top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση διατάξεων για τη Διεθνή Ολυμπιακή ΑκαδημίαΆρθρο 149 του ν. 4831/2021 (ΦΕΚ Α΄ 170/23.9.2021)


Άρθρο 149 Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) - Ολυμπιακή Φλόγα – Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 2725/1999 Το άρθρο 37 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 37 Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) - Ολυμπιακή Φλόγα 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία» (Δ.Ο.Α.) με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Δ.Ο.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «International Olympic Academy» (Ι.Ο.Α.). 2. Η Δ.Ο.Α. τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), εποπτεύεται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εν γένει υποθέσεών της. 3. Το έμβλημα της Δ.Ο.Α., όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Δ.Ο.Ε., αποτελείται στο πάνω μέρος του από ένα κλαδί ελιάς, σε χρυσό και πράσινο χρώμα, το οποίο καταλήγει στο γράμμα «Α» και στο κάτω μέρος του από τους πέντε (5) ολυμπιακούς κύκλους. Στο ενδιάμεσο αναγράφεται η επωνυμία «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία». Το έμβλημα της Δ.Ο.Α. απολαύει της απόλυτης προστασίας έναντι τρίτων κατά τον ν. 4679/2020 (Α’ 71) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών. Η κατάθεση ως σήματος του εμβλήματος της Δ.Ο.Α. από οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο είναι απολύτως απαράδεκτη κατά το άρθρο 4 του ν. 4679/2020. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης κατάθεσης σήματος που ταυτίζεται ή ομοιάζει με ή συμπεριλαμβάνει το έμβλημα της Δ.Ο.Α., ο Εξεταστής της Διεύθυνσης Σημάτων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 24 του ν. 4679/2020, πριν από την έκδοση απόφασης σχετικά με την παραδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήματος, καλεί υποχρεωτικά τη Δ.Ο.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κατάθεσης, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. 4. Σκοποί της Δ.Ο.Α. είναι ιδίως: α) η λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, διεθνούς εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ερευνητικού κέντρου, που μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπισμού και των αξιών του διεθνώς, β) η μελέτη και η εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η επιστημονική και η ερευνητική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας και των Ολυμπιακών αξιών, δ) η μελέτη και η ανάπτυξη διεθνώς της Ολυμπιακής παιδείας, ε) η υποστήριξη, ο συντονισμός, η εποπτεία, η ενίσχυση και η ανάδειξη του έργου και των δράσεων των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών. Για τους σκοπούς αυτούς η Δ.Ο.Α. μπορεί να μετέχει ως μέλος ή να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή με άλλα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ολυμπιακού προγράμματος της Δ.Ο.Ε. 5. Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. είναι το διοικητικό συμβούλιο, αποκαλούμενο άλλως και «εφορεία», η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρός του. Τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. μπορούν να συνέρχονται στην Αθήνα ή αλλού, με απόφασή τους και να συνεδριάζουν κατά περίπτωση και εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, ως προς όλα ή ορισμένα από τα συμμετέχοντα μέλη τους. 6. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι ενδεκαμελές και συγκροτείται από: α) Τρία (3) μέλη, που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε. β) Πέντε (5) μέλη, που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε., μεταξύ των μελών της, εκ των οποίων ένα (1) μέλος είναι ο πρόεδρος και ένα (1) μέλος είναι ο γενικός γραμματέας της Ε.Ο.Ε. γ) Το μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, που είναι ex officio μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. Αν το μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα είναι και πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., τότε η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) επιπλέον μέλος της, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. Αν υπάρχει δεύτερο μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, μετέχει και αυτό ex officio στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. και η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) μέλος λιγότερο, από τα αναφερόμενα στην περ. β). Αν υπάρχουν περισσότερα από δύο (2) μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, μετέχουν και αυτά ex officio στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. αλλά η Δ.Ο.Ε. για κάθε επιπλέον μέλος της που έχει οριστεί για την Ελλάδα ορίζει ένα μέλος λιγότερο από τα αναφερόμενα στην περ. α). Αν δεν έχει οριστεί μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) επιπλέον μέλος στο διοικητικό συμβούλιο. δ) Τον δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας, που είναι ex officio μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. Σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας.

ε) Ένα (1) μέλος, που αποτελεί διακεκριμένη προσωπικότητα στον χώρο του Ολυμπισμού, του αθλητισμού ή του πολιτισμού ή της εκπαίδευσης ή άλλη εξέχουσα προσωπικότητα και ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. μετά από πρόταση του προέδρου της. 7. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι τετραετής. Για τα όρια ηλικίας και θητειών του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του καταστατικού της Ε.Ο.Ε. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. 8. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι αρμόδιο για όλα, γενικώς, τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση της Δ.Ο.Α. Στο διοικητικό συμβούλιο ανήκει, ιδίως, η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής της Δ.Ο.Α., η συνομολόγηση, η υπογραφή και η εκτέλεση, κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Δ.Ο.Α., η πειθαρχική εξουσία για το προσωπικό της Δ.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού, ο ορισμός του κοσμήτορα, η θητεία του οποίου είναι τετραετής και ανανεώνεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η σύσταση επιστημονικών ή άλλων επιτροπών, η κατάρτιση κανονισμού για τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων, εργασιών, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων, η λήψη απόφασης για πρόσληψη του διευθυντή και του προσωπικού βάσει των αναγκών της Δ.Ο.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ο ορισμός του αριθμού των θέσεων, των ειδικοτήτων, της διαδικασίας επιλογής, των αναγκαίων προσόντων πρόσληψης, των αποδοχών και κάθε άλλου συναφούς με την πρόσληψη θέματος, καθώς και η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α. Ο εσωτερικός κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α δύναται να περιλαμβάνει: α) την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων της, ιδίως τη δομή, τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους, τη περιγραφή των θέσεων, των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων, την κατανομή σε κλάδους και ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και όλων των οργάνων της, τα προσόντα ή τις ιδιότητες των μελών των επιτροπών και των οργάνων της, τη διοικητική και λειτουργική σχέση μεταξύ τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα και β) τον κανονισμό προσωπικού. 9. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει στον πρόεδρο και σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα ταμία σε ένα από τα μέλη του. 10. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) εκ των μελών του, συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, του προέδρου ή του γενικού γραμματέα ή ενός (1) από τα μέλη που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε. και ενός (1) από τα μέλη που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. παρίσταται και ο κοσμήτορας της Δ.Ο.Α., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αποφάσεις που αφορούν τις στρατηγικές δράσεις της Δ.Ο.Α., τους καταστατικούς της σκοπούς, τον ετήσιο προϋπολογισμό της και τις οικονομικές καταστάσεις της, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα (1) εκ των μελών που ορίζει η Δ.Ο.Ε. 11. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε. και εκλέγεται, όπως ορίζει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α.: α) εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, β) συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρίμηνο, μετά από πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, γ) συγκαλεί την εκτελεστική επιτροπή τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη της τουλάχιστον (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, δ) προεδρεύει των συνεδριάσεών τους και ε) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. 12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Δ.Ο.Α. στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. Ο αντιπρόεδρος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. 13. Η εκτελεστική επιτροπή της Δ.Ο.Α. είναι πενταμελής και τα μέλη της ορίζονται μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α., κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι και πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής. Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο γενικός γραμματέας ή ένα (1) από τα μέλη που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε. και ένα (1) από τα μέλη που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε. 14. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα της Δ.Ο.Α., ύστερα από εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου, να ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των θεμάτων τρέχουσας φύσης της Δ.Ο.Α., να εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της Δ.Ο.Α., τις δαπάνες χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων, των διεθνών συνόδων και δράσεων, τις δαπάνες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να αποφασίζει και να διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες, μέχρι του ποσού που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο. 15. Η εκτελεστική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του προέδρου της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της. 16. Οι πόροι της Δ.Ο.Α. είναι:

α) ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, β) επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς, γ) έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, δ) έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους, ε) έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, στ) έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ζ) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. 17. Για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, η Ε.Ο.Ε παραχωρεί στη Δ.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χωρίς αντάλλαγμα και με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης. 18. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Α. διενεργείται από διεθνή οίκο ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Αντίγραφο της έκθεσης του ετήσιου τακτικού ελέγχου υποβάλλεται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει η Δ.Ο.Α., ο οποίος διενεργείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών. 19. Η διαχειριστική χρήση της Δ.Ο.Α. αρχίζει την 1η lανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. κλείνει τους λογαριασμούς και κάνει απογραφή της περιουσίας. 20. Το τακτικό προσωπικό της Δ.Ο.Α., που υπηρετεί κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε όλες τις τακτικές οργανικές θέσεις που είχαν συσταθεί και πληρωθεί με βάση το π.δ. 302/2003 (Α’ 257), διατηρεί όλα τα υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που έχει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και συνεχίζει να αμείβεται με το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο του Δημοσίου. 21. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α., το προσωπικό της Δ.Ο.Α. που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και σε εποπτευόμενα από τους παραπάνω φορείς νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου και σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224). Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 22. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α., εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και κανονισμούς ανάθεσης υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, εργασιών, μελετών, μισθώσεων και εκμισθώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της, οι οποίοι αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.Ο.Α. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 23. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α. καταργούνται το π.δ. 302/2003 και κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος. Οι διατάξεις που αφορούν στη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. εφαρμόζονται κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. που διεξάγονται μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ 2020. 24. Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του αθλητισμού και τελεί υπό την προστασία της Ε.Ο.Ε. και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.ΟΕ.), με σκοπό την αποτροπή της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται: α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη της Δ.Ο.Ε. β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.».


Comentários


bottom of page