• Γεώργιος Λιανός

Επείγουσες τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίαςΆρθρα 59-71 του ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α΄ 157/4.9.2021)


Άρθρο 59

Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής

Τροποποίηση της περ. Α΄ - Προσθήκη τίτλου και υποπαρ. 1.1.1. στην παρ. 1.1. της περ. Β΄ του άρθρου 1 του ν. 4791/2021

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) τροποποιούνται οι υποπερ.: β), θ), λα), λστ), μα), μδ), με), νγ), ξβ) και οη) της περ. Α, ως προς τους επιμέρους ορισμούς, και διαμορφώνονται ως εξής:

«β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Οργανισμός αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσει κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, ο οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου αθλητής, και με αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει στον ορισμό του ’’αθλητή’’. Όσον αφορά σε αθλητές που δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου, ο οργανισμός αντιντόπινγκ μπορεί να επιλέξει: να διεξάγει περιορισμένους ελέγχους ή να μην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγματα για λιγότερες ουσίες από αυτές που περιέχονται στον πλήρη κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, να απαιτεί περιορισμένες ή να μην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μην απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.). Εντούτοις, εάν μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1, 2.3 ή 2.5 διαπραχθεί από οποιονδήποτε αθλητή επί του οποίου ένας οργανισμός αντιντόπινγκ έχει επιλέξει να ασκήσει την αρμοδιότητά του να ελέγχει και ο οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο του διεθνούς ή του εθνικού, τότε εφαρμόζονται οι συνέπειες που καθορίζονται στον Κώδικα. Για τους σκοπούς των άρθρων 2.8. και 2.9., καθώς και για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στον αθλητισμό υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε υπογράφοντος μέρους, κράτους, ή άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι αθλητής.

θ) Αντικειμενική ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2.1. και 2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από τον οργανισμό αντιντόπινγκ πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλεια ή συνειδητή χρήση εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

λα) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή της διαχείρισης αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο. Εάν η αρμόδια δημόσια αρχή (ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές), δεν έχουν ορίσει τον φορέα, οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από φορέα που η τελευταία ορίζει. Στην Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)».

λστ) Έλεγχος ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και την επιβολή των συνεπειών, περιλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων σταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων, ερευνών, πληροφοριών εντοπισμού, εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, συλλογής και χειρισμού δειγμάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσμάτων και ερευνών ή διαδικασιών σχετικών με παραβάσεις του άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής).

μα) Θεσμική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων εφέσεων είναι θεσμικώς πλήρως ανεξάρτητες από τον οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υπόκεινται στον οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων.

μδ) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές) αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων εντός και εκτός αγώνα ελέγχων, ως μέρος του προγράμματος κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων διεθνών ομοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και οι οποίοι ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5. του Κώδικα και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5. των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.

με) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου

II: H βαθμίδα κάτω από τον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών που περιλαμβάνει αθλητές από τους οποίους απαιτούνται κάποιες πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα.

νγ) Μη συνδρομή υπαιτιότητας ή αμέλειας: Η απόδειξη από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόμη και με την επίδειξη της μέγιστης επιμέλειας, ότι δεν χρησιμοποίησε ή δεν του/της χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδος ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευόμενου προσώπου ή αθλουμένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1., ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό του.

ξβ) Ουσιώδης συνδρομή: Για τους σκοπούς του άρθρου 10.7.1., ένα πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδρομή οφείλει: (1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη έγγραφη δήλωση ή καταγεγραμμένη συνέντευξη, όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή άλλη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10.7.1.1. και (2) να συνεργαστεί πλήρως κατά τη διερεύνηση και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες, περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική διαδικασία, εφόσον ζητηθεί από έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή μία επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε υπόθεσης ή διαδικασίας που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση ή διαδικασία, να αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θα μπορούσε να στηριχθεί υπόθεση.

οη) Υπαιτιότητα: Οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος ή έλλειψη της επιμέλειας που πρέπει να επιδειχθεί σε συγκεκριμένη κατάσταση. Στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η εμπειρία του αθλητή ή του άλλου προσώπου, το εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποτελούν προστατευόμενα πρόσωπα, οι ειδικές συνθήκες, όπως η ενδεχόμενη αναπηρία που υπέστη και ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της επιμέλειας και της έρευνας που επιδείχθηκε από τον αθλητή σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι συνθήκες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σχετικές ως προς την εξήγηση της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αποκλεισμού ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναπομείναντα χρόνο στην καριέρα του ή στο πρόγραμμα του αθλητικού ημερολογίου, δεν αποτελούν σχετικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει των άρθρων 10.6.1. ή 10.6.2.»

2. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021, μετά το κεφαλαίο γράμμα «Β.» προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πεδίο εφαρμογής των κανόνων αντιντόπινγκ - Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ».

3. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021, στην παρ. 1.1. της περ. Β προστίθεται υποπαρ. 1.1.1, ως εξής:

«1.1.1. Το Εθνικό Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ: Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ιδρύθηκε με το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999 με σκοπό να λειτουργήσει ως ο εθνικός οργανισμός αντιντόπινγκ για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει την απαραίτητη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, ώστε να είναι ανεξάρτητος, ως προς τις επιχειρησιακές του αποφάσεις και δραστηριότητες, από τον αθλητισμό και την κυβέρνηση. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την απαγόρευση οποιασδήποτε συμμετοχής στις επιχειρησιακές αποφάσεις ή δραστηριότητές του από οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει ταυτόχρονα στη διαχείριση ή τη λειτουργία οποιασδήποτε διεθνούς ομοσπονδίας, εθνικής ομοσπονδίας, οργανισμού μεγάλων διοργανώσεων, εθνικής ολυμπιακής επιτροπής, εθνικής παραολυμπιακής επιτροπής, ή κυβερνητικής υπηρεσίας με αρμοδιότητα στον αθλητισμό ή το αντιντόπινγκ.»


Άρθρο 60

Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4791/2021 περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ

Στο άρθρο 2 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Προστίθενται εδάφια πρώτο και δεύτερο ως εξής:

«Ο σκοπός του άρθρου 2 είναι να προσδιορίσει τις περιστάσεις και τη συμπεριφορά που συνιστούν παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ. Οι ακροαματικές διαδικασίες σε περιπτώσεις ντόπινγκ διεξάγονται βάσει του ισχυρισμού ότι ένας ή περισσότεροι από τους συγκεκριμένους κανόνες έχουν παραβιαστεί.»

2. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.1., ως προς την απόδειξη παρουσίας απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή μεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγματα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλεια ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 2.1.»

3. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.2., ως προς τις επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1., και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1. υπάρχουν εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του αθλητή, εφόσον ο αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος αυτού επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν το δείγμα Α ή Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη (υπο-δείγματα) και η ανάλυση του υπο-δείγματος επιβεβαίωσης του δείγματος επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο υπο-δείγμα του διαχωρισμένου δείγματος ή ο αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υπο-δείγματος επιβεβαίωσης του διαχωρισμένου δείγματος.»

4. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.3, ως προς την παρουσία οποιασδήποτε αναφερόμενης ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα αθλητή, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.1.3. Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε τεχνικό έγγραφο, η παρουσία οποιασδήποτε αναφερόμενης ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.»

5. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.2.1. ως προς την προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης μεθόδου, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης μεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αμέλεια ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.»

6. Τροποποιείται η παρ. 2.8., ως προς την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης από αθλητή ή άλλο πρόσωπο προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης εκτός αγώνα ουσίας ή απαγορευμένης εκτός αγώνα μεθόδου.»

7. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.10.1,, ως προς την απαγόρευση σύμπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου με οπουδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, και διαμορφώνεται ως εξής:

««2.10.1. Απαγορεύεται η σύμπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου, υποκείμενου στη δικαιοδοσία οργανισμού αντιντόπινγκ υπό την επαγγελματική ή αθλητική του ιδιότητα, με οποιοδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, το οποίο:».

8. Τροποποιείται η περ. 2.10.1.1. και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.10.1.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισμού αντιντόπινγκ, εκτίει περίοδο αποκλεισμού ή». ως εξής:

«2.10.1.2. Εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισμού αντιντόπινγκ και ο αποκλεισμός δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική διαδικασία, λόγω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκριμένο πρόσωπο θα ήταν εφαρμοστέοι κανόνες εναρμόνισης με τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσώπου ισχύει για έξι (6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελματικής ή πειθαρχικής απόφασης ή για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική, η πειθαρχική ή η επαγγελματική κύρωση που του επιβλήθηκε, αν η τελευταία είναι μεγαλύτερη ή».

10. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.10.2., ως προς τη στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου 2.10., και διαμορφώνεται ως εξής:

«2.10.2. Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 2.10., ο οργανισμός αντιντόπινγκ πρέπει να θεμελιώσει ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο γνώριζε το καθεστώς αποκλεισμού του προσώπου υποστήριξης αθλητή. O αθλητής ή το άλλο πρόσωπο φέρει το βάρος να αποδείξει ότι οποιαδήποτε σύμπραξη με μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα άρθρα 2.10.1.1. ή 2.10.1.2. δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα ή/και ότι τέτοια σύμπραξη δεν θα μπορούσε ευλόγως να έχει αποφευχθεί.

Οργανισμοί αντιντόπινγκ που γνωρίζουν το μέλος του προσωπικού υποστήριξης του αθλητή που πληροί τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 2.10.1.1., 2.10.1.2. ή 2.10.1.3. πρέπει να υποβάλουν αυτές τις πληροφορίες στον WADA.»


Άρθρο 61

Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4791/2021

Στο άρθρο 4 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Τροποποιείται η περ. 4.4.2.4., ως προς τη διαδικασία αίτησης εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.2.4. Κάθε απόφαση της επιτροπής περί Ε.Χ.Θ.Σ. είναι η οριστική απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και δύναται να προσβληθεί με έφεση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6.. Η απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως στον αθλητή, στον WADA και άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ.. Η απόφαση αναρτάται άμεσα στο σύστημα ADAMS.»

2. Τροποποιείται η υποπαρ. 4.4.3., ως προς τις αναδρομικές αιτήσεις εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.3. Αναδρομικές αιτήσεις Ε.Χ.Θ.Σ.

Εάν οργανισμός αντιντόπινγκ επιλέξει να ελέγξει αθλητή που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου και ο αθλητής αυτός χρησιμοποιεί απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο για θεραπευτικούς σκοπούς, ο οργανισμός αντιντόπινγκ οφείλει να επιτρέψει στον αθλητή να υποβάλει αίτηση για αναδρομική κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς.»

3. Τροποποιείται η περ. 4.4.4.1., ως προς τη διαδικασία αίτησης αναγνώρισης της εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς στη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων, και διαμορφώνεται

ως εξής:

«4.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί μία Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων με αίτημα την αναγνώριση της εξαίρεσης αυτής, εκτός εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. αναγνωρίζεται αυτόματα από τη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων. Εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που τίθενται από το διεθνές πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., τότε η διεθνής ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Εάν η διεθνής ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων θεωρήσουν ότι η Ε.Χ.Θ.Σ., που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά και ως αποτέλεσμα απορρίψουν την αναγνώρισή της, θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερώσουν άμεσα τον εν λόγω αθλητή, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, εκθέτοντας τους λόγους απόρριψης. Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορούν, μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερωθούν για την απόρριψη της εξαίρεσης, να θέσουν το ζήτημα στον WADΑ για επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6. Εάν το ζήτημα παραπεμφθεί στον WADA προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6., η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου, καθώς και για έλεγχο εκτός αγώνα (αλλά δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου), για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του WADA. Εάν το ζήτημα δεν παραπεμφθεί στον WADA προς επανεξέταση εντός της προθεσμίας των είκοσι μίας (21) ημερών, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ καθορίζει εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορήγησε, παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής παύει να είναι αθλητής διεθνούς επιπέδου και δεν συμμετέχει σε αγώνα διεθνούς επιπέδου. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, η Ε.Χ.Θ.Σ. παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, αλλά δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου.»

4. Τροποποιείται η περ. 4.4.6.2., ως προς την επανεξέταση από τον WADA των αποφάσεων με την οποία δεν αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ.Σ., και διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.6.2. Ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας, με την οποία δεν αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και έχει παραπεμφθεί στον WADA από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Επιπλέον, ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας με την οποία χορηγήθηκε μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία παραπέμπεται στον WADA από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο WADA δύναται να επανεξετάζει οποιαδήποτε άλλη απόφαση σχετικά με μία Ε.Χ.Θ.Σ. οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος των εμπλεκομένων είτε με δική του πρωτοβουλία. Εάν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. που επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ο WADA δεν παρεμβαίνει περαιτέρω. Αν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, ο WADA θα την ανατρέψει.»

5. Τροποποιείται η περ. 4.4.6.3., ως προς τη δυνατότητα προσβολής από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του CAS απόφασης για εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και

διαμορφώνεται ως εξής:

«4.4.6.3. Η απόφαση για τις Ε.Χ.Θ.Σ., που εκδίδεται είτε από διεθνή ομοσπονδία, είτε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, ο οποίος κατόπιν συμφωνίας εξετάζει αίτηση εξαίρεσης για λογαριασμό μιας διεθνούς ομοσπονδίας, η οποία δεν έχει επανεξεταστεί από το WADA ή έχει επανεξεταστεί, αλλά δεν έχει ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης, δύναται να προσβληθεί από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του CAS.»

6. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.4., ως προς την προσβο