• Γεώργιος Λιανός

Οργανισμός λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ)ΠΔ 87/2020 (ΦΕΚ Α΄ 201/21.10.2020)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 128 ΣΤ παρ. 7 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 2 παρ. 2.1. περ. β’ του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» (Α’ 49).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98).

4. Την υπό στοιχεία Y 44/6.8.2020 (Β’ 3299) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη.

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 (Β’ 3099) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη.

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/7778/407/8.1.2020 εισηγητική - οικονομική έκθεση της Προϊσταμένης της

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη ύψους 466.000,00 € ετησίως σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα, η δε ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

7. Την υπ’ αρ. 34/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από κοινή πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Σκοπός

1. Θεσπίζεται Οργανισμός λειτουργίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός

Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)», το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 128 ΣΤ

ν. 2725/1999, όπως ισχύει και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Σκοπός του Οργανισμού λειτουργίας είναι η ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.,

της στέγασης και των πόρων του, της σύστασης θέσεων προσωπικού και της στελέχωσης των υπηρεσιών του.

3. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Hellenic Antidoping

Agency (Η.A.D.A.)».


Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής.

2. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. δύναται να εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σε χώρο που παραχωρείται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα.


Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Πραγματοποιεί ανάλυση κινδύνου, καταρτίζει το πρόγραμμα όλων των ελέγχων ντόπινγκ, προβαίνει στην κατανομή και επιλογή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, δίνει την

εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις υπηρεσίες δειγματοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και 5 και 6 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, τα επίσημα κείμενα του οποίου στην αγγλική και γαλλική γλώσσα διατηρούνται και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (W.A.D.A).

β. Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ

(δειγματολήπτες) και για τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ.

γ. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 4373/2016, 7 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και τα Διεθνή Πρότυπα για τη Διαχείριση των Αποτελεσμάτων του WADA.

δ. Αναθέτει σε ειδική επιτροπή την εξέταση αιτημάτων κατ’ εξαίρεση χρήσης απαγορευμένων ουσιών για

θεραπευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα άρθρα 5 (5.4) του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και 4.4 του Παγκόσμιου Κώδικα

Αντιντόπινγκ του WADA.

ε. Συγκροτεί Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4373/2016

(Α’ 49).

στ. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρμόζει αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους

λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και εκστρατείες πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές απαγορευμένων

ουσιών και μεθόδων με έμφαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη, που επιφέρει στις

ηθικές αξίες του αθλητισμού.

ζ. Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε μέτρο, που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.

η. Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για κάθε σχέδιο νόμου ή κανονιστικής πράξης

σχετικά με τα μέτρα κατά του ντόπινγκ.

θ. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς, τις αρμόδιες αρχές, την Ελληνική Αστυνομία, την

Ιντερπόλ, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

και κάθε άλλον εθνικό ή διεθνή φορέα δραστηριοποιούμενο στον αγώνα καταπολέμησης του ντόπινγκ.

ι. Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού έκθεση για τα πεπραγμένα του κατά το

αμέσως προηγούμενο έτος, στην οποία παρουσιάζεται και αναλύεται η δράση και τα αποτελέσματα του έργου

του και ο προγραμματισμός των προσεχών δραστηριοτήτων του. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στο διαδικτυακό

τόπο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και κοινοποιείται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

ια. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), στην UNESCO καθώς και σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό και διεθνή Οργανισμό.

ιβ. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε άλλο θέμα, που είναι συναφές με τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του.


Άρθρο 4

Όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

β) Ο Διοικητής, ο οποίος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 5

Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση - Διορισμός - Θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα και συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως εξής:

α) Τρία (3) μέλη είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της ιατρικής ή της φαρμακολογίας ή της τοξικολογίας ή

της βιολογίας ή της χημείας ή της βιοχημείας με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ, ένας εκ των

οποίων επιλέγεται από κατάλογο πέντε (5) τουλάχιστον υποψηφίων, που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο

του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

β) Τρία (3) μέλη είναι νομικοί με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού και αντιντόπινγκ.

γ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, που υποδεικνύεται από αυτή.

δ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που υποδεικνύεται από αυτή.

ε) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

(Σ.Ε.Φ.Α.Α.), που υποδεικνύεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Κοσμήτορες των Σ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι.

2. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος, που υπηρετεί στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητή του Ε.Ο.Κ.Α.Ν.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισμό

νέου Δ.Σ., όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.


Άρθρο 6

Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ.

1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. όποιος εμπίπτει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του παρόντος.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στο Δ.Σ. κάθε κώλυμα ή ασυμβίβαστο

που συντρέχει στο πρόσωπό τους.

3. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος ή ασυμβίβαστου, αποφαίνεται, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου μέλους, το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, με πρόσκληση του προεδρεύοντος Διοικητή

του. Αν το κώλυμα ή το ασυμβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του προεδρεύοντος Διοικητή, το Δ.Σ.

συγκαλείται οίκοθεν ή ύστερα από αίτημα ενός έστω μέλους του. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. παύονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν τη λήξη

της θητείας τους:

α) Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιο από τα κωλύματα ή τα ασυμβίβαστα της παρ. 1.

β) Λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους συνεπεία σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή νόσου,

που διαρκεί περισσότερο από τρεις συνεχόμενους μήνες.

γ) Για σπουδαίο λόγο, που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

δ) Λόγω αδικαιολόγητης απουσίας τους σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6) συνεδριάσεις μέσα στο ίδιο έτος. Στην περίπτωση αυτή, το νέο μέλος που διορίζεται ακολουθεί για το υπόλοιπο, τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει τη γενική πολιτική δράσης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., που χαράσσει ο Διοικητής προς εκπλήρωση των σκοπών του.

β) Εγκρίνει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης, που σχεδιάζουν και υποβάλλουν από κοινού ο Διοικητής

και ο Εκτελεστικός Διευθυντής.

γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού που υποβάλλει η Οικονομική Υπηρεσία, για κάθε οικονομικό

έτος και τις αναγκαίες τροποποιήσεις που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του. Υποβάλλει τον Προϋπολογισμό

στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις εκάστοτε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

δ) Εγκρίνει την κατακύρωση όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Οργανισμός με προμηθευτές, αφού τις

υπογράψει ο Εκτελεστικός Διευθυντής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί

δημοσίων συμβάσεων.

ε) Προτείνει προς το εποπτεύον Υπουργείο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Εκτελεστικού Διευθυντή, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. και τη βελτίωση της οργάνωσης και

λειτουργίας του, σύμφωνα με τον Κώδικα Αντιντόπινγκ και τα Διεθνή Πρότυπα, όπως αυτά τροποποιούνται και

ισχύουν.

στ) Αποφασίζει για τη συγκρότηση μόνιμων και έκτακτων επιτροπών για την επεξεργασία επιστημονικών

θεμάτων, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα. Στις επιτροπές αυτές

μπορούν να μετέχουν και πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του οργανισμού.

ζ) Αποφασίζει για κάθε θέμα, που ανάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητή, αν ο Διοικητής αποφασίζει να

το παραπέμψει σε αυτό για γνωμοδότηση ή λήψη απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον προεδρεύοντα Διοικητή του ορισμένες από τις αρμοδιότητές του. Ο προεδρεύων Διοικητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη

απόφασης για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.