορέων και αιτήσεων αυτών για την ανάληψη και υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Γ.Γ.Α.

4.1 Κριτήρια Πιστοποίησης

4.1.1 Οργάνωση και διοίκηση φορέα

Α. Μορφή του φορέα υλοποίησης

Α1. Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. με αρμοδιότητα τον αθλητισμό και την άθληση για Όλους ή και μαζί με πολιτισμό, νεολαία, εκπαίδευση και άθληση κ.λπ.

Α2. Οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας με αρμοδιότητα τον αθλητισμό ή και μαζί με πολιτισμό, νεολαία, εκπαίδευση και άθληση κ.λπ.

Β. Οργάνωση του φορέα

Β1. Σύσταση -νομική υπόσταση φορέα

Β2. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα ορίζονται οι θέσεις που δύναται να προσλάβει ο φορέας

Β3. Κανονισμός λειτουργίας-Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου

Β4. Οργανόγραμμα

Β5. Νόμιμοι εκπρόσωποι

Β6. Υπεύθυνος επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης καθώς και για θέματα ενημέρωσης, προβολής και επικοινωνίας (έντυπα προβολής και επικοινωνίας των προγραμμάτων, ιστοσελίδα φορέα, δελτία τύπου κ.α.)

Β7. Βεβαίωση για την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των Π.Α.γ.Ο. και Ε,Α.γ.Ο. και αθλητικών δράσεων από το φορέα όπως: αξιολόγηση της απόδοσης, ανάρτηση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων Α.γ.Ο., διαδικτυακή φόρμα επικοινωνίας με τον πολίτη για παρατηρήσεις προτάσεις σχετικά με τα Π.Α.γ.Ο. και Ε,Α.γ.Ο.

Β8. Βεβαίωση για την πραγματοποίηση συνοδευτικών και υποστηρικτών ενεργειών όπως: ημερίδες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα Άθλησης και διατροφής, οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων - σύνδεση με τα Π.Α.γ.Ο., αξιολόγηση του βιολογικού δυναμικού, με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

4.1.2 Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός

Κάθε χώρος που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εγκεκριμένα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προγράμματα Α.γ.Ο. ή εκδηλώσεις, πρέπει να διαθέτει κανονισμό λειτουργίας και άδεια λειτουργίας ως ορίζεται κάθε φορά υπό τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις, η οποία θα επιβεβαιώνεται με ανάλογη υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης.

Οι κατευθύνσεις και οι διαδικασίες που θέλει να ρυθμίσει έκαστος Κανονισμός, υπόκεινται στις αρχές και το θεσμικό πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία απαρέγκλιτα εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.

Ο κανονισμός λειτουργίας πρέπει να ρυθμίζει και να εξασφαλίζει την οργάνωση, την ασφάλεια και την εκκένωση σε αιφνίδιες περιπτώσεις. Ειδικότερα περιγράφονται και αναλύονται:

• η προστασία κάθε προσώπου που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο σε αθλητική εκδήλωση ή προγράμματα Α.γ.Ο.,

• οι απαιτήσεις για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκδήλωσης ή του προγράμματος Α.γ.Ο. (παρουσία Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος, ΕΚΑΒ, κ.λπ. όπου απαιτείται θεσμικά) η ασφάλεια των υποδομών και των λειτουργιών της αθλητικής εγκατάστασης (εγκριτικές εκθέσεις πυροπροστασίας και υγιεινής χώρων δημόσιας χρήσης κ.λπ. Ειδικότερα ως προς το Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το οποίο έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών, την ευθύνη και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και των υλικών αγαθών που απειλούνται απ` αυτές.

• η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης που σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον διοργανωτή καθώς και η ανάθεση προστασίας του χώρου ή των χώρων που προορίζονται για εκδηλώσεις ή προγράμματα Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

• τον ορισμό υπευθύνου έκαστης εγκατάστασης που προορίζεται για εκδηλώσεις ή προγράμματα Α.γ.Ο., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ανωτέρω.

• η τήρηση των νόμων και των κανόνων του φίλαθλου πνεύματος από όποιον παρευρίσκεται ή συμμετέχει καθ` οποιονδήποτε τρόπο σε αθλητική εκδήλωση ή προγράμματα Α.γ.Ο.

• η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας.

• η πρόληψη, αποτροπή και καταστολή των φαινόμενων βίας στις αθλητικές εκδηλώσεις ή προγράμματα Α.γ.Ο. και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την απόδοση ποινικών, πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων.

• η πιστοποίηση της υγείας των συμμετεχόντων σε προγράμματα Α.γ.Ο. αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργία εκάστου τμήματος.

• οι απαιτήσεις σχεδιασμού εκκένωσης χώρων, με μέριμνα του διοργανωτή, διασφαλίζοντας όλες τις προδιαγραφές της άμεσης εκκένωσης του χώρου Άθλησης ή Εκδήλωσης, σύμφωνα με τα Εθνικά και διεθνή πρότυπα και τις κείμενες διατάξεις.

4.1.3. Οικονομικά στοιχεία του φορέα

Α. Πόροι και πηγές χρηματοδότησης για τον αθλητισμό.

Β. Στοιχεία οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού των αθλητικών προγραμμάτων (κοστολόγηση προγραμμάτων, οικονομική συμμετοχή αθλούμενων, χορηγίες κ.α.).

Με την υποβολή όλων των ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών ο κρινόμενος φορέας λαμβάνει πιστοποίηση, με την μορφή ειδικού κωδικού, από την Γ.Γ.Α. ως κατάλληλος να υλοποιήσει Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. Η πιστοποίηση έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της ενώ ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. για τυχόν μεταβολές σε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων και δικαιολογητικών.

4.2 Διαδικασία Κατάθεσης Αιτήσεων - Προτάσεων

4.2.1. Ο φορέας καταθέτει αιτήσεις - προτάσεις προς έγκριση και επιχορήγηση Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. εφόσον έχει πιστοποιηθεί από τη Γ.Γ.Α. όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1., στο Τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Ελέγχου.

4.2.2 Η υποβολή των αιτημάτων των φορέων θα γίνεται στην αρχή κάθε έτους και θα ορίζεται στην Εγκύκλιο.

Όλα τα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.

4.3 Διαδικασία Αξιολόγησης των αιτήσεων

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των αιτήσεων - προτάσεων που υποβάλλονται από τους φορείς, διενεργείται σε δύο φάσεις από υπαλλήλους των αρμόδιων τμημάτων της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το Οργανισμό της υπηρεσίας ως ισχύει.

4.3.1 Πρώτη Φάση: Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων-προτάσεων

1. Στην πρώτη φάση αξιολόγησης γίνεται έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης-

πρότασης.

2. Η μη πληρότητα των αιτήσεων συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος.

Μια αίτηση-πρόταση χαρακτηρίζεται ως ΕΛΛΙΠΗΣ στην περίπτωση που έστω και ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία αξιολόγησης ως αναλυτικά παρατίθενται στην πρώτη φάση αυτής, δεν έχει συμπληρωθεί στην αίτηση-πρόταση που υποβλήθηκε.

4.3.2. Κατά τη δεύτερη φάση η αξιολόγηση διενεργείται σε δύο στάδια όπου:

α. Το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Π.Α.γ.Ο. αξιολογεί την αίτηση - πρόταση του φορέα σύμφωνα με τη δομή και το περιεχόμενο της,, τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες εφαρμογής.

Αναλυτικότερα αξιολογούνται:

• Η ακρίβεια και το εφικτό του σκοπού, των στόχων και του περιεχομένου του προγράμματος.

• Η πληρότητα της περιγραφής του αναλυτικού περιεχομένου του προγράμματος.

• Η επαρκής ανάλυση των προσόντων των Π.Φ.Α. και η συμβατότητα τους με το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος.

• Η καινοτομία που τυχόν προτείνεται, εφόσον εκτιμάται ότι αυτή αυξάνει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

• Η καταλληλότητα και η ποιότητα της επιστημονικής μεθοδολογίας και των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος.

• Η επάρκεια μέσων (εξοπλισμού και υποδομής) και χώρων που θα χρησιμοποιηθούν.

β. Το Τμήμα Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων Π.Α.γ.Ο. αξιολογεί την υλοποίηση από το φορέα του αριθμού των επιχορηγούμενων τμημάτων σε σχέση με τον αρχικό αριθμό των εγκεκριμένων προς επιχορήγηση της τελευταίας τριετίας, με βάση τα απολογιστικά έγγραφα που τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκφράζεται αναλυτικά με τη βαθμολόγηση των αντίστοιχων κριτηρίων κατά ενότητα σε κλίμακα και οι κατά ενότητα αξιολογητές συντάσσουν έκθεση αιτιολογώντας την κρίση τους στα θετικά σημεία και στις αδυναμίες του φορέα. Ο αριθμός των τμημάτων που εγκρίνονται προς επιχορήγηση στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης προωθείται με ανάλογο εισηγητικό το οποίο συνυπογράφεται από τους αντίστοιχους Προϊσταμένους των αρμόδιων Τμημάτων Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Π.Α.γ.Ο. και Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων Π.Α.γ.Ο. προς την ιεραρχία για τελική υπογραφή του Υφυπουργού.

4.3.3 Ενστάσεις Φορέων για έγκριση ή διακοπή προγραμμάτων

α. Ενστάσεις φορέων για θέματα εγκρίσεων ή διακοπής προγραμμάτων κατατίθενται στην Γ.Γ.Α, που λαμβάνει τις αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Οι ενστάσεις θα πρέπει να κατατίθενται εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της διοικητικής πράξης στον ενδιαφερόμενο Φορέα, εκτός αν σε επιμέρους θέματα, ορίζεται άλλη προθεσμία στην παρούσα υπουργική απόφαση.

β. Τα προγράμματα και τα τμήματα που εγκρίνονται μετά και την διαδικασία των ενστάσεων από την Γ.Γ.Α, δεν επιδέχονται μεταβολή για κανένα λόγο, χωρίς την έγκριση της. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και πάντα μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Φορέα, για μεταβολή των τμημάτων Γενικών ή Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, καθώς και των Ε.Α.γ.Ο., χωρίς διαφοροποίηση του συνόλου των εγκεκριμένων προγραμμάτων για τον αντίστοιχο φορέα, αξιολογείται με την προβλεπόμενη στα αντίστοιχα άρθρα αξιολόγησης της παρούσης Υ.Α. και οι εγκριθείσες διαφοροποιήσεις, αν υπάρξουν, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης που έχει την αρμοδιότητα.

Άρθρο 5

Κατηγορίες και είδη Π.Α.γ.Ο.

Οι κατηγορίες και τα είδη Π.Α.γ.Ο. είναι τα εξής:

Α. ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο.

Δομημένα είναι τα Π.Α.γ.Ο. που υλοποιούνται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, σε συγκεκριμένο αθλητικό χώρο, με σταθερή συμμετοχή αθλούμενων και με την εποπτεία και καθοδήγηση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

5.1.1. Π.Α.γ.Ο. που απευθύνονται σε άτομα ηλικίας από 4 έως 18 ετών.

α. «Άσκηση στην προσχολική ηλικία»

Για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.

α1. Προγράμματα κινητικής αγωγής σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς

α2. Προγράμματα μύησης σε αθλητικές δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής

β. «Παιδί και Αθλητισμός»

Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (εκτός ωραρίου σχολείου)

β1. Για ηλικίες 6-9 ετών και 10-12 ετών

β2. Σε διαδεδομένες αθλητικές δραστηριότητες ή σε μη διαδεδομένες αθλητικές δραστηριότητες, με σκοπό:

- τη φυσική άσκηση και την αθλητική αγωγή

- τη μύηση και εξάσκηση σε συγκεκριμένα αθλήματα

γ. «Άσκηση στην εφηβική ηλικία»

Για άτομα ηλικίας 13-18 ετών, όπου δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού και εφαρμογής προγραμμάτων, που αφορούν σε διαδεδομένες ή μη διαδεδομένες αθλητικές δραστηριότητες όπως χορούς, ρυθμική γυμναστική, αεροβική γυμναστική κ.λπ.

δ. Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Γενικά Δομημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα άθλησης που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία θα προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης.

5.1.2. Π.Α.γ.Ο. που απευθύνονται σε ενήλικες 19 και άνω

α. «Άσκηση ενηλίκων»

Για άτομα ηλικίας άνω των 19 ετών, όπου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού και εφαρμογής προγραμμάτων φυσικής κατάστασης και αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συγκρότηση μεικτών ή αμιγών τμημάτων λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια τα ενδιαφέροντα, τη συμμετοχή, τις τάσεις της εποχής, τις προκύπτουσες ανάγκες κ.λπ.

α1. Προγράμματα γυμναστικής για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, με εύρος επιλογών είδους προγράμματος, ασκησιολογίου, εξοπλισμού, στόχου και δομής μαθήματος, σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους.

α2. Θεραπευτική γυμναστική (ορθοσωμία, κ.λπ.).

α3. Ειδικές κατηγορίες προγραμμάτων (εγκυμοσύνη, παχυσαρκία, κ.λπ.).

α4. Προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (Εξειδικευμένα Αθλήματα).

β. «Άθληση και νέοι».

Για άτομα ηλικίας 19 έως 30 ετών.

Φυσική κατάσταση, αθλητικές δραστηριότητες, γυμναστική για:

- σπουδαστές και φοιτητές, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

- νέους εκτός τυπικών δομών εκπαίδευσης, με έμφαση στη συνεργασία με τυπικές ή άτυπες οργανώσεις νεολαίας.

γ. «Άσκηση στην τρίτη ηλικία»

Για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών

Προγραμματισμός και εφαρμογή προγραμμάτων φυσικών και κινητικών δραστηριοτήτων.

γ1. Στις Λέσχες Φιλίας ή σε συνεργασία με αυτές.

γ2. Σε άλλους χώρους.

δ. «Άσκηση στα Πανεπιστήμια»

Άσκηση φοιτητών, σπουδαστών, διδασκόντων και λοιπών εργαζομένων στα Α.Ε.Ι., σε χώρους άθλησης στα Α.Ε.Ι. ή σε αθλητικά κέντρα.

ε. «Άσκηση σε χώρους εργασίας»

Άσκηση εργαζομένων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο χώρο εργασίας τους ή σε άλλους χώρους.

στ. Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Γενικά Δομημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης.

5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

5.2.1 «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες»

α. «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες σε Ειδικά σχολεία και Ιδρύματα» (εντός ή και εκτός ωραρίου λειτουργίας).

β. «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου».

Απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήματα όρασης και ακοής και με ασθένειες που απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία.

5.2.2 «Άσκηση στα κέντρα απεξάρτησης».

Απευθύνεται σε άτομα εξαρτημένα (από ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ κ.λπ.), στο στάδιο της πρόληψης, της θεραπείας και της επανένταξης.

5.2.3 «Άσκηση στα κέντρα Ψυχικής Υγείας.»

Απευθύνεται σε άτομα με συναισθηματικές διαταραχές και με δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής, με ψυχικά νοσήματα, με διαταραχές προσωπικότητας κ.α.

5.2.4 «Άσκηση στις φυλακές.»

Για ανήλικους και ενήλικους και των δύο φύλων, έγκλειστους στη φυλακή.

5.2.5 « Άσκηση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.»

α. «Άσκηση Προσφύγων - Μεταναστών»

Για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών

β. «Άσκηση Ρομά».

Για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών σε αμιγή ή μεικτά τμήματα, με στόχο την ένταξη των Ρομά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

5.2.6 «Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις.»

Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις, με στόχο την αποκατάσταση της φυσικής και ψυχικής τους υγείας.

5.2.7 Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Ειδικά Δομημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης.

5.3 ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Τα δομημένα Π.Α.γ.Ο. μικρής διάρκειας μπορεί να είναι, κατά περίπτωση, Γενικά και Ειδικά, με βάση το περιεχόμενο τους.

5.3.1 Χειμερινά Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως:

χειμερινό σκι, πεζοπορία, ορειβασία, ορεινή ποδηλασία, ράφτιγκ, καγιάκ, αναρρίχηση, προσανατολισμός κ.λπ.

5.3.2 Θερινά Π.Α.γΟ.

Προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως:

ποδήλατο, κολύμβηση, αθλήματα παραλίας (πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο κ.λπ.), άσκηση στο νερό, ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα κ.λπ..

5.3.3 Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης.

Β. ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο.

Μη Δομημένα είναι τα οργανωμένα προγράμματα άθλησης που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου (χρονικές ζώνες), με παράλληλες δραστηριότητες, τα οποία απευθύνονται σε ομοιογενή ή ανομοιογενή σχήματα αθλούμενων (μεικτή άθληση, οικογένεια κ.τ.λ.) και μπορεί να είναι Γενικά και Ειδικά, με βάση το περιεχόμενο τους.

5.4 ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

5.4.1 «Αθλητικά κέντρα ελεύθερης άθλησης»

Αξιοποίηση αθλητικών υποδομών για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. (οικογενειακός αθλητισμός κ.λπ.), με παράλληλες δραστηριότητες, στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου (χρονικές ζώνες).

5.4.2 «Αθλοχώροι»

Αξιοποίηση όλων των οργανωμένων χώρων ή πεζόδρομων ή ασφαλών ανοικτών χώρων, για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. (άθληση όλων των ηλικιών, οικογενειακός αθλητισμός κλπ), με παράλληλες δραστηριότητες, στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου (χρονικές ζώνες), με έμφαση στην ελεύθερη οργάνωση των αθλούμενων και τη συνεργασία με εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις ή άτυπες ομάδες.

5.4.3 «Άσκηση στα Πάρκα Άθλησης και Υγείας»

Προγράμματα που περιλαμβάνουν ήπιες μορφές γυμναστικής, στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου (χρονικές ζώνες).

5.4.4 «Άσκηση στα Πανεπιστήμια»

Άσκηση φοιτητών, σπουδαστών, διδασκόντων και λοιπών εργαζομένων στα Α.Ε.Ι. σε χώρους άθλησης στα Α.Ε.Ι. ή σε αθλητικά κέντρα, στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου.

5.4.5 «Άσκηση σε χώρους εργασίας»

Άσκηση εργαζομένων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο χώρο εργασίας τους ή σε αθλητικά κέντρα, στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου.

5.4.6 Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα που προτείνουν οι Φορείς και αφορούν την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε υπαίθριους και ανοικτούς χώρους των δήμων.

Στην πρόταση - αίτηση των φορέων περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός για το ποια προγράμματα προτίθεται να υλοποιήσουν, σε ποιους χώρους, με ποιον αριθμό συμμετεχόντων και τι αριθμό Π.Φ.Α. για κάθε πρόγραμμα.

Αξιολόγηση των προτάσεων και έκδοση εγκριτικών σημειωμάτων έως 31/07 κάθε έτους.

Σκοπός των προγραμμάτων: η γνωριμία και αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων των φορέων, η γνωριμία με το γεωφυσικό περιβάλλον και τις εδαφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής του κάθε φορέα υλοποίησης (θάλασσα, λίμνη, βουνά, λόφοι), η ενημέρωση των αθλούμενων για το είδος των αθλητικών προγραμμάτων και η ενίσχυση της αθλητικής συνείδησης και της συνεχούς ενασχόλησης τους και μετά τη λήξη των δράσεων σε ατομικό επίπεδο.

Χρόνος υλοποίησης: κάθε πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε 2 έως 4 ενότητες, διάρκειας δύο μηνών ανά ενότητα, ημέρες διεξαγωγής Σαββατοκύριακο (μία ή δύο ημέρες) και ημερήσιο ωράριο από τρεις έως έξι ώρες (σύνολο ωρών 3-12 ώρες/εβδομάδα) κατά τη χρονική περίοδο από 01/10 έως 31/07 εκάστου έτους.

Περιεχόμενο δράσεων ΣΚ

• Τα ανωτέρω προγράμματα - δράσεις του ΣΚ μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις κάτωθι ενότητες:

• Άθληση σε πάρκα με χρησιμοποίηση των ήδη εκεί εγκατεστημένων αθλητικών οργάνων

• Πεζοπορία ή τρέξιμο σε μονοπάτια - διαδρομές που προσφέρει ο εκάστοτε γεωφυσικός χώρος

• Διαδρομές με ποδήλατο

• Άλλες αθλητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ιδιομορφίες του δήμου (ορειβασία, κολύμπι, χιονοδρομικές δραστηριότητες, κανόε-καγιάκ, ράφτινγκ, ιππασία, κ.α.).

5.5 ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

5.5.1 «Άθληση στο βουνό»

Προγράμματα για όλες τις ηλικίες με φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες, όπως πεζοπορία, ορειβασία, ορεινή ποδηλασία, προσανατολισμός κ.λπ., με έμφαση στη σύνδεση των προγραμμάτων άθλησης με την περιβαλλοντική αγωγή και άλλες οικολογικές δραστηριότητες.

5.5.2 «Χειμερινά αθλητικά κέντρα»

Αξιοποίηση χειμερινών αθλητικών υποδομών και εξοπλισμού, για την υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλες τις ηλικίες σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως το χειμερινό σκι, καθώς και σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία, ορειβασία κ.α.

5.5.3 «Άθληση στην παραλία»

Αξιοποίηση αθλητικών και τουριστικών υποδομών και εξοπλισμού, για την υλοποίηση προγραμμάτων, με έμφαση στο παιχνίδι και σε δραστηριότητες κινητικής αναψυχής, μέσα ή έξω από το νερό σε παραλίες, με πα ράλληλες δραστηριότητες, στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου (χρονική ζώνη).

5.5.4 «Θερινά αθλητικά κέντρα»

Αξιοποίηση αθλητικών υποδομών και εξοπλισμού (κολυμβητήρια, αθλητικά κέντρα), για την υλοποίηση προγραμμάτων, με έμφαση στο παιχνίδι και σε δραστηριότητες κινητικής αναψυχής, μέσα ή έξω από το νερό, με παράλληλες δραστηριότητες, στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου (χρονική ζώνη).

5.5.5 «Αθλητικές κατασκηνώσεις»

Αξιοποίηση αθλητικών υποδομών και εξοπλισμού (κολυμβητήρια, αθλητικά κέντρα), για την υλοποίηση προγραμμάτων σε παιδιά σχολικών ηλικιών ή νέων έως 22 ετών, με έμφαση στο παιχνίδι και σε δραστηριότητες κινητικής αναψυχής, μέσα ή έξω από το νερό, με παράλληλες δραστηριότητες, στα πλαίσια ενός ημερήσιου προγράμματος ή διευρυμένου ωραρίου, με ή χωρίς διαμονή των συμμετεχόντων.

5.5.6 Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης

Άρθρο 6

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Ενεργειών Π.Α.γ.Ο.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

6.1 Με την κοινοποίηση από την Υπηρεσία των συνολικά εγκεκριμένων και εγκεκριμένων προς επιχορήγηση τμημάτων, ο φορέας υποχρεούται να αποστείλει, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. το σχέδιο της προκήρυξης πρόσληψης των Π.Φ.Α. για το σύνολο των εγκεκριμένων Π.Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης.

6.2 Το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη του προγράμματος υποβάλλονται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα τα παρακάτω έντυπα:

Έντυπο Έναρξης Π.Α.γ.Ο. (Δελτίο 01)

Κατάσταση Π.Φ.Α. (Δελτίο 02)

Βεβαίωση Έναρξης Π.Α.γ.Ο. (Δελτίο 03)

συνοδευόμενα από:

• Τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) της προκήρυξης πρόσληψης των Π.Φ.Α. των εγκεκριμένων από την κοινή υπουργική απόφαση θέσεων

• Συμβάσεις εργασίας απασχολούμενων Π.Φ.Α.

• Πίνακες Προσωπικού (Έντυπο Ε4 της εφαρμογής ΕΡΓΑΝΗ), για τους Π.Φ.Α. που απασχολούνται στα ΠΑγΟ του φορέα.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω Δελτίων θα αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τροποποίησης μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

6.3 Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν:

• από τον έλεγχο των εντύπων 01,02,03 προκύπτει μη τήρηση των προθεσμιών υποβολής

• από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ότι αυτό δεν υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Υ.Α.

6.4 Μετά την υλοποίηση του προγράμματος ο φορέας υποχρεούται, το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, να υποβάλλει ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. τα κάτωθι δικαιολογητικά:

6.4.1 Έντυπο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. τρέχουσας περιόδου (04) στο οποίο περιλαμβάνονται:

• Το έντυπο Α` που αναφέρεται στο σύνολο των εγκεκριμένων προγραμμάτων (επιχορηγούμενων και μη) στα οποία απασχολούνται οι Π.Φ.Α. που προκύπτουν από την κοινή υπουργική απόφαση περί Έγκρισης Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Π.Φ.Α και

• Το έντυπο Β` που αναφέρεται στα προγράμματα όπου η πρόσληψη των απασχολουμένων γίνεται βάσει διαδικασιών εκτός της ΚΥΑ.

6.4.2 Έντυπο αποπληρωμής επιχορηγούμενων από τη Γ.Γ.Α. Π.Α.γ.Ο. (05) το οποίο θα συνοδεύεται από

- Αναλυτική έκθεση υλοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των Π.Φ.Α. και του προγράμματος.

- Βεβαίωση με υπογραφή του υπευθύνου του φορέα χρηματοδότησης ότι έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία πρόσληψης των Π.Φ.Α.

- Μισθοδοτικές καταστάσεις.

- Αποδείξεις υποβολής μισθοδοσίας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή της μισθοδοσίας δεν γίνεται μέσω Ε.Α.Π. ο φορέας υποβάλλει τα εντάλματα πληρωμής θεωρημένα και εξοφλημένα.

- Τυχόν τροποποιήσεις των ωρών εργασίας (Εντυπο Ε4 Εργάνη: Συμπληρωματικός Ωραρίου Πίνακας Προσωπικού).

- Τυχόν τροποποιήσεις των όρων των ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Ο φορέας υποχρεούται να τηρεί και να αποστέλλει στην Γ.Γ.Α., αν του ζητηθούν, τα παρακάτω:

- Κατάσταση Π.Φ.Α. με σύντομα βιογραφικά σημειώματα, συνοδευόμενα από τους τίτλους σπουδών και τα απαιτούμενα αποδεικτικά εκπαιδευτικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας και εμπειρίας.

- Βεβαίωση του Φορέα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό των Π.Φ.Α. είναι αληθή.

- Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο επιλογής Π.Φ.Α. και Πρακτικό Επιλογής αυτών.

6.5 Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών για την υποβολή του εντύπου αποπληρωμής (05), το πρόγραμμα ακυρώνεται κατόπιν σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Α. και δεν καταβάλλεται το ποσό με το ποσό της επιχορήγησης.

Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

6.6 Διαδικασία τύπου 1

Το ποσοστό επιχορήγησης των υλοποιηθέντων Π.Α.γ.Ο., όπως προκύπτουν από την υπουργική απόφαση Έγκρισης Υλοποίησης, καθορίζεται κάθε έτος ανάλογα με το ύψος των πιστώσεων στους σχετικούς Α.Λ.Ε. της Γ.Γ.Α. Το ποσό χορηγείται ως συμβολή στην υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. από τους συνεργαζόμενους Φορείς. Η Γ.Γ.Α. επιχορηγεί το εκάστοτε πρόγραμμα με 6,35 ευρώ ανά ώρα λειτουργίας. Ειδικά για τις δράσεις που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες, καταστήματα κράτησης (φυλακές), κέντρα απεξάρτησης και κέντρα ψυχικής υγείας το ποσό καθορίζεται σε 7,15 ευρώ ανά ώρα λειτουργίας. Ως αποδεικτικό στοιχείο για την ωριαία λειτουργία του προγράμματος λαμβάνεται η δαπάνη μισθοδοσίας του Φορέα Υλοποίησης για τον Π.Φ.Α. που απασχολείται στο εκάστοτε πρόγραμμα, επειδή αποτελεί το πιο ακριβές και ρεαλιστικό μετρήσιμο μέγεθος που αποδεικνύει την υλοποίηση του προγράμματος.

6.7 Διαδικασία Τύπου 2

Η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά στη μισθοδοσία των προσλαμβανομένων από την Γ.Γ.Α. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση του οικείου προγράμματος.

6.8 Διαδικασία Τύπου 3

Στην περίπτωση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, το ποσό χρηματοδότησης καθορίζεται σε αυτήν. Στην περίπτωση αίτησης-πρότασης από το φορέα και έγκρισης από την Γ.Γ.Α., η χρηματοδότηση γίνεται με τα προβλεπόμενα ποσοστά της διαδικασίας τύπου 1, με δυνατότητα στην απόφαση έγκρισης να ανέλθουν αυτά, για όλες τις περιπτώσεις, στο 100% της χρηματοδότησης.

Άρθρο 7

Θέματα απασχόλησης Π.Φ.Α. στα Π.Α.γ.Ο.

7.1 Η διαδικασία πρόσληψης

Η διαδικασία πρόσληψης των Π.Φ.Α που θα υλοποιήσουν τα εγκεκριμένα από τη Γ.Γ.Α. Π.Α.γ.Ο., διενεργείται από τον φορέα υλοποίησης. Απαιτείται η απόφαση του φορέα για την πρόσληψη Π.Φ.Α με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Για την ανωτέρω πρόσληψη ο φορέας εκδίδει σχετική προκήρυξη/ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά:

- Ο αριθμός των προσλαμβανομένων (αριθμός θέσεων και προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν) και αν απαιτούνται οι ειδικεύσεις/κατευθύνσεις αυτών.

- Τα απαιτούμενα προσόντα όπως προβλέπονται από την παρούσα υπουργική απόφαση.

- Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Εξασφάλιση της δημοσιότητας των ανακοινώσεων πρόσληψης.

- Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού στο κατάστημα του φορέα, καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας που αυτός εδρεύει.

- Δημοσίευση της περίληψης της ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων

- Υποβολή των αιτήσεων σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών.

- Κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας.

- Υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργασίμων) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.

- Οριστικοποίηση των πινάκων.

7.2 Υποβολή αίτησης - απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(6) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

(7) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.

Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:

(1) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)

7.3 Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

7.3.1 Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

7.3.1.1 Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).

Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Διδακτορικό:2 μονάδες.

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

7.3.1.2 Εμπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των

1-24 μηνών 0,8 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

25 - 48 μηνών 0,6 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

49 - 72 μηνών 0,5 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

73 - 96 μηνών 0,2 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7.3.1.3 Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Πολυτεκνία

Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα

Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

7.3.1.4 Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής:

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα.

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.

Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά. Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

7.4 Για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων.

7.5 Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ.

Ο φορέας υποχρεούται να αναγράφει στην προκήρυξη που εκδίδει τις θέσεις κατά τα Π.Α.γ.Ο. (τμήματα ανά κατηγορία Π.Α.γ.Ο.) που αφορούν στην κατηγορία αυτή.

7.6 Όροι απασχόλησης των ΠΦΑ

(α) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.

(β) Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία τύπου 2 υπογράφουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, με την Γ.Γ.Α.

(γ) Αν από το διεξαγόμενο επιτόπιο έλεγχο ή από το ενημερωτικό - εισηγητικό του φορέα διαπιστώνεται ότι ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση Π.Α.γ.Ο., τότε διακόπτεται το τμήμα του εγκεκριμένου προγράμματος του φορέα από τη Γ.Γ.Α. και ο φορέας στερείται δικαιώματος συμμετοχής στα Π.Α.γ.Ο. από 1 έως 3 χρόνια ανάλογα την έκταση της παραβατικότητας που εντοπίστηκε από τον έλεγχο. Η ανωτέρω ποινή επιβάλλεται αυτοτελώς με απόφαση του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, ή με εξουσιοδότηση του, του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης.

7.6.1 Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο Φορέας υλοποίησης.

Άρθρο 8

Γενικοί εκπαιδευτικοί όροι

8.1 ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο.

8.1.1 Για όλα τα Π.Α.γ.Ο. ο αριθμός των αθλούμενων ανά τμήμα κυμαίνεται από 13-25 άτομα, εκτός των τμημάτων που έχουν ως αντικείμενο την εκμάθηση αθλημάτων που απαιτούν μικρότερο αριθμό ατόμων.

Ειδικά για τα προγράμματα «Άσκηση στην τρίτη ηλικία» και «Άσκηση στην προσχολική ηλικία» ο αριθμός των αθλούμενων ανά τμήμα κυμαίνεται από 8-20 άτομα.

Για τα προγράμματα ατόμων με αναπηρίες, των κέντρων Ψυχικής Υγείας και των κέντρων Απεξάρτησης, ο αριθμός ατόμων ανά τμήμα κυμαίνεται από 7-12 άτομα.

8.1.2. Σε περίπτωση που τμήμα έχει αριθμό ατόμων μικρότερο των προαναφερθέντων κατώτατων ορίων, συγχωνεύεται με άλλο, ενώ τμήμα με αριθμό ατόμων μεγαλύτερο των προαναφερθέντων ανώτατων ορίων χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Ο αριθμός των ατόμων ανά τμήμα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, ύστερα από αντίστοιχο αίτημα του φορέα και έγκριση της Γ.Γ.Α., με βάση τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής του προγράμματος και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

8.1.3 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι απαραίτητη η παρουσία Π.Φ.Α.

8.1.4 Προσωρινή αντικατάσταση των Π.Φ.Α. που εργάζονται στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Π.Α.γ.Ο. από άλλους Π.Φ.Α. του φορέα που έχουν επιλεγεί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το φορέα.

8.1.5 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του φορέα με επιλεγέντα Π.Φ.Α., για οποιοδήποτε λόγο, ο φορέας προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού από τον πίνακα επιλαχόντων της διαδικασίας πρόσληψης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς αριθμού επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων, ο φορέας προβαίνει σε προκήρυξη της θέσης ή των θέσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα υπουργική απόφαση και υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη νέα προκήρυξη και την αντικατάσταση στο Τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α., υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

8.2 ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η διάρκεια της ημερήσιας άσκησης για κάθε τμήμα είναι 60 λεπτά. Η εβδομαδιαία συχνότητα της άσκησης είναι 3 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες η κάθε μία. Με αιτιολόγηση του φορέα και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Α., δύναται να διαμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος, (π.χ. 2 φορές από 1,5 ώρες την εβδομάδα).

8.3 ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Εκτός των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 8.1., ειδικά για τα Π.Α.γ.Ο. μικρής διάρκειας, ισχύουν τα παρακάτω:

8.3.1 «Χειμερινά προγράμματα»

(α) Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του κάθε τμήματος είναι έως 12 εβδομάδες.

(β) Η διάρκεια της ημερήσιας άσκησης είναι 2 έως 3 ώρες.

(γ) Η εβδομαδιαία συχνότητα εφαρμογής είναι 1 έως 2 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες (με ελάχιστο εβδομαδιαίο χρόνο εφαρμογής τις 3 ώρες).

8.3.2 «Θερινά προγράμματα»

(α) Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του κάθε τμήματος είναι έως 12 εβδομάδες.

(β) Η διάρκεια της ημερήσιας άσκησης είναι 1 ώρα.

(γ) Η εβδομαδιαία συχνότητα εφαρμογής είναι έως 5 φορές την εβδομάδα (με ελάχιστο εβδομαδιαίο χρόνο εφαρμογής τις 3 ώρες).

8.4 ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο.

Εκτός των όσων αναφέρονται στις παραγράφους 8.1.3 έως και 8.1.5, επιπροσθέτως, για τα μη δομημένα Π.Α.γ.Ο., ισχύουν τα παρακάτω:

8.4.1 Το πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες ημερησίως.

α) Σε περίπτωση διάρκειας 5 ή 6 ωρών ημερησίως, το πρόγραμμα υλοποιείται υποχρεωτικά σε 2 χρονικές ζώνες (π.χ. πρωί και απόγευμα).

β) Σε περίπτωση διάρκειας μέχρι 4 ώρες ημερησίως, το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιείται σε μια χρονική ζώνη (π.χ. πρωί ή απόγευμα).

(γ) Στο πρόγραμμα πρέπει να αποτυπώνονται οι κύριες, οι δευτερεύουσες και οι παράλληλες αθλητικές δραστηριότητες.

(δ) Ο ελάχιστος αριθμός αθλούμενων ατόμων σε κάθε μη δομημένο πρόγραμμα είναι 100 άτομα εβδομαδιαίως και μπορεί να προσδιοριστεί διαφορετικά σε σχέση με τη διάρκεια και τη συχνότητα υλοποίησης, τον αριθμό των δραστηριοτήτων, τις ιδιαιτερότητες της κάθε αθλητικής δραστηριότητας, τη δυνατότητα του χώρου και του εξοπλισμού και την εβδομαδιαία και εποχική κατανομή (π.χ. καθημερινές ή Σαββατοκύριακα, περίοδος διακοπών κ.λπ.).

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Άρθρο 9

Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους

9.1. Διαδικασία τύπου 4.

Οι Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.) αποτελούν αθλητικές δράσεις που έχουν κοινή φιλοσοφία με τα Π.Α.γ.Ο.

Οι Ε.Α.γ.Ο. απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στα Π.Α.γ.Ο. Στόχος των Εκδηλώσεων είναι να δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες άθλησης και ψυχαγωγίας καθ` όλη τη διάρκεια του έτους. Οι Ε.Α.γ.Ο. διακρίνονται από τις τυπικές και οργανωμένες εκδηλώσεις αγωνιστικού χαρακτήρα του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

9.2 Δομή και Περιεχόμενο Ε.Α.γ.Ο.

(α) Εκδηλώσεις αθλητικού χαρακτήρα

(β) Εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ή κατηγορίες πληθυσμού

(γ) Εκδηλώσεις πολλαπλών ή / και παράλληλων αθλητικών δραστηριοτήτων

(δ) Εκδηλώσεις - μεγάλα αθλητικά γεγονότα

(ε) Εκδηλώσεις με περιοδικότητα και διάρκεια

9.3 Χαρακτήρας Ε.Α.γ.Ο.

9.3.1 Εκδηλώσεις Δημοτικού χαρακτήρα

Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στα όρια ενός ΟΤΑ.

9.3.2 Εκδηλώσεις διαδημοτικής και περιφερειακής εμβέλειας

(Οργάνωση Εκδήλωσης με τη συμμετοχή-συνεργασία δύο ή περισσότερων Ο.Τ.Α. Α` ή Β` Βαθμού). Οι Εκδηλώσεις αυτές έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

(α) Από κοινού σχεδιασμός, συμμετοχή των φορέων σε συγκεκριμένες αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ένας φορέας, (β) Από κοινού σχεδιασμός, συμμετοχή και υλοποίηση εκδηλώσεων από πολλούς φορείς.

9.3.3 Εκδηλώσεις Εθνικής Εμβέλειας, οι οποίες διοργανώνονται σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς της χώρας και απευθύνονται στους κατοίκους όλης της χώρας.

9.3.4 Εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας, στις οποίες οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες μπορεί να προέρχονται από διάφορες χώρες.

9.4 Απασχόληση των Π.Φ.Α.

Οι Ε.Α.γ.Ο. υλοποιούνται από τους ήδη υπάρχοντες Π.Φ.Α. του φορέα (μόνιμους και εποχικούς). Στις περιπτώσεις αθλητικών δραστηριοτήτων συγκεκριμένου αθλήματος, και αναλόγως με το είδος της εκδήλωσης θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ειδικότητα.

Σε εκδήλωση γενικού χαρακτήρα μπορούν να απασχοληθούν όλοι οι Π.Φ.Α.

9.5 Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών

α) Υποβολή Αίτησης-Πρότασης του φορέα για έγκριση της Ε.Α.γ.Ο. στο σχετικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης Ε.Α.γ.Ο. σε προθεσμία που καθορίζεται με σχετική εγκύκλιο από τη Γ.Γ.Α. για κάθε περίοδο υλοποίησης. Η Αίτηση Πρόταση για έγκριση Ε.Αγ.Ο. πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική Βεβαίωση πίστωσης στον αντίστοιχο ΑΛΕ του φορέα που αφορά στην Εκδήλωση.

β) Μετά την έγκριση και την υλοποίηση της Ε.Α.γ.Ο. και εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της, ο φορέας πρέπει να υποβάλει στη Γ.Γ.Α.

• Πίνακα Απολογισμού της Ε.Α.γ.Ο.

• Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της Εκδήλωσης

• Απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών

9.6 Επιχορήγηση Ε.Α.γ.Ο.

Η επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. υπολογίζεται με βάση την έγκριση ποσού επί του προϋπολογισμού που υποβάλει ο φορέας υλοποίησης με την αίτηση - πρόταση του. Σε περίπτωση που ο απολογισμός της εκδήλωσης του φορέα διαφοροποιείται από τον προϋπολογισμό που αυτός έχει υποβάλλει με την Αίτηση - Πρόταση του, αντίστοιχα θα διαμορφώνεται και το επιχορηγηθέν ποσό ανάλογα με την κλίμακα στην οποία εντάσσεται η συνολική δαπάνη της εκδήλωσης.

Το επιχορηγηθέν ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των απολογιστικών στοιχείων και προκύπτει από καθορισμένο ποσοστό το οποίο θα αναγράφεται στην απόφαση επιχορήγησης και το οποίο θα βαίνει κλιμακούμενο αναλόγως του ύψους της συνολικής δαπάνης της εκδήλωσης με βάση τα παραστατικά που προσκομίζει κάθε φορέας. Το ανώτατο όριο επιχορήγησης θα καθορίζεται για κάθε έτος με ΥΑ και τα ποσοστά θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης (Δημοτική - Διαδημοτική, Εθνική ή Διεθνή).

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης αποτελεί συνάρτηση του προϋπολογισμού που διαθέτει η Γ.Γ.Α. για κάθε έτος για τις εκδηλώσεις και των προϋπολογισθέντων ποσών των φορέων για το κόστος των εκδηλώσεων που καταθέτουν με τις αιτήσεις - προτάσεις.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑ.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

Άρθρο 10

Έλεγχος

Η Γ.ΓΑ., προκειμένου να εξασφαλίσει:

• Την αποτελεσματικότητα των ενεργειών για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.,

• Την τήρηση του Οργανωτικού Πλαισίου σχετικά με την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.,

• Το χαρακτήρα και το περιεχόμενο των εγκεκριμένων Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.,

• Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων και την πιθανή ανάκτηση τυχόν καταβληθέντων ποσών, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα δια της διενέργειας ελέγχων στους φορείς υλοποίησης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από την Γ.Γ.Α. με εντολή του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Τα ελεγκτικά κλιμάκια

Β. Τις ιδιότητες και τις κατηγορίες των μελών αυτών

Γ. Το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα.

Δ. Τα είδη των Π.Α.γ.Ο. ή Ε.Α.γ.Ο. που ελέγχονται

10.1 Οι έλεγχοι στους φορείς υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. από την Γ.Γ.Α., διακρίνονται σε:

Α) Συγκεντρωτικούς / Διερευνητικούς

Έλεγχοι που διεξάγονται από τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους στην έδρα της Υπηρεσίας, με την προσκόμιση από το φορέα υλοποίησης των απαραίτητων εγγράφων, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται, δια αλληλογραφίας. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμόδιων τμημάτων εντός εύλογων χρονικών ορίων έχει ως συνέπεια τη μη επιχορήγηση του φορέα.

Β) Επιτόπιους

Με απόφαση του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού συγκροτούνται τριμελή κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από έναν Π.Φ.Α., έναν Π.Φ.Α. ή Διοικητικό Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και έναν Διοικητικό Υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ ή ΔΕ με κάποιο βαθμό εξειδίκευσης και σχετική επαγγελματική εμπειρία (εκ των οποίων ο συντονιστής του κλιμακίου θα είναι Π.Ε. και θα προέρχεται υποχρεωτικά από ένα εκ των αρμόδιων Τμημάτων Α.γ.Ο) και συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

α) το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα

β) τα ειδή των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. που ελέγχονται

γ) το είδος του ελέγχου (οικονομικό, διοικητικό, ποιοτικό, επιστημονικό)

δ) οι υποχρεώσεις των ελεγκτών (σύνταξη πορίσματος, εισήγηση απόψεων, συμπλήρωση και παράδοση πορισμάτων σε ειδικά έντυπα, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τον έλεγχο θέμα.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται στο σχετικό ειδικό έντυπο επιτόπιου ελέγχου και αξιολόγησης, σε συνάρτηση με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στα απεσταλμένα έντυπα που έχουν προσκομιστεί από το φορέα υλοποίησης, στην αρμόδια διοικητική δομή της Διεύθυνση μας και φυσικά εντός των χρονικών ορίων που πραγματοποιούνται τα προγράμματα.

Τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούται να συμπληρώνουν και να παραδίδουν στην Δ/νση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων, τα σχετικά έντυπα ελέγχου και αξιολόγησης μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την ημέρα ελέγχου.

10.2 Ο έλεγχος και η αξιολόγηση πλέον των όσων αναφέρονται στην απόφαση του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, περιλαμβάνουν:

α. Την τήρηση των στόχων της υπουργικής απόφασης στο οποίο έχει ενταχθεί η ενέργεια.

β. Την καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τήρηση του νομικού πλαισίου και αφορά ιδιαίτερα στη δικαιολόγηση και στη λογιστική καταγραφή των δαπανών, στην τήρηση των φορολογικών νόμων και στη διαχείριση σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας (σχέση κόστους - οφέλους).

γ. Την ορθή υλοποίηση των αθλητικών ενεργειών-δράσεων και προγραμμάτων, καθώς και την διαπίστωση του εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις αποσταλμένες εγκρίσεις και τα στοιχεία που αποτυπώνονται στα αντίστοιχα έντυπα (που έχουν προσκομιστεί από το φορέα υλοποίησης, στην αρμόδια διοικητική δομή της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους).δ. Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την εισήγηση επιβολής κυρώσεων.

ε. Τον σεβασμό των στόχων υλοποίησης των προγραμμάτων όπως αποτυπώνονται στο οργανωτικό πλαίσιο, καθώς και τη καταγραφή κάθε πιθανής καινοτομίας υλοποίησης της δράσης από τον φορέα.

10.3 Οι φορείς υποχρεούνται να αναρτούν το Έντυπο Έναρξης των Π.Α.γ.Ο. τους στην ιστοσελίδα τους και να το ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές.

10.4 Οι φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τα όργανα που διενεργούν τους ελέγχους. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά-παραστατικά των εγκεκριμένων προγραμμάτων πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στα ελεγκτικά κλιμάκια κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

10.5 Τα ελεγχόμενα παραστατικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα. Δεν γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δε συνοδεύονται από αναλυτικά παραστατικά.

10.6 Η τήρηση των παραπάνω αναφερομένων στοιχείων είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηση ή η ελλιπής ή η μη νόμιμη τήρηση αυτών, πέραν οποιασδήποτε άλλης επίπτωσης, επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

10.7 Από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου και εντός 10 εργασίμων ημερών ο φορέας δικαιούται υποβολής ένστασης ενώπιων της αρμόδιας Δ/νσης. Με την παρέλευση απράκτου του ανωτέρω διαστήματος εννοείται ως σιωπηρή αποδοχή των ευρημάτων του ελέγχου.

10.8 Στοιχεία των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική και τα οποία δεν επιδείχθηκαν κατά τον έλεγχο με υπαιτιότητα του φορέα, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση ενδεχόμενης ένστασης.

10.9 Τα προγράμματα και τα τμήματα που εγκρίνονται από την Γ.Γ.Α. δεν επιδέχονται μεταβολή για κανένα λόγο, χωρίς την έγκριση της. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα για μεταβολή των τμημάτων Γενικών ή Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, χωρίς διαφοροποίηση του συνόλου των εγκεκριμένων προγραμμάτων για τον αντίστοιχο φορέα, αξιολογείται με την προβλεπόμενη στα αντίστοιχα άρθρα αξιολόγησης της παρούσης υπουργικής απόφασης και οι εγκριθείσες διαφοροποιήσεις αν υπάρξουν υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης που έχει την αρμοδιότητα.

ΜΕΡΟΣ Δ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

Άρθρο 11

11.1 Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων για να συμμετέχουν στα Π.Α.γ.Ο. ή/και ΕΑγΟ γίνονται με ευθύνη των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων. Οι συμμετέχοντες στα Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. θα πρέπει να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης. Οι φορείς υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν τους αθλούμενους για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων, με υποχρεωτική ανάρτηση των προγραμμάτων στο διαδίκτυο, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (εφημερίδες, ανακοινώσεις κ.λπ.).

Άρθρο 12

Υποβολή κυρώσεων από παραβίαση των διατάξεων της υπουργικής απόφασης και από πορίσματα ελέγχου

Με απόφαση του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο, προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης, επιβάλλεται σε φορείς που διαπιστώνεται η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσης, η ανάκληση κατά μέρος ή καθ` ολοκληρίαν του προγράμματος ή ο αποκλεισμός από το δικαίωμα επιχορήγησης για τουλάχιστον δύο έτη ή ποινή αποκλεισμού του δικαιώματος υλοποίησης Π.Α.γ.Ο/Ε.Α.γ.Ο. για τουλάχιστον 1 έως 3 χρόνια, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των αρμοδίων τμημάτων. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου διαπιστώνεται πως ο Φορέας δεν εξυπηρέτησε τον σκοπό για τον οποίο επιχορηγήθηκε, επισύρει τον καταλογισμό των ήδη καταβληθέντων ποσών επιχορηγήσεων.

Τούτο γιατί η επιχορήγηση δεν έχει χαρακτήρα δωρεάς προς νομικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ιδιωτικού σκοπού, αλλά διάθεσης δημοσίου χρήματος προς θεραπεία σκοπού γενικού δημοσίου συμφέροντος μέσω νομικού προσώπου, το οποίο δέχεται ελευθέρως να εξυπηρετήσει το σκοπό αυτό.

Άρθρο 13

Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ


Comments


bottom of page