• Γεώργιος Λιανός

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α΄ 7/22.1.2018)


(επιλογή των άρθρων που αφορούν τον αθλητισμό)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α' 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α' 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α' 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α' 237) και άρθρου πέμπτου του ν. 4464/2017 (Α' 46), β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α' 22), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α' 34), δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α' 219), ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α' 86), στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α' 210), ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α' 153), η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α' 228), θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208), ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α' 127), ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210), ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α' 114), ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

3. Την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 "Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων", χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοψίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, την ανεύρεση, τη διάσωση, την προστασία, την ανάδειξη και την προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης, κινητής και ακίνητης).

2. Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

3. Τη διάχυση των πολιτιστικών προϊόντων μεταξύ των πολιτών, τη δημιουργική συμμετοχή τους στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, την ευαισθητοποίησή τους για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος.

4. Την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως και την ενθάρρυνση των διεθνών συνεργασιών για θέματα διαχείρισης - προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

5. Τη συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνική συνείδηση του αθλητικού πνεύματος.

6. Τη διασφάλιση των αξιών του Ολυμπισμού και τη διάδοσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο.

7. Την επιστημονική διάγνωση και τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας και την αποτύπωση τους σε στρατηγική αθλητική πολιτική, με την επακόλουθη εξειδίκευση σε επιχειρησιακά προγράμματα και τακτικές δράσεις, ενέργειες και έργα.

Άρθρο 2

Διάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διαρθρώνεται ως εξής:

α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού.

β) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού.

γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Διοικητικού Γραμματέα του (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 4369/2016 - Α' 94) Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού).

δ) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα (άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4369/2016 - Α' 94) Σύγχρονου Πολιτισμού.

ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Διοικητικού Γραμματέα (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 4369/2016 - Α' 94) τομέα Αθλητισμού.

στ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγόμενη στον Υπουργό.

ζ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό.

η) Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας υπαγόμενο στον Υπουργό. θ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό

ι) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού υπαγόμενο στον Υπουργό.

ια) Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής, υπαγόμενο στον Υπουργό.

ιβ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 100004/ΕΥΘΥ 935/28-9-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 3296), υπαγόμενη στον Υπουργό.

ιγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

ιδ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

ιε) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού υπαγόμενο στον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.

2. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

α) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

β) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

δ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ε) Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), η οποία συστάθηκε με το π.δ. 97/1999 (ΦΕΚ Α' 104) υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού.

- Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού.

4. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

- Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

5. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:

α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους για τα θέματα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

γ) Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Άρθρο 3

Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού

Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό και τον Υφυπουργό στο έργο τους, ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4

Γραφεία Γενικών/Διοικητικών και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέων

Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς/Διοικητικούς και τον Ειδικό/Ειδικό Τομεακό Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Τα Γραφεία των Διοικητικού Γραμματέων και του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα θα στελεχωθούν μετά τον διορισμό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 5

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παρακολούθηση, η συμμετοχή και η προώθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2. Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

β) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.α) Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται σε διεθνές επίπεδο και η κατάρτιση Συμβάσεων εκτελεστικών Προγραμμάτων Διμερούς ή/και Διακρατικής Πολιτιστικής Συνεργασίας της Ελλάδας με ξένες χώρες, η συμμετοχή της χώρας σε γεγονότα που αφορούν στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό στο εξωτερικό, και η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις ξένες διπλωματικές αρχές και τα ξένα Πολιτιστικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.

ββ) Η συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων πολιτιστικής πολιτικής και συνεργασίας με τις οργανώσεις του Απόδημου Ελληνισμού, με τις δραστηριότητες του θεσμού «Παγκόσμια Πρωτεύουσα» και στο πλαίσιο των οργάνων Διεθνών Οργανισμών.

γγ) Η συγκέντρωση στοιχείων για τη διεθνή προβολή του σύγχρονου πολιτισμού στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής.

δδ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση συντονίζει συναρμόδιες υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ.Α, αξιολογεί την πρόοδο εφαρμογής τους και επικουρεί τεχνικά τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες.

β) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

ββ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και προτάσεων και η προώθησή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γγ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή σε προγράμματα εθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

δδ) Ο συντονισμός και η προβολή Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό όπως, τα Προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ορίζοντας 2020»

εε) Η τήρηση ψηφιακού αρχείου τευχών της Εφημερίδας Ε.Ε και λοιπών εντύπων και εκδόσεων Ε.Ε, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΟΥ.

γ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης).

δ) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

ε) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

στ) Η διενέργεια ελέγχων για την εξασφάλιση της χρηστής διοίκησης, του δημοσίου συμφέροντος και της ορθολογικής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

ζ) Η διενέργεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προκαταρκτικού ελέγχου ή ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου, στην περίπτωση ύπαρξης ή υπόνοιας ή καταγγελίας πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος.

Άρθρο 7

Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας (Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Στο Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός της δράσης των οργανικών μονάδων του ΥΠ.ΠΟ.Α σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης.

2. Η διενέργεια σχετικών ασκήσεων προετοιμασίας του προσωπικού.

3. Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.

4. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός της δράσης των οργανικών μονάδων του ΥΠ.ΠΟ.Α σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ακραίων καιρικών φαινομένων.

Άρθρο 8

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.

2. Η ανάρτηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στη διαβούλευση, η συγκέντρωση και η αποδελτίωση των σχολίων που λαμβάνονται καθώς και η συγκέντρωση και επεξεργασία των απόψεων και των προτάσεων συναρμόδιων Υπουργείων ή Φορέων επί των προτεινόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με το γραφείο του Υπουργού.

3. Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης.

4. Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 κωδικοποιούμενες ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.

5. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου 8 του ν. 4048/2012.

6. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 και της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012.

7. Η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.

8. Η παροχή γνωμοδοτήσεων, νομικών συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα ερμηνείας νομοθετικών διατάξεων, εκτός της γνωμοδότησης σε υποβαλλόμενα ερωτήματα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

9. Η εξέταση προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τις διατάξεις του αρ. 8 ν. 3200/1955, όπως ισχύουν, κατά αποφάσεων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η σύνταξη σχεδίου απόφασης επί αυτών, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

10. Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην επεξεργασία, κατάρτιση και εφαρμογή των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών κ.λπ.) καθώς και άλλων θεμάτων νομικής φύσεως για τα οποία ζητείται η συνδρομή από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

11. Η κατάρτιση προτάσεων αναφορικά με την προστασία και τη διαχείριση των πνευματικών και λοιπών σχετικών δικαιωμάτων του Υπουργείου σε συνεργασία με τη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και τη Διεύθυνση Γραμμάτων.

12. Η νομοτεχνική επεξεργασία προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που καταρτίζονται ή προτείνονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

13. Η υποβολή σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου για υπογραφή τους από την ιεραρχία του Υπουργείου καθώς και από τα συναρμόδια Υπουργεία.

14. Η μέριμνα δημοσίευσης των κειμένων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15. Ο συντονισμός στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες στη Βουλή.

Άρθρο 9

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού υπαγόμενο στον Υπουργό είναι αρμόδιο για:

1. Την κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού και την εκπόνηση προτάσεων για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πολιτικών σε σχέση με τον Πολιτισμό σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες διευθύνσεις.

2. Τη διαμόρφωση διαδικασιών για την υλοποίηση του σχεδιασμού.

3. Την παρακολούθηση των αναγκαίων στοιχείων της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον προσδιορισμό (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων αυτού.

4. Το συντονισμό των αρμοδίων καθ' ύλην υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου για την εφαρμογή πολιτικών σε σχέση με τον Πολιτισμό.

5. Την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου.

Άρθρο 10

Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής

Το Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής υπαγόμενο στον Υπουργό είναι αρμόδιο για:

1. Την αξιοποίηση του υλικού και των αποτελεσμάτων των στρατηγικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής.

2. Την οργάνωση δράσεων δημοσιότητας για την προώθηση και προβολή κεντρικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου.

3. Την έρευνα και σταχυολόγηση όλων των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τον Ελληνικό Πολιτισμό σε ημερήσια βάση, καθώς και την πληροφόρηση των ΜΜΕ για τις δραστηριότητες του Υπουργείου.

4. Την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο του Υπουργείου.

5. Τη διαχείριση από πλευράς περιεχομένου των διαδικτυακών κόμβων του Υπουργείου σε συνεργασία με την Γ.Δ.Δ.Υ.Η.Δ. και τις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις, ως προς την εγκυρότητα του επιστημονικού τους περιεχόμενου.

6. Τον σχεδιασμό και τον συντονισμό οριζόντιων δράσεων για την προβολή τόσο του πολιτιστικού αποθέματος όσο και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Για τη στελέχωση του λαμβάνεται υπόψη και το άρθρο 67 του ν. 1943/1991. Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στον Υφυπουργό

Άρθρο 11

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι αρμόδιο για:

1. Την προβολή και την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις δραστηριότητες του Τομέα Αθλητισμού και εν γένει της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες αθλητικές πολιτικές.

2. Την οργάνωση των δημοσίων σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την οργάνωση δράσεων δημοσιότητας για την προώθηση και προβολή κεντρικών πολιτικών.

3. Την έρευνα και σταχυολόγηση όλων των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τον Ελληνικό Αθλητισμό σε ημερήσια βάση.

4. Την ανάρτηση των Δελτίων Τύπου και κάθε άλλου είδους ενημερωτικού υλικού στους διαδικτυακούς κόμβους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Άρθρο 12

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η επεξεργασία όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με την καθ' ύλην αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης.

3. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις.

4. Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.

5. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου 8 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.

8. Η νομική επεξεργασία των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών και άλλων) που διαβιβάζονται σε αυτό.

9. Ο συντονισμός στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και εποπτευομένων φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στη Βουλή.

Άρθρο 13

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Η παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως:

α) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal Control) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

β) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

γ) Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, βάσει των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση.

δ) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

ε) Ο έλεγχος προσήκουσας λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα και με το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

στ) Η αξιολόγηση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

2. Η εκτίμηση της αρτιότητας και επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπόλογων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλε