top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εγκύκλιος για απόκτηση δικαιώματος ψήφου σε ΓΣ αθλητικής ομοσπονδίαςΕγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΑ/598899/18517/10174/27.10.2020


Διευκρινιστική εγκύκλιος επί των παρ.2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020.


Σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ/Α/181) ο ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ) και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων – Αρχαιρεσιών στις Αθλητικές Ενώσεις και στις

Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Με το άρθρο 5 του ανωτέρω ν. 4726/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 που φέρει τον τίτλο : «Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες – Όργανα αθλητικής ένωσης».

Εξάλλου, με το άρθρο 7 του ιδίου ως άνω νόμου (4726/2020) αντικαταστάθηκε το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 που επιγράφεται: «Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του νέου άρθρου 24 του ν. 2725/1999, οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του νεοπαγούς άρθρου 14 του ιδίου νόμου, εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων Αθλητικής Ομοσπονδίας.

Ως προς το πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του νέου άρθρου 14 του ν. 2725/1999, οι οποίες, κατά τα προεκτεθέντα, εφαρμόζονται τόσο επί αρχαιρεσιών Αθλητικών Ενώσεων, όσο και επί αρχαιρεσιών Αθλητικών Ομοσπονδιών, διευκρινίζουμε τα κάτωθι :

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ένωσης ή Αθλητικής Ομοσπονδίας έχει κάθε αθλητικό σωματείο που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις :

(α) φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση σε άθλημα καλλιεργούμενο από την Ομοσπονδία, όπως αποδεικνύεται με απόφαση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο συγκεκριμένο άθλημα ή με βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο αυτό άθλημα ή με πρόσφατο έγγραφο της υπηρεσίας ότι το σωματείο λογίζεται ως φέρον την ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα.

(β) έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ/Α/148), όπως καταγράφεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. στη διαδρομή ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ www.gga.gov.gr/mitroo, όπου τακτικά και σε εβδομαδιαία βάση αναρτάται πίνακας εγγεγραμμένων σωματείων ανά Ομοσπονδία στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο.

Εφιστούμε την προσοχή ότι εγγεγραμμένα αθλητικά σωματεία θεωρούνται τα σωματεία των οποίων οι ολοκληρωμένες αιτήσεις έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. και έχει διαπιστωθεί ότι είναι σωστές σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/1-9-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΦΧ4653Π4-5ΞΕ).

(γ) συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, όπως αναλύεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020 κατά τα προεκτεθέντα.

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 4714/2020, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ανωτέρω ν. 4726/2020, για την πλήρωση της αμέσως προηγούμενης προϋπόθεσης της συμμετοχής αθλητικού σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, ακόμη και αν οι αρχαιρεσίες διεξαχθούν εντός του έτους 2021, λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2018, 2019 και 2020.

Τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα συμπληρώνονται στο σύνολό τους με ευθύνη του φορέα (Αθλητική Ένωση ή Αθλητική Ομοσπονδία αντιστοίχως).

Ο κατάλογος υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση daa@gga.gov.gr με συνοδευτικό διαβιβαστικό έγγραφο προκειμένου αυτό να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των καταλόγων πρέπει να γίνεται εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία υποβολής των καταλόγων θα λογίζεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα αυτής εντός της οποίας ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική αποστολή τους στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν η ηλεκτρονική αποστολή ολοκληρωθεί έως τις 11:00 π.μ. εργάσιμης ημέρας, οπότε ως ημερομηνία υποβολής θα λογίζεται η ίδια εργάσιμη ημέρα.

Μόνο με την ανωτέρω μορφή θα θεωρούνται ως έγκυροι και αποδεκτοί κατάλογοι σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε επικείμενη Γενική Συνέλευση.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περίπτωση αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί περισσότερα από ένα αθλήματα που ανήκουν στην ίδια Αθλητική Ομοσπονδία, η ειδική αθλητική αναγνώριση, η ένταξη στο μητρώο και η αγωνιστική δραστηριότητα πρέπει να αφορούν στο ίδιο άθλημα.

Η διαδικασία επικύρωσης των καταλόγων από τη Γ.Γ.Α. συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο και στην επιβεβαίωση της εγγραφής στο τηρούμενο από την υπηρεσία ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/20 των σωματείων που θα περιέχονται στον υποβαλλόμενο κατάλογο.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Comments


bottom of page