• Γεώργιος Λιανός

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ (1/2)Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2021)


Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ


ΜΕΡΟΣ Α’

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Άρθρο 1

Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

Α. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Αγώνας: Αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι ή μεμονωμένος αθλητικός διαγωνισμός, για παράδειγμα ένα παιχνίδι καλαθοσφαίρισης ή ο τελικός του δρόμου των εκατό (100) μέτρων των Ολυμπιακών Αγώνων στον στίβο. Για κούρσες με επιμέρους στάδια και άλλες αθλητικές αναμετρήσεις, στις οποίες απονέμονται έπαθλα σε ημερήσια ή σε άλλη ενδιάμεση βάση, η διάκριση μεταξύ αγώνα και διοργάνωσης προκύπτει από τους κανόνες της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας.

β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσει κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, ο οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου αθλητής, και με αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει

στον ορισμό του «αθλητή». Όσον αφορά σε αθλητές που δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να επιλέξει: να διεξάγει περιορισμένους ελέγχους ή να μην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγματα για λιγότερες ουσίες από αυτές που περιέχονται στον πλήρη κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, να απαιτεί περιορισμένες ή να μην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μην απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.). Ωστόσο, εάν αθλητής ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και ο οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο κάτω του διεθνούς ή του εθνικού επιπέδου παραβιάσει κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1., 2.3. ή 2.5., τότε ισχύουν οι συνέπειες που καθορίζονται στον Κώδικα. Για τους σκοπούς των άρθρων 2.8. και 2.9., καθώς και για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται σε άθλημα υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε υπογράφοντος μέρους, κράτους, ή άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι αθλητής.

γ) Αθλητής διεθνούς επιπέδου: Αθλητής που αγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τον Έλεγχο και τις Έρευνες.

δ) Αθλούμενος (αθλητής αναψυχής): Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται σε άθλημα ή συμμετέχει σε δραστηριότητες ευεξίας για λόγους αναψυχής, χωρίς να είναι μέλος ή κάτοχος δελτίου οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού σχετιζόμενου με εθνική ομοσπονδία, περιλαμβανομένων ενώσεων, συλλόγων, ομάδων ή συνδέσμων. Ο όρος δεν καταλαμβάνει πρόσωπο το οποίο, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη προ της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, είχε υπάρξει αθλητής διεθνούς επιπέδου (όπως ορίζεται από διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών) ή αθλητής εθνικού επιπέδου (όπως ορίζεται από τον ελληνικό ή άλλο εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών), είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα σε διεθνή διοργάνωση σε ανοικτή κατηγορία ή είχε ενταχθεί σε κατάλογο ελεγχομένων αθλητών ή άλλη δεξαμενή υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, τηρούμενη από οποιαδήποτε διεθνή ομοσπονδία, τον ελληνικό ή άλλο εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ.

ε) Ακύρωση: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες Παραβάσεων Κανονισμού Αντιντόπινγκ».

στ) Ανήλικος: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

ζ) Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από διαπιστευμένο ή άλλο εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Agency, WADA) εργαστήριο, η οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, ανιχνεύει σε δείγμα την παρουσία Απαγορευμένης Ουσίας ή των Μεταβολιτών ή Δεικτών αυτής ή αποδεικνύει τη Χρήση Απαγορευμένης Μεθόδου.

η) Αντικανονικό Εύρημα Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Αντικανονικό Εύρημα Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα.

θ) Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2.1. και 2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ υπαιτιότητα ή συνειδητή χρήση εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

ι) Απαγορευμένη μέθοδος: Οποιαδήποτε μέθοδος που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων.

ια) Απαγορευμένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών, που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων.

ιβ) Αποκλεισμός: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ».

ιγ) Απόπειρα: Η σκόπιμη συμπεριφορά, η οποία αποτελεί επιχείρηση πράξης που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης για τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βασιζόμενη αποκλειστικά σε απόπειρα διάπραξης παράβασης, αν το πρόσωπο υπαναχωρήσει από την απόπειρα πριν αυτή αποκαλυφθεί από τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε στην απόπειρα.

ιδ) Ατομικό άθλημα: Άθλημα το οποίο δεν είναι ομαδικό άθλημα.

ιε) Άτυπο Εύρημα Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Άτυπο Εύρημα Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα.

ιστ) Άτυπο Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από διαπιστευμένο ή άλλο εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο, η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, όπως προβλέπεται από το Διεθνές

Πρότυπο Εργαστηρίων ή τα σχετικά τεχνικά έγγραφα, πριν από τη διαπίστωση του Αντικανονικού Αναλυτικού

Ευρήματος.

ιζ) Βιολογικό Διαβατήριο Αθλητή: Το πρόγραμμα και οι μέθοδοι συλλογής και ταξινόμησης δεδομένων, όπως περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών και στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων.

ιη) Δείγμα: Οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέγεται για τους σκοπούς του ελέγχου ντόπινγκ.

ιθ) Δείκτης: Ένωση, σύνολο ενώσεων ή βιολογική μεταβλητή ή μεταβλητές που καταδεικνύουν χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

κ) Δημοσιοποίηση: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ».

κα) Διακίνηση: Η πώληση, η παροχή, η μεταφορά, η αποστολή, η παράδοση και η διανομή προς οποιονδήποτε τρίτο ή η κατοχή για οποιονδήποτε από αυτούς τους σκοπούς απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, είτε με φυσικό τρόπο είτε με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, από αθλητή, προσωπικό υποστήριξης αθλητή ή άλλο πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Ο ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, οι οποίες σχετίζονται με απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο χρησιμοποιούμενη για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες και ενέργειες που σχετίζονται με απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες δεν απαγορεύονται σε ελέγχους εκτός αγώνα, εκτός εάν, από το σύνολο των περιστάσεων, συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.

κβ) Διαχείριση αποτελεσμάτων: Η διαδικασία που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα μεταξύ της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. άτυπα ευρήματα, βιολογικό διαβατήριο αθλητή, αποτυχία εντοπισμού) η διαδικασία προ της γνωστοποίησης, η οποία καθορίζεται ρητώς στο άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, από την άσκηση δίωξης έως την επίλυση του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ακροαματικής διαδικασίας, σε πρώτο βαθμό ή δεύτερο βαθμό, εάν ασκηθεί έφεση.

κγ) Διεθνές Πρότυπο: Πρότυπο που υιοθετείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) προς υποστήριξη του Κώδικα. Η συμμόρφωση με ένα Διεθνές Πρότυπο, σε αντίθεση με άλλο εναλλακτικό πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία, πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να συνάγεται ότι έχουν διενεργηθεί ορθά οι διαδικασίες

που προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο. Τα Διεθνή Πρότυπα περιλαμβάνουν τα τεχνικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο.

κδ) Διεθνής αθλητική διοργάνωση: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας όπου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία διεθνής ομοσπονδία, ένας οργανισμός μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπεύθυνους της αθλητικής διοργάνωσης.

κε) Διοργάνωση: Σειρά μεμονωμένων αγώνων που διεξάγονται ενιαία υπό έναν εποπτεύοντα φορέα (π.χ. οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα μιας διεθνούς ομοσπονδίας ή οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες).

κστ) Δραστηριότητες αντιντόπινγκ: Η εκπαίδευση και η ενημέρωση για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, ο σχεδιασμός κατανομής ελέγχων, η τήρηση καταλόγου ελεγχομένων αθλητών, η διαχείριση Βιολογικών Διαβατηρίων Αθλητή, η διενέργεια ελέγχων, η οργάνωση ανάλυσης δειγμάτων, η συλλογή πληροφοριών και η διεξαγωγή ερευνών, η επεξεργασία αιτήσεων κατ’ εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.), η διαχείριση αποτελεσμάτων, η παρακολούθηση και η εφαρμογή συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε επιβληθείσες συνέπειες και όλες οι άλλες σχετιζόμενες με το αντιντόπινγκ δραστηριότητες που υλοποιούνται από ή για λογαριασμό ενός οργανισμού αντιντόπινγκ, όπως ορίζονται στον Κώδικα ή/και στα Διεθνή Πρότυπα.

κζ) Εγκαταστάσεις διοργάνωσης: Οι εγκαταστάσεις που ορίζονται από τον εποπτεύοντα φορέα για τη διεξαγωγή μίας αθλητικής διοργάνωσης.

κη) Εθνική αθλητική διοργάνωση: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας που διεξάγεται με τη συμμετοχή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου αθλητών και δεν αποτελεί διεθνή διοργάνωση.

κθ) Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Ο οργανισμός που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο όρος Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιλαμβάνει και την Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία σε εκείνες τις χώρες όπου η Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία αναλαμβάνει τα τυπικά καθήκοντα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον τομέα καταπολέμησης του ντόπινγκ. Στην Ελλάδα, η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.).

λ) Εθνική Ομοσπονδία: Μια εθνική ή περιφερειακή οντότητα στην Ελλάδα, η οποία είναι μέλος ή αναγνωρισμένη από μία διεθνή ομοσπονδία ως η οντότητα που καλλιεργεί το άθλημα της διεθνούς ομοσπονδίας στην Ελλάδα.

λα) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή των ακροαματικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Εάν η αρμόδια δημόσια αρχή (ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές), δεν έχουν ορίσει τον φορέα, οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από φορέα που η τελευταία ορίζει. Στην Ελλάδα, έως ότου εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη για τη λειτουργική ετοιμότητα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και μετά από τη δημοσίευση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

λβ) Εθνικού επιπέδου αθλητές: Αθλητές που αγωνίζονται στον αθλητισμό σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, οι εθνικού επιπέδου αθλητές ορίζονται στο άρθρο 1.4.

λγ) Εκπαίδευση: Η μαθησιακή διαδικασία για την ενστάλαξη αξιών και την ανάπτυξη συμπεριφορών που καλλιεργούν και προστατεύουν το πνεύμα του αθλητισμού και για την πρόληψη του εκούσιου και ακούσιου ντόπινγκ.

λδ) Εκτός αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος δεν λογίζεται ως εντός αγώνα.

λε) Ελάχιστο επίπεδο αναφοράς: Η υπολογιζόμενη συγκέντρωση απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολίτη(ών) ή δείκτη(ών) αυτής σε ένα δείγμα κάτω από την οποία τα διαπιστευμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια δεν πρέπει να αναφέρουν Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα σε αυτό το δείγμα.

λστ) Έλεγχος ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και την επιβολή των συνεπειών, περιλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων σταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων, ερευνών, πληροφοριών εντοπισμού, εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, συλλογής και χειρισμού δειγμάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσμάτων, ακροάσεων, εφέσεων και ερευνών ή διαδικασιών σχετικών με παραβάσεις του άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής).

λζ) Έλεγχος: Τα στάδια της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ, που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό κατανομής ελέγχων, τη συλλογή δειγμάτων, τον χειρισμό του δείγματος και τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

λη) Εντεταλμένο τρίτο μέρος: Πρόσωπο προς το οποίο ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναθέτει οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου ντόπινγκ ή των προγραμμάτων εκπαίδευσης αντιντόπινγκ, ενδεικτικά αναφερομένων τρίτων μερών ή άλλων οργανισμών αντιντόπινγκ που διεξάγουν συλλογή δειγμάτων ή άλλες υπηρεσίες ελέγχου ντόπινγκ ή εκπαιδευτικά προγράμματα αντιντόπινγκ για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή ανεξάρτητων συμβαλλομένων που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου ντόπινγκ για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ (π.χ. μη έχοντες υπαλληλική σχέση υπεύθυνοι και συνοδοί ελέγχου ντόπινγκ). Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (Court ofArbitration for Sport, CAS).

λθ) Εντός αγώνα: Η περίοδος που εκκινεί στις 11:59 μ.μ. την ημέρα πριν τον αγώνα στον οποίο είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει ο αθλητής έως τη λήξη του εν λόγω αγώνα και τη διαδικασία συλλογής δείγματος που σχετίζεται με τον αγώνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) δύναται να εγκρίνει έναν εναλλακτικό ορισμό για συγκεκριμένο άθλημα, εάν η διεθνής ομοσπονδία παράσχει πλήρη αιτιολόγηση ότι είναι αναγκαίος ένας διαφορετικός ορισμός για το άθλημά της. Κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), ο εναλλακτικός ορισμός ακολουθείται από όλους τους οργανισμούς μεγάλων διοργανώσεων για το συγκεκριμένο άθλημα.

μ) Επιβαρυντικές περιστάσεις: Περιστάσεις ή ενέργειες αθλητή ή άλλου προσώπου οι οποίες δύνανται να αιτιολογήσουν την επιβολή περιόδου αποκλεισμού μεγαλύτερης της τυπικής κύρωσης. Τέτοιες περιστάσεις ή ενέργειες αποτελούν ενδεικτικά οι εξής: Αθλητής ή άλλο πρόσωπο χρησιμοποίησε ή κατείχε πολλαπλές απαγορευμένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους, χρησιμοποίησε ή κατείχε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο σε πολλαπλές περιπτώσεις ή διέπραξε πολλαπλές άλλες παραβάσεις Κανόνων Αντιντόπινγκ∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο απολαμβάνει τα αποτελέσματα ενίσχυσης της αθλητικής του απόδοσης εξαιτίας της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της επιβληθείσας περιόδου αποκλεισμού∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο εμπλέκεται σε παραπλανητική ή παρακωλυτική συμπεριφορά, ώστε να αποφύγει την ανίχνευση ή εκδίκαση μίας παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο εμπλέκεται σε παραποίηση κατά τη διάρκεια διαχείρισης αποτελεσμάτων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα παραδείγματα περιστάσεων και ενεργειών που περιγράφονται στο παρόν δεν είναι αποκλειστικά. Άλλες παρόμοιες περιστάσεις ή ενέργειες δύνανται επίσης να αιτιολογήσουν την επιβολή μεγαλύτερης περιόδου αποκλεισμού.

μα) Θεσμική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων είναι πλήρως ανεξάρτητες από τον οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υπόκεινται σε αυτόν.

μβ) Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.): Η κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς επιτρέπει σε έναν αθλητή με κάποια πάθηση να χρησιμοποιήσει μία απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, αλλά μόνο εάν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4.4 και στο Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης.

μγ) Κατάλογος Aπαγορευμένων: Ο κατάλογος που προσδιορίζει τις απαγορευμένες ουσίες και τις απαγορευμένες μεθόδους.

μδ) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές) αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων εντός και εκτός αγώνα ελέγχων, ως μέρος του προγράμματος κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων διεθνών ομοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και οι οποίοι ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5. και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5.

με) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου II: H βαθμίδα στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών που περιλαμβάνει αθλητές από τους οποίους απαιτούνται πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα.

μστ) Kατάλογος Ελεγχόμενων Ομάδων: Ο κατάλογος αθλητών που αγωνίζονται για συλλόγους/ομάδες και υπόκεινται σε έλεγχο εντός και εκτός αγώνα ως μέρος του σχεδιασμού κατανομής ελέγχων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και για τους οποίους οι σύλλογοι/ομάδες απαιτείται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα.

μζ) Κατοχή: Η πραγματική, φυσική κατοχή ή η τεκμαιρόμενη κατοχή, η οποία μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν το πρόσωπο έχει αποκλειστικό έλεγχο ή προτίθεται να ασκήσει έλεγχο επί της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος. Εάν το πρόσωπο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο επί της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος, η τεκμαιρόμενη κατοχή στοιχειοθετείται μόνον εάν το πρόσωπο γνώριζε σχετικά με την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου και είχε την πρόθεση να ασκήσει έλεγχο επί αυτής. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ με βάση αποκλειστικά και μόνον την κατοχή εάν, προ της καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης ότι το πρόσωπο παραβίασε κανόνα αντιντόπινγκ, αυτό ενεργήσει κατά τρόπο που καταδεικνύει ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να έχει την κατοχή και έχει αποποιηθεί την κατοχή, με ρητή δήλωσή του, ενώπιον οργανισμού αντιντόπινγκ.

Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατύπωσης στον παρόντα ορισμό, η αγορά, περιλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου αποτελεί κατοχή από το πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά.

μη) Κώδικας: Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ.

μθ) Λειτουργική ανεξαρτησία:

(1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό, τα μέλη επιτροπών, σύμβουλοι και στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης αποτελεσμάτων ή οι συνεργαζόμενοι φορείς (π.χ. ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες), καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλεκόμενο σε έρευνες και προδικαστική διαδικασία δεν δύνανται να οριστούν μέλη και/ή υπάλληλοι (στον βαθμό που εμπλέκονται στη διαδικασία διαβούλευσης και/ή σύνταξης οποιασδήποτε απόφασης) επιτροπών ακροάσεων αυτού του οργανισμού αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων.

(2) Οι επιτροπές ακροάσεων διεξάγουν την ακροαματική διαδικασία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς παρέμβαση από τον οργανισμό αντιντόπινγκ ή οποιονδήποτε τρίτο. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέλη των επιτροπών ακροάσεων ή όποιος εμπλέκεται με άλλο τρόπο στην απόφασή τους, δεν συμμετέχει στη διερεύνηση ή σε οποιαδήποτε διαδικαστική απόφαση σε σχέση με την κρινόμενη υπόθεση.

ν) Μέθοδος Ειδικής Αναφοράς: Βλέπε τον ορισμό στο άρθρο 4.2.2.

να) Μεταβολίτης: Οποιαδήποτε ουσία που παράγεται κατά τη διαδικασία βιομετασχηματισμού.

νβ) Μη συνδρομή σοβαρής υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι η δική του υπαιτιότητα, όταν θεωρηθεί υπό το σύνολο των περιστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια περί μη συνδρομής υπαιτιότητας, δεν ήταν σοβαρή σε σχέση με την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευομένου προσώπου ή αθλουμένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1, ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό του.

νγ) Μη συνδρομή υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόμη και με την επίδειξη της μέγιστης επιμέλειας, ότι χρησιμοποίησε ή του/της χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδος ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευόμενου προσώπου ή αθλουμένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1., ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό του.

νδ) Μολυσμένο προϊόν: Προϊόν το οποίο περιέχει απαγορευμένη ουσία η οποία δεν αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος ή στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο εύλογης έρευνας στο διαδίκτυο.

νε) Οικονομικές Συνέπειες: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ».

νστ) Ομαδικό άθλημα: Άθλημα στο οποίο επιτρέπεται η αντικατάσταση παικτών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

νζ) Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (World Anti-DopingAgency, WADA) ή ένας υπογράφων ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση κανόνων σχετικών με την κίνηση, υλοποίηση ή επιβολή οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ. Στον ορισμό περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, άλλοι οργανισμοί μεγάλων διοργανώσεων που διεξάγουν ελέγχους κατά τη διάρκεια των διοργανώσεών τους, διεθνείς ομοσπονδίες και Εθνικοί Οργανισμοί Αντιντόπινγκ.

νη) Οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων: Οι ηπειρωτικές συνομοσπονδίες των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και άλλοι διεθνείς οργανισμοί πολλαπλών αθλημάτων που λειτουργούν ως εποπτεύοντες φορείς σε ηπειρωτικές, περιφερειακές ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις.

νθ) Όριο απόφασης: Η κατώτατη τιμή του αποτελέσματος δείγματος για μία ουσία, πάνω από την οποία αναφέρεται Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα, όπως ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων.

ξ) Ουσία ειδικής αναφοράς: Βλέπε τον ορισμό στο άρθρο 4.2.2.

ξα) Ουσία κατάχρησης: Βλέπε τον ορισμό στο άρθρο 4.2.3.

ξβ) Ουσιώδης συνδρομή: Για τους σκοπούς του άρθρου 10.7.1., ένα πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδρομή οφείλει:

(1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη έγγραφη δήλωση ή καταγεγραμμένη συνέντευξη, όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή άλλη διαδικασία που περιγράφεται

στο άρθρο 10.7.1.1. και

(2) να συνεργαστεί πλήρως κατά τη διερεύνηση και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες, περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική διαδικασία, εφόσον ζητηθεί από έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή μία επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε υπόθεσης ή διαδικασίας που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση ή διαδικασία, να αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θα μπορούσε να αχθεί υπόθεση ενώπιον του αρμόδιου κατά περίπτωση πειθαρχικού ή ποινικού δικαιοδοτικού οργάνου.

ξγ) Παραποίηση: Από πρόθεση συμπεριφορά, η οποία υπονομεύει τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ και η οποία δεν θα μπορούσε άλλως να ενταχθεί στον ορισμό της απαγορευμένης μεθόδου. Η παραποίηση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, δωροδοκία ή δωροληψία για τη διάπραξη ή παράλειψη διάπραξης ενέργειας, παρεμπόδιση της συλλογής δειγμάτων, επηρεασμό ή παρεμπόδιση της ανάλυσης, παραποίηση εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή επιτροπή για την εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης ή επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας, πρόκληση ψευδούς καταθέσεως από μάρτυρες, διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δόλιας πράξης έναντι οργανισμού αντιντόπινγκ ή επιτροπής ακροαματικής διαδικασίας, ώστε να επηρεαστεί η διαχείριση αποτελεσμάτων ή η επιβολή συνεπειών και οποιαδήποτε άλλη παρεμφερής, από πρόθεση, παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου ντόπινγκ.

ξδ) Περίοδος διοργάνωσης: Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης μίας διοργάνωσης, όπως καθορίζεται από τον εποπτεύοντα φορέα της διοργάνωσης.

ξε) Περιφερειακός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ένας περιφερειακός φορέας που ορίζεται από χώρες μέλη για τον συντονισμό και τη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων των εθνικών τους προγραμμάτων αντιντόπινγκ, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν την υιοθέτηση και εφαρμογή κανονισμών αντιντόπινγκ, τον σχεδιασμό και τη συλλογή δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, την εξέταση των εξαιρέσεων χρήσεων για θεραπευτικούς σκοπούς, τη διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

ξστ) Προσωρινή ακροαματική διαδικασία: Για τους σκοπούς του άρθρου 7.4.3., μία ταχεία συνοπτική ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται πριν από την ακροαματική διαδικασία του άρθρου 8 που παρέχει στον αθλητή ειδοποίηση και τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του προφορικώς ή γραπτώς.

ξζ) Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Παρατηρητή: Ομάδα παρατηρητών και/ή αξιολογητών, υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), οι οποίοι παρατηρούν και παρέχουν οδηγίες για τη διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ προ ή κατά τη διάρκεια ορισμένων διοργανώσεων και υποβάλλουν αναφορά με τις παρατηρήσεις τους ως μέρος του προγράμματος παρακολούθησης και συμμόρφωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

ξη) Προστατευόμενο πρόσωπο: Αθλητής ή άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τον χρόνο παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ: (i) δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών, (ii) δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών και ουδέποτε έχει αγωνιστεί σε οποιαδήποτε διεθνή διοργάνωση σε ανοικτή κατηγορία ή (iii) για λόγους άλλους από την ηλικία, έχει κριθεί ότι δεν διαθέτει νόμιμο καταλογισμό σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ξθ) Προσωπικό υποστήριξης αθλητή: Προπονητής, γυμναστής, μάνατζερ, εκπρόσωπος, προσωπικό ομάδας, υπεύθυνος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, γονέας ή άλλο πρόσωπο που εργάζεται, φροντίζει ή βοηθάει έναν αθλητή κατά την προετοιμασία ή συμμετοχή του σε αθλητικούς αγώνες.

ο) Πρόσωπο: Φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός ή άλλος φορέας.

οα) Προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός): Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού».

οβ) Στοχευμένος έλεγχος: Επιλογή συγκεκριμένων αθλητών προς έλεγχο βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών.

ογ) Σύμβαση της UNESCO: Η Διεθνής Σύμβαση κατά της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον Αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από την 33η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO στις 19 Οκτωβρίου 2005, περιλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέρη της Σύμβασης και τη Συνδιάσκεψη των Μερών της Διεθνούς Σύμβασης κατά της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον Αθλητισμό.

οδ) Συμμετέχων: Αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης αθλητή.

οε) Συμφωνία υπό επιφύλαξη: Για τους σκοπούς των άρθρων 10.7.1.1. και 10.8.2., η γραπτή συμφωνία μεταξύ ενός οργανισμού αντιντόπινγκ και ενός αθλητή ή άλλου προσώπου που επιτρέπει στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο να παρέχει πληροφορίες στον οργανισμό αντιντόπινγκ για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια με τη συνεννόηση ότι, εάν μία συμφωνία περί ουσιώδους συνδρομής ή μία συμφωνία επίλυσης υπόθεσης δεν ολοκληρωθεί, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο υπό το συγκεκριμένο καθεστώς δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό αντιντόπινγκ ενάντια στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο σε οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον Κώδικα, και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον οργανισμό αντιντόπινγκ υπό το συγκεκριμένο καθεστώς δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο ενάντια στον οργανισμό αντιντόπινγκ σε οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον Κώδικα. Μία τέτοια συμφωνία δεν εμποδίζει τον οργανισμό αντιντόπινγκ, τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που έχει συλλεχθεί από οποιαδήποτε πηγή σε διάστημα άλλο από την προκαθορισμένη διάρκεια που περιγράφεται στη συμφωνία.

οστ) Συνέπειες παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ («Συνέπειες»): Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από αθλητή ή άλλο πρόσωπο δύναται να οδηγήσει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνέπειες: (α) Ακύρωση∙ σημαίνει ότι τα αποτελέσματα του αθλητή σε συγκεκριμένο αγώνα ή διοργάνωση καθίστανται άκυρα, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, όπως αφαίρεση μεταλλίων, βαθμών και βραβείων. (β) Αποκλεισμός∙ σημαίνει την απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.14.1. (γ) Προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός)∙ σημαίνει την προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα, πριν την οριστική απόφαση σε ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται βάσει του άρθρου 8. (δ) Οικονομικές συνέπειες∙ σημαίνουν την επιβολή οικονομικής κύρωσης λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή την ανάκτηση εξόδων που συνδέονται με παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. (ε) Δημόσια κοινοποίηση∙ σημαίνει την κοινοποίηση ή διανομή στοιχείων προς το ευρύ κοινό ή σε πρόσωπα πέραν των προσώπων εκείνων που δικαιούνται προγενέστερης γνωστοποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13. Ομάδες σε ομαδικά αθλήματα δύνανται επίσης να υπόκεινται σε συνέπειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.

οζ) Τεχνικό Έγγραφο: Έγγραφο που υιοθετείται και δημοσιεύεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιέχει δεσμευτικές τεχνικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένα πεδία του αντιντόπινγκ, όπως περιγράφεται σε ένα Διεθνές Πρότυπο.

οη) Υπαιτιότητα: Οποιαδήποτε εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος ή έλλειψη της επιμέλειας που πρέπει να επιδειχθεί σε συγκεκριμένη κατάσταση. Στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η εμπειρία του αθλητή ή του άλλου προσώπου, το εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποτελούν προστατευόμενα πρόσωπα, οι ειδικές συνθήκες, όπως η ενδεχόμενη αναπηρία που υπέστη και ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της επιμέλειας και της έρευνας που επιδείχθηκε από τον αθλητή σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι συνθήκες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σχετικές ως προς την εξήγηση της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αποκλεισμού ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναπομείναντα χρόνο στην καριέρα του ή στο πρόγραμμα του αθλητικού ημερολογίου, δεν αποτελούν σχετικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει των άρθρων 10.6.1. ή 10.6.2.

οθ) Υπογράφοντες: Οι φορείς που υπογράφουν τον Κώδικα και συμφωνούν να εφαρμόσουν τον Κώδικα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 αυτού.

π) Χορήγηση: Η παροχή, προμήθεια, εποπτεία, διευκόλυνση ή άλλου είδους συμμετοχή στη χρήση ή την απόπειρα χρήσης από άλλο πρόσωπο μιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Ωστόσο ο συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού που αφορούν σε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που αφορούν σε απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες δεν απαγορεύονται σε έλεγχο εκτός αγώνα, εκτός εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.

πα) Χρήση: Η χρησιμοποίηση, εφαρμογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

πβ) Anti-DopingAdministration & Management System(ΑDAMS): Το σύστημα καταχώρισης και διαχείρισης πληροφοριών αντιντόπινγκ, το οποίο βασίζεται σε μία διαδικτυακή βάση δεδομένων, για την εισαγωγή, αποθήκευση, ανταλλαγή και υποβολή στοιχείων, που έχει σχεδιαστεί για χρήση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), προκειμένου να διευκολύνει τις δραστηριότητές τους κατά του ντόπινγκ, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που αφορά στην προστασία των δεδομένων. Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA).

πγ) Court of Arbitration for Sport (C.A.S.): To ΔιαιτητικόΑθλητικόΔικαστήριο.

πδ) World Anti-Doping Agency (WADA): Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ.

Β.

1.1. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ

Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται: α) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και

β) στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και το π.δ. 87/2020 (Α’ 201), τα οποία έχουν ως σκοπό τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντών, των στελεχών και των υπαλλήλων, καθώς και εντεταλμένων τρίτων μερών και των υπαλλήλων τους, που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου ντόπινγκ.

1.2. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες

1.2.1. Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου, των διευθυντών, των στελεχών και των υπαλλήλων, καθώς και εντεταλμένων τρίτων μερών και των υπαλλήλων τους, που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου ντόπινγκ.

1.2.2. Η εναρμόνιση με τους κανόνες του παρόντος και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή και διατήρηση κάθε ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κάθε οικονομικής επιχορήγησης ή άλλης συνδρομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να τις ενσωματώσουν στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους.

1.2.3. Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους, οι αθλητικές ομοσπονδίες αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν, αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).

1.3. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ σε φυσικά πρόσωπα

1.3.1. Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, είτε είναι Έλληνες υπήκοοι είτε αλλοδαποί είτε κάτοικοι ή διαμένοντες μόνιμα ή προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια:

(i) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που είναι μέλη ή κάτοχοι δελτίων/αδειών οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή οποιουδήποτε μέλους σωματείου ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των ενώσεων ή των συνδέσμων,

(ii) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών, που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε διοργανώσεις, αγώνες και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται, συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία στην Ελλάδα ή από οποιοδήποτε μέλος ή συνδεδεμένο οργανισμό οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), των Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), των ενώσεων ή συνδέσμων,

(iii) κάθε αθλητής ή πρόσωπο υποστήριξης αθλητή ή πρόσωπο το οποίο, δυνάμει διαπίστευσης, άδειας ή άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή οποιουδήποτε μέλους ή συνδεδεμένου οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των Α.Α.Ε., των Τ.Α.Α., των ενώσεων ή συνδέσμων για τους σκοπούς του αντιντόπινγκ,

(iv) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης αθλητή οι οποίοι συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα που διοργανώνεται, διεξάγεται, συγκαλείται ή υποστηρίζεται από τον

διοργανωτή μιας εθνικής διοργάνωσης ή ενός εθνικού πρωταθλήματος που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε

εθνική ομοσπονδία,

(v) οι αθλούμενοι,

(vi) κάθε άλλο Πρόσωπο, επί του οποίου ο WADA παρέχει δικαιοδοσία στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς και όλων των αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να αγωνιστούν ή να προπονηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

1.3.2. Καθένα από τα ως άνω πρόσωπα τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ή συμφωνεί να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, συνομολογεί την αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για την εφαρμογή τους, καθώς και τη δικαιοδοσία των πειθαρχικών επιτροπών που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 13, να εξετάζουν και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις εφέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ή την εμπλοκή του στον αθλητισμό στην Ελλάδα.

1.4. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ σε αθλητές εθνικού επιπέδου

Από τους αθλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1.3., οι ακόλουθοι θεωρούνται αθλητές εθνικού επιπέδου για τους σκοπούς του παρόντος:

(α) Αθλητές που περιλαμβάνονται στους καταλόγους ελεγχόμενων αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ (κατάλογος ελεγχόμενων αθλητών, κατάλογος ελεγχόμενων αθλητών επιπέδου II, κατάλογος ελεγχόμενων ομάδων).

(β) Αθλητές ατομικού αθλήματος οι οποίοι συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα στην ανώτατη ηλικιακή κατηγορία (ανδρών - γυναικών - ανοικτή) ή πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εν λόγω διοργανώσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια της οικείας εθνικής ομοσπονδίας.

(γ) Αθλητές ομαδικών αθλημάτων οι οποίοι αγωνίζονται σε επαγγελματικό σύλλογο/ομάδα ή σε μη επαγγελματικό σύλλογο/ομάδα, που αγωνίζεται στην ανώτατη εθνική κατηγορία.

(δ) Αθλητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα κριτήρια της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις ή αγώνες ή συμμετέχουν σε αγώνες πρόκρισης για τέτοιες διοργανώσεις, αλλά δεν κατατάσσονται ως αθλητές διεθνούς επιπέδου από τη διεθνή ομοσπονδία τους. Αθλητές που κατατάσσονται από τις οικείες διεθνείς ομοσπονδίες ως αθλητές διεθνούς επιπέδου για τους σκοπούς του παρόντος θεωρούνται διεθνούς και όχι εθνικού επιπέδου.


Άρθρο 2

Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ

Ως ντόπινγκ ορίζεται η διάπραξη μίας ή περισσοτέρων παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2.1. έως 2.11. Οι αθλητές ή άλλα πρόσωπα υποχρεούνται να γνωρίζουν τί συνιστά παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις ουσίες, καθώς και τις μεθόδους που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο απαγορευμένων. Τα παρακάτω αποτελούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ:

2.1. Παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή.

2.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή μεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγματα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται υπαιτιότητα ή η γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 2.1.

2.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1. υπάρχουν εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του αθλητή, εφόσον ο αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος αυτού επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν το δείγμα Α ή Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη (υποδείγματα) και η ανάλυση του υποδείγματος επιβεβαίωσης του δείγματος επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο υπόδειγμα του διαχωρισμένου δείγματος ή ο αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υποδείγματος επιβεβαίωσης του διαχωρισμένου δείγματος.

2.1.3. Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε ένα τεχνικό έγγραφο, η παρουσία οποιασδήποτε αναφερόμενης ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

2.1.4. Ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα του άρθρου 2.1, ο κατάλογος απαγορευμένων, τα διεθνή πρότυπα ή τα

τεχνικά έγγραφα δύνανται να καθορίζουν ειδικά κριτήρια για την αναφορά ή την αξιολόγηση ορισμένων απαγορευμένων ουσιών.

2.2. Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή.

2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης μεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται η υπαιτιότητα ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

2.2.2. Η επιτυχία ή αποτυχία χρήσης ή απόπειρας χρήσης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο. Για την παράβαση κανόνα ντόπινγκ αρκεί ότι έγινε χρήση ή απόπειρα χρήσης της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου.

2.3. Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία από αθλητή.