My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Οργανισμός λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ)

ΠΔ 87/2020 (ΦΕΚ Α΄ 201/21.10.2020) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 128 ΣΤ παρ. 7 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως ισχύει. 2. Το άρθρο 2 παρ. 2.1. περ. β’ του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» (Α’ 49). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98). 4. Την υπό στοιχεία Y 44/6.8.2020 (Β’ 3299) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη. 5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 (Β’ 3099) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη. 6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/7778/407/8.1.2020 εισηγητική - οικονομική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη ύψους 466.000,00 € ετησίως σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα, η δε ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 7. Την υπ’ αρ. 34/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από κοινή πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός 1. Θεσπίζεται Οργανισμός λειτουργίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)», το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 128 ΣΤ ν. 2725/1999, όπως ισχύει και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 2. Σκοπός του Οργανισμού λειτουργίας είναι η ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., της στέγασης και των πόρων του, της σύστασης θέσεων προσωπικού και της στελέχωσης των υπηρεσιών του. 3. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Hellenic Antidoping Agency (Η.A.D.A.)». Άρθρο 2 Έδρα 1. Έδρα του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. 2. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. δύναται να εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σε χώρο που παραχωρείται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Πραγματοποιεί ανάλυση κινδύνου, καταρτίζει το πρόγραμμα όλων των ελέγχων ντόπινγκ, προβαίνει στην κατανομή και επιλογή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, δίνει την εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις υπηρεσίες δειγματοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και 5 και 6 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, τα επίσημα κείμενα του οποίου στην αγγλική και γαλλική γλώσσα διατηρούνται και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (W.A.D.A). β. Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ (δειγματολήπτες) και για τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ. γ. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 4373/2016, 7 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και τα Διεθνή Πρότυπα για τη Διαχείριση των Αποτελεσμάτων του WADA. δ. Αναθέτει σε ειδική επιτροπή την εξέταση αιτημάτων κατ’ εξαίρεση χρήσης απαγορευμένων ουσιών για θεραπευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα άρθρα 5 (5.4) του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και 4.4 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA. ε. Συγκροτεί Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). στ. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρμόζει αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και εκστρατείες πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων με έμφαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη, που επιφέρει στις ηθικές αξίες του αθλητισμού. ζ. Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε μέτρο, που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων. η. Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για κάθε σχέδιο νόμου ή κανονιστικής πράξης σχετικά με τα μέτρα κατά του ντόπινγκ. θ. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς, τις αρμόδιες αρχές, την Ελληνική Αστυνομία, την Ιντερπόλ, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και κάθε άλλον εθνικό ή διεθνή φορέα δραστηριοποιούμενο στον αγώνα καταπολέμησης του ντόπινγκ. ι. Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού έκθεση για τα πεπραγμένα του κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, στην οποία παρουσιάζεται και αναλύεται η δράση και τα αποτελέσματα του έργου του και ο προγραμματισμός των προσεχών δραστηριοτήτων του. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και κοινοποιείται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA). ια. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), στην UNESCO καθώς και σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό και διεθνή Οργανισμό. ιβ. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε άλλο θέμα, που είναι συναφές με τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του. Άρθρο 4 Όργανα διοίκησης Τα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) β) Ο Διοικητής, ο οποίος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση - Διορισμός - Θητεία 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα και συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως εξής: α) Τρία (3) μέλη είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της ιατρικής ή της φαρμακολογίας ή της τοξικολογίας ή της βιολογίας ή της χημείας ή της βιοχημείας με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ, ένας εκ των οποίων επιλέγεται από κατάλογο πέντε (5) τουλάχιστον υποψηφίων, που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. β) Τρία (3) μέλη είναι νομικοί με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού και αντιντόπινγκ. γ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, που υποδεικνύεται από αυτή. δ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που υποδεικνύεται από αυτή. ε) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), που υποδεικνύεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Κοσμήτορες των Σ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι. 2. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος, που υπηρετεί στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητή του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. 3. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισμό νέου Δ.Σ., όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της. Άρθρο 6 Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ. 1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. όποιος εμπίπτει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του παρόντος. 2. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στο Δ.Σ. κάθε κώλυμα ή ασυμβίβαστο που συντρέχει στο πρόσωπό τους. 3. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος ή ασυμβίβαστου, αποφαίνεται, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου μέλους, το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, με πρόσκληση του προεδρεύοντος Διοικητή του. Αν το κώλυμα ή το ασυμβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του προεδρεύοντος Διοικητή, το Δ.Σ. συγκαλείται οίκοθεν ή ύστερα από αίτημα ενός έστω μέλους του. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της. 4. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. παύονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν τη λήξη της θητείας τους: α) Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιο από τα κωλύματα ή τα ασυμβίβαστα της παρ. 1. β) Λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους συνεπεία σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή νόσου, που διαρκεί περισσότερο από τρεις συνεχόμενους μήνες. γ) Για σπουδαίο λόγο, που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. δ) Λόγω αδικαιολόγητης απουσίας τους σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6) συνεδριάσεις μέσα στο ίδιο έτος. Στην περίπτωση αυτή, το νέο μέλος που διορίζεται ακολουθεί για το υπόλοιπο, τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: α) Εγκρίνει τη γενική πολιτική δράσης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., που χαράσσει ο Διοικητής προς εκπλήρωση των σκοπών του. β) Εγκρίνει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης, που σχεδιάζουν και υποβάλλουν από κοινού ο Διοικητής και ο Εκτελεστικός Διευθυντής. γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού που υποβάλλει η Οικονομική Υπηρεσία, για κάθε οικονομικό έτος και τις αναγκαίες τροποποιήσεις που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του. Υποβάλλει τον Προϋπολογισμό στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις εκάστοτε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του εποπτεύοντος Υπουργείου. δ) Εγκρίνει την κατακύρωση όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Οργανισμός με προμηθευτές, αφού τις υπογράψει ο Εκτελεστικός Διευθυντής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων. ε) Προτείνει προς το εποπτεύον Υπουργείο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Εκτελεστικού Διευθυντή, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. και τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του, σύμφωνα με τον Κώδικα Αντιντόπινγκ και τα Διεθνή Πρότυπα, όπως αυτά τροποποιούνται και ισχύουν. στ) Αποφασίζει για τη συγκρότηση μόνιμων και έκτακτων επιτροπών για την επεξεργασία επιστημονικών θεμάτων, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα. Στις επιτροπές αυτές μπορούν να μετέχουν και πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του οργανισμού. ζ) Αποφασίζει για κάθε θέμα, που ανάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητή, αν ο Διοικητής αποφασίζει να το παραπέμψει σε αυτό για γνωμοδότηση ή λήψη απόφασης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον προεδρεύοντα Διοικητή του ορισμένες από τις αρμοδιότητές του. Ο προεδρεύων Διοικητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν. Άρθρο 8 Άσκηση καθηκόντων μελών Δ.Σ. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.: α) απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, β) δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν δεσμευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα, ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, γ) υποχρεούνται να τηρούν πιστά το Σύνταγμα και να ενεργούν σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και αφορούν τα ζητήματα αντιντόπινγκ καθώς και τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, δ) υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για κάθε στοιχείο, που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δημοσιότητα. Άρθρο 9 Διοικητής 1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συνιστάται θέση Διοικητή πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Η θητεία του Διοικητή μπορεί να ανανεώνεται μόνο μία φορά. 2. Ο Διοικητής επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. 3. Για το διορισμό στη θέση του Διοικητή απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: α) Να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε μία από τις παραπάνω αναφερόμενες ειδικότητες του άρθρου 5 του παρόντος. β) Να κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο. γ) Να γνωρίζει άριστα την αγγλική ή γαλλική γλώσσα. δ) Να έχει ασκήσει καθήκοντα διοίκησης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή. Άρθρο 10 Κωλύματα και ασυμβίβαστα Διοικητή 1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί Διοικητής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. όποιος: α) όποιος εμπίπτει στα κωλύματα των άρθρων 5 έως 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα να δικαστεί ως υπαίτιος για χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. β) έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 8, 9 και 11 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). 2. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί Διοικητής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. όποιος: α) είναι μέλος του Δ.Σ. σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία (Α.Α.Ε) ή μέλος του Δ.Σ. εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παρ. 5 παρ. 1 περ. γ’ και δ’ του παρόντος, ή μέτοχος Α.Α.Ε. ή διαχειριστής τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή μέλος Δ.Σ. ένωσης Α.Α.Ε. ή σωματείων που διατηρούν τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) (επαγγελματικοί σύνδεσμοι), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή, β) είναι πρόσωπο, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή αθλητικό σωματείο ή σε εθνική αθλητική ομοσπονδία ή σε επαγγελματικό σύνδεσμο, με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών και για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή του, γ) είναι εν ενεργεία προπονητής ή αθλητής επαγγελματικού αθλήματος ή αθλητικός διαμεσολαβητής (manager). Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Διοικητή Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Διοικεί τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και όλων των ελέγχων του προγράμματος αντιντόπινγκ. β) Συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. γ) Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση λειτουργικών δαπανών εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει. δ) Υπογράφει, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., συμβάσεις που συνάπτει ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. με τρίτους. ε) Εξετάζει και εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ. το ετήσιο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σε όλους τους τομείς, το οποίο έχει εκπονηθεί από τον Εκτελεστικό Διευθυντή. στ) Ορίζεται διατάκτης, ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, που τίθενται στη διάθεση του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ζ) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής. η) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό εξωδίκως, σε Συμβούλια, Επιτροπές, Επιστημονικά συνέδρια, εκδηλώσεις και σεμινάρια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τον προεδρεύοντα Διοικητή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα ένας σύμβουλος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 12 Εκτελεστικός Διευθυντής 1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συστήνεται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διοικητή και διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για θητεία τριών (3) ετών. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ελέγχων του προγράμματος αντιντόπινγκ. β) Μεριμνά για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με το αντιντόπινγκ. γ) Μεριμνά για τη μεταφορά των δειγμάτων σε αναγνωρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια. δ) Φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων. ε) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων του αμέσως προηγουμένου έτους. στ) Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Διευθυντή, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Άρθρο 13 Συνεδρίαση - Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προεδρεύοντος Διοικητή του, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτάκτως δε κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο είτε με απόφαση του Διοικητή είτε αν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. 2. Με πρόσκληση του Διοικητή στις συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται μέλη της Επιτροπής Χορήγησης κατ’ Εξαίρεση Θεραπευτικών Μέσων ή άλλων επιτροπών, καθώς επίσης και άτομα με ειδικές γνώσεις, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για θέματα του Οργανισμού. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ. 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα εννέα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος Διοικητή. 4. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του. Αδικαιολόγητη απουσία σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6) συνεδριάσεις μέσα στο ίδιο έτος, συνιστά λόγο παύσης τους. 5. Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα, στα οποία καταχωρούνται συνοπτικά τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις που πήρε το Συμβούλιο και οι τυχόν γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Διοικητή, τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση και τον γραμματέα. Άρθρο 14 Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς 1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα για κατ’ εξαίρεση Χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου για Θεραπευτικούς Σκοπούς του WADA. 2. Η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) αποτελείται από τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, ιατρούς κατά προτίμηση, με εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών και την καλή γνώση της κλινικής ιατρικής, αθλητιατρικής και ιατρικής της άσκησης. Σε περιπτώσεις που αφορούν αθλητές με αναπηρίες, τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής θα πρέπει να έχει γενική εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία αθλητών με αναπηρίες ή να έχει ειδική εμπειρία σε σχέση με την ιδιαίτερη αναπηρία του αθλητή. Η Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς μπορεί να αναζητήσει τη συνδρομή άλλων ιατρών ή επιστημόνων και άλλων ειδικοτήτων, σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο. 3. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να εξετάζει αιτήματα των αθλητών σχετικά με τη χρήση ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του WADA, για θεραπευτικούς σκοπούς. Αν το αίτημα αφορά σκεύασμα που δεν εμπίπτει στις παραπάνω ειδικότητες των ιατρών της επιτροπής, αυτή δύναται να απευθύνεται σε επιστημονικές εταιρείες ή ιατρούς αντίστοιχης με το σκεύασμα ειδικότητας ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν. Άρθρο 15 Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούμενη από εννέα (9) μέλη, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα: α) από έναν (1) νομικό με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Πρόεδρο, β) δύο (2) νομικούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Αντιπροέδρους, γ) τρεις (3) ιατρούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, δ) τρία (3) τακτικά μέλη, τα οποία είναι ή διατέλεσαν στο παρελθόν αθλητές ή μέλη διοίκησης αθλητικού φορέα. 2. Η θητεία των μελών της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισμό νέας Επιτροπής, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της. 3. Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επιβολή σε πρώτο βαθμό των πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), στα πρόσωπα που τους έχει αποδοθεί τέλεση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. 4. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας της η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 4373/2016 (Α’ 49) και 8 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και του Διεθνούς Προτύπου για τη Διαχείριση των Αποτελεσμάτων. Άρθρο 16 Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται η ανά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται η ανά συνεδρίαση ή ανά υπόθεση αποζημίωση των μελών των Επιτροπών, που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Άρθρο 17 Διάρθρωση και Οργάνωση Υπηρεσιών Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. οργανώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα: 1) Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, που διαρθρώνεται στα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Αρμοδιότητες του Γραφείου είναι: αα) η παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών για τις ανάγκες των διευθύνσεων, η λειτουργία της υπηρεσίας πρωτοκόλλου, η συντήρηση και καθαριότητα των εγκαταστάσεων, η τήρηση της διαδικασίας αποθήκευσης και ασφάλειας του υλικού και η μέριμνα κίνησης των οχημάτων του Οργανισμού, ββ) η διενέργεια όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και οι προμήθειες του υλικών που αποτελούν τον εξοπλισμό των δειγματοληπτών καθώς και υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού, όπως γραφική ύλη, αναλώσιμα. β) Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι η οργάνωση της παρουσίας και εκπροσώπησης του Οργανισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. γ) Γραφείο Μηχανοργάνωσης Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι η λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη του συνόλου της πληροφοριακής υποδομής του Οργανισμού (υλικό και λογισμικό). 2) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, που διαρθρώνεται στα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών. Αρμοδιότητες του Γραφείου είναι: αα) Η εφαρμογή των κανόνων λογιστικής τυποποίησης και η τήρηση των προβλεπόμενων Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α’ 251). ββ) Η υλοποίηση των λογιστικών εργασιών και η λογιστική αποτύπωση των δαπανών, των υπηρεσιών και του πάγιου εξοπλισμού του Οργανισμού, που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του. γγ) Η μέριμνα για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις, η εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύνταξη του απολογισμού-ισολογισμού και των συναφών οικονομικών καταστάσεων, η είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων, καθώς και η διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων του φορέα. β) Γραφείο Πληρωμών. Αρμοδιότητες του Γραφείου είναι: αα) Η ταμειακή διαχείριση του Οργανισμού που περιλαμβάνει ιδίως τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής κάθε είδους. ββ) η εκκαθάριση της μισθοδοσίας των πάσης φύσεως αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού, ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3845/2010 (Α’ 65) περί απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και περί ένταξης στην Ενιαία Αρχή πληρωμών, καθώς και η πληρωμή τους μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. γγ) η έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και βεβαιώσεων αποδοχών. 3) Τμήμα Προγράμματος Αντιντόπινγκ, που διαρθρώνεται στα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Ελέγχου Ντόπινγκ Αρμοδιότητες του γραφείου είναι: αα) ο σχεδιασμός και η διενέργεια των ελέγχων ντόπινγκ, η αποστολή των ληφθέντων δειγμάτων σε διαπιστευμένο και εγκεκριμένο από τον WADA εργαστήριο και η διαχείριση αποτελεσμάτων. ββ) η διατήρηση και αποθήκευση του εξοπλισμού δειγματοληψίας και η ασφαλής παράδοσή του στους δειγματολήπτες. γγ) η τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Δειγματοληπτών, η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος των δειγματοληπτών, η οργάνωση της διαδικασίας πιστοποίησης και επαναπιστοποίησής τους. δδ) όλες οι σχετικές δραστηριότητες με βάση τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ και τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα. β) Γραφείο Εκπαίδευσης Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι ιδίως η οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων με αντικείμενο την καταπολέμηση του ντόπινγκ, σύμφωνα και με τον Κώδικα και το Διεθνές Πρότυπο για την Εκπαίδευση του WADA. γ) Γραφείο Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι η συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού κατανομής ελέγχων και στοχευμένων ελέγχων, καθώς και όλων των άλλων σχετικών αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στον Παγκόσμιο Κώδικα και στα Διεθνή Πρότυπα αντιντόπινγκ. δ) Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Ποιότητας Αρμοδιότητες του Γραφείου είναι η τήρηση του συστήματος ποιότητας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., η διαχειριστική υποστήριξη της Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE) του άρθρου 14, η παρακολούθηση θεμάτων Βιολογικού Διαβατηρίου Αθλητή και η εν γένει παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και σχετικών απαιτήσεων του WADA. ε) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι ιδίως η παροχή νομικής συνδρομής και υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητή, καθώς επίσης και του Γραφείου Ελέγχου Ντόπινγκ κυρίως κατά τη διαδικασία της διαχείρισης των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4373/2016. Επιπλέον είναι αρμόδιο για παροχή νομικής συνδρομής σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, διενέργειας διαγωνισμών, σύναψης συμβάσεων με τρίτους, εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής διαδικασίας. Άρθρο 18 Θέσεις προσωπικού 1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ανέρχονται συνολικά σε τριάντα (30) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): θέσεις (20) αα) Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις (8) ββ) Κλάδος Νομικών (2) γγ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις (2) δδ) Κλάδος Διεθνών Σπουδών, θέση (1) εε) Κλάδος Μεταφραστών, θέση (1) στστ) Κλάδος Υγείας-Πρόνοιας, θέσεις (6) β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): θέσεις (6) Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις (6) γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (YE) - Κλάδος βοηθητικού προσωπικού, θέσεις τέσσερις (4): αα) ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ κλάδου οδηγών ββ) τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κλάδου επιμελητών 2. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε αντίστοιχες θέσεις εποπτευόμενων φορέων του δημόσιου τομέα ή από τη σχετική προκήρυξη. Αποκλείονται όσοι έχουν διαπράξει παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ. 3. Με εξαίρεση τον Διοικητή, το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει, ως προς το μισθολογικό τους καθεστώς. 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτό μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή των λοιπών εποπτευόμενων υπ’ αυτών φορέων. Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Άρθρο 19 Σώμα Δειγματοληπτών 1. Η δειγματοληψία για τον έλεγχο του ντόπινγκ εντός και εκτός αγώνων, που ανήκει στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ενεργείται αποκλειστικά από τους δειγματολήπτες του Μητρώου Δειγματοληπτών, που καταρτίζεται και τηρείται σύμφω- να με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. 2. Με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο αριθμός των δειγματοληπτών, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στη διαδικασία της επιλογής τους, την εκπαίδευση, πιστοποίηση καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. 3. Με όμοιες αποφάσεις που εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αποζημίωση των δειγματοληπτών και η διαδικασία καταβολής αυτής. 4. Στο Γραφείο Ελέγχου Ντόπινγκ τηρείται Μητρώο Δειγματοληπτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και ανανεώνεται το Δεκέμβριο κάθε έτους. Κατά την κατάρτιση ή την ανανέωση του Μητρώου οι δειγματολήπτες μπορεί να διαβαθμίζονται ανάλογα με την επιτυχία τους στις εξετάσεις πιστοποίησής τους, την κατάρτισή τους και την εμπειρία τους. 5. Οι έλεγχοι αντιντόπινγκ πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τον Κώδικα και τo Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Έρευνας του WADA, τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και σε κάθε περίπτωση με τρόπο που να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους αθλητές και γενικά τους διαγωνιζόμενους. Άρθρο 20 Συνεργασία με άλλους φορείς σε εθνικό επίπεδο 1. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. γνωστοποιεί στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές, φορολογικές και τελωνειακές αρχές όποιο στοιχείο προκύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και σχετίζεται με παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ του άρθρου 3 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). 2. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έχει στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκαλούνται από την παρουσία απαγορευμένων ουσιών σε συμπληρώματα διατροφής και από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και φοιτητών για τους κινδύνους της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στον αθλητισμό. Άρθρο 21 Οικονομικοί Πόροι 1. Τακτικοί πόροι του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. β) Οι εν γένει πρόσοδοι από τη περιουσία του. γ) Η τιμολόγηση των δειγματοληψιών εντός και εκτός αγώνων, βάσει του προγράμματός του ή κατά παραγγελία, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό. δ) έσοδα από την υποστήριξη και εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενημερώσεων και επιστημονικών ερευνών που αφορούν την καταπολέμηση του ντόπινγκ. 2. Έκτακτοι πόροι του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. είναι: α) Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν ερευνητικά και κάθε είδους προγράμματα και δραστηριότητες σχετικά με το αντιντόπινγκ. β) Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα ή εισφορές τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που επιθυμούν να συμμετέχουν στον αγώνα κατά του ντόπινγκ. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., εντός των ανωτάτων ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων του οικείου Υπουργείου. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Άρθρο 22 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020 Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Αστική ευθύνη του Δημοσίου από παράλειψη καταβολής επιχορήγησης σε αθλητική ομοσπονδία

ΣτΕ 1465/2020 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Απόφαση επιχορήγησης προς αθλητική ομοσπονδία. Παράλειψη καταβολής επιχορήγησης. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Αίτηση αναίρεσης. Κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 9 Σ και του άρθρου 50 του ν. 2725/1999, η κρατική οικονομική ενίσχυση των ενώσεων αθλητικών σωματείων αποτελεί εκδήλωση της κρατικής προστασίας του αθλητισμού, η εποπτεύουσα δε αθλητική αρχή οφείλει, κατά την υποβολή του απολογισμού, να διενεργεί τακτικό έλεγχο για τον τρόπο διάθεσης των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν. Η απόφαση επιχορήγησης προς την αναιρεσίβλητη αθλητική ομοσπονδία ουδέποτε ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και επομένως ισχύει για αυτήν το τεκμήριο νομιμότητας. Από τη μη εκταμίευση της επιχορήγησης, που συνιστά παράνομη παράλειψης υλικής ενέργειας, η αθλητική ομοσπονδία υπέστη ζημία ισόποση με το ποσό που δεν εκταμιεύθηκε. Οι τυχόν εκκρεμείς ποινικές διώξεις σε βάρος μελών διοίκησης της αθλητικής ομοσπονδίας δεν αίρουν από μόνες τους την υποχρέωση της διοίκησης για καταβολή της επιχορήγησης, δεδομένου μάλιστα ότι η απόφαση επιχορήγησης δεν εξαρτήθηκε από κάποιον όρο, ούτε η απόφαση αυτή ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε. Σε κάθε περίπτωση, για την αναστολή εκτέλεσης της επιχορήγησης λόγω παραβίασης της αθλητικής νομοθεσίας απαιτείται έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, προϋπόθεση που επίσης δεν τηρήθηκε εν προκειμένω. Απορρίπτει αίτηση.

Προνόμια εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση

Άρθρο 66 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12.10.2020) Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία 1. Στην περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) αντικαθίσταται η υποπερ. i) και προστίθεται υποπερ. vi), ως εξής: «i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, (…) vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 30.6.2021.». 2. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Η ρύθμιση της παρούσας τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) έχει εφαρμογή σε όλα τα αθλητικά σωματεία που κατέχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. 4. Η υποπερ. vi) της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) εφαρμόζεται και στους ΟΤΑ β΄ βαθμού, εφόσον έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισμούς τους και εφόσον το συνολικό ποσοστό των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) των ετησίων τακτικών εσόδων τους, αποκλειομένης της χρήσης πόρων από πάσης φύσεως συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ΑΑΕ και ΤΑΑ

Άρθρο 35 του ν. 4734/2020 (ΦΕΚ A΄ 196/8.10.2020) Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) που δικαιούνται συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αποκλειστικά για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, μπορούν να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α` 121) εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.

Απαράδεκτη άσκηση προσφυγής ενώπιον του ΑΣΕΑΔ με e-mail

ΑΣΕΑΔ 78/2020 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή. Από τη διάταξη του άρθρου 126 του ν. 2725/1999 προκύπτει ότι η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ασκείται αποκλειστικά με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του ή με αποστολή δικογράφου με συστημένη επιστολή επί αποδείξει. Συνεπώς, η προσφυγή δεν μπορεί να ασκηθεί με άλλο τρόπο και ειδικότερα με αποστολή του δικογράφου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), δεδομένου ότι, κατά τη βούληση του νομοθέτη, πρέπει να γίνει παράδοση πρωτότυπου εγγράφου, που φέρει τα στοιχεία του αντίστοιχου δικογράφου, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διασφάλιση της έγγραφης διαδικασίας ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Στην κρινόμενη περίπτωση απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίγραφο της κρινόμενης προσφυγής με ηλεκτρονική υπογραφή δικηγόρου και έλαβε σφραγίδα κατάθεσης. Το γεγονός ότι το αποσταλέν αντίγραφο έλαβε, μετά την εκτύπωσή του, αριθμό κατάθεσης στο ΑΣΕΑΔ δεν μπορεί να θεραπεύσει το απαράδεκτο αυτού, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις του παραδεκτού του ένδικου μέσου πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο άσκησης αυτού. Απορρίπτει την προσφυγή.

Προσβολή προσωπικότητας από λειτουργία δεύτερης αθλητικής ομοσπονδίας για το ίδιο άθλημα

ΠΠρΚορ 70/2020 Αθλητική ομοσπονδία. Ειδική αθλητική αναγνώριση. Τρίαθλο. Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας από λειτουργία δεύτερης αθλητικής ομοσπονδίας (π.χ. διοργάνωση αγώνων, απονομή της ιδιότητας του Πρωταθλητή Ελλάδας, συγκρότηση και λειτουργία Εθνικής Ομάδας κ.λπ.) για το ίδιο άθλημα. Για τις αθλητικές ομοσπονδίες δεν ισχύει η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων, αλλά η αρχή της σύστασης και αναγνώρισης μίας μόνο υπερκείμενης αθλητικής ομοσπονδίας για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, η οποία επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος προς αποφυγή ίδρυση πολλών ομοσπονδιών, πράγμα το οποίο θα επέφερε σύγχυση, δυσλειτουργία και δυσχέρεια άσκησης από τα αρμόδια κρατικά όργανα ορθής αθλητικής πολιτικής, αφού η υπάρχουσα ομοσπονδία είναι υπεύθυνη για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος της αρμοδιότητάς της. Η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας και η υπαγωγή του αθλήματος ή κλάδου άθλησης που καλλιεργούσε ως τότε, σε άλλη νομίμως λειτουργούσα αθλητική ομοσπονδία έχει την έννοια ότι η τελευταία διαθέτει πλέον την ειδική αθλητική αναγνώριση, προκειμένου να προβεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του συγκεκριμένου αθλήματος ή κλάδου άθλησης, ασκώντας π.χ. τις αρμοδιότητες χορήγησης βεβαίωσης σε αθλητικά σωματεία για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, ψήφισης κανονισμών, διοργάνωσης πανελληνίων πρωταθλημάτων, κατανομής κρατικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία, χορήγησης βεβαίωσης για την καταλληλότητα και ασφάλεια αθλητικών εγκαταστάσεων, διοργάνωσης αθλητικών αγώνων και ανάθεσης ή έγκρισης της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μετά την υπαγωγή αθλήματος σε αθλητική ομοσπονδία, η λειτουργία δεύτερης αθλητικής ομοσπονδίας για το ίδιο άθλημα είναι παράνομη και αντίθετη με τη δημόσια τάξη. Από την παράνομη και υπαίτια λειτουργία δεύτερης αθλητικής ομοσπονδίας για το ίδιο άθλημα προκαλείται εν τοις πράγμασι διχοτόμηση του αθλήματος, δυσλειτουργία ως προς την οργάνωση του αθλήματος και την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας και προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψης της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Αναγνωρίζει ότι ο καταστατικός σκοπός της εναγόμενης αθλητικής ομοσπονδίας είναι παράνομος και αντίθετος με τη δημόσια τάξη. Αναγνωρίζει την υποχρέωση της εναγόμενης αθλητικής ομοσπονδίας να καταβάλει στην ενάγουσα αθλητική ομοσπονδία το ποσό των 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Υποχρεώνει την εναγόμενη αθλητική ομοσπονδία να παραλείπει τη διοργάνωση αγώνων χωρίς την έγκριση της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας, την απονομή της ιδιότητας του Πρωταθλητή Ελλάδας και τη συγκρότηση και λειτουργία Εθνικής Ομάδας.

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων

Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ Α΄ 181/18.9.2020) Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 1 Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι παρ. 4 και 6, προστίθενται δεύτερο και πέμπτο εδάφια στην παρ. 3 και τρίτο εδάφιο στην παρ. 7 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 3 Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί 1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 2. Τα κωλύματα της περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί. 3. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση. 4. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 5. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. 6. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες. 7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. 8. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: (α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα΄, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα΄ έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. (β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α΄ ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α΄, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α΄. (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικόστέλεχος εταιρείας της περ. α΄ και (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α΄, β΄ και γ΄, 9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.» Άρθρο 2 Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου - Αρχαιρεσίες - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999 Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου - Αρχαιρεσίες 1. Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ιδίως να προβλέπει ότι στερούνται τέτοιου δικαιώματος τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. 3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της. 4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 6. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του.» Άρθρο 3 Ειδική αθλητική αναγνώριση - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι παρ. 1, 4 και 5, προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 8 Ειδική αθλητική αναγνώριση 1. Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το σωματείο: α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. Αν δε δοθεί αιτιολογημένη αρνητική απάντηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί. β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία. γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του το αθλητικό σωματείο μπορεί να αποδίδει την επωνυμία του και στην αγγλική γλώσσα. δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία. 1Α. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. 2. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1, σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης, το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία. 3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις. 4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.» Άρθρο 4 Μέλη αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2725/1999 Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιείται ως εξής: «1. Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωματεία του οικείου κλάδου άθλησης, τα οποία έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα επιτρέπεται να ιδρύεται μία μόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης. Κατ’ εξαίρεση, μια αθλητική ένωση μπορεί να περιλαμβάνει σωματεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.» Άρθρο 5 Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 14 Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής ένωσης 1. Στη Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία - μέλη που την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο - μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν. 3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται. 4. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου - μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. 5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5. 6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώματός τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης. 7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.» Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι παρ. 1, 3, 6 και 7, καταργείται η παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία, β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία, δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία. Ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών. 2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση. 3. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 εφαρμόζονται ανάλογα και ως προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. 4. (Καταργείται). 5. (Έχει καταργηθεί με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4603/2019, Α΄ 48). 6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί σύλλογος αθλητών/αθλητριών, εωσότου αυτός συσταθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος. 7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.» Άρθρο 7 Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 24 Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών 1. Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων - μελών της. Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας. 3. Αν υφίστανται υποκείμενες αθλητικές ενώσεις, η Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων - μελών της. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της αθλητικής ομοσπονδίας διεξάγονται ταυτόχρονα μόνο στις έδρες των υποκείμενων αθλητικών ενώσεων. Για τη συγκρότηση τόσο των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών, όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα της ομοσπονδίας, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 5 του άρθρου 14. Πλην των δικαστικών αντιπροσώπων, τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη, τόσο των κατά τόπους εφορευτικών επιτροπών όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, με ισάριθμα, σε κάθε περίπτωση, αναπληρωματικά, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίαση στην οποία ελήφθη η απόφαση του πρώτου εδαφίου. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή συγκεντρώνει τα αποτελέσματα από τις κατά τόπους ενώσεις - μέλη της ομοσπονδίας και εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων μπορούν να παρίστανται και να παρακολουθούν τη διαδικασία εκπρόσωποι των υποψηφίων. 4. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών. 5. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες. 6. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν παρεκκλίνουν του παρόντος, πλην του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ως προς τον οποίον ο νόμος κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης.» ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Άρθρο 8 Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 29 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται παρ. 3Α, τροποποιούνται οι παρ. 3, 4, 9, προστίθεται παρ. 12 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 29 Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία 1. Ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του κράτους. 2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ΑμεΑ ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος και, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. 3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο ΑμεΑ, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από δέκα (10). Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9). 3Α. Ειδικά για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων) απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων τριών (3) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που καλλιεργούν το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο που καλλιεργεί το ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από οκτώ (8). 4. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ, απαιτούνται αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ΑμεΑ. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία αθλητικών σωματείων ΑμεΑ, πρέπει να υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία «Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες», με εξαίρεση τη δυνατότητα σύστασης ομοσπονδίας για το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων), που προβλέπεται στην παρ. 3Α. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα (1) μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας. Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η οποία τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.). Στην “Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)” με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος. 5. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου ΑμεΑ. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία. 6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με αναπηρία που είναι εν ενεργεία αθλητές: α) να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκησή τους, β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ εκπίπτουν από μέλη της διοίκησής της από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τη θέση τους καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος. 7. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ΑμεΑ επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ΑμεΑ απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που ως αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες, επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος. 8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ΑμεΑ ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ. 9. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως: α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.). β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της. γ) Τρεις (3) Παραολυμπιονίκες, εν ενεργεία ή μη, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το καταστατικό του. δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας ΑμεΑ, που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον ταμία αυτής, καθώς και τρία (3) μέλη, που συγκροτούν επταμελή εκτελεστική επιτροπή. Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι: α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη Χώρα μας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή. β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό ΑμεΑ. γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών. δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων ΑμεΑ, με κάθε πρόσφορο μέσο. ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ και της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο καθώς και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών. ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων ΑμεΑ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Π.Ε. Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του οικείου Υπουργείου, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 10. Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των ΑμεΑ, τα οποία δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου. 11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαικούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 12. Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην ολομέλεια της διοίκησης και στην εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας, όποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, της Ομοσπονδίας Σωματείων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες.» Άρθρο 9 Συγκρότηση Ολομέλειας Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής - Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 Στο άρθρο 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 5 Συγκρότηση ολομέλειας 1. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως: α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.). β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής. γ) Τρεις (3) Παραολυμπιονίκες, εν ενεργεία ή μη, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το καταστατικό αυτού. δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας ΑμεΑ, που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. 2. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών με πλήρη αστικά και πολιτικά δικαιώματα. 3. Η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Διοίκησης είναι τετραετής και αρχίζει από την επομένη της εκλογής ή του διορισμού τους. 4. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης είναι άμισθα, μπορούν όμως να αποζημιώνονται με την καταβολή των εξόδων ταξιδιών, διαμονής και διατροφής τους, καθώς και για άλλες δαπάνες που δικαιολογούνται και απαιτούνται από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 5. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητά τους, ως ακολούθως: α) Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους των θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ, η Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) εκλέγουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 τους αντιπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους. β) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α. και οι οριζόμενοι από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και μέχρι τέλους του ίδιου μήνα, η Ολομέλεια της Διοίκησης, μετά από πρόσκληση του εκ των μελών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. 6. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης χάνουν την ιδιότητά τους στις περιπτώσεις: α) θανάτου μέλους, β) έγγραφης παραίτησης, γ) έκπτωσης, εξαιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), καθώς και για παραβάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), δ) αδικαιολόγητης απουσίας από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας.» ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Άρθρο 10 Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας - Αποδοχές προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι ομοσπονδίες που τα ιδία έσοδά τους ξεπερνούν το 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.» Άρθρο 11 Προπονητής - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι παρ. 2, 5 και 11, προστίθεται παρ. 13 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 31 Προπονητής 1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών. 2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται: α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περ. β΄, δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονομικές επιτροπές των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ε) καταβολή παραβόλου εκατόν σαράντα επτά (147) ευρώ, εκδιδόμενου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο προπονητών, οι οποίοι κατέχουν την προβλεπόμενη στο παρόν άδεια άσκησης επαγγέλματος. 3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και γνώμη για την ισοτιμία της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.). Η επιτροπή αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και αποτελείται από τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και έναν (1) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας προπονητών ή του αντιπροσωπευτικότερου συνδέσμου προπονητών του οικείου αθλήματος. Εάν δεν υπάρχει ομοσπονδία ή σύνδεσμος προπονητών, ορίζεται, ως πέμπτο μέλος της επιτροπής, προπονητής μεταξύ εκείνων που κατέχουν δίπλωμα της ανώτατης κατηγορίας, ύστερα από υπόδειξη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Για κάθε άθλημα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής μπορεί να καθορίζονται όλα τα διαδικαστικά ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την αναγνώριση της ισοτιμίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή. 4. Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για όλες τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους κλάδους άθλησης. Η λειτουργία της σχολής πραγματοποιείται, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες για την κατώτατη κατηγορία. Με κανονισμό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και το πρόγραμμα της σχολής αυτής, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα προσόντα των υποψήφιων προπονητών, το επίπεδο των σπουδών και την κατάταξη των αποφοίτων προπονητών σε κατηγορίες, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. 5. Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν: α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις. β) Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών. γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων. δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ. 6. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση. 7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, για παραβάσεις που εμπίπτουν στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος και για όσους λόγους θα προβλεφθούν στην απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού της παρ. 9 του παρόντος άρθρου. 8. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης. Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), που προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17), εφαρμόζεται ανάλογα και στους προπονητές. Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους κατ’ ίσα μέρη. Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας. 9. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσμου προπονητών, μέσα σε έναν (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή τον σύνδεσμο των προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελμα του προπονητή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 10. Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρ. 4 του παρόντος οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄ της παρ. 2 του παρόντος. 11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή: α) σε άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν, στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, β) σε ακαδημίες, ή γ) σε ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. Εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή. 12. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί. 13. Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα παραπάνω ατομικά αθλήματα, απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα. Η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από αυτόν. Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών. Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου αθλήματος εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών του τρίτου εδαφίου με σύμβαση απασχόλησης οικειοθελούς προσφοράς άνευ ανταλλάγματος.» Άρθρο 12 Μεταγραφές αθλητών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 Οι παρ. 3 και 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίστανται ως εξής: «3. Με τους ειδικούς κανονισμούς του άρθρου 27 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας (1) ή δύο (2) μεταγραφικών περιόδων κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω ελεύθερης μεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων. Οι ανωτέρω Κανονισμοί, κατά το μέρος που αφορούν διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή τους.» «9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους. Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.» Άρθρο 13 Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται οι εσωτερικές παρ. 6 και 7 της παρ. 8 και οι παρ. 20 και 23, προστίθεται παρ. 25 και οι παρ. 8, 20, 23 και 25 διαμορφώνονται ως εξής: «8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών/τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως: 1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. 2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων - κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, πα- ρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. 3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, πα- ρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. 4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για ει- σαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. 5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος. 5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., 6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή τέτοιου αθλήματος που σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα. 7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, των σχολείων ως σωματείων. Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα επί του μεγαλύτερου ποσοστού. Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή. Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού». «20. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στους συνοδούς - αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί με αθλητές με αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος και σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α., η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα ΑμεΑ: στίβο, ποδηλασία, μπότσια (boccia) και ειδικότερα στους πι- λότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ (tandem), στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου με προβλήματα όρασης και στους αθλητές - συνοδούς των ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται στο μπότσια.» «23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών, θερινών και χειμερινών, και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση ή προετοιμασία για τις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις εκατό (100) υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε εκατόν σαράντα πέντε (145) ημέρες για το έτος διεξαγωγής Πανευρωπαϊκών και Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και σε εκατόν εβδομήντα (170) ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως διακόσιες σαράντα (240) ημέρες και για το άθλημα του ζατρικίου συνολικά έως σαράντα πέντε (45) ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, γ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης ή προετοιμασίας για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγμένη στον σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού αγωνίσματος. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜεΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές - συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.» «25. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στα Σώματα Ασφαλείας είτε στον δημόσιο τομέα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού επιτρέπεται χωρίς αμοιβή, πέραν του επισήμου ωραρίου εργασίας τους και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αναλαμβάνουν δραστηριότητα και να συμμετέχουν σε δράσεις, οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς και σε προγράμματα ή δράσεις αναφορικά με την κοινωνική προσφορά του πολιτισμού και αθλητισμού εν γένει.» Άρθρο 14 Άδεια λειτουργίας αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 56 Α του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 56 Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται παρ. 3, ως εξής: «3. Οι αθλητικές ιππικές εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις των ιππικών αθλητικών σωματείων αποτελούν αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 56Α και αδειοδοτούνται για το σύνολο των χώρων τους, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 56Β μέχρι και 56Ε και δεν απαιτείται άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία, τις προδιαγραφές και γενικότερα την αδειοδότηση των ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων), δρομώνων ίππων, ίππων αθλήσεως και μονόπλων ζώων εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα διάταξη.» Άρθρο 15 Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιείται η υποπερ. γγ΄ της περ. ε΄ της παρ. 2 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής: α) Για τις ομάδες Α1 και Α2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. β) Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. γ) Για την ομάδα Ε2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. δ) Για τις ομάδες Γ1, Γ2 και ΣΤ: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. ε) Για την ομάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, εφόσον προσκομίζονται: αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος, γγ) σύμφωνη γνώμη για τη χρήση αιγιαλού, αστικής ή αγροτικής περιοχής, εναέριου χώρου και δάσους για την άσκηση της δραστηριότητας, από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον χώρο, όπως κατά περίπτωση τη λιμενική αρχή, ή την αστυνομία, ή την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ή το δασαρχείο ή από τον οικείο ΟΤΑ. Η σύμφωνη γνώμη από τον φορέα παρέχεται εφόσον η συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις. Σε περίπτωση που με βάση την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης υφίσταται αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός φορέων, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται ενιαία για την αθλητική εγκατάσταση από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν από τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. Για την ομάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος, γγ) σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια της δραστηριότητας από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει το χώρο, όπως λιμενική αρχή, αστυνομία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο, δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. στ) Για την ομάδα Η: Ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα απαιτούνται και όλα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης της ομάδας Ζ2. ζ) Για τις ομάδες Θ1 και Θ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. η) Για την ομάδα Ι: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αγώνας πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο με παρουσία θεατών ή όταν γίνεται σε υπαίθρια έκταση και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.» Άρθρο 16 Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 79 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «5. Ειδικά για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε.) και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται από μέλη των διοικήσεων ή μετόχους αυτών, λόγω δανείου ή ως ταμειακή διευκόλυνση, απαγορεύεται να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού τους κεφαλαίου. Μετά από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το παραπάνω ποσοστό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).» Άρθρο 17 Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 105 του ν. 2725/1999 Στο άρθρο 105 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιείται η παρ. 4, προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώ- νεται ως εξής: «Άρθρο 105 Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 1. Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. καθίστανται οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καλαθοσφαιρικά πρωταθλήματα Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας. 2. Τα Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα: α) τακτικά Μέλη είναι οι Κ.Α.Ε., που συμμετέχοuν στα πρωταθλήματα της Α1 εθνικής κατηγορίας, β) πάρεδρα Μέλη είναι οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας. 3. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται ο όρος «Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.» νοούνται τα τακτικά και τα πάρεδρα Μέλη. 4. Με κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 104, ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις (κριτήρια) εγγραφής τακτικού μέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., τα αρμόδια όργανα διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, η διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα για την εγγραφή και τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας δικαιολογητικά. Μεταξύ των κριτηρίων που ορίζονται με τον κανονισμό του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνονται ιδίως η βαθμολογική θέση της ομάδας, η οικονομική κατάσταση της Κ.Α.Ε., η παροχή κάθε είδους νόμιμων εγγυήσεων για την εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των μελλοντικών της υποχρεώσεων προς αθλητές και προπονητές, η βιωσιμότητά της, η καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεών της, η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών, καθώς και τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ο έλεγχος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) για τη χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77A, διενεργείται μόνον επί των Κ.Α.Ε. που πληρούν τα κριτήρια του κανονισμού του πρώτου εδαφίου, κατόπιν κοινοποίησης προς την Ε.Ε.Α. σχετικής απόφασης - γνωστοποίησης του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που υποβιβάζονται από την Α2 εθνική κατηγορία σε κατηγορία της ερασιτεχνικής καλαθοσφαίρισης ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 6. Οι Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών παρακρατούν για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.) από τις αποδοχές των καλαθοσφαιριστών τους - μελών του Π.Σ.Α.Κ., κατόπιν χορήγησης προς αυτές από τους καλαθοσφαιριστές ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή προς τον Π.Σ.Α.Κ., το οποίο αποδίδεται στον Π.Σ.Α.Κ. το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών. Το ύψος της παραπάνω ετήσιας συνδρομής καθορίζεται πριν από την έναρξη κάθε μεταγραφικής περιόδου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Α.Κ. και δεν μπορεί να μεταβάλλεται έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που ακολουθεί. Αν μία Κ.Α.Ε. δεν αποδίδει στον Π.Σ.Α.Κ. το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες συνδρομές των καλαθοσφαιριστών - μελών του, ο Π.Σ.Α.Κ. ενημερώνει αναλυτικά και εγγράφως τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. για τη μη απόδοση. Ο τελευταίος αφαιρεί το ισόποσο των συνδρομών από οποιαδήποτε απαίτηση της συγκεκριμένης Κ.Α.Ε. προς αυτόν και, έως τη λήξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου, το αποδίδει στον Π.Σ.Α.Κ.» Άρθρο 18 Στέγαση - Γραμματειακή υποστήριξη - Λειτουργία - Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 2725/1999 Η παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 127 Στέγαση – γραμματειακή υποστήριξη - λειτουργία 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του. 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), η αποζημίωση των μελών των παραπάνω δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών και των γραμματέων τους καθορίζεται για το σύνολο της θητείας τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού και βαρύνει τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.» Άρθρο 19 Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων - Τροποποίηση του άρθρου 128 Ε του ν. 2725/1999 Η παρ. 1 του άρθρου 128 Ε του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται τόσο κατά τη διάρκεια αγώνων, όσο και εκτός αγώνων. Η δαπάνη του ελέγχου στην περίπτωση Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) βαρύνει τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή τον φορέα στον οποίο ανήκει ο ελεγχόμενος. Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) βαρύνεται με τη δαπάνη για τη διενέργεια ελέγχων εντός του ετησίου προγραμματισμού του. Έως τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιμότητας του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), η σχετική δαπάνη βαρύνει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.). Για τον σκοπό αυτόν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δύναται να καταβάλει την αμοιβή των δειγματοληπτών που περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο δειγματοληπτών, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η δαπάνη των ελέγχων, που υπερβαίνουν αριθμητικά τον ετήσιο προγραμματισμό του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και διενεργούνται κατόπιν αιτήματος αθλητικών φορέων, βαρύνει τους αιτουμένους φορείς. Έως τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιμότητας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ο οποίος τιμολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πέραν της αμοιβής των δειγματοληπτών και του κόστους εργαστηριακής ανάλυσης, οι βαρυνόμενοι καταβάλλουν το ποσό των εικοσιπέντε (25) ευρώ ανά δείγμα υπέρ ΕΣΚΑΝ προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ελέγχων.» Άρθρο 20 Δίδακτρα Σχολών Προπονητών - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 Η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιείται ως εξής: «6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης, υποχρεωτικά: α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου, καταβαλλόμενο ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Στις Σχολές Προπονητών της Γ.Γ.Α. την εκπαίδευση για θέματα αντιντόπινγκ αναλαμβάνει ο αρμόδιος Εθνικός φορέας αντιντόπινγκ με τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους, δύναται δε να ορίζει ομάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.». ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MAGGLINGEN/MACOLIN Άρθρο 21 Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας 1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστήνεται η Εθνική Πλατφόρμα του άρθρου 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4639/2019 (Α΄ 185). 2. Η Εθνική Πλατφόρμα της παρ. 1, η οποία ονομάζεται «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), είναι συλλογικό όργανο, στο οποίο ανατίθεται το έργο του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των ενεργειών και γενικότερα των δράσεων για την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Ειδικότερα το όργανο αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Λειτουργεί ως κόμβος συλλογής πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς. β. Συντονίζει τις δράσεις ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. γ. Λαμβάνει, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες, που πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και, κατά περίπτωση και όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει προειδοποιήσεις. δ. Διαβιβάζει προς τις δημόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισμούς ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών, που αναφέρονται στη Σύμβαση. ε. Συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών. 3. Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας αποτελείται από τα εξής μέλη: (α) τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, (β) τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, (γ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, (δ) τον Αθλητικό Εισαγγελέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και (ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Με απόφαση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας δύνανται να συστήνονται ομάδες εργασίες, οι οποίες την υποβοηθούν στο έργο της και στην πραγμάτωση των σκοπών της. 5. Οι πάσης φύσεως δαπάνες της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό των συμμετεχόντων φορέων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. ... Άρθρο 27 Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών και για το έτος 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) Το άρθρο 143 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 143 Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 1. Ειδικά για το έτος 2020, οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου διμήνου του έτους αυτού ή του χρονικού διαστήματος από την 1η.1.2021 έως την 15η.2.2021, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Για τη συμμετοχή αθλητικού σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2018, 2019 και 2020. 2. Οι θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών, οι οποίες, βάσει του νόμου και του οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η.12.2020, παρατείνονται έως την 15η.2.2021.» ...

Μη συμπερίληψη του πόκερ στην έννοια του αθλήματος

ΕιρΔραμ 12/2020 Άθλημα. Αθλητικό σωματείο. Οι διατάξεις του ν. 2725/1999 δεν περιέχουν ορισμό της έννοιας του αθλήματος και του αθλητή και επιπλέον δεν υπάρχει καθολικής εμβέλειας ορισμός του αθλήματος και του αθλητή σε επίπεδο εθνικού και διεθνούς δικαίου. Για αυτό το λόγο ο προσδιορισμός της σημασίας και του περιεχομένου των όρων αυτών πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας λαμβανομένου ταυτόχρονα υπ' όψιν του πλαισίου εντός του οποίου αυτοί χρησιμοποιούνται και των σκοπών που επιδιώκονται με τη ρύθμιση της οποίας αποτελούν μέρος. Οι δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως αθλήματα έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά ότι απαιτούν από τον ασκούντα να καταβάλει κάποια προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια πρόκληση ή να υπερβεί ένα εμπόδιο (και, συνεπώς, δεν είναι καθαρά ψυχαγωγικού χαρακτήρα) ανεξαρτήτως του αν η πρόκληση αυτή είναι αγώνας εναντίον ενός αντιπάλου ή η υπέρβαση ατομικών ορίων, σωματικών ή πνευματικών. Η ανταπόκριση στις εν λόγω προκλήσεις ή η υπέρβαση των εμποδίων εξασκεί ορισμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες και με τον τρόπο αυτό συνεπάγεται οφέλη για τη σωματική ή ψυχική ευεξία των προσώπων που επιδίδονται στο άθλημα και οι δραστηριότητες αυτές συνήθως δεν ασκούνται σε αμιγώς εμπορικό πλαίσιο. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο ορισμός της εν λόγω έννοιας αποκλείει αναγκαστικά τα τυχερά παιχνίδια, αφού δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της καταβαλλόμενης προσπάθειας και της έκβασης, ενώ οι σχετικές ενέργειες του παίκτη δεν απαιτούν σε τέτοιο βαθμό πνευματική ή σωματική δεξιότητα η οποία αναπληρώνεται στο μέγιστο βαθμό από τον παράγοντα τύχη. Στο πλαίσιο αυτό το πόκερ δεν αποτελεί άθλημα, αλλά τυχερό παίγνιο, και δεν δύναται να συσταθεί αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί το πόκερ. Απορρίπτει την αίτηση.

Δυνατότητα διεξαγωγής ΔΣ αθλητικών νομικών προσώπων με τηλεδιάσκεψη

Άρθρο 70 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177/15.9.2020) Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
Κάθε σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση

ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/1.9.2020 (ΦΕΚ Β΄ 3675/3.9.2020) Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112). 5. Του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). 6. Του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49). 7. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). Β. 1. Τον α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής» (Α’ 101). 2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119). 3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121). 4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). 5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη (Β΄ 3099). 7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/464751/40346/29232/4685/2813/31-8-2020 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «somateia.gga.gov.gr», στο οποίο τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, εγγράφονται, αφού έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία που προβλέπονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 1. Σκοποί του Ηλεκτρονικού Μητρώου του προηγούμενου άρθρου είναι: α. η στήριξη των αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, β. η για τους σκοπούς του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, γ. η αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα, όπως και κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που καθιερώνεται με διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, 2. το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, για τους τρίτους επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του σωματείου ως ερασιτεχνικού και ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού, η δε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή, που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο Μητρώο. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Τα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 1 της παρούσας, καταχωρούν και υποβάλλουν αποκλειστικά διαμέσου της πλατφόρμας, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης. 2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από το αθλητικό σωματείο, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας της αίτησης που έχει υποβάλλει το αθλητικό σωματείο, από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α. 3. Ο έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των αναγκαίων ειδικότερων στοιχείων εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, όπως καταχωρήθηκαν και υποβλήθηκαν από το αθλητικό σωματείο, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας (ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ). Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προκύψει ότι υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο μητρώο. 4. Το αιτούν αθλητικό σωματείο, ενημερώνεται για την αποδοχή ή μη της εγγραφής του, μέσω της πλατφόρμας. 5. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση σε ηλεκτρονική μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποκλειστικά στην πλατφόρμα. 6. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 1. Η υποβολή και ο έλεγχος των αιτήσεων των αθλητικών σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο διενεργείται σε δυο κύκλους. 2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής που εκκίνησε στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους, ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Ο έλεγχος του πρώτου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31/10/2020. 3. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά έως τις 11/09/2020 και σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, ελέγχθηκαν ως ελλιπείς, έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης και επανυποβολής κατά τον δεύτερο κύκλο, ο οποίος λήγει στις 30/11 του τρέχοντος έτους. Ο έλεγχος του δεύτερου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31/12/2020. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), του οποίου το Ηλεκτρονικό Μητρώο αποτελεί υποκατηγορία, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. 2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται on line για πέντε (5) έτη, και φυλάσσονται πέραν τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία. 3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του Μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία. ... Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2020 Ο Υφυπουργός

Αστική ευθύνη από επιβολή παράνομης πειθαρχικής τιμωρίας ντόπινγκ

ΔΠρΑθ 10672/2020 Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ). Επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας του ΕΣΚΑΝ σε αθλητή, συνιστάμενη στον αποκλεισμό του από τους αγώνες του οικείου αθλήματος για ένα έτος και στην ανάκληση του δελτίου αθλητή για ίσο χρονικό διάστημα, λόγω παραβίασης των διατάξεων περί ντόπινγκ. Απόφαση του ΑΣΕΑΔ για απόρριψη της προσφυγής κατά της πειθαρχικής τιμωρίας του ΕΣΚΑΝ. Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για ακύρωση της απόφασης του ΑΣΕΑΔ λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας και δη λόγω διατύπωσης ενδοιαστικής (αντί της απαιτούμενης βέβαιης) κρίσης περί της ύπαρξης θετικού αποτελέσματος ως προς την ανίχνευση της επίμαχης απαγορευμένης ουσίας στον οργανισμό του αθλητή. Από την παράνομη απόφαση του ΑΣΕΑΔ για απόρριψη της προσφυγής κατά της πειθαρχικής τιμωρίας του ΕΣΚΑΝ προκλήθηκε κατ’ αιτιώδη συνάφεια ζημία του αθλητή συνιστάμενη στο υπόλοιπο των αποδοχών που θα λάμβανε σε εκτέλεση της σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών σε αθλητικό σωματείο και ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να καταβάλει στον αθλητή χρηματική ικανοποίηση. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Παράταση ισχύος υφισταμένων αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι 31.8.2021

KYA ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274/20.8.2020 (ΦΕΚ Β΄ 3473/20.8.2020) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121). β) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» της περ. iv της παρ. 2ε, «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α’ 137). γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). στ) Της υπό στοιχεία Υ2/9-7-19 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901). ζ) Της υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299). η) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099). 2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (Β΄3568) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β’ 3727), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β’ 3358) τροποποιήσεις αυτής. 3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/381099/29381/23607/ 3899/2376/20-7-2020 εισήγηση της Γ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β΄ 5207) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής: «Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις, η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών παρατείνεται έως 31-8-2021. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων.». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β΄ 5207) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020