top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Οικονομική ενίσχυση των αθλητών «Είμαστε μαζί σας 2020»Άρθρο 91 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11.3.2020)


Οικονομική ενίσχυση των αθλητών «Είμαστε μαζί σας 2020»

1. Οι αθλητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων που έχουν ήδη προκριθεί ή θα προκριθούν για να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020, ενισχύονται οικονομικά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με πόρους, οι οποίοι προέρχονται από χρηματικές εισφορές φυσικών και νομικών προσώπων, ημεδαπής και αλλοδαπής, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Για τον σκοπό αυτόν δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ψηφιακή πλατφόρμα για την υποστήριξη των αθλητών, που θα συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020, με τίτλο «Είμαστε μαζί σας 2020.».

2. Οι εν λόγω πόροι συγκεντρώνονται το αργότερο έως και την ημέρα έναρξης αντιστοίχως των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων του Τόκυο 2020, σε τραπεζικό λογαριασμό Κεντρικής Διοίκησης που ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α` 143), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 80 παράγραφος 1 του ν. 4549/2018 (Α` 105), εγγράφονται καθ` ύψος στον Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και αποδίδονται δια του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία αναρτάται στη «Διαύγεια», κατά την ακόλουθη διαδικασία:

α) Με εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προσδιορίζεται κατά μήνα το αποδοτέο ποσό σε κάθε αθλητή ατομικού αθλήματος και στο αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου εντάσσεται ο τελευταίος.

β) Το κατά μήνα αποδοτέο ποσό κατανέμεται μεταξύ αφενός του αθλητή, για τον οποίον το ποσό αυτό κατατέθηκε στον λογαριασμό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και αφετέρου του οικείου αθλητικού σωματείου, ως εξής: ποσοστό 85% αποδίδεται στον αθλητή, μετά την εκ μέρους του υπογραφή δήλωσης περί αποδοχής συμμετοχής στην ομώνυμη με τον ως άνω λογαριασμό διαδικτυακή πλατφόρμα και ποσοστό 15% αποδίδεται στο αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ο ανωτέρω αθλητής είναι εγγεγραμμένος.

γ) Ειδικώς, για τους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων ισχύουν τα εξής:

γα) Αν πρόκειται για επαγγελματίες αθλητές το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί για την εθνική ομάδα, υπέρ της οποίας κατατέθηκε στον ανωτέρω λογαριασμό, επιμερίζεται ισομερώς και μετά το πέρας των αγώνων αποδίδεται εφάπαξ σε κάθε αθλητή που είτε ως βασικός είτε ως αναπληρωματικός συμμετείχε στους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες.

γβ) Αν πρόκειται για αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, το σχετικό ποσό αποδίδεται μετά το πέρας των αγώνων τόσο στους αθλητές, όσο και στα οικεία αθλητικά σωματεία, κατά τις ποσοστιαίες αναλογίες που αναφέρονται ανωτέρω, στην περίπτωση β` της παρούσας παραγράφου.

3. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, που σύμφωνα με το οριζόμενα στο παρόν άρθρο λαμβάνει κάθε αθλητής, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν επιδέχεται κανενός είδους συμψηφισμό, δεν προσμετράται στο εισόδημά του, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ούτε και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης, δεν δύναται δε, να υπερβεί το ποσό των 20.000,00 ευρώ για τον αθλητή και των 3.500,00 ευρώ για το σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει. Ποσά που υπερβαίνουν το όριο του προηγούμενου εδαφίου εντάσσονται στα αδιάθετα και με ειδική απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού διανέμονται στους υπόλοιπους αθλητές που έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου. Σε περίπτωση που ακόμη και μετά τη διανομή του αμέσως προηγούμενου εδαφίου προκύπτει πλεόνασμα, αυτό περιέρχεται αυτοδικαίως στα αδιάθετα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου και πιστώνεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με απόφαση δε του αρμόδιου οργάνου διατίθεται για την επιχορήγηση αθλητικών φορέων.

4. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, που καταβάλλει κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είναι αφορολόγητο ή εκπιπτόμενο αντίστοιχα για τον δότη, κατά τις ειδικότερες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων.

5. Δεν δικαιούται την οικονομική ενίσχυση του παρόντος άρθρου αθλητής ο οποίος, καίτοι προκρίθηκε να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες, αποκλείστηκε τελικά από τους αγώνες, είτε πριν την έναρξή τους είτε κατά τη διάρκειά τους, λόγω παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμακοδιέγερσης ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο που επισύρει ποινή αποκλεισμού ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση που λειτουργεί κατ` αποτέλεσμα ως αποκλεισμός, όπως η αφαίρεση της διαπίστευσης. Στις περιπτώσεις αυτές αναζητούνται, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τα ποσά που τυχόν έχουν αποδοθεί στον αθλητή έως και τον χρόνο του αποκλεισμού του. Τα προβλεπόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αθλητής δεν λαμβάνει μέρος στους αγώνες λόγω τραυματισμού.

6. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού δύνανται να ρυθμίζεται και κάθε άλλο ζήτημα ή λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.


Comentários


bottom of page