• Γεώργιος Λιανός

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ (2/2)Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2021)


Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ


ΜΕΡΟΣ Β’

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ


Άρθρο 9

Αυτοδίκαιη ακύρωση ατομικών αποτελεσμάτων

Παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε ατομικά αθλήματα, στο πλαίσιο ελέγχου εντός αγώνα, οδηγεί αυτοδίκαια σε ακύρωση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στον συγκεκριμένο αγώνα και σε όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, βαθμών, βραβείων και προνομίων.


Άρθρο 10

Κυρώσεις σε αθλητές ατομικών αθλημάτων

10.1. Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αθλητική διοργάνωση κατά την οποία σημειώνεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ

10.1.1. Παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης ή σχετικά με αθλητική διοργάνωση είναι δυνατόν, κατόπιν απόφασης του εποπτεύοντος φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, να οδηγήσει σε ακύρωση όλων των ατομικών αποτελεσμάτων του

αθλητή που επιτεύχθηκαν στη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση, μαζί με όλες τις συνέπειες, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης όλων των μεταλλίων, των βαθμών, των βραβείων και κάθε προνομίου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 10.1.2. Οι παράγοντες που εξετάζονται για να κριθεί εάν θα υπάρξει ακύρωση άλλων αποτελεσμάτων σε μία αθλητική διοργάνωση, μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, τη σοβαρότητα της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εκ μέρους του αθλητή, καθώς και το εάν ο αθλητής ελέγχθηκε και βρέθηκε αρνητικός σε άλλους αγώνες.

10.1.2. Εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει τη μη συνδρομή υπαιτιότητας για την παράβαση, τα ατομικά αποτελέσματά του στους άλλους αγώνες δεν ακυρώνονται, παρά μόνον εάν τα αποτελέσματα αυτά σε άλλους αγώνες πέραν αυτού, στον οποίο διαπράχθηκε η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ, είναι πιθανό να έχουν επηρεαστεί από την παράβαση αυτήν.

10.2. Αποκλεισμός λόγω παρουσίας, χρήσης ή απόπειρας χρήσης ή κατοχής απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου

Η περίοδος αποκλεισμού, που επιβάλλεται για την πρώτη παράβαση των άρθρων 2.1., 2.2. ή 2.6. έχει ως εξής, υποκείμενη πάντως σε ενδεχόμενη εξάλειψη, μείωση ή αναστολή της κύρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 10.5., 10.6. ή 10.7.:

10.2.1. Η περίοδος αποκλεισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 10.2.4., διαρκεί για τέσσερα (4) έτη όταν:

10.2.1.1. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δεν ενέχει ουσία ειδικής αναφοράς ή μία μέθοδο ειδικής αναφοράς, εκτός εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δύναται να στοιχειοθετήσει, ότι η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ δεν έγινε με πρόθεση.

10.2.1.2. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει ουσία ειδικής αναφοράς ή μία μέθοδο ειδικής αναφοράς και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η παράβαση του κανονισμού αντιντόπινγκ έγινε με πρόθεση.

10.2.2. Εάν δεν ισχύει το άρθρο 10.2.1., με την επιφύλαξη του άρθρου 10.2.4.1., η περίοδος αποκλεισμού διαρκεί για δύο (2) έτη.

10.2.3. Όπως χρησιμοποιείται στο άρθρο 10.2., ο χαρακτηρισμός «με πρόθεση» προσδιορίζει την συμπεριφορά των αθλητών ή άλλων προσώπων που υιοθετούν συμπεριφορά, για την οποία γνώριζαν ότι αποτελούσε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή γνώριζαν ότι υπήρχε σημαντικός κίνδυνος ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά ενδεχομένως να αποτελούσε ή να οδηγούσε σε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και προδήλως αγνόησαν τον ως άνω κίνδυνο.

Η παράβαση κανονισμού αντιντόπινγκ, που προκύπτει από αντικανονικό αναλυτικό εύρημα για ουσία, η οποία απαγορεύεται μόνο εντός αγώνα τεκμαίρεται μαχητά ότι τελέσθηκε «με πρόθεση», εάν πρόκειται για ουσία ειδικής αναφοράς και ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η απαγορευμένη ουσία χρησιμοποιήθηκε εκτός αγώνα. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που προκύπτει από αντικανονικό αναλυτικό εύρημα για ουσία η οποία απαγορεύεται μόνο εντός αγώνα, δεν θεωρείται ότι τελέσθηκε «με πρόθεση» εάν δεν πρόκειται για ουσία ειδικής αναφοράς και ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η απαγορευμένη ουσία χρησιμοποιήθηκε εκτός αγώνα σε πλαίσιο άσχετο με την αθλητική του απόδοση.

10.2.4. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης του άρθρου 10, όπου η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ αφορά σε μία ουσία κατάχρησης:

10.2.4.1. Εάν ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι οποιαδήποτε πρόσληψη ή χρήση πραγματοποιήθηκε εκτός αγώνα και δεν σχετίζεται με την αθλητική απόδοση, τότε η περίοδος αποκλεισμού είναι τρεις (3) μήνες. Επιπροσθέτως, η περίοδος αποκλεισμού, που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν, δύναται να μειωθεί σε έναν (1) μήνα, εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο ολοκληρώσει ικανοποιητικά ένα πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες κατάχρησης εγκεκριμένο από τον Eθνικό Oργανισμό Aντιντόπινγκ. Η περίοδος αποκλεισμού που ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν υπόκειται σε καμία μείωση βάσει οποιασδήποτε διάταξης του άρθρου 10.6.

10.2.4.2. Εάν η πρόσληψη, η χρήση ή η κατοχή πραγματοποιήθηκε εντός αγώνα και ο αθλητής δύναται να αποδείξει ότι το πλαίσιο της πρόσληψης, της χρήσης ή της κατοχής δεν σχετιζόταν με την αθλητική απόδοση, τότε η πρόσληψη, η χρήση ή η κατοχή δεν θεωρείται «με πρόθεση» για τους σκοπούς του άρθρου 10.2.1. και δεν παρέχει βάση για ένα εύρημα επιβαρυντικών περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 10.4.

10.3. Αποκλεισμός λόγω άλλων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ

Η περίοδος αποκλεισμού για παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, εκτός από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 10.2. είναι η ακόλουθη, εκτός εάν ισχύουν τα άρθρα 10.6. ή 10.7.:

10.3.1. Για παραβάσεις του άρθρου 2.3. ή 2.5., η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη εκτός εάν: (i) στην περίπτωση αποτυχίας υποβολής σε δειγματοληψία, ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ δεν ήταν με πρόθεση,

οπότε η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται σε δύο (2) έτη, (ii) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούν μείωση της περιόδου αποκλεισμού, οπότε η περίοδος αυτή κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερα (4) έτη ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου ή (iii) στην περίπτωση που εμπλέκεται προστατευόμενο πρόσωπο ή αθλούμενος, τότε η επιβαλλόμενη συνέπεια είναι, κατ’ ελάχιστον, επίπληξη χωρίς περίοδο αποκλεισμού και, κατά μέγιστο, δύο (2) έτη αποκλεισμού, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του προστατευόμενου προσώπου ή του αθλουμένου.

10.3.2. Για παραβάσεις του άρθρου 2.4., η περίοδος αποκλεισμού είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα μείωσης σε κατ’ ελάχιστον ένα (1) έτος, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή. Η ευελιξία μεταξύ δύο (2) ετών και ενός (1) έτους αποκλεισμού σε αυτό το άρθρο δεν εφαρμόζεται σε αθλητές με επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά αλλαγής πληροφοριών εντοπισμού την τελευταία στιγμή ή άλλη συμπεριφορά που εγείρει σοβαρή υποψία ότι ο αθλητής προσπαθεί να αποφύγει να είναι διαθέσιμος σε έλεγχο.

10.3.3. Για παραβάσεις του άρθρου 2.7. ή του άρθρου 2.8., η περίοδος αποκλεισμού κυμαίνεται από τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη έως ισόβιο αποκλεισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Παράβαση του άρθρου 2.7. ή του άρθρου 2.8., που αφορά σε προστατευόμενο πρόσωπο, θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση και, εάν διαπράττεται από προσωπικό υποστήριξης αθλητή για παραβάσεις εκτός από τις ουσίες ειδικής αναφοράς, έχει ως αποτέλεσμα τον ισόβιο αποκλεισμό για το προσωπικό υποστήριξης αθλητή. Επιπλέον, σημαντικές παραβάσεις του άρθρου 2.7. ή 2.8. που ενδέχεται επίσης να παραβιάζουν μη αθλητικούς νόμους και κανονισμούς, πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες διοικητικές, επαγγελματικές ή δικαστικές αρχές.

10.3.4. Για παραβάσεις του άρθρου 2.9., η επιβαλλόμενη περίοδος αποκλεισμού κυμαίνεται από τουλάχιστον δύο (2) έτη έως ισόβιο αποκλεισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

10.3.5. Για παραβάσεις του άρθρου 2.10., η περίοδος αποκλεισμού είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα μείωσης σε ένα (1) έτος, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου και τις άλλες περιστάσεις της υπόθεσης.

10.3.6. Για παραβάσεις του άρθρου 2.11., η περίοδος αποκλεισμού κυμαίνεται από τουλάχιστον δύο (2) έτη έως τον ισόβιο αποκλεισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης από τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο.

10.4. Επιβαρυντικές περιστάσεις που ενδέχεται να αυξήσουν την περίοδο αποκλεισμού

Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ διαπιστώσει σε μεμονωμένη υπόθεση που αφορά σε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, εκτός από παραβάσεις των άρθρων 2.7. (διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης), 2.8. (χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης), 2.9. (συνέργεια ή απόπειρα συνέργειας) ή 2.11. (ενέργειες αθλητή ή άλλου προσώπου προς αποθάρρυνση ή επιβολή αντιποίνων κατά της αναφοράς), ότι υφίστανται επιβαρυντικές περιστάσεις που δικαιολογούν την επιβολή περιόδου αποκλεισμού μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη κύρωση, τότε η περίοδος αποκλεισμού, που κατά τα άλλα είναι επιβλητέα, αυξάνεται έως δύο (2) έτη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τη φύση των επιβαρυντικών περιστάσεων, εκτός εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι δεν διέπραξε εν γνώσει του την παράβαση του Κανονισμού Αντιντόπινγκ.

10.5. Εξάλειψη της περιόδου αποκλεισμού όταν δεν υπάρχει υπαιτιότητα

Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδείξει σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν φέρει υπαιτιότητα, τότε η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού εξαλείφεται.

10.6. Μείωση της περιόδου αποκλεισμού με βάση μη σοβαρή υπαιτιότητα

10.6.1. Μείωση των κυρώσεων σε συγκεκριμένες περιστάσεις για παραβάσεις των άρθρων 2.1., 2.2. ή 2.6.

Όλες οι μειώσεις του άρθρου 10.6.1. αλληλοαποκλείονται και δεν αθροίζονται.

10.6.1.1. Ουσίες ειδικής αναφοράς ή μέθοδοι ειδικής αναφοράς.

Όταν η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ αφορά σε ουσία ειδικής αναφοράς, εκτός από ουσία κατάχρησης, ή σε μέθοδο ειδικής αναφοράς, και ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει μη σοβαρή υπαιτιότητα, τότε η επιβαλλόμενη συνέπεια κυμαίνεται από επίπληξη χωρίς περίοδο αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο, μέχρι δύο (2) έτη αποκλεισμού, κατά μέγιστο, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου.

10.6.1.2. Μολυσμένα προϊόντα.

Σε περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ταυτόχρονα ότι δεν συντρέχει σοβαρή υπαιτιότητα και ότι η ανιχνευθείσα απαγορευμένη ουσία, εκτός από ουσία κατάχρησης, προήλθε από μολυσμένο προϊόν, τότε η επιβαλλόμενη συνέπεια κυμαίνεται από επίπληξη χωρίς περίοδο αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο, μέχρι δύο (2) έτη αποκλεισμού, κατά μέγιστο, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου.

10.6.1.3. Προστατευόμενα πρόσωπα ή αθλούμενοι.

Όταν η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που δεν αφορά σε ουσία κατάχρησης διαπράττεται από προστατευόμενο πρόσωπο ή από αθλούμενο και μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει σοβαρή υπαιτιότητα, τότε η επιβαλλόμενη συνέπεια κυμαίνεται, από επίπληξη χωρίς περίοδο αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο, μέχρι δύο (2) έτη αποκλεισμού, κατά μέγιστο, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του προστατευόμενου προσώπου ή του αθλουμένου.

10.6.2. Εφαρμογή μη σοβαρής υπαιτιότητας πέραν της εφαρμογής του άρθρου 10.6.1.

Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδείξει σε συγκεκριμένη περίπτωση, όπου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 10.6.1. ότι δεν φέρει σοβαρή υπαιτιότητα, τότε, υπό την επιφύλαξη περαιτέρω μείωσης ή εξάλειψης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.7., η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού, μπορεί να μειωθεί, με βάση τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου, έως το μισό της περιόδου αποκλεισμού που διαφορετικά θα επιβαλλόταν. Εάν η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού είναι ισόβια, η μειωμένη περίοδος σύμφωνα με το παρόν δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8) ετών.

10.7. Εξάλειψη, μείωση ή αναστολή της περιόδου αποκλεισμού ή άλλες συνέπειες για λόγους άλλους εκτός υπαιτιότητας

10.7.1. Ουσιώδης συνδρομή στην ανακάλυψη ή την απόδειξη παραβάσεων του Κώδικα.

10.7.1.1. Ο Eθνικός Oργανισμός Aντιντόπινγκ δύναται, πριν από μία απόφαση επί έφεσης. σύμφωνα με το άρθρο 13 ή τη λήξη της προθεσμίας άσκησης έφεσης, να αναστείλει ένα μέρος των συνεπειών, εκτός από την ακύρωση και την υποχρεωτική δημοσιοποίηση, που επιβλήθηκαν σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο παρείχε ουσιώδη συνδρομή σε έναν οργανισμό αντιντόπινγκ, την εισαγγελική αρχή ή τον επαγγελματικό πειθαρχικό φορέα, που έχει ως αποτέλεσμα: (i) ο οργανισμός αντιντόπινγκ να αποκαλύψει ή να φέρει στο φως μια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που διαπράττεται από άλλο πρόσωπο ή (ii) ένα ποινικό ή πειθαρχικό όργανο να αποκαλύψει ή να φέρει στο φως ποινικό αδίκημα ή παράβαση επαγγελματικών κανονισμών που διαπράττεται από άλλο πρόσωπο και οι πληροφορίες που παρέχονται από το πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδρομή διατίθενται στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή σε άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη διαχείρισης αποτελεσμάτων ή (iii) ο WADA να εκκινήσει διαδικασία εναντίον ενός υπογράφοντα, διαπιστευμένου από τον WADA εργαστηρίου ή μονάδας διαχείρισης διαβατηρίου αθλητή, όπως ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, για μη συμμόρφωση προς τον Κώδικα, προς διεθνές πρότυπο ή τεχνικό έγγραφο ή (iv) με την έγκριση του WADA, ένα ποινικό ή πειθαρχικό όργανο να αποκαλύψει και να φέρει στο φως ποινικό αδίκημα ή παράβαση επαγγελματικών ή αθλητικών κανονισμών που προκύπτουν από παράβαση της αθλητικής ακεραιότητας εκτός ντόπινγκ. Μετά από απόφαση επί έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, ή μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης έφεσης, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί μόνο να αναστείλει ένα μέρος των κατά τα άλλα εφαρμοστέων συνεπειών με την έγκριση του WADA και της αρμόδιας διεθνούς ομοσπονδίας. Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να ανασταλεί η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού βασίζεται στη σοβαρότητα της παράβασης του κανόνα αντιντόπινγκ που διαπράχθηκε από αθλητή ή άλλο πρόσωπο και τη σημασία της ουσιώδους συνδρομής που παρέχεται στην προσπάθεια για εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισμό, της μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα και/ή των παραβάσεων της αθλητικής ακεραιότητας. Η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού δεν μπορεί να ανασταλεί άνω των τριών τετάρτων (3/4) της. Εάν η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού είναι ισόβια, η περίοδος μη αναστολής βάσει του παρόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ (8) έτη. Για τους σκοπούς της παρούσας, η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού δεν περιλαμβάνει καμία περίοδο αποκλεισμού, που θα μπορούσε να προστεθεί σύμφωνα με το άρθρο 10.9.3.2. Εάν αυτό ζητηθεί από αθλητή ή άλλο πρόσωπο που επιδιώκει να παράσχει ουσιώδη συνδρομή, ο Eθνικός Oργανισμός Aντιντόπινγκ του επιτρέπει να παράσχει τις πληροφορίες που θα υπόκεινται σε συμφωνία υπό επιφύλαξη. Εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δεν συνεχίσει να συνεργάζεται και να παράσχει την πλήρη και αξιόπιστη ουσιώδη συνδρομή στην οποία βασίστηκε μια αναστολή των συνεπειών, ο Eθνικός Oργανισμός Aντιντόπινγκ επαναφέρει τις αρχικές συνέπειες. Η απόφαση του Eθνικού Oργανισμού Aντιντόπινγκ περί επαναφοράς ή μη των ανασταλεισών συνεπειών, μπορεί να προσβληθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να ασκήσει έφεση σύμφωνα με το άρθρο 13.

10.7.1.2. Προκειμένου να ενθαρρύνει περαιτέρω τους αθλητές και άλλα πρόσωπα να παράσχουν ουσιώδη συν- δρομή σε οργανισμούς αντιντόπινγκ, κατόπιν αιτήματος του Eθνικού Oργανισμού Aντιντόπινγκ ή κατόπιν αιτήματος του αθλητή ή άλλου προσώπου που έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή άλλη παράβαση του Κώδικα, ο WADA μπορεί να συμφωνήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου μετά από απόφαση επί εφέσεως βάσει του άρθρου 13, σε αυτό που θεωρεί κατάλληλη αναστολή της κατά τα άλλα εφαρμοστέας περιόδου αποκλεισμού και των άλλων συνεπειών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο WADA μπορεί να συμφωνήσει σε αναστολή της περιόδου αποκλεισμού και των άλλων συνεπειών λόγω ουσιώδους συνδρομής, μεγαλύτερη από αυτή που κατά τα άλλα προβλέπεται στο παρόν, ή ακόμη και σε μη επιβολή περιόδου αποκλεισμού, καμία υποχρεωτική δημοσιοποίηση και/ή καμία επιστροφή χρηματικού επάθλου ή πληρωμής προστίμων ή εξόδων. Η έγκριση του WADA υπόκειται στην επαναφορά των συνεπειών, όπως κατά τα άλλα ορίζεται στο παρόν. Κατά παρέκκλιση του

άρθρου 13, οι αποφάσεις του WADA στο πλαίσιο αυτού του άρθρου 10.7.1.2. δεν υπόκεινται σε έφεση.

10.7.1.3. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναστείλει οποιοδήποτε μέρος μιας άλλως εφαρμοστέας κύρωσης λόγω ουσιώδους συνδρομής, τότε κοινοποιείται αιτιολογημένη απόφαση στους άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ, που έχουν δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3., όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο WADA κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του αντιντόπινγκ, δύναται να εξουσιοδοτήσει τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ να συνάψει κατάλληλες συμφωνίες εμπιστευτικότητας που περιορίζουν ή καθυστερούν την αποκάλυψη της συμφωνίας ουσιώδους συνδρομής ή της φύσης της παροχής ουσιώδους συνδρομής.

10.7.2. Ομολογία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εν απουσία άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Όταν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο ομολογεί την παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ πριν λάβει γνωστοποίηση για υποβολή σε δειγματοληψία, που θα μπορούσε να αποδείξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή, σε περίπτωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ διαφορετικής εκείνης του άρθρου 2.1., πριν τη λήψη πρώτης γνωστοποίησης για την ομολογημένη παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 7 και όπου αυτή η ομολογία είναι το μόνο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο της παράβασης κατά τον χρόνο της ομολογίας, τότε η περίοδος αποκλεισμού δύναται να μειωθεί, αλλά όχι περισσότερο από το ήμισυ της κατά τα άλλα επιβλητέας περιόδου αποκλεισμού.

10.7.3. Συνδρομή πολλαπλών λόγων για τη μείωση κύρωσης.

Όταν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο στοιχειοθετεί δικαίωμα μείωσης της κύρωσης σύμφωνα με περισσότερες από μία διατάξεις των άρθρων 10.5., 10.6. ή 10.7., πριν από την επιβολή οποιασδήποτε μείωσης ή αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 10.7., η κατά τα άλλα επιβλητέα περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 10.2., 10.3., 10.5. και 10.6. Εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στοιχειοθετήσει δικαίωμα μείωσης ή αναστολής της περιόδου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 10.7., τότε η περίοδος αποκλεισμού δύναται να μειωθεί ή να ανασταλεί, αλλά όχι σε λιγότερο από το ένα τέταρτο της κατά τα άλλα επιβλητέας περιόδου αποκλεισμού.

10.8. Συμφωνίες διαχείρισης αποτελεσμάτων

10.8.1. Μείωση κατά ένα έτος για ορισμένες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ με βάση έγκαιρη ομολογία και αποδοχή της κύρωσης.

Όταν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο, αφού γνωστοποιηθεί σε αυτόν από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ πιθανή παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που επισύρει επιβολή περιόδου αποκλεισμού τεσσάρων (4) ή περισσότερων ετών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε περιόδου αποκλεισμού, που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10.4., ομολογεί την παράβαση και αποδέχεται την επιβολή της περιόδου αποκλεισμού το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά την παραλαβή της σχετικής γνωστοποίησης, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δύναται να λάβει μείωση ενός έτους στην περίοδο αποκλεισμού, που επιβάλλει ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ. Σε περίπτωση που ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο λαμβάνει τη μείωση ενός έτους στην επιβληθείσα περίοδο αποκλεισμού, σύμφωνα με το παρόν, δεν επιτρέπεται περαιτέρω μείωση στην επιβληθείσα περίοδο αποκλεισμού βάσει οποιουδήποτε άλλου άρθρου.

10.8.2. Συμφωνία επίλυσης υπόθεσης

Όταν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο ομολογεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αφού αντιμετωπίσει κατηγορία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και συμφωνεί για επιβολή συνεπειών αποδεκτών από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και τον WADA, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τότε: (α) ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο μπορεί να λάβει μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει εκτίμησης από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και τον WADA, σύμφωνα με τα άρθρα 10.1. έως 10.7. ως προς τη βεβαιούμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, τη σοβαρότητα της παράβασης, τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου προσώπου και το πόσο άμεσα ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο παραδέχτηκε την παράβαση και (β) η περίοδος αποκλεισμού δύναται να εκκινήσει ήδη από την ημερομηνία δειγματοληψίας ή την ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε τελευταία παράβαση άλλου κανόνα αντιντόπινγκ. Στην περίπτωση, ωστόσο, που εφαρμόζεται το παρόν, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο εκτίει τουλάχιστον το ήμισυ της συμφωνημένης περιόδου αποκλεισμού αρχομένης από την ημερομηνία που ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποδέχτηκε την επιβολή κύρωσης ή την προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), η οποία στη συνέχεια τηρήθηκε από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη. Η απόφαση του WADA και του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να συνάψουν ή να μην συνάψουν συμφωνία επίλυσης υπόθεσης, καθώς και το ποσοστό της μείωσης και η ημερομηνία έναρξης της περιόδου αποκλεισμού, δεν αποτελούν ζητήματα καθορισμού ή επανεξέτασης από επιτροπή ακροάσεων και δεν υπόκεινται σε έφεση σύμφωνα με το άρθρο 13. Εάν το ζητήσει αθλητής ή άλλο πρόσωπο που επιδιώκει να συνάψει συμφωνία επίλυσης υπόθεσης βάσει του παρόντος, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ επιτρέπει στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο να συζητήσει μαζί του την ομολογία της παράβασης του κανόνα αντιντόπινγκ, η οποία θα υπόκειται σε συμφωνία υπό επιφύλαξη.

10.9. Πολλαπλές παραβάσεις

10.9.1. Δεύτερη ή τρίτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εκ μέρους ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, η περίοδος αποκλεισμού είναι το μεγαλύτερο από τα παρακάτω διαστήματα:

(α) περίοδος αποκλεισμού έξι μηνών ή

(β) περίοδος αποκλεισμού μεταξύ:

(i) του αθροίσματος της περιόδου αποκλεισμού, που επιβλήθηκε για την πρώτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και της περιόδου αποκλεισμού, που άλλως επιβάλλεται για τη δεύτερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως θα αντιμετωπιζόταν αν επρόκειτο για πρώτη παράβαση και

(ii) του διπλάσιου της περιόδου αποκλεισμού, που άλλως επιβάλλεται για τη δεύτερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως θα αντιμετωπιζόταν αν επρόκειτο για πρώτη παράβαση.

Η περίοδος αποκλεισμού εντός αυτού του εύρους καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των περιστάσεων και του βαθμού υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου προσώπου σε σχέση με τη δεύτερη παράβαση.

10.9.1.2. Η τρίτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ έχει ως αποτέλεσμα ισόβιο αποκλεισμό, εκτός εάν η τρίτη παράβαση πληροί τις προϋποθέσεις για εξάλειψη ή μείωση της περιόδου αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 10.5 ή 10.6 ή αφορά σε παράβαση του άρθρου 2.4. Στις περιπτώσεις αυτές, η περίοδος αποκλεισμού είναι από οκτώ (8) έτη έως ισόβιο αποκλεισμό.

10.9.1.3. Η περίοδος αποκλεισμού, που ορίζεται στα άρθρα 10.9.1.1. και 10.9.1.2. δύναται στη συνέχεια να μειωθεί περαιτέρω με την εφαρμογή του άρθρου 10.7.

10.9.2. Παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για την οποία ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο έχει αποδείξει ότι δεν βαρύνεται με υπαιτιότητα δεν θεωρείται παράβαση για τους σκοπούς του παρόντος. Επιπλέον, μια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που υπόκειται σε κύρωση βάσει του άρθρου 10.2.4.1. δεν θεωρείται παράβαση για τους σκοπούς του άρθρου 10.9.

10.9.3. Πρόσθετοι κανόνες για ορισμένες ενδεχόμενες πολλαπλές παραβάσεις.

10.9.3.1. Για τους σκοπούς επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10.9., με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10.9.3.2. και 10.9.3.3., παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ θεωρείται δεύτερη παράβαση μόνο εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να αποδείξει ότι

ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο διέπραξε επιπλέον παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αφού πρώτα ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο έλαβε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, ή αφού ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έκανε εύλογες προσπάθειες να γνωστοποιήσει την πρώτη παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν μπορεί να αποδείξει το ως άνω, οι παραβάσεις θεωρούνται από κοινού ως πρώτη παράβαση και η επιβλητέα κύρωση βασίζεται στην παράβαση που συνεπάγεται την αυστηρότερη κύρωση, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής επιβαρυντικών περιστάσεων. Τα αποτελέσματα σε όλους τους αγώνες που ανατρέχουν στην παλαιότερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ακυρώνονται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.10.

10.9.3.2. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποδείξει ότι ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο διέπραξε μια επιπλέον παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ πριν από την γνωστοποίηση και ότι η πρόσθετη παράβαση συνέβη δώδεκα (12) μήνες ή περισσότερο πριν ή μετά την παράβαση που γνωστοποιήθηκε πρώτη, η περίοδος αποκλεισμού για την πρόσθετη παράβαση υπολογίζεται ως εάν η πρόσθετη παράβαση ήταν μια αυτοτελής πρώτη παράβαση και αυτή η περίοδος αποκλεισμού εκτίεται διαδοχικά με την περίοδο αποκλεισμού, που επιβλήθηκε για την παράβαση που είχε προηγουμένως γνωστοποιηθεί. Σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος άρθρου 10.9.3.2., οι παραβάσεις που λαμβάνονται από κοινού αποτελούν ενιαία παράβαση για τους σκοπούς του άρθρου 10.9.1.

10.9.3.3. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποδείξει ότι ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο διέπραξε παράβαση του άρθρου 2.5. σε σχέση με τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ για υποκείμενη βεβαιωμένη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η παράβαση του άρθρου 2.5. αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής πρώτη παράβαση και η περίοδος αποκλεισμού για τέτοια παράβαση εκτίεται διαδοχικά προς την περίοδο αποκλεισμού, που έχει επιβληθεί για την υποκείμενη παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος άρθρου 10.9.3.3., οι παραβάσεις αποτελούν από κοινού ενιαία παραβίαση για τους σκοπούς του άρθρου 10.9.1.

10.9.3.4. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποδείξει ότι κάποιος αθλητής ή άλλο πρόσωπο έχει διαπράξει δεύτερη ή τρίτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια περιόδου αποκλεισμού, οι περίοδοι αποκλεισμού για τις πολλαπλές παραβάσεις διανύονται διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα.

10.9.4. Πολλαπλές παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια δεκαετούς περιόδου.

Για τους σκοπούς του άρθρου 10.9., περισσότερες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της ίδιας δεκαετούς περιόδου, προκειμένου να θεωρούνται πολλαπλές παραβάσεις.

10.10. Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αγώνες μετά τη δειγματοληψία ή τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ

Επιπροσθέτως, προς την αυτόματη ακύρωση των αποτελεσμάτων στον αγώνα, στον οποίο εντοπίστηκε το θετικό δείγμα σύμφωνα με το άρθρο 9, όλα τα άλλα αγωνιστικά αποτελέσματα του αθλητή που σημειώθηκαν από την ημερομηνία συλλογής του θετικού δείγματος, είτε εντός αγώνα είτε εκτός αγώνα, ή άλλης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ που διαπράχθηκε, ως την έναρξη οποιασδήποτε περιόδου προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) ή αποκλεισμού ακυρώνονται, εκτός εάν υπαγορεύεται διαφορετικά από τις αρχές της δικαιοσύνης, ενώ επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες συνέπειες, όπως η απώλεια μεταλλίων, βαθμών και βραβείων.

10.11. Απολεσθέν χρηματικό έπαθλο

Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ανακτήσει χρηματικό έπαθλο, ως αποτέλεσμα παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διατεθεί και να αναδιανεμηθεί στους αθλητές, που θα είχαν το δικαίωμα σε αυτό εάν ο αθλητής που παραβίασε τον ανωτέρω κανόνα δεν είχε αγωνιστεί.

10.12. Οικονομικές συνέπειες

10.12.1. Όταν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο παραβιάζει κανόνα αντιντόπινγκ, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας, να επιλέξει

(α) να ανακτήσει από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο τις δαπάνες που σχετίζονται με την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ανεξάρτητα από την περίοδο αποκλεισμού που επιβλήθηκε ή/και (β) να επιβάλει πρόστιμο στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο ποσού έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μόνο σε περιπτώσεις όπου έχει επιβληθεί ήδη η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού.

10.12.2. Η επιβολή οικονομικής κύρωσης ή η ανάκτηση των δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ δεν θεωρείται βάση για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού ή άλλης κύρωσης που διαφορετικά θα επιβαλλόταν βάσει του παρόντος.

10.13 Έναρξη περιόδου αποκλεισμού

Σε περίπτωση που ένας αθλητής εκτίει ήδη περίοδο αποκλεισμού για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η νέα περίοδος αποκλεισμού ξεκινά την πρώτη ημέρα μετά την έκτιση της τρέχουσας περιόδου αποκλεισμού. Διαφορετικά, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται παρακάτω, η περίοδος αποκλεισμού ξεκινά από την ημερομηνία της δημοσίευσης της οριστικής απόφασης αποκλεισμού ή σε περίπτωση αναβολής της ακροαματικής διαδικασίας ή ελλείψει αυτής, από την ημερομηνία αποδοχής της ποινής του αποκλεισμού ή άλλως επιβολής της με οποιονδήποτε τρόπο.

10.13.1. Καθυστερήσεις μη οφειλόμενες στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο.

Σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης της ακροαματικής διαδικασίας ή άλλων φάσεων του ελέγχου ντόπινγκ, για την οποία δεν ευθύνονται ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου αποκλεισμού προγενέστερη ημερομηνία, που θα εκκινεί από την ημερομηνία της δειγματοληψίας ή την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελευταία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Όλα τα αγωνιστικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου του αποκλεισμού ακυρώνονται αναδρομικά.

10.13.2. Προσμέτρηση εκτιθείσας προσωρινής αναστολής ή περιόδου αποκλεισμού.

10.13.2.1. Εάν η επιβληθείσα προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) τηρείται από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο, τότε ο εκτιθείς χρόνος αυτής προσμετράται στην περίοδο αποκλεισμού, που δύναται τελικά να επιβληθεί. Εάν ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δεν τηρεί την προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), τότε ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δεν λαμβάνει κανένα ευεργέτημα για οποιαδήποτε περίοδο εκτιθείσας προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού). Εάν μία περίοδος αποκλεισμού εκτίεται βάσει απόφασης, που στη συνέχεια προσβάλλεται, τότε ο εκτιθείς χρόνος αυτής προσμετράται στην περίοδο αποκλεισμού, που ενδεχομένως επιβάλλεται τελικά.

10.13.2.2. Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο οικειοθελώς και εγγράφως αποδεχθεί την προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και στη συνέχεια τηρεί την προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), τότε ο εκτιθείς χρόνος αυτής προσμετράται στην περίοδο αποκλεισμού, που ενδεχομένως επιβάλλεται τελικά. Αντίγραφο της οικειοθελούς αποδοχής από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) παρέχεται άμεσα σε κάθε μέρος που δικαιούται να λάβει γνωστοποίηση για βεβαιωμένη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα

με το άρθρο 14.1.

10.13.2.3. Δεν υπολογίζεται για τον αποκλεισμό οποιαδήποτε χρονική περίοδος πριν την ημερομηνία ισχύος του προσωρινού αποκλεισμού ή του οικειοθελούς προσωρινού αποκλεισμού, ανεξαρτήτως εάν ο αθλητής επέλεξε να μην αγωνιστεί ή τέθηκε σε αναστολή από την ομάδα του.

10.13.2.4. Σε ομαδικά αθλήματα, όπου επιβάλλεται περίοδος αποκλεισμού σε ολόκληρη την ομάδα, και εφόσον δεν αντίκειται στις αρχές της δικαιοσύνης, η περίοδος αποκλεισμού ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης, που προβλέπει την επιβολή αποκλεισμού ή, στην περίπτωση που υπήρξε παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία, από την ημερομηνία που ο αποκλεισμός έγινε δεκτός ή επιβλήθηκε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε περίοδος προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) της ομάδας, είτε επιβληθεί είτε γίνει οικειοθελώς αποδεκτή, υπολογίζεται έναντι της συνολικής περιόδου αποκλεισμού προς έκτιση.

10.14. Καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού)

10.14.1. Απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού ή της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού).

Κανένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο, που έχει τεθεί σε αποκλεισμό, δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού), να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε αγώνα ή δραστηριότητα (εκτός των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης αντιντόπινγκ ή αποκατάστασης), που έχει εγκριθεί ή διοργανώνεται από οποιοδήποτε υπογράφον μέρος, οργανισμό-μέλος υπογράφοντα, ή από σύλλογο ή άλλον οργανισμό-μέλος ενός οργανισμού-μέλους ενός υπογράφοντα, ή σε αγώνες που έχουν εγκριθεί ή διοργανώνονται από οποιονδήποτε επαγγελματικό σύνδεσμο ή οποιονδήποτε οργανισμό διοργανώσεων διεθνούς ή εθνικού επιπέδου ή σε οποιαδήποτε άλλη κορυφαία ή εθνικού επιπέδου αθλητική δραστηριότητα χρηματοδοτούμενη από κυβερνητικό φορέα. Αθλητής ή άλλο πρόσωπο, που υπόκειται σε περίοδο αποκλεισμού μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών, δύναται, μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) ετών της περιόδου αποκλεισμού, να συμμετέχει ως αθλητής σε τοπικές αθλητικές διοργανώσεις, για τις οποίες δεν υφίσταται κύρωση, ή οι οποίες δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός υπογράφοντος μέρους του Κώδικα ή μέλους αυτού, αλλά μόνο εφόσον η τοπική αθλητική διοργάνωση δεν είναι τέτοιου επιπέδου που θα μπορούσε να προκρίνει τον συγκεκριμένο αθλητή ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα για να αγωνιστεί ή να συγκεντρώσει βαθμούς για ένα εθνικό πρωτάθλημα ή μια διεθνή αθλητική διοργάνωση και εφόσον ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δεν εργάζεται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα με προστατευόμενα πρόσωπα. Αθλητής ή άλλο πρόσωπο που υπόκειται σε περίοδο αποκλεισμού, παραμένει υποκείμενο σε ελέγχους και σε οποιαδήποτε απαίτηση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να παρέχει πληροφορίες εντοπισμού.

10.14.2. Επιστροφή στις προπονήσεις.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10.14.1., ο αθλητής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στις προπονήσεις με μία ομάδα ή να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις μίας ομάδας ή άλλου οργανισμού μέλους του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ή άλλου οργανισμού μέλους ενός υπογράφοντος μέρους, κατά τη διάρκεια της πιο σύντομης εκ των δύο περιόδων:

(1) των τελευταίων δύο μηνών της περιόδου αποκλεισμού του αθλητή, ή

(2) του τελευταίου τετάρτου της περιόδου αποκλεισμού που του επιβλήθηκε.

10.14.3. Παράβαση της απαγόρευσης συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού ή της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού). Αν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο, που έχει αποκλειστεί, παραβιάσει την απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού του, που περιγράφεται στο άρθρο 10.14.1, τα αποτελέσματα της συμμετοχής αυτής ακυρώνονται και προστίθεται νέα περίοδος αποκλεισμού στο τέλος της αρχικής περιόδου αποκλεισμού, που ισούται με τη διάρκεια της αρχικής περιόδου αποκλεισμού. Η νέα περίοδος αποκλεισμού δύναται να προσαρμοστεί ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή άλλου προσώπου και τις άλλες περιστάσεις της υπόθεσης. Ο προσδιορισμός εάν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο έχει παραβιάσει την απαγόρευση συμμετοχής και εάν μία προσαρμογή κρίνεται σκόπιμη, γίνεται από τον οργανισμό αντιντόπινγκ, του οποίου η διαχείριση αποτελεσμάτων οδήγησε στην επιβολή της αρχικής περιόδου αποκλεισμού. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έφεση δυνάμει του άρθρου 13. Στην περίπτωση αθλητή ή άλλου προσώπου που παραβιάζει την απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού), όπως περιγράφεται στο άρθρο 10.14.1., δεν προσμετράται οποιαδήποτε περίοδο προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) που έχει ήδη εκτιθεί και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης συμμετοχής ακυρώνονται. Στην περίπτωση που πρόσωπο υποστήριξης αθλητή ή άλλο πρόσωπο παρέχει συνδρομή στην παραβίαση απαγόρευσης συμμετοχής κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού), ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ επιβάλλει κυρώσεις για παράβαση του άρθρου 2.9.

10.14.4. Παρακράτηση οικονομικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια αποκλεισμού.

Επιπλέον, για κάθε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που δεν συνεπάγεται μειωμένη κύρωση, όπως περιγράφεται στα άρθρα 10.5. ή 10.6., μέρος ή το σύνολο της οικονομικής ενίσχυσης ή άλλων οικονομικών προνομίων σχετικών με τον αθλητισμό, που έχουν παρασχε