• Γεώργιος Λιανός

Οργανισμός λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ)ΠΔ 87/2020 (ΦΕΚ Α΄ 201/21.10.2020)


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 128 ΣΤ παρ. 7 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 2 παρ. 2.1. περ. β’ του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» (Α’ 49).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98).

4. Την υπό στοιχεία Y 44/6.8.2020 (Β’ 3299) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη.

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 (Β’ 3099) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη.

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/7778/407/8.1.2020 εισηγητική - οικονομική έκθεση της Προϊσταμένης της

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη ύψους 466.000,00 € ετησίως σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα, η δε ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

7. Την υπ’ αρ. 34/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από κοινή πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Σκοπός

1. Θεσπίζεται Οργανισμός λειτουργίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός

Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)», το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 128 ΣΤ

ν. 2725/1999, όπως ισχύει και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Σκοπός του Οργανισμού λειτουργίας είναι η ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.,

της στέγασης και των πόρων του, της σύστασης θέσεων προσωπικού και της στελέχωσης των υπηρεσιών του.

3. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Hellenic Antidoping

Agency (Η.A.D.A.)».


Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής.

2. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. δύναται να εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σε χώρο που παραχωρείται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα.


Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Πραγματοποιεί ανάλυση κινδύνου, καταρτίζει το πρόγραμμα όλων των ελέγχων ντόπινγκ, προβαίνει στην κατανομή και επιλογή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, δίνει την

εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις υπηρεσίες δειγματοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και 5 και 6 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, τα επίσημα κείμενα του οποίου στην αγγλική και γαλλική γλώσσα διατηρούνται και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (W.A.D.A).

β. Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ

(δειγματολήπτες) και για τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ.

γ. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 4373/2016, 7 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και τα Διεθνή Πρότυπα για τη Διαχείριση των Αποτελεσμάτων του WADA.

δ. Αναθέτει σε ειδική επιτροπή την εξέταση αιτημάτων κατ’ εξαίρεση χρήσης απαγορευμένων ουσιών για

θεραπευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα άρθρα 5 (5.4) του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και 4.4 του Παγκόσμιου Κώδικα

Αντιντόπινγκ του WADA.

ε. Συγκροτεί Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4373/2016

(Α’ 49).

στ. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρμόζει αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους

λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και εκστρατείες πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές απαγορευμένων

ουσιών και μεθόδων με έμφαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη, που επιφέρει στις

ηθικές αξίες του αθλητισμού.

ζ. Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε μέτρο, που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.

η. Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για κάθε σχέδιο νόμου ή κανονιστικής πράξης

σχετικά με τα μέτρα κατά του ντόπινγκ.

θ. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς, τις αρμόδιες αρχές, την Ελληνική Αστυνομία, την

Ιντερπόλ, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

και κάθε άλλον εθνικό ή διεθνή φορέα δραστηριοποιούμενο στον αγώνα καταπολέμησης του ντόπινγκ.

ι. Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού έκθεση για τα πεπραγμένα του κατά το

αμέσως προηγούμενο έτος, στην οποία παρουσιάζεται και αναλύεται η δράση και τα αποτελέσματα του έργου

του και ο προγραμματισμός των προσεχών δραστηριοτήτων του. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στο διαδικτυακό

τόπο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και κοινοποιείται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

ια. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), στην UNESCO καθώς και σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό και διεθνή Οργανισμό.

ιβ. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε άλλο θέμα, που είναι συναφές με τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του.


Άρθρο 4

Όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

β) Ο Διοικητής, ο οποίος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 5

Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση - Διορισμός - Θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα και συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως εξής:

α) Τρία (3) μέλη είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της ιατρικής ή της φαρμακολογίας ή της τοξικολογίας ή

της βιολογίας ή της χημείας ή της βιοχημείας με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ, ένας εκ των

οποίων επιλέγεται από κατάλογο πέντε (5) τουλάχιστον υποψηφίων, που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο

του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

β) Τρία (3) μέλη είναι νομικοί με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού και αντιντόπινγκ.

γ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, που υποδεικνύεται από αυτή.

δ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που υποδεικνύεται από αυτή.

ε) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

(Σ.Ε.Φ.Α.Α.), που υποδεικνύεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Κοσμήτορες των Σ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι.

2. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος, που υπηρετεί στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητή του Ε.Ο.Κ.Α.Ν.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισμό

νέου Δ.Σ., όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.


Άρθρο 6

Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ.

1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. όποιος εμπίπτει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του παρόντος.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στο Δ.Σ. κάθε κώλυμα ή ασυμβίβαστο

που συντρέχει στο πρόσωπό τους.

3. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος ή ασυμβίβαστου, αποφαίνεται, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου μέλους, το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, με πρόσκληση του προεδρεύοντος Διοικητή

του. Αν το κώλυμα ή το ασυμβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του προεδρεύοντος Διοικητή, το Δ.Σ.

συγκαλείται οίκοθεν ή ύστερα από αίτημα ενός έστω μέλους του. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. παύονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν τη λήξη

της θητείας τους:

α) Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιο από τα κωλύματα ή τα ασυμβίβαστα της παρ. 1.

β) Λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους συνεπεία σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή νόσου,

που διαρκεί περισσότερο από τρεις συνεχόμενους μήνες.

γ) Για σπουδαίο λόγο, που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

δ) Λόγω αδικαιολόγητης απουσίας τους σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6) συνεδριάσεις μέσα στο ίδιο έτος. Στην περίπτωση αυτή, το νέο μέλος που διορίζεται ακολουθεί για το υπόλοιπο, τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει τη γενική πολιτική δράσης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., που χαράσσει ο Διοικητής προς εκπλήρωση των σκοπών του.

β) Εγκρίνει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης, που σχεδιάζουν και υποβάλλουν από κοινού ο Διοικητής

και ο Εκτελεστικός Διευθυντής.

γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού που υποβάλλει η Οικονομική Υπηρεσία, για κάθε οικονομικό

έτος και τις αναγκαίες τροποποιήσεις που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του. Υποβάλλει τον Προϋπολογισμό

στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις εκάστοτε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

δ) Εγκρίνει την κατακύρωση όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Οργανισμός με προμηθευτές, αφού τις

υπογράψει ο Εκτελεστικός Διευθυντής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί

δημοσίων συμβάσεων.

ε) Προτείνει προς το εποπτεύον Υπουργείο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Εκτελεστικού Διευθυντή, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. και τη βελτίωση της οργάνωσης και

λειτουργίας του, σύμφωνα με τον Κώδικα Αντιντόπινγκ και τα Διεθνή Πρότυπα, όπως αυτά τροποποιούνται και

ισχύουν.

στ) Αποφασίζει για τη συγκρότηση μόνιμων και έκτακτων επιτροπών για την επεξεργασία επιστημονικών

θεμάτων, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα. Στις επιτροπές αυτές

μπορούν να μετέχουν και πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του οργανισμού.

ζ) Αποφασίζει για κάθε θέμα, που ανάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητή, αν ο Διοικητής αποφασίζει να

το παραπέμψει σε αυτό για γνωμοδότηση ή λήψη απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον προεδρεύοντα Διοικητή του ορισμένες από τις αρμοδιότητές του. Ο προεδρεύων Διοικητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη

απόφασης για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.


Άρθρο 8

Άσκηση καθηκόντων μελών Δ.Σ.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.:

α) απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας,

β) δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν δεσμευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα, ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,

γ) υποχρεούνται να τηρούν πιστά το Σύνταγμα και να ενεργούν σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία,

τις Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και αφορούν τα ζητήματα αντιντόπινγκ καθώς και τον

Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ,

δ) υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα,

καθώς και για κάθε στοιχείο, που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δημοσιότητα.


Άρθρο 9

Διοικητής

1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συνιστάται θέση Διοικητή πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Η θητεία του Διοικητή μπορεί να ανανεώνεται μόνο μία φορά.

2. Ο Διοικητής επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και

προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

3. Για το διορισμό στη θέση του Διοικητή απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

α) Να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε μία

από τις παραπάνω αναφερόμενες ειδικότητες του άρθρου 5 του παρόντος.

β) Να κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο.

γ) Να γνωρίζει άριστα την αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

δ) Να έχει ασκήσει καθήκοντα διοίκησης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται

οι αποδοχές του Διοικητή.


Άρθρο 10

Κωλύματα και ασυμβίβαστα Διοικητή

1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί Διοικητής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. όποιος:

α) όποιος εμπίπτει στα κωλύματα των άρθρων 5 έως 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα να δικαστεί ως υπαίτιος για χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση

του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

β) έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 8, 9 και 11 του

ν. 4373/2016 (Α’ 49).

2. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί Διοικητής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. όποιος:

α) είναι μέλος του Δ.Σ. σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία (Α.Α.Ε) ή μέλος του Δ.Σ. εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας,

με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παρ. 5 παρ. 1 περ. γ’ και δ’ του παρόντος, ή μέτοχος Α.Α.Ε. ή διαχειριστής τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή μέλος Δ.Σ. ένωσης Α.Α.Ε. ή σωματείων που διατηρούν τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) (επαγγελματικοί σύνδεσμοι), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή,

β) είναι πρόσωπο, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή αθλητικό σωματείο ή σε εθνική αθλητική ομοσπονδία ή σε επαγγελματικό σύνδεσμο, με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών και για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή του,

γ) είναι εν ενεργεία προπονητής ή αθλητής επαγγελματικού αθλήματος ή αθλητικός διαμεσολαβητής (manager).


Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Διοικητή

Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διοικεί τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και όλων των ελέγχων του προγράμματος αντιντόπινγκ.

β) Συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις

του.

γ) Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση λειτουργικών δαπανών εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου

προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει.

δ) Υπογράφει, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., συμβάσεις που συνάπτει ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. με τρίτους.

ε) Εξετάζει και εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ. το ετήσιο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του

Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σε όλους τους τομείς, το οποίο έχει εκπονηθεί από τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

στ) Ορίζεται διατάκτης, ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, που τίθενται στη

διάθεση του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

ζ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής.

η) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό εξωδίκως, σε Συμβούλια, Επιτροπές, Επιστημονικά συνέδρια, εκδηλώσεις και

σεμινάρια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τον προεδρεύοντα Διοικητή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα ένας σύμβουλος,

που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 12

Εκτελεστικός Διευθυντής

1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συστήνεται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διοικητή και διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για θητεία τριών (3) ετών.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ελέγχων του προγράμματος αντιντόπινγκ.

β) Μεριμνά για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με το αντιντόπινγκ.

γ) Μεριμνά για τη μεταφορά των δειγμάτων σε αναγνωρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια.

δ) Φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων.

ε) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων του αμέσως προηγουμένου έτους.

στ) Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό

Διευθυντή, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.


Άρθρο 13

Συνεδρίαση - Λήψη αποφάσεων

Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του

προεδρεύοντος Διοικητή του, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτάκτως δε κάθε

φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο είτε με απόφαση του Διοικητή είτε αν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον

τέσσερα (4) από τα μέλη του.

2. Με πρόσκληση του Διοικητή στις συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται μέλη της Επιτροπής Χορήγησης

κατ’ Εξαίρεση Θεραπευτικών Μέσων ή άλλων επιτροπών, καθώς επίσης και άτομα με ειδικές γνώσεις, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για θέματα του Οργανισμού. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα εννέα μέλη του. Οι αποφάσεις

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του

προεδρεύοντος Διοικητή.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του. Αδικαιολόγητη

απουσία σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6) συνεδριάσεις μέσα στο ίδιο έτος, συνιστά λόγο παύσης

τους.

5. Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα, στα οποία καταχωρούνται

συνοπτικά τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις που πήρε το Συμβούλιο και οι τυχόν γνώμες των μελών

που μειοψήφησαν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Διοικητή, τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση

και τον γραμματέα.


Άρθρο 14

Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς

1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic

Use Exemption) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και λειτουργεί και αποφασίζει

σύμφωνα με τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα για κατ’ εξαίρεση Χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου για

Θεραπευτικούς Σκοπούς του WADA.

2. Η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) αποτελείται από τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, ιατρούς κατά προτίμηση, με εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών και την καλή γνώση της κλινικής ιατρικής, αθλητιατρικής και ιατρικής της άσκησης. Σε περιπτώσεις που αφορούν αθλητές με αναπηρίες, τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής θα πρέπει να έχει γενική εμπειρία

στη φροντίδα και θεραπεία αθλητών με αναπηρίες ή να έχει ειδική εμπειρία σε σχέση με την ιδιαίτερη αναπηρία

του αθλητή. Η Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς μπορεί να αναζητήσει τη συνδρομή

άλλων ιατρών ή επιστημόνων και άλλων ειδικοτήτων, σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο.

3. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να εξετάζει αιτήματα των αθλητών σχετικά με τη χρήση ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του WADA, για θεραπευτικούς σκοπούς. Αν το αίτημα

αφορά σκεύασμα που δεν εμπίπτει στις παραπάνω ειδικότητες των ιατρών της επιτροπής, αυτή δύναται να

απευθύνεται σε επιστημονικές εταιρείες ή ιατρούς αντίστοιχης με το σκεύασμα ειδικότητας ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν.


Άρθρο 15

Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούμενη από εννέα (9) μέλη, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:

α) από έναν (1) νομικό με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Πρόεδρο,

β) δύο (2) νομικούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Αντιπροέδρους,

γ) τρεις (3) ιατρούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών,

δ) τρία (3) τακτικά μέλη, τα οποία είναι ή διατέλεσαν στο παρελθόν αθλητές ή μέλη διοίκησης αθλητικού φορέα.

2. Η θητεία των μελών της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως

έως το διορισμό νέας Επιτροπής, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.

3. Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επιβολή σε πρώτο βαθμό των

πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), στα πρόσωπα που τους έχει

αποδοθεί τέλεση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.

4. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας της η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή εφαρμόζει τις διατάξεις

των άρθρων 9 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και 8 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και του Διεθνούς

Προτύπου για τη Διαχείριση των Αποτελεσμάτων.


Άρθρο 16

Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται

η ανά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται η ανά

συνεδρίαση ή ανά υπόθεση αποζημίωση των μελών των Επιτροπών, που συγκροτούνται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.


Άρθρο 17

Διάρθρωση και Οργάνωση Υπηρεσιών

Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. οργανώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα:

1) Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, που διαρθρώνεται στα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

αα) η παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών για τις ανάγκες των

διευθύνσεων, η λειτουργία της υπηρεσίας πρωτοκόλλου, η συντήρηση και καθαριότητα των εγκαταστάσεων, η

τήρηση της διαδικασίας αποθήκευσης και ασφάλειας του υλικού και η μέριμνα κίνησης των οχημάτων του

Οργανισμού,

ββ) η διενέργεια όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και οι προμήθειες του υλικών που

αποτελούν τον εξοπλισμό των δειγματοληπτών καθώς και υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού, όπως γραφική ύλη, αναλώσιμα.

β) Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας

Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι η οργάνωση της παρουσίας και εκπροσώπησης του Οργανισμού σε εθνικό

και διεθνές επίπεδο.

γ) Γραφείο Μηχανοργάνωσης

Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι η λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη του συνόλου της πληροφοριακής

υποδομής του Οργανισμού (υλικό και λογισμικό).

2) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, που διαρθρώνεται στα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών.

Αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

αα) Η εφαρμογή των κανόνων λογιστικής τυποποίησης και η τήρηση των προβλεπόμενων Λογιστικών Βιβλίων

και Στοιχείων σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α’ 251).

ββ) Η υλοποίηση των λογιστικών εργασιών και η λογιστική αποτύπωση των δαπανών, των υπηρεσιών και του

πάγιου εξοπλισμού του Οργανισμού, που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του.

γγ) Η μέριμνα για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις, η εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει και τις σχετικές

εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύνταξη του απολογισμού-ισολογισμού και των συναφών

οικονομικών καταστάσεων, η είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων, καθώς και η διεκπεραίωση των οικονομικών

υποχρεώσεων του φορέα.

β) Γραφείο Πληρωμών.

Αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

αα) Η ταμειακή διαχείριση του Οργανισμού που περιλαμβάνει ιδίω