• Γεώργιος Λιανός

Απόρριψη αγωγής ακύρωσης απόφασης ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησηςΜΠρΑθ 7855/2021


Αθλητική ομοσπονδία. Αγωγή μελών ΔΣ κατά λοιπών μελών ΔΣ για ακύρωση απόφασης ΔΣ περί ανασυγκρότησης του ΔΣ με παύση και αντικατάσταση του Προέδρου και ανακατανομή αξιωμάτων. Ο πέμπτος ενάγων δεν προκατέθεσε προτάσεις και δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της αγωγής, οπότε εκπροσωπείται μεν από τους παριστάμενους λοιπούς ενάγοντες, λόγω της αναγκαίας ομοδικίας που τους συνδέει, όμως η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως προς αυτόν ως απαράδεκτη. Ο έκτος ενάγων έχει παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής με τις προτάσεις που προκατέθεσε και η έβδομη ενάγουσα έχει παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής με αυτοτελές δικόγραφο που κατέθεσε και επέδωσε στους εναγομένους και επομένως η δίκη θεωρείται καταργημένη ως προς αυτούς. Ως προς τους λοιπούς ενάγοντες, η αγωγή είναι απαράδεκτη λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, καθώς εν προκειμένω εναγόμενοι είναι μέλη ΔΣ της αθλητικής ομοσπονδίας, μολονότι με την αγωγή επιδιώκεται η ακύρωση απόφασης ΔΣ της αθλητικής ομοσπονδίας και επομένως παθητικά νομιμοποιείται για την αγωγή μόνο η αθλητική ομοσπονδία. Θεωρεί καταργημένη τη δίκη ως προς τους έκτο και έβδομη των εναγόντων. Απορρίπτει την αγωγή ως προς τους λοιπούς ενάγοντες κατά τις αναφερόμενες στο σκεπτικό διακρίσεις.