top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΆρθρα 4-5 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023)


Άρθρο 4

Διεξαγωγή υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων δρόμου - Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 56Δ ν. 2725/1999

Στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α` 121) προστίθεται παρ. 4Β ως εξής:

«4Β. α) Κατά παρέκκλιση των παρ. 3 και 4, για τις υπαίθριες αθλητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις δρόμου (δρομικές αθλητικές δραστηριότητες), που διεξάγονται αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων δήμου της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α` 87), ο οποίος συγκροτείται από δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου που υπερβαίνουν τις πέντε (5), η άδεια διεξαγωγής χορηγείται από το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού όργανο του οικείου δήμου. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί για τη διεξαγωγή των αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων του πρώτου εδαφίου επί του οδοστρώματος ή μέρους αυτού ή άλλου δημόσιου ανοικτού μη περιτοιχισμένου χώρου. Για τη χορήγηση της άδειας από τον δήμο λαμβάνονται υπόψη:

αα) η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής που προτείνει ο διοργανωτής σύμφωνα με την περ. γ`,

αβ) η εξαιτίας των αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων δρόμου παρεμπόδιση της κίνησης των πολιτών και γενικά διασάλευση της ομαλής κοινωνικής και οικονομικής ζωής του δήμου.

β) Ο διοργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στον δήμο την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες προσώπων ή αριθμό συγκεκριμένων ατόμων να συμμετάσχουν σε δημόσια υπαίθρια αθλητική διοργάνωση ή εκδήλωση.

Αν οι εκδηλώσεις δρόμου διοργανώνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4, εκτός της γνωστοποίησης απαιτείται και η έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

γ) Η γνωστοποίηση της περ. β) γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του δήμου και υποβάλλεται εγκαίρως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας αθλητικής διοργάνωσης και εκδήλωσης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του διοργανωτή, τον ακριβή τόπο, τον χρόνο έναρξης και τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης, καθώς και το προτεινόμενο δρομολόγιο της αθλητικής διοργάνωσης. Μετά από την έγκαιρη υποβολή της γνωστοποίησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β), εκδίδεται και η άδεια. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου της περ. α) στην οικεία αστυνομική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, τάξης και τροχαίας.

δ) Η παρούσα δεν καταλαμβάνει διοργανώσεις που διεξάγονται στα διοικητικά όρια άνω του ενός δήμου.»


Άρθρο 5

Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α` βαθμού - Τροποποίηση υποπερ. i), και κατάργηση υποπερ. vi) περ. Α` παρ. 1 άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Στην περ. Α` της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 114) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην υποπερ. i), πριν από τη λέξη «συλλόγους» προστίθενται οι λέξεις «και αθλητικούς» και μετά από τη λέξη «πολιτιστικού» προστίθενται οι λέξεις «και αθλητικού», β) καταργείται η υποπερ. vi), και η περ. Α` της παρ. 1 του άρθρου 202 διαμορφώνεται ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:

i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες και που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,

ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,

iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,

ν. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν,

vi. [Καταργείται]

vii. σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.»


Commentaires


bottom of page