My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

5ο στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 1.6.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2087/31.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46), γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46), δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), ια. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), ιβ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), ιγ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), ιδ. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051), ιε. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009), ιστ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄3099), ιζ. της υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058). 2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1647). 3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1780). 4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1869). 5. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών ««Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1640). 6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, Προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1988). 7. Τις από 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020, 25.5.2020, 27.5.2020, 28.5.2020 και 29.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 8. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 8. Την υπ’ αρ. Β2,Β3/οικ.33453/29.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ... Άρθρο 16 Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήρια επιτρέπεται η χρήση τους αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη αναγκών προπόνησης, ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) και αθλούμενους, με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα. 2. Από 6.6.2020 επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων. 3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Μαΐου 2020 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

4ο στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 25.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.32008/23.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1987/23.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), ια. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100), ιβ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053), ιγ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099), 2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1644). 3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29110/9.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1776). 4. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1868). 5. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30869/18.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1868) ως προς την κατ' εξαίρεση λειτουργία του αναβατήρα (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020» (Β΄ 1909). 6. Την υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). 7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς τη σταδιακή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 8. Τις από 2.5.2020 και 22.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 9. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.32006/23.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (ΚΑΔ 5510). 2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520). 3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). 4. Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, εκτός εάν διαθέτει ανεξάρτητη για το κοινό είσοδο (ΚΑΔ 56.10.11.02). 5. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο (ΚΑΔ 56.10.19.04). 6. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου (ΚΑΔ 56.10.19.05). 7. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου η κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06). 8. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες (ΚΑΔ 56.10.19.09). 9. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). 10. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56.29.20.02). 11. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04). 12. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05). 13. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30.10.00), β) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ (ΚΑΔ 56.30.10.04), γ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ 56.30.10.06), δ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07), ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ 56.30.10.0] και στ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο (ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ 5630]. 14. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914). 15. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230). 16. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810]. 17. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα. 18. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101). 19. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). 20. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103). 21. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ 92.00.29) [ΚΑΔ 9200]. 22. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιρουμένων των υπηρεσιών πίστας καρτ (93.11.10.04) [ΚΑΔ 9311]. 23. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312). 24. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). 25. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319]. 26. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). 27. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων του τομέα των παράλιων (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05]. 28. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93.29.19.05). 29. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής. 30. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94.99.16.02). 31. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας με εξαίρεση τη σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604]. 32. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96.09.19.06). 33. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96.09.19.09). 34. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12). 35. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17). Άρθρο 2 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ) 1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των αναβατήρων (τελεφερίκ). 2. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρείται ο αναβατήρας (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, ο οποίος, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, επιτρέπεται να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους κανόνες της παρ. 3. 3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δύο (2) δρομολογίων την ημέρα του αναβατήρα (τελεφερίκ) της παρ. 2 και ειδικότερα ενός πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως δύο (2) ατόμων ανά καμπίνα. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφερίκ, καθώς και εντός των καμπίνων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες των καμπίνων υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των εργαζομένων-επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού. Ο δήμος Θήρας οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τελεφερίκ, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). 4. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Άρθρο 3 Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 25.5.2020 επιτρέπεται: α) Η λειτουργία όλων των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. β) Η λειτουργία όλων των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) αποκλειστικά και μόνον από αθλητές σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο για προπονητικούς σκοπούς. δ) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών αθλημάτων. ε) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκατρι- ών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007). Στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού ορίζονται υποχρεωτικά στις περιοχές μόνιμου ελλιμενισμού των σκαφών. 2. Επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League l). 3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισαχθούν είτε με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ, παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δύνανται να κάνουν χρήση των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων, με τους όρους και περιορισμούς των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1. 4. Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. 5. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. 6. Για τη λειτουργία και τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, επιτρέπεται στα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α., τις Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητικούς φορείς η απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού. Άρθρο 4 Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες: 1. Απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων των υποκατηγοριών δραστηριότητας ΚΑΔ 5610 και ΚΑΔ 5630, εφόσον δεν διαθέτουν υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο. Η έννοια του υπαίθριου και του ημιυπαίθριου χώρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90). 2. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας. 3. Επιτρέπεται οποιασδήποτε εργασία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELEXPO ΑΕ» που απαιτείται για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών της. 4. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). Άρθρο 6 Αρχή ενημέρωσης του κοινού Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19: ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ 80 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του σταδίου) ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Γήπεδο διαστάσεων 11 Χ 11 60 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 7 X 7 30 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 5 X 5 20 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης/χειροσφαίρισης 20 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 600 τ.μ. 1 άτομο ανά 25 τ.μ. Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις άνω των 600 τ.μ. - 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και - 1 άτομο ανά 50 τ.μ. για τα άνω των 600 τ.μ. Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια 1 άτομο ανά 30 τ.μ. (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 48 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 20 άτομα συνολικά ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 32 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 25 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 12 άτομα συνολικά ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτρέπεται η χρήση μπάλας ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του αθλήματος στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο ατομικής προπόνησης, με σκοπό τη βελτίωση της ατομικής τεχνικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Μαΐου 2020 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

3o στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 18.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608/16.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1868/17.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), ια. της υπ’ αριθμ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100), ιβ. της υπ’ αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053), ιγ. της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099). 2. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1644). 3. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29110/9.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1776). 4. Την υπ’ αριθμ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). 5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς της σταδιακή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 6. Την από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 7. Την υπ’ αριθμ. Β1,Β2,Β3/οικ.30607/16.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520). 2. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). 3. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610). 4. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). 5. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002). 6. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004). 7. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005). 8. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.τ.λ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.τ.λ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630). 9. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914). 10. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230). 11. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση α) τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), β) τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810]. 12. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα. 13. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101). 14. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). 15. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103). 16. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200]. 17. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311). 18. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312). 19. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). 20. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319]. 21. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). 22. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05]. 23. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905). 24. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής. 25. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602). 26. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604]. 27. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906). 28. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909). 29. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912). 30. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917). Άρθρο 2 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης χωρίς ΚΑΔ Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 των αναβατήρων (τελεφερίκ). Άρθρο 3 Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 18.5.2020 1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 18.5.2020 επιτρέπεται: α) Η λειτουργία όλων των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. β) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας που χρησιμοποιούν τα αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο για προπονητικούς σκοπούς. γ) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών αθλημάτων. δ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα (σε σκάφη με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κωπηλασία (σε λέμβους με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρθια σανι- δοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007). 2. Επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). 3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισαχθούν είτε με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ και παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δύνανται να κάνουν χρήση των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των κολυμβητηρίων, με τους όρους και περιορισμούς της περ. α΄ της παρ. 1. 4. Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. 5. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. 6. Για τη λειτουργία και τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν, επιτρέπεται από τις 18.5.2020 στα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α., τις Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητικούς φορείς η απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού. Άρθρο 4 Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες: 1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας. 2. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). Άρθρο 6 Αρχή ενημέρωσης του κοινού Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19: ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ 80 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του σταδίου) ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Γήπεδο διαστάσεων 11 Χ 11 60 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 7 Χ 7 30 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 5 Χ 5 20 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης/χειροσφαίρισης 20 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 600 τ.μ. 1 άτομο ανά 25 τ.μ. Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις άνω των 600 τ.μ. - 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και - 1 άτομο ανά 50 τ.μ. για τα άνω των 600 τ.μ. Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια 1 άτομο ανά 30 τ.μ. (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 48 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 20 άτομα συνολικά ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 32 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 25 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 12 άτομα συνολικά ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτρέπεται η χρήση μπάλας ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του αθλήματος στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο ατομικής προπόνησης, με σκοπό τη βελτίωση της ατομικής τεχνικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Mαΐου 2020 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

2ο στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 11.5.2020 και 12.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.29110/9.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1776/10.5.2020)

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100),
ιβ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),
ιγ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).
2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1644).
3. Την υπ’ αρ. 1016/14/62/9-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275).
4. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.29106/9.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: α) είδη ψιλικών (ΚΑΔ 47.19.10.01) και περιπτέρων (ΚΑΔ 47.19.10.02), β) υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.) και γ) των επιχειρήσεων (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.) (ΚΑΔ 4719).
2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).
4. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).
5. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).
6. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).
7. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).
8. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).
9. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329).
10. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).
11. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).
12. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
13. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων.
14. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104).
15. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].
16. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
17. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).
18. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
19. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319).
20. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
21. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).
22. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας με ΚΑΔ 96.04.10.01 (ΚΑΔ 9604).
23. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002).
24. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).
25. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).
26. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.
27. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).
28. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).
29. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).
30. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).
31. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).
32. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).
33. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905).
34. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).
35. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002).

Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων (χωρίς ΚΑΔ)
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αναβατήρων (τελεφερίκ).
2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Άρθρο 3
Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 11.5.2020
1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 11.5.2020 επιτρέπεται:
α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: Σκοποβολή, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική (ατομικό), Ξιφασκία, Άρση βαρών, Αντισφαίριση, Κανόε-Καγιάκ, Ποδηλασία, Ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία, Στίβος.
β) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ατομικής τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους.
γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας, που χρησιμοποιούν τα αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και μέλη τους ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω.
2. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 1 η χρήση γίνεται με βάση το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας [περ. α) και γ)] ή της διοργανώτριας αρχής [περ. β)].

Άρθρο 4
Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 12.5.2020
1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 12.5.2020 επιτρέπεται:
α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους από όσους περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών για τη συμμετοχή τους στους παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2021.
β) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους από όσους περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης (μόνον με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) και προετοιμασίας αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: κολύμβηση, καταδύσεις, μοντέρνο πένταθλο, πάλη, ρυθμική
γυμναστική - ανσάμπλ, μπιτς βόλεϊ, τάε κβο ντο, καλλιτεχνική κολύμβηση, υδατοσφαίριση, τζούντο, καράτε και πυγμαχία.
γ) Η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από τους αθλητές της εθνικής ομάδας στίβου που περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.).
δ) Η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους από τους διαιτητές ποδοσφαίρου που περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).
ε) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2), για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι έως οκτώ (6-8) προσώπων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους.
στ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα (σε σκάφη με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κωπηλασία (σε λέμβους με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω.
ζ) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω.
2. Αθλητές ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, δύνανται να κάνουν χρήση ανοικτών και ελεύθερων χώρων για προπόνηση φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης σε ολιγομελείς ομάδες μέχρι πέντε (5) ατόμων, χωρίς επαφές και χωρίς μπάλες ή άλλα κοινόχρηστα όργανα, κρατώντας πάντα τις αποστάσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Γ.Γ.Α. (https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf).
3. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 , η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. (https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://gga.gov.gr/component/content/
article/278-covid/2981-covid19-sports.

Άρθρο 5
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:
1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.
2. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των καταστημάτων όπου ασκούνται δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από το άρθρο 1, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
3. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων
1 και 2.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων,
της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275).

Άρθρο 7
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

1ο στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 5.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27813/3.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1644/3.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), ια. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100). ιβ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053), ιγ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099), 2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24406/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1299), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26797/25.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1585). 3. Την υπ’ αρ. 1016/14/62/9-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275). 4. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 5. Την από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 6. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.27808/2.5.2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.5.2020 εισή- γηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4719). 2. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743). 3. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751). 4. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752). 5. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4753). 6. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754). 7. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4759). 8. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763). 9. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε- κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765). 10. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4771). 11. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772). 12. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775). 13. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777). 14. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ ‘οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778). 15. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (ΚΑΔ 4779). 16. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782). 17. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ 4789). 18. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520). 19. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). 20. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610). 21. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). 22. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630). 23. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914). 24. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7721). 25. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722). 26. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρο- νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729). 27. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329). 28. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553). 29. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004). 30. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101). 31. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). 32. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων. 33. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104). 34. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) (ΚΑΔ 9200). 35. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311). 36. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312). 37. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). 38. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319). 39. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). 40. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329). 41. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604). 42. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002). 43. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004). 44. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005). 45. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής. 46. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602). 47. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906). 48. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909). 49. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912). 50. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916). 51. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917). 52. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905). 53. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). 54. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002). Άρθρο 2 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων (χωρίς ΚΑΔ) Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και των αναβατήρων (τελεφερίκ). Άρθρο 3 Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 5.5.2020 επιτρέπεται: α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: Σκοποβολή, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική (ατομικό), Ξιφασκία, Άρση βαρών, Αντισφαίριση, Κανόε-Καγιάκ, Ποδηλασία, Ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία, Στίβος. β) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ατομικής τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους. γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία – αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και μέλη τους, ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω. 2. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 1, η χρήση γίνεται με βάση το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας [περ. α) και γ)] ή της διοργανώτριας αρχής [περ. β)]. Άρθρο 4 Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν, επίσης, οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες: 1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας. 2. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των καταστημάτων όπου ασκούνται δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από το άρθρο 1, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 3. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275). Άρθρο 6 Αρχή ενημέρωσης του κοινού Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Μαΐου 2020 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αναστολή λειτουργίας αθλητικών ιδιωτικών επιχειρήσεων μέχρι 3.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.26797/25.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1585/25.4.2020) Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α ́ 42) και ιδίως των περ. ζ ́ και η ́ της παρ. 2 και της περ. ε ́ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α ́ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α ́ 192), δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α ́ 159), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α ́ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 148), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α ́ 7), η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α ́ 180), θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α ́ 151), ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121), ια. της αριθμ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β ́ 3100). ιβ. της αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β ́ 3053), ιγ. της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β ́ 3099), ιδ. της αριθμ. ΔΝΣα ́/οικ.59172/7775/ΦΝ459/19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β ́ 3058). 2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24406/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́ 1299). 3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 4. Την από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.5. Την υπ’ αρ. Β1α,Β2α/οικ. 26796/25.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1299), έως και τις 3.5.2020. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Απριλίου 2020 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΥφυπουργόςΥποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση ισχύ

Άρθρο 8 του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86/25.4.2020) Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση ισχύ

1. Ειδικώς για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης και ιδίως των απαγορεύσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101Δ και της παρ. 3 του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), επιτρέπεται η τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού), καθώς και των σχετικών με τα πρωταθλήματα αυτά προκηρύξεων.

2. Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 1, γίνονται με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της εκτελεστικής επιτροπής της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της διοργανώτριας αρχής, κατά περίπτωση, και δεν εγκρίνονται ούτε επικυρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης.

Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Άρθρο 7 του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86/25.4.2020) Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α΄49) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως προς τα επείγοντα ζητήματα, ιδίως δε ως προς τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων (α) και (ε) της παρ. 5 του άρθρου 128 ΣΤ΄ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), που αφορούν στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ και διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο λειτουργική ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης λήγει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στη θέση του υπεισέρχεται ο Ε.Ο.Κ.Α.Ν., χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.»

Καθορισμός αθλητικών νομικών προσώπων που ελέγχονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

ΚΥΑ 16596/ΕΞ/11.2.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1459/16.4.2020) Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210), β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄181). 3. Το π.δ. 4 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 7). 4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 121). 5. Την αριθμ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄ 3051). 6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως: Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ). 2. Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. 2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. 3. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 4. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 5. Νομισματικό Μουσείο. 6. Επιγραφικό Μουσείο. 7. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 8. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 9. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. 10. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. 11. Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. 12. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνομουσικολογίας. 13. Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ). 2. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ). 3. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ). 4. Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ). Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ). 2. Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ). 3. Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). 4. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ). 5. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜΘ). 6. Μουσείο - Βιβλιοθήκη Ευστρ. Θρασ. Ελευθεριάδη - Τεριάντ. 7. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 8. Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ). 9. Μουσείο Ακρόπολης. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.) 2. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 3. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ 4. ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ 8. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 9. ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ 10. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 11. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ 13. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΙΦΝΟΥ 14. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ 15. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Εθνικό Θέατρο (ΕΘ). 2. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). 3. Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ). 4. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΕΒΥΜΜ). 5. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (ΕΠΚεΔ). 6. Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ). 7. Ορχήστρα των Χρωμάτων (Ο.Χ.). 8. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). 9. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (ΜΦΙΑΔΛ). 10. Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος (Μ.Ε.Ο.Ε.). 11. Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ ΚΟΘ). 12. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ). 13. Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ). 14. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (αυτοτελές Τμήμα του EM ΣΤ). 15. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (EMΣΤ). 16. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ). 17. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ). 18. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ). 19. Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΕΤΟΣ ΚΟΑ). 20. Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). 21. Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.) 1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ (Ε.Ο.Α.Β.) 1.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.ΓΑ.Σ.) 1.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Γ.Ο.) 1.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.) 1.6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ι.) 1.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) 1.8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) 1.9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΠΑΚ (Ε.Ο.Κ.Κ.) 1.10 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ο.Ε.) 1.11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ (Ε.Ο.ΜΟ.Π.) 1.12 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) 1.13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ (Ε.Ο.Ξ.) 1.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.ΠΕ.) 1.15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) 1.16 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΚ.Ο.Ε.) 1.17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.) 1.18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ (Ε.Ο.Τ.). 1.19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΛΗΣ (Ε.Ο.Φ.Π.) 1.20 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Χ.Ε.) 1.21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Ε.Κ.ΟΦ.Ν.Σ.) 1.22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Π.) 1.23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ (Ε.Ο.Π.) 1.24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ (Ε.Ο.Τ.) 1.25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.) 1.26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 1.27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΛ.Α.Ο.) 1.28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥ ΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ (Ε.Ο.Γ.Σ.Κ.Φ.) 1.29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ (Ε.Ο.Κ.) 1.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ (ΕΛ.Ο.Κ.) 1.31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.) 1.32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Σ.Ο.) 1.33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ (Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.) 1.34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ (Ε.Ο.Γ.) 1.35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ (Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ) 1.36 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ (Π.O.K.) 1.37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ, ΣΙΔΑΟΜΠΑ (Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.) 1.38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ (Ε.Ο.Μ.) 1.39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.) 1.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Ο.Τ.Ε.) 1.41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.) 1.42 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) 1.43 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΥΑΪΤΑΪ (Π.Ο.Μ.) 1.44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ (Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.) 1.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ο.Α.Κ.) 1.46 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) 1.47 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ (ΑΟΝΜ) 1.48 ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ) 1.49 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Π.Ε ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) 1.50 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Β.Ε.) 1.51 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Σ (Σ.Ε.Δ.Υ.) 1.52 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 1.53 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΟΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) 1.54 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 1.55 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 1.56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Κ.Κ.Α) 1.57 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ (Ο.Ε.Β.Α.Σ.) 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Π.Ε.) 3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Π.Ε.) 4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Ο.Ε.) 5. ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Ο.Α.Ε.) 6. ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ο.Ε.) Ζ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. Η. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, καταργείται η αριθμ. 3816/ 3-11-2016 (ΦΕΚ Β΄3615) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Οδηγίες του BAT για την επίλυση αθλητικών διαφορών που προκύπτουν εν όψει κορωνοϊού

COVID-19 Guidelines
Issued on 20 April 2020 by the BAT President, Vice-President and Arbitrators The world currently finds itself in an extraordinarily difficult situation due to the COVID-19 pandemic, the measures taken by governments to palliate its effects and the consequences of both on businesses and employees in all sectors of activity. Inevitably, professional basketball has been significantly affected by the crisis, especially in that most competitions have been suspended or even terminated early. This, in turn, raises legal issues regarding contracts in professional basketball, in particular in employment relationships of players and coaches with clubs. Many parties to contracts in basketball have approached BAT, or FIBA, in the past weeks to inquire how such legal issues would be handled by BAT Arbitrators. Of course, each case has to and will be judged on its merits by the respective BAT Arbitrator, taking into account all relevant circumstances and deciding ex aequo et bono unless otherwise agreed by the parties (Article 15 of the BAT Arbitration Rules). However, the BAT President, Vice-President and Arbitrators have decided that the truly exceptional situation created by the COVID-19 pandemic calls for an exceptional step on their part, with a view to providing the basketball community with greater legal certainty, thereby also facilitating amicable settlements. For this purpose, the BAT President, Vice-President and Arbitrators, having collectively discussed pursuant to Article 16.1 of the BAT Arbitration Rules1 certain substantive issues that arise as a result of the COVID-19 pandemic, set out in these Guidelines their shared views on what they would perceive to be just and fair solutions, under the ex aequo et bono standard, to those substantive issues. For the avoidance of any misunderstanding, five caveats must be made: – First, these Guidelines are of a temporary nature only, aiming to address the consequences of the COVID-19 crisis on contracts in basketball, in particular those consequences arising out of domestic championships being suspended or terminated early as a result of the pandemic. – Second, these Guidelines incorporate principles only, to which there may be exceptions depending on the circumstances of the individual case (including, e.g., applicable public health guidelines). – Third, these Guidelines merely reflect a consensus reached by the BAT President, VicePresident and Arbitrators in their informal discussions on abstract legal issues. They are not binding rules of mandatory application and, as a matter of course, they do not affect each BAT Arbitrator’s liberty of decision in deciding an individual BAT case. – Fourth, these Guidelines do not amend or substitute for the BAT Arbitration Rules or other rules of procedure governing international arbitrations. – Fifth, these Guidelines will be constantly reviewed and may be subject to adjustments depending on relevant developments. That being said, the principles agreed on by the BAT President, Vice-President and Arbitrators are as follows: I. Definition 1. In these Guidelines, the term “Lockdown Period” refers to the period starting on the date of suspension/termination of the relevant 2019/20 domestic championship and ending on the date on which the championship is resumed, or the original end date if it is not resumed. II. Priority of Amicable Settlements 2. Amicable settlements are the preferred means of resolving disputes arising out of the COVID-19 crisis. Parties are under a duty to renegotiate in good faith the terms of their contract in order to resolve on an amicable basis contractual issues arising from the pandemic. 3. Any breach of this duty may be taken into account by the arbitrator when deciding the merits of the case and when deciding on arbitration costs, legal fees and other expenses. 4. Absent any general grounds for invalidity, amicable settlements entered into with a view to addressing the consequences of the COVID-19 crisis will be respected by the arbitrator. This is irrespective of whether the contents of the settlement are consistent with the further principles set out below. 5. Amicable Settlements entered into after the beginning of the Lockdown Period will be rebuttably presumed to have been executed by the parties with a view to addressing the consequences of the COVID-19 crisis. III. New Contracts entered into after the beginning of the Lockdown Period 6. The principles enshrined in these Guidelines do not apply, in principle, to contracts entered into after the beginning of the Lockdown Period. These contracts will be rebuttably presumed to have taken into account the effects of the COVID-19 crisis. The same applies, in principle, to contracts that have been extended either by agreement of the parties or unilaterally by the club after the beginning of the Lockdown Period. IV. Allocation of risk 7. Clauses simply providing for a “fully guaranteed” or “no-cut” contract do not allocate economic risks associated with the COVID-19 crisis to any of the parties to the contract. 8. The consequences of the COVID-19 crisis cannot be allocated to one of the parties only, absent any clear contractual language stipulating otherwise for events sufficiently similar to the current pandemic and its consequences on basketball competitions. Without such clear language in the contract, the adverse consequences of the COVID-19 crisis shall be shared by both parties according to their respective circumstances. Conversely, where the contract contains clear language on how to allocate risks such as the COVID-19 pandemic, the arbitrator will only depart from such agreement, in accordance with established BAT jurisprudence, if the effects of such risk allocation would be grossly inequitable. V. Termination and term of contracts 9. The principle of pacta sunt servanda shall be generally upheld in a manner consistent with the standing jurisprudence of the BAT in times of the COVID-19 crisis. Consequently, a contract is not automatically terminated because of the pandemic. Neither does the COVID-19 crisis give either party just cause to unilaterally terminate the contract. 10. If the contract has been terminated by either party before the Lockdown Period, it will be rebuttably presumed that the contract was not terminated because of the COVID-19 crisis. In such case, the standing jurisprudence of BAT related to lawful/unlawful termination will apply. 11. When calculating damages for any unlawful termination not related to the COVID-19 crisis, the arbitrators will, in principle, not take into account the hypothetical impact that the COVID-19 crisis would potentially have had on the contract had it run its normal course. In particular, in case of any unlawful termination by a club that is unrelated to the COVID-19 crisis, the Guidelines on reductions of players’ and coaches’ salaries (no. 16 below) shall, in principle, not apply to the calculation of damages or outstanding remunerations under the contract. The onus of proof that the Guidelines exceptionally apply for reasons of equity shall be on the respective club. Elements that may be taken into account in this context are, in particular, the nature, the motive and the gravity of the contractual breach committed, the vicinity of the breach to the Lockdown Period and the behavior of the parties subsequent to the breach. In case there are reasons to deviate from the above principle, i.e. non-application of the Guidelines, preference should be given to deferring the maturity of some of the claims to the beginning of the 2020/21 season. 12. If a domestic championship extends its 2019/20 season beyond the original end date to compensate (at least partially) for the Lockdown Period, the contracts between its participating clubs and their players and coaches will remain in force until the date of the last match of the respective club for that season, unless it is clear from the contract that the parties had intended for the contract to expire before the end of the (original) 2019/2020 season, or unless it would otherwise be grossly inequitable. 13. If, before the Lockdown Period, a player or coach has entered into a contract for the 2020/21 season with another team and the extended term (no. 12 above) of his or her contract for the 2019/20 season results in both contracts overlapping in time, the player/coach, the old club and the new club shall seek in good faith to solve the problem by amicable settlement, taking account of the interests involved in a proportionate and equitable manner. VI. Effects on the contractual obligations of clubs During the Lockdown Period, a club’s contractual obligations towards its coaches/players shall be adapted as follows: 14. Amenities (such as car, housing, meals, health insurance): The Club shall continue to provide any amenities as provided for under the contract, provided that the player is making use of them in good faith, is dependent on them and to the extent they are proportionate. 15. Bonuses: Bonuses that fell due before the Lockdown Period continue to be owed, but their maturity shall be deferred to the beginning of the 2020/21 season in the relevant domestic championship. No bonuses shall accrue during the Lockdown Period. No bonuses shall accrue based on the placement of the club in its domestic and international championships for the 2019/20 season unless the relevant championship is completed after the Lockdown Period. 16. Salaries: The obligation of clubs to pay salaries to players and coaches must be adapted to take into account that - during the Lockdown Period, the players’ and coaches’ obligation to provide services is largely suspended (see no. 18, 19 below for players) and that
- the COVID-19 crisis has disrupted the financial framework and presumptions based on which the contracts were executed between the parties. Based on the above considerations, it is fair and just that the obligation of the club to pay salaries during the Lockdown Period be subject to a general reduction as follows: a) The size of the salary reduction will depend on the player’s/coach’s monthly salary, with the following scale guiding the arbitrators’ assessment of the equitable reduction: First EUR up to EUR 2,500/month Reduction by 0-20%
Every EUR exceeding EUR 2,500/month Reduction by 50% as a starting point, but subject to adjustment upwards or downwards (see below) When deciding the precise percentages to apply in an individual case, the arbitrator will take into account in particular the following (non-exhaustive) criteria: - the overall amount of the salary, keeping in mind that, in principle, lower salaries shall be submitted to a lower reduction than higher salaries;
- the financial situation of the club as a result of the COVID-19 crisis;
- the individual circumstances of the player/coach, in particular his or her reasonable living costs and the extent to which he or she is financially responsible also for others;
- whether the parties have complied with their duty pursuant to no. 2 above of these Guidelines and, more generally, have acted in good faith. A club will not have acted in good faith if it discriminates against a player/coach compared to its other similarly situated players/coaches; and
- the principle of proportionality and reasonableness, in particular how the club will use any liquidity saved through the salary reduction. b) It is the duty of the parties to substantiate and provide the necessary evidence to determine the appropriate salary reduction in an individual case. c) If the relevant domestic championship resumes its 2019/20 season after the Lockdown Period, the monthly salaries due under the contract for the remainder of that season shall be reduced adequately to account for the fact that the club’s income will usually be lower than in a normal season despite the season being resumed. However, such reduction shall be lower than the reduction applied during the Lockdown Period and shall not exceed 50%. d) For the avoidance of doubt, salaries that became due before the Lockdown Period are not subject to the above reduction. However, the maturity of up to 50% of any such outstanding salaries may be deferred to the beginning of the 2020/21 season in the respective domestic championship, provided that the club substantiates and proves that such deferral is necessary to avoid insolvency. 17. Clubs are under a duty of care towards their players and coaches. In particular, clubs shall apply for any and all financial help available in the applicable jurisdiction in order to ease any consequences arising for its player/coaches because of COVID-19-related pay cuts. A breach of this duty shall be taken into account when deciding on a reduction or deferral of the player’s/coach’s claim. VII. Effects on the contractual obligations of players 18. The obligation of players to provide sporting services shall be suspended during the Lockdown Period, except and to the sole extent applicable public health guidelines so permit. Obligations in respect of non-sporting services shall not be suspended except to the extent inconsistent withapplicable public health guidelines. 19. Players are under an obligation to stay fit and healthy during the Lockdown-Period (to the extent possible under the conditions prevailing in the relevant country) and to participate in any scheduled team activities that are permissible in the relevant jurisdiction, e.g. team meetings by videoconferencing or, subject to applicable public health guidelines, individual or group training sessions. VIII. Agent Agreements 20. While these Guidelines focus on contractual relations between clubs and their players/coaches, arbitrators will seek to draw on the principles herein also for contractual relations with other actors, in particular agents, to the extent deemed appropriate.

Οδηγίες της FIFA για την επίλυση αθλητικών διαφορών που προκύπτουν εν όψει κορωνοϊού

FIFA FOOTBALL REGULATORY ISSUES VERSION 1.0 APRIL 2020 Introduction The COVID-19 outbreak has disrupted everyday activities around the world and been declared a pandemic by the World Health Organization. Football too has been affected, with football activity suspended in almost every country or territory in the world. This is an unprecedented situation for football. There has not been a similar shutdown of organised football since World War II. This has naturally led to several regulatory and legal issues for FIFA member associations (MAs) and their stakeholders. In this context, FIFA has received numerous enquiries and requests, the majority related to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP). As world football’s governing body, FIFA has a responsibility and mandate to provide appropriate guidance and recommendations to MAs and their stakeholders to both mitigate the consequences of disruptions caused by COVID-19 and ensure that any response is harmonised in the common interest. As a threshold issue, FIFA is not in a position to instruct MAs or make a determination on when football should recommence in each country or territory. That decision must be made by each MA on the advice of its relevant national public health authorities. Health should always be the guiding principle for FIFA, its MAs, and stakeholders when rendering decisions in this particular context. On 18 March 2020, the Bureau of the FIFA Council (the Bureau) established a working group in response to COVID-19 to examine, inter alia, the need for amendments to or temporary dispensations from the RSTP to protect contracts for both players and clubs and for adjustments to player registration periods. The Bureau recognised that the disruption to football caused by COVID-19 was a case of force majeure. Article 27 of the RSTP states that cases of force majeure shall be decided by the FIFA Council, whose decisions are final. The COVID-19 situation is, per se, a case of force majeure for FIFA and football. Following the mandate of the Bureau, the working group, chaired by Vittorio Montagliani, chairman of the FIFA Football Stakeholders Committee and composed of representatives from the FIFA administration, confederations, MAs, the European Club Association (ECA), FIFPRO and the World Leagues Forum, held meetings via videoconference on 26 March and 2 April 2020. Among many different issues analysed during these meetings, there were three core matters that the working group considered relevant to address: (i) expiring agreements (i.e. agreements terminating at the end of the current season) and new agreements (i.e. those already signed and due to commence at the start of the next season); (ii) agreements that cannot be performed as the parties originally anticipated as a result of COVID-19; and (iii) the appropriate timing for registration periods (“transfer windows”). The following guidelines represent the outcome of various discussions among the members of the working group about the above-mentioned matters and were adopted unanimously. The principles set out in points 1 and 2 of this document are to be considered as general (non-binding) interpretative guidelines to the RSTP. FIFA expects the necessary level of cooperation and compliance with this document from the MAs and other football stakeholders. This is version 1.0 of this official FIFA document. FIFA, in consultation with the Mas and the relevant stakeholders, may update the guidelines contained in this document, where appropriate, over the course of this pandemic. Expiring agreements and new agreements Employment agreements and transfer agreements in football are generally tied to the registration periods (colloquially known as “transfer windows”) which are set by each MA within its jurisdiction in accordance with the RSTP. This makes sense from a sporting perspective, as the opening of the first registration period generally coincides with the first day of the new season. The definitions section of the RSTP defines a “season” as “the period starting with the first official match of the relevant national league championship and ending with the last official match of the relevant national league championship”. Notwithstanding this, MAs are required to input dates for a “season” in the FIFA Transfer Matching System (TMS) which cover a full calendar year. The majority of the leagues that are most affected by COVID-19 have input their season start date as 1 July and season end date as 30 June. Article 6 paragraph 1 of the RSTP mandates that players may only be registered during one of the two annual registration periods fixed by the relevant MA. Given the postponement or suspension of MA and league competitions, and the overwhelming desire of MAs and leagues for those competitions to be completed, it is very likely that those competitions will take place after the original end date of the season (input in TMS). This will naturally cause the original start date of the next season to be impacted. Issues thus arise where: (i) employment agreements are due to expire at the original end date of the season; (ii) loan transfer agreements (and related employment agreements) are due to expire at the original end date of the season; (iii) (permanent and loan) transfer agreements (and related employment agreements) are due to commence at the original start date of the next season; and (iv) employment agreements are due to commence at the original start date of the next season. Article 18 paragraph 2 of the RSTP states: “The minimum length of a contract shall be from its effective date until the end of the season, while the maximum length of a contract shall be five years.” Article 18 paragraph 3 of the RSTP provides that “[a] professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or is due to expire within six months”. The general principle established in article 18 paragraph 2 of the RSTP – contracts end at the end of the season – in combination with the need to ensure the integrity of football competitions, must be the primary factors when determining the contractual and registration status of players and coaches following the recommencement of MA and league competitions. PROPOSED GUIDING PRINCIPLES It is acknowledged that, as a general rule, employment agreements shall be governed by national law and the contractual autonomy of the parties. Having said this, and consistent with article 18 paragraph 2 of the RSTP, it is proposed that: (i) Where an agreement is due to expire at the original end date of a season, such expiry be extended until the new end date of the season. (ii) Where an agreement is due to commence at the original start date of a new season, such commencement be delayed until the new start date of a new season. (iii) In the event of overlapping seasons and/or registration periods, and unless all parties agree otherwise, priority be given to the former club to complete their season with their original squad, in order to safeguard the integrity of a domestic league, MA competition and continental competition. The above shall apply to international transfer agreements by analogy. Furthermore, for international transfer agreements (whether a permanent transfer or loan transfer): (iv) Notwithstanding the recommended amendment to agreement dates, any payment that contractually falls due prior to the new commencement date of an agreement should be delayed until the new start date of a new season or its first registration period. Agreements that cannot be performed as the parties originally anticipated It is clear that the COVID-19 outbreak might lead to situations whereby agreements cannot be performed worldwide as the parties originally anticipated. The obligations placed on the parties will potentially be made impossible: players and coaches will be unable to work, and clubs will be unable to provide work. Ultimately, national employment and/or insolvency laws (or collective bargaining agreements (CBAs), where in force) will answer immediate questions regarding the viability of a football employment agreement that can no longer be performed. What must be avoided is football stakeholders receiving drastically different treatment or resolution on a global basis despite being in similar circumstances, whether from national courts, employment tribunals, or the FIFA judicial bodies. It is incumbent on FIFA to recommend guiding principles which find a fair solution for clubs and employees, while protecting jobs as much as possible. PROPOSED GUIDING PRINCIPLES In order to guarantee some form of salary payment to players and coaches, avoid litigation, protect contractual stability, and ensure clubs do not go bankrupt, while considering the financial impact of COVID-19 on clubs, it is proposed that: (i) Clubs and employees (players and coaches) be strongly encouraged to work together to find appropriate collective agreements on a club or league basis regarding employment conditions for any period where the competition is suspended due to the COVID-19 outbreak. Such agreements should address, without limitation: remuneration (where applicable salary deferrals and/or limitation, protection mechanisms, etc.) and other benefits, government aid programmes, conditions during contract extensions, etc. mechanisms, etc.) and other benefits, government aid programmes, conditions during contract extensions, etc. Where the relevant social partners exist, agreement should be reached within CBA structures or another collective agreement mechanism. (ii) Unilateral decisions to vary agreements will only be recognised where they are made in accordance with national law or are permissible within CBA structures or another collective agreement mechanism. (iii) Where: a. clubs and employees cannot reach an agreement, and b. national law does not address the situation or collective agreements with a players’ union are not an option or not applicable, Unilateral decisions to vary terms and conditions of contracts will only be recognised by FIFA’s Dispute Resolution Chamber (DRC) or Players’ Status Committee (PSC) where they were made in good faith, are reasonable and proportionate. When assessing whether a decision is reasonable, the DRC or the PSC may consider, without limitation: a. whether the club had attempted to reach a mutual agreement with its employee(s); b. the economic situation of the club; c. the proportionality of any contract amendment; d. the net income of the employee after contract amendment; e. whether the decision applied to the entire squad or only specific employees. (iv) Alternatively, all agreements between clubs and employees should be “suspended” during any suspension of competitions (i.e. suspension of football activities), provided proper insurance coverage is maintained, and adequate alternative income support arrangements can be found for employees during the period in question. Registration periods (“transfer windows”) Article 6 paragraph 1 of the RSTP mandates that players may only be registered during one of the two annual registration periods fixed by the relevant MA (colloquially known as “transfer windows”). Article 6 paragraph 2 read together with article 5.1 paragraph 1 of Annexe 3 to the RSTP govern how associations must fix registration periods and request to amend, extend, or cancel registration periods. For ease of reference, they are included in full below: 5 Obligations of the associations Associations must use TMS in connection with international transfers of players. 5.1. Master data 1.The start and end dates of both registration periods and of the season, if applicable for male and female players separately, as well as of possible registration periods for competitions in which only amateurs participate (cf. article 6 par. 4 of these regulations), shall be entered in TMS at least 12 months before they come into force. Under exceptional circumstances, associations may amend or modify their registration period dates up until they commence. Once the registration period has begun, no alteration of dates will be possible. The registration periods shall always comply with the terms of article 6 paragraph 2. 6 Registration periods 2. The first registration period shall begin after the completion of the season and shall normally end before the new season starts. This period may not exceed 12 weeks. The second registration period shall normally occur in the middle of the season and may not exceed four weeks. The two registration periods for the season shall be entered into TMS at least 12 months before they come into force (cf. Annexe 3, article 5.1 paragraph 1). FIFA shall determine the dates for any association that fails to communicate them on time. The second sentence of article 5.1 paragraph 1 of Annexe 3 provides that prior to a registration period commencing, associations may amend or modify the dates under “exceptional circumstances”. The COVID-19 outbreak is clearly an exceptional circumstance. PROPOSED GUIDING PRINCIPLES In view of the current situation, on a case-by-case basis following analysis by the FIFA administration while bearing in mind global coordination, it is proposed that: (i) all requests for an extension of the current season finishing date be approved; (ii) all requests to extend or amend registration periods that have already commenced be approved, provided that their duration complies with the maximum limit (i.e. 16 weeks) established in the RSTP; (iii) all requests to amend or postpone registration periods that have not commenced be approved, provided that their duration complies with the maximum limit (i.e. 16 weeks) established in the RSTP; (iv) MAs be permitted to amend season dates and/or registration periods, either within TMS or by otherwise notifying FIFA; and (v) as an exception to article 6 paragraph 1 of the RSTP, a professional whose contract has expired or been terminated as a result of COVID-19 has the right to be registered by an association outside a registration period, regardless of the date of expiry or termination. Because decisions on registration periods will ultimately depend on the sporting calendar of the different national competitions (which, at the moment, remains uncertain), this issue will be monitored and assessed by FIFA on an ongoing basis. Other regulatory matters Aside from the core matters dealt with by the specific guidelines set out above, the working group identified other additional regulatory issues which will require a decision from FIFA. At this stage, FIFA would like to communicate the following on the main topics below. Release of players to association teams Article 70 of the FIFA Statutes provides that “[t]he Council shall compile an international match calendar that shall be binding upon the confederations, member associations and leagues, after conferring with the confederations”. Articles 1 (men’s football), 1bis (women’s football), and 1ter (futsal) of Annexe 1 to the RSTP oblige clubs to release players to association teams and players to accept call-ups to association teams for international matches held within designated international windows in the international match calendar. On 13 March 2020, the Bureau decided2 that the rules which normally oblige clubs to release players to association teams will not apply for international windows in March and April. The core decision was that: (i) Clubs are not obliged to release their registered players to association teams. (ii) If a club agrees to release a registered player to an association team, the player may decline the call-up. (iii) Any such decisions shall not be subject to disciplinary measures. (iv) If a player is unable to resume duty with their club by the relevant deadline due to COVID-19, the association and/or the player shall not be subject to any future restrictions or disciplinary measures. (v) The following international windows are subject to this decision: a. 23-31 March 2020 (men’s international match calendar), b. 6-15 April 2020 (women’s international match calendar), c. 6-15 April 2020 (futsal international match calendar). On 6 April 2020, the same decision was rendered by the Bureau regarding the next international window in June 2020 (1-9 June 2020, men’s international match calendar – 1-10 June 2020, women’s international match calendar). Loans On 25 September 2019, the FIFA Football Stakeholders Committee submitted to the FIFA Council amendments to the RSTP regarding international loans. These amendments were supposed to enter into force on 1 July international loans. These amendments were supposed to enter into force on 1 July 2020. On 27 March 2020, the Bureau considered postponing the entry into force of these new provisions until the current situation within the international football market is clarified. A final decision was made that, for the time being, the amendments regarding loans will not enter into force. Enforcement of decisions rendered by the DRC, the PSC or the Disciplinary Committee in the context of RSTP matters Although FIFA is fully aware of the potential financial difficulties of some clubs flowing from the obligation to comply with financial decisions rendered some by the DRC, the PSC or the Disciplinary Committee, no exceptions will be granted in this regard. In this context, decisions passed by the above-mentioned judicial bodies must be respected by MAs, clubs, players and coaches without exception. FIFA will continue to apply article 15 of the FIFA Disciplinary Code in the event of failure to respect these decisions. Requests to FIFA, the DRC and the PSC for extensions of deadlines In general, requests for extensions of a deadline are dealt with on a case-by-case basis. Specific requests related to COVID-19 should in principle be accepted. The current regulatory maximum extension is ten days (article principle be accepted. 16 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber), regardless of the type of request. Given the very exceptional circumstances, it has been decided that the maximum deadline be extended to 15 days, at the prior request of the respective party. This strikes a balance between the rights of the party requesting the extension and those of the counterparty, who may not be affected or delayed by COVID-19 issues. Contract offer via registered post According to article 6 paragraph 3 of Annexe 4 to the RSTP: “If the former club does not offer the player a contract, no training compensation is payable unless the former club can justify that it is entitled to such compensation. The former club must offer the player a contract in writing via registered post at least 60 days before the expiry of his current contract. Such an offer shall furthermore be at least of an equivalent value to the current contract. This provision is without prejudice to the right to training compensation of the player’s previous club(s).” Given the current circumstances and in cases where club representatives are unable to physically use postal services due to administrative measures adopted by the respective government, it would be sufficient for the former club to make the offer by email, provided that the former club obtains confirmation from the player – via any credible means – that he has received a copy of the offer. Regulatory deadline to publish annual intermediary data Article 6 paragraph 3 of the FIFA Regulations on Working with Intermediaries provides: “Associations shall make publicly available at the end of March of every calendar year, for example on their official website, the names of all intermediaries they have registered as well as the single transactions in which they were involved. In addition, associations shall also publish the total amount of all remunerations or payments actually made to intermediaries by their registered players and by each of their affiliated clubs. The figures to be published are the consolidated total figure for all players and the individual clubs’ consolidated total figure.” Due to the current circumstances, it has been decided that the deadline to publish such data be extended to 30 June 2020. Point of contact FIFA is fully committed to assisting MAs and football stakeholders around the world during this special period. In this context, FIFA is willing to open a direct line of contact for any questions or enquiries you may have about the impact of this document on your respective daily operations.

Αναστολή λειτουργίας αθλητικών ιδιωτικών επιχειρήσεων μέχρι 27.4.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1299/10.4.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),

ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),

η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),

θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ια. της αριθμ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).

ιβ. της αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053),

ιγ. της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099),

ιδ. της αριθμ. ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

2. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22821/3.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/

ΓΠ.οικ.21268/28.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα "Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (Β΄ 1081)» (Β΄ 1167).

3. Την από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4. Την αριθμ. Β1α/οικ.24402/10.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο Πρώτο

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4719).

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4741).

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών (ΚΑΔ 4742).

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743).

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751). 6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752).

7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4753).

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754). 9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4759).

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4761).

11. Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4762).

12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763).

13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4764).

14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765).

15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4771).

16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772).

17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775).

18. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777).

19. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778).

20. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (ΚΑΔ 4779).

21. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782).

22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ 4789).

23. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).

24. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).

26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).

27. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).

28. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).

29. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7721).

30. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722).

31. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).

32. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329).

33. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553).

34. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).

35. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).

36. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).

37. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων.

38. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104).

39. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) (ΚΑΔ 9200).

40. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).

41. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).

42. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).

43. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319).

44. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).

45. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).

46. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής (ΚΑΔ 9602).

47. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604).

48. Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767701).

49. Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767703).

50. Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767710).

51. Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767711).

52. Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767712).

53. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002).

54. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).

55. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005). 56. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.

57. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).

58. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).

59. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων (ΚΑΔ 96091908).

60. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).

61. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).

62. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).

63. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).

64. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 71201400), εξαιρουμένων αποκλειστικά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενερ-

γείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 65. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905).

66. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) [ΚΑΔ 8810], με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία [ΚΑΔ 88.10.10], καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους [ΚΑΔ 88.10.11]. 67. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002). Άρθρο Δεύτερο

1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλων των οργανωμένων παράλιων (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και των αναβατήρων (τελεφερίκ).

2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων γυμναστικής, καθώς και των αθλητικών ομίλων. Άρθρο Τρίτο

Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:

1. Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

2. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.

3. Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shopsin-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Άρθρο Τέταρτο

1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν απαγορεύεται δια της παρούσας, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και την ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, καθώς και του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.

2. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται δια της παρούσας. Άρθρο Πέμπτο

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Απριλίου 2020 Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συγκρότηση και έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/121844/4736/2189/44/6.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1230/9.4.2020) Συγκρότηση και έργο Επιτροπής Ισοτιμιών-Ορισμός και έργο προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. β. Του Ν.2690/1999 κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999). Άρθρα 13,14 και 15. 2. Τα άρθρα 31 παρ.3 και 135 παρ.22 του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Το άρθρο 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 4. Το Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 5. Τo Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 6. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη. 8. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. έγγραφά μας: α) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/541740/18925/10283/123/08-10-2019, προς Αθλητικές Ομοσπονδίες β) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/541950/18935/10290/125/08-10-2019, προς τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. γ) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/541911/18933/10288/124/08-10-2019, προς Σ.Ε.Φ.Α.Α. 9. Τα έγγραφα των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των Συνδέσμων Προπονητών, όπου υπάρχουν, με αριθ. πρωτ: 1)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117219/05-03-2020 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/54445/03-02-2020 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. 2) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/588059/31-10-2019 Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. 3) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/622777/14-11-2019 Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. 4) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117244/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας. 5)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/570783/22-10-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος. β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/79257/13-02-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος. 6) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117186/05-03-2020 Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. 7)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/116982/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/621025/13-11-2019 Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης. 8)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117155/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων. β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/621816/13-11-2019 Πανελλήνια Ένωση Προπονητών-Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας. γ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/683861/10-12-2019 Πανελλήνια Ένωση Προπονητών-Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας. δ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/88743/19-02-2020 Πανελλήνια Ένωση Προπονητών-Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας. 9)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/613009/11-11-2019 Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/60557/05/02/2020 Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος. 10) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117076/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. 11) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/628577/18-11-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. 12)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/612922/11-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου. β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/88719/19-02-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου. 13)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/618938/12-11-1019 Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης. β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/630256/18-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. γ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/20142/15-01-2020 Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης. 14)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/613842/11-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι. β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/669927/04-12-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι. 15)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/617580/12-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ. β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/15404/21-02-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ. 16)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/674464/06-12-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό. β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/112691/03-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό. 17) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/682259/10-12-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο. 10. Το έγγραφο των Σ.Ε.Φ.Α.Α. με αριθ. πρωτ. 607/29-10-2019. 11. Το έγγραφο του τμήματος Διοίκησης Aνθρώπινου Δυναμικού, με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/606047/20930/4418/3395/06-11-2019, (ορθή επανάληψη 15/11/2019). 12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α) Τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισοτιμιών αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη ως εξής: 1) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. κ. Κάκκο Βασίλειο, ως Πρόεδρο, ή τη νόμιμο αναπληρώτρια του κ. Κουτρελάκου Γεωργία. 2) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. κ. Μαλάτο Ανδρέα, ως μέλος, ή τη νόμιμο αναπληρώτρια του κ. Νεδέλκου Καλλιόπη. 3) Την εκπρόσωπο του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Σ.Ε.Φ.Α.Α., κ. Δόντη Ολύβια του Αριστείδη ΑΔΤ Χ171108 Επίκουρη Καθηγήτρια ως μέλος ή το νόμιμο αναπληρωτή της κ. Παραδείση Γεώργιο του Παραδείση ΑΔΤ ΑΝ670117 Αναπληρωτή Καθηγητή. 4) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ή το νόμιμο αναπληρωτή του οριζόμενους από το Δ.Σ. αυτής ως εξής: -Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία: Γκορίτσας Χρήστος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΜ160411/2015 με Αναπληρωτή τον Γεωργιάδη Γεώργιο του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ023862/2007. -Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία: Ορφανού Ηρώ του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΜ273779 με Αναπληρωτή τον Σταθόπουλο Αθανάσιο του Ευστάθιου με ΑΔΤ ΑΙ089821. -Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία: Νικηφορίδης Παναγιώτης του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ607179 με Αναπληρωτή τον Σκλαβούνο Γεώργιο του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΟ065772. -Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας: Κωστίδης Ανέστης του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΒ623414 με Αναπληρωτή τον Λόη Στυλιανό του Δημητρίου με ΑΔΤ Κ204219. -Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος: Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΖ005147 με Αναπληρωτή τον Μαζαράκη Ανδρέα του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΚ 521967. -Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης: Κολυμπάδης Μανώλης του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΚ069894 με Αναπληρωτή τον Τζόβολο Παναγιώτη του Άγγελου με ΑΔΤ ΑΑ318257. -Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης: Κόνιαρης Γεώργιος του Θεοδώρου με ΑΔΤ ΑΝ580593 με Αναπληρωτή τον Πέτρου Δημήτριο του Γεωργίου με ΑΔΤ Π721185 -Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων: Γκίνης Αθανάσιος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΗ 641389 με Αναπληρωτή το Ντούση Νικόλαο του Πέτρου με ΑΔΤ ΑΝ 620367. -Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος: Παπαγεωργίου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΒ50134 με Αναπληρωτή το Δημακάκο Αλέξανδρο του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΤΑ060967. -Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης: Καρυδάς Παναγιώτης του Κυριάκου με ΑΔΤ Σ212918 με Αναπληρωτή το Λιάνο Αντώνη του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΕ315302. -Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών: Βαλασιάδης Δημήτρης του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ050973 με Αναπληρώτρια την Τσώνου Ευθυμία του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΜ219520. -Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου: Σταμούλης Λάμπρος του Δημητρίου με ΑΔΤ Φ121858 με Αναπληρωτή τον Αδόργιαστο Δημήτρη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ554777. -Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης: Κογκαλίδης Ελευθέριος του Κωνσταντίνου ΑΔΤ ΑΕ573137 με Αναπληρωτή τον Κυριακίδη Άγγελο του Σωκράτη με ΑΔΤ ΑΟ000447. -Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι: Δαλαϊνας Ηλίας του Δημοσθένη με ΑΔΤ ΑΙ011022 με Αναπληρώτριες την Αναστασίου Ιζαμπέλα του Ευάγγελου με ΑΔΤ ΑΚ021473 και την Μαστροκώστα Αθανασία του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΚ143379 -Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ: Καλλιώρας Χρήστος του Θωμά ΑΔΤΑΕ142924 με Αναπληρώτρια τη Γρίβα Γεωργία του Αναστασίου με ΑΔΤ ΑΚ212332. -Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό: Χαλβατσιώτη Θεοδώρα του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΚ671670 με Αναπληρωτή τον Παλαιολόγο Παναγιώτη του Διονυσίου με ΑΔΤ ΑΜ073409. -Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο: Αντωνίου Νικόλαος του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΗ734779 με Αναπληρωτή τον Ντούρου Γκόγκουα του Θεοδώρου με ΑΔΤ ΑΕ611065. 5) Έναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του οικείου αθλήματος, ή το νόμιμο αναπληρωτή του οριζόμενους από την οικεία Ομοσπονδία Προπονητών ή τον αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσμο Προπονητών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η ανωτέρω Ομοσπονδία ή ο Σύνδεσμος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του αθλήματος, οριζόμενο από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ως εξής: Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία: Σαράφογλου Μαρία του Ιωάννη με ΑΔΤ Ν198736/1983 προπονήτρια ΒΚ με Αναπληρωτή το Νταμπίρα Σπύρο του Θεοδώρου με ΑΔΤ (ΕΛ.ΑΣ.) 260312015 προπονητή ΒΚ. Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία: Κωτσοπούλου Φωτεινή του Παναγιώτη με ΑΔΤ Φ030579 με Αναπληρώτρια την Κουτσούκου Καλλιόπη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ534612 (Ρυθμική Γυμναστική), Πεσσίνης Απόστολος του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ534914 με Αναπληρωτή τον Λαλέχο Θεόφιλος του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΙ094099 (Ενόργανη Γυμναστική). Καραμάνης Σπύρος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΙ649084 με Αναπληρωτή τον Κολοζάκη Ευάγγελο του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΜ17064 (Τραμπολίνο). Στεφόπουλος Βασίλειος του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ ΑΟ076484 (Bowling). Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία: Μάνθος Κωνσταντίνος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΝ500321 με Αναπληρωτή τον Κικιανή Ιάκωβο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΝ135736. Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας: Δελενίκας Αθανάσιος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΝ402398 με αναπληρώτρια την Τσολακίδου Ελισάβετ του Λεωνίδα με ΑΔΤ ΑΒ344482. Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος: Δημητρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΑ 465850 με Αναπληρωτή τον Μπουραντάνη Αντρέα του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΗ 583437. Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης: Κωστόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου με ΑΔΤ Π374096 με Αναπληρωτή τον Βατσακλή Χρήστο του Σάββα με ΑΔΤ ΑΒ594479. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης: Κτιστάκης Γιάννης του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΑΒ257371 με Αναπληρωτή τον Ηλιάδη Σωκράτη του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ665670. Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων: Αραχωβίτης Γεώργιος του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΝ505559 με Αναπληρωτή τον Βαραλή Δημήτριο του Αργυρίου με ΑΔΤ ΑΝ334925. Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος: Φωκά Ελένη του Ερρίκου με ΑΔΤ ΑΕ 517801 με Αναπληρωτή τον Γραμμενόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΚ 990793. Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης: Φυλακτάκης Αναστάσιος του Φυλακτού με ΑΔΤ ΑΗ106059 με Αναπληρωτή τον Καλτσίδη Χαράλαμπο του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΕ541068. Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών: Τριφύλλης Χρήστος του Βασιλείου με ΑΔΤ ΑΝ293969 με Αναπληρώτρια την Ακτύπη Αναστασία του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ001757. Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου: Δημήτριος Μαντάς του Χαραλάμπους με ΑΔΤ ΑΚ155376 με Αναπληρωτή τον Τορνεσάκη Μύρωνα του Σταύρου με ΑΔΤ Χ074590. Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης: Γεώργιος Σαμαράς του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΟ 070613 με Αναπληρωτή τον Αυγερόπουλο Κρίτωνα του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΟ 051048. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι: Σταμάτογλου Αθανάσιος του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΑΙ666364 με Αναπληρώτρια την Λιάκου Φλωρεντία του Αριστείδη με ΑΔΤ ΑΜ004557. Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ: Χρήστος Ντάγιος του Στεφάνου μα ΑΔΤ ΑΝ 147508 με Αναπληρωτή τον Βαγγέλη Παπανικολάτο του Διονυσίου με ΑΔΤ 511918. Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό: Ζηνέλη Θεόδωρο του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ ΑΕ030941 με Αναπληρώτρια την Ανδρέου Ελένη του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΒ 991225. Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο: Τζιγκουζίδης Οδυσσέας του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ632224 με Αναπληρωτή τον Παπαχρηστίδη Ιωάννη του Αθανασίου με ΑΔΤ ΑΒ068302. Οι ανωτέρω δύο (2) εκπρόσωποι των παραγράφων (4) και (5) θα καλούνται κάθε φορά αναλόγως του θέματος (αθλήματος) που θα εξετάζει η Επιτροπή Ισοτιμιών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διατύπωση γνώμης για την ισοτιμία, σε κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής. 1. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Ισοτιμιών κατά το έργο της, προκειμένου να διατυπώνει γνώμη για την ισοτιμία των πτυχίων ή διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, με τα αντίστοιχα διπλώματα των ιδρυθεισών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Σχολών Προπονητών είναι τα ακόλουθα: - Ο φορέας που απονέμει το πτυχίο ή το δίπλωμα να είναι Κρατική Αρχή ή να έχει την άδεια από Κρατική Αρχή Διοργάνωσης Σχολών προπονητών και έκδοσης διπλωμάτων που οδηγούν σε άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στη Χώρα του φορέα. - Στο δίπλωμα ή στο πτυχίο να αναγράφεται ότι είναι Προπονητής (trainer - coach), που θα απορρέει επίσης από το πρόγραμμα σπουδών που διδάχθηκε. - Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολών Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της αντίστοιχα εγγύτερης χρονικά λειτουργίας της οικείας σχολής της Γ.Γ.Α. - Τις ώρες διδασκαλίας των Σχολών Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (της αντίστοιχης κατηγορίας) - Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής απαραίτητη προϋπόθεση για την υπηρεσία μας είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του Τριτάξιου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων /Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται στην περίπτωση της απόκτησης διπλώματος μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης. 2. Η Επιτροπή Ισοτιμιών επανεξετάζει ενστάσεις ή υποθέσεις που έχουν κριθεί από προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως από την υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς επανεξέταση. 3. Η ισοτίμηση πτυχίων ή διπλωμάτων που έχουν αποκτηθεί μετά τις 01/06/2017, διενεργείται βάσει του υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/133562/9344/1772/1404/21-04-2016 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ως προς τη συνολική διάρκεια εκπαιδευτικών ωρών και το πρόγραμμα σπουδών (γνωστικά αντικείμενα, ώρες ανά μάθημα, υποχρεωτική συμμετοχή, προσόντα εκπαιδευτών, ώρες θεωρίας – πρακτικής κλπ.), του κάθε επιπέδου Σχολής Προπονητών. Η ανωτέρω Επιτροπή Ισοτιμιών θα συνεδριάζει στα γραφεία της Γ.Γ.Α. Β) Τον ορισμό του αναγκαίου προσωπικού για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη της Επιτροπής Ισοτιμιών, το οποίο θα αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: 1) Μαμέκα Παναγιώτα του Βασιλείου ΠΕ ΦυσικήςΑγωγής και Αθλητισμού,υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. 2)Στέλλα Μαρίνα του Δημητρίου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. 3)Χαρπαλή Ελένη του Χαριλάου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. Οι γραμματείς της επιτροπής έχουν κυρίως ως έργο τους τα ακόλουθα: - Παραλαβή των αιτήσεων, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, των κατόχων πτυχίων ή διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, που διαβιβάζονται από το αρμόδιο Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων, της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, για εξέταση από την Επιτροπή και έλεγχο αυτών ως προς την πληρότητα. - Καταγραφή σε πίνακα των αιτήσεων για καθορισμό των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Επιτροπής. - Παράσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής – Καταγραφή της γνώμης των μελών της Επιτροπής για την ισοτιμία, ανά περίπτωση, των πτυχίων-διπλωμάτων. - Σύνταξη πρακτικού συνεδρίασης και διαβίβαση αντιγράφου αυτού στο αρμόδιο τμήμα. - Αποστολή εγγράφων στο αρμόδιο τμήμα: α) με τη γνώμη της Επιτροπής περί ισοτιμίας και β) για την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων από φορείς και φυσικά πρόσωπα, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να επανεξεταστεί ο φάκελος και να ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών. - Επιμέλεια, ενημέρωση και φύλαξη Αρχείου της Επιτροπής Ισοτιμιών (Πρακτικά, Αλληλογραφία, Διαβιβάσεις εγγράφων κ.λ.π.). Στο πρόεδρο, τα μέλη της επιτροπής και το προσωπικό της γραμματειακής υποστήριξης δε θα καταβληθεί αποζημίωση. Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2020 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Μη νόμιμη η αίτηση μεταγραφής χωρίς αναφορά συγκεκριμένου λόγου

ΑΣΕΑΔ 34/2020 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Ανήλικος αθλητής. Σκάκι. Αίτηση ενώπιον αθλητικής ομοσπονδίας για μεταγραφή από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο. Απόρριψη της αίτησης μεταγραφής. Προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στην αίτηση μεταγραφής συγκεκριμένος λόγος μεταγραφής και δη σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την έγκριση μεταγραφής χωρίς συγκατάθεση του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής, η αίτηση μεταγραφής είναι μη νόμιμη και επομένως η αθλητική ομοσπονδία νομίμως απορρίπτει την αίτηση μεταγραφής. Ο προσφεύγων αθλητής δεν δύναται να επικαλεστεί τη συνδρομή σπουδαίου λόγου το πρώτον με την προσφυγή του ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Απορρίπτει την προσφυγή.

Συνευθύνη διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα

Το καθεστώς προσωπικής και αλληλέγγυας συνευθύνης διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα για οφειλές αυτών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999 καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 101 και 115 ΚΦΕ και ήδη των άρθρων 45 και 55 ΚΦΔ, οι οποίες δεν αποκλείονται από τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999 (ΣτΕ 487/2019, ΣτΕ 486/2019, ΣτΕ 884/2011, ΣτΕ 2978/2006, ΔΕφΚομ 160/2016, ΔΕφΘεσ 1322/2015, ΔΕφΘεσ 1321/2015, ΔΠρΑθ 9500/2019, ΔΠρΑλεξ 304/2019, ΔΠρΑλεξ 45/2019, ΔΠρΑθ 17564/2018, ΔΠρΑθ 1801/2018, ΔΠρΘεσ 4079/2018).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 118Α του ν. 2725/1999: «1. Τα πρόσωπα, που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (ΑΑΕ) ή των τμημάτων αμειβομένων αθλητών των αθλητικών σωματείων ή των συνεταιρισμών αυτών ή των αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων ή των αθλητικών ομοσπονδιών, που καλλιεργούν άθλημα επαγγελματικού χαρακτήρα, κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης ή διαχωρισμού τους σε νέα νομικά πρόσωπα, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή των φόρων, που, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, οφείλονται από τα ως άνω αθλητικά νομικά πρόσωπα, καθώς και των φόρων, που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά των προσώπων, που διετέλεσαν αντίστοιχα διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές του νομικού προσώπου, ως προς τους φόρους, που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. 2. Στα ως άνω νομικά πρόσωπα, που συγχωνεύονται ή διαχωρίζονται, ευθύνεται αλληλεγγύως, μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά τη προηγούμενη παράγραφο οφειλόμενων φόρων του διαλυόμενου ή διαχωριζομένου νομικού προσώπου και εκείνο, που το απερρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο, που συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. 3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως, για τους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου, που εκπροσωπούν ως εξής: α) Αν έχει γίνει παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μια από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά. β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μια από τις ως άνω ιδιότητες, κατά το χρόνο, που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου. 4. Οι Πρόεδροι των ΔΣ, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ΑΑΕ, ΤΑΑ. ή σωματείων, που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο για τα χρέη που αυτό δημιουργεί κατά το χρονικό διάστημα της θητείας τους. 5. Κατά των μελών των προσωρινών Διοικήσεων των ΑΑΕ, ΤΑΑ ή σωματείων που διορίζονται από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν σχετικής αίτησης του οικείου αθλητικού σωματείου ή μέλους αυτού δεν μπορούν να ληφθούν τα δυσμενή μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), όπως αυτές ισχύουν, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου των ΑΑΕ που γεννήθηκαν από πράξεις προηγούμενων διοικήσεων, έστω και αν αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της θητείας της προσωρινής διοίκησης. Τυχόν δυσμενή μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος των ως άνω προσώπων έως τη δημοσίευση του παρόντος αίρονται αυτοδικαίως. Πρόεδροι ΔΣ, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι των προσωρινών διοικήσεων ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία μόνο για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους». Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 118Α του ν. 2725/1999 καθιερώνει: - προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των διευθυντών, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων και εκκαθαριστών ΤΑΑ, ΑΑΕ, επαγγελματικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών στις οποίες συμμετέχουν ΤΑΑ και ΑΑΕ, κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης ή διαχωρισμού τους σε νέα νομικά πρόσωπα, για την πληρωμή των φόρων που οφείλονται από τα ως άνω αθλητικά νομικά πρόσωπα και των φόρων που παρακρατούνται ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους καθώς και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ως άνω αθλητικών νομικών προσώπων (άρθρο 118Α παρ. 1 και 3 του ν. 2725/1999) - προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των αθλητικών νομικών προσώπων που απορροφούν ή που συστήνονται μετά από συγχώνευση ΤΑΑ, ΑΑΕ, επαγγελματικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών στις οποίες συμμετέχουν ΤΑΑ και ΑΑΕ (άρθρο 118Α παρ. 2 του ν. 2725/1999) - προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των Προέδρων Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντών, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων και εκκαθαριστών αθλητικών σωματείων, ΤΑΑ και ΑΑΕ που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα για τα χρέη που δημιουργούν τα αθλητικά αυτά νομικά πρόσωπα κατά το διάστημα της θητείας τους (άρθρο 118Α παρ. 4 του ν. 2725/1999) - προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των Προέδρων Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντών, διαχειριστών και διευθυνόντων συμβούλων προσωρινών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ΤΑΑ και ΑΑΕ για τα χρέη που δημιουργούν τα αθλητικά αυτά νομικά πρόσωπα κατά το διάστημα της θητείας τους (άρθρο 118Α παρ. 5 του ν. 2725/1999). Οι διατάξεις του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999, του άρθρου 115 ΚΦΕ και του άρθρου 55 ΚΦΔ είναι σύμφωνες με τα άρθρα 4, 5 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 106 Σ (ΑΠ 1378/2015, ΣτΕ 1028/2013, ΕφΘεσ 176/2019, ΕφΑθ 1101/2017, ΕφΛαρ 205/2016, ΕφΘεσ 1314/2014, ΕφΑθ 420/2011, ΜΠρΣερ 254/2019, ΜΠρΣερ 253/2019, ΜΠρΣερ 252/2019) καθώς και το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, στο βαθμό που κάθε Κράτος έχει δικαίωμα να θεσπίζει νόμους, τους οποίους κρίνει αναγκαίους προκειμένου για να ρυθμίσει τη χρήση αγαθών σύμφωνα προς το δημόσιο συμφέρον ή για να εξασφαλίσει την καταβολή φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων (ΔΕφΘεσ 1322/2015, ΔΕφΘεσ 1321/2015). Οι διατάξεις του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999, του άρθρου 115 ΚΦΕ και του άρθρου 55 ΚΦΔ, οι οποίες επιβάλλουν σε φυσικά πρόσωπα οικονομικό βάρος για οφειλές νομικών προσώπων, πρέπει να ερμηνεύονται στενά και δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής και πρόσωπα ή οφειλές που δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτές (ΕφΘεσ 176/2019, ΕφΑθ 1101/2017, ΔΠρΘεσ 8926/2019, ΔΠρΘεσ 8925/2019, ΔΠρΘεσ 8097/2019, ΔΠρΑθ 18367/2018, ΔΠρΑθ 17564/2018, ΔΠρΒερ 727/2018). Ο ΚΦΕ και ο ΚΦΔ εφαρμόζονται σε όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, άρα και στις αθλητικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 63 επ. του ν. 2725/1999 (ΣτΕ 487/2019, ΣτΕ 486/2019, ΣτΕ 884/2011, ΣτΕ 2978/2006). Για τη δημιουργία προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 118Α του ν. 2725/1999 απαιτείται σωρευτικώς και να φέρουν αυτοί τις αναφερόμενες στο άρθρο 118Α του ν. 2725/1999 ιδιότητες (ΕφΘεσ 176/2019, ΕφΑθ 1101/2017) και να ασκούν πράγματι καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης του οικείου αθλητικού νομικού προσώπου (ΔΕφΘεσ 1349/2018, ΔΠρΑθ 9500/2019, ΔΠρΘεσ 4079/2018, ΔΠρΒερ 727/2018, ΔΠρΘεσ 2576/2016, contra ΔΕφΘεσ 1929/2019). Οι διατάξεις του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999 και του άρθρου 115 παρ. 2 ΚΦΕ περί προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα δεν επεκτείνονται και σε διοικούντες αθλητικά νομικά πρόσωπα πέραν των περιοριστικώς και εξαντλητικώς απαριθμούμενων στο άρθρο αυτό, π.χ. διοικούντες αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία ή επαγγελματική αγωνιστική κατηγορία, ανεξάρτητα από το αν έχουν ιδρύσει τμήμα αμειβομένων αθλητών (ΔΕφΚομ 160/2016, ΔΠρΑθ 17564/2018, ΔΠρΑλεξ 222/2015, ΔΠρΑλεξ 420/2014) ή όχι (ΜΠρΘεσ 39186/2009, ΜΠρΘεσ 38978/2009, ΜΠρΘεσ 38977/2009, ΜΠρΘεσ 28703/2009, ΜΠρΣερ 254/2019, ΜΠρΣερ 253/2019, ΜΠρΣερ 252/2019). Η διάταξη του άρθρου 115 παρ. 1 ΚΦΕ περί προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων (αθλητικές) κεφαλαιουχικές εταιρείες δεν επεκτείνεται και σε διοικούντες άλλου τύπου (αθλητικά) νομικά πρόσωπα (ΔΕφΚομ 160/2016, ΔΠρΑθ 17564/2018, ΔΠρΑλεξ 222/2015, ΔΠρΑλεξ 420/2014). Οι διοικούντες τμήματα αμειβομένων αθλητών, τα οποία δεν έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα (ΑΠ 626/2003), ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως με το αθλητικό σωματείο που ίδρυσε το τμήμα αμειβομένων αθλητών για την καταβολή των οφειλόμενων επιρριπτόμενων και παρακρατούμενων φόρων κατά τη λειτουργία τους, οι οποίοι βεβαιώνονται σε βάρος του αθλητικού σωματείου και αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος αμειβομένων αθλητών (ΔΕφΚομ 160/2016, ΔΠρΑθ 17564/2018, ΔΠρΑλεξ 222/2015, ΔΠρΑλεξ 420/2014). Η εφαρμογή της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 2947/2001 και του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία δεν έχει ως συνέπεια τη λύση της, ώστε να θεμελιώνεται προσωπική και αλληλέγγυος ευθύνη των διοικούντων της (ΣτΕ 884/2011, ΔΠρΘεσ 790/2017). Το βάρος απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου για ευθύνη διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα, π.χ. της ιδιότητας συγκεκριμένου προσώπου ως διοικούντος αθλητικό νομικό πρόσωπο και δη ως φέροντος τις αναφερόμενες στο άρθρο 118Α του ν. 2725/1999 ιδιότητες και ως ασκούντος πράγματι καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης του οικείου αθλητικού νομικού προσώπου (ΔΕφΘεσ 1349/2018, ΔΠρΑθ 9500/2019) ή της συμμετοχής αθλητικού σωματείο σε επαγγελματικό πρωτάθλημα με τμήμα αμειβομένων αθλητών (ΔΠρΘεσ 2576/2016), φέρει η φορολογική αρχή. Οι διατάξεις του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999 περί προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα ισχύουν μόνο για οφειλές που γεννώνται μετά τις 19.7.2006, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 20 του ν. 3479/2006 (ΔΕφΘεσ 1653/2015, ΔΕφΘεσ 1322/2015, ΔΕφΘεσ 1321/2015, ΔΠρΑθ 9500/2019, ΔΠρΑλεξ 304/2019, ΔΠρΑλεξ 45/2019, ΔΠρΑθ 17564/2018, ΔΠρΘεσ 4079/2018, ΔΠρΘεσ 790/2017). Ειδικώς οι φορολογικές υποχρεώσεις γεννώνται, όταν επέλθει το γενεσιουργό γεγονός του φόρου, δηλαδή το γεγονός με το οποίο δημιουργούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για να καταστεί απαιτητός ο φόρος (ΔΠρΘεσ 4079/2018, ΔΠρΘεσ 2576/2016). Η διάταξη του άρθρου 115 παρ. 3 ΚΦΕ περί προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων (αθλητικά) νομικά πρόσωπα για οφειλές που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 118Α παρ. 5 του ν. 2725/1999 περί προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα για οφειλές που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους μετά τις 19.7.2006, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 20 του ν. 3479/2006, αφορούν τα πρόσωπα που φέρουν τις προβλεπόμενες ιδιότητες και ασκούν πράγματι καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης του οικείου αθλητικού νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από το αν έχουν εκλεγεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν έχουν διορισθεί ως μέλη προσωρινής διοίκησης με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Τυχόν αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα ενείχε τον κίνδυνο τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη προσωρινής διοίκησης να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους και να αμελούν για την εκπλήρωση της φορολογικών υποχρεώσεων του (αθλητικού) νομικού προσώπου (ΔΕφΘεσ 1322/2015, ΔΕφΘεσ 1321/2015, ΔΠρΘεσ 8926/2019, ΔΠρΘεσ 8925/2019, ΔΠρΘεσ 8097/2019, ΔΠρΘεσ 6061/2018, πρβλ. ΣτΕ 1180/2018, ΓνωμΟλΝΣΚ 168/2018, contra για οφειλές που γεννήθηκαν πριν τις 19.7.2006 ΔΕφΘεσ 1653/2015, ΔΕφΘεσ 824/2012, ΔΕφΘεσ 823/2012). Μετά τις 19.7.2006, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 20 του ν. 3479/2006, μέλη προσωρινής διοίκησης αθλητικών νομικών προσώπων δεν ευθύνονται για οφειλές που γεννήθηκαν πριν ή μετά τη θητεία τους (ΕφΘεσ 176/2019, ΕφΑθ 1101/2017, ΔΠρΠειρ 3133/2019, ΔΠρΘεσ 790/2017). Για τη δημιουργία προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης μελών προσωρινής διοίκησης αθλητικού νομικού προσώπου δεν εξαρκεί η δικαστική απόφαση ή η προσωρινή διαταγή για διορισμό προσωρινής διοίκησης, η οποία ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αφορά και στην απονομή συγκεκριμένων ιδιοτήτων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου (ΕφΠειρ 29/2010), αλλά απαιτείται και η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου με απονομή συγκεκριμένων ιδιοτήτων και η αποδοχή των ιδιοτήτων αυτών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να είναι και σιωπηρή (ΑΠ 1378/2015, ΕφΛαρ 205/2016, ΔΕφΘεσ 1322/2015, ΔΕφΘεσ 1321/2015, ΜΠρΘεσ 2681/2016, ΔΠρΘεσ 8926/2019, ΔΠρΘεσ 8925/2019, ΔΠρΘεσ 8097/2019, ΔΠρΣερ 166/2019, ΔΠρΣερ 165/2019, ΔΠρΣερ 164/2019, ΔΠρΣερ 155/2017, ΔΠρΣερ 221/2016, ΔΠρΣερ 220/2016). Μόνη η εμφάνιση προσώπων στις καταχωρήσεις στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στις ανακοινώσεις στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της ΕτΚ δεν εξαρκεί για τη δημιουργία προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης τους, εάν δεν αποδεικνύεται πράγματι η λήψη νομότυπης απόφασης περί απονομής σε αυτούς συγκεκριμένης ιδιότητας και η αποδοχή αυτής (ΔΠρΣερ 166/2019, ΔΠρΣερ 165/2019, ΔΠρΣερ 164/2019, ΔΠρΣερ 155/2017, ΔΠρΣερ 221/2016, ΔΠρΣερ 220/2016). Αντιστοίχως, προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη δεν στοιχειοθετείται σε περίπτωση αναγνώρισης της ακυρότητας ή η τελεσίδικης ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης ή/και Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή ή/και διορισμό συγκεκριμένου προσώπου και απονομή συγκεκριμένης ιδιότητας σε αυτό (ΔΠρΣερ 345/2019, ΔΠρΣερ 344/2019). Οι διατάξεις του ν. 2190/1920 και ήδη του ν. 4548/2018 περί δημοσιότητας ως προς τις αλλαγές στους διοικούντες (αθλητικές) ανώνυμες εταιρείες δεν καθιερώνουν συστατικό τύπο, αλλά έχουν βεβαιωτικό-δηλωτικό χαρακτήρα και επομένως αν οι αλλαγές αυτές δε υποβληθούν στην προβλεπόμενη δημοσιότητα, οι (αθλητικές) ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να τις επικαλεστούν έναντι τρίτων, εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι της γνώριζαν, ενώ αντιθέτως μπορούν να τις επικαλεστούν κατ’ αυτών οι τρίτοι (ΑΠ 1378/2015, ΕφΛαρ 205/2016, ΜΠρΘεσ 2681/2016, ΔΠρΣερ 166/2019, ΔΠρΣερ 165/2019, ΔΠρΣερ 164/2019, ΔΠρΣερ 155/2017, ΔΠρΣερ 221/2016, ΔΠρΣερ 220/2016, πρβλ. ΑΠ 626/2010). Παραίτηση προσώπου από την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας που έχει υποβληθεί στην προβλεπόμενη δημοσιότητα (καταχωρήσεις στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στις ανακοινώσεις στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της ΕτΚ) συνεπάγεται την απαλλαγή του από την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη του (ΜΠρΘεσ 2681/2016). Τυχόν διενεργηθείσα παραίτηση προσώπου από την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν αντιτάσσεται έναντι τρίτων σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί στην προβλεπόμενη δημοσιότητα και επομένως στην περίπτωση αυτή ο παραιτηθείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να ευθύνεται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τις οφειλές που δημιουργούνται στην αθλητική ανώνυμη εταιρεία και μετά την παραίτησή του (ΑΠ 1378/2015). Οι διατάξεις αυτές δεν δημιουργούν ιδία φορολογική υποχρέωση των διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα, αλλά απλή πρόσθετη ευθύνη αυτών προς πληρωμή των αναφερόμενων οφειλών. Επομένως, τα ανωτέρω πρόσωπα δεν καθίστανται υποκείμενα της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης και δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της πράξης της φορολογικής αρχής με την οποία προσδιορίζεται ο οφειλόμενος φόρος, ενώ για την ενεργοποίηση της ευθύνης των προσώπων αυτών δεν απαιτείται να επαναληφθεί η διαδικασία προσδιορισμού και βεβαίωσης του φόρου, με κοινοποίηση, προς τα πρόσωπα αυτά, φύλλου ελέγχου, υποκειμένου σε προσφυγή, ούτε, περαιτέρω, η επ’ ονόματί τους ταμειακή βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού του φόρου, αλλά επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, να επιδιωχθεί η αναγκαστική είσπραξη του οφειλόμενου ποσού του φόρου από τα πρόσωπα αυτά βάσει της ταμειακής βεβαίωσης που έχει εκδοθεί επ’ ονόματι του νομικού προσώπου (πρβλ. ΣτΕ 2267/2016, ΣτΕ 844/2012), υπό την αναγκαία προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης και νόμιμης κοινοποίησης προς αυτά της ατομικής ειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1 ΚΕΔΕ, μέσω της οποίας πληροφορούνται την ύπαρξη, το ύψος και την αιτία του χρέους τους, και τους παρέχεται η δυνατότητα να αμυνθούν αποτελεσματικά, ασκώντας την ανακοπή του άρθρου 217 παρ. 1 ΚΔΔικ κατά της ατομικής ειδοποίησης, με την οποία θεωρείται συμπροσβαλλόμενη και η ταμειακή βεβαίωση και με την οποία μπορούν να προβληθούν και λόγοι αναγόμενοι στη μη συνδρομή μίας εκ των απαιτούμενων στο νόμο ιδιοτήτων διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα, στο κατ’ ουσίαν βάσιμο της απαίτησης, εκτός εάν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία έχει κριθεί κατ’ ουσίαν η νομιμότητα της καταλογιστικής πράξης, σε τυχόν παραγραφή της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου, σε τυχόν αποδοχή κληρονομιάς αποθανόντος διοικούντος αθλητικό νομικό πρόσωπο με το ευεργέτημα της απογραφής κ.λπ. (ΔΕφΘεσ 1929/2019, ΔΕφΚομ 160/2016, ΔΠρΑθ 9500/2019, ΔΠρΘεσ 8926/2019, ΔΠρΘεσ 8925/2019, ΔΠρΑλεξ 304/2019, ΔΠρΑλεξ 45/2019, ΔΠρΑθ 18367/2018, ΔΠρΑθ 17564/2018, ΔΠρΑθ 1801/2018, ΔΠρΘεσ 4079/2018, ΔΠρΘεσ 2576/2016). Πριν την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης σε φερόμενο διοικούντα αθλητικό νομικό πρόσωπο, αυτός δεν αποκτά την ιδιότητα του οφειλέτη (ΔΠρΑλεξ 45/2019, ΔΠρΣερ 166/2019, ΔΠρΣερ 165/2019, ΔΠρΣερ 164/2019, ΔΠρΣερ 155/2017, ΔΠρΣερ 221/2016, ΔΠρΣερ 220/2016) και επομένως τυχόν ανακοπή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΔΠρΑλεξ 45/2019). Η μη νόμιμη κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, π.χ. λόγω μη αναφοράς των στοιχείων που απαιτούνται από το άρθρο 4 παρ. 1 ΚΕΔΕ, συνεπάγεται την ακυρότητα αυτής και των πράξεων εκτέλεσης που ακολουθούν (ΔΕφΚομ 160/2016, ΔΠρΑλεξ 304/2019). Σε κάθε περίπτωση, τυχόν περαιτέρω ευθύνη διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα, προεχόντως απέναντι σε ιδιώτες, θα μπορούσε να γίνει in concreto δεκτή, κατά παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων, με βάση την αρχή της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, κατ’ εφαρμογή της γενικής ρήτρας της καλής πίστης, εφ’ όσον γίνεται από τον ενάγοντα επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών που να καταδεικνύουν κατάχρηση της νομικής προσωπικότητας και δη πράξεις του αθλητικού νομικού προσώπου που να είναι στην πραγματικότητα πράξεις των εναγομένων διοικούντων αυτό, με σκοπό τη χρησιμοποίηση της νομικής προσωπικότητας για να καταστρατηγήσουν το νόμο (π.χ. να παρακάμψουν απαγόρευση που τους δεσμεύει ως φυσικά πρόσωπα) ή για να προκαλέσουν με δόλο ζημία στον ενάγοντα ή για να αποφύγουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων (ΑΠ 378/2019, ΕφΑθ 1101/2017, ΜΠρΘεσ 8458/2013). Οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999 μεταξύ αθλητικών νομικών προσώπων και αθλητών ή προπονητών υπάγονται, σύμφωνα με την ενδοτικού δικαίου διάταξη του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, στη δικαιοδοσία των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση μεταξύ των μερών, ενώ οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999 μεταξύ διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα και αθλητές ή προπονητές υπάγονται στη δικαιοδοσία της τακτικής δικαιοσύνης (ΑΠ 1378/2015, ΕφΑθ 1101/2017, ΕφΘεσ 1314/2014, ΕφΑθ 1813/2011, ΜΠρΘεσ 28754/2011). Δεν στοιχειοθετείται κατ’ αρχήν καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων αθλητών ή προπονητών (π.χ. αγωγής ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης ή προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών) μετά την παρέλευση διετίας από τη δημιουργία της αξίωσής τους, καθώς αυτή δεν αποτελεί από μόνη της μακροχρόνια αδράνεια που να δημιουργεί την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και επομένως (ΑΠ 1378/2015, ΕφΘεσ 1314/2014), ή σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν ανήκουν πλέον στο δυναμικό του εναγόμενου αθλητικού νομικού προσώπου (ΕφΑθ 1813/2011). Τυχόν αθώωση προσώπου από τα ποινικά δικαστήρια λόγω αμφιβολιών ως προς το αν αυτό άσκησε πράγματι καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης του οικείου αθλητικού νομικού προσώπου δεν επηρεάζει αποφασιστικά και την κρίση των διοικητικών δικαστηρίων (ΔΕφΘεσ 1929/2019).

Προνόμια διακριθέντων αθλητών

Το καθεστώς παροχής προνομίων διακριθέντων αθλητών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, λοιπών ειδικών νομοθετικών διατάξεων και πλείστων ΥΑ και ΚΥΑ, που έχουν εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με το ν. 4603/2019, το ν. 4589/2019, το ν. 4479/2017, το ν. 4429/2016, το ν. 4410/2016, το ν. 4373/2016, το ν. 4326/2015, το ν. 4238/2014, το ν. 4115/2013, το ν. 4049/2012, το ν. 3748/2009 και το ν. 3708/2008: «1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι: α) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. β) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων (εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των κατηγοριών) σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση. γ) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύουν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β`της παραγράφου αυτής. δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες. ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας. στ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών. ζ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες. η) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. θ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες. 3. Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις των παραγράφων 2 και 9 του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν. 4. Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμιους και σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών- γυναικών, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και ισχύει για τις διακρίσεις του αμέσως προηγούμενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης. Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 1α του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης (υπ` αριθμ. 14771/24.5.2000, Β` 669), η σχετική οικονομική επιβράβευση παρέχεται και στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα κατά το χρονικό διάστημα 2010- 2011, καθώς και στον προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις ανωτέρω διακρίσεις, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν την αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην προθεσμία που προβλέπει η απόφαση αυτή, εφόσον οι εξαιρετικές αυτές αγωνιστικές διακρίσεις μπορούν να αποδειχθούν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα νόμο. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα νοούνται όσα περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας και διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς Ομοσπονδίας. 5. Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με το 60% της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. 6. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις άλλες διακρίσεις. 7. Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και αφορά τις διακρίσεις του προηγούμενου έτους. 8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ της προτίμησης τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργείτο σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες αντρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντρών -γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα ΤΕΦΑΑ και εγγράφεται σε αυτά, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών-τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 100% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α`188), όπως ισχύει και του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως: 1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. 2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων -κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. 3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. 4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. 5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις της παρούσας παραγράφου αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ 6) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών-τριών της ομάδας του-της να μην υπερβαίνει το 20% του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών-τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. 7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς -Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ, παρέχεται προσαύξηση 8% για την 1η νίκη, 6% για τη 2η νίκη και 4% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων. Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή-τρια - αθλητή-τρια, που μεταγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής κατά το σχολικό έτος της διάκρισης όσον αφορά στα ομαδικά αθλήματα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει, όταν αφορά μαθητή-τρια - αθλητή-τρια που ήταν μόνιμος-η κάτοικος της αλλοδαπής και για πρώτη φορά μετεγγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή-τρια - αθλητή-τρια που ο ασκών την επιμέλεια του-της εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή. Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΦΑΑ και σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ. Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του-της χορηγεί την ειδικότητα αυτή. Αν το τμήμα εισαγωγής του δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο του τμήματος εισαγωγής του εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 7 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεως του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α` και Β` βαθμού. Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτηση τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά το διορισμό. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης. Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α` και Β` βαθμού. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες που υπηρετούν στη ΓΓΑ και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού. 10. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι ακόλουθες ρυθμίσεις: α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων. β) Ως Πανελλήνιοι Αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι Αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελλήνια Πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι Αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία. γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. Οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών Αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής. δ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. 11. Αν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αθλητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, τα ευεργετήματα και τις διευκολύνσεις του παρόντος άρθρου, η σειρά προτεραιότητας διαμορφώνεται με τα εξής κριτήρια: α) διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, β) νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος, γ) σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, δ) βαθμός του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. 11α. Για δεύτερη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς -Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Για τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην περίπτωση 11 της παραγράφου αυτής, καθώς και τα οριζόμενα στα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης 12 της ίδιας παραγράφου. 12. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 13. Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως και την 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. 14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων της παραγράφου 9 κατά το μέρος που αφορούν τα ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος. Ειδικά στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 4η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών-γυναικών ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών-γυναικών χορηγούνται όλες οι παροχές που λαμβάνουν οι αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας. Στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 7η ή 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παγκόσμιους Αγώνες ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών - γυναικών παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ με την προϋπόθεση της μη συνδρομής της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. 15. Δεν επιτρέπεται χορήγηση δημόσιας υποτροφίας σε πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά διακόπτεται. 16. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Παγκόσμιου Συλλόγου Ολυμπιονικών καθιερώνεται και ως έσοδο του επιχορήγηση από τη ΓΓΑ σε ετήσια βάση, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες. 17. Για την εφαρμογή του παρόντος: α. Η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών- γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων) γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία, ανά άθλημα. β. Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων νοούνται όσα διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 18. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να παρέχεται οικονομική επιβράβευση σε πρόσωπα τα οποία έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, εφόσον είναι αθλητές αθλητικών σωματείων, αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος και έχουν πετύχει εξαιρετικές πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες διακρίσεις σε αγώνες που διοργανώνουν αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες, καθώς και σε κωφούς αθλητές, που σημειώνουν διακρίσεις σε αθλήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αγώνων της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητών Κωφών (CISS). Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω οικονομικής επιβράβευσης, το ύψος αυτής, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με βάση το είδος του αθλήματος, την καταβληθείσα προσπάθεια και τον αριθμό των συμμετοχών. Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (CISS) μετονομάζεται σε Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (ICSD). Οι οικονομικές επιβραβεύσεις, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές. 19. Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και την εκπλήρωση των σκοπών τους, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών επιχορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ετήσια βάση, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες. 20. Στο συνοδό - αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών και στο συνοδό - αθλητή των αθλητών με αναπηρία, που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους και σημειώνουν διάκριση από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία. 21. α) Σε αθλητή που έχει διακριθεί και τιμωρείται αμετάκλητα, είτε ποινικά με οποιαδήποτε ποινή, είτε πειθαρχικά, με ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων δύο (2) ετών και άνω για χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) από Δικαστήριo ή από Πειθαρχικό Όργανο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) δεν χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, οι διευκολύνσεις και τα ευεργετήματα του παρόντος άρθρου και του άρθρου 35 του νόμου αυτού, καθώς επίσης και του άρθρου 39 του Ν. 3883/2010. Αν αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται. Οι διατάξεις των ανωτέρω δύο εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου. β) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή στον οποίο, με βάση τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3883/2010, απονεμήθηκε η ιδιότητα και ο βαθμός αξιωματικού και κατατάχθηκε και ήδη υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, αυτός αποτάσσεται από τις τάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του Ν. 3883/2010. γ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή που προσλήφθηκε βάσει ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2725/1999 και ήδη απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 1256/ 1982 και στην παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, αυτός απολύεται με απόφαση του οικείου αρμόδιου οργάνου. δ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή που εγγράφηκε στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, αυτός διαγράφεται και η εγγραφή του θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη. ε) H παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 καταργείται. στ) Η παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 3883/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4278/2014 (Α΄ 157), καταργείται. 22. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και ο τρόπος συγκρότησης τους». Στα προνόμια διακριθέντων αθλητών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ανάλογα με τη διάκριση: - ο διορισμός στο Δημόσιο Τομέα (άρθρο 34 παρ. 9 του ν. 2725/1999 και άρθρο 11 του ν. 3812/2009) - η παροχή οικονομικής επιβράβευσης (άρθρο 34 παρ. 4-7 του ν. 2725/1999) - η απ' ευθείας εισαγωγή σε σχολές προτίμησης των διακριθέντων αθλητών (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999) - η απ' ευθείας εισαγωγή σε Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999) - η προσαύξηση μορίων για την εισαγωγή σε σχολές προτίμησης των διακριθέντων αθλητών (άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999) - η πρόσληψη στις Ένοπλες Δυνάμεις (άρθρο 34 παρ. 12 του ν. 2725/1999, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008) - η απ' ευθείας εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών και Λιμενοφυλάκων (άρθρο 34 παρ. 11 του ν. 2725/1999, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008) - η παροχή άδειας πρακτορείου προγνωστικών αγώνων (άρθρο 34 παρ. 18 του ν. 2725/1999, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008) - η τοποθέτηση διακριθέντων αθλητών με πτυχίο ιατρικής ως υπεράριθμων σε προσωποπαγείς θέσεις για απόκτηση ειδικότητας (άρθρο 42 του ν. 4238/2014) - η προαγωγή Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων και υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών σε ανώτερο βαθμό (άρθρο 48 του ν. 1481/1984). Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 σχετικά με την παροχή προνομίων διακριθέντων αθλητών αποτελούν εκδήλωση του εντόνου ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την προαγωγή του αθλητισμού, σύμφωνα και με το άρθρο 16 παρ. 9 Σ, και δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενου στην παροχή κινήτρων στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό (ΟλΣτΕ 686/2018, ΣτΕ 1263/2019). Οι διατάξεις αυτές, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, πρέπει να ερμηνεύονται στενά (ΣτΕ 1780/2012, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 3957/2011, ΔΕφΑθ 435/2007, ΔΕφΑθ 114/2007, ΔΠρΑθ 15562/2019, ΔΠρΑθ 15537/2019, ΔΠρΑθ 15534/2019, ΔΠρΑθ 11518/2019, ΔΠρΑθ 11517/2019, ΔΠρΑθ 654/2017, ΔΠρΑθ 9694/2012, ΔΠρΑθ 8600/2004). Το άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999, το οποίο προβλέπει καθιέρωση συστήματος προσαύξησης της βαθμολογίας μαθητών διακριθέντων αθλητών ποσοστιαίως, ανάλογα με την επιτευχθείσα αγωνιστική διάκριση), είναι αντίθετο με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ, και τις αρχές της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας εκάστου κατά λόγο της προσωπικής του αξίας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ, σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού, κατά το μέρος που προβλέπει 1. την πριμοδότηση μαθητών διακριθέντων αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος σημασίας, 2. την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή μαθητών διακριθέντων αθλητών στις ανώτατες σχολές στο δυσανάλογα υψηλό ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, το οποίο παρίσταται αυθαίρετο ενόψει και του πάγιου χαρακτήρα της ρύθμισης αυτής, η οποία δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε επίκαιρη εκτίμηση της δυνατότητας μιας σχολής για απορρόφηση σπουδαστών, και 3. την εισαγωγή μαθητών διακριθέντων αθλητών σε σχολή της προτίμησής τους, εφ’ όσον συγκεντρώσουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων του από τις αθλητικές του διακρίσεις (ΟλΣτΕ 686/2018, ΔΕφΑθ 1968/2019, ΔΕφΑθ 1967/2019, ΔΕφΑθ 1376/2019, ΔΕφΑθ 443/2019, ΔΕφΑθ 442/2019, ΔΕφΑθ 437/2019, ΔΕφΑθ 436/2019, ΔΕφΑθ 432/2019, ΔΕφΑθ 3108/2018, ΔΕφΑθ 2523/2018, ΔΕφΑθ 1445/2018, ΔΕφΑθ 1444/2018). Οι ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3245/3.12.2014) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΥΣΜΑ/310774/1270/734/130/2.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3244/3.12.2014), οι οποίες προβλέπουν μείωση κατά 50% των ποσών των οικονομικών επιβραβεύσεων που χορηγούνται σε διακριθέντες αθλητές, εισάγουν κανονιστική ρύθμιση σχετική με τον καθορισμό του ύψους της χορηγουμένης στους διακρινόμενους αθλητές οικονομικής επιβράβευσης για αγωνιστικές διακρίσεις που επιτυγχάνονται μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίσθηκαν δε κατ’ εκτίμηση πρόσφορων κατά τη σχετική εξουσιοδότηση κριτηρίων και, συνεπώς, κείνται εντός εξουσιοδότησης και είναι νόμιμες, έγκυρες και σύμφωνες με τα άρθρα 5 παρ. 1 και 16 παρ. 9 Σ και το άρθρο 1 παρ. 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ (ΣτΕ 1263/2019). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα απαιτείται η υποβολή αίτησης από αυτόν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη σχετική εγγραφή και όχι απλώς αίτηση για ενημέρωση για το αν έχει γίνει ή θα γίνει εγγραφή (ΔΕφΑθ 2454/2015). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα δεν απαιτείται το σωματείο, στο οποίο ανήκει να έχει ειδική αθλητική αναγνώριση (πρβλ. ΔΕφΑθ 724/2016, ΕιρΠερ 54/2018, contra η κρατούσα άποψη ΔΕφΑθ 473/2018, ΔΕφΑθ 505/2017, ΔΕφΑθ 492/2017, ΔΕφΑθ 86/2017). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και την παροχή οικονομικής επιβράβευσης απαιτείται να μην έχει τιμωρηθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία για παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της τιμωρίας, τη διάρκεια της τιμωρίας, το αν η τιμωρία επιβλήθηκε για τη συγκεκριμένη διάκριση για την οποία και η συγκεκριμένη παροχή ή για άλλη επίδοση αυτού προγενέστερη ή μεταγενέστερη (ΔΕφΑθ 1665/2011, ΔΠρΑθ 15122/2018). Η απαγόρευση εγγραφής διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και παροχής οικονομικής επιβράβευσης σε περίπτωση τιμωρίας του για παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ δεν αίρεται σε τυχόν περίπτωση αθώωσης του αθλητικού από ποινικό αδίκημα για την ίδια παράβαση ως ποινικό αδίκημα (ΓνωμΝΣΚ 220/2012). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα και την παροχή οικονομικής επιβράβευσης δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της μετάβασης αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 2725/1999, η οποία αποβλέπει μόνο στη διασφάλιση του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της αποστολής, για την οποία η αθλητική ομοσπονδία επιχορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και όχι στον έλεγχο της συγκρότησης της εθνικής αποστολής, με την έγκριση της συμμετοχής των αθλητών σε αυτήν, αφού η ευθύνη για την συμμετοχή Ελλήνων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις έχει ανατεθεί στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία καθορίζει και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ώστε να εξασφαλίζεται η εθνική εκπροσώπηση (ΣτΕ 891/2011, ΣτΕ 2663/2020, ΣτΕ 2662/2010, ΣτΕ 2661/2010, ΣτΕ 2392/2010, ΣτΕ 2391/2010, ΣτΕ 2195/2010, ΣτΕ 677/2009, ΣτΕ 676/2009, ΣτΕ 675/2009, ΣτΕ 674/2009, ΣτΕ 2203/2008, ΣτΕ 2202/2008, ΣτΕ 2087/2008, ΣτΕ 1809/2008, ΣτΕ 1808/2008, ΣτΕ 1807/2008, ΣτΕ 1806/2008, ΣτΕ 1805/2008, ΔΕφΑθ 784/2020, ΔΕφΑθ 4165/2013, ΔΕφΑθ 4163/2013, ΔΕφΑθ 3884/2013, ΔΠρΑθ 10409/2018, ΔΠρΑθ 2739/2018, ΔΠρΑθ 19694/2010). Ο καθορισμός συγκεκριμένου αγωνίσματος ή συγκεκριμένου αριθμού ομάδων ή αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση ως προϋπόθεση για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα είναι γενικός, απρόσωπος και συνιστά κριτήριο αντικειμενικό και δικαιολογημένο, προκειμένου να επιβραβεύονται αθλητές μόνο για διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί σε διοργανώσεις με συνθήκες ευρύτερου συναγωνισμού και αναγνώρισης (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 3226/2013, ΣτΕ 2499/2011, ΣτΕ 156/2010, ΣτΕ 1096/2008, ΣτΕ 1095/2008, ΣτΕ 1094/2008, ΣτΕ 1686/1994, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 1545/2017, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 2042/2006, ΔΠρΑθ 15562/2019, ΔΠρΑθ 15537/2019, ΔΠρΑθ 15534/2019, ΔΠρΑθ 11709/2019, ΔΠρΑθ 11518/2019, ΔΠρΑθ 11517/2019, ΔΠρΑθ 8559/2019, ΔΠρΑθ 8548/2019, ΔΠρΑθ 2047/2019, ΔΠρΑθ 654/2017, ΔΠρΑθ 11155/2015, ΔΠρΑθ 9694/2012, ΔΠρΑθ 18098/2010). Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακριθέντες αθλητές και στους προπονητές τους απαιτείται η διάκριση των αθλητών στους προβλεπόμενους διεθνείς αγώνες να αφορά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, δηλαδή όχι μόνο σε άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και στο ειδικότερο αγώνισμα του εν λόγω αθλήματος, όπως ακριβώς αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα των αγώνων, π.χ. ακόμα και κατά κατηγορία κιλών (ΣτΕ 1694/2019, ΣτΕ 1691/2019, ΣτΕ 495/2018, ΣτΕ 485/2018, ΔΕφΑθ 1372/2019, ΔΕφΑθ 3663/2015, ΔΕφΑθ 5681/2014, ΔΕφΑθ 104/2014, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕφΑθ 1165/2013, ΔΕφΑθ 2042/2006, ΔΕφΑθ 1065/2006, ΔΠρΑθ 15562/2019, ΔΠρΑθ 15537/2019, ΔΠρΑθ 15534/2019, ΔΠρΑθ 11518/2019, ΔΠρΑθ 11517/2019, ΔΠρΑθ 654/2017, ΔΠρΑθ 11155/2015, ΔΠρΑθ 9694/2012, ΔΠρΑθ 18098/2010). Η απαίτηση αυτή είναι σύμφωνη την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ, αφού οι αθλητές που διακρίνονται σε κατηγορίες αγωνισμάτων διεθνών αγώνων μη ταυτιζόμενες με αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων δεν αποτελούν όμοιες περιπτώσεις με τους αθλητές που διακρίνονται στις κατηγορίες αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων και σε κάθε περίπτωση παραμένει δυνατή και για τους αθλητές αυτούς η διεκδίκηση των λοιπών ευεργετημάτων (ΣτΕ 485/2018, ΔΕφΑθ 104/2014, ΔΕφΑθ 1065/2006, ΔΠρΑθ 11155/2015, ΔΠρΑθ 9694/2012). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Πανελλήνιο Πρωταθλήματα δεν απαιτείται η κατοχή της ελληνικής ιθαγένειας (ΓνωμΝΣΚ 367/2013). Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα απαιτείται η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες για τα ομαδικά αθλήματα (ΣτΕ 156/2010) και η συμμετοχή οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση για τα ατομικά αθλήματα. Για την εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακα για διάκριση σε Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα απαιτείται μόνο η κατάκτηση θέσης από 1η μέχρι 3η και όχι η συμμετοχή στη διοργάνωση ορισμένου αριθμού αθλητών (εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες για τα ομαδικά αθλήματα και οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση για τα ατομικά αθλήματα), προϋπόθεση που καθιερώνεται ρητά μόνο για τους διακριθέντες αθλητές σε εν γένει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα πλην των Σχολικών (ΔΕφΑθ 1425/2019, ΔΕφΑθ 1005/2019, ΔΕφΑθ 2718/2018, ΔΕφΑθ 2031/2018, ΔΕφΑθ 2110/2015). Σε περίπτωση εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών για κατάκτηση θέσης από 1η μέχρι 6η σε συγκεκριμένη κατηγορία αγώνων, η τυχαία γενική κατάταξη αθλητή σε θέση από 5η μέχρι 8η μαζί με άλλους τρεις συνδιαγωνιζόμενους αθλητές λόγω μη διεξαγωγής λοιπών αγώνων κατάταξης μετά τον αποκλεισμό του από την τελική τετράδα δεν εξαρκεί για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα (ΣτΕ 1780/2012). Σε περίπτωση διεξαγωγής δύο ή περισσότερων πανελλήνιων πρωταθλημάτων σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου (π.χ. πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείου και πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα γυμνασίου), λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα λυκείου) (ΣτΕ 3937/2011). Το δικαίωμα οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντων αθλητών και των προπονητών τους δεν έχει αυστηρά προσωποπαγή χαρακτήρα και επομένως είναι κληρονομητό (ΓνωμΟλΝΣΚ 252/2015, ΓνωμΝΣΚ 258/2019). Για το διορισμό διακριθέντος αθλητή στο Δημόσιο απαιτείται η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για διορισμό του και κατανομή θέσεων (ΔΕφΑθ 2651/2015). Η μη ολοκλήρωση διορισμού διακριθέντος αθλητή στο Δημόσιο, παρά την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού για διορισμό του και κατανομή θέσεων, στοιχειοθετεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (ΔΕφΑθ 2724/2015, ΔΕφΑθ 1850/2011). Η άρνηση διακριθέντος αθλητή να ορκισθεί και να προσέλθει να αναλάβει υπηρεσία στο φορέα του Δημοσίου, στον οποίο διορίσθηκε μετά από διάκρισή της, συνεπάγεται την απόσβεση του σχετικού δικαιώματος διορισμού που έχει χαριστικό χαρακτήρα και ασκείται άπαξ (ΔΕφΑθ 2560/2019). Σε περίπτωση συμβολής δύο ή περισσότερων προπονητών ή άλλων επιστημονικών συνεργατών για την επίτευξη διάκρισης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η σύμβαση μεταξύ αθλητικής ομοσπονδίας και προπονητή που προπονούσε συγκεκριμένο διακριθέντα αθλητή για καταβολή χρηματικών επιβραβεύσεων σε αυτόν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε περίπτωση διακρίσεων των αθλητών της Εθνικής Ομάδας του οικείου αθλήματος αναπτύσσει αποτελέσματα μόνο μεταξύ των μερών και επομένως η με βάση τη σύμβαση αυτή διαγραφή άλλου προπονητή που προπονούσε τον ίδιο διακριθέντα αθλητή από το πίνακα προπονητών διακριθέντων αθλητών είναι μη νόμιμη (ΣτΕ 2500/2011). Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε προπονητή που προπονεί διακριθέντα αθλητή απαιτείται ο προπονητής κατά το χρόνο της διάκρισης να είχε ήδη λάβει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή για το συγκεκριμένο άθλημα, ή, αντιστοίχως μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011, να είχε ήδη προβεί σε αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή και να είχαν ήδη παρέλθει επιτυχώς τρεις μήνες από την αναγγελία αυτή, χωρίς έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων (ΔΕφΑθ 4148/2014). Η συγχρονισμένη κατάδυση θεωρείται ατομικό άθλημα και επομένως προπονητής που προπονεί έναν από τους δύο αθλητές που σημειώνουν διάκριση στους προβλεπόμενους αγώνες δικαιούται αυτοτελώς το 50% της επιβράβευσης του ενός αθλητή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν προπονεί και τον άλλο αθλητή (ΔΕφΑθ 2277/2016). Η μη χορήγηση και στους προπονητές, οι οποίοι προπονούν έναν αθλητή που σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις σε περισσότερα αγωνίσματα, της προσαύξησης στην οικονομική επιβράβευση που λαμβάνουν οι προπονητές που προπονούν πολλούς αθλητές ή ομάδες, κάθε ένας των οποίων σημειώνει και από μία αγωνιστική διάκριση, συνιστά διαφορετική μεταχείριση παρόμοιων καταστάσεων και είναι αντίθετη με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ (ΣτΕ 4106/2014, ΣτΕ 4551/2013, ΔΕφΑθ 4939/2015, ΔΕφΑθ 1519/2015). Για την ανάκληση απόφασης εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της απόφασης εγγραφής (π.χ. βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας), εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών (ΣτΕ 477/2007). Σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων, η Διοίκηση ανακαλεί ελευθέρως και εντός ευλόγου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο μόνο του α.ν. 261/1968 και λοιπές διοικητικές πράξεις που στηρίχθηκαν στην εγγραφή αυτή (ΔΕφΑθ 838/2014). Για την τοποθέτηση διακριθέντων αθλητών με πτυχίο ιατρικής ως υπεράριθμων σε προσωποπαγείς θέσεις για απόκτηση ειδικότητας σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4238/2014 απαιτείται να πληρούνται οι προϋποθέσεις διορισμού διακριθέντων αθλητών στο Δημόσιο (ΔΕφΑθ 1027/2016). Προαγωγή Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων και υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών σε ανώτερο βαθμό επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 1481/1984 και σε περίπτωση διάκρισης σε Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα (ΔΕφΑθ 771/2019, ΔΕφΑθ 1185/2010), όχι όμως και σε περίπτωση διάκρισης σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν την κατάταξή τους στο σώμα (ΔΕφΑθ 2936/2019, ΔΕφΑθ 2679/2006) ή σε περίπτωση διάκρισης σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (ΔΕφΑθ 2936/2019). Αθλητής που έχει σημειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα και εκ του λόγου αυτού διορίσθηκε σε κενή θέση φορέα του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008, δεν δύναται να κατέχει, παράλληλα με την παραπάνω θέση, άδεια πρακτορείου προγνωστικών αγώνων, η οποία του χορηγήθηκε σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις (ΓνωμΟλΝΣΚ 354/2011, πρβλ. ΣτΕ 1476/2018). Αθλητής που έχει σημειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα και με βάση αυτή κατέχει άδεια πρακτορείου προγνωστικών αγώνων απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών σε δεύτερο οργανισμό ασφάλισης ασθένειας (ΔΕφΘεσ 341/2019). Η ΥΑ 1141.1/1/2.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1372/6.6.2011), η οποία προβλέπει ευνοϊκότερη υπηρεσιακή κατάσταση των Ολυμπιονικών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή με την παροχή μόνο σε αυτούς και όχι και στους λοιπούς υπηρετούντες πρωταθλητές υπηρεσιακών διευκολύνσεων Α΄ κατηγορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, είναι σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ (ΣτΕ 13/2020). Τυχόν ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκομίζονται προς απόδειξη διάκρισης για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα πρέπει να συνοδεύονται και από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (ΔΕφΑθ 784/2020).

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές αθλητικές σχολές

Το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2725/1999, του π.δ. 219/2006 και της ΚΥΑ Φ.Α.2.1/33565/9.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3169/12.12.2013). Ειδικότερα, σύμφωνα με το π.δ. 219/2006, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με το ν. 4049/2012, το ν. 3708/2008 και το ν. 3599/2007: «Άρθρο 1 Άδεια λειτουργίας 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί γυμναστήριο ή αθλητική σχολή, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με καταβολή ή μη αμοιβής, διδάκτρων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής απολαβής ύστερα από προηγούμενη άδεια λειτουργίας, που χορηγείται με απόφαση του Νομάρχη. 2. Ως γυμναστήριο νοείται κάθε μονάδα άθλησης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας διαστάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάμυνας, κολύμβησης. 3. Ως αθλητική σχολή νοείται κάθε εκπαιδευτική μονάδα που έχει σκοπό την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος. Στις διατάξεις του παρόντος εμπίπτουν και α προσφερόμενες από τα αθλητικά σωματεία υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων (αθλητικές ακαδημίες) του άρθρου 7 παρ. 2 ν. 2725/1999. 4. Η άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής χορηγείται, εφόσον πληρούνται α προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος. 5. Η άδεια ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οικεία νομαρχία, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12. 6. Η άδεια αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. Άρθρο 2 Παρεχόμενες υπηρεσίες Τα Γυμναστήρια κατά τις διατάξεις του παρόντος έχουν ως σκοπό να παρέχουν: 1. Υπηρεσίες ομαδικής και ατομικής σωματικής άσκησης με σκοπό την σωματική ευρωστία, ευεξία και σωματική και ψυχική υγεία δια των μέσων της επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον τομέα αυτό. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής σωματικής άσκησης προς βελτίωση ειδικών ικανοτήτων και τη συντήρηση της ατομικής φυσιολογίας ή τη μεγιστοποίηση των λειτουργιών ζωτικών οργάνων. Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών παρέχονται υπηρεσίες: ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας, μυϊκών διατάσεων, κολύμβησης και συναφών σωματικών κινητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων ανάπτυξης και προαγωγής της αντοχής, δύναμης, ταχύτητας, ευλυγισίας και νευρο-μυοκινητικών δραστηριοτήτων. 2. *Καταργήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ Α΄ 176/1.8.2007). 3. Υπηρεσίες σωματικής ψυχαγωγίας παιδιών και εκμάθησης παραδοσιακών και μοντέρνων χορών. 4. Υπηρεσίες ειδικής προπονητικής προς επίτευξη αθλητικών επιδόσεων και μεγιστοποίησης της σωματικής απόδοσης αθλητών με ειδικά προγράμματα. 5. Για τον καθένα από τους παραπάνω τομείς παρεχομένων γυμναστικών υπηρεσιών χρησιμοποιείται ειδικό επιστημονικό προσωπικό. 6. Τα Γυμναστήρια λειτουργούν τις καθημερινές και το Σάββατο από 06.00 έως 24.00 και την Κυριακή δύνανται να λειτουργούν από 10.00 έως 24.00. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις λειτουργίας 1. Απαγορεύεται, κατά τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2725/1999, η συστέγαση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής και αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. 2. Επιτρέπεται η συστέγαση γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής με ξενοδοχειακή επιχείρηση, σχολή χορού, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σάουνας, ατμόλουτρου, σολάριουμ, μασάζ, υδρομασάζ, ινστιτούτο αισθητικής, κέντρο διαίτης, εφόσον αυτή διαθέτει την απαιτούμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια λειτουργίας. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 2, στο καταστατικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου το οποίο υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής πρέπει να καθορίζεται ως αποκλειστικός σκοπός το έργο της παροχής υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή της εκμάθησης ή καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος. 4. Κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή στεγάζεται υποχρεωτικώς σε ενιαίο χώρο. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων, το κάθε ένα από τα οποία πρέπει να πληροί αυτοτελώς τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και να διαθέτει τη δική του αυτοτελή άδεια λειτουργίας. 5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής πρέπει να διαθέτει κατ` ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα: α) Ο δ/ντής να είναι πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής άθλησης ή εκγύμνασης. β) Οι διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές, προπονητές, να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ ή να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο κρατικό φορέα. Εάν α υπηρεσίες που παρέχει το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, το προσωπικό απαιτείται να διαθέτει σχετική βεβαίωση, πιστοποίηση ή δίπλωμα του αρμόδιου κρατικού φορέα. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων απαιτείται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή. 6. Ο διευθυντής του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού τους κανονισμού, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται σε αυτόν και στις κείμενες διατάξεις. Ο διευθυντής απασχολείται κατά πλήρες ωράριο στο γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή. Δεν επιτρέπεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο να εργάζεται ως διευθυντής σε περισσότερα από ένα (1) γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές. Δεν απαιτείται πρόσληψη διευθυντή από τα σωματεία που λειτουργούν αθλητικές σχολές κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1. 7. Το διοικητικό και το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό πρέπει να είναι ανάλογο της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυμναζόμενων. 8. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται (όργανα, μηχανήματα, κλπ) πρέπει να είναι τα αναγκαία, κατάλληλα και ασφαλή για τους εκγυμναζόμενους. 9. Για την εγγραφή εκγυμναζόμενου απαιτείται η τήρηση ειδικής κάρτας, στην οποία βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται ή να αθλείται στο διδασκόμενο άθλημα. Η ίδια προϋπόθεση απαιτείται και για την κατ` έτος ανανέωση της εγγραφής. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής οφείλουν να επιδεικνύουν τις κάρτες εκγυμναζόμενων κατά τον έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος. 10. Εάν οι εκγυμναζόμενοι είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών, για την εγγραφή τους απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γόνιμη μέριμνα σ` αυτούς. 11. Για την πραγματοποίηση πωλήσεων αγαθών κυλικείου στο χώρο λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις αντίστοιχη άδεια. Απαγορεύεται η πώληση βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής από το γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ` οιονδήποτε τρόπο, από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας ή τις Αστυνομικές Αρχές, παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης επιβάλλεται από τον Νομάρχη πρόστιμο 20.000 ευρώ και προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι αποκαταστάσεως της νομιμότητας. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Άρθρο 4 Κτιριολογικά στοιχεία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής - Προϋποθέσεις εγκαταστάσεων αθλητικών σχολών 1. Οι χώροι και εν γένει οι εγκαταστάσεις άσκησης, άθλησης και διδασκαλίας πρέπει να είναι ανάλογα του είδους των παρεχομένων υπηρεσιών και των αθλημάτων που διδάσκονται ή διενεργούνται σε αυτούς, σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: Α. Γενικές προδιαγραφές: α) Ο χώρος ή οι χώροι του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής." β) Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι τουλάχιστον εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος του ανελκυστήρα). Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής που χρησιμοποιείται από τους εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση του αθλήματος είναι τουλάχιστον εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα. Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου ορίζεται σε δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60). γ) Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο είναι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα. δ) Το κτίριο και οι χώροι κυρίας χρήσης του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν επαρκή και ομοιόμορφο φυσικό και τεχνητό φωτισμό, καθώς και επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν με εύχρηστα μηχανικά μέσα) και με αθόρυβους εξαεριστήρες. Η χρήση κλιματιστικού δεν αντικαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα. Ο φωτισμός και αερισμός των ως άνω χώρων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κτιριοδομικού κανονισμού. ε) Το κτίριο ή τα κτίρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) χώρους αποδυτηρίων (ανδρών - γυναικών), με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων. Η ελάχιστη επιφάνεια των αποδυτηρίων ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (0,50μ.) ανά εκγυμναζόμενο. στ) Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί (αποδυτήρια, αποθήκες οργάνων κλπ), κατά τις διατάξεις του ΓΟΚ. ζ) Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές εκπομπές ή οχλήσεις των περίοικων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση. Η ανάγκη ηχομόνωσης διαπιστώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της υπ` αριθμ. Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985) απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Β. Χώροι υγιεινής. Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχουν οι παρακάτω χώροι υγιεινής: α) Λουτρό με δύο (2) τουλάχιστον καταιωνιστήρες, ζεστού και κρύου νερού, για κάθε αποδυτήριο. β) Τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους, όταν η δυναμικότητα του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι μέχρι και ογδόντα (80) εκγυμναζόμενοι, αυξανόμενα κατά ένα (1) αποχωρητήριο για κάθε επιπλέον σαράντα (40) εκγυμναζόμενους. γ) Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχουν 1) Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων, καθώς και λεκάνες υγιεινής. 2) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός. 3) Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70μ.) 4) Ανθεκτική και αντιολισθηρή επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων. 5) Πόρτες που ανοίγουν από έξω προ στα μέσα. 6) Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο (2) αποχωρητήρια. Γ. Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών. α) Σε κεντρικό σημείο κάθε γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής υπάρχει επαρκής πυρασφάλεια, πιστοποιούμενη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος. γ) Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών. Δ. Ειδικές προϋποθέσεις εγκαταστάσεων αθλητικών σχολών α) Για την πιστοποίηση αθλητικών σχολών που καλλιεργούν αναγνωρισμένα ή μη αθλήματα πρέπει να πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που τάσσουν οι κανονισμοί της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση κατοχής ειδικής άδειας λειτουργίας καταλληλότητας του χώρου, η άδεια αυτή πρέπει να συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος. β) Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση με αριθμό εκγυμναζόμενων, νοείται ο αριθμός των ταυτοχρόνως εκγυμναζόμενων. Άρθρο 5 Κωλύματα και ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας εκπροσώπου ή διευθυντή ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής 1. Δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύει γυμναστήριο ή αθλητική σχολή, καθώς και οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής και του διευθυντή του, προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ. 2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου το οποίο ιδρύει γυμναστήριο ή αθλητική σχολή ή ο ιδιοκτήτης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, καθώς και ο διευθυντής του γυμναστηρίου ή της σχολής δεν επιτρέπεται: α) να έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμα και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί, β) να έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων, γ) να τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής. δ) να έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέργεσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ, 128 Η και 128 Θ και 130 ν. 2725/1999, όπως τα τρία πρώτα άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58, 59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239). Άρθρο 6 Παράβολο λειτουργίας 1. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. 2. Για την ανανέωση ή επέκταση της αδείας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους διακοσίων (200) ευρώ. 3. Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την περίθαλψη και την ενίσχυση ανασφαλίστων αθλητών, κατά τους όρους του άρθρου 36 του ν. 2725/1999. Άρθρο 7 Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας 1. Οι αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμοδία Νομαρχία. 2. Ο αιτών δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος, να προβεί σε προέλεγχο των κτιριολογικών, προϋποθέσεων του χώρου, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και η σχετική έκθεση που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται στον αιτούντα εντός τριών (3) ημερών από την πραγματοποίηση του ελέγχου. 3. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της υποβολής στο οικείο Γραφείο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το αρμόδιο Τμήμα πραγματοποιεί τον έλεγχο της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, αν υπάρχουν ελλείψεις, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εγγράφως με συστημένη επιστολή. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει τις επισημανθείσες ελλείψεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της επιστολής. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί, ο φάκελος με το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών επιστρέφεται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο. 4. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, η οποία μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ενημερώνεται επί των δικαιολογητικών και, ύστερα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους, προσέρχεται για έλεγχο στους χώρους του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, η επιτροπή συντάσσει την ίδια ημέρα τεκμηριωμένη έκθεση καταλληλότητας ή μη του κτιρίου και του αθλητικού εξοπλισμού και εισηγείται της χορήγησης ή μη της άδειας λειτουργίας. Η εισήγηση της επιτροπής υποβάλλεται στο Νομάρχη εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την σύνταξή της. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της εισήγησης ο αρμόδιος Νομάρχης αποφασίζει για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. 5. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την χορήγηση της αδείας λειτουργίας, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια, υποχρεούται να υποβάλλει στην οικεία Νομαρχία κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού της, θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, άλλως η άδεια λειτουργίας λογίζεται ως μηδέποτε χορηγηθείσα. Άρθρο 8 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 1. Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να λειτουργήσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην οικεία Νομαρχία αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας, στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ποιες υπηρεσίες προτίθεται να προσφέρει το γυμναστήριο ή αθλητική σχολή. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. β. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών τη λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 128Θ ν. 2725/1999, όπως τούτο προστέθηκε σ` αυτόν με το άρθρο 60 ν. 3057/2002. γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του αιτούντος, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης. δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι ο αιτών τη λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική ) η υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος. στ. Απόδειξη καταβολής του παραβόλου, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος. 2. Νομικά πρόσωπα που προτίθενται να ιδρύσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην Νομαρχία αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου με τις τυχόν τροποποιήσεις του. β. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, του οποίου προβλέπεται η δημοσίευση του καταστατικού του στο Πρωτοδικείο, βεβαίωση του Πρωτοδικείου περί μη τροποποίησής του. γ. Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Νομάρχη, εάν δεν προβλέπεται από το καταστατικό. δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου. ε. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του οριζόμενου ως εκπροσώπου έναντι του Νομάρχη. στ. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώο τω νόμιμου εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα της παρ. 1 περ. β του παρόντος άρθρου. ζ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης. η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών εκπρόσωπος δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος. θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τον αιτούντα εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με τη οποία να δηλώνεται η υπηκοότητα των μελών του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου. ι. Απόδειξη καταβολής του παραβόλου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος. 3. Εάν την αίτηση καταθέτει αλλοδαπός ή στα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου συγκαταλέγονται αλλοδαποί, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση σχετικής άδειας νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα. 4. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: α. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρίου ή των κτιρίων σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50), σε δύο(2) αντίγραφα, θεωρημένα από μηχανικό και επικυρωμένα από το Οικείο Πολεοδομικό Γραφείο. Στα σχέδια χαρακτηρίζονται όλοι οι χώροι του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες εκγύμνασης κλπ) και αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν των χώρων, καθώς και η συνολική επιφάνεια κάτοψης. β. Δήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για τη χρήση του ως γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό και επικυρωμένο από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο. γ. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε πενταετία, καθώς και πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καταλληλότητα των χώρων υγιεινής, του χρησιμοποιούμενου πόσιμου νερού, του συστήματος αποχέτευσης και της τυχόν ηχορύπανσης. δ. Ακριβές αντίγραφο της άδειας οικοδομής που περιέχει το χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. ε. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού. στ. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του διευθυντή και των γυμναστών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα της παρ. 1 περ. β. του παρόντος άρθρου. ζ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης. η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής ότι δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος. θ. Έγγραφη σύμβαση από την οποία να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή από τον αιτούντα. ι. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου για την ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και για τον πλήρη εξαερισμό του χώρου του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. ια. Πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής έχει υποβληθεί στις απαιτούμενες υγειονομικές απολυμάνσεις. 5. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε ΟΤΑ α` και β` βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις, απαιτείται η κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα υπό στοιχεία γ και ι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και των υπό στοιχεία α-ια της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 6. Σε περίπτωση για τη οποία ζητείται η πιστοποίηση αθλητικής σχολής για τη λειτουργία της οποίας απαιτούνται ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. Δ του παρόντος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά (μελέτες εγκαταστάσεων και πιστοποιητικά καταλληλότητας εξοπλισμού) που αποδεικνύουν ότι η αθλητική σχολή πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει η οικεία αθλητική ομοσπονδία. 7. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους, καθώς και εάν από τα προσαγόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, όπως ορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του παρόντος, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα. Άρθρο 9 Ειδική επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου 1. Για την προστασία της υγείας των εκγυμναζόμενων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατ` έτος με απόφαση του oικείου Νομάρχη ορίζεται επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από: α) Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του οικείου νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή Ανώτερο υπάλληλο της Νομαρχίας με αρμοδιότητα σε θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ως Πρόεδρο. β) Έναν καθηγητή Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί σε σχολείο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αντίστοιχης Νομαρχίας ή είναι αποσπασμένος σε υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. γ) Τον Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή τον αναπληρωτή του. δ) Τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή τον αναπληρωτή του. ε) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή των μελών της επιτροπής, η καταβολή οδοιπορικών εξόδων και κάθε σχετικό με την αποζημίωσή τους ζήτημα. 2. Η ειδική επιτροπή ελέγχει τακτικά μία (1) φορά κατ` έτος τα γυμναστήρια και τις αθλητικές σχολές που ανήκουν στο τομέα ευθύνης της. Η ειδική επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους στα παραπάνω γυμναστήρια και αθλητικές σχολές αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη συγκροτούνται, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, τριμελείς υποεπιτροπές αποτελούμενες από έναν (1) υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα σε θέματα Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού, κατά προτίμηση πτυχιούχο ΤΕΦΑΑ, έναν (1) υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, οι οποίες υποβοηθούν την ειδική επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, διενεργώντας κατ` εντολή της ελέγχους και υποβάλλοντας προς αυτήν σχετικές εισηγήσεις. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής. 4. Η ειδική επιτροπή, ύστερα από έλεγχο, υποβάλλει έκθεση στον οικείο Νομάρχη, ο οποίος, σε περίπτωση που η επιτροπή αυτή διαπιστώσει παράβαση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας που ορίζονται στο παρόν, επιβάλλει την κύρωση της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας που ορίζονται στο παρόν, ο οικείος Νομάρχης μπορεί να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας μέχρι ένα (1) έτος, ή να προβαίνει στην οριστική ανάκληση της άδειας. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου. 5. Σε περίπτωση που γυμναστήριο ή αθλητική σχολή λειτουργεί χωρίς άδεια, ο Νομάρχης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο επιβάλλει την άμεση διακοπή των εργασιών του με τη σφράγιση του καταστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προς το σκοπό αυτό, ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οικεία Αστυνομική Αρχή και η Επιθεώρηση Εργασίας. Άρθρο 10 Επέκταση ή μεταφορά γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε νέο κτίριο 1. Για την επέκταση ή μεταφορά γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε νέο κτίριο απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία ορίζονται στις περιπτώσεις α` έως δ΄ και θ΄ έως ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η μεταφορά γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής μπορεί να εγκριθεί από τον Νομάρχη, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Άρθρο 11 Μεταβίβαση αδείας 1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας και λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε όσους συγκεντρώνουν τα οριζόμενα με το παρόν προεδρικό διάταγμα προσόντα, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του παρόντος, καθώς και η έγγραφη σύμβαση για τη μεταβίβαση αυτή. 2. Σε περίπτωση θανάτου του ιδρυτή ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται στους νόμιμους κληρονόμους, εφόσον οι τελευταίοι ή ένας τουλάχιστο απ` αυτούς πληρούν τα νόμιμα προσόντα. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με απόφαση του Νομάρχη, εφόσον προηγουμένως και μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από το θάνατο του κληρονομούμενου υποβληθεί σχετική αίτηση των κληρονόμων, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι δεν συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα, είναι δυνατή η εκμίσθωση ή μεταβίβαση του γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε φυσικό πρόσωπο που συγκεντρώνει τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. Άρθρο 12 Ανανέωση και επέκταση άδειας λειτουργίας 1. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής ή την επέκτασή της για παροχή νέων υπηρεσιών, απαιτείται σχετική αίτηση, που υποβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 του παρόντος. 2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: α) Πρόσφατο πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του νομικού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών την ανανέωση της άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα της παρ.1 περ. β. του άρθρου 8 του παρόντος. β) Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του αιτούντος, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης. γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών την ανανέωση της άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) η υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5. ε) Απόδειξη καταβολής παραβόλου, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6. στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του διευθυντή και των γυμναστών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής. ζ. Πρόσφατο ποινικό μητρώο του διευθυντή και των γυμναστών, απ` όπου να εμφαίνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παρ. 2 του παρόντος, ότι δεν καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα της παρ. 1 περ. β του άρθρου 8. η. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, από το οποίο προκύπτει η μη παραπομπή του Διευθυντή και των γυμναστών με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της παρ. 1, περ. β` του άρθρου 8 του παρόντος. θ. Βεβαίωση Μέλους του άρθρου 8, παρ. 8 του παρόντος. 3. Σε περίπτωση μεταβολών στο προσωπικό του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, εκτός από τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται να κατατεθούν επίσης τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε έως θ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 4. Εάν η αίτηση κατατίθεται από νομικό πρόσωπο, απαιτείται η συνυποβολή: α) Βεβαίωσης Πρωτοδικείου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η δημοσίευση του καταστατικού, περί μη τροποποίησής του. β) Πιστοποιητικού του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη πτώχευσης. γ) Καταλόγου των μελών της διοικήσεως του νομικού προσώπου. 5. Για την ανανέωση ή επέκταση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής από ΟΤΑ α` και β` βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις, απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών που αναφέρονται στα υπό στοιχεία ε έως ια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 6. Για τη διαδικασία ανανέωσης και επέκτασης της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος. 7. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός εξήντα (60) ημερών από την λήξη της ισχύος της, η άδεια αφαιρείται οριστικώς και επιβάλλεται άμεση διακοπή των εργασιών με τη σφράγιση του καταστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προς το σκοπό αυτό ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οικεία Αστυνομική Αρχή και η Επιθεώρηση Εργασίας. 8. Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει αλλαγή χρήσης και επέκταση του γυμναστηρίου σε σχέση με την αρχικώς χορηγηθείσα άδεια αυτή προβαίνει σε πρόταση προς τον οικείο νομάρχη για την υποβολή εκ μέρους του αιτούντος αίτησης επεκτάσεως του γυμναστηρίου, κατά την οποία απαιτείται εξ αρχής υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητική σχολής μέχρι την χορήγηση της σχετικής άδειας επεκτάσεως. Το αυτό απαιτείται και για την μεταφορά γυμναστηρίου σε νέο κτίριο. Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης αθλημάτων που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) μηνών από την δημοσίευσή του. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. 2. Ειδικά για την προσαρμογή των ιδιοκτητών της προηγούμενης παραγράφου στις διατάξεις του άρθρου 4, η προθεσμία ορίζεται σε τρία (3) έτη από την δημοσίευση του παρόντος, με εξαίρεση την περίπτωση Αζ της πρώτης παραγράφου αυτού, για την οποία η προθεσμία ορίζεται στους έξι (6) μήνες. Άρθρο 14 Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3169/12.12.2013): «Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Αθλητικής Σχολής και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις: 1) Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης αθλημάτων (για φυσικό/νομικό πρόσωπο), 2) Γνωστοποίησης Επέκτασης ή Μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο, 3) Γνωστοποίησης Μεταβίβασης λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 4) Γνωστοποίησης ανανέωσης ή επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής. Άρθρο 2 Διαδικασία για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής (φυσικό/νομικό πρόσωπο) 1. Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (EUGO-ΕΡΜΗΣ) τα εξής: α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α 221) για την ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β`) της παρούσας. β) Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. γ) Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το Γυμναστήριο ή η Αθλητική Σχολή διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος συνοδεύονται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β` του Παραρτήματος. Υποδείγματα των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων καθώς και των προϋποθέσεων του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221 Α) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (Μέρος Α` και Β`), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. δ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3, άρθ. 6 του Π.Δ. 219/2006. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO). Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008). Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής`Ενωσης, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό. Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας. 2. Η οικεία Περιφέρεια με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων γνωστοποίησης και του παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται, πέραν του ονοματεπώνυμου (για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας της εταιρείας και του ονοματεπώνυμου του νόμιμου εκπροσώπου της (για νομικά πρόσωπα), με ευθύνη του ενδιαφερομένου, η ταχυδρομική διεύθυνση του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής, οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το Γυμναστήριο ή την Αθλητική Σχολή. Η Περιφέρεια οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο άλλα δικαιολογητικά πλέον των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, για τις περιπτώσεις του άρθρου 1. 3. Η Περιφέρεια κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής, εντός πέντε (5) ημερών, στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 219/2006 καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Οι ανωτέρω υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των Γυμναστηρίων/Αθλητικών Σχολών που ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με την παρούσα. 4. Σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό ή τον έκτακτο έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση η οποία δικαιολογεί την οριστική παύση της λειτουργίας του Γυμναστηρίου/Αθλητικής Σχολής ή την διακοπή της λειτουργίας του/της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο και διαπίστωσε την παράβαση, ενημερώνει σχετικά την άλλη υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 3 Διαδικασία για τη γνωστοποίηση επέκτασης/μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο 1. Για τη γνωστοποίηση επέκτασης/μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (EUGO-ΕΡΜΗΣ) τα εξής: α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η επέκταση/μεταφορά του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α` 221), όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β`) της παρούσας. β) Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι στο νέο κτίριο που θα λειτουργήσει το Γυμναστήριο ή η Αθλητική Σχολή πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. γ) Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το νέο κτίριο του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος συνοδεύονται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β` του Παραρτήματος. Υποδείγματα των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων καθώς και των προϋποθέσεων του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221 Α) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (Μέρος Α` και Β`), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. δ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, άρθ. 6 του Π.Δ. 219/2006. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO). Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008). Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό. Στην περίπτωση που η επέκταση/μεταφορά του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο γνωστοποιείται από εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας. 2. Η οικεία Περιφέρεια με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων γνωστοποίησης και του παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέκτασης/μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται, πέραν του ονοματεπώνυμου (για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας της εταιρείας και του ονοματεπώνυμου του νόμιμου εκπροσώπου της (για νομικά πρόσωπα), με ευθύνη του ενδιαφερομένου, η ταχυδρομική διεύθυνση του νέου κτιρίου του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής, οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας επέκτασης/μεταφοράς του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο. 3. Η Περιφέρεια κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης επέκτασης/μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο, εντός πέντε (5) ημερών, στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 219/2006 καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Άρθρο 4 Διαδικασία για την γνωστοποίηση μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 1. Για τη γνωστοποίηση μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (EUGO-ΕΡΜΗΣ) τα εξής: α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η μεταβίβαση του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δηλώνεται η συμμόρφωση του ενδιαφερομένου με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α` 221), όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β`) της παρούσας. Η υπεύθυνη δήλωση που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β`του Παραρτήματος. Υπόδειγμα της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης καθώς και των προϋποθέσεων του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221Α) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (Μέρος Α` και Β`), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. β) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, άρθ. 6 του Π.Δ. 219/2006. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO). Στην περίπτωση που ο γνωστοποιων είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008). Αν ο γνωστοποιων είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιων είναι ομογενής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό. Στην περίπτωση που η μεταβίβαση του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γνωστοποιείται από εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας. 2. Η οικεία Περιφέρεια με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης γνωστοποίησης και του παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται, πέραν του ονοματεπώνυμου (για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας της εταιρείας και του ονοματεπώνυμου του νόμιμου εκπροσώπου της (για νομικά πρόσωπα), με ευθύνη του ενδιαφερομένου, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται το Γυμναστήριο/Αθλητική Σχολή ή η επωνυμία της εταιρείας και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου αυτής, όταν το Γυμναστήριο/Αθλητική Σχολή μεταβιβάζεται σε νομικό πρόσωπο, η ταχυδρομική διεύθυνση του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής, οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 3. Η Περιφέρεια κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός πέντε (5) ημερών, στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 219/2006 καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Άρθρο 5 Διαδικασία για την γνωστοποίηση ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής 1. Για τη γνωστοποίηση ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (EUGO-ΕΡΜΗΣ) τα εξής: α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η ανανέωση/επέκταση λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής και δηλώνεται η συμμόρφωση του ενδιαφερομένου με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α` 221), όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β`) της παρούσας. Η υπεύθυνη δήλωση που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β` του Παραρτήματος. Υπόδειγμα της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης καθώς και των προϋποθέσεων του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221Α) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (Μέρος Α` και Β`), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. β) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, άρθ. 6 του Π.Δ. 219/2006. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO). Στην περίπτωση που ο γνωστοποιων είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008). Αν ο γνωστοποιων είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιων είναι ομογενής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό. Στην περίπτωση που η ανανέωση/επέκταση λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής γνωστοποείται από εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας. 2. Η οικεία Περιφέρεια με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης γνωστοποίησης και του παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται, πέραν του ονοματεπώνυμου (για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας της εταιρείας και του ονοματεπώνυμου του νόμιμου εκπροσώπου της (για νομικά πρόσωπα), με ευθύνη του ενδιαφερομένου, αν η γνωστοποίηση αφορά σε ανανέωση ή επέκταση λειτουργίας, η ταχυδρομική διεύθυνση του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες (στην περίπτωση επέκτασης της λειτουργίας) καθώς και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής. 3. Η Περιφέρεια κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής, εντός πέντε (5) ημερών, στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 219/2006 καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Άρθρο 6 Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθμ. 363/10-1-2013 (ΦΕΚ Β` 19) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) των διαδικασιών που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ». Ιδιωτικά γυμναστήρια είναι οι μονάδες άθλησης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο που έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας διαστάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάμυνας, κολύμβησης (άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 219/2006). Ιδιωτικές αθλητικές σχολές είναι οι εκπαιδευτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των αθλητικών σωματείων, που έχουν ως σκοπό την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος (άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 219/2006). Στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2006 εμπίπτει και η εκμάθηση και διδασκαλία pilates (ΔΠρΘεσ 6681/2019, ΔΠρΠειρ Συμβ 560/2016, ΔΠρΘεσ Συμβ 660/2015), yoga (ΔΠρΠειρ Συμβ 560/2016) και crossfit (ΔΠρΣερ Συμβ 14/2019). Οι διατάξεις του π.δ. 219/2006, οι οποίες είναι σύμφωνες και με την Οδηγία 2006/123 και με τον κυρωτικό αυτής ν. 3044/2010 (ΔΕφΑθ 1200/2019), αποσκοπούν στο δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα στην εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών (ΔΕφΑθ 1200/2019), στην προστασία της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας, της ασφάλειας και της ζωής των αθλουμένων και εργαζομένων στα ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές αθλητικές σχολές (ΔΕφΑθ Συμβ 201/2018, ΔΕφΑθ Συμβ 63/2016, ΔΕφΤριπ Συμβ 7/2016, ΔΕφΑθ Συμβ 115/2012, ΔΠρΘεσ 6681/2019, ΔΠρΘεσ Συμβ 42/2019), στην πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων στους χώρους συνάθροισης του κοινού (ΔΠρΑθ Συμβ 2922/2016), στην προστασία της δημόσιας τάξης, της κοινής ησυχίας και στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των περιοίκων (ΔΕφΑθ Συμβ 157/2015, ΔΠρΗρακ Συμβ 238/2016, ΔΠρΘεσ Συμβ 877/2013) και στην αποτελεσματική επιβολή των διατάξεων για την τήρηση των ορίων ήχου που εκλύονται από επαγγελματικές εγκαταστάσεις (ΔΠρΣερ Συμβ 14/2019). Στο βαθμό που η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του π.δ. 219/2006 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής συναρτάται προς την αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3919/2011 και της ΚΥΑ Φ.Α.2.1/33565/9.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3169/12.12.2013) δεν απαιτείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του π.δ. 219/2006 άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, αλλά αρκεί η γνωστοποίηση/αναγγελία της ίδρυσης, η λήψη σχετικής βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης/αναγγελίας, η οποία επέχει θέση άδειας (άρθρο 2 παρ. 2 της ΚΥΑ Φ.Α.2.1/33565/9.12.2013), και η επιτυχής άπρακτη παρέλευση 3 μηνών από την αναγγελία αυτή, χωρίς έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων (ΔΕφΘεσ 102/2020, ΔΕφΘεσ 80/2019, ΔΕφΑθ 3417/2013, ΔΠρΘεσ Συμβ 42/2019, ΔΠρΠειρ Συμβ 560/2016, contra ΔΕφΑθ 3641/2013, ΔΕφΑθ Συμβ 115/2012, ΔΠρΘεσ 6681/2019). Η Διοίκηση εκδίδει νομίμως αποφάσεις διακοπής εργασιών ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών και σφράγισης αυτών σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του π.δ. 219/2006, δηλαδή μεταξύ άλλων σε περίπτωση λειτουργίας αυτών χωρίς γνωστοποίηση/αναγγελία της ίδρυσης και λήψη σχετικής βεβαίωσης (ΣτΕ ΕπΑν 610/2009, ΣτΕ ΕπΑν 195/2008, ΣτΕ ΕπΑν 194/2008, ΣτΕ ΕπΑν 193/2008, ΔΕφΤριπ Συμβ 7/2016, ΔΕφΑθ 3641/2013, ΔΕφΑθ Συμβ 267/2012, ΔΕφΑθ Συμβ 115/2012, ΔΠρΘεσ 6681/2019, ΔΠρΘεσ Συμβ 42/2019, ΔΠρΠειρ Συμβ 560/2016, ΔΠρΗρακ Συμβ 238/2016), μη ύπαρξης πτυχίου του Διευθυντή από τα ΤΕΦΑΑ ή άλλο ελληνικό ή ισότιμο αλλοδαπό ΑΕΙ (ΣτΕ ΕπΑν 610/2009), μη ύπαρξης ύψους τουλάχιστον 2,60 μ. στο σύνολο της εγκατάστασης (ΔΕφΑθ Συμβ 63/2016), μη ύπαρξης επαρκούς πυρασφάλειας (ΔΕφΑθ 3417/2013, ΔΕφΑθ 3641/2013, ΔΕφΑθ Συμβ 267/2012, ΔΕφΑθ Συμβ 115/2012, ΔΠρΑθ Συμβ 2922/2016, ΔΠρΠειρ Συμβ 560/2016), μη ύπαρξης των απαιτούμενων χώρων υγιεινής (ΔΕφΑθ 3641/2013), μη ύπαρξης ηλεκτροδότησης του συνόλου της εγκατάστασης και φυσικού φωτισμού της (ΔΕφΑθ Συμβ 138/2016), μη επικύρωσης της δήλωσης στατικής επάρκειας του κτηρίου από το οικείο πολεοδομικό γραφείο (ΣτΕ 3414/2011), πρόκλησης ηχητικών εκπομπών και οχλήσεων των περιοίκων κατά παραβίαση της ΥΑ Α5/3010/14.8.1985 (ΦΕΚ Β΄ 593/2.10.1985) χωρίς τη δέουσα ηχητική μόνωση (ΔΕφΑθ Συμβ 157/2015, ΔΠρΗρακ Συμβ 238/2016, ΔΠρΘεσ Συμβ 877/2013) και μη πλήρωσης των κτηριολογικών προϋποθέσεων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης με βάση το οικείο πολεοδομικό και ρυμοτομικό σχέδιο (ΔΕφΑθ 1200/2019, ΔΕφΑθ 2363/2013). Η νομιμότητα διοικητικής πράξης σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής κρίνεται με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσής της (ΔΕφΑθ 1200/2019, ΔΕφΘεσ 102/2020, ΔΕφΘεσ 80/2019, ΔΕφΑθ 3417/2013). Εν όψει της συνταγματικής επιταγής για τον ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας (άρθρο 24 παρ. 2 Σ), οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης δεσμεύουν όχι μόνο τις πολεοδομικές αρχές κατά τη χορήγηση οικοδομικών αδειών, αλλά και τις λοιπές διοικητικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση άλλων αδειών και εγκρίσεων σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένης επαγγελματικής μονάδας και δραστηριότητας (πρβλ. ΣτΕ 935/2016, ΣτΕ 1732/2012, ΣτΕ 1792/2011) και επομένως εφ’ όσον γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, τα αρμόδια για τον έλεγχο αυτού διοικητικά όργανα οφείλουν να ερευνήσουν αν η λειτουργία αυτού εναρμονίζεται με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής (ΔΕφΑθ 1200/2019). Το κανονιστικό κείμενο για τον πολεοδομικό καθορισμό χρήσεων γης, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα ή μη λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, ερμηνεύεται στενά (ΔΕφΑθ 1200/2019). Η πρόβλεψη σε κανονιστικό κείμενο για τον πολεοδομικό καθορισμό χρήσεων γης περί δυνατότητας λειτουργίας καταστήματος δεν εξαρκεί για τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου (ΔΕφΑθ 1200/2019). Ένδικα βοηθήματα κατά αποφάσεων για άμεση διακοπή εργασιών ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών και σφράγιση αυτών, ακόμα και αν χαρακτηρίζονται ως προσφυγές, αποτελούν αιτήσεις ακύρωσης, υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του οικείου Διοικητικού Εφετείου (ΔΠρΑθ 17221/2017, ΔΠρΠειρ 1633/2013). Πληροφοριακά έγγραφα της διοίκησης, με τα οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης με βάση το οικείο πολεοδομικό και ρυμοτομικό σχέδιο, δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και δεν προσβάλλονται παραδεκτώς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (ΔΕφΑθ 2363/2013). Εκθέσεις αυτοψίας της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του π.δ. 219/2006 δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, αφού ενσωματώνονται σε αποφάσεις για άμεση διακοπή εργασιών ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών και σφράγιση αυτών, και δεν προσβάλλονται παραδεκτώς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (ΔΕφΘεσ Συμβ 211/2014). Αιτήσεις αναστολής αποφάσεων για άμεση διακοπή εργασιών ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών και σφράγιση αυτών, λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία τους, είναι κατ’ αρχήν απορριπτέες, καθώς τυχόν αποδοχή των αιτήσεων αυτών θα είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών παρά τη μη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων και θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτη κατά νόμο υποκατάσταση του Δικαστηρίου σε έργα ενεργού διοίκησης (ΣτΕ ΕπΑν 610/2009, ΣτΕ ΕπΑν 195/2008, ΣτΕ ΕπΑν 194/2008, ΣτΕ ΕπΑν 193/2008, ΔΕφΑθ Συμβ 138/2016, ΔΕφΤριπ Συμβ 7/2016, ΔΕφΑθ Συμβ 267/2012, ΔΕφΑθ Συμβ 115/2012, ΔΠρΘεσ Συμβ 42/2019, ΔΠρΠειρ Συμβ 560/2016, ΔΠρΗρακ Συμβ 238/2016, ΔΠρΘεσ Συμβ 660/2015, ΔΠρΘεσ Συμβ 877/2013), αλλά παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο να διατάξει την αναστολή των προσβαλλόμενων αποφάσεων σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης των ενδιαφερομένων, στο πλαίσιο προωθούμενης τροποποίησης του πολεοδομικού και ρυμοτομικού σχεδίου που θα άρει τις υφιστάμενες παραβάσεις (ΔΕφΑθ Συμβ 170/2016) ή ήδη διενεργηθείσας άρσης παράβασης ήσσονος σημασίας (ΔΠρΑθ Συμβ 1723/2018) ή για σύντομο χρονικό διάστημα για να παρασχεθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να άρουν παραβάσεις ήσσονος σημασίας (ΔΕφΑθ Συμβ 157/2015, ΔΠρΣερ Συμβ 14/2019) ή με τον όρο μη χρήσης συγκεκριμένου τμήματος της εγκατάστασης που φέρει την παράβαση (ΔΕφΑθ Συμβ 201/2018).

Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ)

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) συστάθηκε με την αρχική επωνυμία Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος (ΕΦΙ), διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3148/1955 και του από 26.9/7.10.1955 β.δ. Περί Κανονισμού της Φιλάθλου Ιδιότητος, μετονομάστηκε σε Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999, του π.δ. 130/2000 και του από 26.9/7.10.1955 β.δ. Περί Κανονισμού της Φιλάθλου Ιδιότητος και απέκτησε την τωρινή της επωνυμία με το άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4639/2019, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999, του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4639/2019 και του κανονισμού της που θα εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4639/2019: «1. Οι ασχολούμενοι με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές ή γυμναστικές εκδηλώσεις, καθώς και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. 2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση την οριστική ή για ορισμένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συμμετοχής τους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως διοικούντων, μελών, αθλητών προπονητών, γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της συμμετοχής τους ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η ΕΦΙΠΗΔ επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ ή αυτεπαγγέλτως και εκδίδει την απόφασή της το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από το πέρας της ενώπιον της ακροάσεως σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΕΟΕ και στους κανονισμούς της. 3. Για παραβάσεις που αφορούν το άθλημα του ποδοσφαίρου, η ΕΦΙΠ επιλαμβάνεται, ύστερα από παραπομπή των οικείων δικαιοδοτικών οργάνων, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4639/2019: «1. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της ΕΟΕ: (α) επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος κάθε υπαίτιου για παράβαση του φίλαθλου πνεύματος και των θεμελιωδών αρχών και κανόνων αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, τους κανονισμούς της ΔΟΕ και τους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της, (β) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με το φίλαθλο πνεύμα, τις αρχές και τους κανόνες αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας που της αναθέτει ο νόμος ή η Ολομέλεια της ΕΟΕ με απόφασή της. 2. Η ΕΦΙΠΗΔ επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας ή αυτεπαγγέλτως στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις: (α) χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), επιβεβαιωμένη με πόρισμα - απόφαση της αρμόδιας κρατικής αρχής, (β) αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, δωροδοκία - δωροληψία αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών, (γ) παραβίαση του Κώδικα της ΔΟΕ για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων, (δ) παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης συμμετοχής στην αθλητική δράση, (ε) λεκτική ή έμπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώματος, γλώσσας, φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λπ.), (στ) παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της ΕΟΕ και των εσωτερικών κανονισμών της, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την παρεμπόδιση συμμετοχής στα όργανα διοίκησης αθλητικού φορέα ή την παρεμπόδιση συμμετοχής σε αγώνες, (ζ) κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύματος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και της αθλητικής δεοντολογίας. 3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η ΕΦΙΠΗΔ συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Ολομέλεια, ειδικό Κανονισμό, με τον οποίο (α) ορίζονται οι έννοιες «Φίλαθλος», «Φίλαθλος Ιδιότητα», «Φίλαθλον Πνεύμα», «αθλητικά και αγωνιστικά ήθη» και κάθε άλλη έννοια σχετική με το έργο της και (β) θεσπίζονται διαδικαστικοί - δικονομικοί κανόνες, ιδίως σχετικά με τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας - ανάκρισης, τις ειδικότερες εξουσίες της, την ακρόαση του ενδιαφερόμενου κ.ά, οι οποίοι εξασφαλίζουν αφενός την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων κι αφετέρου το σχηματισμό ορθούς και δίκαιης κρίσης, η οποία να ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα στο αθλητικό γίγνεσθαι. 4. Η ΕΦΙΠΗΔ αποτελείται από πέντε (5) μέλη με τις εξής ιδιότητες: (α) τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι μέλη της ΕΟΕ με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της ΕΟΕ με δικαίωμα ψήφου, (β) δύο (2) μέλη είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, κατά προτίμηση απόφοιτοι νομικών σχολών της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι άλλης σχολής της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο. 5. Ο Πρόεδρος της ΕΦΙΠΗΔ εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας του άρθρου 13, τα δε πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους ροτείνονται από τον Προέδρου της ΕΦΙΠΗΔ. 6. Η ΕΦΙΠΗΔ συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας και με πενταμελή σύνθεση στο στάδιο της εξέτασης της υπόθεσης στην ουσία της και λήψης απόφασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της». Η ΕΦΙΠΗΔ δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αλλά αποτελεί όργανο (επιτροπή) της ΕΟΕ (ΑΣΕΑΔ 21/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2012). Οι κανόνες για τη φίλαθλη ιδιότητα δεν επιβάλλουν αμιγώς πειθαρχική κύρωση σε κάποιο αθλητικό παράπτωμα, αλλά ιδιόμορφη πειθαρχικής φύσης διοικητική ποινή (ΣτΕ 3288/2002, ΑΣΕΑΔ 38/2020, ΑΣΕΑΔ 14/2019, ΑΣΕΑΔ 66/2018, ΑΣΕΑΔ 63/2018, ΑΣΕΑΔ 15/2018, ΑΣΕΑΔ 21/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2012, ΑΣΕΑΔ 56/2007), συνιστάμενη στη στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας, στην απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα και στην απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης. Η ΕΦΙΠΗΔ είχε υπό την αρχική της επωνυμία ως ΕΦΙ και ΕΦΙΠ αρμοδιότητα επιβολής πειθαρχικής φύσης διοικητικών ποινών για παραβάσεις του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του αθλητικού ιδεώδους, μεταξύ των οποίων έχει γίνει δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται: - η πρόκληση σύγχυσης στο κοινό σχετικά με την ιδιότητα ενός φορέα ως αποκλειστικώς αρμόδιου για την καλλιέργεια, ανάπτυξη, διάδοση και οργάνωση του οικείου αθλήματος σε όλη τη χώρα (ΑΣΕΑΔ 61/2017) - η επιλεκτική χρηματοδότηση αθλητικών σωματείων που γίνεται για αποδεδειγμένα αθέμιτο σκοπό, π.χ. για να επηρεαστούν ως προς την ψήφο σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας (ΣτΕ 786/2001) - η σύναψη απαγορευμένης σύμβασης παροχής προπονητικών υπηρεσιών με τέκνο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού νομικού προσώπου (ΑΣΕΑΔ 13/2014) - η διοργάνωση αθλητικού αγώνα χωρίς έγκριση της αθλητικής ομοσπονδίας, χωρίς άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης και σε χώρο χωρίς άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης (ΑΣΕΑΔ 14/2019) - η κατάρτιση ή/και η χρήση πλαστού εγγράφου με σκοπό τη συμμετοχή αθλητή σε αθλητικούς αγώνες (ΑΣΕΑΔ 60/2016) - η συμμετοχή αθλητή σε αθλητικούς αγώνες χωρίς την έγκριση της αθλητικής ομοσπονδίας (ΑΣΕΑΔ 14/2013) - η συμμετοχή αθλητή σε αγωνιστική κατηγορία αθλητών μεγαλύτερης ηλικίας (ΑΣΕΑΔ 39/2019) - η έγκριση συμμετοχής αθλητικού σωματείου σε αθλητικούς αγώνες, μολονότι δεν είχε υποβάλει νόμιμη δήλωση συμμετοχής (ΑΣΕΑΔ 32/2014) - η χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ (ΣτΕ 3649/1980, ΑΣΕΑΔ 15/2018) - η χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητή (ΣτΕ 3649/1980, ΣτΕ 3530/1988) - η έγκριση συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες αθλητή που είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ (ΑΣΕΑΔ 44/2012) - η μη αποτροπή χορήγησης και χρήσης απαγορευμένων ουσιών (ΣτΕ 3649/1980) - η μη αποτροπή συχνής επαφής αθλητών με άλλους αθλητές, που είχαν εξάρτηση από απαγορευμένες ουσίες (ΑΣΕΑΔ 21/2014) - η δωροδοκία και η δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού αγώνα (ΣτΕ 816/1993) - η μεταφορά αλόγου αθλήτριας ιππασίας σε ακατάλληλο στάβλο με αποτέλεσμα αυτό να υποστεί σοβαρή βλάβη της υγείας του (ΣτΕ 2417/1993) - η χορήγηση ψευδούς βεβαίωσης σχετικά με τη διάκριση αθλητή (ΣτΕ 1652/2008, ΣτΕ 2201/1998, ΑΣΕΑΔ 71/2004, ΑΣΕΑΔ 39/2003) - η δημόσια προσβλητική δήλωση σε βάρος διαιτητών αθλητικού αγώνα για τις αποφάσεις που έλαβαν σε συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα (ΑΣΕΑΔ 100/2014, ΑΣΕΑΔ 99/2014, ΑΣΕΑΔ 89/2014) - η σωματική ή/και φραστική επίθεση ή/και απειλή και προσβολή της τιμής και της υπόληψης αθλητών (ΔΕφΑθ 836/2014, ΑΣΕΑΔ 38/2020, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 84/2008), προπονητών (ΑΣΕΑΔ 22/2015), διαιτητών (ΣτΕ 1376/2008, ΑΣΕΑΔ 66/2018, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 50/2014), διοικητικών παραγόντων (ΑΣΕΑΔ 103/2015, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 47/2013, ΑΣΕΑΔ 15/2004) και φωτορεπόρτερ (ΣτΕ 3288/1992) - η ζύγιση μεμονωμένων γυμνών ανήλικων αθλητών αδιακρίτως φύλου χωρίς τούτο να αποτελεί συνήθη ή επιβεβλημένη πρακτική (ΣτΕ 3823/1999) - η άσκηση ψυχολογικής βίας σε βάρος αθλητή με την απειλή εγκλεισμού του σε αναμορφωτήριο (ΣτΕ 3823/1999) - η υποβολή γενικής, αόριστης και παντελώς αστήρικτης και ατεκμηρίωτης καταγγελίας σε βάρος διοικητικών παραγόντων (ΔΕφΑθ 2678/2014, ΑΣΕΑΔ 5/2019) - ο δημόσιος και μάλιστα δια του τύπου σχολιασμός απόφασης οργάνου για την επίλυση αθλητικής διαφοράς, κατά τρόπο που ξεφεύγει από τα πλαίσια μιας ανεκτής κριτικής (ΣτΕ 2289/1986) - η σταθερή και αδικαιολόγητη άρνηση συνδρομής της ΕΦΙΠΗΔ στο έργο της αναφορικά με τον αποτελεσματικό έλεγχο υποθέσεων προσβολής φιλάθλου πνεύματος και μάλιστα με χρήση υπομνημάτων δεικτικού περιεχομένου (ΑΣΕΑΔ 60/2018) - η χρήση κροτίδων ή καπνογόνων (ΑΣΕΑΔ 69/2017) - η απόλυση προσώπου από την εργασία του επειδή άσκησε δικαίωμα μεταγραφής των τέκνων του (ΑΣΕΑΔ 69/2014, ΑΣΕΑΔ 68/2014) - η ανοχή της εμφάνισης και συμμετοχής ως διοικητικού παράγοντα προσώπου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η ποινή στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας (ΕΦΙΠ 46/2008). Με το άρθρο 22 του άρθρου δωδέκατου του ν. 4639/2019 εμπλουτίστηκε η αρμοδιότητα της ΕΦΙΠΗΔ και σε κάθε παράβαση της ηθικής, της δεοντολογίας, του Ολυμπιακού Χάρτη και των Κανονισμών της ΔΟΕ και των Κανονισμών της ΕΟΕ καθώς και ο κανονιστικός προσδιορισμός των παραβάσεων αρμοδιότητάς της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: - η χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, επιβεβαιωμένη με πόρισμα - απόφαση της αρμόδιας κρατικής αρχής - η αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, δωροδοκία - δωροληψία αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών - η παραβίαση του Κώδικα της ΔΟΕ για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων - η παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης συμμετοχής στην αθλητική δράση - η λεκτική ή έμπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώματος, γλώσσας, φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λπ.) - η παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της ΕΟΕ και των εσωτερικών κανονισμών της, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την παρεμπόδιση συμμετοχής στα όργανα διοίκησης αθλητικού φορέα ή την παρεμπόδιση συμμετοχής σε αγώνες - κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύματος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και της αθλητικής δεοντολογίας. Η ΕΦΙΠΗΔ, ως όργανο (επιτροπή) της ΕΟΕ, δεν είναι δικαιοδοτικό όργανο που να υποχρεούται να συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση για να διαπιστώσει αν έχει γίνει παράβαση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο των διατάξεων περί φιλάθλου ιδιότητας και να στερήσει τον παραβάτη από την ως άνω ιδιότητα. Η ΕΦΙΠΗΔ δεν είναι προανακριτική αρχή, αλλ’ ενεργεί άτυπες εξετάσεις προς επίτευξη των σκοπών της και προς μόρφωση πλήρους γνώμης επί των καταγγελλομένων παραβάσεων, μπορεί να καλεί ενώπιον της προς εξέταση αυτόν που τελεί υπό κατηγορία ή καθέναν που μπορεί να διαφωτίσει την κρινόμενη υπόθεση χωρίς να είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παράσταση του φερόμενου ως παραβάτη κατά την ενώπιον της διαδικασία (ΑΣΕΑΔ 21/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2012, ΑΣΕΑΔ 28/2012, ΑΣΕΑΔ 56/2007). Η διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 2725/1999, µε την οποία θεσπίζεται προθεσμία δύο μηνών στην ΕΦΙΠΗΔ να εκδώσει την απόφασή της µε την οποία επιβάλλει την ποινή της προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης στους παραβάτες των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους και η οποία προθεσμία έχει αφετηρία την πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, περιέχει έντονη υπόδειξη στη Διοίκηση να ολοκληρώσει την πειθαρχικού χαρακτήρα διαδικασία κολασμού των παραβάσεων των αρχών του φιλάθλου πνεύματος μέσα σε εύλογο χρόνο και δεν θεσπίζει αποκλειστική προθεσμία. Κατ’ εξοχήν δε κριτήριο προσδιορισμού του ευλόγου χρόνου είναι η τυχόν προκύπτουσα ανάγκη εκκαθαρίσεως των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε κρινόμενης υπόθεσης και διεξαγωγής σχετικής ανάκρισης. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή (ότι δηλαδή η εν λόγω προθεσμία είναι αποκλειστική) θα ήταν ασύμβατη µε τον πειθαρχικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης διαδικασίας διότι θα ενείχε τον κίνδυνο να μένουν ατιμώρητες παραβάσεις των αρχών του φιλάθλου πνεύματος, εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της οικείας διαδικασίας, πράγμα που θα προσέκρουε στην αρχή του Κράτους Δικαίου που επιβάλλει να µη ματαιώνεται ο σκοπός του νόμου και να µη μένουν ατιμώρητες τέτοιες παραβάσεις. Η ρύθμιση εξάλλου του άρθρου 10 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν αναφέρεται κατά την έννοια του συνόλου των διατάξεων του άρθρου αυτού, σε προθεσμίες που προβλέπονται για την έκδοση πειθαρχικών αποφάσεων, μετά από ορισμένη πειθαρχική διαδικασία, η οποία από τη φύση της δεν μπορεί να περιορίζεται χρονικά, χωρίς να απειλείται η ουσιαστική ορθότητα της υπό έκδοση πειθαρχικής απόφαασης (ΣτΕ 1652/2008, ΣτΕ 92/2003, ΑΣΕΑΔ 5/2019, ΑΣΕΑΔ 67/2017, ΑΣΕΑΔ 60/2016, ΑΣΕΑΔ 46/2016, ΑΣΕΑΔ 103/2015, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 32/2014, ΑΣΕΑΔ 31/2014, ΑΣΕΑΔ 21/2014, ΑΣΕΑΔ 13/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2012, ΑΣΕΑΔ 28/2012, ΑΣΕΑΔ 84/2008, ΑΣΕΑΔ 44/2008, ΑΣΕΑΔ 43/2008). Η κλήση από την ΕΦΙΠΗΔ για παροχή εξηγήσεων 18 μήνες μετά την καταγγελία ενώπιόν της και η έκδοση από την ΕΦΙΠΗΔ απόφασης 21 μήνες μετά την καταγγελία ενώπιόν της, χωρίς να προκύπτει ότι απαιτήθηκε περαιτέρω διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών με τη διεξαγωγή ανάκρισης ή τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών, υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, μέσα στον οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και, επομένως, η απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ είναι στην περίπτωση αυτή άκυρη (ΑΣΕΑΔ 67/2017). Ο σκοπός που επιδιώκεται με απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ για επιβολή διοικητικής ποινής στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας για συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι διαφορετικός από το σκοπό που επιδιώκεται με απόφαση αθλητικής ομοσπονδίας για την ίδια συμπεριφορά και επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής ne bis in idem, ώστε τυχόν καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση του ενός οργάνου δεν εμποδίζει ούτε επηρεάζει την απόφαση του άλλου οργάνου (ΑΣΕΑΔ 14/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2018, AΣΕΑΔ 89/2014, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 50/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2014). Η τυχόν ακύρωση απόφασης αθλητικού νομικού προσώπου (π.χ. αθλητικής ομοσπονδίας, αθλητικής ένωσης, αθλητικού σωματείου) για παραπομπή συγκεκριμένης υπόθεσης ενώπιον της ΕΦΙΠΗΔ δεν επιδρά επί της εγκυρότητας της απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ, αφού αυτή δύναται να επιλαμβάνεται υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της και αυτεπαγγέλτως (ΑΣΕΑΔ 47/2013). Για την εγκυρότητα των αποφάσεων της ΕΦΙΠΗΔ απαιτείται να παρέχεται στο πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΑΣΕΑΔ 46/2016). Για το λυσιτελές της προβολής λόγου ακύρωσης περί μη παροχής του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης απαιτείται και παράλληλη αναφορά των ισχυρισμών που θα προέβαλε τα πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο αν είχε κληθεί. Εξάλλου, στο βαθμό που προβλέπεται και ενδικοφανής διαδικασία κατά των αποφάσεων της ΕΦΙΠΗΔ ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, η μη παροχή του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ καλύπτεται, εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ και προβάλει τους κρίσιμους, κατ’ αυτόν, ισχυρισμούς που δεν προέβαλε πριν την έκδοση της αρχικής πράξης της ΕΦΙΠΗΔ (ΔΕφΑθ 2678/2014, ΑΣΕΑΔ 15/2018). Οι αποφάσεις της ΕΦΙΠΗΔ για στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας και απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα συνεπάγονται μεταξύ άλλων και την αυτοδίκαιη έκπτωση του τιμωρούμενου προσώπου από την ιδιότητα του μέλους οποιουδήποτε αθλητικού νομικού προσώπου, η δε έκτιση της ποινής με την πάροδο του χρόνου του προβλεπόμενου χρόνου δεν έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, αφού ο νόμος μιλάει για απώλεια της ιδιότητος και όχι για αναστολή, και για τούτο για να αποκτήσει πρόσωπο που έχει τιμωρηθεί από την ΕΦΙΠΗΔ την ιδιότητα του μέλους αθλητικού νομικού προσώπου απαιτείται να τηρήσει ξανά μετά την έκτιση της ποινής του την οριζόμενη από το νόμο και το καταστατικό διαδικασία εγγραφής (ΕφΠειρ 432/2004). Οι αποφάσεις της ΕΦΙΠΗΔ, με τις οποίες επιβάλλεται ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας προσβάλλονται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Όμως, δεν προσβάλλονται παραδεκτώς ενώπιον του ΑΣΕΑΔ αθωωτικές αποφάσεις της ΕΦΙΠΗΔ ή αποφάσεις της με τις οποίες τίθεται στο αρχείο πειθαρχική καταγγελία (ΔΕφΑθ 2348/2014, ΑΣΕΑΔ 67/2018, ΑΣΕΑΔ 40/2018, ΑΣΕΑΔ 16/2014, ΑΣΕΑΔ 144/2009). Περαιτέρω, οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ επί προσφυγών κατά αποφάσεων της ΕΦΙΠΗΔ προσβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (ΣτΕ 1588/2017).

Δυνατότητα διεξαγωγής ΓΣ και ΔΣ αθλητικών νομικών προσώπων διά περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη

Ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment ses articles 4 et 11 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE Ier CHAMP D’APPLICATION Article 1er Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la présente ordonnance est, pendant la période prévue à l’article 11, applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment : 1o Les sociétés civiles et commerciales ; 2o Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ; 3o Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ; 4o Lescoopératives; 5o Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ; 6o Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ; 7o Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; 8o Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ; 9o Les fonds de dotation ; 10o Les associations et les fondations. TITRE II ASSEMBLÉES CHAPITRE Ier ADAPTATION DES RÈGLES DE CONVOCATION ET D’INFORMATION Article 2 Lorsqu’une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisée est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société. Article 3 Lorsqu’une personne ou une entité mentionnée à l’article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite. CHAPITRE II ADAPTATION DES RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE DÉLIBÉRATION Article 4 Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises. Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister. Article 5 I. – Sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, l’organe mentionné à l’article 4 ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens. II. – Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Par exception à l’alinéa précédent, pour les assemblées soumises aux dispositions du II de l’article L. 225-107 du code du commerce ou de l’article L. 228-61 du même code, la nature des moyens techniques admis et les conditions d’application de l’alinéa précédent sont celles déterminées par le décret en Conseil d’Etat prévu auxdits articles. III. – Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer. Article 6 Lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l’organe mentionné à l’article 4 ou son délégataire peut décider de recourir à cette faculté sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer. Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer. Article 7 I. – Lorsque l’organe mentionné à l’article 4 ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4, 5 ou 6 et que tout ou partie des formalités de convocation de l’assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les membres de l’assemblée en sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l’assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation. II. – Par dérogation aux dispositions du I, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, lorsque l’organe mentionné à l’article 4 de la présente ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 ou 5 et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 225-104 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les actionnaires en sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l’assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité. Il en va de même pour les sociétés dont des titres autres que les actions sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, lorsque l’organe mentionné à l’article 4 de la présente ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 ou 5 et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 228-59 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la date de cette décision. TITRE III ORGANES COLLÉGIAUX D’ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION Article 8 Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer. Article 9 Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération. Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 10 Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente ordonnance. Il peut prendre effet dans les conditions prévues à l’article 11. Article 11 La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. Article 12 La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna. Article 13 Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 25 mars 2020. Par le Président de la République, EMMANUEL MACRON Le Premier ministre, EDOUARD PHILIPPE Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE La garde des sceaux, ministre de la justice, NICOLE BELLOUBET La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN

Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών νομικών προσώπων

Άρθρο εξηκοστό της ΠΝΠ της 30.3.2020 (ΦΕΚ Α΄ 75/30.3.2020) Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και των ενώσεων, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξεως νομοθετικού περιεχομένου (Α` 42) έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται και λήγουν ένα (1) μήνα μετά από την άρση της ισχύος των ως άνω έκτακτων μέτρων και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον η δυνάμει της τελευταίας τυχόν προβλεπόμενη παράταση της θητείας λήγει πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.