top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ (1/2)Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2021)


Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ


ΜΕΡΟΣ Α’

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Άρθρο 1

Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

Α. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Αγώνας: Αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι ή μεμονωμένος αθλητικός διαγωνισμός, για παράδειγμα ένα παιχνίδι καλαθοσφαίρισης ή ο τελικός του δρόμου των εκατό (100) μέτρων των Ολυμπιακών Αγώνων στον στίβο. Για κούρσες με επιμέρους στάδια και άλλες αθλητικές αναμετρήσεις, στις οποίες απονέμονται έπαθλα σε ημερήσια ή σε άλλη ενδιάμεση βάση, η διάκριση μεταξύ αγώνα και διοργάνωσης προκύπτει από τους κανόνες της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας.

β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσει κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, ο οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου αθλητής, και με αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει

στον ορισμό του «αθλητή». Όσον αφορά σε αθλητές που δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να επιλέξει: να διεξάγει περιορισμένους ελέγχους ή να μην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγματα για λιγότερες ουσίες από αυτές που περιέχονται στον πλήρη κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, να απαιτεί περιορισμένες ή να μην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μην απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.). Ωστόσο, εάν αθλητής ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και ο οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο κάτω του διεθνούς ή του εθνικού επιπέδου παραβιάσει κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1., 2.3. ή 2.5., τότε ισχύουν οι συνέπειες που καθορίζονται στον Κώδικα. Για τους σκοπούς των άρθρων 2.8. και 2.9., καθώς και για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται σε άθλημα υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε υπογράφοντος μέρους, κράτους, ή άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι αθλητής.

γ) Αθλητής διεθνούς επιπέδου: Αθλητής που αγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τον Έλεγχο και τις Έρευνες.

δ) Αθλούμενος (αθλητής αναψυχής): Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται σε άθλημα ή συμμετέχει σε δραστηριότητες ευεξίας για λόγους αναψυχής, χωρίς να είναι μέλος ή κάτοχος δελτίου οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού σχετιζόμενου με εθνική ομοσπονδία, περιλαμβανομένων ενώσεων, συλλόγων, ομάδων ή συνδέσμων. Ο όρος δεν καταλαμβάνει πρόσωπο το οποίο, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη προ της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, είχε υπάρξει αθλητής διεθνούς επιπέδου (όπως ορίζεται από διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών) ή αθλητής εθνικού επιπέδου (όπως ορίζεται από τον ελληνικό ή άλλο εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών), είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα σε διεθνή διοργάνωση σε ανοικτή κατηγορία ή είχε ενταχθεί σε κατάλογο ελεγχομένων αθλητών ή άλλη δεξαμενή υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, τηρούμενη από οποιαδήποτε διεθνή ομοσπονδία, τον ελληνικό ή άλλο εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ.

ε) Ακύρωση: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες Παραβάσεων Κανονισμού Αντιντόπινγκ».

στ) Ανήλικος: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

ζ) Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από διαπιστευμένο ή άλλο εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Agency, WADA) εργαστήριο, η οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, ανιχνεύει σε δείγμα την παρουσία Απαγορευμένης Ουσίας ή των Μεταβολιτών ή Δεικτών αυτής ή αποδεικνύει τη Χρήση Απαγορευμένης Μεθόδου.

η) Αντικανονικό Εύρημα Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Αντικανονικό Εύρημα Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα.

θ) Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2.1. και 2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ υπαιτιότητα ή συνειδητή χρήση εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

ι) Απαγορευμένη μέθοδος: Οποιαδήποτε μέθοδος που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων.

ια) Απαγορευμένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών, που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων.

ιβ) Αποκλεισμός: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ».

ιγ) Απόπειρα: Η σκόπιμη συμπεριφορά, η οποία αποτελεί επιχείρηση πράξης που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης για τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βασιζόμενη αποκλειστικά σε απόπειρα διάπραξης παράβασης, αν το πρόσωπο υπαναχωρήσει από την απόπειρα πριν αυτή αποκαλυφθεί από τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε στην απόπειρα.

ιδ) Ατομικό άθλημα: Άθλημα το οποίο δεν είναι ομαδικό άθλημα.

ιε) Άτυπο Εύρημα Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Άτυπο Εύρημα Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα.

ιστ) Άτυπο Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από διαπιστευμένο ή άλλο εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο, η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, όπως προβλέπεται από το Διεθνές

Πρότυπο Εργαστηρίων ή τα σχετικά τεχνικά έγγραφα, πριν από τη διαπίστωση του Αντικανονικού Αναλυτικού

Ευρήματος.

ιζ) Βιολογικό Διαβατήριο Αθλητή: Το πρόγραμμα και οι μέθοδοι συλλογής και ταξινόμησης δεδομένων, όπως περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών και στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων.

ιη) Δείγμα: Οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέγεται για τους σκοπούς του ελέγχου ντόπινγκ.

ιθ) Δείκτης: Ένωση, σύνολο ενώσεων ή βιολογική μεταβλητή ή μεταβλητές που καταδεικνύουν χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

κ) Δημοσιοποίηση: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ».

κα) Διακίνηση: Η πώληση, η παροχή, η μεταφορά, η αποστολή, η παράδοση και η διανομή προς οποιονδήποτε τρίτο ή η κατοχή για οποιονδήποτε από αυτούς τους σκοπούς απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, είτε με φυσικό τρόπο είτε με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, από αθλητή, προσωπικό υποστήριξης αθλητή ή άλλο πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Ο ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, οι οποίες σχετίζονται με απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο χρησιμοποιούμενη για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες και ενέργειες που σχετίζονται με απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες δεν απαγορεύονται σε ελέγχους εκτός αγώνα, εκτός εάν, από το σύνολο των περιστάσεων, συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.

κβ) Διαχείριση αποτελεσμάτων: Η διαδικασία που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα μεταξύ της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. άτυπα ευρήματα, βιολογικό διαβατήριο αθλητή, αποτυχία εντοπισμού) η διαδικασία προ της γνωστοποίησης, η οποία καθορίζεται ρητώς στο άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, από την άσκηση δίωξης έως την επίλυση του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ακροαματικής διαδικασίας, σε πρώτο βαθμό ή δεύτερο βαθμό, εάν ασκηθεί έφεση.

κγ) Διεθνές Πρότυπο: Πρότυπο που υιοθετείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) προς υποστήριξη του Κώδικα. Η συμμόρφωση με ένα Διεθνές Πρότυπο, σε αντίθεση με άλλο εναλλακτικό πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία, πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να συνάγεται ότι έχουν διενεργηθεί ορθά οι διαδικασίες

που προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο. Τα Διεθνή Πρότυπα περιλαμβάνουν τα τεχνικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο.

κδ) Διεθνής αθλητική διοργάνωση: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας όπου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία διεθνής ομοσπονδία, ένας οργανισμός μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπεύθυνους της αθλητικής διοργάνωσης.

κε) Διοργάνωση: Σειρά μεμονωμένων αγώνων που διεξάγονται ενιαία υπό έναν εποπτεύοντα φορέα (π.χ. οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα μιας διεθνούς ομοσπονδίας ή οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες).

κστ) Δραστηριότητες αντιντόπινγκ: Η εκπαίδευση και η ενημέρωση για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, ο σχεδιασμός κατανομής ελέγχων, η τήρηση καταλόγου ελεγχομένων αθλητών, η διαχείριση Βιολογικών Διαβατηρίων Αθλητή, η διενέργεια ελέγχων, η οργάνωση ανάλυσης δειγμάτων, η συλλογή πληροφοριών και η διεξαγωγή ερευνών, η επεξεργασία αιτήσεων κατ’ εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.), η διαχείριση αποτελεσμάτων, η παρακολούθηση και η εφαρμογή συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε επιβληθείσες συνέπειες και όλες οι άλλες σχετιζόμενες με το αντιντόπινγκ δραστηριότητες που υλοποιούνται από ή για λογαριασμό ενός οργανισμού αντιντόπινγκ, όπως ορίζονται στον Κώδικα ή/και στα Διεθνή Πρότυπα.

κζ) Εγκαταστάσεις διοργάνωσης: Οι εγκαταστάσεις που ορίζονται από τον εποπτεύοντα φορέα για τη διεξαγωγή μίας αθλητικής διοργάνωσης.

κη) Εθνική αθλητική διοργάνωση: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας που διεξάγεται με τη συμμετοχή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου αθλητών και δεν αποτελεί διεθνή διοργάνωση.

κθ) Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Ο οργανισμός που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο όρος Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιλαμβάνει και την Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία σε εκείνες τις χώρες όπου η Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία αναλαμβάνει τα τυπικά καθήκοντα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον τομέα καταπολέμησης του ντόπινγκ. Στην Ελλάδα, η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.).

λ) Εθνική Ομοσπονδία: Μια εθνική ή περιφερειακή οντότητα στην Ελλάδα, η οποία είναι μέλος ή αναγνωρισμένη από μία διεθνή ομοσπονδία ως η οντότητα που καλλιεργεί το άθλημα της διεθνούς ομοσπονδίας στην Ελλάδα.

λα) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή των ακροαματικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Εάν η αρμόδια δημόσια αρχή (ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές), δεν έχουν ορίσει τον φορέα, οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από φορέα που η τελευταία ορίζει. Στην Ελλάδα, έως ότου εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη για τη λειτουργική ετοιμότητα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και μετά από τη δημοσίευση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

λβ) Εθνικού επιπέδου αθλητές: Αθλητές που αγωνίζονται στον αθλητισμό σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, οι εθνικού επιπέδου αθλητές ορίζονται στο άρθρο 1.4.

λγ) Εκπαίδευση: Η μαθησιακή διαδικασία για την ενστάλαξη αξιών και την ανάπτυξη συμπεριφορών που καλλιεργούν και προστατεύουν το πνεύμα του αθλητισμού και για την πρόληψη του εκούσιου και ακούσιου ντόπινγκ.

λδ) Εκτός αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος δεν λογίζεται ως εντός αγώνα.

λε) Ελάχιστο επίπεδο αναφοράς: Η υπολογιζόμενη συγκέντρωση απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολίτη(ών) ή δείκτη(ών) αυτής σε ένα δείγμα κάτω από την οποία τα διαπιστευμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια δεν πρέπει να αναφέρουν Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα σε αυτό το δείγμα.

λστ) Έλεγχος ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και την επιβολή των συνεπειών, περιλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων σταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων, ερευνών, πληροφοριών εντοπισμού, εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, συλλογής και χειρισμού δειγμάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσμάτων, ακροάσεων, εφέσεων και ερευνών ή διαδικασιών σχετικών με παραβάσεις του άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής).

λζ) Έλεγχος: Τα στάδια της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ, που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό κατανομής ελέγχων, τη συλλογή δειγμάτων, τον χειρισμό του δείγματος και τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

λη) Εντεταλμένο τρίτο μέρος: Πρόσωπο προς το οποίο ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναθέτει οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου ντόπινγκ ή των προγραμμάτων εκπαίδευσης αντιντόπινγκ, ενδεικτικά αναφερομένων τρίτων μερών ή άλλων οργανισμών αντιντόπινγκ που διεξάγουν συλλογή δειγμάτων ή άλλες υπηρεσίες ελέγχου ντόπινγκ ή εκπαιδευτικά προγράμματα αντιντόπινγκ για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή ανεξάρτητων συμβαλλομένων που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου ντόπινγκ για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ (π.χ. μη έχοντες υπαλληλική σχέση υπεύθυνοι και συνοδοί ελέγχου ντόπινγκ). Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (Court ofArbitration for Sport, CAS).

λθ) Εντός αγώνα: Η περίοδος που εκκινεί στις 11:59 μ.μ. την ημέρα πριν τον αγώνα στον οποίο είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει ο αθλητής έως τη λήξη του εν λόγω αγώνα και τη διαδικασία συλλογής δείγματος που σχετίζεται με τον αγώνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) δύναται να εγκρίνει έναν εναλλακτικό ορισμό για συγκεκριμένο άθλημα, εάν η διεθνής ομοσπονδία παράσχει πλήρη αιτιολόγηση ότι είναι αναγκαίος ένας διαφορετικός ορισμός για το άθλημά της. Κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), ο εναλλακτικός ορισμός ακολουθείται από όλους τους οργανισμούς μεγάλων διοργανώσεων για το συγκεκριμένο άθλημα.

μ) Επιβαρυντικές περιστάσεις: Περιστάσεις ή ενέργειες αθλητή ή άλλου προσώπου οι οποίες δύνανται να αιτιολογήσουν την επιβολή περιόδου αποκλεισμού μεγαλύτερης της τυπικής κύρωσης. Τέτοιες περιστάσεις ή ενέργειες αποτελούν ενδεικτικά οι εξής: Αθλητής ή άλλο πρόσωπο χρησιμοποίησε ή κατείχε πολλαπλές απαγορευμένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους, χρησιμοποίησε ή κατείχε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο σε πολλαπλές περιπτώσεις ή διέπραξε πολλαπλές άλλες παραβάσεις Κανόνων Αντιντόπινγκ∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο απολαμβάνει τα αποτελέσματα ενίσχυσης της αθλητικής του απόδοσης εξαιτίας της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της επιβληθείσας περιόδου αποκλεισμού∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο εμπλέκεται σε παραπλανητική ή παρακωλυτική συμπεριφορά, ώστε να αποφύγει την ανίχνευση ή εκδίκαση μίας παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο εμπλέκεται σε παραποίηση κατά τη διάρκεια διαχείρισης αποτελεσμάτων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα παραδείγματα περιστάσεων και ενεργειών που περιγράφονται στο παρόν δεν είναι αποκλειστικά. Άλλες παρόμοιες περιστάσεις ή ενέργειες δύνανται επίσης να αιτιολογήσουν την επιβολή μεγαλύτερης περιόδου αποκλεισμού.

μα) Θεσμική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων είναι πλήρως ανεξάρτητες από τον οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υπόκεινται σε αυτόν.

μβ) Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.): Η κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς επιτρέπει σε έναν αθλητή με κάποια πάθηση να χρησιμοποιήσει μία απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, αλλά μόνο εάν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4.4 και στο Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης.

μγ) Κατάλογος Aπαγορευμένων: Ο κατάλογος που προσδιορίζει τις απαγορευμένες ουσίες και τις απαγορευμένες μεθόδους.

μδ) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές) αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων εντός και εκτός αγώνα ελέγχων, ως μέρος του προγράμματος κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων διεθνών ομοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και οι οποίοι ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5. και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5.

με) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου II: H βαθμίδα στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών που περιλαμβάνει αθλητές από τους οποίους απαιτούνται πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα.

μστ) Kατάλογος Ελεγχόμενων Ομάδων: Ο κατάλογος αθλητών που αγωνίζονται για συλλόγους/ομάδες και υπόκεινται σε έλεγχο εντός και εκτός αγώνα ως μέρος του σχεδιασμού κατανομής ελέγχων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και για τους οποίους οι σύλλογοι/ομάδες απαιτείται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα.

μζ) Κατοχή: Η πραγματική, φυσική κατοχή ή η τεκμαιρόμενη κατοχή, η οποία μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν το πρόσωπο έχει αποκλειστικό έλεγχο ή προτίθεται να ασκήσει έλεγχο επί της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος. Εάν το πρόσωπο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο επί της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος, η τεκμαιρόμενη κατοχή στοιχειοθετείται μόνον εάν το πρόσωπο γνώριζε σχετικά με την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου και είχε την πρόθεση να ασκήσει έλεγχο επί αυτής. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ με βάση αποκλειστικά και μόνον την κατοχή εάν, προ της καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης ότι το πρόσωπο παραβίασε κανόνα αντιντόπινγκ, αυτό ενεργήσει κατά τρόπο που καταδεικνύει ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να έχει την κατοχή και έχει αποποιηθεί την κατοχή, με ρητή δήλωσή του, ενώπιον οργανισμού αντιντόπινγκ.

Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατύπωσης στον παρόντα ορισμό, η αγορά, περιλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου αποτελεί κατοχή από το πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά.

μη) Κώδικας: Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ.

μθ) Λειτουργική ανεξαρτησία:

(1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό, τα μέλη επιτροπών, σύμβουλοι και στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης αποτελεσμάτων ή οι συνεργαζόμενοι φορείς (π.χ. ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες), καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλεκόμενο σε έρευνες και προδικαστική διαδικασία δεν δύνανται να οριστούν μέλη και/ή υπάλληλοι (στον βαθμό που εμπλέκονται στη διαδικασία διαβούλευσης και/ή σύνταξης οποιασδήποτε απόφασης) επιτροπών ακροάσεων αυτού του οργανισμού αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων.

(2) Οι επιτροπές ακροάσεων διεξάγουν την ακροαματική διαδικασία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς παρέμβαση από τον οργανισμό αντιντόπινγκ ή οποιονδήποτε τρίτο. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέλη των επιτροπών ακροάσεων ή όποιος εμπλέκεται με άλλο τρόπο στην απόφασή τους, δεν συμμετέχει στη διερεύνηση ή σε οποιαδήποτε διαδικαστική απόφαση σε σχέση με την κρινόμενη υπόθεση.

ν) Μέθοδος Ειδικής Αναφοράς: Βλέπε τον ορισμό στο άρθρο 4.2.2.

να) Μεταβολίτης: Οποιαδήποτε ουσία που παράγεται κατά τη διαδικασία βιομετασχηματισμού.

νβ) Μη συνδρομή σοβαρής υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι η δική του υπαιτιότητα, όταν θεωρηθεί υπό το σύνολο των περιστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια περί μη συνδρομής υπαιτιότητας, δεν ήταν σοβαρή σε σχέση με την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευομένου προσώπου ή αθλουμένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1, ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό του.

νγ) Μη συνδρομή υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόμη και με την επίδειξη της μέγιστης επιμέλειας, ότι χρησιμοποίησε ή του/της χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδος ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευόμενου προσώπου ή αθλουμένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1., ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η απαγορευμένη ουσία εισήχθη στον οργανισμό του.

νδ) Μολυσμένο προϊόν: Προϊόν το οποίο περιέχει απαγορευμένη ουσία η οποία δεν αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος ή στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο εύλογης έρευνας στο διαδίκτυο.

νε) Οικονομικές Συνέπειες: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ».

νστ) Ομαδικό άθλημα: Άθλημα στο οποίο επιτρέπεται η αντικατάσταση παικτών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

νζ) Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (World Anti-DopingAgency, WADA) ή ένας υπογράφων ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση κανόνων σχετικών με την κίνηση, υλοποίηση ή επιβολή οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ. Στον ορισμό περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, άλλοι οργανισμοί μεγάλων διοργανώσεων που διεξάγουν ελέγχους κατά τη διάρκεια των διοργανώσεών τους, διεθνείς ομοσπονδίες και Εθνικοί Οργανισμοί Αντιντόπινγκ.

νη) Οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων: Οι ηπειρωτικές συνομοσπονδίες των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και άλλοι διεθνείς οργανισμοί πολλαπλών αθλημάτων που λειτουργούν ως εποπτεύοντες φορείς σε ηπειρωτικές, περιφερειακές ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις.

νθ) Όριο απόφασης: Η κατώτατη τιμή του αποτελέσματος δείγματος για μία ουσία, πάνω από την οποία αναφέρεται Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα, όπως ορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων.

ξ) Ουσία ειδικής αναφοράς: Βλέπε τον ορισμό στο άρθρο 4.2.2.

ξα) Ουσία κατάχρησης: Βλέπε τον ορισμό στο άρθρο 4.2.3.

ξβ) Ουσιώδης συνδρομή: Για τους σκοπούς του άρθρου 10.7.1., ένα πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδρομή οφείλει:

(1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη έγγραφη δήλωση ή καταγεγραμμένη συνέντευξη, όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή άλλη διαδικασία που περιγράφεται

στο άρθρο 10.7.1.1. και

(2) να συνεργαστεί πλήρως κατά τη διερεύνηση και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες, περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική διαδικασία, εφόσον ζητηθεί από έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή μία επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε υπόθεσης ή διαδικασίας που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση ή διαδικασία, να αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θα μπορούσε να αχθεί υπόθεση ενώπιον του αρμόδιου κατά περίπτωση πειθαρχικού ή ποινικού δικαιοδοτικού οργάνου.

ξγ) Παραποίηση: Από πρόθεση συμπεριφορά, η οποία υπονομεύει τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ και η οποία δεν θα μπορούσε άλλως να ενταχθεί στον ορισμό της απαγορευμένης μεθόδου. Η παραποίηση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, δωροδοκία ή δωροληψία για τη διάπραξη ή παράλειψη διάπραξης ενέργειας, παρεμπόδιση της συλλογής δειγμάτων, επηρεασμό ή παρεμπόδιση της ανάλυσης, παραποίηση εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή επιτροπή για την εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης ή επιτροπή ακροαματικής διαδικασίας, πρόκληση ψευδούς καταθέσεως από μάρτυρες, διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δόλιας πράξης έναντι οργανισμού αντιντόπινγκ ή επιτροπής ακροαματικής διαδικασίας, ώστε να επηρεαστεί η διαχείριση αποτελεσμάτων ή η επιβολή συνεπειών και οποιαδήποτε άλλη παρεμφερής, από πρόθεση, παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου ντόπινγκ.

ξδ) Περίοδος διοργάνωσης: Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης μίας διοργάνωσης, όπως καθορίζεται από τον εποπτεύοντα φορέα της διοργάνωσης.

ξε) Περιφερειακός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ένας περιφερειακός φορέας που ορίζεται από χώρες μέλη για τον συντονισμό και τη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων των εθνικών τους προγραμμάτων αντιντόπινγκ, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν την υιοθέτηση και εφαρμογή κανονισμών αντιντόπινγκ, τον σχεδιασμό και τη συλλογή δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, την εξέταση των εξαιρέσεων χρήσεων για θεραπευτικούς σκοπούς, τη διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

ξστ) Προσωρινή ακροαματική διαδικασία: Για τους σκοπούς του άρθρου 7.4.3., μία ταχεία συνοπτική ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται πριν από την ακροαματική διαδικασία του άρθρου 8 που παρέχει στον αθλητή ειδοποίηση και τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του προφορικώς ή γραπτώς.

ξζ) Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Παρατηρητή: Ομάδα παρατηρητών και/ή αξιολογητών, υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), οι οποίοι παρατηρούν και παρέχουν οδηγίες για τη διαδικασία Ελέγχου Ντόπινγκ προ ή κατά τη διάρκεια ορισμένων διοργανώσεων και υποβάλλουν αναφορά με τις παρατηρήσεις τους ως μέρος του προγράμματος παρακολούθησης και συμμόρφωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

ξη) Προστατευόμενο πρόσωπο: Αθλητής ή άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τον χρόνο παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ: (i) δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών, (ii) δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών και ουδέποτε έχει αγωνιστεί σε οποιαδήποτε διεθνή διοργάνωση σε ανοικτή κατηγορία ή (iii) για λόγους άλλους από την ηλικία, έχει κριθεί ότι δεν διαθέτει νόμιμο καταλογισμό σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ξθ) Προσωπικό υποστήριξης αθλητή: Προπονητής, γυμναστής, μάνατζερ, εκπρόσωπος, προσωπικό ομάδας, υπεύθυνος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, γονέας ή άλλο πρόσωπο που εργάζεται, φροντίζει ή βοηθάει έναν αθλητή κατά την προετοιμασία ή συμμετοχή του σε αθλητικούς αγώνες.

ο) Πρόσωπο: Φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός ή άλλος φορέας.

οα) Προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός): Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού».

οβ) Στοχευμένος έλεγχος: Επιλογή συγκεκριμένων αθλητών προς έλεγχο βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών.

ογ) Σύμβαση της UNESCO: Η Διεθνής Σύμβαση κατά της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον Αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από την 33η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO στις 19 Οκτωβρίου 2005, περιλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέρη της Σύμβασης και τη Συνδιάσκεψη των Μερών της Διεθνούς Σύμβασης κατά της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον Αθλητισμό.

οδ) Συμμετέχων: Αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης αθλητή.

οε) Συμφωνία υπό επιφύλαξη: Για τους σκοπούς των άρθρων 10.7.1.1. και 10.8.2., η γραπτή συμφωνία μεταξύ ενός οργανισμού αντιντόπινγκ και ενός αθλητή ή άλλου προσώπου που επιτρέπει στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο να παρέχει πληροφορίες στον οργανισμό αντιντόπινγκ για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια με τη συνεννόηση ότι, εάν μία συμφωνία περί ουσιώδους συνδρομής ή μία συμφωνία επίλυσης υπόθεσης δεν ολοκληρωθεί, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο υπό το συγκεκριμένο καθεστώς δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό αντιντόπινγκ ενάντια στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο σε οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον Κώδικα, και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον οργανισμό αντιντόπινγκ υπό το συγκεκριμένο καθεστώς δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο ενάντια στον οργανισμό αντιντόπινγκ σε οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον Κώδικα. Μία τέτοια συμφωνία δεν εμποδίζει τον οργανισμό αντιντόπινγκ, τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που έχει συλλεχθεί από οποιαδήποτε πηγή σε διάστημα άλλο από την προκαθορισμένη διάρκεια που περιγράφεται στη συμφωνία.

οστ) Συνέπειες παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ («Συνέπειες»): Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από αθλητή ή άλλο πρόσωπο δύναται να οδηγήσει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνέπειες: (α) Ακύρωση∙ σημαίνει ότι τα αποτελέσματα του αθλητή σε συγκεκριμένο αγώνα ή διοργάνωση καθίστανται άκυρα, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, όπως αφαίρεση μεταλλίων, βαθμών και βραβείων. (β) Αποκλεισμός∙ σημαίνει την απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.14.1. (γ) Προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός)∙ σημαίνει την προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα, πριν την οριστική απόφαση σε ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται βάσει του άρθρου 8. (δ) Οικονομικές συνέπειες∙ σημαίνουν την επιβολή οικονομικής κύρωσης λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή την ανάκτηση εξόδων που συνδέονται με παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. (ε) Δημόσια κοινοποίηση∙ σημαίνει την κοινοποίηση ή διανομή στοιχείων προς το ευρύ κοινό ή σε πρόσωπα πέραν των προσώπων εκείνων που δικαιούνται προγενέστερης γνωστοποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13. Ομάδες σε ομαδικά αθλήματα δύνανται επίσης να υπόκεινται σε συνέπειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.

οζ) Τεχνικό Έγγραφο: Έγγραφο που υιοθετείται και δημοσιεύεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιέχει δεσμευτικές τεχνικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένα πεδία του αντιντόπινγκ, όπως περιγράφεται σε ένα Διεθνές Πρότυπο.

οη) Υπαιτιότητα: Οποιαδήποτε εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος ή έλλειψη της επιμέλειας που πρέπει να επιδειχθεί σε συγκεκριμένη κατάσταση. Στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η εμπειρία του αθλητή ή του άλλου προσώπου, το εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποτελούν προστατευόμενα πρόσωπα, οι ειδικές συνθήκες, όπως η ενδεχόμενη αναπηρία που υπέστη και ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της επιμέλειας και της έρευνας που επιδείχθηκε από τον αθλητή σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι συνθήκες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σχετικές ως προς την εξήγηση της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αποκλεισμού ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναπομείναντα χρόνο στην καριέρα του ή στο πρόγραμμα του αθλητικού ημερολογίου, δεν αποτελούν σχετικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει των άρθρων 10.6.1. ή 10.6.2.

οθ) Υπογράφοντες: Οι φορείς που υπογράφουν τον Κώδικα και συμφωνούν να εφαρμόσουν τον Κώδικα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 αυτού.

π) Χορήγηση: Η παροχή, προμήθεια, εποπτεία, διευκόλυνση ή άλλου είδους συμμετοχή στη χρήση ή την απόπειρα χρήσης από άλλο πρόσωπο μιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Ωστόσο ο συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού που αφορούν σε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που αφορούν σε απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες δεν απαγορεύονται σε έλεγχο εκτός αγώνα, εκτός εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.

πα) Χρήση: Η χρησιμοποίηση, εφαρμογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

πβ) Anti-DopingAdministration & Management System(ΑDAMS): Το σύστημα καταχώρισης και διαχείρισης πληροφοριών αντιντόπινγκ, το οποίο βασίζεται σε μία διαδικτυακή βάση δεδομένων, για την εισαγωγή, αποθήκευση, ανταλλαγή και υποβολή στοιχείων, που έχει σχεδιαστεί για χρήση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), προκειμένου να διευκολύνει τις δραστηριότητές τους κατά του ντόπινγκ, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που αφορά στην προστασία των δεδομένων. Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA).

πγ) Court of Arbitration for Sport (C.A.S.): To ΔιαιτητικόΑθλητικόΔικαστήριο.

πδ) World Anti-Doping Agency (WADA): Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ.

Β.

1.1. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ

Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται: α) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και

β) στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και το π.δ. 87/2020 (Α’ 201), τα οποία έχουν ως σκοπό τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντών, των στελεχών και των υπαλλήλων, καθώς και εντεταλμένων τρίτων μερών και των υπαλλήλων τους, που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου ντόπινγκ.

1.2. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες

1.2.1. Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου, των διευθυντών, των στελεχών και των υπαλλήλων, καθώς και εντεταλμένων τρίτων μερών και των υπαλλήλων τους, που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πτυχή του ελέγχου ντόπινγκ.

1.2.2. Η εναρμόνιση με τους κανόνες του παρόντος και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή και διατήρηση κάθε ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κάθε οικονομικής επιχορήγησης ή άλλης συνδρομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να τις ενσωματώσουν στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους.

1.2.3. Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους, οι αθλητικές ομοσπονδίες αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν, αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).

1.3. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ σε φυσικά πρόσωπα

1.3.1. Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, είτε είναι Έλληνες υπήκοοι είτε αλλοδαποί είτε κάτοικοι ή διαμένοντες μόνιμα ή προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια:

(i) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που είναι μέλη ή κάτοχοι δελτίων/αδειών οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή οποιουδήποτε μέλους σωματείου ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των ενώσεων ή των συνδέσμων,

(ii) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών, που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε διοργανώσεις, αγώνες και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται, συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία στην Ελλάδα ή από οποιοδήποτε μέλος ή συνδεδεμένο οργανισμό οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), των Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), των ενώσεων ή συνδέσμων,

(iii) κάθε αθλητής ή πρόσωπο υποστήριξης αθλητή ή πρόσωπο το οποίο, δυνάμει διαπίστευσης, άδειας ή άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή οποιουδήποτε μέλους ή συνδεδεμένου οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των Α.Α.Ε., των Τ.Α.Α., των ενώσεων ή συνδέσμων για τους σκοπούς του αντιντόπινγκ,

(iv) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης αθλητή οι οποίοι συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα που διοργανώνεται, διεξάγεται, συγκαλείται ή υποστηρίζεται από τον

διοργανωτή μιας εθνικής διοργάνωσης ή ενός εθνικού πρωταθλήματος που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε

εθνική ομοσπονδία,

(v) οι αθλούμενοι,

(vi) κάθε άλλο Πρόσωπο, επί του οποίου ο WADA παρέχει δικαιοδοσία στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς και όλων των αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να αγωνιστούν ή να προπονηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

1.3.2. Καθένα από τα ως άνω πρόσωπα τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ή συμφωνεί να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, συνομολογεί την αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για την εφαρμογή τους, καθώς και τη δικαιοδοσία των πειθαρχικών επιτροπών που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 13, να εξετάζουν και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις εφέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ή την εμπλοκή του στον αθλητισμό στην Ελλάδα.

1.4. Εφαρμογή των κανόνων αντιντόπινγκ σε αθλητές εθνικού επιπέδου

Από τους αθλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1.3., οι ακόλουθοι θεωρούνται αθλητές εθνικού επιπέδου για τους σκοπούς του παρόντος:

(α) Αθλητές που περιλαμβάνονται στους καταλόγους ελεγχόμενων αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ (κατάλογος ελεγχόμενων αθλητών, κατάλογος ελεγχόμενων αθλητών επιπέδου II, κατάλογος ελεγχόμενων ομάδων).

(β) Αθλητές ατομικού αθλήματος οι οποίοι συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα στην ανώτατη ηλικιακή κατηγορία (ανδρών - γυναικών - ανοικτή) ή πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εν λόγω διοργανώσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια της οικείας εθνικής ομοσπονδίας.

(γ) Αθλητές ομαδικών αθλημάτων οι οποίοι αγωνίζονται σε επαγγελματικό σύλλογο/ομάδα ή σε μη επαγγελματικό σύλλογο/ομάδα, που αγωνίζεται στην ανώτατη εθνική κατηγορία.

(δ) Αθλητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα κριτήρια της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις ή αγώνες ή συμμετέχουν σε αγώνες πρόκρισης για τέτοιες διοργανώσεις, αλλά δεν κατατάσσονται ως αθλητές διεθνούς επιπέδου από τη διεθνή ομοσπονδία τους. Αθλητές που κατατάσσονται από τις οικείες διεθνείς ομοσπονδίες ως αθλητές διεθνούς επιπέδου για τους σκοπούς του παρόντος θεωρούνται διεθνούς και όχι εθνικού επιπέδου.


Άρθρο 2

Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ

Ως ντόπινγκ ορίζεται η διάπραξη μίας ή περισσοτέρων παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2.1. έως 2.11. Οι αθλητές ή άλλα πρόσωπα υποχρεούνται να γνωρίζουν τί συνιστά παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις ουσίες, καθώς και τις μεθόδους που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο απαγορευμένων. Τα παρακάτω αποτελούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ:

2.1. Παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή.

2.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή μεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγματα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται υπαιτιότητα ή η γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 2.1.

2.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1. υπάρχουν εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του αθλητή, εφόσον ο αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος αυτού επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν το δείγμα Α ή Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη (υποδείγματα) και η ανάλυση του υποδείγματος επιβεβαίωσης του δείγματος επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο υπόδειγμα του διαχωρισμένου δείγματος ή ο αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υποδείγματος επιβεβαίωσης του διαχωρισμένου δείγματος.

2.1.3. Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε ένα τεχνικό έγγραφο, η παρουσία οποιασδήποτε αναφερόμενης ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

2.1.4. Ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα του άρθρου 2.1, ο κατάλογος απαγορευμένων, τα διεθνή πρότυπα ή τα

τεχνικά έγγραφα δύνανται να καθορίζουν ειδικά κριτήρια για την αναφορά ή την αξιολόγηση ορισμένων απαγορευμένων ουσιών.

2.2. Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή.

2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης μεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται η υπαιτιότητα ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

2.2.2. Η επιτυχία ή αποτυχία χρήσης ή απόπειρας χρήσης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο. Για την παράβαση κανόνα ντόπινγκ αρκεί ότι έγινε χρήση ή απόπειρα χρήσης της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου.

2.3. Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία από αθλητή.

Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία από αθλητή είναι η αποφυγή δειγματοληψίας ή η άρνηση ή η μη υποβολή σε δειγματοληψία, χωρίς πλήρη αιτιολόγηση, μετά από ειδοποίηση από προσηκόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

2.4. Μη παροχή πληροφοριών εντοπισμού από αθλητή.

Οποιοσδήποτε συνδυασμός τριών (3) άκαρπων ελέγχων ή/και παράλειψης υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, όπως ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών από αθλητή εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών.

2.5. Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ από αθλητή ή άλλο πρόσωπο.

2.6. Κατοχή απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή ή από προσωπικό υποστήριξης

αθλητή.

2.6.1. Η εντός αγώνα κατοχή από αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα κατοχή από αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα, εκτός εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει ότι η κατοχή γίνεται σύμφωνα με κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.), που του έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.4. ή παράσχει άλλη αποδεκτή δικαιολογία.

2.6.2. Η εντός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, ή η εκτός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα σε σχέση με έναν αθλητή, έναν αγώνα ή την προπόνηση, εκτός εάν το προσωπικό υποστήριξης αθλητή αποδείξει ότι η κατοχή είναι σύμφωνη με την Ε.Χ.Θ.Σ. που έχει χορηγηθεί σε αθλητή, σύμφωνα με το άρθρο 4.4. ή παράσχει άλλη αποδεκτή δικαιολογία.

2.7. Η διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή ή άλλο πρόσωπο.

2.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης από αθλητή ή άλλο πρόσωπο προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης εκτός αγώνα ουσίας ή απαγορευμένης εκτός αγώνα μεθόδου.

2.9. Συνέργεια ή απόπειρα συνέργειας από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο.

Η συνδρομή, ενθάρρυνση, βοήθεια, προτροπή, συνωμοσία, συγκάλυψη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εσκεμμένη συνέργεια ή απόπειρα συνέργειας, σχετικά με παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, απόπειρα παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή παράβαση του άρθρου 10.14.1. από άλλο πρόσωπο.

2.10. Απαγορευμένη σύμπραξη από αθλητή ή άλλο πρόσωπο.

2.10.1. Απαγορεύεται η σύμπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου, υποκείμενου στη δικαιοδοσία του εθνικού οργανισμού αντιντόπινγκ υπό την επαγγελματική ή αθλητική του ιδιότητα, με οποιοδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, το οποίο:

2.10.1.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, εκτίει περίοδο αποκλεισμού ή 2.10.1.2. εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και ο αποκλεισμός δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική διαδικασία, λόγω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκριμένο πρόσωπο θα ήταν εφαρμοστέοι κανόνες εναρμόνισης με τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσώπου ισχύει για έξι (6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελματικής ή πειθαρχικής απόφασης ή για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική, η πειθαρχική ή η επαγγελματική κύρωση που του επιβλήθηκε, αν η τελευταία είναι μεγαλύτερη ή 2.10.1.3. ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής για πρόσωπο που περιγράφεται στα άρθρα 2.10.1.1. ή 2.10.1.2.

2.10.2. Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 2.10., ο οργανισμός αντιντόπινγκ πρέπει να θεμελιώσει ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο γνώριζε το καθεστώς αποκλεισμού του προσώπου υποστήριξης αθλητή. O αθλητής ή το άλλο πρόσωπο φέρει το βάρος να αποδείξει ότι οποιαδήποτε σύμπραξη με μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα άρθρα 2.10.1.1. ή 2.10.1.2. δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα ή/και ότι τέτοια σύμπραξη δεν θα μπορούσε ευλόγως να έχει αποφευχθεί. Αν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ γνωρίζει το μέλος του προσωπικού υποστήριξης του αθλητή που πληροί τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 2.10.1.1., 2.10.1.2. ή 2.10.1.3. πρέπει να υποβάλει αυτές τις πληροφορίες στον WADA.

2.11. Πράξεις αθλητή ή άλλου προσώπου που αποθαρρύνουν αναφορά στις αρχές ή αποτελούν αντίποινα κατά

τέτοιας αναφοράς. Αν τέτοια συμπεριφορά δεν αποτελεί άλλως παράβαση του άρθρου 2.5.:

2.11.1. Οποιαδήποτε ενέργεια που απειλεί ή επιδιώκει να εκφοβίσει άλλο πρόσωπο με σκοπό την αποθάρρυνσή

του από το να αναφέρει, καλόπιστα, πληροφορία σχετιζόμενη με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή με φερόμενη μη συμμόρφωση με τον Κώδικα, προς τον WADA, τον οργανισμό αντιντόπινγκ, τις αρχές επιβολής του νόμου, πειθαρχικό ή επαγγελματικό όργανο, επιτροπή ακροάσεων ή πρόσωπο που διεξάγει έρευνα για τον WADA ή τον οργανισμό αντιντόπινγκ.

2.11.2. Αντίποινα κατά προσώπου το οποίο, καλόπιστα, έχει παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορία σχετιζόμενη με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή με φερόμενη μη συμμόρφωση με τον Κώδικα, προς τον WADA, τον οργανισμό αντιντόπινγκ, τις αρχές επιβολής του νόμου, πειθαρχικό ή επαγγελματικό όργανο, επιτροπή ακροάσεων ή πρόσωπο που διεξάγει έρευνα για τον WADA ή τον οργανισμό αντιντόπινγκ. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.11., τα αντίποινα, η απειλή και ο εκφοβισμός αφορούν σε πράξη που στρέφεται κατά του προσώπου, η οποία είτε γίνεται χωρίς καλή πίστη είτε αποτελεί δυσανάλογη ανταπόδοση.


Άρθρο 3

Απόδειξη ντόπινγκ

3.1. Βάρος και Βαθμός απόδειξης

Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ φέρει το βάρος της απόδειξης ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Ο βαθμός της απόδειξης έγκειται στο εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να αποδείξει σε ικανοποιητικό επίπεδο ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της αποδιδομένης κατηγορίας. Ο βαθμός απόδειξης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερος από την απλή πιθανολόγηση, αλλά μικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας. Στις περιπτώσεις που ο Κώδικας μετακυλύει το βάρος της απόδειξης στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, για την αντίκρουση μίας εικασίας ή τη στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων γεγονότων ή περιστάσεων, με την εξαίρεση των προβλεπομένων στα άρθρα 3.2.2. και 3.2.3., ο βαθμός της απόδειξης είναι η απλή πιθανολόγηση.

3.2. Μέσα απόδειξης γεγονότων και υποθέσεων Τα γεγονότα που σχετίζονται με τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ είναι δυνατόν να αποδειχθούν με οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο, περιλαμβανομένης της ομολογίας. Σε περιπτώσεις ντόπινγκ ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες απόδειξης:

3.2.1. Οι αναλυτικές μέθοδοι ή τα ποσοτικά όρια που έχουν εγκριθεί από τον WADA μετά από διαβουλεύσεις με την αρμόδια επιστημονική κοινότητα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής αξιολόγησης, τεκμαίρονται ως επιστημονικά έγκυρα. Αθλητής ή άλλο πρόσωπο που επιδιώκει να αμφισβητήσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο τεκμήριο ή να αντικρούσει το τεκμήριο της επιστημονικής εγκυρότητας, οφείλει ως προϋπόθεση για έναν τέτοιο ισχυρισμό να ενημερώσει προηγουμένως τον WADA για τον εν λόγω ισχυρισμό και τη θεμελίωσή του. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο ή το CAS, με δική του πρωτοβουλία, μπορεί επίσης να ενημερώσει τον WADA για τυχόν ισχυρισμό περί αμφισβήτησης της επιστημονικής εγκυρότητας των αναλυτικών μεθόδων ή των ποσοτικών ορίων. Εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή από τον WADA της γνωστοποίησης και του φακέλου σχετικά με τον ως άνω ισχυρισμό ο WADA έχει επίσης το δικαίωμα να παρέμβει ως διάδικος, να παραστεί ως τρίτος, έχων έννομο συμφέρον ώστε να συνδράμει τη δικαιοδοτική διαδικασία (amicus curiae) ή να εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας. Σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του CAS, κατόπιν αιτήματος του WADA, η επιτροπή του CAS ορίζει κατάλληλο επιστήμονα ως εμπειρογνώμονα, ώστε να βοηθήσει την επιτροπή στην αξιολόγηση του ισχυρισμού.

3.2.2. Τα διαπιστευμένα από τον WADA εργαστήρια και άλλα εργαστήρια εγκεκριμένα από τον ίδιο οργανισμό τεκμαίρεται ότι έχουν προβεί σε ανάλυση δείγματος και έχουν ακολουθήσει διαδικασίες φύλαξης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. Αθλητής ή τρίτο πρόσωπο δύναται να αντικρούσει το συγκεκριμένο τεκμήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σημειωθεί απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, η οποία θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει σε αντικανονικό αναλυτικό εύρημα. Εάν αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αντικρούσει το ανωτέρω τεκμήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σημειωθεί απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, η οποία θα μπορούσε εύλογα να έχει προκαλέσει το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, τότε ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος της απόδειξης ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα.

3.2.3. Οι αποκλίσεις από οποιοδήποτε άλλο διεθνές πρότυπο ή άλλον κανόνα ή πολιτική αντιντόπινγκ που προβλέπονται στον παρόντα, στον Κώδικα ή στον κανονισμό του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, δεν ακυρώνουν τα αναλυτικά αποτελέσματα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ και δεν αποτελούν δικαιολογία για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Στην περίπτωση όμως που αθλητής ή άλλο πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι η απόκλιση ως προς μία από τις ειδικές διατάξεις του διεθνούς προτύπου που αναφέρονται παρακάτω, μπορεί εύλογα να έχει προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει ενός αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος ή μη υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, τότε ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να στοιχειοθετήσει ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή τη μη υποβολή πληροφοριών εντοπισμού κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

(i) Αν η απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών σχετίζεται με τη δειγματοληψία ή τον χειρισμό δείγματος και θα μπορούσε εύλογα να προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος, οπότε ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να αποδείξει ότι τέτοια απόκλιση δεν προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα.

(ii) Αν η απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων ή το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών σχετίζεται με αντικανονικό εύρημα διαβατηρίου και θα μπορούσε εύλογα να προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να αποδείξει ότι τέτοια απόκλιση δεν προκάλεσε την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ.

(iii) Αν η απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων σχετίζεται με την απαίτηση παροχής γνωστοποίησης στον αθλητή περί του ανοίγματος του Β δείγματος και θα μπορούσε εύλογα να προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να αποδείξει ότι τέτοια απόκλιση δεν προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα.

(iv) Αν η απόκλιση από το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων σχετίζεται με γνωστοποίηση προς αθλητή και θα μπορούσε εύλογα να προκαλέσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, βάσει αποτυχίας υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει το βάρος να αποδείξει ότι τέτοια απόκλιση δεν προκάλεσε τη μη υποβολή πληροφοριών εντοπισμού.

3.2.4. Τα πραγματικά περιστατικά που προκύπτουν από απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου ή επαγγελματικού πειθαρχικού οργάνου, η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούς έφεσης, δεν επιδέχονται ανταπόδειξη εκ μέρους του αθλητή ή τρίτου προσώπου, στο οποίο αφορά η απόφαση, εκτός εάν ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι η απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών της δικαιοσύνης.

3.2.5. Η επιτροπή ακροάσεων κατά τη διάρκεια μίας ακροαματικής διαδικασίας για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δύναται να συναγάγει επιβαρυντικό συμπέρασμα για αθλητή ή άλλο πρόσωπο που φέρεται να έχει παραβεί κανόνα αντιντόπινγκ, βασιζόμενη στην άρνηση του αθλητή ή του άλλου προσώπου, κατόπιν αιτήματος που τέθηκε σε εύλογο χρόνο πριν την ακροαματική διαδικασία, να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία, είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικά, όπως οριστεί από την επιτροπή ακροάσεων, και να απαντήσει σε ερωτήματα

της επιτροπής ακροάσεων ή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ που αποδίδει την κατηγορία διάπραξης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.


Άρθρο 4

Κατάλογος απαγορευμένων

4.1. Ενσωμάτωση του Καταλόγου Απαγορευμένων:

Ο κατάλογος των απαγορευμένων, όπως δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από τον WADA και περιγράφεται στο άρθρο 4.1. του Κώδικα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε αναθεώρησή του, ο κατάλογος απαγορευμένων και οι αναθεωρήσεις του τίθενται σε ισχύ στο πλαίσιο των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση από τον WADA, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον Eθνικό Oργανισμό Aντιντόπινγκ. Όλοι οι αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα δεσμεύονται από τον κατάλογο απαγορευμένων και οποιαδήποτε αναθεώρησή του, από την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ, χωρίς καμία περαιτέρω τυπική διαδικασία. Εναπόκειται στην ευθύνη όλων των αθλητών και των τρίτων προσώπων να εξοικειώνονται με την επικαιροποιημένη έκδοση του καταλόγου απαγορευμένων και με όλες τις αναθεωρήσεις του.

4.2. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμένων

4.2.1. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι

Ο κατάλογος απαγορευμένων καθορίζει τις απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μεθόδους οι οποίες απαγορεύονται, ανά πάσα στιγμή (τόσο εντός αγώνα όσο και εκτός αγώνα) ως ντόπινγκ λόγω της δυνατότητάς τους να βελτιώσουν την απόδοση σε μελλοντικούς αγώνες ή της δυνατότητας συγκάλυψης και εκείνες τις ουσίες και μεθόδους που απαγορεύονται μόνο εντός αγώνα. Ο κατάλογος απαγορευμένων δύναται να διευρυνθεί από τον WADA για συγκεκριμένο άθλημα. Οι απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι δύνανται να εντάσσονται στον κατάλογο απαγορευμένων κατά γενική κατηγορία (π.χ. αναβολικοί παράγοντες) ή με ειδική αναφορά σε συγκεκριμένη ουσία ή μέθοδο.

4.2.2. Ουσίες ειδικής αναφοράς ή μέθοδοι ειδικής αναφοράς

Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 10, όλες οι απαγορευμένες ουσίες αποτελούν ουσίες ειδικής αναφοράς, εκτός αυτών που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμένων. Καμία απαγορευμένη μέθοδος δεν αποτελεί μέθοδο ειδικής αναφοράς, εκτός εάν προσδιορίζεται συγκεκριμένα ως μέθοδος ειδικής αναφοράς στον κατάλογο απαγορευμένων.

4.2.3. Ουσίες κατάχρησης

Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 10, οι ουσίες κατάχρησης περιλαμβάνουν εκείνες τις απαγορευμένες ουσίες που προσδιορίζονται συγκεκριμένα ως ουσίες κατάχρησης στον κατάλογο απαγορευμένων, λόγω της διαδεδομένης κατάχρησής τους στον κοινωνικό ιστό εκτός του αθλητικού πλαισίου.

4.3. Καθορισμός του καταλόγου απαγορευμένων από τον WADA

Η απόφαση του WADA ως προς τις απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους προς ένταξη στον κατάλογο απαγορευμένων, η ταξινόμηση των ουσιών σε κατηγορίες στον κατάλογο απαγορευμένων, η κατάταξη μίας ουσίας ως απαγορευμένης ανά πάσα στιγμή ή μόνο εντός αγώνα, η κατάταξη μιας ουσίας ή μεθόδου ως ουσίας ειδικής αναφοράς, μεθόδου ειδικής αναφοράς ή ουσίας κατάχρησης είναι οριστική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, βάσει του επιχειρήματος ότι η ουσία ή μέθοδος δεν ήταν παράγοντας συγκάλυψης ή δεν είχε τη δυνατότητα ενίσχυσης της απόδοσης ή δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή δεν παραβιάζει το αθλητικό πνεύμα.

4.4. Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.)

4.4.1. Η παρουσία μίας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή δεικτών της, η χρήση ή απόπειρα χρήσης, η κατοχή ή η χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν θεωρείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εάν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κατ’ εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ.

4.4.2. Διαδικασία Αίτησης Ε.Χ.Θ.Σ.

4.4.2.1. Αθλητής ο οποίος δεν είναι αθλητής διεθνούς επιπέδου υποβάλλει, το συντομότερο από τότε που θα προκύψει η ανάγκη, αίτηση στον Eθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για Ε.Χ.Θ.Σ., εκτός εάν εφαρμόζονται τα άρθρα 4.1. ή 4.3. του Διεθνούς Προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Διεθνούς Προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ., όπως αναρτάται στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

4.4.2.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ οφείλει να διορίζει μία επιτροπή για να εξετάζει τις αιτήσεις για τη χορήγηση ή την αναγνώριση κάποιας από τις εξαιρέσεις προς θεραπεία. Η επιτροπή για την κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς θα πρέπει αμέσως να αξιολογεί και να αποφασίζει για κάθε αίτηση, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις Διεθνούς Προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ.

4.4.2.3. Η επιτροπή αξιολογεί άμεσα και αποφασίζει αναφορικά με την αίτηση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ., εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την παραλαβή μιας πλήρους αίτησης. Όταν η αίτηση υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο πριν από μια διοργάνωση, η επιτροπή οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκδώσει την απόφασή της πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

4.4.2.4. Κάθε απόφαση της επιτροπής περί Ε.Χ.Θ.Σ. είναι η οριστική απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και δύναται να προσβληθεί με έφεση. Η απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως στον αθλητή, στον WADA, στην αρμόδια αθλητική ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ.. Η απόφαση αναρτάται άμεσα στο σύστημα ADAMS.

4.4.3. Αναδρομικές αιτήσεις Ε.Χ.Θ.Σ. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ επιλέξει να ελέγξει αθλητή που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου, μπορεί να επιτρέψει σε αυτόν τον αθλητή να υποβάλει αίτηση για αναδρομική εξαίρεση λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου για θεραπευτικούς σκοπούς.

4.4.4. Αναγνώριση Ε.Χ.Θ.Σ. Μία Ε.Χ.Θ.Σ., που χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ είναι έγκυρη σε οποιοδήποτε εθνικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε χώρα και δεν χρήζει επίσημης αναγνώρισης από οποιονδήποτε άλλο Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Η Ε.Χ.Θ.Σ. δεν καθίσταται αυτοδικαίως έγκυρη, εάν ο αθλητής γίνει αθλητής διεθνούς επιπέδου ή αγωνίζεται σε μία διεθνή διοργάνωση, εκτός εάν αναγνωριστεί από την οικεία διεθνή ομοσπονδία ή οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ως ακολούθως:

4.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί μία Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων με αίτημα την αναγνώριση της εξαίρεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του διεθνούς προτύπου περί Ε.Χ.Θ.Σ., εκτός εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. αναγνωρίζεται αυτόματα από τη διεθνή ομοσπονδία ή τον οργανισμό μεγάλων διοργανώσεων. Εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που τίθενται από το διεθνές πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., τότε η διεθνής ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Εάν η διεθνής ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων θεωρήσουν ότι η Ε.Χ.Θ.Σ., που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά και ως αποτέλεσμα απορρίψουν την αναγνώρισή της, θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερώσουν άμεσα τον εν λόγω αθλητή διεθνούς επιπέδου, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, εκθέτοντας τους λόγους απόρριψης. Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής διεθνούς επιπέδου και ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορούν, μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερωθούν

για την απόρριψη της εξαίρεσης, να θέσουν το ζήτημα στον WADΑ για επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6.

Εάν το ζήτημα παραπεμφθεί στον WADA προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.6, η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου, καθώς και για έλεγχο εκτός αγώνα, για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του WADA. Εάν το ζήτημα δεν παραπεμφθεί στον WADA προς επανεξέταση εντός της προθεσμίας των είκοσι μίας (21) ημερών, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ καθορίζει εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορήγησε, παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής παύει να είναι αθλητής διεθνούς επιπέδου και δεν συμμετέχει σε αγώνα διεθνούς επιπέδου. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, η Ε.Χ.Θ.Σ. παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα∙ η απόφαση δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου.

4.4.4.2. Ο αθλητής, στον οποίο δεν έχει ήδη χορηγηθεί μία Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, πρέπει να υποβάλει αίτηση απευθείας στη διεθνή ομοσπονδία για Ε.Χ.Θ.Σ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., αμέσως μόλις προκύψει η ανάγκη. Εάν η διεθνής ομοσπονδία απορρίψει την αίτηση του αθλητή, του γνωστοποιεί τους λόγους άμεσα. Εάν η διεθνής ομοσπονδία κάνει δεκτή την αίτηση του αθλητή, οφείλει να ενημερώσει τον αθλητή και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ θεωρήσει ότι η Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία χορηγήθηκε από τη διεθνή ομοσπονδία, δεν ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν τεθεί στο Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., έχει στη διάθεση του είκοσι μία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερώθηκε από τη διεθνή ομοσπονδία, προκειμένου να παραπέμψει το ζήτημα στον WADA προς επανεξέταση. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ παραπέμψει το ζήτημα στον WADA προς επανεξέταση και για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση, η Ε.Χ.Θ.Σ. που έχει χορηγηθεί από τη διεθνή ομοσπονδία παραμένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα διεθνούς επίπεδου και για έλεγχο εκτός αγώνα, ωστόσο, δεν είναι έγκυρη για αγώνα εθνικού επίπεδου. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν παραπέμψει το ζήτημα στον WADA προς επανεξέταση, η Ε.Χ.Θ.Σ. που έχει χορηγηθεί από τη διεθνή ομοσπονδία καθίσταται έγκυρη και για αγώνα εθνικού επιπέδου, όταν εκπνεύσει η προθεσμία των είκοσι μίας (21) ημερών.

4.4.5. Λήξη, ανάκληση, ανατροπή μίας (1) Ε.Χ.Θ.Σ.

4.4.5.1. Μία (1) Ε.Χ.Θ.Σ. που χορηγείται σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ:

α) λήγει αυτόματα μόλις πάψει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω γνωστοποίηση ή άλλη διαδικασία, β) δύναται να ανακληθεί εάν ο αθλητής δεν συμμορφώνεται εγκαίρως με τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή με τους επιβληθέντες όρους από την επιτροπή κατά τη χορήγηση της Ε.Χ.Θ.Σ.,

γ) δύναται να ανακληθεί από την Επιτροπή, εάν μεταγενέστερα προκύψει ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση της Ε.Χ.Θ.Σ. δεν συντρέχουν ή δ) δύναται να ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης από τον WADA ή κατόπιν έφεσης.

4.4.5.2. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αθλητής δεν υπόκειται σε συνέπειες με βάση τη χρήση, την κατοχή ή τη χορήγηση της εν λόγω απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, σύμφωνα με την Ε.Χ.Θ.Σ. πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος, ανάκλησης ή ανατροπής της Ε.Χ.Θ.Σ.. Η επανεξέταση, δυνάμει του άρθρου 5.1.1.1 του Διεθνούς Προτύπου για τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων Αντικανονικού Αναλυτικού Ευρήματος, που αναφέρεται σύντομα μετά την ημερομηνία λήξης, ανάκλησης ή ανατροπής της Ε.Χ.Θ.Σ. συνεκτιμά κατά πόσον ένα τέτοιο εύρημα συνάδει με χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου πριν από την ημερομηνία αυτή, και σε αυτή την περίπτωση, δεν βεβαιώνεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

4.4.6. Επανεξέταση και έφεση κατά των αποφάσεων για τις Ε.Χ.Θ.Σ.

4.4.6.1. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ απορρίψει μια αίτηση για τη χορήγηση εξαίρεσης για θεραπευτικούς σκοπούς, ο αθλητής δύναται να απευθυνθεί αποκλειστικά στο αρμόδιο για τις εφέσεις δευτεροβάθμιο όργανο που περιγράφεται στο άρθρο 13.2.2.

4.4.6.2. Ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας, με την οποία δεν αναγνωρίζεται μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και έχει παραπεμφθεί στον WADA από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Επιπλέον, ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς ομοσπονδίας με την οποία χορηγήθηκε μία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία παραπέμπεται στον WADA από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο WADA δύναται να επανεξετάζει οποιαδήποτε άλλη απόφαση σχετικά με μία Ε.Χ.Θ.Σ. οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος των εμπλεκομένων είτε με δική του πρωτοβουλία. Εάν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. που επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ο WADA δεν παρεμβαίνει περαιτέρω. Αν η απόφαση για την Ε.Χ.Θ.Σ. δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, ο WADA εκδίδει δική του απόφαση.

4.4.6.3. Η απόφαση για τις Ε.Χ.Θ.Σ., που εκδίδεται είτε από διεθνή ομοσπονδία, είτε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, ο οποίος κατόπιν συμφωνίας εξετάζει αίτηση εξαίρεσης για λογαριασμό μιας διεθνούς ομοσπονδίας, και η οποία αίτηση δεν έχει εξεταστεί από το WADA ή έχει εξεταστεί, αλλά δεν έχει ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης, δύναται να προσβληθεί από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με το άρθρο 13.

4.4.6.4. Κάθε απόφαση του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για Ε.Χ.Θ.Σ., προσβάλλεται από τον αθλητή, από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και από την αρμόδια διεθνή ομοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με το άρθρο 13.

4.4.6.5. Η μη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, επί νομίμως υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση/αναγνώριση μίας Ε.Χ.Θ.Σ., ή επί επανεξέτασης απόφασης περί Ε.Χ.Θ.Σ., θεωρείται απόρριψη της αίτησης.


Άρθρο 5

Έλεγχος και έρευνες

5.1. Σκοπός ελέγχων και ερευνών

Έλεγχοι και έρευνες μπορούν να διεξάγονται για κάθε σκοπό καταπολέμησης του ντόπινγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών, καθώς και τις διατάξεις των ειδικών πρωτοκόλλων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ που συμπληρώνουν το Διεθνές Πρότυπο.

5.1.1. Οι έλεγχοι διενεργούνται για την απόκτηση αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το εάν αθλητής έχει διαπράξει παράβαση του άρθρου 2.1. (παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα αθλητή) ή του άρθρου 2.2. (χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή).

5.2. Αρμοδιότητα ελέγχων 5.2.1. Τηρουμένων των περιορισμών που καθορίζονται στο άρθρο 5.3., αναφορικά με έλεγχο σε διοργανώσεις, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει την αρμοδιότητα ελέγχου, εντός αγώνα και εκτός αγώνα, επί όλων των αθλητών οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 1.

5.2.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να απαιτήσει από οποιονδήποτε αθλητή, επί του οποίου έχει δικαιοδοσία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αθλητή, ο οποίος εκτίει περίοδο αποκλεισμού, να παρέχει δείγμα οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

5.2.3. Ο WADA έχει δικαιοδοσία ελέγχου εντός αγώνα και εκτός αγώνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.7.10.

του Κώδικα.

5.2.4. Εάν διεθνής ομοσπονδία ή οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων συμβάλλεται με τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή αναθέτει σε αυτόν οποιοδήποτε μέρος του ελέγχου, είτε απευθείας είτε μέσω εθνικής ομοσπονδίας, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να συλλέξει πρόσθετα δείγματα ή να δώσει εντολή στο εργαστήριο να εκτελέσει πρόσθετους τύπους αναλύσεων, με έξοδα του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Εάν συλλεχθούν πρόσθετα δείγματα ή διεξαχθούν πρόσθετοι τύποι αναλύσεων, ενημερώνεται η Διεθνής Ομοσπονδία ή ο οργανισμός μεγάλων διοργανώσεων.

5.3. Έλεγχοι εντός της αθλητικής διοργάνωσης

5.3.1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, μόνο ένας οργανισμός έχει τη δικαιοδοσία να διεξάγει έλεγχο σε εγκαταστάσεις διοργάνωσης κατά την περίοδο διοργάνωσης. Σε διεθνείς διοργανώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα, ο αρμόδιος για τη διοργάνωση διεθνής οργανισμός έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει έλεγχο. Σε εθνικές διοργανώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει έλεγχο. Κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου φορέα μίας διοργάνωσης, οποιοσδήποτε έλεγχος που διεξάγεται κατά τη διάρκεια της περιόδου διοργάνωσης εκτός των εγκαταστάσεων διοργάνωσης, συντονίζεται με τον αρμόδιο φορέα της διοργάνωσης.

5.3.2. Εάν ο οργανισμός αντιντόπινγκ, ο οποίος διαφορετικά θα είχε δικαιοδοσία ελέγχου αλλά δεν είναι αρμόδιος για την εκκίνηση και τη διεξαγωγή των ελέγχων σε διοργάνωση, επιθυμεί να διεξάγει ελέγχους σε αθλητές εντός των εγκαταστάσεων διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου διοργάνωσης, τότε διαβουλεύεται αρχικά με τον αρμόδιο φορέα της διοργάνωσης, προκειμένου να λάβει άδεια διεξαγωγής και να συντονιστούν οι σχετικοί έλεγχοι. Εάν ο οργανισμός αντιντόπινγκ δεν είναι ικανοποιημένος με την απόκριση του αρμόδιου φορέα της διοργάνωσης, τότε δύναται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, να ζητήσει άδεια από τον WADA για τη διεξαγωγή ελέγχου και τον προσδιορισμό του τρόπου συντονισμού αυτού του ελέγχου. Ο WADA δεν χορηγεί σχετική έγκριση, πριν συμβουλευτεί και ενημερώσει τον αρμόδιο φορέα της διοργάνωσης. Η απόφαση του WADA είναι οριστική και δεν υπόκειται σε έφεση. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην εξουσιοδότηση για τη διενέργεια ελέγχου, οι έλεγχοι αυτοί θεωρούνται έλεγχοι εκτός αγώνα. Η διαχείριση αποτελεσμάτων για οποιονδήποτε τέτοιο έλεγχο, αποτελεί ευθύνη του οργανισμού αντιντόπινγκ, που εκκινεί τον έλεγχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανονισμούς του αρμόδιου φορέα της διοργάνωσης.

5.4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους ελέγχους 5.4.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ σχεδιάζει και προγραμματίζει την κατανομή των ελέγχων και υλοποιεί ελέγχους, όπως απαιτείται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών.

5.4.2. Όπου είναι εφικτό, ο έλεγχος συντονίζεται μέσω του συστήματος ADAMS, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της διενέργειας συνδυασμένων ελέγχων και να αποφευχθούν περιττοί επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι.

5.5. Πληροφορίες εντοπισμού αθλητών

5.5.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ συντάσσει κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού, όπως προβλέπεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, και υπόκεινται στις συνέπειες για παραβάσεις του άρθρου 2.4., όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.3.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ και οι διεθνείς ομοσπονδίες συντονίζουν τον προσδιορισμό αυτών και συλλέγουν τις πληροφορίες εντοπισμού τους.

5.5.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ διαθέτει μέσω του ADAMS κατάλογο, που προσδιορίζει τους ως άνω αναφερομένους αθλητές που περιλαμβάνονται ονομαστικά στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναθεωρεί και επικαιροποιεί τακτικά, όποτε κρίνεται απαραίτητο, τα κριτήρια για την ένταξη αθλητών στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών και επανεξετάζει περιοδικά, και σε κάθε περίπτωση όχι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου από τρείς (3) μήνες από την αμέσως προηγούμενη αναθεώρηση, τον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κάθε αθλητής που περιλαμβάνεται σε αυτόν, συνεχίζει να πληροί τα σχετικά κριτήρια. Οι αθλητές ειδοποιούνται πριν ενταχθούν στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, καθώς και όταν αφαιρεθούν από αυτόν. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών.

5.5.3. Αν αθλητής περιληφθεί από την οικεία διεθνή ομοσπονδία σε διεθνή κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών, και από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ στον Εθνικό Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, οι δύο αυτοί φορείς συμφωνούν ποιος από αυτούς θα αποδέχεται την υποβολή πληροφοριών εντοπισμού του ελεγχόμενου αθλητή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αθλητής υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες εντοπισμού του μόνον σε έναν από τους ως άνω φορείς.

5.5.4. Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, αθλητής που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, πράττει ως ακολούθως: (α) παρέχει στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ τις πληροφορίες εντοπισμού του σε τριμηνιαία βάση, (β) επικαιροποιεί αυτές τις πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε να παραμένουν ακριβείς και πλήρεις ανά πάσα στιγμή και (γ) παραμένει διαθέσιμος για έλεγχο, σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπισμού του.

5.5.5. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.4., η μη συμμόρφωση αθλητή με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών θεωρείται μη υποβολή ή αποτυχία ελέγχου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, όπου ορίζεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β’.

5.5.6. Αθλητής που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές με την παροχή πληροφοριών εντοπισμού προβλέψεις που ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, έως ότου υποβάλλει γραπτή γνωστοποίηση προς τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ότι έχει αποσυρθεί ή ενημερωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια ένταξης στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών του.

5.5.7. Οι πληροφορίες εντοπισμού που παρέχονται από αθλητή ενόσω βρίσκεται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, είναι προσβάσιμες μέσω του ADAMS στον WADA και σε οργανισμούς αντιντόπινγκ, με αρμοδιότητα να ελέγχουν αυτόν τον αθλητή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.2.. Οι πληροφορίες εντοπισμού διατηρούνται πάντα απολύτως εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς σχεδιασμού, συντονισμού ή διεξαγωγής ελέγχου ντόπινγκ, παροχής πληροφοριών σχετικών με το βιολογικό διαβατήριο αθλητή ή με άλλα αναλυτικά αποτελέσματα, ή για να υποστηρίξουν μια έρευνα σχετικά με πιθανή παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ή να υποστηρίξουν διαδικασίες που επικαλούνται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Οι πληροφορίες αυτές, όταν πάψουν να σχετίζονται με τους παραπάνω σκοπούς, καταστρέφονται, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων.

5.5.8. Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ τηρεί τους εξής καταλόγους:

(α) Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών.

(β) Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου ΙΙ. Αθλητής που περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο, υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις ως προς τις πληροφορίες εντοπισμού του, σε σχέση με αθλητή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών.

(γ) Κατάλογο Ελεγχόμενων Ομάδων, ο οποίος περιλαμβάνει αθλητές ομαδικών αθλημάτων, οι οποίοι υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις ως προς τις πληροφορίες εντοπισμού τους, σε σχέση με τους αθλητές του καταλόγου ελεγχόμενων αθλητών. 5.5.9. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ενημερώνει τους αθλητές, τόσο προτού περιληφθούν στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών επιπέδου II, όσο και όταν αφαιρεθούν από αυτόν. Αυτή η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις απαιτήσεις πληροφοριών εντοπισμού και τις συνέπειες που ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 5.5.10. και 5.5.11. Επίσης, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ενημερώνει τις ομάδες, τόσο προτού οι αθλητές τους περιληφθούν στον κατάλογο ελεγχόμενων ομάδων, όσο και όταν αφαιρεθούν από αυτόν. Και αυτή η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις απαιτήσεις πληροφοριών εντοπισμού και τις συνέπειες που ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 5.5.10. και 5.5.11.

5.5.10. Αθλητές που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών επιπέδου II, παρέχουν στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ τις ακόλουθες πληροφορίες εντοπισμού, ώστε να εντοπίζονται και να υποβάλονται σε έλεγχο:

(α) Διεύθυνση διανυκτέρευσης

(β) Πρόγραμμα αγώνα/διοργάνωσης

(γ) Τακτικές προπονητικές δραστηριότητες

Αυτές οι πληροφορίες εντοπισμού υποβάλλονται στο ADAMS για τον καλύτερο συντονισμό του ελέγχου με άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ. Αθλητές που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Ομάδων, παρέχουν στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, μέσω των ομάδων τους, τις ακόλουθες πληροφορίες εντοπισμού, ώστε να εντοπίζονται και να υποβάλλονται σε έλεγχο:

(α) Πρόγραμμα αγώνα/διοργάνωσης

(β) Τακτικές προπονητικές δραστηριότητες

Αυτές οι πληροφορίες εντοπισμού υποβάλλονται στο ADAMS για τον καλύτερο συντονισμό του ελέγχου με άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ.

5.5.11. Η μη παροχή πληροφοριών εντοπισμού από αθλητή πριν ή κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή η μη υποβολή ακριβών πληροφοριών εντοπισμού από αθλητή, συνεπάγεται την εγγραφή του στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

5.5.12. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών, να συλλέγει πληροφορίες εντοπισμού αθλητών, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών ή στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών επιπέδου II. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να αποφασίσει ότι η μη παροχή από αθλητή των απαιτούμενων πληροφοριών εντοπισμού του, πριν ή κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί από τον παραπάνω Οργανισμό, ή η μη παροχή ακριβών πληροφοριών εντοπισμού, συνεπάγεται την εγγραφή του αθλητή στο Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών.

5.6. Επιστροφή αποσυρθέντων αθλητών στην αγωνιστική δράση

5.6.1. Αν αθλητής διεθνούς ή εθνικού επιπέδου, ο οποίος είχε ενταχθεί στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών, αποσυρθεί και στη συνέχεια επιστρέψει στην ενεργό αθλητική δράση, δεν συμμετέχει σε διεθνείς ή εθνικές διοργανώσεις, αν δεν προβεί σε γραπτή γνωστοποίηση προς την οικεία διεθνή ομοσπονδία και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ περί της επιστροφής του στην ενεργό αθλητική δράση και της ταυτόχρονης διαθεσιμότητάς του προς έλεγχο και αν δεν παρέλθουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την τελευταία χρονικά ως άνω γραπτή γνωστοποίηση προς τη Διεθνή Ομοσπονδία και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ.

Στην τελευταία περίπτωση ο WADA, κατόπιν διαβούλευσης με τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία του αθλητή, δύναται να του χορηγήσει άδεια συμμετοχής σε διεθνή ή εθνική διοργάνωση, κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω υποχρέωσης για εκ των προτέρων γραπτή γνωστοποίηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν, με βάση τις ειδικότερες συνθήκες και περιστάσεις, κρίνεται ότι η αυστηρή εφαρμογή τού παραπάνω κανόνα θα ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση ανεπιεικής για τον αθλητή. Η απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί με έφεση δυνάμει του άρθρου 13. Οποιαδήποτε αποτελέσματα αγώνων επιτεύχθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 5.6.1., ακυρώνονται, εκτός εάν ο αθλητής αποδείξει ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι συμμετείχε σε διεθνή ή εθνική διοργάνωση.

5.6.2. Αθλητής που αποσύρεται από τον αγωνιστικό αθλητισμό, ενόσω εκτίει ποινή αποκλεισμού, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον οργανισμό αντιντόπινγκ που του επέβαλε την ποινή του αποκλεισμού. Αν ο αθλητής αυτός επιστρέψει στην ενεργό αθλητική δράση, δεν δύναται να μετέχει σε διεθνείς ή εθνικές διοργανώσεις, αν δεν προβεί σε γραπτή γνωστοποίηση προς την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ περί της επιστροφής του στην ενεργό αθλητική δράση και της ταυτόχρονης διαθεσιμότητάς του προς έλεγχο και αν δεν παρέλθουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την τελευταία χρονικά ως άνω γραπτή γνωστοποίηση προς τη Διεθνή Ομοσπονδία και τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, εκτός εάν ο υπολειπόμενος χρόνος της εκτελούμενης ποινής αποκλεισμού είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες, οπότε θα πρέπει να παρέλθει η μεγαλύτερη αυτή χρονική περίοδος.

5.7. Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παρατηρητών

Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ και οι οργανωτικές επιτροπές εθνικών διοργανώσεων διευκολύνουν το Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παρατηρητών σε τέτοιες διοργανώσεις.


Άρθρο 6

Ανάλυση δειγμάτων

Τα δείγματα αναλύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

6.1. Χρήση διαπιστευμένων, εγκεκριμένων και άλλων εργαστηρίων

6.1.1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.1., τα δείγματα αναλύονται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα από τον WADA εργαστήρια ή σε άλλα εργαστήρια που έχουν εγκριθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον WADA. Η επιλογή του εργαστηρίου, που φέρει τη διαπίστευση του WADA και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δειγμάτων, γίνεται αποκλειστικά από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.

6.1.2. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2., δεδομένα που σχετίζονται με παραβάσεις των κανονισμών Αντιντόπινγκ, δύναται να αποδεικνύονται με οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, αξιόπιστους εργαστηριακούς ή άλλους ελέγχους, που διεξάγονται εκτός των διαπιστευμένων ή εγκεκριμένων από τον WADA Εργαστηρίων.

6.2. Σκοπός ανάλυσης δειγμάτων και δεδομένων Δείγματα και σχετικά αναλυτικά δεδομένα ή πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ αναλύονται με σκοπό τον εντοπισμό απαγορευμένων ουσιών και απαγορευμένων μεθόδων, που αναφέρονται στον κατάλογο απαγορευμένων, καθώς και για τον εντοπισμό άλλων ουσιών που δύναται να ορίσει ο WADA, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης που περιγράφεται στο άρθρο 4.5. του Κώδικα, ή για την παροχή βοήθειας προς τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ για τη σκιαγράφηση σχετικών παραμέτρων στα ούρα, το αίμα ή άλλο υλικό του αθλητή, συμπεριλαμβανομένων του DNA ή της γονιδιακής σκιαγράφησης, ή για οποιονδήποτε άλλο θεμιτό σκοπό αντιντόπινγκ.

6.3. Έρευνα σε δείγματα και δεδομένα

Δείγματα, συναφή αναλυτικά δεδομένα και πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ δύναται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς αντιντόπινγκ με την έγγραφη συναίνεση του αθλητή. Δείγματα και συναφή αναλυτικά δεδομένα ή πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ, που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, υποβάλλονται αρχικά σε επεξεργασία με τρόπο, ώστε τα δείγματα και τα συναφή αναλυτικά δεδομένα ή οι πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ να μην μπορούν να συσχετισθούν με συγκεκριμένο αθλητή. Κάθε έρευνα, η οποία ενέχει δείγματα και συναφή αναλυτικά δεδομένα ή πληροφορίες ελέγχου ντόπινγκ, διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 19 του Κώδικα.

6.4. Πρότυπα ανάλυσης δειγμάτων και αναφοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 6.4. του Κώδικα, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των δειγμάτων από τα εργαστήρια, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων και το άρθρο 4.7. του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών. Τα εργαστήρια, με δική τους πρωτοβουλία και δαπάνη, μπορούν να αναλύουν δείγματα για απαγορευμένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους, που δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο επιλογής αναλύσεων δειγμάτων ή, όπως ζητείται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Τα αποτελέσματα από οποιαδήποτε σχετική ανάλυση αναφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ και έχουν την ίδια ισχύ και συνέπειες με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα ανάλυσης.

6.5. Περαιτέρω ανάλυση δείγματος προ ή κατά τη διάρκεια διαχείρισης αποτελεσμάτων

Το εργαστήριο μπορεί να διενεργήσει επαναληπτική ή επιπρόσθετη ανάλυση ενός δείγματος οποιαδήποτε στιγμή πριν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ενημερώσει τον αθλητή ότι το δείγμα του αποτελεί βάση κατηγορίας για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 2.1. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ, μετά από τη σχετική γνωστοποίηση, επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρόσθετη ανάλυση του εν λόγω δείγματος, μπορεί να το πράξει με τη συγκατάθεση του αθλητή ή με την έγκριση μιας επιτροπής ακροάσεων.

6.6. Περαιτέρω ανάλυση δείγματος μετά από αναφορά του ως αρνητικού ή άλλως μη οδηγούντος σε κατηγορία για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ

Εφόσον ένα εργαστήριο έχει αναφέρει ένα δείγμα ως αρνητικό, ή άλλως δεν έχει στοιχειοθετηθεί κατηγορία για παράβαση κανόνων αντιντόπινγκ, το δείγμα μπορεί να αποθηκευτεί και να υποβληθεί σε περαιτέρω αναλύσεις για τους σκοπούς του άρθρου 6.2. οποιαδήποτε στιγμή αποκλειστικά είτε από τον οργανισμό αντιντόπινγκ που εκκίνησε και κατηύθυνε τη συλλογή δείγματος είτε από τον WADA. Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός αντιντόπινγκ, με δικαιοδοσία να ελέγξει τον αθλητή, επιθυμεί να πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάλυση σε ένα αποθηκευμένο δείγμα, δύναται να το κάνει, με την άδεια του οργανισμού αντιντόπινγκ που εκκίνησε και κατηύθυνε τη συλλογή δείγματος ή του WADA και είναι υπεύθυνος για την περαιτέρω διαχείριση αποτελεσμάτων. Τυχόν αποθήκευση δειγμάτων ή περαιτέρω ανάλυση που εκκίνησε από τον WADA ή άλλον οργανισμό αντιντόπινγκ, βαρύνει οικονομικά τον WADA ή τον εν λόγω οργανισμό. Η περαιτέρω ανάλυση των δειγμάτων διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Εργαστηρίων.

6.7. Διαχωρισμός δείγματος Α ή Β

Όταν ο WADA, ένας οργανισμός αντιντόπινγκ με αρμοδιότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων, ή ένα διαπιστευμένο από τον WADA εργαστήριο, το οποίο ενεργεί κατόπιν έγκρισης του WADA ή του οργανισμού αντιντόπινγκ με αρμοδιότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων, επιθυμεί να προβεί σε διαχωρισμό ενός δείγματος (Α’ ή Β), με σκοπό τη χρήση του πρώτου μέρους του διαχωρισμένου δείγματος για ανάλυση δείγματος Α και του δεύτερου μέρους Β για επιβεβαίωση, τότε ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων.

6.8. Δικαιοδοσία του WADA περί κατοχής δειγμάτων και δεδομένων

Ο WADA δύναται ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, να αποκτήσει φυσική κατοχή οποιουδήποτε δείγματος και σχετικών αναλυτικών δεδομένων ή πληροφοριών, που βρίσκονται στην κατοχή εργαστηρίου ή οργανισμού αντιντόπινγκ. Κατόπιν αιτήματος του WADA, το εργαστήριο ή ο οργανισμός αντιντόπινγκ που έχει στην κατοχή του το δείγμα ή τα δεδομένα οφείλει να παράσχει άμεση πρόσβαση και να επιτρέψει στον WADA να αποκτήσει φυσική κατοχή του δείγματος ή των δεδομένων. Εάν ο WADA αποκτήσει δείγμα ή δεδομένα χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στο εργαστήριο ή τον οργανισμό αντιντόπινγκ, οφείλει να προβεί στη σχετική γνωστοποίηση προς το εργαστήριο και κάθε οργανισμό αντιντόπινγκ, των οποίων τα δείγματα ή τα δεδομένα αποκτήθηκαν από τον WADA εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την απόκτηση. Μετά την ανάλυση κατασχεθέντος δείγματος ή δεδομένων, ο WADA μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ, με δικαιοδοσία να ελέγξει τον αθλητή να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης αποτελεσμάτων για το δείγμα ή τα δεδομένα, εάν προκύψει πιθανή παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.


Άρθρο 7

Διαχείριση αποτελεσμάτων: ευθύνη, αρχική έρευνα, γνωστοποίηση και προσωρινές αναστολές (προσωρινοί αποκλεισμοί)

Η διαχείριση των αποτελεσμάτων βάσει των κανονισμών αντιντόπινγκ καθιερώνει μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για την επίλυση θεμάτων παράβασης κανόνων αντιντόπινγκ με δίκαιο, ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο.

7.1. Ευθύνη για τη διενέργεια διαχείρισης των αποτελεσμάτων

7.1.1. Με εξαίρεση τις ρυθμίσεις των άρθρων 6.6., 6.8. και 7.1. του Κώδικα, η διαχείριση των αποτελεσμάτων είναι ευθύνη του οργανισμού αντιντόπινγκ που εκκινεί και διευθύνει τη δειγματοληψία και διέπεται από τους διαδικαστικούς κανόνες του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δειγματοληψία, η διαχείριση αποτελεσμάτων είναι ευθύνη του οργανισμού αντιντόπινγκ που πρώτος αποστέλλει γνωστοποίηση στον αθλητή ή σε άλλο πρόσωπο για φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και στη συνέχεια ερευνά επιμελώς αυτήν την παράβαση.

7.1.2. Αν με βάση τους κανoνισμούς του, ένας Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν έχει δικαιοδοσία επί αθλητή ή άλλου προσώπου που δεν είναι υπήκοος, κάτοικος, κάτοχος άδειας ή μέλος αθλητικού οργανισμού της χώρας του συγκεκριμένου Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, ή αν Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αρνείται να ασκήσει τέτοια δικαιοδοσία, η διαχείριση των αποτελεσμάτων διενεργείται από την οικεία διεθνή ομοσπονδία ή από τρίτο μέρος με δικαιοδοσία επί του αθλητή ή του άλλου προσώπου, σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας.

7.1.3. Η διαχείριση αποτελεσμάτων σχετικά με πιθανή αποτυχία παροχής πληροφοριών εντοπισμού (αποτυχία υποβολής ή άκαρπος έλεγχος) διεξάγεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, είτε από τη διεθνή ομοσπονδία είτε από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, ανάλογα με το προς ποιον ο αθλητής υποβάλλει τις πληροφορίες εντοπισμού του. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ διαπιστώσει αποτυχία υποβολής ή άκαρπο έλεγχο, υποβάλλει αυτές τις πληροφορίες στον WADA, μέσω ADAMS, και ακολούθως αυτές καθίστανται διαθέσιμες σε άλλους σχετιζόμενους οργανισμούς αντιντόπινγκ.

7.1.4. Άλλες περιπτώσεις για τις οποίες ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων αναφορικά με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ αθλητών και άλλων προσώπων, οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία του, καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα.

7.1.5. Ο WADA δύναται να αναθέσει στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ να διεξαγάγει τη διαχείριση αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αρνηθεί να διεξαγάγει τη διαχείριση αποτελεσμάτων εντός της οριζόμενης από τον WADA εύλογης προθεσμίας, η άρνηση αυτή θεωρείται πράξη μη συμμόρφωσης και ο WADA δύναται, αντί του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, να αναθέσει τη διαχείριση αποτελεσμάτων σε άλλον πρόθυμο να την αναλάβει οργανισμό αντιντόπινγκ, ο οποίος έχει δικαιοδοσία επί του αθλητή ή του άλλου προσώπου, και εάν δεν υπάρχει τέτοιος οργανισμός αντιντόπινγκ, σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό αντιντόπινγκ που είναι πρόθυμος να την αναλάβει. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ που έχει αρνηθεί την ανάληψη, αποζημιώνει τον οργανισμό αντιντόπινγκ, που έχει οριστεί από τον WADA, για τα έξοδα και τις αμοιβές δικηγόρου της διαχείρισης αποτελεσμάτων, ενώ η μη αποκατάσταση των παραπάνω εξόδων και αμοιβών θεωρείται πράξη μη συμμόρφωσης εκ μέρους του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

7.2. Έρευνα και γνωστοποίηση αναφορικά με φερόμενες παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ

Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ερευνά και αποστέλλει γνωστοποίηση σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων.

7.3. Διαπίστωση προηγούμενων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ

Προτού ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο λάβει γνωστοποίηση για φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται ανωτέρω, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ ανατρέχει στο ADAMS και επικοινωνεί με τον WADA και άλλους αρμόδιους οργανισμούς αντιντόπινγκ, προκειμένου να επιβεβαιώσει εάν υφίσταται προηγούμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

7.4. Αρχές εφαρμόσιμες σε προσωρινές αναστολές (προσωρινούς αποκλεισμούς)

7.4.1. Υποχρεωτική προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) μετά από αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή αντικανονικό εύρημα διαβατηρίου

Εάν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ λάβει αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ή αντικανονικό εύρημα διαβατηρίου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έρευνας για απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, η οποία δεν είναι ουσία ειδικής αναφοράς ή μέθοδος ειδικής αναφοράς, επιβάλλει προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) στον αθλητή άμεσα ή μετά την έρευνα και τη γνωστοποίηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 7.2. Η επιβολή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) μπορεί να ανακληθεί εάν: (i) ο αθλητής αποδείξει στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ότι η παράβαση ενδέχεται να αφορά σε μολυσμένο προϊόν ή (ii) η παράβαση αφορά σε ουσία κατάχρησης και ο αθλητής αποδείξει ότι έχει δικαίωμα σε μειωμένη περίοδο αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 10.2.4.1. Τα μέλη της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, τα οποία διεξάγουν την προδικαστική ακροαματική διαδικασία, διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8.1.2.2. Στη συνέχεια αυτά τα μέλη αποκλείονται από την ακροαματική διαδικασία. Η απόφαση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ περί μη ανάκλησης της επιβολής προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) λόγω του ισχυρισμού του αθλητή σχετικά με μολυσμένο προϊόν δεν υπόκειται σε έφεση.

7.4.2. Προαιρετική προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) βάσει αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος για ουσίες ειδικής αναφοράς και μεθόδους ειδικής αναφοράς, μολυσμένα προϊόντα ή άλλες παραβάσεις κανόνα αντιντόπινγκ. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ δύναται να επιβάλει προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) για παραβάσεις κανόνα αντιντόπινγκ που δεν καλύπτονται από το άρθρο 7.4.1., προ της ανάλυσης του δείγματος Β του αθλητή ή της τελικής ακροαματικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 8. Μία προαιρετική προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) δύναται να αρθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ οποιαδήποτε στιγμή προ της απόφασης της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 8, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων.

7.4.3. Δυνατότητα ακρόασης ή έφεσης

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 7.4.1. και 7.4.2., δεν δύναται να επιβληθεί προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός), εκτός εάν δοθεί στον αθλητή ή άλλο πρόσωπο: (α) η δυνατότητα μιας προσωρινής ακροαματικής διαδικασίας, είτε πριν είτε σε εύλογο χρόνο μετά την επιβολή της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) ή (β) η δυνατότητα εσπευσμένης ακροαματικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8. Η επιβολή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού) ή η απόφαση να μην επιβληθεί προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός), δύναται να προσβληθεί κατ’ έφεση με εσπευσμένη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.

7.4.4. Οικειοθελής αποδοχή προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού)

Οι αθλητές με δική τους πρωτοβουλία δύνανται να αποδεχθούν οικειοθελώς μία προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), εάν το πράξουν το αργότερο πριν από:

(i) τη συμπλήρωση δέκα (10) ημερών από την αναφορά του Β δείγματος ή την αποποίηση εξέτασης του Β δείγματος ή δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε άλλης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή

(ii) την ημερομηνία κατά την οποία ο αθλητής αγωνίζεται για πρώτη φορά μετά από αυτήν την αναφορά ή γνωστοποίηση.

Άλλα πρόσωπα με δική τους πρωτοβουλία δύναται να αποδεχθούν οικειοθελώς μία προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό), εάν το πράξουν εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.

Μετά από αυτήν την οικειοθελή αποδοχή, η προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) θα ισχύει πλήρως και θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σαν να είχε επιβληθεί σύμφωνα με τα άρθρα 7.4.1. ή 7.4.2., υπό την προϋπόθεση όμως ότι οποιαδήποτε στιγμή μετά την οικειοθελή αποδοχή της προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισμού), ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δύναται να αποσύρει την αποδοχή αυτή, όμως, σε αυτήν τη περίπτωση, δεν θα του αναγνωριστεί το χρονικό διάστημα που παρέμεινε σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό).

7.4.5. Εάν επιβληθεί μία προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός) με βάση ένα αντικανονικό αναλυτικό εύρημα στο Α δείγμα και η ακόλουθη ανάλυση του Β δείγματος, κατόπιν αιτήματος του αθλητή ή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, δεν επιβεβαιώσει την ανάλυση του Α δείγματος, τότε ο αθλητής δεν υπόκειται σε περαιτέρω προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισμό) λόγω παράβασης του άρθρου 2.1. Σε περιστάσεις κατά τις οποίες ο αθλητής ή η ομάδα του αθλητή έχει αποβληθεί από μία διοργάνωση βάσει παράβασης του άρθρου 2.1. και η ανάλυση του Β δείγματος που ακολουθεί δεν επιβεβαιώνει το εύρημα του Α δείγματος, τότε, εφόσον είναι ακόμα δυνατόν για τον αθλητή ή την ομάδα να επανέλθει στη διοργάνωση χωρίς να επηρεάζεται αυτή με άλλο τρόπο, ο αθλητής ή η ομάδα δύναται να συνεχίσει να συμμετέχει στον αγώνα.

7.5. Αποφάσεις διαχείρισης αποτελεσμάτων

Αποφάσεις ή κρίσεις διαχείρισης αποτελεσμάτων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ δεν αφορούν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή άθλημα και προσδιορίζουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα ζητήματα:

(i) εάν διαπράχθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή πρέπει να επιβληθεί προσωρινή αναστολή (προσωρινός αποκλεισμός), τα πραγματικά περιστατικά και τα συγκεκριμένα άρθρα των οποίων υφίσταται παράβαση και (ii) όλες τις συνέπειες που απορρέουν από τις παραβάσεις του κανόνα αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κυρώσεων βάσει των άρθρων 9 και 10.10., οποιασδήποτε στέρησης μεταλλίων ή βραβείων, οποιασδήποτε περιόδου αποκλεισμού και της ημερομηνίας έναρξής της και οποιωνδήποτε οικονομικών συνεπειών.

7.6. Γνωστοποίηση αποφάσεων διαχείρισης αποτελεσμάτων

Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ γνωστοποιεί στους αθλητές ή τα άλλα πρόσωπα, τους υπογράφοντες και τον WADA, τις αποφάσεις διαχείρισης αποτελεσμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 και στο Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων.

7.7. Αποχώρηση από την αθλητική δραστηριότητα

Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα ενώ η διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ είναι σε εξέλιξη, ο τελευταίος διατηρεί την αρμοδιότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαχείρισης αποτελεσμάτων. Εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο αποχωρήσει πριν εκκινήσει η διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, εφόσον ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ θα είχε αρμοδιότητα διαχείρισης αποτελεσμάτων επί του αθλητή ή του άλλου προσώπου κατά τον χρόνο που διαπράχθηκε η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα να διεξαγάγει τη διαχείριση αποτελεσμάτων.


Άρθρο 8

Διαχείριση αποτελεσμάτων - Δικαίωμα σε μια δίκαιη ακροαματική διαδικασία και ανακοίνωση απόφασης

Σε οποιοδήποτε πρόσωπο φέρεται ότι έχει παραβιάσει κανόνα αντιντόπινγκ, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ παρέχει μία δίκαιη ακροαματική διαδικασία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από μια δίκαιη, αμερόληπτη και λειτουργικά ανεξάρτητη επιτροπή ακροάσεων σε συμμόρφωση με τον Κώδικα και το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων.

8.1. Δίκαιες ακροαματικές διαδικασίες

8.1.1. Δίκαιη, αμερόληπτη και λειτουργικά ανεξάρτητη επιτροπή ακροάσεων.

8.1.1.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ συγκροτεί μία επιτροπή ακροάσεων (πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή) που έχει δικαιοδοσία ακρόασης και καθορισμού για το εάν ένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο, που υπόκειται στον παρόντα, έχει παραβιάσει κανόνα αντιντόπινγκ και, κατά περίπτωση, για την επιβολή σχετικών ποινών.

8.1.1.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μεριμνά ώστε η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή να είναι απαλλαγμένη από σύγκρουση συμφερόντων και η σύνθεσή της, η θητεία της, η επαγγελματική εμπειρία των μελών της, η επιχειρησιακή ανεξαρτησία της και η επαρκής χρηματοδότησή της να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων.

8.1.1.3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, του προσωπικού, των επιτροπών, σύμβουλος και στέλεχος του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ ή των οργάνων του, όπως επίσης οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στη διερεύνηση και την προσωρινή απόφαση επί ζητήματος, δεν μπορεί να διοριστεί ως μέλος και/ή υπάλληλος της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, στον βαθμό που αυτός ο υπάλληλος

εμπλέκεται στη διαδικασία συζήτησης και/ή στη σύνταξη οποιασδήποτε απόφασης του oργανισμού. Συγκεκριμένα, κανένα μέλος δεν δύναται να έχει προηγουμένως εξετάσει οποιαδήποτε αίτηση Ε.Χ.Θ.Σ., απόφαση διαχείρισης αποτελεσμάτων, ή έφεση στην ίδια συγκεκριμένη περίπτωση.

8.1.1.4. Η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποτελείται από έναν ανεξάρτητο πρόεδρο και οκτώ (8) ανεξάρτητα μέλη.

8.1.1.5. Κάθε μέλος διορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η απαιτούμενη εμπειρία του σε θέματα αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένης της νομικής, αθλητικής, ιατρικής ή/και επιστημονικής εμπειρίας του. Κάθε μέλος διορίζεται για θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

8.1.1.6. Η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή διεξάγει την ακροαματική διαδικασία και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς παρέμβαση από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

8.1.2. Ακροαματική διαδικασία.

8.1.2.1. Όταν ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποστέλλει γνωστοποίηση σε αθλητή ή άλλο πρόσωπο σχετικά με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και δεν υπάρξει παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 8.3.1. ή 8.3.2., τότε η υπόθεση παραπέμπεται στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για ακροαματική διαδικασία και εκδίκαση, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στα άρθρα 8 και 9 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων.

8.1.2.2. Ο πρόεδρος διορίζει τρία (3) μέλη, μεταξύ των οποίων δύναται να περιλαμβάνεται και ο ίδιος, για την ακρόαση της υπόθεσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης, ένα (1) μέλος της επιτροπής είναι δικηγόρος, με τουλάχιστον τρία (3) έτη σχετικής νομικής εμπειρίας και ένα (1) μέλος της επιτροπής ειδικευμένος ιατρός με τουλάχιστον τρία (3) έτη σχετικής ιατρικής εμπειρίας.

8.1.2.3. Κατά τον διορισμό του από τον πρόεδρο ως μέλους της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, κάθε μέλος υπογράφει δήλωση περί ανυπαρξίας γεγονότων ή γνωστών περιστατικών σε αυτό που ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία του έναντι οποιουδήποτε από τους διαδίκους, εκτός από εκείνα τα περιστατικά που αναφέρονται στη δήλωση.

8.1.2.4. Οι ακροαματικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε σχέση με διοργανώσεις και αφορούν σε αθλητές και άλλα πρόσωπα που υπόκεινται στον παρόντα, μπορούν να διεξαχθούν με εσπευσμένη διαδικασία, στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται από την πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

8.1.2.5. Ο WADA, η Διεθνής Ομοσπονδία και η εθνική ομοσπονδία του αθλητή ή άλλου προσώπου δύνανται να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία ως παρατηρητές. Σε κάθε περίπτωση, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ τους ενημερώνει πλήρως περί του καθεστώτος των εκκρεμών υποθέσεων και των αποτελεσμάτων όλων των ακροαματικών διαδικασιών.

8.2. Γνωστοποίηση αποφάσεων

8.2.1. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, ή αμέσως μετά, η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ εκδίδει γραπτή απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, η οποία περιλαμβάνει πλήρη αιτιολογία, την περίοδο αποκλεισμού που επιβλήθηκε, την ακύρωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10.10. και, κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους δεν επιβλήθηκαν οι μέγιστες δυνατές ποινές.

8.2.2. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ γνωστοποιεί την απόφαση αυτή στον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο και σε άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ με δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3. και την αναφέρει αμέσως στο σύστημα ADAMS. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.

8.3. Παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία

8.3.1. Αθλητής ή άλλο πρόσωπο για το οποίο έχει βεβαιωθεί μια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, μπορεί να αποποιηθεί ρητώς την ακροαματική διαδικασία και να συμφωνήσει με τις συνέπειες που προτείνει ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ.

8.3.2. Ωστόσο, εάν αθλητής ή άλλο πρόσωπο, για το οποίο έχει βεβαιωθεί μια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δεν αντικρούσει τη βεβαίωση αυτή εντός είκοσι (20) ημερών ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται ειδικώς στη γνωστοποίηση που αποστέλλει ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ βεβαιώνοντας την παράβαση, τότε θεωρείται ότι έχει αποποιηθεί την ακροαματική διαδικασία ότι έχει παραδεχθεί την παράβαση και ότι έχει αποδεχθεί τις προτεινόμενες συνέπειες.

8.3.3. Σε περιπτώσεις, όπου εφαρμόζεται το άρθρο 8.3.1. ή το άρθρο 8.3.2., δεν απαιτείται ακροαματική διαδικασία ενώπιον της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ εκδίδει άμεσα μία γραπτή απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, η οποία περιλαμβάνει πλήρη αιτιολογία, την περίοδο αποκλεισμού που επιβλήθηκε, την ακύρωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10.10. και, κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους δεν επιβλήθηκαν οι μέγιστες δυνατές συνέπειες.

8.3.4. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ γνωστοποιεί την απόφαση αυτή στον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο και σε άλλους οργανισμούς αντιντόπινγκ με δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.3., και την αναφέρει άμεσα στο σύστημα ADAMS. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 14.3.2.

8.4. Μόνη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του CAS

Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, που έχουν βεβαιωθεί εις βάρος αθλητών διεθνούς επιπέδου, αθλητών εθνικού επιπέδου ή άλλων προσώπων, δύνανται, με τη συγκατάθεση του αθλητή ή του άλλου προσώπου, του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, σε περίπτωση που ο τελευταίος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7, και του WADA, να εξεταστούν, σε μία και μόνη ακροαματική διαδικασία απευθείας ενώπιον του CAS.


Comments


bottom of page