top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και εξορθολογισμός της αθλητικής νομοθεσίαςΝ. 5025/2023 (ΦΕΚ Α΄ 42/24.2.2023)


Άρθρο 1

Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν: α) στη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού, β) στην εμπέδωση ασφάλειας δικαίου και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και ερμηνευτικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας, γ) στη θεσμική ενίσχυση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δ) στη θεσμοθέτηση συστήματος αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών, ε) στην αναγνώριση των αγωνιστικών διακρίσεων αθλητών ειδικά για το έτος 2022 και στ) στη μείωση του κόστους θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.


Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι ρυθμίσεις που αφορούν: α) στη συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως προβλέψεις για τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου ως μελών σε αθλητικό σωματείο για την κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση, για τον τρόπο συγκρότησης των Επιτροπών Δεοντολογίας στις αθλητικές ομοσπονδίες, για τους όρους απασχόλησης των προπονητών από αθλητικά σωματεία και ιδίως από αθλητικά σωματεία νησιωτικών περιοχών, για τα Προγράμματα και τις Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους, για τις συνέπειες μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για τις κυρώσεις σε περίπτωση κωλύματος οργάνου διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, β) στον ορισμό προθεσμίας καταχώρισης και στην πρόβλεψη συνεπειών σε περίπτωση μη έγκαιρης καταχώρισης στοιχείων από τους υπόχρεους φορείς στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γ) στην καθιέρωση του συστήματος αξιολόγησης των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ», το οποίο θα συνδέεται με τον καθορισμό του ύψους της ετήσιας τακτικής ή τυχόν έκτακτης επιχορήγησης των ομοσπονδιών, δ) στην πρόβλεψη ειδικών προϋποθέσεων για την αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 και ε) στη ρύθμιση για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.


Άρθρο 3

Δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου σε αθλητικό σωματείο - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 3 ν. 2725/1999

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών των αναφερόμενων αθλημάτων ως μελών σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, καθώς και της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, τροποποιείται με την προσθήκη μετά από τις λέξεις «της αθλητικής αλιείας» των λέξεων «του τριάθλου» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, του τριάθλου, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.»


Άρθρο 4

Κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 7 και παρ. 3 άρθρου 8 ν. 2725/1999

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της απαγόρευσης συστέγασης αθλητικού σωματείου με εμπορική επιχείρηση, τροποποιείται, με την προσθήκη εξαίρεσης ως προς τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, και η παρ. 5 του άρθρου 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης, πλην των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, όπως κυλικεία, αναψυκτήρια, που λειτουργούν εντός αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να στεγάζεται στην έδρα αυτών.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, περί των περιπτώσεων κατά τις οποίες αποφασίζεται η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικό σωματείο, τροποποιείται, με την προσθήκη της φράσης «, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 7, ή» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 7, ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.»


Άρθρο 5

Συγκρότηση Επιτροπών Δεοντολογίας σε αθλητικές ομοσπονδίες - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 26 ν. 2725/1999

Στην παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των επιτροπών δεοντολογίας και των κωδίκων δεοντολογίας που υιοθετούνται από αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ολυμπιακές και μη, αθλητικές ομοσπονδίες, επέρχονται λεκτικές βελτιώσεις στις περ. α’ έως δ’ και οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην

περ. α’, προστίθεται η φράση «και της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Φι.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.)», β) στην περ. γ’: βα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο με την προσθήκη στην αρχή του της φράσης «Με την επιφύλαξη της περ. δ’», ββ) προστίθενται νέα, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο, εδάφια, γ) η περ. δ’ αντικαθίσταται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. α. Οι αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ολυμπιακές και μη, αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να υιοθετούν Κώδικες Δεοντολογίας, εναρμονισμένους με τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών των αντίστοιχων αθλημάτων ή, ελλείψει τέτοιων, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Φι.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.).

β. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στην περ. α’ αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους και διέπουν ιδίως τη διαχείριση των οικονομικών τους υποθέσεων, την ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και τις δημόσια εκδηλούμενες συμπεριφορές και δηλώσεις που πλήττουν τη φήμη των αντίστοιχων αθλημάτων.

γ. Με την επιφύλαξη της περ. δ’, στις αναφερόμενες στην περ. α’ αθλητικές ομοσπονδίες συστήνονται υποχρεωτικά Επιτροπές Δεοντολογίας, με αντικείμενο τη διερεύνηση και εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων, που σχετίζονται με τις υποθέσεις που αναφέρονται στις περ. α’ και β’. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στην περ. α’ αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και επί των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους.

Οι Επιτροπές Δεοντολογίας αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή εμπειρίας σε θέματα αθλητισμού ή απονομής δικαιοδοτικού έργου και ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, αμεροληψία και διαφάνεια.

Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι τριετής και δεν ανανεώνεται.

Δεν επιτρέπεται να οριστεί τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας πρόσωπο που είναι μέλος καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος της οικείας ομοσπονδίας ή υποκείμενης ένωσης-μέλους της, πρόσωπο που είναι μέλος καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος ή απλό μέλος υποκείμενου αθλητικού σωματείου, καθώς και πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα του άρθρου 3 ή συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου με την ομοσπονδία ή υποκείμενο αυτής αθλητικό φορέα. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δεοντολογίας, οι οποίες αφορούν την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων επί των προσώπων δικαιοδοσίας τους, δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών και προσβάλλονται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών.

δ. Ειδικά στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συστήνεται υποχρεωτικά Επιτροπή Δεοντολογίας, με τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία, που περιγράφονται στην περ. γ’, η οποία αποτελείται από ερευνητικό και δικαστικό τμήμα και συγκροτείται υποχρεωτικά από τακτικούς δικαστές, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται.»


Άρθρο 6

Προσδιορισμός κρατικής χρηματοδότησης ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 2725/1999

Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε να επικαιροποιηθεί η νομοθετική παραπομπή, β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6). Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι ομοσπονδίες, των οποίων τα ίδια έσοδα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησής τους, δηλαδή το άθροισμα της τακτικής επιχορήγησής τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της χρηματοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), περί της χρησιμοποίησης ποσοστού των εσόδων από τη φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων και την επιχορήγηση των ειδικών επιτροπών του άρθρου 53 του παρόντος. Χρόνος υπολογισμού των ίδιων εσόδων των ομοσπονδιών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό που υποβάλλεται προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α., ορίζεται το προηγούμενο των προσλήψεων έτος.»


Άρθρο 7

Ελάχιστη διάρκεια της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από αθλητικούς φορείς - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 31 ν. 2725/1999

Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της υποχρέωσης κατάρτισης εγγράφως σύμβασης εργασίας μεταξύ του προπονητή και του αθλητικού φορέα στον οποίο ο προπονητής παρέχει τις υπηρεσίες του, προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφια και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Κάθε αθλητικός φορέας υποχρεούται να απασχολεί προπονητή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών εντός της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Κατά παρέκκλιση του τρίτου και τέταρτου εδαφίου, αθλητικοί φορείς, που εδρεύουν: α) σε νησιωτικές περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), περί του πληθυσμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και β) στον Δήμο Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) στη Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσης της Δημοτικής Ενότητας Ερεικούσσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δ) στη Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ε) στη Δημοτική Κοινότητα Οθωνών της Δημοτικής Ενότητας Οθωνών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στ) στον Δήμο Παξών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ζ) στον Δήμο Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η) στον Δήμο Οινουσσών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θ) στον Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ι) στον Δήμο Αγαθονησίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ια) στον Δήμο Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιβ) στον Δήμο Λειψών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιγ) στον Δήμο Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδ) στον Δήμο Πάτμου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιε) στον Δήμο Νισύρου της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιστ) στον Δήμο Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιζ) στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιη) στον Δήμο Τήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιθ) στον Δήμο Χάλκης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κ) στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, απασχολούν προπονητή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με αμοιβή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.»


Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για τους προπονητές διακριθέντων αθλητών στο Α’ επίπεδο και για τους προπονητές σωματείων νησιωτικών περιοχών - Τροποποίηση υποπερ. δ) περ. Α’ παρ. 1 και περ. γ) παρ. 2 άρθρου 31Α ν. 2725/1999

1. Η υποπερ. δ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ένταξης στους προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου των πρώην αθλητών που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, τροποποιείται ώστε να συγκαταλέγονται στους προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου και οι προπονητές των αθλητών εκείνων που κατέκτησαν τις εν λόγω διακρίσεις στις αναφερόμενες διοργανώσεις και η υποπερ. δ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 31Α διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) πρώην αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, καθώς και οι προπονητές των αθλητών που κατέκτησαν τις παραπάνω διακρίσεις στις διοργανώσεις αυτές, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α’ επιπέδου.»

2. Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999, περί της κατηγοριοποίησης, αναλόγως του επιπέδου τους, της απασχόλησης των κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) πριν από τις λέξεις «ως βοηθοί προπονητή» τίθεται η αρίθμηση ως υποπερ. με το αριθμητικό «γα)», β) πριν από τις λέξεις «ως πρώτοι προπονητές» τίθεται η αρίθμηση ως υποπερ. με το αριθμητικό «γβ)», γ) πριν από τις λέξεις «σε σωματεία ή ακαδημίες» τίθεται η αρίθμηση ως στοιχείο υποπερ. με το αριθμητικό «i» και β) προστίθεται στοιχείο «ii» στην υποπερ. γβ) και η παρ. 2 του άρθρου 31Α διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:

α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου.

β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α’ επιπέδου. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου.

γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται: γα) ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και γβ) ως πρώτοι προπονητές i) σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων και ii) σε σωματεία ή ακαδημίες, που εδρεύουν σε νησιωτική περιφερειακή ή δημοτική ενότητα του πέμπτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 31, ανεξαρτήτως του πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής κατηγορίας, στην οποία συμμετέχουν.»


Άρθρο 9

Πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων και των ιδιωτικών αθλητικών σχολών - Προσθήκη Κεφαλαίου ΜΒ’ στον ν. 4442/2016 και τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ ν. 4442/2016

1. Στον ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί του νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, προστίθεται Κεφάλαιο MΒ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΒ’

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Άρθρο 311

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές με ενδεικτικούς κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 93.13.10.01, 93.13.10.02 και 93.13.10.03.

Άρθρο 312

Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται η Περιφέρεια, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος λειτουργίας της δραστηριότητας.

Άρθρο 313

Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών

1. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.

3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).

4. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

5. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9.

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 317, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας, στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων.

7. Μετά από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 317, όπου γίνεται αναφορά σε «άδεια» ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 314

Παράβολο

Για την υποβολή της γνωστοποίησης των ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του παραβόλου του άρθρου 11, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 317.

Άρθρο 315

Έλεγχοι

Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 312 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Άρθρο 316

Παραβάσεις - Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας, όπως εξειδικεύονται την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 317. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 312.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση ή ανάκληση της «άδειας» ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού γυμναστηρίου ή της ιδιωτικής αθλητικής σχολής.

3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 317

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 314, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 316 εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 318

Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές αθλητικές σχολές του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 313, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία του ιδιωτικού γυμναστηρίου ή της ιδιωτικής αθλητικής σχολής διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 317 εξακολουθεί να εφαρμόζεται το π.δ. 219/2006 (Α’ 221) «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων», το οποίο παύει, με την έκδοσή τους, να εφαρμόζεται για όσα θέματα ρυθμίζονται ρητά σε αυτές.

Άρθρο 319

Λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών - Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 2725/1999

Στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο του άρθρου, προστίθεται η λέξη «αθλητικές» πριν από τη λέξη «σχολές», β) στην παρ. 1: βα) προστίθεται η λέξη «αθλητικής» πριν από τη λέξη «σχολής» και ββ) η φράση «άδεια του αρμόδιου Νομάρχη» αντικαθίσταται από τη φράση «γνωστοποίηση στην οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΜΒ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230)», γ) στην παρ. 2 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και: γα) προστίθεται η λέξη «αθλητικών» πριν από τη λέξη «σχολών» και γβ) προστίθεται η λέξη «αθλητικής» πριν από τη λέξη «σχολής» και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32

Ιδιωτικά γυμναστήρια - Ιδιωτικές αθλητικές σχολές

1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, που έχει σκοπό τη σωματική άσκηση ή την εκμάθηση αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με την καταβολή ή μη διδάκτρων, απαιτείται γνωστοποίηση στην οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΜΒ’ του ν. 4442/1016 (Α’ 230).

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και αθλητικών σχολών της παρ. 1, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύσταση και η λειτουργία ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου, η διαδικασία επέκτασης ή μεταφοράς γυμναστηρίου ή σχολής, η ανανέωσή της, καθώς και ο χρόνος προσαρμογής στον παρόντα νόμο των γυμναστηρίων και σχολών που λειτουργούν κατά τη δημοσίευσή του.»

2. Στο Παράρτημα ΙΙ του 4442/2016, περί ενάρξεως ισχύος, προστίθεται περ. 11 ως εξής:

«11. τα άρθρα 311 έως 319, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.»


Άρθρο 10

Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αγώνες - Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή - Τροποποίηση παρ. 7 και 9 άρθρου 33 ν. 2725/1999

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των αθλητών που συμμετέχουν στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας» μετά από τις λέξεις «της οικείας ομοσπονδίας» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, με την επίδειξη αντίστοιχα: α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς, β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε., γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα και δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).»

2. Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, περί των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών, προστίθενται νέα, δέκατο τέταρτο, δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο, εδάφια και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους. Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών. Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως. Από την ημερομηνία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του δεκάτου έκτου εδαφίου, η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται ψηφιακά (Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή ισχύει για τη συμμετοχή αθλητή σε προπονήσεις και αγώνες οποιουδήποτε αθλήματος. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο, τα πεδία που περιλαμβάνει η Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή, τα θέματα διαλειτουργικότητας και ασφαλούς διαβίβασης των δεδομένων και καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων, η αρμοδιότητα θεώρησης και ανανέωσης, ο χρόνος της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Υγείας Αθλητή, ο χρόνος κατάργησης της έγχαρτης κάρτας και η τυχόν απαιτούμενη μεταβατική περίοδος παράλληλης ισχύος και των δύο τύπων κάρτας υγείας αθλητή, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο αναγκαίο θέμα για την έκδοση της Ψηφιακής Κάρτας Υγείας Αθλητή.»


Άρθρο 11

Προϋποθέσεις αναγνώρισης διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες - Κατάταξη Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους - Τροποποίηση υποπερ. δ’ περ. 6) έκτου εδαφίου παρ. 8 και παρ. 9 άρθρου 34 ν. 2725/1999

1. Το τρίτο εδάφιο της υποπερ. δ’ της περ. 6) του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των προϋποθέσεων αναγνώρισης της διάκρισης αθλητών που επιτυγχάνεται στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών, τροποποιείται με την προσθήκη μετά από τη φράση «η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα» της φράσης «που όλα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 8,» και η υποπερ. δ’ της περ. 6) του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 διαμορφώνεται ως εξής:

«δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, που όλα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 8, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

Περαιτέρω, στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή τέτοιου αθλήματος που σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.»

2. Στο δέκατο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, περί μισθολογικής κατάταξης των Ελλήνων Παραολυμπιονικών, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) στο δέκατο εδάφιο, βα), μετά από τη φράση «Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες», η φράση «που υπηρετούν στη Γ.Γ.Α. και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού» αντικαθίσταται από τη φράση «καθώς και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες Κωφοί που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)», ββ) μετά από τη φράση «κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους», διαγράφεται η φράση «με τριακονταπενταετή υπηρεσία», και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού. Η δυνατότητα διορισμού του πρώτου εδαφίου ισχύει και για αθλητές που κατακτούν τουλάχιστον δύο (2) φορές από 1η έως και 3η νίκη στην ίδια διοργάνωση, αν πρόκειται για Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά τον διορισμό. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για τον σκοπό αυτόν, μαζί με τη σχετική αίτηση για τον διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή, ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης. Αθλητές με αναπηρία επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες, καθώς και οι Έλληνες Ολυμπιονίκες Κωφοί που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.»


Άρθρο 12

Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους - Αντικατάσταση άρθρου 39 ν. 2725/1999

To άρθρο 39 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί του μαζικού αθλητισμού, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 39

Προγράμματα Άθλησης για Όλους και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.)

1. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και υποστήριξη των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. αντίστοιχα) σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, σκοπός τους είναι η βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευεξίας των αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλους φορείς, όπως, ιδίως, αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, φορείς διοργάνωσης προγραμμάτων εργασιακής άθλησης και φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι φέρουν τη σχετική πιστοποίηση/έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Οι φορείς που υλοποιούν Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των εγκεκριμένων από τη Γ.Γ.Α. Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συμβάσεις του πρώτου εδαφίου, μέχρι το ύψος του ποσού που εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους οι προσλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη από είσπραξη διδάκτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα Π.Α.γ.Ο. και στις Ε.Α.γ.Ο. ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα Π.Α.γ.Ο. και τις Ε.Α.γ.Ο., καθώς και από άλλους οικονομικούς πόρους. Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280). Η Γ.Γ.Α. προτείνει τον αριθμό των θέσεων των πτυχιούχων φυσικής αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., που υλοποιούν οι φορείς και οι Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο, που καθορίζεται με την απόφαση της περ. α) της παρ. 3. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών. Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου, έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού της. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

3. α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, τα κριτήρια και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων υλοποίησης από τη Γ.Γ.Α., οι διαδικασίες υλοποίησης της υποστήριξης και επιχορήγησης, τα ειδικότερα κριτήρια επιχορήγησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα.

β) Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών εγκρίνονται η πρόσληψη του προσωπικού της παρ. 2 και η κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα.»


Άρθρο 13

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών που μετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου αθλητικών φορέων - Αντικατάσταση παρ. 8

άρθρου 52Β ν. 2725/1999

H παρ. 8 του άρθρου 52Β του ν. 2725/1999 (Α’ 21), περί της καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε αθλητικούς φορείς, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου για τους ελέγχους του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί των αμοιβών των συλλογικών οργάνων. Η καταβολή της αποζημίωσης του πρώτου εδαφίου για την απασχόληση των μελών των κλιμακίων κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων αποκλείει την αξίωση επιπλέον αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες για την ίδια απασχόληση.»


Άρθρο 14

Διοργάνωση δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων και από μη αθλητικούς φορείς - Αθλητική συνάντηση

εντός των διοικητικών ορίων Δήμου ή εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 4 και 5 και κατάργηση

παρ. 6 άρθρου 56Δ ν. 2725/1999

Στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται ως τίτλος του άρθρου ο τίτλος «Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων», β) στην παρ. 4: βα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείαι, με την προσθήκη της φράσης «εθνικής ή παγκόσμιας», ββ) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, βγ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, γ) στην παρ. 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, δ) η παρ. 6 καταργείται και το άρθρο 56Δ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 56Δ

Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων

1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, καθώς και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και προσώπων που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλουμένων), η οποία διοργανώνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής.

2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται, αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:

α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περ. α’ της παρ. 1

του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία αθλήματος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1 και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α’ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015(Β’ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (Β’ 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης. β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα προβλέπονται στην περ. ε’ για την ομάδα Ζ2 και στις περ. στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας εθνικής ή παγκόσμιας ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 1. Ειδικά οι αθλητικές συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας εθνικής ή παγκόσμιας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται και από μη αθλητικούς φορείς, ιδίως, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, δημόσιους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα και ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση και βεβαίωση για την καταλληλότητα και ασφάλεια του χώρου της οικείας ομοσπονδίας. Αν η αθλητική συνάντηση του δευτέρου εδαφίου διεξάγεται αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων Δήμου, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3, από το αρμόδιο όργανο για τα θέματα αθλητισμού του οικείου Δήμου.

4Α. Ειδικά για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ, οι αθλητικές και οι προπονητικές συναντήσεις εντάσσονται στην έννοια της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων και διαχωρίζονται σε βαθμίδες αγώνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων του πρώτου εδαφίου λογίζεται η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθμίζεται αποκλειστικά από την περίπτωση Β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις. Η διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος δεν εφαρμόζεται για αθλητικές συναντήσεις, οι οποίες διεξάγονται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων.»


Άρθρο 15

Συνέπειες μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 78 ν. 2725/1999 - Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 78 του ν. 2725/1999

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί εγγυητικής επιστολής και διαχειριστικών υποχρεώσεων Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, η νομοθετική παραπομπή στην «παρ. 12 του άρθρου 69» αντικαθίσταται από νομοθετική παραπομπή στην «παρ. 8Α», και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 4, σε κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 8Α.»

2. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, περί εγγυητικής επιστολής και διαχειριστικών υποχρεώσεων Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, προστίθεται παρ. 8Α ως εξής:

«8Α. Η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των παρ. 1 έως 8 ως προς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής της Α.Α.Ε. σε αθλητικές διοργανώσεις. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 3.»


Άρθρο 16

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Τροποποίηση παρ. 3, 4, 5 και 7 άρθρου 77Α ν. 2725/1999

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), τροποποιείται ως προς τους λόγους άρνησης χορήγησης του πιστοποιητικού από την Ε.Ε.Α., και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Ε.Α. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα, και ισχύει για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Ε.Ε.Α. χορηγεί το πιστοποιητικό, εφόσον υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4 και διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Η Ε.Ε.Α. αρνείται τη χορήγηση του πιστοποιητικού, εφόσον δεν προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παρ. 4 και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο που ζητεί κατά την κρίση της η Ε.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 9, καθώς και σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, ιδίως, εάν αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον, μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία της απόφασης της Ε.Ε.Α.. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας εκ μέρους των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε. ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε. ή άρνησης παροχής στοιχείων προς την Ε.Ε.Α., εφαρμόζεται αποκλειστικά η παρ. 12 του άρθρου 69.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, προστίθεται περ. (στ) και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α. υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Α. έως την 15η Ιουλίου, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών:

αα) προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν και χρησιμοποίησαν ως έδρα κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,

(αβ) προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,

(αγ) προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος»,

(αδ) προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο,

(αε) κάθε απαίτησης από αυτές που παρατίθενται στην παρ. 9 του άρθρου 78, η οποία έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου, ή επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 95 ή το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας, ή με άλλον εκτελεστό τίτλο.

(β) Αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

(γ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας:

(γα) συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α’ 49),

(γβ) των διαμορφώσεων για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με αναπηρία στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).

(δ) Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός είναι ομοίως ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και κατατίθεται στην Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.

(ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 78, αν η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποβάλλεται από Α.Α.Ε.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών της διοίκησης, καθώς και των προσώπων που ασκούν αρμοδιότητα ή έργο που σχετίζεται με τη διοίκηση ή εκπροσώπηση των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., περί μη συνδρομής στο πρόσωπό τους κωλύματος των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 3 για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α.

Τα δικαιολογητικά των περ. α) έως και ε) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν υφίσταται οφειλή των υποπερ. αα) έως αε), δύναται να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί ανυπαρξίας της σχετικής οφειλής, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από δημόσια αρχή.

Αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή για νεοσύστατο Τ.Α.Α. λόγω προβιβασμού από ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία ή για Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που έχει προβιβασθεί από κατώτερη αγωνιστική κατηγορία, η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 υποβάλλεται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου εθνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα.»

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διαγράφεται η φράση «ειδικά αιτιολογημένη» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η Ε.Ε.Α., με απόφασή της, μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 4, ή για την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να εκτείνεται και πέραν των καθοριζόμενων στις παρ. 3 και 4 χρονικών ορίων χορήγησης του πιστοποιητικού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών της Επιτροπής.»

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η φράση «σύμφωνα μετην παρ. 2 του άρθρου 3 που συνεπάγεται» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και την παρ. 8Α του άρθρου 78 που συνεπάγονται», και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με την επιφύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και την παρ. 8Α του άρθρου 78, που συνεπάγονται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, αν πρόκειται για Κ.Α.Ε., η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά με την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) έως πέντε (5) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης ή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά περίπτωση.»


Άρθρο 17

Κυρώσεις σε περίπτωση κωλύματος οργάνου διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 2725/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2725/1999 (Α’ 21), περί κωλυμάτων και περιορισμών μελών διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, προστίθεται η φράση «ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται είτε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είτε από δικαιοδοτικό όργανο ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού,», επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παρ. 1 του άρθρου 3, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται είτε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είτε από δικαιοδοτικό όργανο ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή ως διαχειριστή Τ.Α.Α.. Η έκπτωση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.»


Άρθρο 18

Συνέπειες μη εισαγωγής στοιχείων στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 24 ν. 4373/2016

Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), περί του Μητρώου Φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Η πρώτη καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων της παρ. 1 γίνεται από τους υπόχρεους αθλητικούς φορείς εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2. Μετά την αρχική καταχώριση και υποβολή των υποχρεωτικών στοιχείων, ο αθλητικός φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων του εντός δύο (2) μηνών από την επέλευσή τους.

β) Η εισαγωγή και επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται με ευθύνη του κάθε φορέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικού φορέα, το οποίο δεν εισάγει ή δεν επικαιροποιεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων τα στοιχεία της παρ. 1 εντός των προθεσμιών της περ. α), κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτο. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»


Άρθρο 19

Ζητήματα Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών - Τροποποίηση παρ. 2, 6 και 7 άρθρου 58 ν. 4809/2021

1. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) μετά τη φράση «που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού» προστίθεται η φράση «, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,», αβ) η φράση «επτά (7) μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «εννέα (9) μέλη», β) στο δεύτερο εδάφιο, βα) η φράση «δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη» αντικαθίσταται από τη φράση «τρία (3) υπηρεσιακά στελέχη», ββ) μετά από τη φράση «κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου», το σημείο στίξης «,» αντικαθίσταται από τη λέξη «και», βγ) μετά από τη φράση «κατόπιν εισήγησης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου» προστίθεται η φράση «και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), που αναπληρώνεται σύμφωνα με το καταστατικό της» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2.α) Το Ι.Ε.Α.Σ. εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται τρία (3) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), που αναπληρώνεται σύμφωνα με το καταστατικό της. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους επτά (7) αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.

β) Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.»

2. Το τρίτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021, περί του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, καταργείται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. α) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτημα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Α.Σ. Επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ. είναι δυνατόν να υλοποιούνται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και από άλλους οργανισμούς και φορείς, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., μέσω του Εκτελεστικού Διευθυντή, προς το Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την έγκριση ή μη εκάστου προγράμματος.

β) Οι θέσεις προσωπικού για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.) δύνανται να καλύπτονται με απόσπαση σε αυτό μόνιμων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και διενεργείται σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224).»

3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021, περί του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, η φράση «διοικητική αυτοτέλεια» αντικαθίσταται από τη φράση «διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια», και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. α) Το Ινστιτούτο διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Κάθε ζήτημα που άπτεται της υλοποίησης των σκοπών του, της άσκησης των αρμοδιοτήτων του και της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του, ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του. Οι σχετικές αποφάσεις, μέσω των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την εποπτεύουσα αρχή, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα διαβίβασης.

β) Η διαχείριση της περιουσίας του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και των χρηματικών κεφαλαίων ή άλλων μέσων που διατίθενται σε αυτό, ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του, τα οποία αποφασίζουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό του Κανονισμό. Το Ινστιτούτο τηρεί τα δέοντα λογιστικά βιβλία και η οικονομική του διαχείριση ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός.»


Άρθρο 20

Συντονισμός δράσεων πιστοποίησης από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 21 ν. 4726/2020

Στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), περί της σύστασης συλλογικού οργάνου με την ονομασία «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), μετά από τη λέξη «εκπαίδευσης» προστίθεται το σημείο στίξης «,» και η λέξη «πιστοποίησης» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Εθνική Πλατφόρμα της παρ. 1, η οποία ονομάζεται «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), είναι συλλογικό όργανο, στο οποίο ανατίθεται το έργο του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των ενεργειών και γενικότερα των δράσεων για την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Ειδικότερα το όργανο αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Λειτουργεί ως κόμβος συλλογής πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς.

β. Συντονίζει τις δράσεις ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, πιστοποίησης και ευαισθητοποίησης.

γ. Λαμβάνει, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες, που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και, κατά περίπτωση και όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει προειδοποιήσεις.

δ. Διαβιβάζει προς τις δημόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισμούς ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών, που αναφέρονται στη Σύμβαση.

ε. Συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών.»


Άρθρο 21

Σύστημα αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ»

1. Για τη χρηστή διακυβέρνηση και την αξιολόγηση των ομοσπονδιών, η οποία συνδέεται με τον καθορισμό του ποσού της ετήσιας τακτικής ή τυχόν έκτακτης επιχορήγησης των αναγνωρισμένων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), αθλητικών ομοσπονδιών η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης με την ονομασία «ΧΙΛΩΝ», με κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία απαρτίζονται από επιμέρους δείκτες και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, διαφορετικής βαρύτητας:

α) μέγεθος (αθλήματα, αριθμός σωματείων και αθλητών),

β) δραστηριότητα (συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς διοργανώσεις, ανάληψη διοργανώσεων, εθνικές ομάδες),

γ) διακρίσεις (πρόσφατες και ιστορικό διακρίσεων) και

δ) διακυβέρνηση (διοικητική, οικονομική και διαφάνεια).

2. Η αξιολόγηση των αθλητικών ομοσπονδιών, η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και η εξαγωγή αναφορών υποστηρίζονται από ηλεκτρονική εφαρμογή, την οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται η αρμόδια για θέματα αθλητικών φορέων, Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. του άρθρου 68 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7).

3. Στο σύστημα αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ» υπάγονται οι αναγνωρισμένες: α) ολυμπιακές αθλητικές ομοσπονδίες, β) μη ολυμπιακές αθλητικές ομοσπονδίες και γ) αθλητικές ομοσπονδίες ΑμεΑ.


Άρθρο 22

Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 410 ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 410 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) μετά από τις λέξεις «Ειδικά για το έτος» προστίθενται οι λέξεις «αγωνιστικών διακρίσεων», αβ) μετά από τις λέξεις «παγκόσμιο πρωτάθλημα», διαγράφεται το σημείο στίξης «,», αγ) οι λέξεις «εντός του έτους 2021» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντός των ετών 2020 ή 2021», β) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «εντός του έτους 2021» αντικαθίστανται, ομοίως, από τις λέξεις «εντός των ετών 2020 ή 2021», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 410 του ν. 4957/2022 εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εξής.


Άρθρο 23

Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 63 ν. 4809/2021

Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων που θεσπίστηκαν, κατά παρέκκλιση, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τροποποιείται ώστε να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής και το έτος 2022, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ειδικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.»


Άρθρο 24

Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών

1.Κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών τους.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις ενεργών συμβάσεων προμήθειας πετρελαίου κίνησης, καθώς και στις περιπτώσεις διαγωνισμών σε εξέλιξη ή διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος συμβασιοποιηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου αναφέρεται προμήθεια πετρελαίου κίνησης επιτρέπεται η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.


Άρθρο 25

Παροχή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου - Συμμετοχή διαιτητών στα καταστατικά όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 43Α του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 43Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των ομοσπονδιών διαιτητών ομαδικών αθλημάτων, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου ο φορέας της παρ. 1 δύναται να φέρει στην επωνυμία του τη λέξη «ένωση» και, ανεξαρτήτως επωνυμίας, να αποτελεί μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.). Κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του παρόντος, της παρ. 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 21, εν ενεργεία διαιτητής ποδοσφαίρου έχει δικαίωμα να εκλέγει τα μέλη των καταστατικών οργάνων του φορέα της παρ. 1 και να εκλέγεται τόσο ως μέλος στα όργανα αυτά όσο και ως αντιπρόσωπος του φορέα της παρ. 1 στη γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο., καθώς και ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή άλλου καταστατικού οργάνου της Ε.Π.Ο.»


Άρθρο 26

Ανάθεση διενέργειας διαγωνισμού στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την αξιοποίηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ»

και «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ»

Κατά παρέκκλιση του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όσον αφορά τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού:

α) να ανατεθεί στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. η διεξαγωγή για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου διαγωνισμού για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ»,

β) να προσδιορίζονται οι βασικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και του ελληνικού δημοσίου για την υλοποίηση του ως άνω διαγωνισμού και

γ) να ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. για τον διαγωνισμό του πρώτου εδαφίου που βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος κάλυψής τους.

Στον διαγωνισμό του πρώτου εδαφίου ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του ν. 3986/2011, με την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 5α του νόμου αυτού. Η σύμβαση που ανατίθεται σε συνέχεια του διαγωνισμού υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.


Άρθρο 27

Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι επιμέρους δείκτες, που απαρτίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης των αθλητικών ομοσπονδιών, η βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, η διαδικασία αξιολόγησης, το ποσό της επιχορήγησης που συνδέεται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 21.


Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. α) Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου ως μελών σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, καθώς και της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, αρχίζει από την 18η.9.2020.

β) Η ισχύς της παρ. 8Α του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, ως προς τις συνέπειες της μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αρχίζει από την 1η.7.2023.

γ) Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως τροποποιείται με το άρθρο 11 του παρόντος, περί της δυνατότητας διορισμού για αθλητές που κατακτούν τουλάχιστον δύο (2) φορές από 1η έως και 3η νίκη στην ίδια διοργάνωση, αν πρόκειται για παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αρχίζει από την 1η.8.2022.

3. Η ισχύς της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), ως προς την κύρωση της αυτοδίκαιης έκπτωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού φορέα, το οποίο δεν εισάγει ή δεν επικαιροποιεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων τα απαιτούμενα στοιχεία εντός των οριζόμενων προθεσμιών, αρχίζει από την 1η.1.2024.


コメント


bottom of page