top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Κύρωση της Σύμβασης του Magglingen/Macolin και λοιπές διατάξεις (1/2)Ν. 4639/2019 (ΦΕΚ Α΄ 185/22.11.2019)

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε Ν.Π.Ι.Δ., κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/ Macolin τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Α. Στην Αγγλική γλώσσα:

..........

Β. Στην Ελληνική γλώσσα:

Προοίμιο

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι λοιποί υπογράφοντες τη σύμβαση αυτή. Λαμβανομένου υπόψη ότι, στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των μελών της.

Λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου δράσης της τρίτης Διάσκεψης κορυφής των επικεφαλής των κρατών και των κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βαρσοβία, 16-17 Μαΐου 2005) που προτείνει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς στον τομέα του Αθλητισμού.

Λαμβανομένου υπόψη ότι, είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξέλιξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πλαισίου για την ανάπτυξη του αθλητισμού με βάση τις έννοιες της πλουραλιστικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αθλητικής δεοντολογίας.

Εν γνώσει του ότι, κάθε χώρα και κάθε μορφή αθλητισμού στο κόσμο είναι πιθανόν να επηρεάζεται από τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι, το φαινόμενο αυτό, ως μια παγκόσμια απειλή για την αξιοπιστία του αθλητισμού, απαιτεί μια παγκόσμια αντιμετώπιση απάντηση που μπορεί επίσης να υποστηριχθεί από τα κράτη που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εκφράζοντας την ανησυχία για την ύπαρξη εγκληματικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα του οργανωμένου εγκλήματος στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τη διακρατική του φύση.

Αναφερόμενοι στη Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών (1950 ETS αρ. 5) και στα πρωτόκολλα αυτής, στην Ευρωπαϊκή συνθήκη για τη βία των θεατών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στους αθλητικούς αγώνες και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο (1985 ETS αρ. 120), στη Σύμβαση Αντι-Ντόπινγκ (1989, ETS αρ. 135), στη Σύμβαση ποινικού δικαίου για τη διαφθορά (1999 ETS αρ. 173) και στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, την κατάσχεση και τη δήμευση των προσόδων εγκλήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2005 CETS αρ. 198).

Αναφερόμενοι στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος (2000) και στα πρωτόκολλα αυτής.

Αναφερόμενοι επίσης στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (2003).

Αναφερόμενοι στη σημασία της αποτελεσματικής έρευνας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση των αδικημάτων εντός της δικαιοδοσίας τους.

Αναφερόμενοι στο βασικό ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol) στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών επιπροσθέτως της δικαστικής συνδρομής.

Τονίζοντας ότι, οι αθλητικοί οργανισμοί έχουν την ευθύνη να διερευνήσουν και να τιμωρήσουν τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων που διαπράχτηκε από άτομα που υπόκεινται στην αρμοδιότητά τους.

Αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων.

Πεπεισμένοι ότι, η αποτελεσματική καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων απαιτεί αυξημένη, ταχεία, βιώσιμη και δεόντως λειτουργική συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αναφερόμενοι στις προτάσεις της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη R(92)13rev για τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Χάρτη, CM/Rec (2010)9 για τον αναθεωρημένο κώδικα αθλητικής δεοντολογίας, REC (2005)8 για τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και CM/Rec (2011) 10 για την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού αναφορικά με την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων δηλαδή τους προσυνεννοημένους αγώνες.

Υπό το πρίσμα των εργασιών και συμπερασμάτων των ακόλουθων διασκέψεων:

- Της 11ης διάσκεψης των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αρμόδιων για τον αθλητισμό που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2008.

- Της 18ης άτυπης διάσκεψης των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αρμόδιων για τον αθλητισμό (Baku 22 Σεπτεμβρίου 2010) για την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων (προσυνεννοημένοι αγώνες).

- Της 12ης διάσκεψης των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αρμόδιων για τον αθλητισμό (Βελιγράδι Μάρτιος του 2012) και ειδικότερα σε σχέση με τη δημιουργία του νέου διεθνούς νομικού εργαλείου κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αγώνων.

- Της 5ης διεθνούς διάσκεψης της ΟΥΝΕΣΚΟ των Υπουργών και ανώτατων οργάνων αρμόδιων για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό (MINEPSV).

Πεπεισμένοι ότι, ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών, αθλητικών σωματείων, διοργανωτών αγώνων και φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της εμπιστοσύνης είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναφύονται από το πρόβλημα της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων.

Αναγνωρίζοντας ότι, ο αθλητισμός, ο οποίος βασίζεται στον δίκαιο και με ίσους όρους ανταγωνισμό, είναι απρόβλεπτος από τη φύση του και απαιτεί να αντιμετωπίζονται δυναμικά και αποτελεσματικά οι ηθικά παράτυπες πρακτικές και συμπεριφορές.

Τονίζοντας την πεποίθησή τους ότι, η συνεπής εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και δεοντολογίας στον αθλητισμό είναι σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην εξάλειψη της διαφθοράς, χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων και άλλων μορφών κακής πρακτικής στον αθλητισμό.

Αναγνωρίζοντας ότι, σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας του αθλητισμού, οι αθλητικοί οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τον αθλητισμό και έχουν αυτορρυθμιστικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες στη μάχη ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, αλλά και ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει, εφόσον απαιτείται, να προστατεύουν την ακεραιότητα των αγώνων.

Αναγνωρίζοντας ότι, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του αθλητικού στοιχήματος και ειδικότερα του παράνομου αθλητικού στοιχήματος αυξάνει τους κινδύνους χειραγώγησης. Λαμβανομένου υπόψη ότι, η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων μπορεί να σχετίζεται ή μη με το αθλητικό στοίχημα, να συνδέεται ή όχι με ποινικά αδικήματα και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλες τις περιπτώσεις.

Επισημαίνοντας ότι, το περιθώριο της διακριτικής ευχέρειας την οποία απολαμβάνουν τα κράτη εντός του πλαισίου του εφαρμοστέου δικαίου για να αποφασίσουν για την πολιτική τους αναφορικά με το αθλητικό στοίχημα.

Συμφώνησαν ως ακολούθως:

Κεφάλαιο Ι - Σκοπός, κατευθυντήριες αρχές, ορισμοί

Άρθρο 1 - Σκοπός και κύριοι στόχοι

1. Ο σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων για την προστασία της ακεραιότητας και της αθλητικής δεοντολογίας σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας του αθλητισμού.

2. Για τον σκοπό αυτό, οι κύριοι στόχοι της σύμβασης αυτής είναι:

α. Η πρόληψη, εξάλειψη και τιμωρία της εθνικής και διακρατικής χειραγώγησης εθνικών και διεθνών αθλητικών αγώνων.

β. η προώθηση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών καθώς και με οργανισμούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό και το αθλητικό στοίχημα.

Άρθρο 2 - Κατευθυντήριες αρχές

1. Η μάχη κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων θα διασφαλίσει τον σεβασμό, μεταξύ άλλων, των κάτωθι αρχών:

α. των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

β. της νομιμότητας

γ. της αναλογικότητας

δ. της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων

Άρθρο 3 - Ορισμοί

Για τους σκοπούς της σύμβασης αυτής:

1. Ως «Αθλητικός αγώνας» νοείται οιοδήποτε αθλητικό γεγονός που οργανώνεται σύμφωνα με τους κανόνες που τίθενται από αθλητικό οργανισμό ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στη Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 31.2. και οργανώνεται από διεθνή αθλητικό οργανισμό ή, όπου απαιτείται, από άλλο αρμόδιο αθλητικό οργανισμό.

2. Ως «Αθλητικός οργανισμός» νοείται οιοσδήποτε οργανισμός που διευθύνει τον αθλητισμό ή ένα συγκεκριμένο άθλημα και εμφανίζεται στην λίστα που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 31.2 καθώς και οι συνδεδεμένοι με αυτόν οργανισμοί σε εθνικό ή ηπειρωτικό επίπεδο, εφόσον είναι απαραίτητο.

3. Ως «Φορέας διοργάνωσης αγώνων» νοείται οιοσδήποτε αθλητικός οργανισμός ή οιοδήποτε άλλο άτομο, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, που διοργανώνει αθλητικούς αγώνες.

4. Ως «Χειραγώγηση αθλητικών αγώνων» νοείται μια σκόπιμη συμφωνία, δια πράξεως ή παραλείψεως που στοχεύει στην αθέμιτη αλλοίωση του αποτελέσματος ή της εξέλιξης του αθλητικού αγώνα με σκοπό να άρει εν όλω ή εν μέρει την απρόβλεπτη φύση του προαναφερθέντος αθλητικού αγώνα με σκοπό την απόκτηση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος για τον ίδιο ή για άλλους.

5. Ως «Αθλητικό στοίχημα» νοείται οιοδήποτε χρηματικό στοίχημα με την προσδοκία χρηματικού επάθλου το οποίο εξαρτάται από τη μελλοντική και αβέβαιη έκδοση αθλητικού αγώνα. Ειδικότερα:

α. Ως «παράνομο αθλητικό στοίχημα» νοείται κάθε δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού ο τύπος ή ο φορέας εκμετάλλευσης της οποίας δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής.

β. Ως «παράτυπο αθλητικό στοίχημα» νοείται οιαδήποτε δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού που δεν συνάδει με τα συνήθη ή αναμενόμενα πρότυπα στην εν λόγω αγορά ή σχετίζεται με στοίχημα για αγώνες, η εξέλιξη των οποίων έχει ασυνήθη χαρακτηριστικά.

γ. Ως «ύποπτο αθλητικό στοίχημα» νοείται οιαδήποτε δραστηριότητα αθλητικού στοιχήματος που σύμφωνα με βάσιμα και αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία φαίνεται να συνδέεται με χειραγώγηση του αθλητικού αγώνα για τον οποίο προσφέρεται.

6. Ως «Συντελεστής αγώνα» νοείται οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ανήκει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Ως «αθλητής» νοείται οιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων που συμμετέχει σε αθλητικό αγώνα.

β. Ως «προσωπικό υποστήριξης αθλητών» νοείται οιοσδήποτε προπονητής, εκπαιδευτής, μάνατζερ, πράκτορας, το προσωπικό ομάδας, στέλεχος ομάδας, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό που εργάζεται με ή θεραπεύει αθλητές που συμμετέχουν ή προετοιμάζονται για τις αθλητικές διοργανώσεις και όλα τα άλλα άτομα που εργάζονται με τους αθλητές.

γ. Ως «παράγοντας» νοείται οιοδήποτε άτομο που είναι ιδιοκτήτης, μέτοχος ή ανώτατο στέλεχος ή μέλος προσωπικού που οργανώνει και προωθεί αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και οι διαιτητές, τα μέλη κριτικών επιτροπών και οιαδήποτε άλλα πιστοποιημένα άτομα.

Ο όρος καλύπτει επίσης τα ανώτατα στελέχη και το προσωπικό διεθνών αθλητικών οργανισμών ή όπου απαιτείται άλλους αρμόδιους αθλητικούς οργανισμούς που αναγνωρίζουν τον αγώνα.

7. Ως «Εκ των έσω πληροφορία» νοείται οιαδήποτε πληροφορία για αγώνα που κατέχει ένα άτομο λόγω της θέσης του/της σε σχέση με οιοδήποτε άθλημα ή αγώνα, με εξαίρεση τις πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή είναι γνωστές στο κοινό και είναι εύκολα προσβάσιμες στους ενδιαφερομένους ή αποκαλύπτονται σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που διέπουν τη σχετική διοργάνωση.

Κεφάλαιο ΙΙ - Πρόληψη, συνεργασία και άλλα μέτρα

Άρθρο 4 - Εσωτερικός συντονισμός

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συντονίζει τις πολιτικές και ενέργειες όλων των δημόσιων ενδιαφερομένων αρχών για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τις αθλητικές οργανώσεις, τους φορείς διοργάνωσης αγώνων και τους πράκτορες αθλητικών στοιχημάτων να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων και, όπου απαιτείται, αναθέτει σε αυτούς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 5 - Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με αθλητικούς οργανισμούς, πράκτορες αθλητικών στοιχημάτων, φορείς διοργάνωσης αγώνων και άλλους σχετικούς οργανισμούς - για τον εντοπισμό, την ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει αθλητικούς οργανισμούς, πράκτορες αθλητικών στοιχημάτων, φορείς διοργάνωσης αγώνων και άλλους σχετικούς αθλητικούς οργανισμούς να θεσπίσουν διαδικασίες και κανόνες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων και υιοθετεί, όπου απαιτείται, νομοθετικά ή άλλα μέτρα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 6 - Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα για την ενίσχυση της μάχης ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.

Άρθρο 7 - Αθλητικοί οργανισμοί και φορείς διοργάνωσης αγώνων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει τους αθλητικούς οργανισμούς και φορείς διοργάνωσης αγώνων να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν κανόνες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων καθώς και αρχές χρηστής διακυβέρνησης που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:

α. την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων που περιλαμβάνει:

- απαγόρευση στους συντελεστές αγώνων να στοιχηματίζουν σε αθλητικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν.

- απαγόρευση κατάχρησης ή διάδοσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

β. συμμόρφωση των αθλητικών οργανισμών και των συνδεδεμένων με αυτούς μελών με όλες τις συμβατικές τους ή άλλες υποχρεώσεις.

γ. την υποχρέωση των συντελεστών αγώνων να αναφέρουν αμέσως οιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, συμβάν, ενθάρρυνση ή προσέγγιση που μπορεί να θεωρείται ως παράβαση των κανόνων ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει τους αθλητικούς οργανισμούς να υιοθετήσουν και εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουν:

α. μια ενισχυμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας των αθλητικών αγώνων που εκτίθενται σε κινδύνους χειραγώγησης.

β. ρυθμίσεις για την άμεση αναφορά περιστατικών ύποπτης δραστηριότητας που συνδέονται με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων στις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή στην εθνική πλατφόρμα.

γ. αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της αποκάλυψης πληροφοριών που αφορούν πιθανές ή πραγματικές περιπτώσεις χειραγώγησης αθλητικών αγώνων περιλαμβανομένης της επαρκούς προστασίας για τους πληροφοριοδότες.

δ. ενημέρωση των συντελεστών αγώνων συμπεριλαμβανομένων και των νεαρών αθλητών για τους κινδύνους της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων και τις προσπάθειες για την καταπολέμησή της, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διάδοσης των πληροφοριών.

ε. τον διορισμό των αρμόδιων παραγόντων για αθλητικούς αγώνες και ειδικότερα δικαστών και διαιτητών το αργότερο δυνατόν.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενθαρρύνει τους αθλητικούς του οργανισμούς και μέσω αυτών τους διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς να εφαρμόσουν συγκεκριμένες, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές πειθαρχικές κυρώσεις και μέτρα για παραβιάσεις των εσωτερικών του κανόνων κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων και ειδικότερα αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και να δι-

ασφαλίζουν επίσης αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από άλλους αθλητικούς οργανισμούς και ειδικότερα σε άλλες χώρες.

4. Η πειθαρχική ευθύνη που καθορίζεται από αθλητικούς οργανισμούς δεν αποκλείει οποιαδήποτε ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη.

Άρθρο 8 - Μέτρα που αφορούν τη χρηματοδότηση των αθλητικών οργανισμών

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί νομοθετικά ή άλλα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για να διασφαλίσει την απαιτούμενη διαφάνεια αναφορικά με τη χρηματοδότηση αθλητικών οργανισμών που υποστηρίζονται οικονομικά από το συμβαλλόμενο μέρος.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει τη δυνατότητα παροχής βοήθειας προς τους αθλητικούς οργανισμούς για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης των κατάλληλων μηχανισμών.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει, εφόσον είναι αναγκαίο, το ενδεχόμενο να αναστείλει την οικονομική στήριξη ή να ζητήσει από αθλητικούς οργανισμούς να αναστείλουν την οικονομική στήριξη προς συντελεστές αγώνων στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις για χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της κύρωσης.

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, εφόσον απαιτείται, λαμβάνει μέτρα αναστολής μέρους ή του συνόλου της οικονομικής ή άλλης στήριξης προς οποιονδήποτε αθλητικό οργανισμό που δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων.

Άρθρο 9 - Μέτρα για τη ρυθμιστική αρχή στοιχήματος ή άλλη υπεύθυνη αρχή ή αρχές.

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσδιορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές, στις οποίες ανατίθεται κατά τον νόμο η εφαρμογή των κανονισμών για το αθλητικό στοίχημα και η εφαρμογή των σχετικών μέτρων για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων αναφορικά με το αθλητικό στοίχημα, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση:

α. Της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες αρμόδιες αρχές ή με μια εθνική πλατφόρμα για παράνομα, παράτυπα ή ύποπτα αθλητικά στοιχήματα, καθώς και για παραβιάσεις των κανονισμών που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση ή θεσπίζονται σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή.

β. Του περιορισμού της προσφοράς αθλητικών στοιχημάτων μετά από διαβούλευση με τους εθνικούς αθλητικούς οργανισμούς και φορείς αθλητικών στοιχημάτων, ειδικότερα αποκλείοντας αθλητικούς αγώνες:

- που προορίζονται για όσους είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών,

- όταν οι οργανωτικές συνθήκες και/ή τα στοιχήματα με αθλητικούς όρους είναι ανεπαρκείς.

γ. Της εκ των προτέρων παροχής πληροφοριών για τα είδη και τα αντικείμενα των προϊόντων του αθλητικού στοιχήματος στους φορείς διοργάνωσης αγώνων προς υποστήριξη των προσπαθειών τους να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους χειραγώγησης του αθλητισμού εντός του πλαισίου των αγώνων που διοργανώνουν.

δ. Της συστηματικής χρήσης σε αθλητικά στοιχήματα τρόπων πληρωμής που επιτρέπουν τον εντοπισμό των χρηματικών ροών πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο που καθορίζει κάθε συμβαλλόμενο μέρος και συγκεκριμένα τον εντοπισμό των αποστολέων, των παραληπτών και των ποσών.

ε. Μηχανισμών σε συνεργασία με και μεταξύ αθλητικών οργανισμών και, όπου απαιτείται, με πράκτορες στοιχήματος, για να αποτρέψουν τους συντελεστές αγώνων να στοιχηματίζουν σε αθλητικές διοργανώσεις που παραβιάζουν τους σχετικούς αθλητικούς κανόνες ή το εφαρμοστέο δίκαιο.

στ. Αναστολής του στοιχηματισμού σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για αγώνες για τους οποίους έχει εκδοθεί η σχετική προειδοποίηση.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιεί στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης την επωνυμία και τη διεύθυνση της αρχής ή των αρχών που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10 - Φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί νομοθετικά ή άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων και κατάχρησης εκ των έσω πληροφοριών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται με την παροχή προϊόντων αθλητικού στοιχήματος και ειδικότερα μέσω περιορισμών για:

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην παροχή προϊόντων αθλητικού στοιχήματος στοιχηματίζοντας στα δικά τους προϊόντα.

β. Κατάχρηση θέσης ως χορηγού ή συνιδιοκτήτη ενός αθλητικού οργανισμού για τη διευκόλυνση χειραγώγησης αθλητικών αγώνων ή καταχρηστικής χρήσης εκ των έσω πληροφοριών.

γ. Τους συντελεστές αγώνων που εμπλέκονται στην κατάρτιση αποδόσεων στοιχήματος για αγώνα στον οποίον συμμετέχουν.

δ. Την προσφορά στοιχημάτων από οιονδήποτε φορέα εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος ή συντελεστή αγώνα που ελέγχει φορέα διοργάνωσης ή συντελεστή αγώνα καθώς και από οιονδήποτε φορέα εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος που ελέγχεται από φορέα διοργάνωσης ή συντελεστή αγώνα για αγώνα στον οποίον εμπλέκονται ο εν λόγω φορέας διοργάνωσης ή συντελεστής.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης του αθλητικού στοιχήματος και μέσω αυτών τους διεθνείς οργανισμούς φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος ώστε να ευαισθητοποιήσουν τους ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους τους για τις συνέπειες και τον αγώνα για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διάδοσης πληροφοριών.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί νομοθετικά ή άλλα μέτρα τα οποία θεωρεί απαραίτητα, ώστε να υποχρεούνται οι φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα στη ρυθμιστική αρχή στοιχήματος, σε άλλη αρμόδια αρχή ή αρχές ή στην εθνική πλατφόρμα.

Άρθρο 11 - Καταπολέμηση του παράνομου αθλητικού στοιχήματος

1. Με σκοπό την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, κάθε συμβαλλόμενο μέρος διερευνά τη λήψη των πλέον κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση των φορέων του παράνομου αθλητικού στοιχήματος και εξετάζει την υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της αντίστοιχης δικαιοδοσίας, όπως:

α. Κλείσιμο ή άμεσος και έμμεσος περιορισμός πρόσβασης στους παράνομους εξ αποστάσεως φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος και κλείσιμο των παράνομων επιτόπιων φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος εντός της δικαιοδοσίας του συμβαλλόμενου μέρους.

β. Παρεμπόδιση των χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ παράνομων φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος και καταναλωτών.

γ. Απαγόρευση διαφήμισης των παράνομων φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος.

δ. Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τους κινδύνους που συνδέονται με το παράνομο αθλητικό στοίχημα.

Κεφάλαιο ΙΙΙ - Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 12 - Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών, αθλητικών οργανισμών και φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, κάθε συμβαλλόμενο μέρος διευκολύνει, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών, των αθλητικών οργανισμών, των φορέων διοργάνωσης αγώνων, των φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος και των εθνικών πλατφορμών. Ειδικότερα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεσπίσει μηχανισμούς για την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, όταν αυτές ενδέχεται να βοηθήσουν στην εκτίμηση του κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 5 και συγκεκριμένα στην εκ των προτέρων παροχή πληροφοριών για τα είδη και το αντικείμενο των προϊόντων στοιχήματος στους φορείς διοργάνωσης αγώνων και στην έναρξη ή διεξαγωγή ερευνών ή διαδικασιών αναφορικά με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.

2. Κατόπιν αιτήματος, ο παραλήπτης των πληροφοριών αυτών γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στον οργανισμό ή στην αρχή προς την οποία κοινοποιεί τις πληροφορίες, τη συνέχεια που δόθηκε στην κοινοποίηση αυτή.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διερευνά πιθανούς τρόπους ανάπτυξης ή ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του αγώνα για την καταπολέμηση του παράνομου αθλητικού στοιχήματος σύμφωνα με το άρθρο 11 της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 13 - Εθνική πλατφόρμα

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει μια εθνική πλατφόρμα για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Η εθνική πλατφόρμα έχει, σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων τις εξής λειτουργίες:

α. χρησιμεύει ως κόμβος πληροφοριών, συλλέγοντας και διαδίδοντας πληροφορίες σχετικές με τη μάχη ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων στους σχετικούς οργανισμούς και στις αρχές.

β. συντονίζει τη μάχη ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.

γ. λαμβάνει, συγκεντρώνει και αναλύει τις πληροφορίες για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες που πραγματοποιούνται στην επικράτεια του συμβαλλόμενου μέρους και κατά περίπτωση όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει προειδοποιήσεις.

δ. διαβιβάζει πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή προς τις δημόσιες αρχές ή σε αθλητικούς οργανισμούς και/ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος.

ε. συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο περιλαμβανομένων των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιεί στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης την επωνυμία και τη διεύθυνση της εθνικής πλατφόρμας.

Άρθρο 14 - Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί όποια νομοθετικά και άλλα μέτρα ενδέχεται να είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουν ότι, όλες οι ενέργειες κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων συμμορφώνονται με τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς νόμους και πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί όποια νομοθετικά ή άλλα μέτρα ενδέχεται να είναι αναγκαία για να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες αρχές και οι οργανισμοί που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι, κατά τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, ανεξαρτήτως της φύσης των ανταλλαγών αυτών, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αρχές της νομιμότητας, της καταλληλότητας, της συνάφειας και της ακρίβειας και επίσης η ασφάλεια των δεδομένων και τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προβλέπει στους νόμους του ότι οι δημόσιες αρχές και οι οργανισμοί που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η ανταλλαγή δεδομένων για τους σκοπούς της σύμβασης αυτής δεν υπερβαίνει το ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη των δεδηλωμένων σκοπών της ανταλλαγής.

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καλεί τις διάφορες δημόσιες αρχές και οργανισμούς, που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή, να παρέχουν τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την ασφάλεια των ανταλλασσόμενων δεδομένων και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητάς τους, καθώς και της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων και της ταυτοποίησης των χρηστών τους.

Κεφάλαιο IV - Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και συνεργασία αναφορικά με την επιβολή του νόμου

Άρθρο 15 - Ποινικά αδικήματα σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διασφαλίζει ότι, το εθνικό του δίκαιο προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων όταν αυτή εμπεριέχει πρακτικές καταναγκασμού, διαφθοράς ή εξαπάτησης, όπως καθορίζονται από το εθνικό του δίκαιο.

Άρθρο 16 - Νομιμοποίηση των προσόδων των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την χειραγώγηση αθλητικών διοργανώσεων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί όποια νομοθετικά ή άλλα μέτρα ενδέχεται να είναι αναγκαία για τον χαρακτηρισμό ως ποινικών αδικημάτων, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, των συμπεριφορών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Ξέπλυμα, την Έρευνα, την Κατάσχεση και τη Δήμευση των Προσόδων Εγκλήματος και για τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (2005 CETS αρ. 198), στο άρθρο 6 παρ. 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (2000) ή στο άρθρο 23 παρ. 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2003), σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε αυτά, όταν από το κύριο αδίκημα υπάρχουν οφέλη από αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 17 της παρούσας σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, σε περιπτώσεις εκβιασμού, διαφθοράς και απάτης.

2. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το εύρος των αδικημάτων που θα καλύπτονται ως κύρια αδικήματα της παρ. 1, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, πώς θα ορίσει τα αδικήματα αυτά και τη φύση οιουδήποτε ειδικότερου στοιχείου που τα καθιστά σοβαρά.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει την ένταξη της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων στο οικείο πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απαιτώντας από τους φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος να εφαρμόζουν δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες, να τηρούν αρχεία και να υπόκεινται σε απαιτήσεις αναφοράς.

Άρθρο 17 - Συνέργεια και υποκίνηση

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για την καθιέρωση ως ποινικών αδικημάτων, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, εφόσον διαπράττεται εκ προθέσεως, της συνέργειας και της υποκίνησης της διάπραξης οποιουδήποτε από τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 15 της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 18 - Εταιρική ευθύνη

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υιοθετεί νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι, νομικό πρόσωπο θα ευθύνεται για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως 17 της σύμβασης αυτής, που διαπράττονται προς όφελός του από οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει ηγετική θέση εντός του νομικού προσώπου με βάση:

α. Εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου

β. Εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου

γ. Εξουσία άσκησης ελέγχου επί του νομικού προσώπου.

2. Με την επιφύλαξη των αρχών δικαίου του συμβαλλόμενου μέρους, η ευθύνη ενός νομικού προσώπου μπορεί να είναι ποινική, αστική ή διοικητική.

3. Εκτός των περιπτώσεων που ήδη προβλέπονται στην παράγραφο 1, κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι, ένα νομικό πρόσωπο θα ευθύνεται αν λόγω έλλειψης εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 15 έως 17 της παρούσας σύμβασης, προς όφελος του νομικού αυτού προσώπου, από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εξουσία του.

4. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη του φυσικού προσώπου που έχει διαπράξει το αδίκημα.

Κεφάλαιο V - Δικαιοδοσία, ποινική διαδικασία και μέτρα εκτέλεσης

Άρθρο 19 - Δικαιοδοσία

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θεσπίζει τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για την καθιέρωση της δικαιοδοσίας για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως 17 της παρούσας σύμβασης, όταν το αδίκημα διαπράττεται:

α. στην επικράτειά του ή

β. επί πλοίου που φέρει τη σημαία του ή

γ. σε αεροσκάφος νηολογημένο βάσει της νομοθεσίας του ή

δ. από υπήκοό του ή από άτομο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην επικράτειά του.

2. Κάθε κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή κατάθεσης της πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης με δήλωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να δηλώσει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μην εφαρμόσει ή να εφαρμόσει σε συγκεκριμένες μόνον περιπτώσεις τους κανόνες για τη δικαιοδοσία της παραγράφου 1 εδάφιο δ του άρθρου αυτού.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως 17 της σύμβασης αυτής για τις περιπτώσεις που ο φερόμενος ως υπαίτιος ευρίσκεται στην επικράτειά του και δεν μπορεί να εκδοθεί σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος με βάση την ιθαγένειά του/της.

4. Όταν περισσότερα του ενός συμβαλλόμενα μέρη ισχυρίζονται ότι έχουν δικαιοδοσία για τον φερόμενο υπαίτιο που αναφέρεται στα άρθρα 15 έως 17 της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη, όπου αυτό απαιτείται, διαβουλεύονται μεταξύ τους με σκοπό τον καθορισμό της πλέον αρμόζουσας δικαιοδοσίας για τους σκοπούς της ποινικής δίωξης.

5. Με την επιφύλαξη των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, η παρούσα σύμβαση δεν αποκλείει οποιαδήποτε ποινική, αστική και διοικητική δικαιοδοσία που ασκείται από συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

Άρθρο 20 - Μέτρα διασφάλισης των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θεσπίζει νομοθετικά ή άλλα μέτρα για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ άλλων, μέσω της ταχείας διατήρησης των αποθηκευμένων στοιχείων σε υπολογιστή, της ταχείας διατήρησης και δημοσιοποίησης των δεδομένων κίνησης, της έκδοσης διαταγών προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων, της έρευνας και κατάσχεσης των αποθηκευμένων δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, της συλλογής σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων κίνησης και της παρακολούθησης δεδομένων περιεχομένου σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο, κατά τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 15 έως 17 της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 21 - Μέτρα προστασίας

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει τη λήψη όποιων νομοθετικών μέτρων ενδέχεται να είναι αναγκαία για την παροχή αποτελεσματικής προστασίας σε:

α. Πρόσωπα που παρέχουν με καλή πίστη και με βάσιμους λόγους πληροφορίες που αφορούν τα αδικήματα των άρθρων 15 έως 17 της σύμβασης αυτής ή συνεργάζονται με άλλον τρόπο με τις ανακριτικές ή διωκτικές αρχές.

β. Μάρτυρες που καταθέτουν για τα αδικήματα αυτά.

γ. Μέλη της οικογένειας των ατόμων που αναφέρονται στα εδάφια α και β, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Κεφάλαιο VI - Κυρώσεις και μέτρα

Άρθρο 22 - Ποινικές κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι, για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως 17 της παρούσας σύμβασης, όταν διαπράττονται από φυσικά πρόσωπα, επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των αδικημάτων.

Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν ποινές στέρησης της ελευθερίας που μπορεί να οδηγήσουν σε έκδοση, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 23 - Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι νομικά πρόσωπα που υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 18 υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις περιλαμβανομένων χρηματικών κυρώσεων και πιθανώς και άλλα μέτρα όπως:

α. προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας.

β. θέση υπό δικαστική εποπτεία.

γ. δικαστική διαταγή εκκαθάρισης.

Άρθρο 24 - Διοικητικές κυρώσεις

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για πράξεις που επισύρουν κυρώσεις σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, τα οποία ενδέχεται να είναι αναγκαία για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων και μέτρων σε περίπτωση παραβιάσεων που διαπιστώνονται δυνάμει της παρούσας σύμβασης, κατόπιν διαδικασιών που έχουν κινηθεί από τις διοικητικές αρχές,

στις περιπτώσεις όπου η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει την εφαρμογή διοικητικών μέτρων. Αυτό μπορεί να γίνει από τη ρυθμιστική αρχή για τα στοιχήματα ή άλλη αρμόδια αρχή ή αρχές σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

Άρθρο 25 - Κατάσχεση και δήμευση

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, τα οποία επιτρέπουν την κατάσχεση και τη δήμευση:

α. των εμπορευμάτων, εγγράφων και άλλων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 15 έως 17 της σύμβασης αυτής.

β. των εσόδων που προκύπτουν από τα εν λόγω αδικήματα, ή περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχης αξίας με αυτά τα έσοδα.

Κεφάλαιο VII - Διεθνής συνεργασία σε δικαστικά και άλλα θέματα

Άρθρο 26 - Μέτρα με στόχο τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους, στον ευρύτερο δυνατό βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις και ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν με βάση μια ενιαία και αμοιβαία νομοθεσία, καθώς και σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, για τους σκοπούς της έρευνας, της δίωξης και της δικαστικής διαδικασίας αναφορικά με τα αδικήματα των άρθρων 15 έως 17 της σύμβασης αυτής, περιλαμβανομένης της κατάσχεσης και της δήμευσης.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς συμβάσεις για την έκδοση και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα και σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, αναφορικά με τα αδικήματα των άρθρων 15 έως 17 της σύμβασης αυτής.

3. Σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, όπου το διττό αξιόποινο είναι απαίτηση, η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, ανεξαρτήτως του αν το δίκαιο του κράτους προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση κατατάσσει το αδίκημα στην ίδια κατηγορία ή χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο για την ονομασία του αδικήματος με το αιτούν κράτος, εφόσον η συμπεριφορά από την οποία προκύπτει το αδίκημα για το οποίο ζητείται αμοιβαία δικαστική συνδρομή ή έκδοση συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της νομοθεσίας και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο θέτει τον όρο της ύπαρξης σύμβασης ως προϋπόθεση για να προβεί σε έκδοση ή αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις, λάβει αίτημα για έκδοση ή δικαστική συνδρομή από συμβαλλόμενο μέρος που δεν έχει συνάψει μια τέτοια σύμβαση μαζί του, μπορεί, ενεργώντας σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπει το εθνικό του δίκαιο, να θεωρήσει την παρούσα σύμβαση ως νομική βάση για έκδοση και αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικά θέματα, αναφορικά με τα αδικήματα των άρθρων 15 έως 17 της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 27 - Άλλα μέτρα διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά την πρόληψη

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει προσπάθεια για να εντάξει, κατά περίπτωση, την πρόληψη και την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων σε προγράμματα συνδρομής προς όφελος τρίτων κρατών.

Άρθρο 28 - Διεθνής συνεργασία με διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνεργάζεται, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, με διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων.

Κεφάλαιο VIII - Παρακολούθηση

Άρθρο 29 - Παροχή πληροφοριών

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαβιβάζει στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα νομοθετικά ή άλλα μέτρα που έλαβε με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τους όρους της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 30 - Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης

1. Για τους σκοπούς της σύμβασης αυτής, συστήνεται δια της παρούσας Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης από έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των δημόσιων αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον αθλητισμό, την επιβολή του νόμου ή τη ρύθμιση των στοιχημάτων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει μία ψήφο.

3. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και άλλες διακυβερνητικές επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, διορίζουν έναν αντιπρόσωπο στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης με σκοπό να συνεισφέρουν σε μια πολυτομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης απευθύνει πρόσκληση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με ομόφωνη απόφαση σε οιοδήποτε κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση, διεθνή οργανισμό ή φορέα να εκπροσωπείται από έναν παρατηρητή στις συνεδριάσεις της. Οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης συγκαλούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πρώτη συνεδρίαση συγκαλείται το συντομότερο πρακτικά δυνατόν και σε οποιαδήποτε περίπτωση εντός ενός έτους μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης. Στη συνέχεια συνεδριάζει οποτεδήποτε το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον των συμβαλλόμενων μερών ή ο Γενικός Γραμματέας.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύμβασης αυτής, η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης καταρτίζει και υιοθετεί, κατόπιν συναίνεσης, τον οικείο εσωτερικό κανονισμό.

6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης επικουρείται στην εκτέλεση των καθηκόντων της από τη Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Άρθρο 31- Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης αυτής.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης υιοθετεί και τροποποιεί τη λίστα των αθλητικών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και διασφαλίζει τη δημοσίευσή της κατά τον κατάλληλο τρόπο.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης ειδικότερα:

α. Προτείνει στα συμβαλλόμενα μέρη μέτρα που θα πρέπει να λάβουν για τους σκοπούς της σύμβασης αυτής και ειδικότερα αυτά που αφορούν τη διεθνή συνεργασία.

β. Όταν απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις στα συμβαλλόμενα μέρη, μετά από τη δημοσίευση επεξηγηματικών εγγράφων και μετά από προηγούμενη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αθλητικών οργανισμών και των φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος και ειδικότερα σχετικά με:

- τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι αθλητικοί οργανισμοί και οι φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος με σκοπό να επωφεληθούν από την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της σύμβασης αυτής.

- άλλους τρόπους για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών αρμόδιων δημόσιων αρχών, των αθλητικών οργανισμών και των φορέων εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος όπως αναφέρεται στη σύμβαση αυτή.

γ. Γνωστοποιεί στους διεθνείς οργανισμούς και στο κοινό τις δραστηριότητες στις οποίες προέβη εντός του πλαισίου της σύμβασης αυτής.

δ. Συντάσσει γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Υπουργών κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε μη κράτους - μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα κληθεί από την επιτροπή των Υπουργών να υπογράψει τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2.

4. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να οργανώνει συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων.

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, με προηγούμενη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων μερών, διοργανώνει επισκέψεις στα συμβαλλόμενα μέρη.

Κεφάλαιο ΙΧ - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 32 - Υπογραφή και έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τον Πολιτισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μη μέλη - κράτη τα οποία έχουν συμμετάσχει στην κατάρτισή της ή απολαύουν καθεστώτος παρατηρητή στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

2. Η παρούσα σύμβαση θα είναι επίσης ανοικτή για υπογραφή από οιοδήποτε άλλο μη μέλος-κράτος του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής Υπουργών. Η απόφαση για την πρόσκληση των μη μελών - κρατών να υπογράψουν τη σύμβαση θα ληφθεί με την προβλεπόμενη από το άρθρο 20 στοιχείο δ του καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης πλειοψηφία και με την ομόφωνη ψήφο των εκπροσώπων των συμβαλλομένων κρατών που δικαιούνται να μετέχουν στην Επιτροπή Υπουργών, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, μόλις αυτή συσταθεί.

3. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

4. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία που πέντε υπογράφοντες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τριών κρατών - μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασαν τη συγκατάθεσή τους για δέσμευσή τους από τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3.

5. Αναφορικά με οιοδήποτε υπογράφον κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εκφράσει αργότερα τη συγκατάθεσή του να δεσμεύεται από τη σύμβαση, η ισχύς της σύμβασης θα αρχίσει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη της περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία της παροχής της συγκατάθεσής του να δεσμεύεται από τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3.

6. Συμβαλλόμενο μέρος που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης με τρόπο που θα αποφασισθεί από την Επιτροπή Υπουργών μετά από διαβούλευση με το συμβαλλόμενο αυτό μέρος.

Άρθρο 33 - Αποτελέσματα της σύμβασης και σχέση με άλλα διεθνή όργανα.

1. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών που απορρέουν από διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις που αφορούν ειδικά θέματα. Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες ήδη καταρτισθείσες συμφωνίες αναφορικά με την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης και συνάδουν με το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσας σύμβασης.

2. Η παρούσα σύμβαση συμπληρώνει ειδικότερα, όπου αυτό απαιτείται, τις ισχύουσες πολυμερείς ή διμερείς συνθήκες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των εξής συμβάσεων:

α. Της Ευρωπαϊκής σύμβασης έκδοσης (1957, ETS αρ. 24)

β. Της Ευρωπαϊκής σύμβαση για αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις (1959, ETS αρ. 30).

γ. Της Σύμβασης για τη νομιμοποίηση, την έρευνα, την κατάσχεση και τη δήμευση των προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (1990, ETS αρ. 141).

δ. Της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, την κατάσχεση και τη δήμευση των προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2005, ETS αρ. 198).

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα σύμβαση δύνανται να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συνθήκες μεταξύ τους για θέματα που σχετίζονται με τη σύμβαση αυτή με σκοπό τη συμπλήρωση ή ενίσχυση των διατάξεών της ή για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των αρχών που περιέχονται σε αυτήν.

4. Αν δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ήδη συνάψει σύμβαση για τα θέματα που ρυθμίζει η παρούσα σύμβαση ή έχουν συνάψει άλλου είδους σχέσεις αναφορικά με τέτοια θέματα, δικαιούνται επίσης να εφαρμόζουν την εν λόγω συνθήκη ή να ρυθμίσουν αναλόγως τις σχέσεις αυτές. Ωστόσο, στην περίπτωση που τα κράτη συνάπτουν σχέσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, σχετικά με θέματα που ρυθμίζει η τελευταία, οφείλουν να το πράττουν με τρόπο που δεν αντιτίθεται στους σκοπούς και τις αρχές της σύμβασης αυτής.

5. Καμία διάταξη της σύμβασης αυτής δεν θίγει άλλα δικαιώματα, περιορισμούς, υποχρεώσεις και ευθύνες των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 34 - Όροι και μέτρα διασφάλισης

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι η θέσπιση, η υλοποίηση και η εφαρμογή των εξουσιών και των διαδικασιών που προβλέπονται στα Κεφάλαια ΙΙ έως VII υπόκεινται σε όρους και μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται από το εθνικό του δίκαιο, που σκοπό έχουν τη δέουσα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και

των θεμελιωδών ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του 1966 για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και άλλες ισχύουσες διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ενσωματώνουν την αρχή της αναλογικότητας στο εθνικό τους δίκαιο.

2. Τέτοιοι όροι και μέτρα διασφάλισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, με βάση τη φύση της εκάστοτε διαδικασίας ή εξουσίας, μεταξύ άλλων, τη δικαστική ή άλλη ανεξάρτητη εποπτεία, την αιτιολόγηση της εφαρμογής, καθώς και τους περιορισμούς του αντικειμένου και της διάρκειας της εκάστοτε εξουσίας ή διαδικασίας.

3. Στον βαθμό που συνάδει με το δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα με την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει την επίδραση των εξουσιών και των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια αυτά, στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα έννομα συμφέροντα τρίτων μερών.

Άρθρο 35 - Εδαφική εφαρμογή

1. Οιοδήποτε κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί κατά το χρόνο της υπογραφής ή της κατάθεσης των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης να καθορίσει το έδαφος ή τα εδάφη, στα οποία θα εφαρμόζεται η σύμβαση αυτή.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, σε οιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, με δήλωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της σύμβασης αυτής σε οιοδήποτε άλλο καθοριζόμενο στη δήλωση έδαφος, για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι αρμόδιο ή εξ ονόματος του οποίου είναι εξουσιοδοτημένο να αναλάβει υποχρεώσεις. Όσον αφορά σε αυτό το έδαφος η ισχύς της σύμβασης θα αρχίσει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά από τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης από τον Γενικό Γραμματέα.

3. Οιαδήποτε δήλωση που έγινε σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους αναφορικά με οιοδήποτε καθοριζόμενο σε αυτήν έδαφος, μπορεί να ανακληθεί με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάκληση θα ισχύσει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά από τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 36 - Ομοσπονδιακή ρήτρα.

1. Ένα ομοσπονδιακό κράτος δύναται να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να αναλάβει υποχρεώσεις σύμφωνα με τα Κεφάλαια ΙΙ, IV, V και VI της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ της κεντρικής του κυβέρνησης και των κρατών που το απαρτίζουν ή άλλων παρόμοιων εδαφικών οντοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητα συνεργασίας, σύμφωνα με τα κεφάλαια III και VII.

2. Όταν ομοσπονδιακό κράτος επιφυλάσσεται δικαιώματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν μπορεί να εφαρμόσει τους όρους της επιφύλαξης αυτής για να αποκλείσει ή να περιορίσει σημαντικά τις υποχρεώσεις του για τη λήψη των μέτρων που τίθενται στα κεφάλαια ΙΙΙ και VII. Θα πρέπει γενικώς να προβλέπει μια ευρεία και αποτελεσματική δυνατότητα επιβολής των μέτρων αυτών.

3. Αναφορικά με τις διατάξεις της παρούσα σύμβασης, η εφαρμογή των οποίων υπόκειται στη δικαιοδοσία του εκάστοτε επιμέρους κράτους ή άλλης παρόμοιας εδαφικής οντότητας που δεν υποχρεούται από το συνταγματικό σύστημα της ομοσπονδίας να λάβει νομοθετικά μέτρα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενημερώνει για τις διατάξεις αυτές τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών, εκφράζοντας θετική γνώμη και τις παροτρύνει να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για να τεθούν σε ισχύ.

Άρθρο 37 - Επιφυλάξεις

1. Οιοδήποτε κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, με γραπτή γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μπορεί κατά τον χρόνο υπογραφής ή κατάθεσης της πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, να δηλώσει, ότι κάνει χρήση των επιφυλάξεων που προβλέπονται από τα άρθρα 19 παράγραφος 2 και 36 παράγραφος 1. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν μπορεί να υπάρξει.

2. Το συμβαλλόμενο μέρος που έχει επιφυλαχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ανακαλέσει την επιφύλαξη, μερικώς ή ολικώς, με γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάκληση ισχύει από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα. Αν στη γνωστοποίηση αναφέρεται ότι η ανάκληση της επιφύλαξης ισχύει από την καθοριζόμενη σε αυτήν ημερομηνία και η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη αυτής της λήψης της ειδοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα, η ανάκληση αυτή θα ισχύει από τη μεταγενέστερη αυτή ημερομηνία.

3. Το συμβαλλόμενο μέρος που επιφυλάσσεται, ανακαλεί, μερικώς ή ολικώς, την επιφύλαξη όταν το επιτρέψουν οι περιστάσεις.

4. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται να ζητά, κατά διαστήματα, από τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν προβεί σε μία ή περισσότερες επιφυλάξεις, λεπτομέρειες για την προοπτική ανάκλησης των επιφυλάξεων αυτών.

Άρθρο 38 - Τροποποιήσεις

1. Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης ή η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης δύνανται να προτείνουν τροποποιήσεις των άρθρων της σύμβασης αυτής.

2. Οιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση γνωστοποιείται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και διαβιβάζεται από αυτόν στα συμβαλλόμενα μέρη, στα κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα μη μέλη κράτη που έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση της σύμβασης αυτής ή απολαύουν καθεστώτος παρατηρητή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οιοδήποτε κράτος που έχει προσκληθεί να υπογράψει την παρούσα σύμβαση και στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη συνεδρίαση στην οποία θα εξετασθεί. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης υποβάλλει στην Επιτροπή Υπουργών τη γνώμη της επί της προτεινόμενης τροποποίησης.

3. Η Επιτροπή Υπουργών εξετάζει την προτεινόμενη τροποποίηση και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και μπορεί να υιοθετήσει την τροποποίηση με την προβλεπόμενη από το άρθρο 20 στοιχείο δ πλειοψηφία του καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης.

4. Το περιεχόμενο οιασδήποτε τροποποίησης που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού διαβιβάζεται στα συμβαλλόμενα μέρη για αποδοχή.

5. Οιαδήποτε τροποποίηση που υιοθετήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα μετά από τη λήξη ενός μηνός από τη γνωστοποίηση από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της αποδοχής της στον Γενικό Γραμματέα, τηρώντας τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες τους.

6. Αν μια τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Επιτροπή Υπουργών αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 5, ένα κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να εκφράσουν τη συναίνεσή τους να δεσμεύονται από τη σύμβαση χωρίς να αποδεχτούν συγχρόνως την τροποποίηση.

Άρθρο 39 - Επίλυση διαφορών

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, σε στενή συνεργασία με τις σχετικές διακυβερνητικές επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης ενημερώνεται για οποιαδήποτε δυσκολία αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, επιδιώκεται επίλυση της διαφοράς μέσω διαπραγμάτευσης, συμβιβασμού ή διαιτησίας ή με οποιοδήποτε άλλο ειρηνικό μέσο της επιλογής τους.

3. Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θεσπίζει, με τη συγκατάθεση των μερών, διαδικασίες διευθέτησης τις οποίες δύνανται να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση διαφοράς.

Άρθρο 40 - Καταγγελία

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2. Η καταγγελία θα ισχύει από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εκπνοή της τρίμηνης περιόδου μετά από την ημερομηνία της λήψης της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 41 - Γνωστοποίηση

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη, στα κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τον Πολιτισμό, στα κράτη που δεν είναι μέλη αλλά έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση της σύμβασης αυτής ή απολαύουν καθεστώτος παρατηρητή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιοδήποτε κράτος που έχει προσκληθεί να υπογράψει τη σύμβαση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32:

α. οιαδήποτε υπογραφή

β. την κατάθεση κάθε πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης

γ. οιαδήποτε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 32

δ. οιαδήποτε επιφύλαξη και άρση επιφύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 37

ε. οιαδήποτε δήλωση που έγινε σύμφωνα με το άρθρα 9 και 13

στ. οιαδήποτε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή επικοινωνία σχετική με τη σύμβαση αυτή.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι κάτωθι, νόμιμα εξουσιοδοτηθέντες για τον σκοπό αυτό, υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή.

Καταρτίσθηκε στο Magglingen/Macolin στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 στα αγγλικά και γαλλικά, αμφοτέρων των κειμένων εξίσου αυθεντικών, σε ένα μόνο αντίγραφο το οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα κράτη που δεν είναι μέλη και έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση της παρούσας σύμβασης ή απολαύουν καθεστώτος παρατηρητή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε κράτος το οποίο έχει κληθεί να υπογράψει την παρούσα σύμβαση.

ΜΕΡΟΣ Β΄

Άρθρο δεύτερο

Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) «Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων»

Στο άρθρο 41Γ του ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Η αστυνομική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου περί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί του οποίου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατόχου του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται το ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσης της παραβάσεως από τα αρμόδια όργανα της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα.».

Άρθρο τρίτο

Τροποποίηση του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

«Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων – Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων»

1. Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15, ως εξής:

«14. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 41Ε του παρόντος περί ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από άδεια της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής ή του αθλητικού Εισαγγελέα, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, μέσω κινητών συσκευών καταγραφής ήχου ή εικόνας ή οποιωνδήποτε άλλων ειδικών τεχνικών μέσων, ψηφιακών ή μη, οπτικής ή ηχητικής καταγραφής, εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, στις οποίες διεξάγεται οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση, καθώς και στους περιβάλλοντες χώρους αυτών, συμπεριλαμβανομένων των χώρων, ανοικτών ή κλειστών, που οδηγούν στα αποδυτήρια και στα γραφεία των αθλητών, των αξιωματούχων και των αθλητικών παραγόντων, πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης, για την αντιμετώπιση πράξεων βίας και ποινικών αδικημάτων με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης, της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της επιβολής και της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή περιοριστικών όρων. Για το σύννομο της συλλογής και επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων απαραίτητη είναι η προηγούμενη σχετική ενημέρωση του φίλαθλου κοινού. Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με ευδιάκριτη αναγραφή επί του εισιτηρίου, με νακοινώσεις σε σταθερές ή κινητές πινακίδες, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, με ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα των αθλητικών εγκαταστάσεων, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης ή με σχετική ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). O υλικός ή ψηφιακός φορέας στον οποίο ενσωματώνεται το αποδεικτικό υλικό αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και περιοριστικών όρων. Το περιεχόμενο του υλικού ή του ψηφιακού φορέα διαγράφεται οριστικά ή ο υλικός ή ο ψηφιακός φορέας καταστρέφεται ολοσχερώς μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διατήρηση και χρήση του περιεχόμενου του υλικού ή ψηφιακού φορέα για χρονικό διάστημα πέραν των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται, κατόπιν αιτιολογημένης διάταξης του αρμόδιου Εισαγγελέα, μόνον για τους σκοπούς της διερεύνησης, της ανίχνευσης, της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της αμετάκλητης επιβολής ποινικών κυρώσεων και της εκτέλεσης ποινών ή περιοριστικών όρων. Μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών το περιεχόμενο του υλικού ή του ψηφιακού φορέα διαγράφεται οριστικά ή ο υλικός ή ο ψηφιακός φορέας καταστρέφεται ολοσχερώς, χωρίς καθυστέρηση, με διάταξη του χορηγήσαντος την άδεια για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία Εισαγγελέα. Οι διατάξεις του άρθρου 5 και του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) τυγχάνουν, εν προκειμένω, εφαρμογής.

15. Για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούμενης παραγράφου και την αντιμετώπιση, σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παραγράφου αυτής, πράξεων βίας που με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα για την αντιμετώπιση πράξεων βίας με σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο, επιτρέπεται στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο ή σε τηλεοπτικό δίκτυο. Το εδάφιο δ΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως. Τα εδάφια β΄, γ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της ίδιας παραγράφου δεν εφαρμόζονται.».

2. Οι παράγραφοι 15, 16, 17, 18 και 19 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 αναριθμούνται σε 16, 17, 18, 19 και 20 αντιστοίχως.

Άρθρο τέταρτο

Τροποποίηση του άρθρου 41ΣΤ παράγραφος 2 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) «Αδικήματα βίας

με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις»

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«2α. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:

α) χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που

συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,».

2. Στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 10, ως εξής:

«10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και όταν τα εγκλήματα, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο, τελούνται σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση.».

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Άρθρο πέμπτο

Τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

«Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί»

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.».

Άρθρο έκτο

Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) «Κανονισμοί»

Το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς Κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής του προς έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ο Κανονισμός θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν με διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ο κανονισμός αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία προκειμένου να συμμορφωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Αν η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί εντός δύο ( 2) μηνών από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναστολή της τακτικής επιχορήγησης της ομοσπονδίας και αν παρέλθουν δύο (2) επιπλέον μήνες από την περί αναστολής της επιχορήγησης απόφαση, χωρίς η ομοσπονδία να έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της.».

Άρθρο έβδομο

Αναστολή ισχύος διατάξεων που εισήχθησαν με το ν. 4603/2019 (Α΄ 48)

1. Αναστέλλεται η ισχύς των κάτωθι διατάξεων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2725/1999, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48),

β) του άρθρου 5 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48),

γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48),

δ) του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48),

ε) των δυο (2) τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, τα οποία προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48),

στ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48),

ζ) του άρθρου 24 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48) και

η) της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48).

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής της προηγούμενης παραγράφου, τα άρθρα 4, 5, 13, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 θα ισχύουν υπό τη μορφή που είχαν προτού αντικατασταθούν αντιστοίχως δυνάμει των άρθρων 26, 28 και 30 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48).

3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των ενώσεων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας. Εάν πρόκειται για αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών εκλέγονται από το σώμα της οικείας Γ.Σ.. Η παρούσα ρύθμιση κατισχύει κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στα καταστατικά των αντίστοιχων αθλητικών φορέων.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48) καταργείται.

Άρθρο όγδοο

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) «Διοικητικό Συμβούλιο»

Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48), τροποποιείται ως εξής:

«7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές πλήρους ή μερικής θητείας. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατ’ εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με ειδικές ανάγκες ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας.».

Άρθρο ένατο

Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) «Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων

και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων»

Στο άρθρο 56 του ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος που φέρει τον αριθμό 12 και έχει ως εξής:

«12. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αφορά τη διαδικασία της εκμισθώσεως ή της με αντάλλαγμα παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οποιοδήποτε ολυμπιακό συγκρότημα δύναται, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί η χρήση του με αντάλλαγμα σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος, εφόσον η υποψήφια μισθώτρια ή παραχωρησειούχος Α.Α.Ε. υποβάλλει συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της ολυμπιακής εγκαταστάσεως και αναλάβει όλες τις δαπάνες αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της, καθώς και τις δαπάνες της λειτουργίας και συντήρησής της. Για τον προσδιορισμό της Εκτιμώμενης Μισθωτικής Αξίας (Ε.Μ.Α.) του προς εκμίσθωση ή παραχώρηση ακινήτου, η οποία θα είναι και η ελάχιστη αποδεκτή για τη σύναψη της μίσθωσης, θα συντάσσεται έκθεση εκτίμησης: α) από την αρμόδια Διεύθυνση του εκμισθωτή ή παραχωρούντος, όταν η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, β) από έναν (1) ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, όταν η αντικειμενική αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ, και

γ) από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, όταν η αντικειμενική αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ. Στην τελευταία περίπτωση η επιλεγόμενη Ε.Μ.Α. θα είναι ο μέσος όρος των δύο εκτιμήσεων, η οποία εν συνεχεία εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του εκμισθωτή ή παραχωρούντος. Στη σύμβαση που θα καταρτίζεται μεταξύ του εκμισθωτή ή παραχωρούντος και της μισθώτριας ή παραχωρησιούχου Α.Α.Ε. θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκμίσθωσης ή παραχώρησης, οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που θα επιβάλλονται στη μισθώτρια ή παραχωρησιούχο Α.Α.Ε. για την καλή και εμπρόθεσμη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων, ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ρήτρες έκπτωσης ή εξόδου για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης αυτού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και εν γένει κάθε αναγκαίος όρος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του εκμισθωτή ή του παραχωρούντος. Στην περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια της μισθώσεως ή της παραχωρήσεως της χρήσεως δύναται να είναι ίση ή μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών με δυνατότητα ισόχρονης παρατάσεώς της. Μετά τη λήξη του συμβατικού ή του κατόπιν παράτασης συμβατικού χρόνου της μίσθωσης ή της παραχώρησης, η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και όλου του εξοπλισμού του, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται κατά τον χρόνο εκείνον, επανέρχεται στον εκμισθωτή ή παραχωρούντα, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως της μισθώτριας ή παραχωρησιούχου Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Α.Ε.).».

Άρθρο δέκατο

Ορισμός Επιτροπής Διοίκησης Καυταντζογλείου Σταδίου

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 423/1976 (Α΄ 223), η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση το Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης διοικείται από επταμελή Επιτροπή, με διετή θητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δύο από τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται ύστερα από πρόταση των εκτελεστών της διαθήκης Λυσιμάχου Καυταντζόγλου. Στην Επιτροπή συμμετέχει ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής εφόσον τούτο είναι δυνατόν. Ο ανωτέρω αρμόδιος Υπουργός δύναται με απόφασή του να αντικαθιστά εν όλω ή εν μέρει τα μέλη της Επιτροπής και προ της λήξεως της θητείας του.».

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Άρθρο ενδέκατο

Εναρμόνιση της αθλητικής νομοθεσίας με το ν. 4548/2018 (Α΄ 104)

1. Όπου στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται εποπτεία από τον Υπουργό Ανάπτυξης, αυτή ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του ιδίου νόμου. Η κατά τα ανωτέρω εποπτεία δεν καταλαμβάνει τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

2. H παράγραφος 2 του άρθρου 75 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) καταργείται.

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48) καταργείται.

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48) τροποποιείται ως εξής:

«(δ) στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και.».

Άρθρο δωδέκατο

Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 4325/2015 τροποποιείται ως εξής:

«1. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στις Ένοπλες Δυνάμεις είτε στα Σώματα Ασφαλείας είτε στον δημόσιο τομέα είτε σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και περιλαμβάνονται στο τηρούμενο από την ελληνική στατιστική Αρχή μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς, καθώς και σε άλλους φορείς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που εκπονούν προγράμματα σχετικά με τη διάδοση του Ολυμπισμού, των Ολυμπιακών Αξιών, ή της Εκεχειρίας (Ομοσπονδίες Αθλημάτων, ΕΟΕ, ΕΘΝΟΑ), όπως επίσης και σε άλλα προγράμματα ή δράσεις σχετικές με τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά του εν γένει.».
Comentários


bottom of page