• Γεώργιος Λιανός

Έγκριση οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων και εκδηλώσεων άθλησης για όλουςΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 (ΦΕΚ Β΄ 461/14.2.2020)


Έγκριση οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων και εκδηλώσεων άθλησης για όλους

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

β) Του άρθρου 39 του ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α'), ως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 71 του ΑΚ

δ) Του άρθρου 70 παρ.3 περ. α' εδάφιο αα' του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7), όπως ισχύουν.

ε) Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

ζ) Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α'/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

2) Την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.9.2019 απόφαση (ΦΕΚ Β' 3099) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη».

3) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους», ως εξής:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΟΛΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΟΛΟΥΣ

Άρθρο 1

Φιλοσοφία και σκοποί των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους

1.1 Η δια βίου άθληση αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών για ίσες ευκαιρίες ενασχόλησης σε αθλητικές δραστηριότητες της επιλογής τους, προχώρησε στην εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν την φυσική δραστηριότητα όπως για παράδειγμα η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος BEACTIVE. Τα Προγράμματα και οι Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.) τα οποία σχεδιάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) αποτελούν προνομιακό χώρο ελεύθερης πρόσβασης στην άσκηση, δημιουργώντας παράλληλα ένα δυνατό αθλητικό πυλώνα που συνδυάζεται και συμπληρώνει αυτούς της σχολικής φυσικής αγωγής και του αγωνιστικού αθλητισμού, με τελικό στόχο την Δια Βίου Άθληση των πολιτών.

Τα Π.Α.γ.Ο. και οι Ε.Α.γ.Ο. υλοποιούνται με την κεντρική ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλους φορείς, όπως αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, φορείς διοργάνωσης προγραμμάτων εργασιακής άθλησης, φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ. και απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.

1.2 Η άσκηση με τη συστηματική επιστημονική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση, γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, συμβάλλει στην πρόληψη υγείας και των εκφυλιστικών τάσεων, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και σε μία καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλούμενων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των πολιτών.

1.3 Οι επιμέρους στόχοι για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ανάπτυξης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. είναι:

• Ευκαιρίες συμμετοχής για όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρησκεία, κοινωνική και οικονομική κατάσταση, άτομα με αναπηρίες, σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, κ.λπ.

• Δυνατότητες επιλογών σε αθλητικές δραστηριότητες και μορφές οργάνωσης της άθλησης.

• Η κινητική/αθλητική δραστηριότητα από την προσχολική κατά τη σχολική φυσική αγωγή, έως την άθληση και φυσική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία.

• Παροχή υπηρεσιών άθλησης με κάλυψη όλου του έτους και κάθε ημέρας της εβδομάδας με δραστηριότητες.

• Ενεργή συμμετοχή των αθλούμενων στον προγραμματισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων.

• Συνδυασμός της άθλησης με άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΟΤΑ και ένταξη της άθλησης σε ολοκληρωμένα προγράμματα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

• Ύπαρξη ποιοτικών κριτηρίων των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

• Δυνατότητα ανάπτυξης του εθελοντισμού (όπως για την υλοποίηση Αθλητικών εκδηλώσεων)

• Προβολή των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. και πληροφόρηση των πολιτών.

• Συνεργασία των ΟΤΑ με άλλους φορείς, όπως αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις εργασιακού αθλητισμού κ.λπ.

• Ανάδειξη ειδικών αθλητικών γεγονότων και Εκδηλώσεων (ειδικές ημέρες - ειδικές εκδηλώσεις).

• Προώθηση διαδεδομένων ή μη αθλημάτων.

• Υποστήριξη ερασιτεχνικού αθλητισμού.

• Συνδυασμός πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων με αθλητικά γεγονότα.

1.4 Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο.

Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους χαρακτηρίζονται μόνο εκείνα που οι φορείς υλοποίησης φέρουν την σχετική πιστοποίηση/έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα σχετικά προγράμματα εκτελούνται σύμφωνα με όσα ρητώς καθορίζονται στο παρόν Οργανωτικό πλαίσιο, ως ο νόμος 2725/99, ως ισχύει, ορίζει στο άρθρο 39. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα, δράσεις, ενέργειες φυσικών, αθλητικών κινητικών ή άλλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων θα πρέπει να φέρουν διαφορετική ονομασία από τα Π.Α.γ.Ο. ή Ε.Α.γ.Ο. Τούτο για την διαφύλαξη των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των εγκεκριμένων προγραμμάτων και την αποφυγή σκόπιμης παραπλάνησης των πολιτών από έκαστο Φορέα που υλοποιεί με δική του ευθύνη, σε οργανωτικό πλαίσιο που είτε δανείζεται, προσομοιάζει, ή διαφέρει από τα περιγραφόμενα στην παρούσα Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 2

Οργανωτική δομή

Την ευθύνη για την τήρηση της παρούσας Υ.Α. έχουν οι πιστοποιημένοι Φορείς υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. για κάθε Τμήμα και Εκδήλωση που τους εγκρίνει ή/και επιχορηγεί ηΓ.Γ.Α. τουΥΠ.ΠΟ.Α.

Άρθρο 3

Είδη διαδικασιών υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

3.1. Τα είδη διαδικασιών υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. αφορούν τρεις διαφορετικές διαδικασίες:

3.1.1. Διαδικασία τύπου 1

Η διαδικασία αυτή αφορά στις κατηγορίες και στα είδη Π.Α.γ.Ο., όπου την ευθύνη υλοποίησης έχει ο φορέας που υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αξιολογούνται, εγκρίνονται και επιχορηγούνται έως το ύψος των διαθέσιμων Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων (Α.Λ.Ε.) από την Γ.Γ.Α.

3.1.2. Διαδικασία τύπου 2

Η διαδικασία αυτή αφορά στα προγράμματα, όπου την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης την έχει η Γ.Γ.Α, η οποία συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

3.1.3. Διαδικασία τύπου 3

Η διαδικασία αυτή αφορά στα Π.Α.γ.Ο., τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης του φορέα υλοποίησης με τη Γ.Γ.Α.

3.2. Η διαδικασία υλοποίησης Ε,Α.γ.Ο. αφορά την ακόλουθη διαδικασία:

3.2.1. Διαδικασία τύπου 4

Η διαδικασία αυτή αφορά σε Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο), στο πλαίσιο υποβολής αίτησης-πρότασης από το φορέα που έχει την ευθύνη υλοποίησης.

Άρθρο 4

Κριτήρια Πιστοποίησης, Κατάθεση Αιτήσεων - Προτάσεων και Διαδικασία Αξιολόγησης φορέων και αιτήσεων αυτών για την ανάληψη και υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Γ.Γ.Α.

4.1 Κριτήρια Πιστοποίησης

4.1.1 Οργάνωση και διοίκηση φορέα

Α. Μορφή του φορέα υλοποίησης

Α1. Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. με αρμοδιότητα τον αθλητισμό και την άθληση για Όλους ή και μαζί με πολιτισμό, νεολαία, εκπαίδευση και άθληση κ.λπ.

Α2. Οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας με αρμοδιότητα τον αθλητισμό ή και μαζί με πολιτισμό, νεολαία, εκπαίδευση και άθληση κ.λπ.

Β. Οργάνωση του φορέα

Β1. Σύσταση -νομική υπόσταση φορέα

Β2. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα ορίζονται οι θέσεις που δύναται να προσλάβει ο φορέας

Β3. Κανονισμός λειτουργίας-Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου

Β4. Οργανόγραμμα

Β5. Νόμιμοι εκπρόσωποι

Β6. Υπεύθυνος επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης καθώς και για θέματα ενημέρωσης, προβολής και επικοινωνίας (έντυπα προβολής και επικοινωνίας των προγραμμάτων, ιστοσελίδα φορέα, δελτία τύπου κ.α.)

Β7. Βεβαίωση για την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των Π.Α.γ.Ο. και Ε,Α.γ.Ο. και αθλητικών δράσεων από το φορέα όπως: αξιολόγηση της απόδοσης, ανάρτηση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων Α.γ.Ο., διαδικτυακή φόρμα επικοινωνίας με τον πολίτη για παρατηρήσεις προτάσεις σχετικά με τα Π.Α.γ.Ο. και Ε,Α.γ.Ο.

Β8. Βεβαίωση για την πραγματοποίηση συνοδευτικών και υποστηρικτών ενεργειών όπως: ημερίδες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα Άθλησης και διατροφής, οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων - σύνδεση με τα Π.Α.γ.Ο., αξιολόγηση του βιολογικού δυναμικού, με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των στόχων του προγράμματος.

4.1.2 Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός

Κάθε χώρος που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εγκεκριμένα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προγράμματα Α.γ.Ο. ή εκδηλώσεις, πρέπει να διαθέτει κανονισμό λειτουργίας και άδεια λειτουργίας ως ορίζεται κάθε φορά υπό τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις, η οποία θα επιβεβαιώνεται με ανάλογη υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης.

Οι κατευθύνσεις και οι διαδικασίες που θέλει να ρυθμίσει έκαστος Κανονισμός, υπόκεινται στις αρχές και το θεσμικό πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία απαρέγκλιτα εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.

Ο κανονισμός λειτουργίας πρέπει να ρυθμίζει και να εξασφαλίζει την οργάνωση, την ασφάλεια και την εκκένωση σε αιφνίδιες περιπτώσεις. Ειδικότερα περιγράφονται και αναλύονται:

• η προστασία κάθε προσώπου που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο σε αθλητική εκδήλωση ή προγράμματα Α.γ.Ο.,

• οι απαιτήσεις για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκδήλωσης ή του προγράμματος Α.γ.Ο. (παρουσία Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος, ΕΚΑΒ, κ.λπ. όπου απαιτείται θεσμικά) η ασφάλεια των υποδομών και των λειτουργιών της αθλητικής εγκατάστασης (εγκριτικές εκθέσεις πυροπροστασίας και υγιεινής χώρων δημόσιας χρήσης κ.λπ. Ειδικότερα ως προς το Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το οποίο έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών, την ευθύνη και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και των υλικών αγαθών που απειλούνται απ` αυτές.

• η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης που σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον διοργανωτή καθώς και η ανάθεση προστασίας του χώρου ή των χώρων που προορίζονται για εκδηλώσεις ή προγράμματα Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

• τον ορισμό υπευθύνου έκαστης εγκατάστασης που προορίζεται για εκδηλώσεις ή προγράμματα Α.γ.Ο., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ανωτέρω.

• η τήρηση των νόμων και των κανόνων του φίλαθλου πνεύματος από όποιον παρευρίσκεται ή συμμετέχει καθ` οποιονδήποτε τρόπο σε αθλητική εκδήλωση ή προγράμματα Α.γ.Ο.

• η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας.

• η πρόληψη, αποτροπή και καταστολή των φαινόμενων βίας στις αθλητικές εκδηλώσεις ή προγράμματα Α.γ.Ο. και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την απόδοση ποινικών, πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων.

• η πιστοποίηση της υγείας των συμμετεχόντων σε προγράμματα Α.γ.Ο. αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργία εκάστου τμήματος.

• οι απαιτήσεις σχεδιασμού εκκένωσης χώρων, με μέριμνα του διοργανωτή, διασφαλίζοντας όλες τις προδιαγραφές της άμεσης εκκένωσης του χώρου Άθλησης ή Εκδήλωσης, σύμφωνα με τα Εθνικά και διεθνή πρότυπα και τις κείμενες διατάξεις.

4.1.3. Οικονομικά στοιχεία του φορέα

Α. Πόροι και πηγές χρηματοδότησης για τον αθλητισμό.

Β. Στοιχεία οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού των αθλητικών προγραμμάτων (κοστολόγηση προγραμμάτων, οικονομική συμμετοχή αθλούμενων, χορηγίες κ.α.).

Με την υποβολή όλων των ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών ο κρινόμενος φορέας λαμβάνει πιστοποίηση, με την μορφή ειδικού κωδικού, από την Γ.Γ.Α. ως κατάλληλος να υλοποιήσει Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. Η πιστοποίηση έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της ενώ ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. για τυχόν μεταβολές σε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων και δικαιολογητικών.

4.2 Διαδικασία Κατάθεσης Αιτήσεων - Προτάσεων

4.2.1. Ο φορέας καταθέτει αιτήσεις - προτάσεις προς έγκριση και επιχορήγηση Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. εφόσον έχει πιστοποιηθεί από τη Γ.Γ.Α. όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1., στο Τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Ελέγχου.

4.2.2 Η υποβολή των αιτημάτων των φορέων θα γίνεται στην αρχή κάθε έτους και θα ορίζεται στην Εγκύκλιο.

Όλα τα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.

4.3 Διαδικασία Αξιολόγησης των αιτήσεων

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των αιτήσεων - προτάσεων που υποβάλλονται από τους φορείς, διενεργείται σε δύο φάσεις από υπαλλήλους των αρμόδιων τμημάτων της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το Οργανισμό της υπηρεσίας ως ισχύει.

4.3.1 Πρώτη Φάση: Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων-προτάσεων

1. Στην πρώτη φάση αξιολόγησης γίνεται έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης-

πρότασης.

2. Η μη πληρότητα των αιτήσεων συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος.

Μια αίτηση-πρόταση χαρακτηρίζεται ως ΕΛΛΙΠΗΣ στην περίπτωση που έστω και ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία αξιολόγησης ως αναλυτικά παρατίθενται στην πρώτη φάση αυτής, δεν έχει συμπληρωθεί στην αίτηση-πρόταση που υποβλήθηκε.

4.3.2. Κατά τη δεύτερη φάση η αξιολόγηση διενεργείται σε δύο στάδια όπου:

α. Το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Π.Α.γ.Ο. αξιολογεί την αίτηση - πρόταση του φορέα σύμφωνα με τη δομή και το περιεχόμενο της,, τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες εφαρμογής.

Αναλυτικότερα αξιολογούνται:

• Η ακρίβεια και το εφικτό του σκοπού, των στόχων και του περιεχομένου του προγράμματος.

• Η πληρότητα της περιγραφής του αναλυτικού περιεχομένου του προγράμματος.

• Η επαρκής ανάλυση των προσόντων των Π.Φ.Α. και η συμβατότητα τους με το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος.

• Η καινοτομία που τυχόν προτείνεται, εφόσον εκτιμάται ότι αυτή αυξάνει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

• Η καταλληλότητα και η ποιότητα της επιστημονικής μεθοδολογίας και των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος.

• Η επάρκεια μέσων (εξοπλισμού και υποδομής) και χώρων που θα χρησιμοποιηθούν.

β. Το Τμήμα Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων Π.Α.γ.Ο. αξιολογεί την υλοποίηση από το φορέα του αριθμού των επιχορηγούμενων τμημάτων σε σχέση με τον αρχικό αριθμό των εγκεκριμένων προς επιχορήγηση της τελευταίας τριετίας, με βάση τα απολογιστικά έγγραφα που τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκφράζεται αναλυτικά με τη βαθμολόγηση των αντίστοιχων κριτηρίων κατά ενότητα σε κλίμακα και οι κατά ενότητα αξιολογητές συντάσσουν έκθεση αιτιολογώντας την κρίση τους στα θετικά σημεία και στις αδυναμίες του φορέα. Ο αριθμός των τμημάτων που εγκρίνονται προς επιχορήγηση στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης προωθείται με ανάλογο εισηγητικό το οποίο συνυπογράφεται από τους αντίστοιχους Προϊσταμένους των αρμόδιων Τμημάτων Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Π.Α.γ.Ο. και Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων Π.Α.γ.Ο. προς την ιεραρχία για τελική υπογραφή του Υφυπουργού.

4.3.3 Ενστάσεις Φορέων για έγκριση ή διακοπή προγραμμάτων

α. Ενστάσεις φορέων για θέματα εγκρίσεων ή διακοπής προγραμμάτων κατατίθενται στην Γ.Γ.Α, που λαμβάνει τις αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Οι ενστάσεις θα πρέπει να κατατίθενται εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της διοικητικής πράξης στον ενδιαφερόμενο Φορέα, εκτός αν σε επιμέρους θέματα, ορίζεται άλλη προθεσμία στην παρούσα υπουργική απόφαση.

β. Τα προγράμματα και τα τμήματα που εγκρίνονται μετά και την διαδικασία των ενστάσεων από την Γ.Γ.Α, δεν επιδέχονται μεταβολή για κανένα λόγο, χωρίς την έγκριση της. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και πάντα μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Φορέα, για μεταβολή των τμημάτων Γενικών ή Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, καθώς και των Ε.Α.γ.Ο., χωρίς διαφοροποίηση του συνόλου των εγκεκριμένων προγραμμάτων για τον αντίστοιχο φορέα, αξιολογείται με την προβλεπόμενη στα αντίστοιχα άρθρα αξιολόγησης της παρούσης Υ.Α. και οι εγκριθείσες διαφοροποιήσεις, αν υπάρξουν, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης που έχει την αρμοδιότητα.

Άρθρο 5

Κατηγορίες και είδη Π.Α.γ.Ο.

Οι κατηγορίες και τα είδη Π.Α.γ.Ο. είναι τα εξής:

Α. ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο.

Δομημένα είναι τα Π.Α.γ.Ο. που υλοποιούνται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, σε συγκεκριμένο αθλητικό χώρο, με σταθερή συμμετοχή αθλούμενων και με την εποπτεία και καθοδήγηση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

5.1.1. Π.Α.γ.Ο. που απευθύνονται σε άτομα ηλικίας από 4 έως 18 ετών.

α. «Άσκηση στην προσχολική ηλικία»

Για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.

α1. Προγράμματα κινητικής αγωγής σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς

α2. Προγράμματα μύησης σε αθλητικές δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής

β. «Παιδί και Αθλητισμός»

Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (εκτός ωραρίου σχολείου)

β1. Για ηλικίες 6-9 ετών και 10-12 ετών

β2. Σε διαδεδομένες αθλητικές δραστηριότητες ή σε μη διαδεδομένες αθλητικές δραστηριότητες, με σκοπό:

- τη φυσική άσκηση και την αθλητική αγωγή

- τη μύηση και εξάσκηση σε συγκεκριμένα αθλήματα

γ. «Άσκηση στην εφηβική ηλικία»

Για άτομα ηλικίας 13-18 ετών, όπου δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού και εφαρμογής προγραμμάτων, που αφορούν σε διαδεδομένες ή μη διαδεδομένες αθλητικές δραστηριότητες όπως χορούς, ρυθμική γυμναστική, αεροβική γυμναστική κ.λπ.

δ. Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Γενικά Δομημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα άθλησης που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία θα προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης.

5.1.2. Π.Α.γ.Ο. που απευθύνονται σε ενήλικες 19 και άνω

α. «Άσκηση ενηλίκων»

Για άτομα ηλικίας άνω των 19 ετών, όπου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού και εφαρμογής προγραμμάτων φυσικής κατάστασης και αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συγκρότηση μεικτών ή αμιγών τμημάτων λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια τα ενδιαφέροντα, τη συμμετοχή, τις τάσεις της εποχής, τις προκύπτουσες ανάγκες κ.λπ.

α1. Προγράμματα γυμναστικής για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, με εύρος επιλογών είδους προγράμματος, ασκησιολογίου, εξοπλισμού, στόχου και δομής μαθήματος, σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους.

α2. Θεραπευτική γυμναστική (ορθοσωμία, κ.λπ.).

α3. Ειδικές κατηγορίες προγραμμάτων (εγκυμοσύνη, παχυσαρκία, κ.λπ.).

α4. Προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (Εξειδικευμένα Αθλήματα).

β. «Άθληση και νέοι».

Για άτομα ηλικίας 19 έως 30 ετών.

Φυσική κατάσταση, αθλητικές δραστηριότητες, γυμναστική για:

- σπουδαστές και φοιτητές, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

- νέους εκτός τυπικών δομών εκπαίδευσης, με έμφαση στη συνεργασία με τυπικές ή άτυπες οργανώσεις νεολαίας.

γ. «Άσκηση στην τρίτη ηλικία»

Για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών

Προγραμματισμός και εφαρμογή προγραμμάτων φυσικών και κινητικών δραστηριοτήτων.

γ1. Στις Λέσχες Φιλίας ή σε συνεργασία με αυτές.

γ2. Σε άλλους χώρους.

δ. «Άσκηση στα Πανεπιστήμια»

Άσκηση φοιτητών, σπουδαστών, διδασκόντων και λοιπών εργαζομένων στα Α.Ε.Ι., σε χώρους άθλησης στα Α.Ε.Ι. ή σε αθλητικά κέντρα.

ε. «Άσκηση σε χώρους εργασίας»

Άσκηση εργαζομένων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο χώρο εργασίας τους ή σε άλλους χώρους.

στ. Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Γενικά Δομημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης.

5.2 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

5.2.1 «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες»

α. «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες σε Ειδικά σχολεία και Ιδρύματα» (εντός ή και εκτός ωραρίου λειτουργίας).

β. «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου».

Απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήματα όρασης και ακοής και με ασθένειες που απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία.

5.2.2 «Άσκηση στα κέντρα απεξάρτησης».

Απευθύνεται σε άτομα εξαρτημένα (από ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ κ.λπ.), στο στάδιο της πρόληψης, της θεραπείας και της επανένταξης.

5.2.3 «Άσκηση στα κέντρα Ψυχικής Υγείας.»

Απευθύνεται σε άτομα με συναισθηματικές διαταραχές και με δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής, με ψυχικά νοσήματα, με διαταραχές προσωπικότητας κ.α.

5.2.4 «Άσκηση στις φυλακές.»

Για ανήλικους και ενήλικους και των δύο φύλων, έγκλειστους στη φυλακή.

5.2.5 « Άσκηση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.»

α. «Άσκηση Προσφύγων - Μεταναστών»

Για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών

β. «Άσκηση Ρομά».

Για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών σε αμιγή ή μεικτά τμήματα, με στόχο την ένταξη των Ρομά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

5.2.6 «Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις.»

Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις, με στόχο την αποκατάσταση της φυσικής και ψυχικής τους υγείας.

5.2.7 Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Ειδικά Δομημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης.

5.3 ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Τα δομημένα Π.Α.γ.Ο. μικρής διάρκειας μπορεί να είναι, κατά περίπτωση, Γενικά και Ειδικά, με βάση το περιεχόμενο τους.

5.3.1 Χειμερινά Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως:

χειμερινό σκι, πεζοπορία, ορειβασία, ορεινή ποδηλασία, ράφτιγκ, καγιάκ, αναρρίχηση, προσανατολισμός κ.λπ.

5.3.2 Θερινά Π.Α.γΟ.

Προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως:

ποδήλατο, κολύμβηση, αθλήματα παραλίας (πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο κ.λπ.), άσκηση στο νερό, ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα κ.λπ..

5.3.3 Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Π.Α.γ.Ο.

Προγράμματα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία προτείνονται από τους φορείς υλοποίησης.

Β. ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο.

Μη Δομημένα είναι τα οργανωμένα προγράμματα άθλησης που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου (χρονικές ζώνες), με παράλληλες δραστηριότητες, τα οποία απευθύνονται σε ομοιογενή ή ανομοιογενή σχήματα αθλούμενων (μεικτή άθληση, οικογένεια κ.τ.λ.) και μπορεί να είναι Γενικά και Ειδικά, με βάση το περιεχόμενο τους.

5.4 ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

5.4.1 «Αθλητικά κέντρα ελεύθερης άθλησης