top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Επείγουσες τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίαςΆρθρα 59-71 του ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α΄ 157/4.9.2021)


Άρθρο 59

Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής

Τροποποίηση της περ. Α΄ - Προσθήκη τίτλου και υποπαρ. 1.1.1. στην παρ. 1.1. της περ. Β΄ του άρθρου 1 του ν. 4791/2021

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) τροποποιούνται οι υποπερ.: β), θ), λα), λστ), μα), μδ), με), νγ), ξβ) και οη) της περ. Α, ως προς τους επιμέρους ορισμούς, και διαμορφώνονται ως εξής:

«β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Οργανισμός αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσει κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, ο οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου αθλητής, και με αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει στον ορισμό του ’’αθλητή’’. Όσον αφορά σε αθλητές που δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου, ο οργανισμός αντιντόπινγκ μπορεί να επιλέξει: να διεξάγει περιορισμένους ελέγχους ή να μην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγματα για λιγότερες ουσίες από αυτές που περιέχονται στον πλήρη κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, να απαιτεί περιορισμένες ή να μην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μην απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.). Εντούτοις, εάν μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1, 2.3 ή 2.5 διαπραχθεί από οποιονδήποτε αθλητή επί του οποίου ένας οργανισμός αντιντόπινγκ έχει επιλέξει να ασκήσει την αρμοδιότητά του να ελέγχει και ο οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο του διεθνούς ή του εθνικού, τότε εφαρμόζονται οι συνέπειες που καθορίζονται στον Κώδικα. Για τους σκοπούς των άρθρων 2.8. και 2.9., καθώς και για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στον αθλητισμό υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε υπογράφοντος μέρους, κράτους, ή άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι αθλητής.

θ) Αντικειμενική ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2.1. και 2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από τον οργανισμό αντιντόπινγκ πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλεια ή συνειδητή χρήση εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

λα) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή της διαχείρισης αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο. Εάν η αρμόδια δημόσια αρχή (ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές), δεν έχουν ορίσει τον φορέα, οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από φορέα που η τελευταία ορίζει. Στην Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)».

λστ) Έλεγχος ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και την επιβολή των συνεπειών, περιλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων σταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων, ερευνών, πληροφοριών εντοπισμού, εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, συλλογής και χειρισμού δειγμάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσμάτων και ερευνών ή διαδικασιών σχετικών με παραβάσεις του άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής).

μα) Θεσμική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων εφέσεων είναι θεσμικώς πλήρως ανεξάρτητες από τον οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υπόκεινται στον οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων.

μδ) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές) αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων εντός και εκτός αγώνα ελέγχων, ως μέρος του προγράμματος κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων διεθνών ομοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και οι οποίοι ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5. του Κώδικα και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5. των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.

με) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου

II: H βαθμίδα κάτω από τον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών που περιλαμβάνει αθλητές από τους οποίους απαιτούνται κάποιες πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα.

νγ) Μη συνδρομή υπαιτιότητας ή αμέλειας: Η απόδειξη από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόμη και με την επίδειξη της μέγιστης επιμέλειας, ότι δεν χρησιμοποίησε ή δεν του/της χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδος ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευόμενου προσώπου ή αθλουμένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1., ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό του.

ξβ) Ουσιώδης συνδρομή: Για τους σκοπούς του άρθρου 10.7.1., ένα πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδρομή οφείλει: (1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη έγγραφη δήλωση ή καταγεγραμμένη συνέντευξη, όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή άλλη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10.7.1.1. και (2) να συνεργαστεί πλήρως κατά τη διερεύνηση και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες, περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική διαδικασία, εφόσον ζητηθεί από έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή μία επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε υπόθεσης ή διαδικασίας που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση ή διαδικασία, να αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θα μπορούσε να στηριχθεί υπόθεση.

οη) Υπαιτιότητα: Οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος ή έλλειψη της επιμέλειας που πρέπει να επιδειχθεί σε συγκεκριμένη κατάσταση. Στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η εμπειρία του αθλητή ή του άλλου προσώπου, το εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποτελούν προστατευόμενα πρόσωπα, οι ειδικές συνθήκες, όπως η ενδεχόμενη αναπηρία που υπέστη και ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της επιμέλειας και της έρευνας που επιδείχθηκε από τον αθλητή σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι συνθήκες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σχετικές ως προς την εξήγηση της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αποκλεισμού ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναπομείναντα χρόνο στην καριέρα του ή στο πρόγραμμα του αθλητικού ημερολογίου, δεν αποτελούν σχετικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει των άρθρων 10.6.1. ή 10.6.2.»

2. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021, μετά το κεφαλαίο γράμμα «Β.» προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πεδίο εφαρμογής των κανόνων αντιντόπινγκ - Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ».

3. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021, στην παρ. 1.1. της περ. Β προστίθεται υποπαρ. 1.1.1, ως εξής:

«1.1.1. Το Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ: Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ιδρύθηκε με το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999 με σκοπό να λειτουργήσει ως ο εθνικός οργανισμός αντιντόπινγκ για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει την απαραίτητη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, ώστε να είναι ανεξάρτητος, ως προς τις επιχειρησιακές του αποφάσεις και δραστηριότητες, από τον αθλητισμό και την κυβέρνηση. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την απαγόρευση οποιασδήποτε συμμετοχής στις επιχειρησιακές αποφάσεις ή δραστηριότητές του από οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει ταυτόχρονα στη διαχείριση ή τη λειτουργία οποιασδήποτε διεθνούς ομοσπονδίας, εθνικής ομοσπονδίας, οργανισμού μεγάλων διοργανώσεων, εθνικής ολυμπιακής επιτροπής, εθνικής παραολυμπιακής επιτροπής, ή κυβερνητικής υπηρεσίας με αρμοδιότητα στον αθλητισμό ή το αντιντόπινγκ.»


Άρθρο 60

Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4791/2021 περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ

Στο άρθρο 2 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Προστίθενται εδάφια πρώτο και δεύτερο ως εξής:

«Ο σκοπός του άρθρου 2 είναι να προσδιορίσει τις περιστάσεις και τη συμπεριφορά που συνιστούν παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ. Οι ακροαματικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ντόπινγκ διεξάγονται βάσει του ισχυρισμού ότι ένας ή περισσότεροι από τους συγκεκριμένους κανόνες έχουν παραβιαστεί.»

2. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.1., ως προς την απόδειξη παρουσίας απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή μεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγματα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλεια ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 2.1.»

3. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.2., ως προς τις επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1., και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1. υπάρχουν εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του αθλητή, εφόσον ο αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος αυτού επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν το δείγμα Α ή Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη (υπο-δείγματα) και η ανάλυση του υπο-δείγματος επιβεβαίωσης του δείγματος επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο υπο-δείγμα του διαχωρισμένου δείγματος ή ο αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υπο-δείγματος επιβεβαίωσης του διαχωρισμένου δείγματος.»

4. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.3, ως προς την παρουσία οποιασδήποτε αναφερόμενης ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα αθλητή, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.1.3. Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε τεχνικό έγγραφο, η παρουσία οποιασδήποτε αναφερόμενης ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.»

5. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.2.1. ως προς την προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης μεθόδου, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης μεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλεια ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.»

6. Τροποποιείται η παρ. 2.8., ως προς την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης από αθλητή ή άλλο πρόσωπο προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης εκτός αγώνα ουσίας ή απαγορευμένης εκτός αγώνα μεθόδου.»

7. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.10.1,, ως προς την απαγόρευση σύμπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου με οπουδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, και διαμορφώνεται ως εξής:

««2.10.1. Απαγορεύεται η σύμπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου, υποκείμενου στη δικαιοδοσία οργανισμού αντιντόπινγκ υπό την επαγγελματική ή αθλητική του ιδιότητα, με οποιοδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, το οποίο:».

8. Τροποποιείται η περ. 2.10.1.1. και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.10.1.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισμού αντιντόπινγκ, εκτίει περίοδο αποκλεισμού ή». ως εξής:

«2.10.1.2. Εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισμού αντιντόπινγκ και ο αποκλεισμός δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική διαδικασία, λόγω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκριμένο πρόσωπο θα ήταν εφαρμοστέοι κανόνες εναρμόνισης με τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσώπου ισχύει για έξι (6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελματικής ή πειθαρχικής απόφασης ή για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική, η πειθαρχική ή η επαγγελματική κύρωση που του επιβλήθηκε, αν η τελευταία είναι μεγαλύτερη ή».

10. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.10.2., ως προς τη στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου 2.10., και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.10.2. Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 2.10., ο οργανισμός αντιντόπινγκ πρέπει να θεμελιώσει ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο γνώριζε το καθεστώς αποκλεισμού του προσώπου υποστήριξης αθλητή. O αθλητής ή το άλλο πρόσωπο φέρει το βάρος να αποδείξει ότι οποιαδήποτε σύμπραξη με μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα άρθρα 2.10.1.1. ή 2.10.1.2. δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα ή/και ότι τέτοια σύμπραξη δεν θα μπορούσε ευλόγως να έχει αποφευχθεί.

Οργανισμοί αντιντόπινγκ που γνωρίζουν το μέλος του προσωπικού υποστήριξης του αθλητή που πληροί τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 2.10.1.1., 2.10.1.2. ή 2.10.1.3. πρέπει να υποβάλουν αυτές τις πληροφορίες στον WADA.»


Άρθρο 61

Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4791/2021

Στο άρθρο 4 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Τροποποιείται η περ. 4.4.2.4., ως προς τη διαδικασία αίτησης εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.2.4. Κάθε απόφαση της επιτροπής περί Ε.Χ.Θ.Σ. είναι η οριστική απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και δύναται να προσβληθεί με έφεση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6.. Η απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως στον αθλητή, στον WADA και άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ.. Η απόφαση αναρτάται άμεσα στο σύστημα ADAMS.»

2. Τροποποιείται η υποπαρ. 4.4.3., ως προς τις αναδρομικές αιτήσεις εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.3. Αναδρομικές αιτήσεις Ε.Χ.Θ.Σ.

Εάν οργανισμός αντιντόπινγκ επιλέξει να ελέγξει αθλητή που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου και ο αθλητής αυτός χρησιμοποιεί απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο για θεραπευτικούς σκοπούς, ο οργανισμός αντιντόπινγκ οφείλει να επιτρέψει στον αθλητή να υποβάλει αίτηση για αναδρομική κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς.»

3. Τροποποιείται η περ. 4.4.4.1., ως προς τη διαδικασία αίτησης αναγνώρισης της εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς στη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων, και διαμορφώνεται

ως εξής:

«4.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί μία Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων με αίτημα την αναγνώριση της εξαίρεσης αυτής, εκτός εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. αναγνωρίζεται αυτόματα από τη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων. Εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που τίθενται από το διεθνές πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., τότε η διεθνής ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Εάν η διεθνής ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων θεωρήσουν ότι η Ε.Χ.Θ.Σ., που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά και ως αποτέλεσμα απορρίψουν την αναγνώρισή της, θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερώσουν άμεσα τον εν λόγω αθλητή, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, εκθέτοντας τους λόγους απόρριψης. Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορούν, μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερωθούν για την απόρριψη της εξαίρεσης, να θέσουν το ζήτημα στον WADΑ για επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6. Εάν το ζήτημα παραπεμφθεί στον WADA προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6., η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου, καθώς και για έλεγχο εκτός αγώνα (αλλά δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου), για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του WADA. Εάν το ζήτημα δεν παραπεμφθεί στον WADA προς επανεξέταση εντός της προθεσμίας των είκοσι μίας (21) ημερών, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ καθορίζει εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορήγησε, παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής παύει να είναι αθλητής διεθνούς επιπέδου και δεν συμμετέχει σε αγώνα διεθνούς επιπέδου. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, η Ε.Χ.Θ.Σ. παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, αλλά δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου.»

4. Τροποποιείται η περ. 4.4.6.2., ως προς την επανεξέταση από τον WADA των αποφάσεων με την οποία δεν αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ.Σ., και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.6.2. Ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας, με την οποία δεν αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και έχει παραπεμφθεί στον WADA από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Επιπλέον, ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας με την οποία χορηγήθηκε μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία παραπέμπεται στον WADA από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο WADA δύναται να επανεξετάζει οποιαδήποτε άλλη απόφαση σχετικά με μία Ε.Χ.Θ.Σ. οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος των εμπλεκομένων είτε με δική του πρωτοβουλία. Εάν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. που επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ο WADA δεν παρεμβαίνει περαιτέρω. Αν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, ο WADA θα την ανατρέψει.»

5. Τροποποιείται η περ. 4.4.6.3., ως προς τη δυνατότητα προσβολής από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του CAS απόφασης για εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και

διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.6.3. Η απόφαση για τις Ε.Χ.Θ.Σ., που εκδίδεται είτε από διεθνή ομοσπονδία, είτε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, ο οποίος κατόπιν συμφωνίας εξετάζει αίτηση εξαίρεσης για λογαριασμό μιας διεθνούς ομοσπονδίας, η οποία δεν έχει επανεξεταστεί από το WADA ή έχει επανεξεταστεί, αλλά δεν έχει ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης, δύναται να προσβληθεί από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του CAS.»

6. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.4., ως προς την προσβολή απόφασης του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.6.4. Κάθε απόφαση του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για Ε.Χ.Θ.Σ., προσβάλλεται από τον αθλητή, από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και από την αρμόδια διεθνή ομοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του CAS.»

7. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.5., ως προς τη μη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, επί νομίμως υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση/αναγνώριση εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και

διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.6.5. Η μη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, επί νομίμως υποβληθείσας αίτησης

για χορήγηση/αναγνώριση μίας Ε.Χ.Θ.Σ., ή για επανεξέταση απόφασης περί Ε.Χ.Θ.Σ., θεωρείται απόρριψη της αίτησης ενεργοποιώντας, κατά συνέπεια, τα εφαρμοστέα δικαιώματα επανεξέτασης/έφεσης.»


Άρθρο 62

Διαχείριση αποτελεσμάτων - Εφέσεις - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4791/2021

Στο άρθρο 13 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Τροποποιείται η παρ. 13.1., ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του Κώδικα ή των κανόνων αντιντόπινγκ που υπόκεινται σε έφεση, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.1. Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του Κώδικα ή των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ υπόκεινται σε έφεση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 13.2. έως 13.7. ή όπως άλλως προβλέπεται στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, στον Κώδικα ή τα διεθνή πρότυπα. Η προθεσμία της έφεσης και η άσκηση αυτής δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο.»

2. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.1.3., ως προς τη μη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων εκ μέρους του WADA, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.1.3. Μη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων εκ μέρους του WADA.

Όταν ο WADA έχει δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα και κανένα άλλο μέρος δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της οριστικής απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, ο WADA μπορεί να προσφύγει απευθείας στο CAS χωρίς να χρειάζεται να εξαντλήσει άλλα ένδικα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ.»

3. Τροποποιείται η παρ. 13.2., ως προς τις εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές (προσωρινούς αποκλεισμούς), αναγνώριση αποφάσεων και δικαιοδοσία, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.2. Εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές (προσωρινούς αποκλεισμούς), εφαρμογή αποφάσεων και δικαιοδοσία. Η απόφαση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση επιβολής ή μη ποινών ή η απόφαση ότι δεν σημειώθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση ότι δεν είναι δυνατόν να κινηθεί νομική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για διαδικαστικούς λόγους (π.χ. λόγω συνταγογράφησης), η απόφαση του WADA να μην παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση γνωστοποίησης προ έξι (6) μηνών από έναν αποσυρθέντα αθλητή, προκειμένου αυτός να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5.6.1., η απόφαση από τον WADA περί ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσμάτων δυνάμει του άρθρου 7.1. του Κώδικα, η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην χαρακτηρίσει ένα αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή ένα άτυπο εύρημα ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή η απόφαση να μην κινηθεί νομική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ μετά από έρευνα, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, η απόφαση επιβολής ή άρσης προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) ως αποτέλεσμα προδικαστικής ακρόασης, η αδυναμία συμμόρφωσης του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ με το άρθρο 7.4., η απόφαση ότι ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ στερείται εξουσίας να αποφαίνεται σχετικά με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή τις συνέπειές της, η απόφαση αναστολής ή μη συνεπειών ή η απόφαση επαναφοράς ή μη συνεπειών, σύμφωνα με το άρθρο 10.7.1., η αποτυχία συμμόρφωσης με τα άρθρα 7.1.4. και 7.1.5., η αποτυχία συμμόρφωσης με το άρθρο 10.8.1., η απόφαση δυνάμει του άρθρου 10.14.3., η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ να μην εφαρμόσει απόφαση άλλου οργανισμού αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 15 και η απόφαση δυνάμει του άρθρου 27.3. του Κώδικα είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 13.2..»

4. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.2.2., ως προς τις εφέσεις σχετικά με άλλους αθλητές ή άλλα πρόσωπα, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.2.2. Εφέσεις σχετικά με άλλους αθλητές ή άλλα πρόσωπα.

Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 13.2.1., η απόφαση προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του Ανώτατου Συμβούλιου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). Η διαδικασία έφεσης διεξάγεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων.»

5. Τροποποιείται η υποπερ. 13.2.2.1.1., ως προς τη θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.2.2.1.1. Τα διορισμένα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι λειτουργικά και θεσμικά ανεξάρτητα. Ιδίως, κανένα μέλος δεν πρέπει να έχει κρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, απόφαση Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, πρωτοβάθμια απόφαση, ή έφεση που να αφορά στον αθλητή της επίδικης υπόθεσης. Κάθε μέλος οφείλει να αποκαλύπτει στον πρόεδρο όλες τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία με σεβασμό προς όλα τα μέρη.»

6. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.6.1., ως προς τις εφέσεις στο CAS, και διαμορφώνεται ως εξής:

«13.6.1. Εφέσεις στο CAS.

(α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης, το/α μέρος/η αυτό/ά έχει/ουν το δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο του πλήρους φακέλου της υπόθεσης που αφορά στην απόφαση του οργανισμού αντιντόπινγκ που είχε την αρμοδιότητα της διαχείρισης αποτελεσμάτων.

(β) Εάν ένα τέτοιο αίτημα υποβληθεί εντός της περιόδου των δεκαπέντε (15) ημερών, το μέρος που υποβάλλει το αίτημα αυτό έχει προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερών από την παραλαβή του φακέλου για να υποβάλει ένσταση στο CAS.

Παρά τα ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής έφεσης που υποβάλλεται από τον WADA είναι η μεγαλύτερη χρονικά

από τις ακόλουθες:

(α) είκοσι μία (21) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα κατά την οποία οποιοδήποτε άλλο μέρος που έχει δικαίωμα έφεσης θα μπορούσε να έχει εφεσιβάλει, ή

(β) είκοσι μία (21) ημέρες μετά την παραλαβή από τον WADA του πλήρους φακέλου σχετικά με την απόφαση.

Η προθεσμία άσκησης έφεσης στο CAS είναι είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

Εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης έφεσης από μη διάδικο στη δίκη που οδήγησε στην εκκαλουμένη, ο οποίος έχει δικαίωμα έφεσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, κάθε τρίτος που δεν συμμετείχε στη δίκη, αλλά έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης που αφορά στην απόφαση του Οργανισμού Αντιντόπινγκ που είχε την αρμοδιότητα της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων.

(β) Εάν τέτοιο αίτημα υποβληθεί εντός της περιόδου των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, το μέρος που υποβάλλει το αίτημα αυτό έχει προθεσμία είκοσι μίας (21) ημερών από την παραλαβή του φακέλου για να καταθέσει έφεση ενώπιον του CAS.

Εκτός των ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης έφεσης από τον WADA είναι:

α) είκοσι μία (21) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης έφεσης που θα μπορούσε κάθε τρίτος, διάδικος ή μη, να ασκήσει έφεση ή

β) είκοσι μία (21) ημέρες από την παραλαβή συνολικά του φακέλου της υπόθεσης από τον WADA.»

7. Διαγράφεται η παρ. 13.6.3, ως προς την προθεσμία άσκησης έφεσης από τον WADA.


Άρθρο 63

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021

Το άρθρο 22 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 22

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

22.1. Όταν ο όρος «ημέρες» χρησιμοποιείται σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, σημαίνει ημερολογιακές ημέρες εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

22.2. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ ερμηνεύονται ως ανεξάρτητο και αυτόνομο κείμενο και όχι με αναφορά σε υφιστάμενο νόμο ή καταστατικά.

22.3. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα και των Διεθνών Προτύπων και ερμηνεύονται κατά τρόπο συμβατό με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα και των Διεθνών Προτύπων. Ο Κώδικας και τα Διεθνή Πρότυπα θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ και υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης.

22.4. Η Εισαγωγή και το Προσάρτημα 1 θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.

22.5. Τα επεξηγηματικά σχόλια διαφόρων διατάξεων του Κώδικα ενσωματώνονται κατά παραπομπή στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, αντιμετωπίζονται σαν να έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο παρόν και χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.

22.6. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 (η «Ημερομηνία ισχύος»). Καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση κανόνων αντιντόπινγκ.

22.7. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ δεν ισχύουν αναδρομικά σε θέματα που εκκρεμούν πριν από την έναρξη ημερομηνίας ισχύος. Ωστόσο

22.7.1. Για τις παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία ισχύος και για τους σκοπούς καθορισμού κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 10, οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ που έλαβαν χώρα πριν από την ημερομηνία ισχύος λογίζονται ως ’’πρώτες παραβάσεις’’ ή ως ’’δεύτερες παραβάσεις’’.

22.7.2. Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που βεβαιώθηκε μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά είχε διαπραχθεί προ της ημερομηνίας αυτής, διέπονται από τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του χρόνου της παράβασης, εκτός εάν το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εφαρμόζεται αναδρομικά η διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του πειθαρχικώς ελεγχόμενου. Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 10.9.4., λαμβάνονται υπόψη παραβάσεις ως ’’πολλαπλές’’, καθώς και ο χρόνος παραγραφής, που ορίζεται στο άρθρο 17 αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές ρυθμίσεις και ως τέτοιες εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

22.7.3. Οποιαδήποτε αποτυχία εντοπισμoύ του άρθρου 2.4 είτε πρόκειται για αποτυχία υποβολής είτε για άκαρπο έλεγχο, όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων, που έλαβε χώρα πριν από την ημερομηνία ισχύος μεταφέρεται και προσμετράται, εωσότου λήξει, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων και θεωρείται ότι λήγει δώδεκα (12) μήνες αφότου πραγματοποιήθηκε.

22.7.4. Στις υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί τελική απόφαση για τη διαπίστωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ πριν από την ημερομηνία ισχύος, αλλά ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο εκτίει περίοδο αποκλεισμού κατά την ημερομηνία ισχύος, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί προς τον Eθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή άλλον Οργανισμό Αντιντόπινγκ που είχε την ευθύνη της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, προκειμένου να εξετάσει τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού υπό το φως των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί πριν από τη λήξη της περιόδου αποκλεισμού. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ δεν έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε υπόθεση, για την οποία έχει εκδοθεί τελική απόφαση διαπίστωσης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ και η επιβληθείσα περίοδος αποκλεισμού έχει λήξει.

22.7.5. Για σκοπούς υπολογισμού της περιόδου αποκλεισμού για δεύτερη παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 10.9.1., όπου η κύρωση για την πρώτη παράβαση καθορίστηκε με βάση κανόνες, που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία ισχύος, εφαρμόζεται η περίοδος αποκλεισμού που θα είχε επιβληθεί για την πρώτη παράβαση, εάν είχαν εφαρμοστεί οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ.

22.7.6. Μεταβολές στον κατάλογο απαγορευμένων και στα τεχνικά έγγραφα που σχετίζονται με ουσίες ή μεθόδους στον κατάλογο απαγορευμένων δεν τυγχάνουν αναδρομικής εφαρμογής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Κατ’ εξαίρεση, εάν μια απαγορευμένη ουσία ή μια απαγορευμένη μέθοδος έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο απαγορευμένων, Αθλητής ή άλλο πρόσωπο που εκτίει επί του παρόντος περίοδο αποκλεισμού λόγω της πρώην απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, μπορεί να αιτηθεί στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή σε άλλο Οργανισμό Αντιντόπινγκ, που είχε την ευθύνη της Διαχείρισης Αποτελεσμάτων για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, να εξετάσει τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού λόγω της αφαίρεσης της ουσίας ή της μεθόδου από τον κατάλογο απαγορευμένων.»


Άρθρο 64

Ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. - Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4791/2021

Στον ν. 4791/2021 (Α΄ 51) μετά το άρθρο 19 προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

«Άρθρο 19Α

Πρόσθετοι ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

19Α.1. Επιπλέον των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, που περιγράφονται στο άρθρο 20.5 του Κώδικα για τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, ο E.O.KA.N. υποβάλλει αναφορά στον WADA σχετικά με τη συμμόρφωσή του στον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 24.1.2. του Κώδικα.

19Α.2. Σύμφωνα με το άρθρο 20.5.10. του Κώδικα για τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., οι διευθυντές, τα στελέχη και οι υπάλληλοι του E.O.KA.N. (και εκείνοι εκ των διορισμένων εντεταλμένων τρίτων μερών), οι οποίοι εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου ντόπινγκ, οφείλουν να υπογράψουν ένα έντυπο που τους παρέχεται από τον E.O.KA.N., δηλώνοντας τη δέσμευσή τους στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ ως Πρόσωπα σύμφωνα με τον Κώδικα για άμεσο και εσκεμμένο παράπτωμα.

19Α.3. Σύμφωνα με το άρθρο 20.5.11 του Κώδικα, κάθε υπάλληλος του E.O.KA.N. που εμπλέκεται στον έλεγχο ντόπινγκ (εκτός των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης αντιντόπινγκ ή επανένταξης) οφείλει να υπογράψει δήλωση που παρέχεται από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), δεν εκτίει περίοδο αποκλεισμού και δεν έχει εμπλακεί, άμεσα ή εκ προθέσεως, εντός των προηγούμενων έξι (6) ετών, σε συμπεριφορά, που θα αποτελούσε παράβαση κανόνων αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον Κώδικα.»


Άρθρο 65

Ερμηνεία του Κώδικα - Προσθήκη άρθρου 22Α στον ν. 4791/2021

Στον ν. 4791/2021 (Α΄ 51) μετά το άρθρο 22 προστίθεται άρθρο 22Α ως εξής:

«Άρθρο 22Α

Ερμηνεία του Κώδικα

22Α.1. Το επίσημο κείμενο του Κώδικα τηρείται από τον WADA και δημοσιεύεται στα αγγλικά και γαλλικά. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

22Α.2. Τα επεξηγηματικά σχόλια επί διαφόρων διατάξεων του Κώδικα χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία

του Κώδικα.

22Α.3. Ο Κώδικας ερμηνεύεται ως ανεξάρτητο και αυτόνομο κείμενο και όχι μέσω αναφοράς στον υφιστάμενο νόμο ή καταστατικά των υπογραφόντων ή κυβερνήσεων.

22Α.4. Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται για τα διάφορα μέρη και άρθρα του Κώδικα παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θεωρούνται ουσιαστικό μέρος του Κώδικα ή ότι επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη γλώσσα των διατάξεων στις οποίες αναφέρονται.

22Α.5. Όταν ο όρος «ημέρες» χρησιμοποιείται στον Κώδικα ή σε ένα Διεθνές Πρότυπο, σημαίνει ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

22Α.6. Ο Κώδικας δεν ισχύει αναδρομικά σε θέματα που εκκρεμούν πριν από την ημερομηνία που ο Κώδικας γίνεται δεκτός από έναν υπογράφοντα και εφαρμόζεται στους κανονισμούς του. Ωστόσο, παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ προ Κώδικα συνεχίζουν να υπολογίζονται ως «πρώτες παραβάσεις» ή «δεύτερες παραβάσεις» για σκοπούς καθορισμού κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 για επακόλουθες παραβάσεις μετά Κώδικα.

22Α.7. Το εισαγωγικό κεφάλαιο του Κώδικα με τίτλο: ’’Ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής και η οργάνωση του παγκόσμιου προγράμματος αντιντόπινγκ και ο Κώδικας’’ καθώς και το ’’Προσάρτημα, ορισμοί’’, θεωρούνται ανα-

πόσπαστα μέρη του Κώδικα.»


Άρθρο 66

Διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών στον ν. 4791/2021

1. Στην περ. (vi) του άρθρου 1.3.1. η λέξη «WADA» αντικαθίσταται με τη λέξη «Κώδικας».

2. Στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3.1. οι λέξεις «ο Κώδικας» αντικαθίστανται με τις λέξεις «οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ» και η λέξη «μετακυλύει» αντικαθίσταται με τη λέξη «μετακυλύουν».

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5.5.7. μετά τις λέξεις «στον WADA και σε» προστίθεται η λέξη «άλλους».

4. Στο άρθρο 5.7. μετά τις λέξεις «εθνικών διοργανώσεων» προστίθενται οι λέξεις «εξουσιοδοτούν και».

5. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.3. μετά τις λέξεις «για ερευνητικούς σκοπούς αντιντόπινγκ» τίθεται κόμμα «,», προστίθενται οι λέξεις «μολονότι κανένα δείγμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα,» και η λέξη «με» αντικαθίσταται με τη λέξη «χωρίς».

6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.6. μετά τις λέξεις «δεν έχει στοιχειοθετηθεί κατηγορία» προστίθενται οι λέξεις «βάσει δείγματος».

7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.8. μετά τις λέξεις «Ο WADA» τίθεται κόμμα «,» και προστίθενται οι λέξεις «με αποκλειστική διακριτική ευχέρεια,».

8. Στο άρθρο 7.1.4. μετά τη λέξη «καθορίζονται» προστίθενται οι λέξεις «με παραπομπή και».

9. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 7.1.5. μετά τις λέξεις «ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ» διαγράφονται οι λέξεις «που έχει αρνηθεί την ανάληψη,» και το κόμμα «,».

10. Στην περ. (ii) του άρθρου 7.5. η λέξη «κυρώσεων» αντικαθίσταται με τη λέξη «ακυρώσεων».

11. Στο άρθρο 9 διαγράφονται οι λέξεις «και προνομίων» και μετά τη λέξη «βαθμών» διαγράφεται το κόμμα «,» και προστίθεται η λέξη «και».

12. Στο άρθρο 10 ο τίτλος «Κυρώσεις σε αθλητές ατομικών αθλημάτων» αντικαθίσταται με τον τίτλο «Κυρώσεις σε Άτομα».

13. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.1.1. διαγράφονται οι λέξεις «και κάθε προνομίου» και μετά τη λέξη «βαθμών» διαγράφεται το κόμμα «,» και προστίθεται η λέξη «και».

14. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.2. μετά τις λέξεις «που επιβάλλεται για» διαγράφονται οι λέξεις «την

πρώτη».

15. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.2.3. μετά τις λέξεις «τεκμαίρεται μαχητά ότι» προστίθεται η λέξη «δεν».

16. Στο άρθρο 10.3.5. μετά τις λέξεις «με δυνατότητα μείωσης» προστίθενται οι λέξεις «κατ’ ελάχιστον».

17. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. μετά τις λέξεις «που παρέχεται» προστίθενται οι λέξεις «από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο».

18. Στο έκτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. μετά τους αριθμούς «10.9.3.2.» προστίθενται οι λέξεις «των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ».

19. Στο έβδομο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. μετά τις λέξεις «του επιτρέπει» προστίθενται, εντός παρενθέσεων, οι λέξεις «(στον αθλητή ή στο άλλο πρόσωπο)».

20. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.2. μετά τις λέξεις «έχει διαπράξει» προστίθενται οι λέξεις «ή έχει κατηγορηθεί ότι έχει διαπράξει».

21. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 10.8.2. μετά τη φράση «από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο» διαγράφονται το κόμμα «,» και οι λέξεις «οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη».

22. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.9.3.2. μετά τις λέξεις «εκτίεται διαδοχικά» προστίθενται μεταξύ κομμάτων οι λέξεις «, παρά ταυτόχρονα,».

23. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.9.3.3. μετά τις λέξεις «εκτίεται διαδοχικά» προστίθενται, μεταξύ κομμάτων, οι λέξεις «, παρά ταυτόχρονα,» και μετά τις λέξεις «προς την» προστίθενται οι λέξεις «τυχόν υφιστάμενη».

24. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.13. μετά τις λέξεις «ξεκινά από την ημερομηνία» διαγράφονται οι λέξεις «της δημοσίευσης».

25. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.13.1. μετά τις λέξεις «ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ» προστίθενται οι λέξεις «ή η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ».

26. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου του άρθρου 10.13.2.1. μετά τις λέξεις «επιβάλλεται τελικά» προστίθενται οι λέξεις «μετά από έφεση».

27. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.14.1. μετά τις λέξεις «που έχει τεθεί σε αποκλεισμό» προστίθενται οι λέξεις «ή υπόκειται σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό)».

28. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.14.3. μετά τις λέξεις «Η νέα περίοδος αποκλεισμού» προστίθενται, μεταξύ κομμάτων, οι λέξεις «, συμπεριλαμβανομένης μίας επίπληξης και όχι μίας περιόδου αποκλεισμού,».

29. Στην περ. (β) του άρθρου 14.6.2. μετά τις λέξεις «στους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος» προστίθενται, μεταξύ κομμάτων, οι λέξεις «σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και το Διεθνές Πρότυπο για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων».

30. Στο άρθρο 19.1. οι λέξεις «όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».

31. Στο άρθρο 19.4. οι λέξεις «τις πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον Κώδικα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».

32. Στο άρθρο 20.1. οι λέξεις «όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται σύμφωνα με τον Κώδικα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».


Άρθρο 67

Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, διαγράφεται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.»


Άρθρο 68

Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4735/2020

Στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4809/2021 (Α΄102), η ημερομηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αντικαθίσταται με την ημερομηνία «1η.8.2022» και το άρθρο 75 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 75

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 66 αρχίζει την 1η.8.2022.»


Άρθρο 69

Έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999

Στην παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4809/2021 (Α΄102), η ημερομηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αντικαθίσταται με την ημερομηνία «1η.8.2022» και το άρθρο 140 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 140

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 αρχίζει την 1η.8.2022.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).

4. Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 22, ως προς το δικαίωμα συμμετοχής εκπροσώπου των εν ενεργεία προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, αρχίζει από την 1η.1.2022.

5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

6. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το δικαίωμα ελεύθερων μεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών αρχίζει από την 1η.1.2022.».


Άρθρο 70

Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» στην «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» - Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4764/2020

Στο άρθρο 101 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Ο τίτλος τροποποιείται με την προσθήκη αναφοράς στο περιεχόμενο της παρ. 2 και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 101

Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Δυνατότητα παραχώρησης των εγκαταστάσεων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» στην «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού»

2. Προστίθεται παρ. 2, ως εξής:

«2. Ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης των διεθνών αγώνων αυτοκινήτου με την επωνυμία ’’ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021’’, παραχωρείται για το χρονικό διάστημα από 20.8.2021 έως 20.9.2021, η χρήση των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία: ’’Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας’’ (’’Π.Ε.Λ.’’), στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία: ’’Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού’’, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/681905/20588/4155/7.12.2020 (Β’ 5388) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία α) ΥΠΠΟΑ/90788/5.3.2021 (Β΄ 927) και β) ΥΠΠΟΑ/ 274887/14.6.2021 (Β΄ 2652) αποφάσεις του ιδίου Υφυπουργού.»


Comments


bottom of page