top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμούΚΥΑ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/20.8.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1801/20.8.2015)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περ. iv) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

β) Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄).

γ) Της με αρ. 1509/Υ1 (ΦΕΚ 297/Β΄/25−02−2015) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Χαράλαμπο – Σταύρο Κοντονή του Νικολάου.

δ) Του αρ. 2 παρ. 7 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α΄).

ε) Των παρ. 5 και 6 του αρ.2 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α΄).

στ) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 Γ του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/1999), όπως ισχύουν.

ζ) Της παραγράφου 6 του αυτού ως άνω άρθρου 41 Γ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α΄/2015).

η) Της παρ. 3 του αρ. 1 του Ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187/Α΄).

2. Της υπ’ αριθμ. 4377/23.11.2005 απόφασης της Αρχής

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/1997).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους χρήστες (Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.) των αθλητικών εγκαταστάσεων αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ονομαστικά/Αριθμημένα Εισιτήρια − Έκταση εφαρμογής

1. Από τη δημοσίευση της παρούσης, για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, περιλαμβανομένων των διεθνών και φιλικών αγώνων, στους οποίους μετέχουν Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται: (α) στην περίπτωση προμήθειας εισιτηρίων από αλλοδαπές ομάδες για λογαριασμό των φιλάθλων τους κατά την τέλεση διεθνών αγώνων στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση τα εισιτήρια των αλλοδαπών φιλάθλων εκδίδονται ύστερα από έγγραφο αίτημα της φιλοξενούμενης ομάδας της αλλοδαπής, το οποίο και αποτυπώνεται στο σώμα του εισιτηρίου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον αριθμό διαβατηρίου εκάστου φιλάθλου, καθώς και αντίγραφο της σελίδας με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του φιλάθλου (β) επί ονομαστικών προσκλήσεων αναγραφομένου του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας ή του Α.Μ.Κ.Α του κατόχου της πρόσκλησης, η οποία εκδίδεται άνευ οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος και μόνο για συγκεκριμένα τμήματα κερκίδων των αθλητικών εγκαταστάσεων, (γ) επί αγώνων πρωταθλημάτων νέων.

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβανόμενη ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β., καθορίζονται, πέρα από τους αγώνες της προηγούμενης παραγράφου και άλλοι (μεμονωμένοι) αγώνες, για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Με ίδια απόφαση μπορεί να χορηγείται παράταση εφαρμογής ή να προβλέπεται εξαίρεση εφαρμογής της παρούσης για διοργανώσεις ή μεμονωμένους αγώνες.

Άρθρο 2

Φορείς έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων

1. Τα εισιτήρια του προηγούμενου άρθρου εκδίδονται με ευθύνη και φροντίδα των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α. και σύμφωνα με τους κανονισμούς ή προκηρύξεις των οικείων ομοσπονδιών ή διοργανωτριών αρχών. Κατ’ εξαίρεση, επί τελικών αγώνων κυπέλλου ή ειδικών αγώνων (λ.χ. αγώνων κατάταξης που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο), η ευθύνη και φροντίδα για την έκδοση των εισιτηρίων του προηγούμενου άρθρου μπορεί να ανήκει στην οικεία ομοσπονδία ή διοργανώτρια αρχή.

2. Οι ομοσπονδίες, διοργανώτριες αρχές καθώς και οι οικείες Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ορίζουν, πριν την έναρξη της οικείας διοργάνωσης, εκπρόσωπό τους, ως υπεύθυνο έναντι των αρχών (Αστυνομική Αρχή, ΔΕΑΒ κ.λπ.) και λοιπών αθλητικών οργανώσεων, για κάθε θέμα, που αφορά την έκδοση, διακίνηση και διάθεση των εισιτηρίων.

Άρθρο 3

Κεντρικό και Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου

1. Προς το σκοπό α) της αντιμετώπισης πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις, β) της διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, γ) της προστασίας και ασφάλειας των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους και δ) της ευχερέστερης προμήθειας των εισιτηρίων και πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις, για την έκδοση, διάθεση και γενικά τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης περιλαμβανομένου και του ελέγχου κατά τη είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, από 01−09−2015 τίθεται σε ισχύ κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, στο οποίο συνδέονται υποχρεωτικά τα επιμέρους συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.

2. Στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου τηρείται η Κεντρική Βάση Δεδομένων του άρθρου 5 της παρούσης περιλαμβανομένης της λίστας φυσικών προσώπων, στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης της Κάρτας Φιλάθλου του άρθρου 4 της παρούσης.

3. Στα Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. καταχωρούνται τα στοιχεία των φιλάθλων που αγοράζουν εισιτήρια αγώνων. Τα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένα με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου.

4. Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων Ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε και Τ.Α.Α. και του κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, γίνεται ανά μία ώρα. Τα δεδομένα της λίστας φυσικών προσώπων, στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις μεταφέρονται δύο φορές την εβδομάδα. Σε περιπτώσεις προσωρινής έλλειψης online διασύνδεσης, τα δεδομένα μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων και του Κεντρικού ανταλλάσσονται στην αμέσως επόμενη περίοδο.

Άρθρο 4

Κάρτα Φιλάθλου

1. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2015−16 είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο η προμήθεια κάρτας φιλάθλου. Κάθε φίλαθλος προκειμένου να αγοράσει εισιτήριο αγώνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης καθώς και προκειμένου να εισέλθει σε

οικεία αθλητική εγκατάσταση θα οφείλει: (α) να την επιδεικνύει υποχρεωτικά κατά την αγορά εντύπου ονομαστικού εισιτηρίου, (β) να εισάγει τον ειδικό αριθμό της στην περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου εξ αποστάσεως (λ.χ. μέσω διαδικτύου) και (γ) να φέρει αυτή και να την επιδεικνύει όταν του ζητείται κατά την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση.

2. Το αργότερο μέχρι την 30/09/2015, οι ομοσπονδίες, διοργανώτριες αρχές και οι οικείες Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. οφείλουν να έχουν θέσει σε ισχύ την εφαρμογή της Κάρτας Φιλάθλου τόσο στο Κεντρικό Σύστημα όσο και στα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου προκειμένου αυτή να λειτουργήσει υποχρεωτικά μέχρι την 01−01−2016. Κατά το εν λόγω διάστημα μέχρι την 01−01−2016, κάθε φίλαθλος θα δικαιούται αλλά δε θα υποχρεούται να ζητεί την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου. Κατά το ίδιο διάστημα, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. μπορούν, ωστόσο, να απαιτήσουν ως προϋπόθεση πώλησης εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων τους την έκδοση και χρήση Κάρτας Φιλάθλου.

3. Μέχρι την 01−01−2016, όσοι δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα έκδοσης υπέρ αυτών Κάρτας Φιλάθλου, μπορούν να αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με τη επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής, και την υποχρεωτική αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στο σώμα του εισιτηρίου. Η επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων είναι υποχρεωτική, τόσο κατά την αγορά του εισιτηρίου, όσο και κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση (οπότε μπορεί να ζητείται η εν λόγω επίδειξη στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων). Στην περίπτωση αυτή καθίσταται υποχρεωτική η αγορά εισιτηρίου με χρήση ονομαστικοποιημένης κάρτας πληρωμής (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών (π.χ. ενδεικτικά ηλεκτρονικό πορτοφόλι/ ηλεκτρονικό χρήμα) που υπόκειται στις υποχρεώσεις ταυτοποίησης του κατόχου των εν λόγω μέσων πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και τα οποία έχουν εκδοθεί από οποιονδήποτε από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών της ακόλουθης παραγράφου. Το ονομαστικοποιημένο μέσο πληρωμής, επέχει σε αυτές τις περιπτώσεις το ρόλο της Κάρτας Φιλάθλου. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4261/2014 (Α΄/107), τα ιδρύματα πληρωμών του Ν. 3862/2010 (Α΄/113), και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του Ν. 4021/2011 (Α΄/218) που είτε έχουν αδειοδοτηθεί και εδρεύουν στην Ελλάδα είτε αποτελούν αλλοδαπά Ιδρύματα κράτους – μέλους του ΕΟΧ και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας και καθεστώς εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» ειδικότερα δε του Ν. 3691/2008, της υπ’ αριθμ. 281/2009 Πράξης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και των σχετικών διατάξεων της υπ’ αριθμ. 2651/2012 Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για στοιχεία και Πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα Ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας, όπως ισχύουν εκάστοτε. Από την 01−01−2016 δε θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η έκδοση εισιτηρίων χωρίς τη χρήση Κάρτας Φιλάθλου. Από την δημοσίευση της παρούσης και μέχρι την 01−01−2016, οι διοργανώτριες αρχές και οι Α.Α.Ε. υποχρεωτικά και τα Τ.Α.Α. προαιρετικά θα ενημερώνουν τους φιλάθλους με κάθε πρόσφορο μέσο περί της υποχρεωτικής προμήθειας Κάρτας Φιλάθλου από τα ως άνω χρονικά σημεία. Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Οι υπάλληλοι των ως άνω φορέων, οι οποίοι καταχωρούν τα στοιχεία της αίτησης στην Κεντρική Βάση Δεδομένων πρέπει να είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από τους φορείς αυτούς. Η Κάρτα Φιλάθλου, φέρει κωδικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατάθεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει, αμέσως, ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως δύο (2,00) ευρώ ως δαπάνη για την έκδοσή της.

4. Στην αίτηση για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου, αναγράφονται, υποχρεωτικώς, με ποινή απαραδέκτου, τα ακόλουθα στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων επιβεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει, με ειδική σημείωση επί της αιτήσεως και ύστερα από έλεγχο των αναγραφομένων στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή στην άδεια παραμονής, στοιχείων της αίτησης: (α) ονοματεπώνυμο, (β) όνομα πατρός και μητρός, (γ) ημερομηνία γέννησης, (δ) διεύθυνση κατοικίας, (ε) αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού εάν υπάρχει), (στ) ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή, ζ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

5. Ειδικά, προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων, ηλικίας κάτω των 14 ετών, εκδίδεται κάρτα που αναγράφει όλα τα στοιχεία εκτός του στοιχείου στ που αναφέρεται ανωτέρω. Η σχετική αίτηση υπογράφεται και κατατίθεται από το γονέα που έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου και είναι κάτοχος κάρτας φιλάθλου.

6. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου από τα ανωτέρω στοιχεία, ο κάτοχος της κάρτας οφείλει, με ποινή ανάκλησής της, να ενημερώσει σχετικά τον φορέα έκδοσής της.

7. Η Κάρτα Φιλάθλου έχει διετή ισχύ, δυνάμενη να ανανεώνεται. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ισχύος της Κάρτας Φιλάθλου τα δεδομένα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαγράφονται αμελλητί με φροντίδα και ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.

8. Η Κάρτα Φιλάθλου είναι έντυπη και φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη «Εθνική Κάρτα Φιλάθλου», φέρει την Ελληνική σημαία, τον ειδικό αριθμό σήμανσης, το ονοματεπώνυμο του κατόχου της και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. Κάθε διοργανώτρια αρχή μπορεί να θέτει επί της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης αυτής τα λογότυπα των χορηγών της. Σ’ αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει και το κόστος έκδοσης της κάρτας. Δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, η ένθεση στην Κάρτα Φιλάθλου στοιχείων ή ενδείξεων από τα οποία να προκύπτει η ομάδα προτίμησης του κατόχου της ή η ταυτότητα της Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που εξέδωσε αυτή.

Άρθρο 5

Κεντρική Βάση Δεδομένων

1. Η Κεντρική Βάση Δεδομένων τηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και περιλαμβάνει τα κατά το προηγούμενο άρθρο στοιχεία των φιλάθλων και τους κωδικούς των Καρτών, που είναι κάτοχοι.

2. Στην Κεντρική Βάση Δεδομένων καταχωρούνται, αμελλητί, οι επιβαλλόμενες, αρμοδίως, κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους. Για το σκοπό αυτό τα σχετικά στοιχεία θα παρέχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και από τα οικεία πειθαρχικά όργανα των ομοσπονδιών ή διοργανωτριών αρχών.

3. Η τήρηση των δεδομένων, που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου διαρκεί για όσο χρόνο εκτίεται η ως άνω ποινή, με την παρέλευση του οποίου διαγράφονται, αμελλητί, με ευθύνη και φροντίδα της διοργανώτριας αρχής.

4. Στην Κεντρική Βάση Δεδομένων έχει άμεση πρόσβαση η αστυνομική αρχή δια της χορήγησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ειδικών κωδικών πρόσβασης και το υπουργείο Δικαιοσύνης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Άρθρο 6

Διαχείριση και Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εισιτηρίων

1. Η εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία και εν γένει διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εισιτηρίων της παρούσας απόφασης ανήκει αποκλειστικά στις οικείες διοργανώτριες αρχές των αγώνων. Η πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη θα πρέπει να γίνεται χωρίς κόστος και δη μέσω διαδικτύου (internet), χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού (hardware). Κατά τις δύο (2) πρώτες αγωνιστικές περιόδους από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι τις αγωνιστικές περιόδους 2015−16 και 2016−17 η ως άνω ευθύνη θα ανήκει στις διοργανώτριες αρχές της Super League και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. οι οποίες θα παρέχουν, άνευ ανταλλάγματος τη διάθεση του συστήματος στις Α.Α.Ε. – Τ.Α.Α μέλη αυτών, στις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. που συμμετέχουν στους αγώνες του άρθρου 1 της παρούσης καθώς και στις ομοσπονδίες για τις περιπτώσεις που αυτές διοργανώνουν αγώνες (λ.χ. κυπέλλου) της παραγράφου 1 της παρούσης. Από την αγωνιστική περίοδο 2017−18 και πάντως το αργότερο μέχρι την 30/4/2017 με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα συσταθεί επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των διοργανωτριών αρχών και ομοσπονδιών που οργανώνουν αγώνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσης και η οποία θα έχει τη σχετική ευθύνη και θα αποφασίζει για κάθε σχετικό θέμα. Η Super League και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. έχουν τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, δια των Διοικητικών Συμβουλίων τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και ως υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των αρχείων, απαγορευμένης, απολύτως, της χρήσης του συστήματος και των δεδομένων, που παράγει για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πέρα από αυτούςπου ορίζει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 7

Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και Θέματα Ονομαστικών Εισιτηρίων

1. Κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσης οφείλει να εγκαθιδρύει και λειτουργεί Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, κύριες λειτουργίες του οποίου, μεταξύ άλλων, είναι: (α) κεντρική διαχείριση διάθεσης εισιτηρίων σε τερματικές συσκευές ή μέσω διαδικτύου, (β) διαχείριση αριθμημένων θέσεων με οπτική αναπαράσταση της κάτοψης των χώρων θεάματος, (γ) ηλεκτρονική διάθεση ονομαστικών εισιτηρίων μέσω διαδικτύου και με αντί−

στοιχα μέσα πληρωμής (λ.χ. πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κάρτες κ.λπ.), (δ) ευελιξία στον ορισμό τιμών εισιτηρίων, για την υλοποίηση τιμολογιακής πολιτικής και εμπορικής προώθησης του αθλητικού θεάματος, (ε) διαχείριση μελών, (στ) στατιστική πληροφόρηση στοιχείων πωλήσεων.

2. Εφόσον η έκδοση και αγορά εισιτηρίου γίνεται μέσω κάρτας φιλάθλου, τούτο προϋποθέτει την εισαγωγή στο σύστημα της Κάρτας Φιλάθλου, αναγκαίας, τόσο για τη συνεργασία του Επιμέρους Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου με την Κεντρική Βάση Δεδομένων, όσο και για τους ειδικότερους ελέγχους περί ισχύος της Κάρτας και διασφάλισης της χρήσης αυτής σε έναν αγώνα, μόνο, μια φορά.

3. Το εκδιδόμενο ονομαστικό εισιτήριο φέρει, απαραιτήτως, ονοματεπώνυμο του φιλάθλου υπέρ του οποίου εκδίδεται και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. Επίσης, υποχρεωτικά, αναγράφονται στην οπίσθια όψη του: (α) ότι απαγορεύεται η απευθείας διάθεση του εισιτηρίου αυτού σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμη και αν αυτός είναι νόμιμος κάτοχος ισχύουσα Κάρτας Φιλάθλου, (β) ότι απαγορεύεται η εισαγωγή στην αθλητική εγκατάσταση αντικειμένων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις βίας, (πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, οινοπνευματώδη ποτά κ.λπ.), (γ) ότι κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, είναι ενδεχόμενο να γίνει σωματικός έλεγχος, καθώς και έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Γι’ αυτό και απαραιτήτως, το εισιτήριο πρέπει να συνοδεύεται από την

Κάρτα Φιλάθλου και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής, (δ) ότι ο χώρος της αθλητικής εγκατάστασης εποπτεύεται από ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης και καταγραφής (κάμερες) και (ε) ότι ο νόμιμος κάτοχος του ονομαστικού εισιτηρίου είναι υπεύθυνος αποζημίωσης για τυχόν φθορά της θέσης του.

4. Η διαχείριση εισπράξεων από την πώληση των εισιτηρίων και εκκαθάριση αυτών, γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά με τα θέματα αυτά διατάξεις των οικείων κανονισμών της διοργανώτριας των αγώνων αρχής.

5. Το Υπουργείο Οικονομικών εφοδιάζεται από τις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. με ειδικό Κωδικό αριθμό, προκειμένου οι κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. να έχουν άμεση πρόσβαση στο Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. για τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων των διατεθειμένων εισιτηρίων. Οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να δύνανται σε πραγματικό χρόνο και οποτεδήποτε

να μπορούν να ελέγχουν τον αριθμό των πωλούμενων εισιτηρίων σε κάθε αγώνα του άρθρου 1 της παρούσης. Η εν λόγω πρόσβαση θα πρέπει να γίνεται χωρίς κόστος για τις Δ.Ο.Υ. και δη μέσω διαδικτύου (internet), χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού (hardware).

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να εξαιρεθεί η έκδοση ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου από την υποχρέωση χρήσης Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), όπως αυτή προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 1073215/353/0015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄/1610/05−08−2009) και στην υπαγωγή στο Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α΄) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των νομίμων κατόχων ονομαστικών εισιτηρίων

Οι νόμιμοι κάτοχοι ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Κατά την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση να φέρουν μαζί τους εκτός από το εισιτήριο και την Κάρτα Φιλάθλου (όταν έχει εκδοθεί), την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια διαμονής. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται ηλεκτρονικά, με ειδική συσκευή, ο γραμμωτός κώδικας, που φέρει το εισιτήριο.

β) Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσουν το ήδη αγορασθέν εισιτήριο απευθείας σε τρίτο, ακόμη κι αν αυτός είναι νόμιμος κάτοχος Κάρτας Φιλάθλου. Η μεταβίβαση αυτή είναι δυνατή, μόνο, μέσω του ισχύοντος ηλεκτρονικού συστήματος και υπό την προϋπόθεση ότι η οικεία Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. το επιτρέπει.

γ) Στην περίπτωση κλοπής ή απώλειας του εισιτηρίου οφείλουν πριν την έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα να δηλώσουν την κλοπή ή απώλεια σε οποιοδήποτε εκδοτήριο εισιτηρίων, προκειμένου να ακυρωθεί το εισιτήριο αυτό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, αναλόγως, και στην περίπτωση κλοπής ή απώλειας της Κάρτας Φιλάθλου.

δ) να περνούν από έλεγχο μεταλλικής κατασκευής ελέγχου μεμονωμένης εισόδου φιλάθλων (τουρνικέ) που κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης, οφείλει να έχει εγκαταστήσει σε κάθε σημείο εισόδου (θύρα) της αθλητικής εγκατάστασης το αργότερο μέχρι την 31−10−2015.

Άρθρο 9

Αποκατάσταση ζημιών

Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει σήμερα, υπόχρεοι προς αποζημίωση για τις προκαλούμενες από τους κατόχους ονομαστικού/αριθμημένου εισιτηρίου υλικές φθορές των καθισμάτων τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, είναι:

α) οι νόμιμοι κάτοχοι του ονομαστικού εισιτηρίου, ανεξαρτήτως εάν τη θέση κατέχει άλλος μη νόμιμος κάτοχος του ως άνω εισιτηρίου, εκτός και αν έχει εκπληρώσει τις επιβαλλόμενες από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του προηγούμενου άρθρου υποχρεώσεις του.

β) οι διαγωνιζόμενες Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α. των οποίων είναι οπαδοί.

Οι ανωτέρω ευθύνονται εις ολόκληρον οι δε Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. διατηρούν το δικαίωμα της αναγωγής εις βάρος των υπαιτίων οπαδών τους.

Άρθρο 10

Εγκατάσταση του Κεντρικού και των Επιμέρους Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου

Oι δαπάνες για την εγκατάσταση και συντήρηση του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου βαρύνουν τη Super League μέχρι και τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2016−17. Μετά από αυτό το χρονικό σημείο οι δαπάνες για τη συντήρηση θα βαρύνουν όλους του χρήστες του συστήματος (Επαγγελματικούς Συνδέσμους και Ομοσπονδίες) από κοινού και αδιαίρετα. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των Επιμέρους Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Εισιτηρίου βαρύνουν τις οικείες Α.Α.Ε. και ΤΑΑ.

Άρθρο 11

Προσαρμογές υφισταμένων συστημάτων

Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., που έχουν ήδη δημιουργήσει επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου οφείλουν να διασυνδεθούν στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου της παρούσας απόφασης, προσαρμόζοντας προς αυτό τα υπάρχοντα συστήματά τους.

Άρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσης αντικαθίσταται κάθε διάταξη της υπουργικής απόφασης 62038/2005 (ΦΕΚ Β΄/1983/30−12−2005), και της κοινής υπουργικής απόφασης 1073215/353/0015 (ΦΕΚ Β΄/1610/5−8−2009) που καλύπτεται από την παρούσα και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η τήρηση της προβλεπόμενης στην παρ. 6 του αρ. 2 του Ν. 4326/2015 προϋπόθεση λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα της παρ. 9 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 παρατείνεται μέχρι την 31−08−2015, οπότε και ξεκινά η ισχύ της. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα απαγορεύεται οποιαδήποτε παράταση για την εφαρμογή της διάταξης.

2. Η εφαρμογή της παρ. 5 του αρ. 2 του Ν. 4326/2015 παρατείνεται μέχρι την 31−08−2015.

3. Εξαιρείται η Football League από την εφαρμογή της λειτουργίας ηλεκτρονικού ονομαστικού συστήματος έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων κατά την αγωνιστική σεζόν 2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015


Comments


bottom of page