top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Λειτουργική ενίσχυση ΕΟΚΑΝ, προπονητές αθλημάτων και λοιπές διατάξειςΝ. 4809/2021 (ΦΕΚ Α΄ 102/19.6.2021)


ΜΕΡΟΣ Δ’

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 87/2020 (Α’ 201)


Άρθρο 27

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συσταθέντος, δυνάμει του π.δ. 87/2020 (Α’ 201), Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).


Άρθρο 28

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η εισαγωγή ρυθμίσεων που κατατείνουν στην επίτευξη ουσιαστικής και παραγωγικής λειτουργίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. στην πράξη.


Άρθρο 29

Εκτελεστικός Διευθυντής - Τροποποίηση του άρθρου 12 του π.δ. 87/2020

Στο άρθρο 12 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Εκτελεστικός Διευθυντής

1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συστήνεται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διοικητή και διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για θητεία τριών (3) ετών.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ελέγχων του προγράμματος αντιντόπινγκ.

β) Μεριμνά για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με το αντιντόπινγκ.

γ) Μεριμνά για τη μεταφορά των δειγμάτων σε αναγνωρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια.

δ) Φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων.

ε) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων του αμέσως προηγουμένου έτους.

στ) Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Διευθυντή, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

3. Για τον διορισμό στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

α) Να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νομικής ή συναφών με αυτές,

β) να κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο των ανωτέρω ειδικοτήτων,

γ) να έχει άριστη γνώση μιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής γλωσσών και πολύ καλή γνώση της άλλης,

δ) να έχει ασκήσει εκτελεστικά καθήκοντα σε Οργανισμό Ελέγχου Ντόπινγκ της περ. νζ) του άρθρου 1 του ν. 4791/2021 (Α’ 51), στο αντικείμενο του αντι-ντόπινγκ, επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον σε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ της περ. λα) του ως άνω νόμου.

Σε περίπτωση που ως Εκτελεστικός Διευθυντής επιλεγεί μόνιμος ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) δημόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αποσπάται αυτοδικαίως στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και με τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την επιλογή του. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος της θητείας του λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης.»


Άρθρο 30

Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς - Τροποποίηση της παρ. 2 και του άρθρου 14 του π.δ. 87/2020

Στο άρθρο 14 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) στην παρ. 2 οι λέξεις «τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες» αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες», μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14

Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς

1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα για κατ’ εξαίρεση Χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου για Θεραπευτικούς Σκοπούς του WADA.

2. Η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) αποτελείται από πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες, ιατρούς κατά προτίμηση, με εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών και καλή γνώση της κλινικής ιατρικής, αθλητιατρικής και ιατρικής της άσκησης. Σε περιπτώσεις που αφορούν αθλητές με αναπηρίες, τουλάχιστον ένα (1) μέλος της επιτροπής θα πρέπει να έχει γενική εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία αθλητών με αναπηρίες ή να έχει ειδική εμπειρία σε σχέση με την ιδιαίτερη αναπηρία του αθλητή. Η Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς μπορεί να αναζητήσει τη συνδρομή άλλων ιατρών ή επιστημόνων και άλλων ειδικοτήτων, σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο.

3. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να εξετάζει αιτήματα των αθλητών σχετικά με τη χρήση ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του WADA, για θεραπευτικούς σκοπούς. Όταν υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον E.O.KA.N., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) ορίζει τρία (3) μέλη, στα οποία δύναται να περιλαμβάνεται και ο ίδιος, προκειμένου να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη του αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4791/2021 (Α’ 51). Αν το αίτημα αφορά σκεύασμα που δεν εμπίπτει στις παραπάνω ειδικότητες των ιατρών της επιτροπής, αυτή δύναται να απευθύνεται σε επιστημονικές εταιρείες ή ιατρούς αντίστοιχης με το σκεύασμα ειδικότητας ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν.»


Άρθρο 31

Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του π.δ. 87/2020

Στο άρθρο 15 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) στην παρ. 2 η λέξη «τετραετής» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριετής» και μετά από τις λέξεις «τη λήξη της» προστίθενται οι λέξεις «και δύναται να ανανεωθεί άπαξ», στην παρ. 3 οι λέξεις «στο άρθρο 11 του ν. 4373/2016 (Α’ 49)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο άρθρο 10 του ν. 4791/2021 (Α’ 51)», στην παρ. 4 οι λέξεις «των άρθρων 9 του ν. 4373/2016 (Α’ 49)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 8 του ν. 4791/2021» και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15

Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούμενη από εννέα (9) μέλη, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:

α) από έναν (1) νομικό με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Πρόεδρο,

β) δύο (2) νομικούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Αντιπροέδρους,

γ) τρεις (3) ιατρούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών,

δ) τρία (3) τακτικά μέλη, τα οποία είναι ή διατέλεσαν στο παρελθόν αθλητές ή μέλη διοίκησης αθλητικού φορέα.

2. Η θητεία των μελών της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τριετής, παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον διορισμό νέας Επιτροπής, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της και δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

3. Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επιβολή σε πρώτο βαθμό των πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4791/2021 (Α’ 51), στα πρόσωπα που τους έχει αποδοθεί τέλεση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.

4. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 4791/2021 και 8 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και του Διεθνούς Προτύπου για τη Διαχείριση των Αποτελεσμάτων.»


Άρθρο 32

Θέσεις προσωπικού Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ - Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του π.δ. 87/2020

Στο άρθρο 18 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18

Θέσεις προσωπικού

1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ανέρχονται συνολικά σε τριάντα (30) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): θέσεις είκοσι (20)

αα) Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις οκτώ (8)

ββ) Κλάδος Νομικών, θέσεις δύο (2)

γγ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις δύο (2)

δδ) Κλάδος Διεθνών Σπουδών, θέση μία (1)

εε) Κλάδος Μεταφραστών, θέση μία (1)

στστ) Κλάδος Φυσικής Αγωγής, θέσεις δύο (2)

ζζ) Κλάδος Χημικών/Βιοχημικών, θέσεις δύο (2)

ηη) Κλάδος Φαρμακοποιών, θέση μία (1)

θθ) Κλάδος Βιολόγων, θέση μία (1)

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

αα) Κλάδος Ιατρικών Εργαστηρίων, θέση μία (1)

ββ) Κλάδος Φυσικοθεραπευτών, θέση μία (1)

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

αα) Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις τέσσερις (4)

ββ) Κλάδος οδηγών, θέση μία (1)

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (YE) - Κλάδος επιμελητών, θέσεις τρεις (3).

2. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε αντίστοιχες θέσεις εποπτευόμενων φορέων του δημόσιου τομέα ή από τη σχετική προκήρυξη. Αποκλείονται όσοι έχουν διαπράξει παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.

3. Με εξαίρεση τον Διοικητή, το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει, ως προς το μισθολογικό τους καθεστώς.

4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτό μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή των λοιπών εποπτευόμενων υπ’ αυτών φορέων, καθώς και του κεντρικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224). Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου.»


ΜΕΡΟΣ Ε’

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ


Άρθρο 33

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των προπονητών αθλημάτων και η άρση των αμφισβητήσεων, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προπονητικού επαγγέλματος στον αθλητισμό.


Άρθρο 34

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η ρύθμιση με ενιαίο τρόπο ζητημάτων, που άπτονται της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου πλαισίου αναγγελίας των προπονητών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η ενεργοποίηση του Μητρώου Προπονητών, η ίδρυση Εθνικής Σχολής Προπονητών και η θεσμοθέτηση τριών (3) επιπέδων προπονητικής, Α’, Β’ και Γ’.


Άρθρο 35

Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες - Τροποποίηση των παρ. 3Α,7 και 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 29 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 3Α, τροποποιούνται οι παρ. 7 και 9, σε όλες τις παραγράφους ο όρος «ΑμεΑ» αντικαθίσταται με τις λέξεις «ατόμων με αναπηρία» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 29

Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία

1. Ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος και, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο ατόμων με αναπηρία, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από δέκα (10). Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).

3Α. Ειδικά για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων) απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων τριών (3) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που καλλιεργούν το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5). Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο που καλλιεργεί το ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από οκτώ (8).

4. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία, απαιτούνται αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ατόμων με αναπηρία. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία αθλητικών σωματείων ατόμων με αναπηρία, πρέπει να υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία «Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες», με εξαίρεση τη δυνατότητα σύστασης ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων), που προβλέπεται στην παρ. 3Α. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα (1) μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας. Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η οποία τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.). Στην «Αθλητική Ομοσπονδία

Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος.

5. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου ατόμων με αναπηρία. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με αναπηρία που είναι εν ενεργεία αθλητές:

α) να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκησή τους,

β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας.

Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία εκπίπτουν από μέλη της διοίκησής της από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τη θέση τους καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος.

7. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ατόμων με αναπηρία επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 31. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ατόμων με αναπηρία απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Αθλητές ή αθλήτριες με αναπηρία, που κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες, επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή του άρθρου 31Β.

8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ατόμων με αναπηρία ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία.

9. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της.

γ) Τρεις (3) Παραολυμπιονίκες, εν ενεργεία ή μη, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το καταστατικό του.

δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία ή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον ταμία αυτής, καθώς και τρία (3) μέλη, που συγκροτούν επταμελή εκτελεστική επιτροπή.

Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη Χώρα μας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό ατόμων με αναπηρία.

γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.

δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων ατόμων με αναπηρία, με κάθε πρόσφορο μέσο.

ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της «Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία» και της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, καθώς και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών. ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων ατόμων με αναπηρία. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Π.Ε. Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του οικείου Υπουργείου, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

10. Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

12. Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην ολομέλεια της διοίκησης και στην εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας, όποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, της Ομοσπονδίας Σωματείων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες.»


Άρθρο 36

Προπονητής - Αντικατάσταση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 31

Προπονητής - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

«1. α) Κατά την έννοια του παρόντος νόμου προπονητής αθλήματος ή κλάδου άθλησης είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών.

β) Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον επαγγελματία, ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών.

2.α) Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών ή αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής ή δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 5 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,

αβ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από

το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη

καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

αγ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων,

αδ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET,

αε) ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

αστ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών,

αζ) άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας για το άθλημα του θαλάσσιου σκι, και

αη) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο.

β) Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης.

3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση ή την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων με τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και η γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, ως εξής:

α) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό και οι οποίοι ορίζονται μετά από πρόταση του Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και του Διευθυντή Επαγγελματικού Αθλητισμού αντίστοιχα,

β) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή των Τ.Ε.Φ.Α.Α., που ορίζονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., και

γ) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, είναι μέλος ΔΕΠ ή επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

4. α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών. Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ.

β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων.

5. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

6. Η άδεια προπονητή ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για παραβάσεις που εμπίπτουν στα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3.

7. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο. Αν ο ίδιος αθλητής, ή περισσότεροι του ενός αθλητές, ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 12 για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Η παρ. 2α) του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφαρμόζεται αναλόγως και στους προπονητές. Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του παρόντος επιμερίζεται μεταξύ τους κατ’ ίσα μέρη. Αν στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.

8. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού αθλήματος ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή σε: α) άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, β) ακαδημίες, ή γ) ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. Κατ’ εξαίρεση, εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή.

9. Πέραν της αδειοδότησης από τη Γ.Γ.Α. η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο εργάζεται.

10. Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από ομοσπονδία ή σωματείο απαιτούνται: α) άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α., β) άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής, τα οποία παρέχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα, και γ) υποβολή δήλωσης με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α., στην οικεία Δ.Ο.Υ., στην ομοσπονδία και στον Σύνδεσμο Προπονητών ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του, είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της Διεθνούς Ομοσπονδίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

11. Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα παραπάνω ατομικά αθλήματα, απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα. Η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από αυτόν. Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο εκπαιδευτών. Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου αθλήματος εγγεγραμμένο στο παραπάνω μητρώο εκπαιδευτών με σύμβαση απασχόλησης άνευ ανταλλάγματος.

12. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται το ύψος του παραβόλου, που κατατίθεται ως δικαιολογητικό για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή.

β) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την έναρξη και τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου προπονητών της περ. β) της παρ. 1.

γ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ισοτιμιών της παρ. 3, καθώς και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων γνωμοδοτεί.

δ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται το ποσοστό προσαύξησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7, καθώς και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης της παρ. 7.

ε) Σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Με την απόφαση αυτήν καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διατήρησης της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέμα.»


Άρθρο 37

Επίπεδα προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται άρθρο 31Α ως εξής:

«Άρθρο 31Α

Επίπεδα προπονητών - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Οι προπονητές διακρίνονται σε Α’, Β’ και Γ’ επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ως εξής:

Α. Προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,

β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS),

γ) οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Α’ επιπέδου του αθλήματος ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

δ) πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α’ επιπέδου.

Β. Προπονητές αθλήματος Β’ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., με δευτερεύουσα ή άλλη ειδικότητα,

β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS),

γ) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.F.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία.

δ) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.

Γ. Προπονητές αθλήματος Γ’ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ’ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

β) οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) με κατεύθυνση την προπονητική και ειδίκευση στο άθλημα, η οποία προκύπτει από το Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιμο τίτλο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης.

2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:

α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου.

β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α’ επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ’ επιπέδου.

γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων.

3. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου, τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών αναλόγως του επιπέδου τους καθορίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τη Σύμβαση Προπονητικής UEFA - Ε.Π.Ο., καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου.

4. Οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής εντάσσονται στην κατηγορία που αποφασίζει η Επιτροπή Ισοτιμιών της παρ. 3 του άρθρου 31.

5. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»


Άρθρο 38

Εθνική Σχολή Προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Β στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται άρθρο 31Β ως εξής:

«Άρθρο 31Β

Εθνική Σχολή Προπονητών - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ιδρύεται σχολή με την επωνυμία «Εθνική Σχολή Προπονητών» (Ε.Σ.Π.), αρμόδια για την εκπαίδευση των προπονητών κάθε επιπέδου, για όλα τα αθλήματα και τους κλάδους άθλησης.

2. Η Ε.Σ.Π. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. εισηγείται την ίδρυση επιμέρους σχολών προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης στο αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) όργανο της Γ.Γ.Α.,

β. συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο και τη λειτουργία

των επιμέρους σχολών προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης,

γ. καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραμμα εκπαίδευσης των προπονητών,

δ. εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόμενο της προκήρυξης συμμετοχής στις επιμέρους σχολές προπονητών,

ε. επιλέγει το διδακτικό προσωπικό που εκπαιδεύει και εξετάζει τους προπονητές. Για την εκπαίδευση σε θέματα αντιντόπινγκ επιλέγονται εκπαιδευτές πιστοποιημένοι από τον εθνικό φορέα αντιντόπινγκ.

3. Η Ε.Σ.Π. αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία ορίζονται για τετραετή θητεία με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του είναι ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γ.Γ.Α., τρία (3) τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α. και τρία (3) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), που προτείνονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και τουλάχιστον δύο (2) από τα τρία (3) τακτικά μέλη που προέρχονται από τη Γ.Γ.Α. διαθέτουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό.

4.α) Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 3 οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα απαιτούμενα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γ.Γ.Α. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2.

β) Κατά παρέκκλιση της παρ. 9 του άρθρου 31, για το άθλημα του ποδοσφαίρου, στο οποίο προβλέπονται διαβαθμίσεις στα διπλώματα προπονητικής, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (Union of European Football Associations, UEFA) και λειτουργούν σχολές προπονητών, σύμφωνα με την περ. α) από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με ειδίκευση ή κύριο άθλημα το ποδόσφαιρο, με τη λήψη του πτυχίου τους ή της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου τους, αντιστοίχως, αποκτούν αυτοδικαίως ισοτιμία και αντιστοιχία ή επαγγελματική ισοδυναμία με το δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου επιπέδου UEFA B που χορηγεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και αποκτούν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διαπιστωτική πράξη από την ίδια. Η μετάβαση στο επίπεδο διπλώματος UEFA A πραγματοποιείται μέσω συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις σχολές προπονητικής της Ε.Π.Ο. με έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στα καταβλητέα δίδακτρα.

5.α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα θέματα λειτουργίας της Ε.Σ.Π., η υπηρεσιακή μονάδα της Γ.Γ.Α. που είναι αρμόδια για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου της, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Σ.Π., καταρτίζεται ενιαίος κανονισμός σχολών προπονητών και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των επιμέρους ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης σχολών, οι αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης αυτών, το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά επίπεδο σπουδών, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων σε επιμέρους σχολή προπονητών, ο κανονισμός εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Στην απόφαση αυτήν καθορίζονται επίσης: α) το ποσό των διδάκτρων, που καταβάλλεται ανταποδοτικά από κάθε εκπαιδευόμενο, β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, και γ) οι ώρες συνολικής υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων κάθε επιμέρους σχολής, οι οποίες δεν μπορούν να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.

β) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Ε.Σ.Π. και των μελών του διδακτικού προσωπικού των επιμέρους ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης σχολών προπονητών, η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.»


ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Άρθρο 39

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο του αθλητισμού.


Άρθρο 40

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών και δυσαρμονιών ή προβλήματα διοικητικής φύσεως, στο πεδίο του αθλητισμού.


Άρθρο 41

Ειδική αθλητική αναγνώριση - Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999

Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) μετά τη λέξη «αναγνώριση» προστίθενται οι λέξεις «και

έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο

που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών

σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).»


Άρθρο 42

Δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητών - Μεταγραφές ερασιτεχνών αθλητών - Τροποποίηση των παρ. 2 και 7 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) στην παρ. 2 προστίθενται τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφια, προστίθεται παρ. 3Α, τροποποιείται η παρ. 7 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις αθλητών

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85 του παρόντος νόμου, η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του παρόντος νόμου. Οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωματείων καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του σχετικού ειδικού κανονισμού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αγωνίζονται σε σωματεία που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, ανδρών και

γυναικών, δύνανται να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών, το οποίο κατατίθεται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Ο αθλητής ή η αθλήτρια υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος καταβάλλοντας την εισφορά ύψους ένα τοις εκατό (1%) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83). Η ασφάλιση πραγματοποιείται για είκοσι πέντε (25) ημέρες τον μήνα, για όλη την αγωνιστική περίοδο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης. Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω ασφάλισης ο αθλητής δεν καλύπτεται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη ασφάλιση, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτήν ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον αντισυμβαλλόμενό του κατά την ισχύουσα αναλογία. Η εξαίρεση από τις εισφορές για παροχές σε είδος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 89, ισχύει και για τους αθλητές και τις αθλήτριες του τέταρτου εδαφίου.

3. Με τους ειδικούς κανονισμούς του άρθρου 27 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας (1) ή δύο (2) μεταγραφικών περιόδων κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω ελεύθερης μεταγραφής

αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων. Οι ανωτέρω Κανονισμοί, κατά το μέρος που αφορούν διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή τους.

3Α. Κάθε ηλικιακό όριο, που προβλέπεται από κανονισμό αθλητικής ομοσπονδίας για την έκδοση δελτίου αθλητή είναι ανίσχυρο. Ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ως προς τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν καταβλητέας αποζημίωσης κατάρτισης, τις προϋποθέσεις καταβολής της, το σωματείο ή τα σωματεία που δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζημίωση και οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του κανονισμού μεταγραφών της οικείας ομοσπονδίας. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται, αν πρόκειται για ερασιτέχνη αθλητή ή αθλήτρια τμήματος ή ομάδας υποδομής που ανήκει σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.).

4. Επιτρέπεται σε αθλητή ατομικού ή ομαδικού αθλήματος να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και με μέριμνά της να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν δεν συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

5. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντίστοιχη εθνική ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας, των πρωταθλημάτων και του κυπέλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας. Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην εθνική ομάδα, στερείται επίσης των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών.

6. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσμια για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.

7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη Χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας, με την επίδειξη αντίστοιχα:

α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς,

β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε.,

γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα και

δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).

8. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους. Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.

10. Αθλητής ερασιτεχνικού σωματείου που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναμη του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από τη μεταγραφή του.»


Άρθρο 43

Συνοδός αθλητή αλπικού σκι με προβλήματα όρασης - Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

Στην παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των παροχών σε διακρινόμενους αθλητές, προστίθενται οι συνοδοί αθλητές αλπικού σκι με προβλήματα όρασης και η παρ. 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«20. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στους συνοδούς - αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί με αθλητές με αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος και σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α., η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα ατόμων με αναπηρία: στίβο, ποδηλασία, μπότσια (boccia), αλπικό σκι και ειδικότερα στους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ (tandem), στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου με προβλήματα όρασης, στους αθλητές - συνοδούς των ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται στο μπότσια και στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του αλπικού σκι με προβλήματα όρασης.»


Άρθρο 44

Έλεγχος των αθλητικών φορέων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Προσθήκη άρθρου 52Β στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται άρθρο 52Β ως εξής:

«Άρθρο 52Β

Επιτόπιος έλεγχος αθλητικών φορέων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους των αθλητικών φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 52. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται ιδίως για τη διαπίστωση:

α) της ακρίβειας των καταχωρίσεων των αθλητικών φορέων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

β) της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 6, 8, 27, 28, 31 και 34, και γ) της τήρησης, κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αθλητικών διοργανώσεων, των οικείων προκηρύξεων και των κανονισμών του άρθρου 27.

2. Οι έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται από δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος υπηρετεί στο τμήμα που έχει την αρμοδιότητα τήρησης των μητρώων ή, αναλόγως, την αρμοδιότητα εποπτείας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος ανήκει στον κλάδο ή την ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η συγκρότηση των κλιμακίων γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο συντονιστής του κλιμακίου ελέγχου. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, δύναται να συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου υπάλληλοι άλλων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Α.

3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε προγραμματισμένους και έκτακτους. Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι διενεργούνται σε δείγμα των ελεγχόμενων φορέων, σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από καταγγελίες, για τις οποίες το αρμόδιο τμήμα σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού έχει αποφανθεί, ότι χρήζουν διερεύνησης. Καταγγελίες που έχουν τεθεί στο αρχείο εξετάζονται μετά από εντολή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

4. Με το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία συνοδευόμενη από τον φάκελο τεκμηρίωσης του ελέγχου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης, ο οποίος κοινοποιεί αντίγραφό της στον ελεγχόμενο αθλητικό φορέα. Οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της έκθεσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της.

5. Αν από τον διεξαχθέντα έλεγχο προκύπτει η υποβολή ψευδών ή ανακριβών καταχωρίσεων στα ηλεκτρονικά μητρώα της περ. α) της παρ. 1, ο ελεγχθείς αθλητικός φορέας διαγράφεται από το οικείο μητρώο, με απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οργάνου της Γ.Γ.Α. Αν προκύπτει η παραβίαση των άρθρων που παρατίθενται στην περ. β) ή των όρων των προκηρύξεων ή των κανονισμών της περ. γ) της παρ. 1, ανάλογα με το είδος της παράβασης επέρχονται, κατά περίπτωση, οι από τα άρθρα αυτά προβλεπόμενες έννομες συνέπειες και συγκεκριμένα είτε εκκινεί η διαδικασία έκπτωσης μέλους ή μελών της διοίκησης του αθλητικού φορέα της παρ. 9 του άρθρου 3, είτε ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 3 του άρθρου 8, του άρθρου 27 και της παρ. 2 του άρθρου 28 είτε ανακαλούνται οι παροχές και τα προνόμια του άρθρου 34 σε διακριθέντες αθλητές.

6. Οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.

7. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία διενέργειας των επιτόπιων ελέγχων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

8. Για τους ελέγχους του παρόντος καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).


Άρθρο 45

Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α’ της Περιοχής Ανάπλασης II στον Βοτανικό

1. Σε εκτέλεση του από 29.4.2013 π.δ. (ΑΑΠ 161), ο Δήμος Αθηναίων δύναται να παραχωρήσει υπό όρους τη χρήση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α’ της περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό, καθώς και τις προβλεπόμενες στην Περιοχή Ανάπλασης Ι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εγκαταστάσεις στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)» (εφεξής «σωματείο»), που ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 227/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα την Αθήνα. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης στην παρ. 2 σύμβασης. Οι μοναδικοί λόγοι λήξης της παραχώρησης προ των ενενήντα εννέα (99) ετών είναι εάν το σωματείο διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ή παύσει για οποιονδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό. Μετά τη λήξη της παραχώρησης η χρήση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται τον χρόνο εκείνο, επανέρχονται στον Δήμο Αθηναίων, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου.

2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του σωματείου δύναται, να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρ. 1, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α’ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ της παρ. 1, μπορούν να εκχωρηθούν από το σωματείο στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε.) του για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρας της ομάδας της για όλους τους φιλικούς και επίσημους αγώνες της, στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

4. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ως άνω Π.Α.Ε., δύναται να επιτρέπεται σε αυτήν να μισθώνει απευθείας τους ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του γηπέδου του Τομέα Ανάπλασης Α’ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το ίδιο δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και των εγκαταστάσεων αυτών.

5. Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ως άνω από 29.4.2013 π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Ο Δήμος Αθηναίων έχει την ευθύνη να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης ή εκμίσθωσης του χώρου και την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ. Η έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας θα γίνει με επιμέλεια του Δήμου Αθηναίων. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών κατασκευής θα γίνει με επιμέλεια και δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ δεν υπάγεται ως προς τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του στις διατάξεις του ν. 423/1976 (Α’ 223). Ειδικά για την περίπτωση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, η δημοπράτηση του έργου μπορεί να διενεργηθεί πριν τη συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης. Οικοδομικές άδειες εκδίδονται και οικοδομικές εργασίες εκτελούνται μόνον επί των τμημάτων του Τομέα Ανάπλασης Α’ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ επί των οποίων υφίσταται εκάστοτε κυριότητα του Δήμου Αθηναίων».

6. Τα έσοδα από κάθε μορφής εμπορικές λειτουργίες του γηπέδου ποδοσφαίρου κατανέμονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Αθηναίων κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αντιστοίχως. Τα ως άνω ποσοστά ανταποκρίνονται στην αξία συνεισφοράς των μερών του προγράμματος διπλής ανάπλασης στο έργο κατασκευής του γηπέδου και στην πρόσθετη αξία που φέρουν οι Περιοχές Ανάπλασης Ι και ΙΙ σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων για τη συνολική επιμέλεια της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ.


Άρθρο 46

Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων - Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 55 του ν. 4603/2019

Στο άρθρο 55 του ν. 4603/2019 (Α’ 48) προστίθεται παρ. 2α και το άρθρο 55 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55

Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων

1. Το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικό προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών Oμοσπονδιών με ειδική αθλητική αναγνώριση, το οποίο έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας ομοσπονδίας. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες συνιστάμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η κατάταξη και, εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφερόμενης ομοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναστέλλεται η οικονομική επιχορήγηση της ενδιαφερόμενης αθλητικής ομοσπονδίας, μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Υπάλληλοι, που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικών ενώσεων ή και ομοσπονδιών με ειδική αθλητική αναγνώριση μεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλης ένωσης ή ομοσπονδίας (ένωση ή Ομοσπονδία υποδοχής), με απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και με την προγενέστερη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας στην οποία υπηρετούν. Οι υπάλληλοι αυτοί μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Επί ποινή ακυρότητας, στην απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας υποδοχής: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης με την ένωση ή ομοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το μισθολογικό του κλιμάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό της ένωσης ή ομοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως μισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών. Η ένωση ή ομοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. της για τη μεταφορά σε αυτήν υπαλλήλου άλλης ένωσης ή ομοσπονδίας, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, συνοδευόμενο από τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας από την οποία προέρχεται ο υπάλληλος.

2α. Υπάλληλοι, που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία αίρεται η ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταφέρονται σε κενές οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις της αθλητικής ομοσπονδίας που αναλαμβάνει την καλλιέργεια του αθλήματος και των κλάδων άθλησης ή σε άλλη αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, που έχει υποβάλει τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης του διοικητικού προσωπικού της παρ. 1, από ην οποία προκύπτουν κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες υφίσταται ανάγκη κάλυψης, ύστερα από αίτησή τους προς την ομοσπονδία υποδοχής, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οι υπάλληλοι αυτοί μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Στην απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποδοχής για τη διαπίστωση της μεταφοράς του υπαλλήλου: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης με την ομοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το μισθολογικό του κλιμάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό της ομοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως μισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών. Η ομοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της για τη διαπίστωση μεταφοράς σε αυτήν του υπαλλήλου, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής. Αν η ομοσπονδία προέλευσης ανακτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, οι υπάλληλοι δύνανται να επανέλθουν στην ομοσπονδία σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1.

3. Εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες με ειδική αθλητική αναγνώριση, οι οποίες αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τον ν. 2725/1999, τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση μεσογειακών, ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων μπορούν να προσλαμβάνουν το απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο προσωπικό, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να παραταθούν μία (1) μόνο φορά, για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα από την ολοκλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, και να καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς τους απαιτείται προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας, με την οποία να πιστοποιείται και αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα καθήκοντα ή, αντίστοιχα, η ανάγκη παράτασης της διάρκειας υφιστάμενων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.»


Άρθρο 47

Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» - Υποχρεωτική καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α. στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) τηρείται η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην οποία καταγράφονται όλες οι δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις της Χώρας που ανήκουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

2. Η καταγραφή της κάθε αθλητικής εγκατάστασης με τα ειδικότερα στοιχεία της γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του κυρίου της, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα μητρώα.

3. Η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» αποτελεί ηλεκτρονική εφαρμογή ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, η οποία συνιστά για τους τρίτους πηγή πληροφόρησης ως προς τα στοιχεία των καταγραφομένων αθλητικών εγκαταστάσεων.

4. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού οφείλουν να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» και να καταχωρούν σε αυτήν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης.

5. Η εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και η καταχώριση σε αυτή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για την ένταξη έργων των Ο.Τ.Α. που αφορούν στις αθλητικές τους εγκαταστάσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ λοιπών υπουργείων και φορέων, καθώς και για την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. για την ένταξη των εγκαταστάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και για την παροχή αιγίδας από τη Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία για την καταγραφή κάθε αθλητικής εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2.


Άρθρο 48

Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εγκρίνει τη βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό σωματείο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας ομοσπονδίας για τον ως άνω χαρακτηρισμό, με την προϋπόθεση ότι το σωματείο που εκδίδει την προς έγκριση βεβαίωση φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).


Άρθρο 49

Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Α.Κ.Α. - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν. 1646/1986

Στο άρθρο 15 του ν. 1646/1986 (Α’ 138) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15

1. Το Ο.Α.Κ.Α. έχει διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια.

2. Οι αποφάσεις της διοίκησής του υπόκεινται σε έλεγχο για τη νομιμότητά τους που ασκείται από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό. Ο έλεγχος των δαπανών, των εσόδων και γενικά της διαχείρισης της περιουσίας του ασκείται για κάθε οικονομικό έτος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Μετά από την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) προς έλεγχο νομιμότητας στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης διαπιστωθεί, ότι πρέπει να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να διορθωθεί, η απόφαση αναπέμπεται στο Δ.Σ., προκειμένου να συμμορφωθεί με την προτεινόμενη τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση. Αν το Δ.Σ. δεν συμμορφωθεί, η απόφασή του δεν δύναται να εκτελεστεί.»


Άρθρο 50

Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Φ. - Τροποποίηση της περ. γ’ του άρθρου 40 του ν. 1828/1989

Στην υποπερ. 2 της περ. γ’ του άρθρου 40 του ν. 1828/1989 (Α’ 2) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) 1. Το Σ.Ε.Φ. έχει διοικητική περιουσιακή αυτοτέλεια.

2. Οι αποφάσεις της διοίκησης του Σ.Ε.Φ. υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό. Μετά από την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) προς έλεγχο νομιμότητας στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας απόφασης διαπιστωθεί ότι πρέπει να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να διορθωθεί, η απόφαση αναπέμπεται στο Δ.Σ. προκειμένου να συμμορφωθεί με την προτεινόμενη τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση. Αν το Δ.Σ. δεν συμμορφωθεί, η απόφασή του δεν δύναται να εκτελεστεί.

3. Πόροι του Σ.Ε.Φ. είναι: α) ετήσια τακτική επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α., β) έσοδα από την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των εγκαταστάσεών του, καθώς και έσοδα που προέρχονται από καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις στους χώρους του και γ) ειδικές έκτακτες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Τυχόν πλεόνασμα του ετήσιου απολογισμού του Σ.Ε.Φ. λογίζεται έσοδο της εποπτεύουσας αρχής και αποδίδεται σε αυτήν μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους.

4. Για τη χορήγηση δανείων στο Σ.Ε.Φ. απαιτείται έγκριση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού.»


Άρθρο 51

Έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 6 και 8, προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010

Στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) προστίθενται στον τίτλο οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», τροποποιούνται οι παρ. 6 και 8, προστίθεται παρ. 11 και το άρθρο 39 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 39

Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης των Αρχηγών των ΓΕ, απονέμεται ιδιότητα και βαθμός Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού σε πρόσωπα ειδικής μόρφωσης ή επαγγελματικής εξειδίκευσης ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των ΕΔ. Ο απονεμόμενος βαθμός καθορίζεται με πρόταση των ΓΕ και δεν μπορεί να είναι ανώτερος του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΣΑΓΕ και πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δύναται να απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου Αξιωματικού και βαθμός Ταξιάρχου ή Υποστρατήγου επί τιμή σε πρόσωπα υψηλού κύρους, Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, σε αναγνώριση υπηρεσιών τους προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

2. Τα πρόσωπα αυτά καλούνται είτε ονομαστικώς είτε κατόπιν επιλογής τους, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται με μέριμνα των ΓΕ, αποκτούν μετά την απονομή του βαθμού τη στρατιωτική ιδιότητα και υπηρετούν, εφόσον το επιθυμούν στις τάξεις των ΕΔ ως Αξιωματικοί ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ ή ΚΣ, μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας για την απόληψη ανώτατης σύνταξης.

3. Οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:

α. Αποκτούν ειδικότητα συναφή με το επαγγελματικό τους αντικείμενο αναλόγως του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, η οποία επιλέγεται από το σύνολο των υφισταμένων ειδικοτήτων Αξιωματικών κάθε Προέλευσης του Κλάδου, εντασσόμενοι σε ιδιαίτερη επετηρίδα αναλόγως της ειδικότητάς τους.

β. Έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους, δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, τοποθετούνται δε και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ.

γ. Φέρουν στολή και διακριτικά που έχουν καθοριστεί από τον οικείο κανονισμό στολών για τους μονίμους συναδέλφους τους.

δ. Εφόσον ασκούν πράγματι τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μέχρι τον καταληκτικό βαθμό της ειδικότητας που τους έχει απονεμηθεί.

ε. Εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα αναλόγως της ειδικότητας και του αντικειμένου τους.

4. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:

α. Έχουν δικαίωμα να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν με αίτηση τους που κρίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου των ΕΔ ή, αν υπάγονται στο ΓΕΕΘΑ, του ΣΠΑΚΣ κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του οικείου Σώματος. Για την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης λαμβάνονται υπόψιν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα λοιπά ατομικά έγγραφα των κρινόμενων που αφορούν το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών προ της υποβολής της αίτησης.

β. Εφόσον μονιμοποιηθούν εξομοιώνονται πλήρως με τους μονίμους Αξιωματικούς της ειδικότητας τους στον Κλάδο στον οποίο υπηρετούν, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, βαρύνονται δε με υποχρέωση ελάχιστου χρόνου παραμονής στο στράτευμα, η οποία ορίζεται σε οκτώ (8) έτη και ο υπολογισμός της άρχεται από την ημερομηνία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση, που φοιτήσουν σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με έξοδα του Δημοσίου, η υποχρέωση επιπλέον παραμονής στο στράτευμα για τον λόγο αυτόν καθορίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Αξιωματικούς.

γ. Κατόπιν μονιμοποίησής τους διατηρούν τον βαθμό τους, ενώ για θέματα βαθμολογικών προαγωγών και ηθικών αμοιβών ο χρόνος που διήνυσαν στον βαθμό προ της μονιμοποίησης λογίζεται ως αντίστοιχος συνολικός χρόνος υπηρεσίας στον βαθμό ως μονίμου Αξιωματικού. Οι μονιμοποιούμενοι εντάσσονται στην επετηρίδα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν και της αντίστοιχης ειδικότητας και καταλαμβάνουν θέση μετά τον νεότερο ομοιόβαθμό τους Αξιωματικό του έτους στο οποίο τους απενεμήθη ο βαθμός του Εφέδρου Αξιωματικού. Εφόσον πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στον παρόντα νόμο περί προαγωγών και το κατά κλάδο αρμόδιο ΣΠΑ καταρτίζει πίνακες οφειλομένων τακτικών κρίσεων, προάγοντας τους αναδρομικά και υπολογίζοντας αντιστοίχως τον χρόνο υπηρεσίας στον βαθμό που φέρουν από τον χρόνο της αναδρομικής προαγωγής.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το σύνολο των υπηρετούντων Εφέδρων εξ Εφέδρων Αξιωματικών, που ανακλήθηκαν στην ενέργεια, σύμφωνα με τον α.ν. 833/1937 (Α’ 351) και υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ, πλην των ολυμπιονικών, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των παρακάτω παραγράφων.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ, απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, που:

α) επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ,

β) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στον ν. 3421/2005 (Α’ 302) και

γ) έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό άθλημα. Πριν από την απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού, οι εν λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς την κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την οικεία ανώτατη υγειονομική επιτροπή. Η εν λόγω απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού και του βαθμού, καθώς και η κατάταξη των εν λόγω αθλητών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων γίνονται μετά την κατάκτηση από τους αθλητές μίας εκ των ανωτέρω τριών (3) πρώτων θέσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σχετική αίτηση, χωρίς χρονικό όριο ή προθεσμία.

Μετά την απονομή της ιδιότητας και του βαθμού, οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:

α. αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μόνιμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα,

β. εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών,

γ. τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής,

δ. έχουν δικαίωμα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου,

ε. καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, αν το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την οποία εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,

στ. προάγονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχους, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία.

ζ. έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α.

[7. Έχει καταργηθεί]

8. Η παρ. 6 εφαρμόζεται:

α. Για τους αθλητές στους οποίους απονέμεται βαθμός Αξιωματικού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 ή έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους ως Αξιωματικοί δεν υποχρεούνται να εκπαιδευτούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων.

β. Για τους αθλητές που είχαν ήδη την ιδιότητα του Μονίμου Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. Μετά την απονομή του βαθμού Αξιωματικού:

(αα) Διατηρούν την ιδιότητα του μόνιμου στρατιωτικού.

(ββ) Η υποχρέωση παραμονής τους στο στράτευμα υπολογίζεται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον νόμο περί καταστάσεως Υπαξιωματικών του Κλάδου τους.

9. Οι έφεδροι εν ενεργεία Αξιωματικοί με καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής έχουν δικαίωμα να ασκούν επ’ αμοιβή δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα, που προβάλλουν την προσφορά των ΕΔ στο κοινωνικό σύνολο, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ.

10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορούν να μετατάσσονται Έφεδροι Αξιωματικοί της παραγράφου 6 σε Όπλο, Σώμα ή ειδικότητα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικού του ίδιου βαθμού. Οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Με απόφαση του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη Αξιωματικών, σύμφωνα με το εδάφιο α’, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 6.»


Άρθρο 52

Διοργάνωση «3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού 2021»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας (Hellenic Organization for CompanySport & Health - HOCSH) δύναται να διοργανώνει και να διεξαγάγει αγώνες για την αθλητική διοργάνωση με την ονομασία «3οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού 2021», χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις περί την αδειοδότηση αυτών. Οι διοργανωτές των αγώνων υποχρεούνται στην εκπόνηση υγειονομικού πρωτοκόλλου των Αγώνων, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η οποία συνεργάζεται προς τούτο με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).


Άρθρο 53

Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 Στο άρθρο 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίστανται οι παρ. 1, 2 και 10 οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

10. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει και για αθλητές και αθλήτριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»


Άρθρο 54

Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4735/2020

Στο άρθρο 75 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 75

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 66 αρχίζει την 1η.9.2021.»


Άρθρο 55

Έναρξη ισχύος των τροποποιούμενων άρθρων του ν. 2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 140 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) το πρώτο εδάφιο αριθμείται ως παρ. 1, προστίθενται παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 140

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 αρχίζει την 1η.9.2021.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).

4. Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 22, ως προς τη συμμετοχή εκπροσώπου των εν ενεργεία προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, που καλλιεργεί άθλημα, για το οποίο δεν έχει συσταθεί σύνδεσμος προπονητών αρχίζει από την 1η.1.2022.

5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

6. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το δικαίωμα ελεύθερων μεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών αρχίζει από την 1η.1.2022.»


Άρθρο 56

Β’ ομάδα Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1 - Προσθήκη άρθρου 108Β στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται άρθρο 108Β ως εξής:

«Άρθρο 108 Β

B’ ομάδα Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1

1. Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) που είναι μέλος του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 1 του άρθρου 97 (Super League 1), δύναται να συγκροτεί και να διατηρεί μία (1) δεύτερη ομάδα (Β’ ομάδα), η οποία χρησιμοποιεί υποχρεωτικά, ως σήμα της και ως διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισής της, το έμβλημα και τα διακριτικά γνωρίσματα της οικείας Π.Α.Ε. Το δικαίωμα και οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής της Β’ ομάδας σε διοργάνωση κατώτερης επαγγελματικής ή εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου καθορίζονται από τους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

2. Αν η Β’ ομάδα της παρ. 1 μετέχει σε πρωτάθλημα που διοργανώνεται από επαγγελματικό σύνδεσμο, η οικεία Π.Α.Ε. αποτελεί μέλος και του συνδέσμου αυτού έχοντας πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με το καταστατικό του τελευταίου, τους οικείους κανονισμούς του άρθρου 101Δ και τις προκηρύξεις της διοργάνωσης.

3. Απαγορεύεται να αγωνίζονται στην ίδια επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου η κύρια και η Β’ ομάδα Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1. Απαγορεύεται η Β’ ομάδα να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 1, ακόμη και αν, βάσει των οικείων προκηρύξεων και κανονισμών, αποκτήσει το δικαίωμα προβιβασμού στην κατηγορία αυτήν. Εάν η κύρια ομάδα μίας Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1, η οποία διατηρεί Β’ ομάδα, υποβιβαστεί από τη Super League 1 σε κατώτερη κατηγορία, η κύρια ομάδα και η Β’ ομάδα της ίδιας Π.Α.Ε. δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται στην ίδια εθνική κατηγορία.

4. Εάν η Β’ ομάδα απωλέσει το δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία δεν εφαρμόζεται το άρθρο 111. Στην περίπτωση αυτήν η Β’ ομάδα μπορεί να αγωνίζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., ακόμη και με συμμετοχή επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της οικείας Π.Α.Ε. δεν υπεισέρχεται στις σχέσεις της Β’ ομάδας.

5. Σε Β’ ομάδα της παρ. 1 μπορούν να αγωνίζονται και ποδοσφαιριστές της κύριας ομάδας της ίδιας Π.Α.Ε. και αντιστρόφως, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

6. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 69 και της παρ. 2 του άρθρου 77Α, στις περιπτώσεις Π.Α.Ε. μελών της Super League 1 που διατηρούν Β’ ομάδες, ως «οικείος επαγγελματικός σύνδεσμος» νοείται η Super League 1.

7. Αν η Β’ ομάδα πρόκειται να λάβει μέρος σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, προσκομίζεται στην αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α που χορηγήθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην οικεία Π.Α.Ε. Για τη συμμετοχή Β’ ομάδας στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 2») κατατίθεται χωριστή εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 78.

8. Τα ραδιοτηλεοπτικά και λοιπά δικαιώματα του άρθρου 84 που συνδέονται με αγώνες της Β’ ομάδας είναι ανεξάρτητα και αυτοτελή από τα αντίστοιχα δικαιώματα της κύριας ομάδας της ίδιας Π.Α.Ε. Αν τα δικαιώματα αυτά, τόσο της κύριας, όσο και της Β’ ομάδας, παραχωρούνται στο ίδιο πρόσωπο, για τις ανάγκες απόδοσης των ποσοστών της παρ. 8 του άρθρου 84 και του άρθρου 100, προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην οικεία σύμβαση τα ειδικότερα ποσά που αφορούν στην κύρια και στη Β’ ομάδα της Π.Α.Ε.

9. Αν η Β’ ομάδα της παρ. 1 συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2, ως προς τα δικαιώματα που αφορούν στη Β’ ομάδα, εφαρμόζεται το άρθρο 84Α.


Άρθρο 57

Ειδικές διατάξεις για τη συμμετοχή Π.Α.Ε. στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021 - 2022

1. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), για τη συμμετοχή τους στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2), υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο απαιτούμενο για την κατηγορία αυτήν όριο. Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί έως την 23η.7.2021 κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του ν. 2725/1999 και των άρθρων 23 και επ. του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999.

2. Ως προς τις Π.Α.Ε. που πρόκειται να συμμετέχουν στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 ισχύουν κατ’ εξαίρεση τα εξής:

α) Η σύσταση Π.Α.Ε. λόγω προβιβασμού από την ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Π.Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, εποπτεύονται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

β) Για την απόκτηση μετοχών Π.Α.Ε. είτε κατά τη σύστασή της είτε κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, εκτός από όσα προβλέπονται στα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999, ο αποκτών, κατά τον χρόνο της αρχικής κάλυψης ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προσκομίζει και δήλωση περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309).»

3. Ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και τις Π.Α.Ε. που πρόκειται να λάβουν μέρος ή συμμετέχουν στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2), η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 συνεπάγεται αντιστοίχως την απαγόρευση συμμετοχής ή την αποβολή της Π.Α.Ε. από το πρωτάθλημα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 2725/1999, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού προς το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους τα υπαίτια για τη μη έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της αποβολής, μέλη του Δ.Σ. του παραπάνω επαγγελματικού συνδέσμου. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης των μελών του Δ.Σ. εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999.

4. Το καταστατικό και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 εναρμονίζονται με το καταστατικό και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματικού συνδέσμου «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League), το αργότερο έως επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, άλλως δεν εκκινεί το πρωτάθλημα.»


Άρθρο 58

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστήνεται «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).», με σκοπό τη διαρκή επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών, που μετέχουν σε αθλητικούς φορείς ή αθλητικούς οργανισμούς, όλων των βαθμίδων και τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

2. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).» είναι συλλογικό όργανο, που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται τρία (3) ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.). Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.

3. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).» έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) καταρτίζει τα προγράμματα επιμόρφωσης των αθλητικών στελεχών,

β) εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόμενο της προκήρυξης συμμετοχής στους επιμορφωτικούς κύκλους του Ινστιτούτου, καθώς και τις θεματικές ενότητες,

γ) επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, που επιμορφώνει τα αθλητικά στελέχη,

δ) ορίζει το ύψος των τελών για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου.

4. α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου. Με όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Α.Σ., καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας, προγράμματος, επιμορφωτικού προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και του επιμορφωτικού προσωπικού του Ι.Ε.Α.Σ., η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το αντίτιμο συμμετοχής που βαρύνει τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ. και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτημα.


Άρθρο 59

Παράταση θητείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.)

Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.10.2021, η θητεία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 441).


Άρθρο 60

Συμπλήρωση διάταξης για παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α’ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό

Στο άρθρο 45 του σχεδίου νόμου προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου καταβάλλεται στο σωματείο, για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την έναρξη της παραχώρησης σε αυτό, λόγω της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου πρασίνου, μη εφαρμοζόμενων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το ως άνω ποσοστό αποδίδεται στον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος αναλαμβάνει τη συντήρηση του γηπέδου. Το ως άνω χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ετών δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.»


Άρθρο 61

Ειδικές ρυθμίσεις για την εκκαθάριση Α.Α.Ε.

1. Στο άρθρο 111 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), προστίθεται νέα παρ. 7 ως εξής:

«7. Α.Α.Ε. η οποία τίθεται σε εκκαθάριση οικειοθελώς για λόγο που δεν ανάγεται σε υποβιβασμό, αναδιάρθρωση κατηγοριών ή άλλη αθλητική αιτία, επανέρχεται ως αθλητικό σωματείο από την οικεία τελευταία ερασιτεχνική κατηγορία».

2. Στο άρθρο 111 του ν. 2725/1999, προστίθεται νέα παρ. 8 ως εξής:

«8. Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. από 1.4.2020 έως και τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. για το ίδιο άθλημα, η οποία διαδέχεται την υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. υπό τις ακόλουθους όρους:

α) Η υποβιβασθείσα Α.Α.Ε., καθώς και οι διοικούντες αυτήν δημιούργησαν τις οφειλές ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των κάθε είδους υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Η νέα Α.Α.Ε. αυτοδικαίως καθίσταται υπόχρεη για το ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών (ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές και εν γένει προπονητικά επιτελεία, διαμεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία “FIFA”, την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών “UEFA” και άλλες Ομοσπονδίες), της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε.

γ) Για το υπόλοιπο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών της περ. (β), καθώς και για το σύνολο των μη αγωνιστικών οφειλών προς τρίτους, εξαιρουμένων των οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, η νέα Α.Α.Ε. καθίσταται υπόχρεη μόνο, εάν και στο μέτρο που οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση, ότι έχει ολοκληρωθεί αμετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή της Α.Ε.Ε. όσο και προς τα πρόσωπα που δημιούργησαν τις οφειλές.

δ) Κατά παρέκκλιση της περ. (α) της παρ. 4α, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφάλισης, γίνεται τακτική κράτηση των εσόδων που προκύπτουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα εισιτήρια όλων των αγώνων της νέας Α.Α.Ε. σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και είκοσι τοις εκατό (20%) αντίστοιχα. Η κράτηση γίνεται έως του ποσού της βασικής οφειλής, μη περιλαμβανομένων τόκων και εν γένει προσαυξήσεων. Η υποχρέωση κράτησης παύει, εφόσον καλυφθεί η βασική οφειλή κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρούσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία κράτησης και την απόδοση των σχετικών ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 4α, ως προς την έννοια των υποχρεώσεων/οφειλών, τη διακοπή της παραγραφής και το δικαίωμα αναγωγής ισχύουν και κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»


Άρθρο 62

Αποζημίωση οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Α.

Οι Πρόεδροι, Διοικητές, Εκτελεστικοί Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων (Ε.Α.Κ.) και εν γένει των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους που καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.


ΜΕΡΟΣ Ζ’

ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Άρθρο 63

Τελικές διατάξεις

1. Παρατείνεται έως την 31η.7.2021, η θητεία των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 95, 119 και 122 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

2. Ειδικά για το έτος 2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.


Άρθρο 64

Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως ότου, εκδοθούν οι αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 31Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121), οι περιοδικές σχολές προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εξακολουθούν να ιδρύονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999.

2. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος προπονητή που χορηγήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν την ισχύ τους, ακόμη και αν χορηγήθηκαν για προπονητικό επίπεδο υψηλότερο από εκείνο στο οποίο αντιστοιχούν τα επαγγελματικά προσόντα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 31Α του ν. 2725/1999.

3. Οι προϋποθέσεις εγγραφής και καταχώρισης στην ψηφιακή πλατφόρμα του άρθρου 47 «ΠΕΛΟΠΑΣ», των αθλητικών εγκαταστάσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών δεν εφαρμόζονται σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.


Άρθρο 65

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) τα άρθρα 1 έως 24 του ν. 4603/2019 (Α’ 48),

β) η παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),

γ) η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999,

δ) η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 2725/1999,

ε) η παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999,

στ) η υποπερ. ββ’ της περ. ζ) του άρθρου 100 του ν. 2725/1999,

ζ) η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999,

η) τα άρθρα πέμπτο, έκτο και έβδομο του ν. 4612/2019 (Α’ 77),

θ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) και

ι) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.


Άρθρο 66

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

2. Η ισχύς των άρθρων 20, 24, 25 και 26 αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.


Comments


bottom of page