• Γεώργιος Λιανός

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ (1/2)Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2021)


Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ


ΜΕΡΟΣ Α’

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Άρθρο 1

Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

Α. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Αγώνας: Αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι ή μεμονωμένος αθλητικός διαγωνισμός, για παράδειγμα ένα παιχνίδι καλαθοσφαίρισης ή ο τελικός του δρόμου των εκατό (100) μέτρων των Ολυμπιακών Αγώνων στον στίβο. Για κούρσες με επιμέρους στάδια και άλλες αθλητικές αναμετρήσεις, στις οποίες απονέμονται έπαθλα σε ημερήσια ή σε άλλη ενδιάμεση βάση, η διάκριση μεταξύ αγώνα και διοργάνωσης προκύπτει από τους κανόνες της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας.

β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή ομοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσει κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, ο οποίος δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου αθλητής, και με αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει

στον ορισμό του «αθλητή». Όσον αφορά σε αθλητές που δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου, ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ μπορεί να επιλέξει: να διεξάγει περιορισμένους ελέγχους ή να μην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγματα για λιγότερες ουσίες από αυτές που περιέχονται στον πλήρη κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, να απαιτεί περιορισμένες ή να μην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μην απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.). Ωστόσο, εάν αθλητής ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και ο οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο κάτω του διεθνούς ή του εθνικού επιπέδου παραβιάσει κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1., 2.3. ή 2.5., τότε ισχύουν οι συνέπειες που καθορίζονται στον Κώδικα. Για τους σκοπούς των άρθρων 2.8. και 2.9., καθώς και για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται σε άθλημα υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε υπογράφοντος μέρους, κράτους, ή άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι αθλητής.

γ) Αθλητής διεθνούς επιπέδου: Αθλητής που αγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τον Έλεγχο και τις Έρευνες.

δ) Αθλούμενος (αθλητής αναψυχής): Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται σε άθλημα ή συμμετέχει σε δραστηριότητες ευεξίας για λόγους αναψυχής, χωρίς να είναι μέλος ή κάτοχος δελτίου οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού σχετιζόμενου με εθνική ομοσπονδία, περιλαμβανομένων ενώσεων, συλλόγων, ομάδων ή συνδέσμων. Ο όρος δεν καταλαμβάνει πρόσωπο το οποίο, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη προ της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, είχε υπάρξει αθλητής διεθνούς επιπέδου (όπως ορίζεται από διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών) ή αθλητής εθνικού επιπέδου (όπως ορίζεται από τον ελληνικό ή άλλο εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών), είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα σε διεθνή διοργάνωση σε ανοικτή κατηγορία ή είχε ενταχθεί σε κατάλογο ελεγχομένων αθλητών ή άλλη δεξαμενή υποβολής πληροφοριών εντοπισμού, τηρούμενη από οποιαδήποτε διεθνή ομοσπονδία, τον ελληνικό ή άλλο εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ.

ε) Ακύρωση: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες Παραβάσεων Κανονισμού Αντιντόπινγκ».

στ) Ανήλικος: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

ζ) Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από διαπιστευμένο ή άλλο εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Agency, WADA) εργαστήριο, η οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων, ανιχνεύει σε δείγμα την παρουσία Απαγορευμένης Ουσίας ή των Μεταβολιτών ή Δεικτών αυτής ή αποδεικνύει τη Χρήση Απαγορευμένης Μεθόδου.

η) Αντικανονικό Εύρημα Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Αντικανονικό Εύρημα Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα.

θ) Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2.1. και 2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ υπαιτιότητα ή συνειδητή χρήση εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

ι) Απαγορευμένη μέθοδος: Οποιαδήποτε μέθοδος που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων.

ια) Απαγορευμένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών, που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων.

ιβ) Αποκλεισμός: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ».

ιγ) Απόπειρα: Η σκόπιμη συμπεριφορά, η οποία αποτελεί επιχείρηση πράξης που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης για τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βασιζόμενη αποκλειστικά σε απόπειρα διάπραξης παράβασης, αν το πρόσωπο υπαναχωρήσει από την απόπειρα πριν αυτή αποκαλυφθεί από τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε στην απόπειρα.

ιδ) Ατομικό άθλημα: Άθλημα το οποίο δεν είναι ομαδικό άθλημα.

ιε) Άτυπο Εύρημα Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Άτυπο Εύρημα Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα.

ιστ) Άτυπο Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από διαπιστευμένο ή άλλο εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήριο, η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, όπως προβλέπεται από το Διεθνές

Πρότυπο Εργαστηρίων ή τα σχετικά τεχνικά έγγραφα, πριν από τη διαπίστωση του Αντικανονικού Αναλυτικού

Ευρήματος.

ιζ) Βιολογικό Διαβατήριο Αθλητή: Το πρόγραμμα και οι μέθοδοι συλλογής και ταξινόμησης δεδομένων, όπως περιγράφονται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών και στο Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων.

ιη) Δείγμα: Οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέγεται για τους σκοπούς του ελέγχου ντόπινγκ.

ιθ) Δείκτης: Ένωση, σύνολο ενώσεων ή βιολογική μεταβλητή ή μεταβλητές που καταδεικνύουν χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

κ) Δημοσιοποίηση: Βλέπε τον ορισμό στην περ. (οστ) «Συνέπειες παραβάσεων κανονισμού αντιντόπινγκ».

κα) Διακίνηση: Η πώληση, η παροχή, η μεταφορά, η αποστολή, η παράδοση και η διανομή προς οποιονδήποτε τρίτο ή η κατοχή για οποιονδήποτε από αυτούς τους σκοπούς απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, είτε με φυσικό τρόπο είτε με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, από αθλητή, προσωπικό υποστήριξης αθλητή ή άλλο πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Ο ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, οι οποίες σχετίζονται με απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο χρησιμοποιούμενη για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες και ενέργειες που σχετίζονται με απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες δεν απαγορεύονται σε ελέγχους εκτός αγώνα, εκτός εάν, από το σύνολο των περιστάσεων, συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης.

κβ) Διαχείριση αποτελεσμάτων: Η διαδικασία που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα μεταξύ της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. άτυπα ευρήματα, βιολογικό διαβατήριο αθλητή, αποτυχία εντοπισμού) η διαδικασία προ της γνωστοποίησης, η οποία καθορίζεται ρητώς στο άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, από την άσκηση δίωξης έως την επίλυση του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ακροαματικής διαδικασίας, σε πρώτο βαθμό ή δεύτερο βαθμό, εάν ασκηθεί έφεση.

κγ) Διεθνές Πρότυπο: Πρότυπο που υιοθετείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) προς υποστήριξη του Κώδικα. Η συμμόρφωση με ένα Διεθνές Πρότυπο, σε αντίθεση με άλλο εναλλακτικό πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία, πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να συνάγεται ότι έχουν διενεργηθεί ορθά οι διαδικασίες

που προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο. Τα Διεθνή Πρότυπα περιλαμβάνουν τα τεχνικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο.

κδ) Διεθνής αθλητική διοργάνωση: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας όπου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία διεθνής ομοσπονδία, ένας οργανισμός μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπεύθυνους της αθλητικής διοργάνωσης.

κε) Διοργάνωση: Σειρά μεμονωμένων αγώνων που διεξάγονται ενιαία υπό έναν εποπτεύοντα φορέα (π.χ. οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα μιας διεθνούς ομοσπονδίας ή οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες).

κστ) Δραστηριότητες αντιντόπινγκ: Η εκπαίδευση και η ενημέρωση για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, ο σχεδιασμός κατανομής ελέγχων, η τήρηση καταλόγου ελεγχομένων αθλητών, η διαχείριση Βιολογικών Διαβατηρίων Αθλητή, η διενέργεια ελέγχων, η οργάνωση ανάλυσης δειγμάτων, η συλλογή πληροφοριών και η διεξαγωγή ερευνών, η επεξεργασία αιτήσεων κατ’ εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.), η διαχείριση αποτελεσμάτων, η παρακολούθηση και η εφαρμογή συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε επιβληθείσες συνέπειες και όλες οι άλλες σχετιζόμενες με το αντιντόπινγκ δραστηριότητες που υλοποιούνται από ή για λογαριασμό ενός οργανισμού αντιντόπινγκ, όπως ορίζονται στον Κώδικα ή/και στα Διεθνή Πρότυπα.

κζ) Εγκαταστάσεις διοργάνωσης: Οι εγκαταστάσεις που ορίζονται από τον εποπτεύοντα φορέα για τη διεξαγωγή μίας αθλητικής διοργάνωσης.

κη) Εθνική αθλητική διοργάνωση: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας που διεξάγεται με τη συμμετοχή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου αθλητών και δεν αποτελεί διεθνή διοργάνωση.

κθ) Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Ο οργανισμός που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο όρος Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιλαμβάνει και την Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία σε εκείνες τις χώρες όπου η Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία αναλαμβάνει τα τυπικά καθήκοντα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον τομέα καταπολέμησης του ντόπινγκ. Στην Ελλάδα, η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.).

λ) Εθνική Ομοσπονδία: Μια εθνική ή περιφερειακή οντότητα στην Ελλάδα, η οποία είναι μέλος ή αναγνωρισμένη από μία διεθνή ομοσπονδία ως η οντότητα που καλλιεργεί το άθλημα της διεθνούς ομοσπονδίας στην Ελλάδα.

λα) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή των ακροαματικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Εάν η αρμόδια δημόσια αρχή (ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές), δεν έχουν ορίσει τον φορέα, οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από φορέα που η τελευταία ορίζει. Στην Ελλάδα, έως ότου εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη για τη λειτουργική ετοιμότητα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ είναι το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και μετά από τη δημοσίευση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

λβ) Εθνικού επιπέδου αθλητές: Αθλητές που αγωνίζονται στον αθλητισμό σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, οι εθνικού επιπέδου αθλητές ορίζονται στο άρθρο 1.4.

λγ) Εκπαίδευση: Η μαθησιακή διαδικασία για την ενστάλαξη αξιών και την ανάπτυξη συμπεριφορών που καλλιεργούν και προστατεύουν το πνεύμα του αθλητισμού και για την πρόληψη του εκούσιου και ακούσιου ντόπινγκ.

λδ) Εκτός αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος δεν λογίζεται ως εντός αγώνα.

λε) Ελάχιστο επίπεδο αναφοράς: Η υπολογιζόμενη συγκέντρωση απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολίτη(ών) ή δείκτη(ών) αυτής σε ένα δείγμα κάτω από την οποία τα διαπιστευμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια δεν πρέπει να αναφέρουν Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα σε αυτό το δείγμα.

λστ) Έλεγχος ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και την επιβολή των συνεπειών, περιλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων σταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων, ερευνών, πληροφοριών εντοπισμού, εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, συλλογής και χειρισμού δειγμάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσμάτων, ακροάσεων, εφέσεων και ερευνών ή διαδικασιών σχετικών με παραβάσεις του άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισμού ή προσωρινής αναστολής).

λζ) Έλεγχος: Τα στάδια της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ, που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό κατανομής ελέγχων, τη συλλογή δειγμάτων, τον χειρισμό του δείγματος και τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

λη) Εντεταλμένο τρίτο μέρος: Πρόσωπο προς το οποίο ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ αναθέτει οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου ντόπινγκ ή των προγραμμάτων εκπαίδευσης αντιντόπινγκ, ενδεικτικά αναφερομένων τρίτων μερών ή άλλων οργανισμών αντιντόπινγκ που διεξάγουν συλλογή δειγμάτων ή άλλες υπηρεσίες ελέγχου ντόπινγκ ή εκπαιδευτικά προγράμματα αντιντόπινγκ για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή ανεξάρτητων συμβαλλομένων που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου ντόπινγκ για τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ (π.χ. μη έχοντες υπαλληλική σχέση υπεύθυνοι και συνοδοί ελέγχου ντόπινγκ). Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (Court ofArbitration for Sport, CAS).

λθ) Εντός αγώνα: Η περίοδος που εκκινεί στις 11:59 μ.μ. την ημέρα πριν τον αγώνα στον οποίο είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει ο αθλητής έως τη λήξη του εν λόγω αγώνα και τη διαδικασία συλλογής δείγματος που σχετίζεται με τον αγώνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) δύναται να εγκρίνει έναν εναλλακτικό ορισμό για συγκεκριμένο άθλημα, εάν η διεθνής ομοσπονδία παράσχει πλήρη αιτιολόγηση ότι είναι αναγκαίος ένας διαφορετικός ορισμός για το άθλημά της. Κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), ο εναλλακτικός ορισμός ακολουθείται από όλους τους οργανισμούς μεγάλων διοργανώσεων για το συγκεκριμένο άθλημα.

μ) Επιβαρυντικές περιστάσεις: Περιστάσεις ή ενέργειες αθλητή ή άλλου προσώπου οι οποίες δύνανται να αιτιολογήσουν την επιβολή περιόδου αποκλεισμού μεγαλύτερης της τυπικής κύρωσης. Τέτοιες περιστάσεις ή ενέργειες αποτελούν ενδεικτικά οι εξής: Αθλητής ή άλλο πρόσωπο χρησιμοποίησε ή κατείχε πολλαπλές απαγορευμένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους, χρησιμοποίησε ή κατείχε απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο σε πολλαπλές περιπτώσεις ή διέπραξε πολλαπλές άλλες παραβάσεις Κανόνων Αντιντόπινγκ∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο απολαμβάνει τα αποτελέσματα ενίσχυσης της αθλητικής του απόδοσης εξαιτίας της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της επιβληθείσας περιόδου αποκλεισμού∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο εμπλέκεται σε παραπλανητική ή παρακωλυτική συμπεριφορά, ώστε να αποφύγει την ανίχνευση ή εκδίκαση μίας παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ∙ αθλητής ή άλλο πρόσωπο εμπλέκεται σε παραποίηση κατά τη διάρκεια διαχείρισης αποτελεσμάτων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα παραδείγματα περιστάσεων και ενεργειών που περιγράφονται στο παρόν δεν είναι αποκλειστικά. Άλλες παρόμοιες περιστάσεις ή ενέργειες δύνανται επίσης να αιτιολογήσουν την επιβολή μεγαλύτερης περιόδου αποκλεισμού.

μα) Θεσμική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων είναι πλήρως ανεξάρτητες από τον οργανισμό αντιντόπινγκ με ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσμάτων και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υπόκεινται σε αυτόν.

μβ) Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.): Η κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς επιτρέπει σε έναν αθλητή με κάποια πάθηση να χρησιμοποιήσει μία απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, αλλά μόνο εάν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4.4 και στο Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης.

μγ) Κατάλογος Aπαγορευμένων: Ο κατάλογος που προσδιορίζει τις απαγορευμένες ουσίες και τις απαγορευμένες μεθόδους.

μδ) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές) αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων εντός και εκτός αγώνα ελέγχων, ως μέρος του προγράμματος κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων διεθνών ομοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και οι οποίοι ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5. και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5.

με) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών Επιπέδου II: H βαθμίδα στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών που περιλαμβάνει αθλητές από τους οποίους απαιτούνται πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα.

μστ) Kατάλογος Ελεγχόμενων Ομάδων: Ο κατάλογος αθλητών που αγωνίζονται για συλλόγους/ομάδες και υπόκεινται σε έλεγχο εντός και εκτός αγώνα ως μέρος του σχεδιασμού κατανομής ελέγχων του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και για τους οποίους οι σύλλογοι/ομάδες απαιτείται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, προκειμένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα.

μζ) Κατοχή: Η πραγματική, φυσική κατοχή ή η τεκμαιρόμενη κατοχή, η οποία μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν το πρόσωπο έχει αποκλειστικό έλεγχο ή προτίθεται να ασκήσει έλεγχο επί της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος. Εάν το πρόσωπο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο επί της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος, η τεκμαιρόμενη κατοχή στοιχειοθετείται μόνον εάν το πρόσωπο γνώριζε σχετικά με την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου και είχε την πρόθεση να ασκήσει έλεγχο επί αυτής. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ με βάση αποκλειστικά και μόνον την κατοχή εάν, προ της καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης ότι το πρόσωπο παραβίασε κανόνα αντιντόπινγκ, αυτό ενεργήσει κατά τρόπο που καταδεικνύει ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να έχει την κατοχή και έχει αποποιηθεί την κατοχή, με ρητή δήλωσή του, ενώπιον οργανισμού αντιντόπινγκ.

Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατύπωσης στον παρόντα ορισμό, η αγορά, περιλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου αποτελεί κατοχή από το πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά.

μη) Κώδικας: Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ.