top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποιήσεις των άρθρων 77 παρ. 4, 34 παρ. 4, 41Γ παρ. 6, 111 και 26 παρ. 7 ν. 2725/1999Άρθρο 66 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141/3.8.2016)


1. Η παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α` 121), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και απαρτίζεται από έναν συνταξιούχο ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι αποκλειστικής απασχόλησης, με τον αναπληρωτή του και έξι (6) μέλη, ως ακολούθως:α)`Εναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι., στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, εν ενεργεία ή ομότιμο, με τον αναπληρωτή του. β) Ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατηγορίας ΠΕ, υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τον αναπληρωτή του. γ) Έναν δικηγόρο παρ` Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα εταιρειών, με τον αναπληρωτή του.δ) Έναν δικηγόρο παρ` Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του.ε) Έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με άδεια άσκησης οικονομολογικούεπαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.στ) Ένα πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της επιτροπής, εφόσον δεν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά ή κωλύονται. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές, οπότε οι τελευταίοι μετέχουν στη συνεδρίαση με ψήφο, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους. Η θητεία κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού».

Η παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 272519/1999 (Α` 121) καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμιους και σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών- γυναικών, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και ισχύει για τις διακρίσεις του αμέσως προηγούμενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης. Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 1α του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης (υπ` αριθμ. 14771/24.5.2000, Β` 669), η σχετική οικονομική επιβράβευση παρέχεται και στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα κατά το χρονικό διάστημα 2010- 2011, καθώς και στον προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις ανωτέρω διακρίσεις, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν την αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην προθεσμία που προβλέπει η απόφαση αυτή, εφόσον οι εξαιρετικές αυτές αγωνιστικές διακρίσεις μπορούν να αποδειχθούν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα νόμο. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα νοούνται όσα περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας και διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της

οικείας διεθνούς Ομοσπονδίας.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«6. α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ.

Τίθεται σε ισχύ Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, στο οποίο συνδέονται υποχρεωτικά τα παρακάτω αναφερόμενα Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Α.Α.Ε. Στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου τηρείται η κεντρική βάση δεδομένων του άρθρου αυτού, περιλαμβανομένης της λίστας φυσικών προσώπων στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης της κάρτας φιλάθλου του στοιχείου ε` της παραγράφου αυτής. Κάθε Α.Α.Ε. οφείλει να εγκαθιδρύει και λειτουργεί Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, κύριες λειτουργίες του οποίου, μεταξύ άλλων, είναι: (α) κεντρική διαχείριση διάθεσης εισιτηρίων σε τερματικές συσκευές ή μέσω διαδικτύου, (β) διαχείριση αριθμημένων θέσεων με οπτική αναπαράσταση της κάτοψης των χώρων θεάματος, (γ) ηλεκτρονική διάθεση ονομαστικών εισιτηρίων μέσω διαδικτύου και με αντίστοιχα μέσα πληρωμής (λ.χ. πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κάρτες κλπ), (δ) ευελιξία στον ορισμό τιμών εισιτηρίων, για την υλοποίηση τιμολογιακής πολιτικής και εμπορικής προώθησης του αθλητικού θεάματος, (ε) διαχείριση μελών, (στ) στατιστική πληροφόρηση στοιχείων πωλήσεων.Τα Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Α.Α.Ε. είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένα με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και σε αυτά καταχωρίζονται τα στοιχεία των φιλάθλων που αγοράζουν εισιτήρια αγώνων. Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων Ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα της λίστας φυσικών προσώπων, στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις μεταφέρονται δύο φορές την εβδομάδα. Σε περιπτώσεις προσωρινής έλλειψης online διασύνδεσης, τα δεδομένα, μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων και του Κεντρικού, ανταλλάσσονται στην αμέσως επόμενη περίοδο.

β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ.

Για την εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία και εν γένει διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εισιτηρίων του στοιχείου α` της παραγράφου αυτής αποκλειστικά αρμόδιες είναι οι οικείες διοργανώτριες αρχές των αγώνων. Η πρόσβαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο εν λόγω σύστημα γίνεται χωρίς κόστος και δη μέσω διαδικτύου (internet), χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού (hardware). Κατά τις δύο (2) πρώτες αγωνιστικές περιόδους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2016-2017 και 2017-2018, η ως άνω αρμοδιότητα ανήκει στις διοργανώτριες αρχές Super League και Ε.Σ.Α.Κ.Ε., οι οποίες υποχρεούνται, άνευ ανταλλάγματος, να διαθέτουν το σύστημα, τόσο στις Α.Α.Ε. μέλη αυτών, όσο και στις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στους αγώνες του άρθρου αυτού, καθώς επίσης και στις ομοσπονδίες, για τις περιπτώσεις που αυτές διοργανώνουν αγώνες του άρθρου αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να παρατείνεται ή να ορίζεται για συγκεκριμένο χρόνο ή για αγωνιστικές περιόδους συγκεκριμένων ετών. Από την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.4.2017, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, συστήνεται επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των διοργανωτριών αρχών και των Ομοσπονδιών που οργανώνουν αγώνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με αποφασιστική για κάθε σχετικό ζήτημα αρμοδιότητα. Η Super League και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., δια των διοικητικών συμβουλίων τους, έχουν τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, διατηρούν δε, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των αρχείων, απαγορευμένης απολύτως της χρήσης του συστήματος και των δεδομένων που παράγει για οποιουσδήποτε άλλους, πέραν αυτών που ορίζονται στον παρόντα νόμο λόγους.

γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η κεντρική βάση δεδομένων, η λειτουργία της οποίας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και περιλαμβάνει τα κατά το προηγούμενο άρθρο στοιχεία των φιλάθλων και τους κωδικούς των Καρτών των οποίων είναι κάτοχοι. Στην κεντρική βάση δεδομένων καταχωρίζονται, αμελλητί, οι αρμοδίως και νομίμως επιβαλλόμενες κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους. Για το σκοπό αυτόν τα σχετικά στοιχεία θα παρέχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του στοιχείου δ` της παραγράφου αυτής και από τα οικεία πειθαρχικά όργανα των Ομοσπονδιών ή των διοργανωτριών αρχών. Η τήρηση των δεδομένων, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαρκεί για όσον χρόνο εκτίεται η ως άνω ποινή, με την παρέλευση του οποίου διαγράφονται, αμελλητί, με ευθύνη και φροντίδα της διοργανώτριας αρχής. Στην κεντρική βάση δεδομένων έχει άμεση πρόσβαση η Αστυνομική Αρχή, δια της χορήγησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικών κωδικών πρόσβασης, καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που προμηθεύονται εισιτήριο αγώνα του άρθρου αυτού, στα οποία δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από τη διεξαγωγή του

συγκεκριμένου αγώνα και στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή αυτού δεν εκδηλώνεται περιστατικό βίας.

δ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

Τα οικεία πειθαρχικά όργανα των αθλητικών Ομοσπονδιών ή των διοργανωτριών αρχών, καθώς και οι οικείες γραμματείες των δικαστηρίων της χώρας, στην περίπτωση επιβολής στον οποιονδήποτε βαθμό κυρώσεων και παρεπόμενων ποινών σε βάρος φυσικών προσώπων για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, διαβιβάζουν αμελλητί τα σχετικά στοιχεία στις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές, καθώς και στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, που περιλαμβάνει ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων με αρχείο παρεπόμενων ποινών, που δημιουργείται με προεδρικό διάταγμα έπειτα από πρόταση τωνΥπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, με το οποίο καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με την εισαγωγή, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση της προαναφερόμενης Βάσης.

ε. ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ.

Η προμήθεια κάρτας φιλάθλου είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίου χωρίς τη χρήση κάρτας φιλάθλου, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 54 του ν. 2725/1999. Από την υποχρέωση προμήθειας κάρτας φιλάθλου και της κατωτέρω περιπτώσεως γ` υποχρέωσης, δεν εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών διαρκείας. Κάθε φίλαθλος, προκειμένου να αγοράσει εισιτήριο για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, περιλαμβανομένων των διεθνών και φιλικών αγώνων, στους οποίους μετέχουν ομάδες Α.Α.Ε. και προκειμένου να εισέλθει σε οικεία αθλητική εγκατάσταση, υποχρεωτικά: α) επιδεικνύει την κάρτα φιλάθλου, κατά την αγορά εντύπου ονομαστικού εισιτηρίου, β) εισάγει τον ειδικό αριθμό της, στην περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου εξ αποστάσεως (λ.χ. μέσω διαδικτύου), καθώς επίσης γ) φέρει και επιδεικνύει αυτήν, όταν του ζητείται, κατά την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι μεμονωμένοι φίλαθλοι αλλοδαποί ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες ή ομογενείς, οι οποίοι μπορούν να αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής. Για τη λειτουργία της κάρτας φιλάθλου και για την τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου, οι Ομοσπονδίες, οι διοργανώτριες αρχές και οι οικείες Α.Α.Ε. υποχρεούνται από την έναρξη της πρώτης μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου αγωνιστική περίοδο να θέσουν σε ισχύ την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου, τόσο στο Κεντρικό Σύστημα, όσο και στα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Εφόσον η έκδοση και αγορά εισιτηρίου γίνεται μέσω κάρτας φιλάθλου, τούτο προϋποθέτει την εισαγωγή στο Σύστημα της κάρτας φιλάθλου, αναγκαίας, τόσο για τη συνεργασία του Επιμέρους Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου με την κεντρική βάση δεδομένων, όσο και για τους ειδικότερους ελέγχους περί ισχύος της κάρτας και διασφάλισης της χρήσης αυτής σε έναν αγώνα, μόνον, μία φορά. Για την εξυπηρέτηση του ιδίου σκοπού απαιτείται η συνεργασία πάσης αρμοδίας αρχής, υπηρεσίας ή φορέα με την εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., η οποία και υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή και σχετικό στοιχείο, ως κατά νόμο υπεύθυνη για την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Α.Μ.Κ.Α. Για την έκδοση κάρτας φιλάθλου υποβάλλεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής, γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Οι υπάλληλοι των ως άνω φορέων, οι οποίοι καταχωρίζουν τα στοιχεία της αίτησηςστην κεντρική βάση δεδομένων είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από τους φορείς αυτούς. Η Κάρτα Φιλάθλου, φέρει κωδικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατάθεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως και δύο (2,00) ευρώ, ως δαπάνη για την έκδοσή της. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικώς, με ποινή ακυρότητας, τα ακόλουθα στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων επιβεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει, με ειδική σημείωση επί της αιτήσεως και ύστερα από έλεγχο των αναγραφομένων στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή στην άδεια παραμονής στοιχείων της αίτησης: (α) ονοματεπώνυμο, (β) όνομα πατρός και μητρός, (γ) ημερομηνία γέννησης,(δ) διεύθυνση Κατοικίας, (ε) αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού εάν υπάρχει), (στ) ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή, ζ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Ειδικότερα, προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων ηλικίας κάτω των 14 ετών, εκδίδεται κάρτα που αναγράφει όλα τα ανωτέρω εκτός του στοιχείου στ` στοιχεία και η σχετική αίτηση υπογράφεται και κατατίθεται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου από τα ανωτέρω στοιχεία, ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται, με ποινή ανάκλησής της, να ενημερώσει σχετικά το φορέα έκδοσής της. Η Κάρτα Φιλάθλου έχει διετή ισχύ, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ισχύος της, τα δεδομένα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαγράφονται αμελλητί, με φροντίδα και ευθύνη της διοργανώτριας αρχής. Η Κάρτα Φιλάθλου είναι έντυπη και φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη «Εθνική Κάρτα Φιλάθλου», την ελληνική σημαία, τον ειδικό αριθμό σήμανσης, το ονοματεπώνυμο, τη φωτογραφία και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του κατόχου της. Η διοργανώτρια αρχή μπορεί να θέτει επί της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης της Κάρτας λογότυπα χορηγών της, οπότε και στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει το κόστος έκδοσής της. Δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, η ένθεση στην Κάρτα φιλάθλου στοιχείων ή ενδείξεων από τα οποία να προκύπτει η ομάδα προτίμησης του κατόχου της, ή ηταυτότητα της Α.Α.Ε. που εξέδωσε αυτή.

στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται στους αγώνες των εθνικών

πρωταθλημάτων Α` κατηγορίας ποδοσφαίρου και Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης.

ζ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα σχετικά με τις τεχνικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με την εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και σε άλλες, πέρα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 6, διοργανώσεις ή κατηγορίες εθνικών πρωταθλημάτων, οποιουδήποτε ομαδικού αθλήματος.

η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2016.

Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής κα- ταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται.

Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση της ισχύουσας μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 και δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας ή δεν ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται, εξακολουθούν να ισχύουν».

4. Το άρθρο 111 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι Α.Α.Ε. τίθενται σε εκκαθάριση όταν η ομάδα τους, εξαιτίας υποβιβασμού, αναδιάρθρωσης κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παύει να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία. Η θέση σε εκκαθάριση επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Α.Ε., με την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα από τον οποίο συνάγεται ο υποβιβασμός ή από τη λήψη της απόφασης που έχει ως συνέπεια, είτε εξαιτίαςαναδιάρθρωσης κατηγοριών είτε για άλλο λόγο, τη στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία.

2. Τη θέση της ομάδας της Α.Α.Ε. που υποβιβάζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία καταλαμβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της αθλητικό σωματείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από τη δική του ομάδα της ομάδας της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε., απαιτείταιαπόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του που ήταν εγγεγραμμένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή διάλυσής του, μέσα σε ένα (1) μήνα από τον υποβιβασμό της Α.Α.Ε., με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 2725/1999 (Α` 121). Το αθλητικό σωματείο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τυχόν ενοχικές ή οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις της Α.Α.Ε. που τέθηκε σε εκκαθάριση.

3. Σε περίπτωση που Α.Α.Ε. έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, εξαιτίας υποβιβασμού της ομάδας της από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία του αθλήματος ή αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο η ομάδα του Αθλητικού Σωματείου αποκτά δικαίωμα ανόδου ξανά σε επαγγελματική κατηγορία, τα μέλη του Σωματείου μπορούν να αποφασίσουν την αναβίωση της σε εκκαθάριση τελούσας Α.Α.Ε., εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη θέση της σε εκκαθάριση και μόνον εάν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς όλα τα χρέη της, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά και μόνον με σχετική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. Η απόφαση για την αναβίωση λαμβάνεται στη Γενική Συνέλευση των Σωματείου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 2725/1999 (Α` 121).

4. α. Από την πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αγωνιστική περίοδο και εφεξής, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο Α.Α.Ε. τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το Σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, η νέα αυτή Α.Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως την προηγούμενη σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς οποιονδήποτε τρίτον, των οποίων ηγενεσιουργός αιτία ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως τη θέση της σε εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει επέλθει για καθεμία από αυτές παραγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις. Διακοπή παραγραφής, που έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Α.Ε., στις τυχόν δε εκκρεμείς δίκες διάδικος καθίσταται η νέα Α.Α.Ε., με την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου. Για κάθε καταβολή στην οποία η νέα Α.Α.Ε. προβαίνει, κατ` εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της προηγούμενης Α.Α.Ε.

β. Σε περίπτωση στην οποία, κατά τη δημοσίευση της παρούσας παραγράφου Α.Α.Ε. ευρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης που δεν έχει ολοκληρωθεί, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο μπορεί να συστήσει νέα Α.Α.Ε. πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017.

5. Πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από τη θέση σε εκκαθάριση Α.Α.Ε., δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση και στην με οποιονδήποτε τρόπο διοίκηση, είτε της νέας Α.Α.Ε. που τυχόν συστήνεται από το ίδιο αθλητικό σωματείο για το ίδιο άθλημα, είτε και οποιασδήποτε άλλης Α.Α.Ε. ή Αθλητικού Σωματείου, πρόσωπα τα οποία στην προηγούμενη Α.Α.Ε. είχαν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. αυτής ή του μετόχου της με ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκτός και αν η προηγούμενη αυτή Α.Α.Ε. εξόφλησε το σύνολο των υποχρεώσεων που τη βάρυναν κατά το χρόνο που τέθηκε σε εκκαθάριση.

6. Α.Α.Ε. η οποία για οποιονδήποτε λόγο τίθεται σε εκκαθάριση χάνει κάθε δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης του σήματος και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, υπό την επιφύλαξη της αναβίωσης της υπό εκκαθάρισης τελούσας Α.Α.Ε. ή της σύστασης νέας Α.Α.Ε., σύμφωνα με τα αντιστοίχως οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4».

5. Στο άρθρο 26 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 7, ως ακολούθως:

«7.α. Οι αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ολυμπιακές και μη, αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να υιοθετούν Κώδικες Δεοντολογίας, εναρμονισμένους με τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών των αντίστοιχων αθλημάτων ή, ελλείψει τέτοιων, της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής.

β. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στο στοιχείο α` της παραγράφου αυτής αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους και διέπουν ιδίως τη διαχείριση των οικονομικών τους υποθέσεων, την ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και τις δημόσια εκδηλούμενες συμπεριφορές και δηλώσεις που πλήττουν τηφήμη των αντίστοιχων αθλημάτων.

γ. Στις αναφερόμενες στο στοιχείο α` της παραγράφου αυτής αθλητικές ομοσπονδίες συστήνονται υποχρεωτικά επιτροπές Δεοντολογίας, με αντικείμενο τη διερεύνηση και εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων, που σχετίζονται με τις υποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α` και β` της παραγράφου αυτής. Οι επιτροπές Δεοντολογίας έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στο στοιχείο α` της παραγράφου αυτής αθλητικώνομοσπονδιών, ως επίσης των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους.

δ. Οι επιτροπές Δεοντολογίας αποτελούνται από ερευνητικό και δικαστικό τμήμα και

συγκροτούνται υποχρεωτικά από τακτικούς δικαστές, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται».


Comments


bottom of page