top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για ασφάλεια και προστασία σε ποδοσφαιρικούς αγώνεςΝ. 4901/2022 (ΦΕΚ Α΄ 44/4.3.2022)


Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα


Άρθρο πρώτο

Κύρωση Σύµβασης

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, που υπεγράφη στο Σαιν - Ντενί (Saint-Denis) της Γαλλίας, στις 3 Ιουλίου 2016, το πρωτότυπο κείµενο της οποίας, στην αγγλική, και η µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:


Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα (Saint-Denis, 3.VII.2016)


Προοίμιο

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης (ETS αρ. 18), υπογράφοντα την παρούσα Σύμβαση,

Θεωρώντας ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του·

Ενδιαφερόμενα για το δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα και την εύλογη προσδοκία όλων των ατόμων να παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα χωρίς τον φόβο της βίας, της διατάραξης της δημόσιας τάξης ή άλλης εγκληματικής δραστηριότητας·

Αποσκοπώντας να καταστήσουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τα λοιπά αθλητικά γεγονότα ευχάριστους και φιλόξενους για όλους τους πολίτες, αναγνωρίζοντας επίσης ότι η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος μπορεί να έχει σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια και προστασία των γεγονότων αυτών·

Στοχεύοντας στην προώθηση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων για την παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα·

Επιδιώκοντας τη διατήρηση του κράτους δικαίου γύρω από και εντός των γηπέδων ποδοσφαίρου και άλλων αθλητικών σταδίων, για τη μετακίνηση των χιλιάδων θεατών προς και από τα γήπεδα αυτά και στους άλλους χώρους όπου συναθροίζονται·

Αναγνωρίζοντας ότι ο αθλητισμός και όλοι οι φορείς και οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στην οργάνωση και διαχείριση ποδοσφαιρικών αγώνων ή άλλων αθλητικών γεγονότων πρέπει να προασπίζουν τις θεμελιώδεις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως η κοινωνική συνοχή, η ανεκτικότητα, ο σεβασμός και η καταπολέμηση των διακρίσεων·

Αναγνωρίζοντας τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με τις συνταγματικές, δικαστικές, πολιτιστικές και ιστορικές περιστάσεις, καθώς και τον χαρακτήρα και τη σοβαρότητα των προβλημάτων ασφάλειας και προστασίας που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα·

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να λαμβάνεται καθολικά υπόψη η εθνική και διεθνής νομοθεσία σε θέματα, όπως η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επανένταξη των παραβατών και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Αναγνωρίζοντας ότι ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των θεατών, έχουν ως κοινό στόχο να καταστήσουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τα λοιπά αθλητικά γεγονότα ασφαλείς, προστατευμένους και φιλόξενους προς τους θεατές και αναγνωρίζοντας ότι οι συλλογικές τους ενέργειες θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως ένα φάσμα αλληλένδετων και επικαλυπτόμενων μέτρων·

Αναγνωρίζοντας ότι ο επικαλυπτόμενος χαρακτήρας των μέτρων αυτών απαιτεί από τους εμπλεκόμενους φορείς να αναπτύξουν αποτελεσματικές διεθνείς, εθνικές και τοπικές συνεργασίες για να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη διυπηρεσιακή προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και τις υπηρεσίες όσον αφορά στους αγώνες ποδοσφαίρου και τα λοιπά αθλητικά γεγονότα·

Αναγνωρίζοντας ότι τα γεγονότα εκτός αθλητικών σταδίων μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο σε γεγονότα εντός αυτών και αντιστρόφως·

Αναγνωρίζοντας ότι οι διαβουλεύσεις με τους κύριους ενδιαφερόμενους, ειδικότερα φιλάθλους και τοπικές κοινότητες, μπορούν να βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και προστασία και να δημιουργηθεί μια φιλόξενη ατμόσφαιρα εντός και εκτός των σταδίων·

Όντας αποφασισμένα να αναλάβουν κοινή και συνεργατική δράση για τη μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια και προστασία σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, με σκοπό να προσφέρουν μια ευχάριστη εμπειρία στους θεατές, τους συμμετέχοντες και τις τοπικές κοινότητες·

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη βία και την ανάρμοστη συμπεριφορά των θεατών σε αθλητικές διοργανώσεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες (ETS αρ. 120) που τέθηκε προς υπογραφή στο Στρασβούργο στις 19 Αυγούστου 1985 (καλούμενη εφεξής «Σύμβαση αρ. 120»)·

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στην εκτεταμένη ευρωπαϊκή εμπειρία και τις ορθές πρακτικές, αναπτύχθηκε μια νέα ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση για την ασφάλεια και προστασία των θεατών που αντικατοπτρίζεται συγκεκριμένα στη σύσταση REC (205)1 για την ασφάλεια, την προστασία και τις υπηρεσίες σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα που υιοθετήθηκε από την Μόνιμη Επιτροπή της Σύμβασης αρ. 120 κατά την 40ή συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2015,

Συμφώνησαν τα κάτωθι:


Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν, εντός των ορίων των σχετικών τους συνταγματικών διατάξεων, τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να θέσουν σε ισχύ τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης αναφορικά με ποδοσφαιρικούς αγώνες ή διοργανώσεις που διεξάγονται στην επικράτειά τους από επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους και εθνικές ομάδες.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και σε άλλα αθλήματα ή αθλητικά γεγονότα που φιλοξενούνται στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των μη επαγγελματικών ποδοσφαιρικών αγώνων, ιδιαίτερα σε περιστάσεις όπου ενέχονται κίνδυνοι για την ασφάλεια και την προστασία.


Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς, προστατευμένου και φιλόξενου περιβάλλοντος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα. Για τον σκοπό αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη:

(α) υιοθετούν μια ολοκληρωμένη, διυπηρεσιακή και ισορροπημένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και τις υπηρεσίες σε πνεύμα αποτελεσματικών τοπικών, εθνικών και διεθνών συμπράξεων και συνεργασιών·

(β) διασφαλίζουν ότι όλοι οι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν πως η ασφάλεια, η προστασία και η παροχή υπηρεσιών δεν μπορούν να εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στη λειτουργία των άλλων δύο στοιχείων·

(γ) λαμβάνουν υπόψη τις ορθές πρακτικές για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ασφάλεια, την προστασία και τις υπηρεσίες.


Άρθρο 3 - Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως:

(α) «μέτρα ασφάλειας» νοούνται τα μέτρα που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας και ευημερίας ατόμων και ομάδων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή άλλα αθλητικά γεγονότα εντός ή εκτός σταδίων ή διαμένουν ή εργάζονται κοντά στο εν λόγω γεγονός·

(β) «μέτρα προστασίας» νοούνται τα μέτρα που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό στόχο την πρόληψη και μείωση του κινδύνου και/ή την αντιμετώπιση οποιασδήποτε βίαιης ή άλλης εγκληματικής δραστηριότητας ή διατάραξης που συνδέεται με το ποδόσφαιρο ή άλλο αθλητικό γεγονός εντός ή εκτός σταδίων·

(γ) «μέτρα υπηρεσιών» νοούνται τα μέτρα που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό στόχο τα άτομα και οι ομάδες να αισθάνονται άνετα, ότι τα εκτιμούν και ότι είναι ευπρόσδεκτα όταν παρακολουθούν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ή άλλο αθλητικό γεγονός εντός ή εκτός σταδίου·

(δ) «φορέας» νοείται κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό όργανο με συνταγματική, νομοθετική, κανονιστική ή άλλη αρμοδιότητα αναφορικά με τη λήψη και εφαρμογή οιωνδήποτε μέτρων ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες ή άλλο αθλητικό γεγονός εντός ή εκτός σταδίων·

(ε) «ενδιαφερόμενοι» νοούνται οι θεατές, οι τοπικές κοινότητες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν έχουν νομοθετικές ή κανονιστικές αρμοδιότητες, αλλά που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ασφαλούς, προστατευμένου και φιλόξενου περιβάλλοντος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή άλλα αθλητικά γεγονότα εντός και εκτός σταδίων·

(στ) «ολοκληρωμένη προσέγγιση» νοείται η αναγνώριση του γεγονότος ότι, ανεξαρτήτως των πρωταρχικών τους στόχων, τα μέτρα ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα επικαλύπτονται πάγια, είναι αλληλένδετα όσον αφορά στον αντίκτυπο, πρέπει να είναι ισορροπημένα και δεν μπορούν να σχεδιάζονται ή να εφαρμόζονται μεμονωμένα·

(ζ) «διυπηρεσιακή ολοκληρωμένη προσέγγιση» νοείται η αναγνώριση ότι οι ρόλοι και οι δράσεις κάθε φορέα που ασχολείται με τον σχεδιασμό και τις λειτουργικές δραστηριότητες στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα πρέπει να λειτουργούν συντονισμένα και συμπληρωματικά, να είναι αναλογικοί, και να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών·

(η) «ορθές πρακτικές» νοούνται τα μέτρα που εφαρμόζονται σε μια ή περισσότερες χώρες και έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ αποτελεσματικά στην επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου ή σκοπού·

(θ) «εμπλεκόμενος φορέας» νοείται ο φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) που ασχολείται με την οργάνωση και/ή διαχείριση ποδοσφαιρικών αγώνων ή άλλων αθλητικών γεγονότων που διεξάγονται εντός ή εκτός αθλητικών σταδίων.


Άρθρο 4 - Εσωτερικές ρυθμίσεις συντονισμού

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν τη θέσπιση εθνικών και τοπικών ρυθμίσεων συντονισμού, με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας διυπηρεσιακής ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ασφάλεια, την προστασία και τις υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις συντονισμού θεσπίζονται με σκοπό την αναγνώριση, ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την προστασία και τις υπηρεσίες, καθώς και την ανταλλαγή επικαιροποιημένων πληροφοριών για την εκτίμηση του κινδύνου.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις συντονισμού περιλαμβάνουν όλους τους βασικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για θέματα ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών όσον αφορά το γεγονός εντός και εκτός του χώρου όπου αυτό διεξάγεται.

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι για τις ρυθμίσεις συντονισμού λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι αρχές ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, καθώς και ότι εθνικές και τοπικές στρατηγικές αναπτύσσονται, αξιολογούνται σε τακτά διαστήματα και βελτιώνονται σε συνάρτηση με τις εθνικές και διεθνείς εμπειρίες και ορθές πρακτικές.

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά νομικά, κανονιστικά ή διοικητικά πλαίσια αποσαφηνίζουν τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και ότι οι ρόλοι αυτοί είναι συμπληρωματικοί και συνεπείς με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά και ευρέως κατανοητοί σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.


Άρθρο 5 - Ασφάλεια, προστασία και υπηρεσίες σε αθλητικά στάδια

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι, δυνάμει των εθνικών νομικών, κανονιστικών ή διοικητικών πλαισίων, απαιτείται οι διοργανωτές των γεγονότων, σε συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους φορείς, να παρέχουν ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες και τους θεατές.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες δημόσιες αρχές θεσπίζουν κανονισμούς ή ρυθμίσεις που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αδειοδότησης των σταδίων, ρυθμίσεις πιστοποίησης και κανονισμούς ασφαλείας γενικά, ενώ διασφαλίζουν και την εφαρμογή, παρακολούθηση και επιβολή αυτών.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη απαιτούν από τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό των σταδίων, τις υποδομές και τη διαχείριση του πλήθους συμμορφώνονται με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και τις ορθές πρακτικές.

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίζουν ότι τα στάδια παρέχουν ένα φιλόξενο περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς, για όλα τα μέλη της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, και ότι περιλαμβάνουν ειδικότερα την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής και αναψυχής, καθώς και συνθηκών καλής θέασης για όλους τους θεατές.

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις λειτουργίας των σταδίων είναι πλήρεις, προβλέπουν αποτελεσματική συνεργασία με την Αστυνομία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους συνεργαζόμενους φορείς, και ενσωματώνουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για θέματα που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη διαχείριση του πλήθους και τους σχετικούς κινδύνους ασφάλειας και προστασίας, και πιο συγκεκριμένα:

- τη χρήση φωτοβολίδων

- κάθε βίαιη ή άλλη απαγορευμένη συμπεριφορά, και

- οποιαδήποτε ρατσιστική ή άλλη μεροληπτική συμπεριφορά.

6. Τα συμβαλλόμενα μέρη απαιτούν από τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίζουν ότι όλο το προσωπικό, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που ασχολείται με τη διοργάνωση ασφαλών, προστατευμένων και φιλόξενων ποδοσφαιρικών αγώνων και λοιπών αθλητικών γεγονότων είναι εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με τρόπο αποτελεσματικό και κατάλληλο.

7. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τους αρμόδιους φορείς τους να επισημαίνουν την ανάγκη οι παίκτες, οι προπονητές ή άλλοι εκπρόσωποι των ομάδων που συμμετέχουν να ενεργούν σύμφωνα με τις βασικές αθλητικές αρχές, όπως είναι η ανεκτικότητα, ο σεβασμός και το «ευ αγωνίζεσθαι» και να αναγνωρίζουν ότι το να συμπεριφέρονται με βίαιο, ρατσιστικό ή άλλο προκλητικό τρόπο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των θεατών.


Άρθρο 6 - Ασφάλεια, προστασία και υπηρεσίες σε δημόσιους χώρους

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν όλους τους φορείς και τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την οργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων και λοιπών αθλητικών γεγονότων σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών αρχών, της Αστυνομίας, των τοπικών κοινοτήτων και των επιχειρήσεων, εκπροσώπων των φιλάθλων, ποδοσφαιρικών σωματείων και εθνικών ενώσεων, να συνεργάζονται, ιδίως όσον αφορά:

(α) στην εκτίμηση του κινδύνου και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των ταραχών και την παροχή διαβεβαιώσεων προς την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις, ιδίως σε αυτές που βρίσκονται στην περιοχή όπου πραγματοποιείται το γεγονός ή σε χώρους δημόσιας θέασης·

(β) στη δημιουργία ενός ασφαλούς, προστατευμένου και φιλόξενου περιβάλλοντος σε δημόσιους χώρους που είναι οριοθετημένοι για τη συνάθροιση των φιλάθλων πριν από και μετά το γεγονός ή σε τοποθεσίες, στις οποίες αναμένεται να κινούνται οι φίλαθλοι με δική τους πρωτοβουλία, καθώς και στις μετακινήσεις τους προς και από την πόλη και/ή προς και από το στάδιο.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι λαμβάνεται υπόψη η μετακίνηση προς και από το στάδιο για την εκτίμηση του κινδύνου και τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.


Άρθρο 7 - Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και έκτακτης ανάγκης

Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι εκπονούνται διυπηρεσιακά σχέδια αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης, καθώς και ότι τα σχέδια αυτά δοκιμάζονται και βελτιώνονται κατά τη διάρκεια τακτικών κοινών ασκήσεων. Τα εθνικά νομικά, κανονιστικά ή διοικητικά πλαίσια διευκρινίζουν ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την έναρξη, επίβλεψη και πιστοποίηση των ασκήσεων.


Άρθρο 8 - Συνεργασία με τους φιλάθλους και τις τοπικές κοινότητες

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν όλους τους φορείς να αναπτύξουν και να εφαρμόζουν πολιτική προληπτικής και τακτικής επικοινωνίας με τους κύριους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των φιλάθλων και των τοπικών κοινοτήτων, με βάση την αρχή του διαλόγου και με στόχο τη δημιουργία πνεύματος σύμπραξης και θετικής συνεργασίας, καθώς και την εξεύρεση λύσεων για πιθανά προβλήματα.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τους άλλους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των φιλάθλων, να δρομολογήσουν ή να συμμετάσχουν σε διυπηρεσιακά κοινωνικά, εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα πρόληψης του εγκλήματος και άλλα κοινοτικά προγράμματα σχεδιασμένα για την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης, ιδίως μεταξύ των φιλάθλων, των αθλητικών σωματείων και ενώσεων, καθώς και φορέων αρμόδιων για την ασφάλεια και την προστασία.


Άρθρο 9 - Στρατηγικές και επιχειρήσεις της Αστυνομίας

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν την ανάπτυξη, τακτική αξιολόγηση και βελτίωση των στρατηγικών αστυνόμευσης υπό το πρίσμα εθνικών και διεθνών εμπειριών και ορθών πρακτικών, οι οποίες συνάδουν με την ευρύτερη ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και τις υπηρεσίες.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι για τις στρατηγικές αστυνόμευσης λαμβάνονται υπόψη οι ορθές πρακτικές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα: η συλλογή πληροφοριών, η συνεχής εκτίμηση του κινδύνου, η ανάπτυξη δυνάμεων βάσει κινδύνου, η αναλογική παρέμβαση για την πρόληψη της κλιμάκωσης του κινδύνου ή των ταραχών, ο αποτελεσματικός διάλογος με τους φιλάθλους και την ευρύτερη κοινότητα, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων εγκληματικής δραστηριότητας και η ανταλλαγή των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι η Αστυνομία συνεργάζεται με τους διοργανωτές, τους φιλάθλους, τις τοπικές κοινότητες και άλλους ενδιαφερόμενους, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, προστατευμένου και φιλόξενου περιβάλλοντος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και τα λοιπά αθλητικά γεγονότα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Άρθρο 10 - Πρόληψη και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος συμμετοχής ατόμων ή ομάδων σε περιστατικά βίας ή ταραχών καθώς και της οργάνωσης αυτών από άτομα ή ομάδες.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο, διασφαλίζουν ότι θεσπίζονται αποτελεσματικές ρυθμίσεις αποκλεισμού, κατάλληλες για τον χαρακτήρα και την τοποθεσία του κινδύνου, με σκοπό την αποτροπή και πρόληψη περιστατικών βίας ή ταραχών.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο, συνεργάζονται, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, στα άτομα που διαπράττουν αδικήματα στο εξωτερικό, επιβάλλονται οι κατάλληλες κυρώσεις, είτε στη χώρα όπου διαπράχθηκε το αδίκημα είτε στη χώρα διαμονής ή ιθαγένειας.

4. Όταν αυτό ενδείκνυται, και σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξουσιοδοτήσουν τις δικαστικές ή διοικητικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα που προκάλεσαν ή συνετέλεσαν σε περιστατικά που σχετίζονται με βία και/ή ταραχές στο ποδόσφαιρο με τη δυνατότητα να επιβάλλουν περιορισμούς στις μετακινήσεις για ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγονται σε άλλη χώρα.


Άρθρο 11 - Διεθνής συνεργασία

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στενά για όλα τα θέματα που καταλαμβάνονται από την παρούσα Σύμβαση και τα σχετικά με αυτήν θέματα, με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τη συνεργασία για διεθνείς εκδηλώσεις, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη ορθών πρακτικών.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εθνικών διατάξεων και, συγκεκριμένα, της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών και αρχών, θεσπίζουν ή ορίζουν ένα εθνικό γραφείο πληροφοριών ποδοσφαίρου εντός της Αστυνομίας (NFPI) το οποίο:

(α) ενεργεί ως άμεσο και ενιαίο σημείο επαφής για την ανταλλαγή γενικών (στρατηγικών, επιχειρησιακών και τακτικών) πληροφοριών αναφορικά με ποδοσφαιρικούς αγώνες διεθνούς εμβέλειας·

(β) ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους ισχύοντες εσωτερικούς και διεθνείς κανόνες·

(γ) διευκολύνει, συντονίζει ή οργανώνει την εφαρμογή της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας αναφορικά με ποδοσφαιρικούς αγώνες διεθνούς εμβέλειας·

(δ) είναι σε θέση να εκπληρώνει αποτελεσματικά και άμεσα τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν περαιτέρω ότι το NFPI αποτελεί εθνική πηγή εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με τις επιχειρήσεις αστυνόμευσης του ποδόσφαιρου, τη δυναμική των φιλάθλων και τους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια και την προστασία.

4. Έκαστο συμβαλλόμενο κράτος κοινοποιεί γραπτώς στην Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα που δημιουργείται με την παρούσα Σύμβαση το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του NFPI του, καθώς και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές σχετικά.

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και πληροφοριών επί προληπτικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων και για την καθιέρωση συνεργασιών με όλους τους φορείς που ασχολούνται με την υλοποίηση εθνικών και τοπικών πρωτοβουλιών που εστιάζονται ή καθοδηγούνται από την τοπική κοινότητα και τους φιλάθλους.


Διαδικαστικοί όροι


Άρθρο 12 - Παροχή πληροφοριών

Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος αποστέλλει στην Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα, σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα νομοθετικά και λοιπά μέτρα που έχει λάβει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τους όρους της παρούσας Σύμβασης είτε αυτά αφορούν το ποδόσφαιρο είτε άλλα αθλήματα.


Άρθρο 13 - Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, συστήνεται δια του παρόντος Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα.

2. Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Σύμβασης δύναται να εκπροσωπείται στην επιτροπή από έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους που εκπροσωπούν κεντρικούς κυβερνητικούς φορείς αρμόδιους, κατά προτίμηση, για την ασφάλεια και προστασία του αθλητισμού, και το NFPI. Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Σύμβασης έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

3. Οιοδήποτε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης ή άλλο συμβαλλόμενο κράτος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Σύμβασης, καθώς και οιοδήποτε κράτος μη-μέλος (του Συμβουλίου της Ευρώπης) που είναι συμβαλλόμενο της Σύμβασης αρ. 120 μπορεί να εκπροσωπείται στην επιτροπή ως παρατηρητής.

4. Η επιτροπή μπορεί, με ομόφωνη απόφαση, να προσκαλεί οιοδήποτε κράτος μη-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Σύμβασης ή της Σύμβασης αρ. 120 και οιονδήποτε οργανισμό που ενδιαφέρεται να εκπροσωπείται να παρίσταται ως παρατηρητής σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις της.

5. Η επιτροπή συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πρώτη συνεδρίασή της θα πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία δέκα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν εκφράσει την συναίνεσή τους να δεσμεύονται από τη Σύμβαση. Στη συνέχεια, η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος μετά την πρώτη συνεδρίασή της. Συνεδριάζει επίσης οποτεδήποτε το ζητήσει η πλειοψηφία των συμβαλλόμενων μερών.

6. Η πλειοψηφία των συμβαλλόμενων μερών συνιστά την απαιτούμενη για τη συνεδρίαση της επιτροπής απαρτία.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, η επιτροπή θα καταρτίσει και θα υιοθετήσει, με συναίνεση, τον δικό της εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.


Άρθρο 14 - Καθήκοντα της Επιτροπής για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα

1. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. Συγκεκριμένα, μπορεί να:

(α) επανεξετάζει τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και να εξετάζει τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις·

(β) διαβουλεύεται και, όπου απαιτείται, να ανταλλάσσει πληροφορίες με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς·

(γ) καταθέτει συστάσεις στα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Σύμβασης για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εφαρμογή της·

(δ) προτείνει κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει εντός του πλαισίου της παρούσας Σύμβασης·

(ε) καταθέτει συστάσεις στην Επιτροπή Υπουργών για να προσκληθούν κράτη μη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να προσχωρήσουν στην παρούσα Σύμβαση·

(στ) υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Σύμβασης·

(ζ) διευκολύνει τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών.

2. Η επιτροπή, με προηγούμενη συμφωνία των ενδιαφερόμενων μερών, παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την παρούσα Σύμβαση μέσω ενός προγράμματος επισκέψεων σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη, με στόχο την παροχή συμβουλών και υποστήριξης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

3. Η επιτροπή συγκεντρώνει επίσης τις πληροφορίες που παρέχονται από τα συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με το άρθρο 12, και διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης. Ειδικότερα, δε, μπορεί να ενημερώνει κάθε συμβαλλόμενο κράτος για τη δημιουργία ενός νέου NFIP και για τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτό.

4. Η επιτροπή, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της, μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να συγκαλεί συνεδριάσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων.


Άρθρο 15 - Τροποποιήσεις

1. Προτάσεις για τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης δύνανται να υποβάλλονται από συμβαλλόμενο κράτος, την Eπιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα ή την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2. Οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση διαβιβάζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα λοιπά συμβαλλόμενα κράτη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, σε κράτη μη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση αρ. 120 πριν από την ημερομηνία θέσης της παρούσας Σύμβασης προς υπογραφή και σε κάθε κράτος μη-μέλος που έχει προσχωρήσει ή έχει κληθεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.

3. Οποιαδήποτε προτεινόμενη από συμβαλλόμενο κράτος ή από την Επιτροπή Υπουργών τροποποίηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη συνεδρίαση στην οποία θα εξεταστεί. Η Επιτροπή υποβάλλει τη γνώμη της επί της προτεινόμενης τροποποίησης στην Επιτροπή Υπουργών.

4. Η Επιτροπή Υπουργών εξετάζει την προτεινόμενη τροποποίηση και τυχόν γνώμη της επιτροπής και δύναται να υιοθετήσει την τροποποίηση με την προβλεπόμενη από το άρθρο 20.δ του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης πλειοψηφία.

5. Το κείμενο οποιασδήποτε τροποποίησης η οποία υιοθετείται από την Επιτροπή Υπουργών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου διαβιβάζεται στα συμβαλλόμενα μέρη προς αποδοχή, σύμφωνα με τις σχετικές εσωτερικές τους διαδικασίες.

6. Οποιαδήποτε τροποποίηση υιοθετήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει την πρώτη του μήνα μετά τη λήξη περιόδου ενός μήνα από τη γνωστοποίηση της αποδοχής εκ μέρους όλων των συμβαλλόμενων μερών στον Γενικό Γραμματέα.


Τελικές διατάξεις


Άρθρο 16 - Υπογραφή

1. Η Σύμβαση τίθεται προς υπογραφή από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα συμβαλλόμενα κράτη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης και τα κράτη μη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη βία και την ανάρμοστη συμπεριφορά των θεατών στις αθλητικές συναντήσεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες (ETS αρ. 120) που τέθηκε προς υπογραφή στο Στρασβούργο στις 19 Αυγούστου 1985 πριν από την ημερομηνία θέσης της παρούσας Σύμβασης προς υπογραφή.

2. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3. Κανένα συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης αρ. 120 δεν μπορεί να καταθέσει το όργανο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης αν δεν έχει ήδη καταγγείλει την εν λόγω Σύμβαση ή δεν την καταγγείλει ταυτοχρόνως.

4. Με την κατάθεση του οργάνου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ένα συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να δηλώσει ότι θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει τη Σύμβαση αρ. 120 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17


Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει την πρώτη του μήνα μετά τη λήξη περιόδου ενός μήνα από την ημερομηνία, κατά την οποία τρία κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν εκφράσει τη συναίνεσή τους για δέσμευση από τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

2. Όσον αφορά οποιοδήποτε υπογράφον κράτος που εκφράζει μεταγενέστερα τη συναίνεσή του για δέσμευση, η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη του μήνα μετά τη λήξη περιόδου ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.


Άρθρο 18 - Προσχώρηση από κράτη μη-μέλη

1. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να καλέσει οιοδήποτε κράτος μη-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης να προσχωρήσει στη Σύμβαση με απόφαση που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από το άρθρο 20.δ πλειοψηφία του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με ομόφωνη ψήφο των αντιπροσώπων των συμβαλλόμενων κρατών που δικαιούνται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Υπουργών.

2. Η ισχύς της Σύμβασης για οποιοδήποτε προσχωρούν κράτος αρχίζει την πρώτη του μήνα μετά τη λήξη περιόδου ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3. Συμβαλλόμενο μέρος που δεν είναι κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης συνεισφέρει για τη χρηματοδότηση της Επιτροπής για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα με τον τρόπο που αποφασίζει η Επιτροπή Υπουργών.


Άρθρο 19 - Αποτελέσματα της Σύμβασης

1. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ενός συμβαλλόμενου μέρους της παρούσας Σύμβασης και ενός συμβαλλόμενου μέρους της Σύμβασης αρ. 120 που δεν έχει επικυρώσει την παρούσα Σύμβαση, τα άρθρα 4 και 5 της Σύμβασης αρ. 120 εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αν ένα κράτος έχει καταγγείλει τη Σύμβαση αρ. 120, αλλά η καταγγελία αυτή δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ κατά τον χρόνο επικύρωσης της παρούσας Σύμβασης, η παρούσα Σύμβαση ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17.


Άρθρο 20 - Εδαφική εφαρμογή

1. Οιοδήποτε κράτος μπορεί, κατά τον χρόνο της υπογραφής ή της κατάθεσης του οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να καθορίσει την επικράτεια ή τις επικράτειες στις οποίες ισχύει η παρούσα Σύμβαση.

2. Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, με μεταγενέστερη δήλωσή του απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιαδήποτε άλλη καθοριζόμενη στη δήλωση εδαφική επικράτεια. Αναφορικά με την επικράτεια αυτή, η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη του μήνα μετά τη λήξη περιόδου ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα.

3. Οποιαδήποτε δήλωση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να ανακληθεί όσον αφορά την επικράτεια που αναφέρεται στη δήλωση, με κοινοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση αυτή αρχίζει να ισχύει την πρώτη του μήνα μετά τη λήξη περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα.


Άρθρο 21 - Καταγγελία

1. Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με κοινοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2. Η ισχύς της καταγγελίας αυτής αρχίζει την πρώτη του μήνα μετά τη λήξη περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα.


Άρθρο 22 - Κοινοποιήσεις

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης κοινοποιεί στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης και σε οιοδήποτε κράτος έχει προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση τα εξής:

(α) κάθε υπογραφή, σύμφωνα με το άρθρο 16·

(β) την κατάθεση οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, σύμφωνα με το άρθρα 16 ή 18·

(γ) κάθε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18·

(δ) οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση ή τροποποίηση που υιοθετήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και την ημερομηνία που η τροποποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ·

(ε) οποιαδήποτε δήλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20·

(στ) οποιαδήποτε καταγγελία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21·

(ζ) οποιαδήποτε άλλη πράξη, δήλωση, κοινοποίηση ή ανακοίνωση αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι εξουσιοδοτημένοι για τον σκοπό αυτό υπογράφοντες υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

Καταρτίστηκε στο Saint-Denis την 3η Ιουλίου 2016 στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, αμφοτέρων των κειμένων εξίσου αυθεντικών, σε ένα και μόνο αντίτυπο το οποίο κατατίθεται στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης και σε κάθε κράτος που καλείται να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση.


Άρθρο δεύτερο

Εξουσιοδοτική διάταξη

Με προεδρικό διάταγµα, κατόπιν πρότασης του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, προβλέπεται η διαδικασία δηµιουργίας εθνικού γραφείου πληροφοριών ποδοσφαίρου εντός της αστυνοµίας (NFPI) και καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης, στελέχωσης και λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 11 της Σύµβασης.Άρθρο τρίτο

Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 17 αυτής.

2. Ειδικώς:

α) Η ισχύς του άρθρου 5 της Σύµβασης αρχίζει την 1η.1.2024.

β) Η ισχύς του άρθρου 7 της Σύµβασης αρχίζει την 1η.1.2023.

γ) Η ισχύς του άρθρου 11 της Σύµβασης αρχίζει από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόµου.

コメント


bottom of page