top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις (2/2)Ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48/14.3.2019)


Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)

Άρθρο 46

Τροποποίηση του άρθρου 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)

1. Το άρθρο 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 1

Εποπτεία επί της Φιλίππου Ενώσεως

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ’’Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.)’’ που συστάθηκε με τον α.ν. 858/1937 (Α΄ 367) έχει έδρα στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Φ.Ε.Ε. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως ’’Jockey Club of Greece’’.».

Άρθρο 47

Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

Η Φ.Ε.Ε. είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή της ιπποδρομιακής και ιπποπαραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης και διεξαγωγής των ιπποδρομιών. Ειδικότερα, η Φ.Ε.Ε. με αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου:

(α) υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατάρτιση και την τροποποίηση του Κανονισμού Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) (Κανονισμός Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων),

(β) υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόμων σύμφωνα με τον Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων και για την ανάκληση αυτών σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας τους, εξαιρουμένου του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013,

(γ) καταρτίζει και τροποποιεί, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (Δ.Ο.Ι.Α.) και κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τον Κώδικα Ιπποδρομιών της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Ιπποδρομιών) και τις Γενικές Διατάξεις που εξειδικεύουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του,

(δ) καθορίζει τους κανόνες ισοζυγισμού, βαρών και επιβαρύνσεων ίππων, τα κριτήρια για την κατάταξη των ίππων σε κλάσεις βάσει του γενικού ισοζυγισμού, τις κατηγορίες των δρομώνων ίππων ανά ηλικία και κλάση, καθώς και τους όρους των αντίστοιχων κατηγοριών των ιπποδρομιών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013,

(ε) αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων με δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών,

(στ) καταρτίζει και τροποποιεί το Ελληνικό Βιβλίο Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής του Αγγλικού Καθαρόαιμου Ίππου (Ελληνικό StudBook), οι διατάξεις του οποίου, ύστερα από την έγκρισή τους από τη διεθνή επιτροπή S.B., αποκτούν ισοδύναμη ισχύ με αυτές του Κώδικα Ιπποδρομιών,

(ζ) χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες των προπονητών και αναβατών, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών,

(η) ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Ιπποδρομιών, των Γενικών Διατάξεων και των κανόνων της περίπτωσης δ΄ και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των ιπποδρομιών,

(θ) ορίζει τους Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και τους υπόλοιπους τεχνικούς επιτετραμμένους και καθορίζει την αμοιβή αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 8 και τον Κώδικα Ιπποδρομιών,

(ι) επιλύει σε τελευταίο βαθμό κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών και επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Ιπποδρομιών,

(ια) χορηγεί τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, ελέγχει τη λειτουργία αυτών, ιδίως ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και διατροφής των ίππων και τη διατήρηση της καθαροαιμίας αυτών και ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους αν διαπιστωθεί παράβαση των όρων χορήγησής της,

(ιβ) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την παύση αυτής,

(ιγ) με την επιφύλαξη των άρθρων 128Α έως και 128ΙΑ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) διεξάγει τη διαδικασία ιατρικού ελέγχου των δρομώνων ίππων και τη διαδικασία ελέγχου αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών κατά τις κείμενες διατάξεις.».

Άρθρο 48

Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968

1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Φ.Ε.Ε. συγκροτείται αποκλειστικά από τα τακτικά μέλη αυτής, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100). Τακτικά μέλη ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία ικανή να συμβάλει θετικά στην επίτευξη των σκοπών της. Το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε μπορεί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση, να προτείνει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, υποψήφια νέα τακτικά μέλη για διορισμό στη Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε.

2. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, μετά την παράγραφο 5, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: « 6. α. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεωτικά δύο φορές κάθε έτος (τακτική Γ.Σ.): (α) μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του προϋπολογισμού και, ανά διετία, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών μελών του Δ.Σ. και (β) μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του παρελθόντος έτους και την παροχή λογοδοσίας από το Δ.Σ. Η τακτική Γ.Σ. μπορεί να συζητά και αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

β. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που το Δ.Σ. το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γ.Σ.). Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών της Φ.Ε.Ε., έχει δε στην ημερήσια διάταξή της τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση αυτή.

γ. Η πρόσκληση της Γ.Σ. είναι έγγραφη, περιλαμβάνει τον τόπο, την ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και κοινοποιείται στα μέλη της Γ.Σ. τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.».

3. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, μετά την παράγραφο 6, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7.α. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών της. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική

αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθμός των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων είναι μεγαλύτερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της Γ.Σ.

β. Η Γ.Σ. αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του ημίσεος (1/2) πλέον ενός των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Οι αρχαιρεσίες και η λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα της παροχής ή ανάκλησης της εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., της έγκρισης της λογοδοσίας του Δ.Σ. και για κάθε ζήτημα προσωπικής φύσεως γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

γ. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπείται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιρεσιών, από άλλο μέλος, διοριζόμενο με έγγραφο πληρεξούσιο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.».

Άρθρο 49

Τροποποίηση του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Διοικητικό συμβούλιο

1. Η Φ.Ε.Ε διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

(α) τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ., τα οποία εκλέγονται, με τους αναπληρωτές τους, από τη Γενική Συνέλευση της Φ.Ε.Ε.,

(β) τέσσερα (4) μέλη τα οποία υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο,

(γ) ένα (1) μέλος το οποίο υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε,

(δ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,

(ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται σε συνεδρίαση και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία, τον μεν Πρόεδρο μεταξύ των αιρετών μελών της Φ.Ε.Ε., τους δε Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα μεταξύ των αιρετών μελών της Φ.Ε.Ε. και των μελών που υποδεικνύουν ο Παραχωρησιούχος και η Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 για το διορισμό νέων μελών, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.

4. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή παυτεί ή εκπέσει του αξιώματός του, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού διορίζεται νέο μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το νέο αυτό μέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Φ.Ε.Ε.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία οκτώ (8) τουλάχιστον μελών του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος Υπουργείου, και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

7. Κατ’ εξαίρεση, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων των περιπτώσεων γ΄, δ΄και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα μέλη.

9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8, η λειτουργία του Δ.Σ. ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που αφορούν την εκποίηση, εκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης και εν γένει διαχείριση των ακινήτων της, την κατάρτιση ή τροποποίηση του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων και κάθε άλλη απόφαση κανονιστικού περιεχόμενου, είναι εκτελεστές μετά από έλεγχο της νομιμότητάς τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος διενεργείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της σχετικής απόφασης, συνοδευόμενης από όλα τα έγγραφα που μνημονεύονται σε αυτήν ή επί των οποίων στηρίχτηκε η λήψη της. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.».

Άρθρο 50

Τροποποίηση του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Ελλανοδίκες-Επιτροπή Ιπποδρομιών-Γενικός Διευθυντής

1. Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., με απόφασή του που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6, διορίζει τρεις (3) Ελλανοδίκες και ισάριθμους αναπληρωτές, με ετήσια θητεία. Οι Ελλανοδίκες παρίστανται κατά τη διάρκεια των ιππποδρομιών, ελέγχουν την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων και αποφασίζουν επί όλων των ιπποδρομιακών θεμάτων που ανακύπτουν ή τα παραπέμπουν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.

2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών είναι το ανώτατο εποπτικό όργανο της Φ.Ε.Ε. και αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία ικανή να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του έργου της. Τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται, για θητεία ενός (1) έτους, με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6.

3. Οι επιμέρους εξουσίες και αρμοδιότητες των Ελλανοδικών και της Επιτροπής Ιπποδρομιών, καθώς και ο τρόπος άσκησης αυτών εξειδικεύονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών.

4. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελλανοδίκες ή μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών τα παρακάτω πρόσωπα, για όσο χρόνο διατηρούν τις ιδιότητες αυτές:

(α) μέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε.,

(β) μέτοχοι, μέλη του Δ.Σ., διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές και υπάλληλοι του Παραχωρησιούχου,

(γ) ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.,

(δ) ιπποπαραγωγοί,

(ε) όσοι έχουν ορισθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε, ως τεχνικοί επιτετραμμένοι, κάθε είδους καθηκόντων, όπως ενδεικτικά ιπποδρομιάρχης, αφέτης, ζυγιστής, κριτής άφιξης, επόπτης δειγματοληψιών, επόπτης προπονήσεων, παρατηρητές στροφών, υπεύθυνος διαγραφών και δηλώσεων αναβατών και κτηνίατροι,

(στ) εταίροι, μέτοχοι, μέλη της διοίκησης, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, ιπποδρομιακό στοίχημα κάθε μορφής,

(ζ) σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού των ανωτέρω προσώπων.

5. Οι Ελλανοδίκες και τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6.

6. Ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.: (α) τηρεί τη σφραγίδα της Φ.Ε.Ε., (β) διευθύνει τις υπηρεσίες και το προσωπικό της και μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιακών της μονάδων, (γ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., (δ) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αν κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο, (ε) ασκεί τα καθήκοντα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ.

7. Οι Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και το προσωπικό της Φ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή, απαγορεύεται: (α) να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοιχηματισμό και (β) να αναλαμβάνουν ή να αναμιγνύονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή έμμεσα, στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δρομώνων ίππων.».

Άρθρο 51

Τροποποίηση του άρθρου 9 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 9 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 9

Οικονομικός έλεγχος

1. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός της Φ.Ε.Ε. υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών.

2. Η οικονομική διαχείριση της Φ.Ε.Ε. πραγματοποιείται βάσει των αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

3. Η Φ.Ε.Ε. υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, στα διοικητικά μέτρα και στις κυρώσεις του ν. 3492/2006 (Α΄ 210).».

Άρθρο 52

Τροποποιήσεις του άρθρου 83

του ν. 4172/2013

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013, μετά τη φράση «με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος», προστίθεται η φράση «που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102).».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

« Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι παραπάνω κανόνες.».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως εξής:

«Η υποβολή δηλώσεων ίππευσης γίνεται στον Φορέα Ιπποδρομιών, ο οποίος κοινοποιεί τις σχετικές δηλώσεις στη Φ.Ε.Ε.».

Άρθρο 53

Τροποποίηση του άρθρου 85 του ν. 4172/2013

Το πρώτο εδάφιο τους παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, τροποποιείται ως εξής:

«Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, καταρτίζεται και τροποποιείται, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών, ο Κώδικας Ιπποδρομιών που ρυθμίζει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα. Ο Κώδικας Ιπποδρομιών καθορίζει τη διαδικασία και τους τεχνικούς κανόνες διεξαγωγής των ιπποδρομιών, τον αριθμό, τις θέσεις και τα καθήκοντα των τεχνικών επιτετραμμένων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων αυτών, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, τα επιμέρους καθήκοντα και τις εξουσίες των Ελλανοδικών και της Επιτροπής Ιπποδρομιών, τη διαδικασία χορήγησης της ιδιότητας του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων και την απόδοση διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας, τις προϋποθέσεις απόκτησης ή απώλειας της ιδιότητας προπονητή και αναβάτη δρομώνων ίππων, τις πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των εμπλεκομένων στη διεξαγωγή των ιπποδρομιών, τα αρμόδια όργανα και τη διαδικασία επιβολής και εκτέλεσης των πειθαρχικών κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων αντι-ντόπινγκ. Με όμοια απόφαση και διαδικασία καταρτίζονται και τροποποιούνται οι Γενικές Διατάξεις, με τις οποίες εξειδικεύονται θέματα εφαρμογής του Κώδικα Ιπποδρομιών.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54

Αποζημίωση των μελών επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής: «Στα μέλη των ως άνω επιτροπών μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).».

2. Κάθε ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στα μέλη των επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όπως ίσχυε, από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προέρχονταν από κεφάλαια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (Ο.Δ.I.Ε.) ή από άλλες πηγές ή ειδικούς λογαριασμούς, πριν από την κατάργηση των ειδικών λογαριασμών με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194), λογίζεται ότι έχει καταβληθεί νόμιμα και δεν αναζητείται ούτε καταλογίζεται.

Άρθρο 55

Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων

1. Το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικό προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών Oμοσπονδιών με ειδική αθλητική αναγνώριση, το οποίο έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας ομοσπονδίας. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες συνιστάμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η κατάταξη και, εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφερόμενης ομοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού αναστέλλεται η οικονομική επιχορήγηση της ενδιαφερόμενης αθλητικής ομοσπονδίας, μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της

διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικών ενώσεων ή και ομοσπονδιών με ειδική αθλητική αναγνώριση μεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλης ένωσης ή ομοσπονδίας (ένωση ή Ομοσπονδία υποδοχής), με απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και με την προγενέστερη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας στην οποία υπηρετούν. Οι υπάλληλοι αυτοί μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Επί ποινή ακυρότητας, στην απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας υποδοχής: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης με την ένωση ή ομοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το μισθολογικό του κλιμάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό της ένωσης ή ομοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως μισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών. Η ένωση ή ομοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. της για τη μεταφορά σε αυτήν υπαλλήλου άλλης ένωσης ή ομοσπονδίας, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, συνοδευόμενο από τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας από την οποία προέρχεται ο υπάλληλος.

3. Εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες με ειδική αθλητική αναγνώριση, οι οποίες αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τον ν. 2725/1999, τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση μεσογειακών, ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων μπορούν να προσλαμβάνουν το απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο προσωπικό, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να παραταθούν μία μόνο φορά, για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα από την ολοκλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, και να καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς τους απαιτείται προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας, με την οποία να πιστοποιείται και αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα καθήκοντα ή, αντίστοιχα, η ανάγκη παράτασης της διάρκειας υφιστάμενων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 56

Αποζημίωση μελών και παρατηρητών Δ.Ε.Α.Β. και μελών Ε.Ε.Α.

Οι αποζημιώσεις του Προέδρου, των μελών και των παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης ης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ίδιου νόμου, που οφείλονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), λόγω της λειτουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων κατά τα έτη 2016, 2017, 2018 και από την 1.1.2019 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και των οποίων η αποπληρωμή δεν κατέστη εφικτή, μπορούν να αποπληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ΑΛΕ εξόδων, κατά παρέκκλιση των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και των π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) και 80/2016 (Α΄ 145).

Άρθρο 57

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

Στο άρθρο 1 του ν. 4326/2015 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 οι λέξεις «ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.).».

2. Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2: (α) με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και διαβούλευση με την οικεία ομοσπονδία, μπορεί, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη προληπτικών μέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις και (β) με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιμο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.».

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4373/2016

Το άρθρο 38 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 38

Ευθύνη μελών Δ.Ε.Α.Β., ΕΣΚΑΝ και Πειθαρχικής Επιτροπής

Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της παραγράφου 9.1.1 του άρθρου 9 δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για τις αποφάσεις που εκδίδουν. Έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.».

Άρθρο 59

Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7)

1.α. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), καθώς και στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 η λέξη «Γραφείο» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Αυτοτελές Τμήμα».

β. Όπου γίνεται αναφορά σε γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) νοείται αυτοτελές τμήμα τύπου και δημοσίων σχέσεων.

γ. Η τοποθέτηση προϊσταμένου γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Α. λογίζεται ως τοποθέτηση προϊσταμένου αυτοτελούς τμήματος τύπου και δημοσίων σχέσεων και στον προϊστάμενο καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης της περίπτωσης αζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αναδρομικά από την ημερομηνία τοποθέτησής του στη θέση αυτή.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«H υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής-περιπέτειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σε θέματα της αρμοδιότητάς του.».

3. Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018, διαγράφονται οι λέξεις «και Εναλλακτικού Αθλητισμού.».

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 70, αντικαθίσταται ως εξής:

«(γ) Το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής είναι αρμόδιο για:

αα) τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού και τουριστικού αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σε θέματα της αρμοδιότητάς του,

ββ) την προώθηση και την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα,

γγ) την εποπτεία και την υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού, την έκδοση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση και εποπτεία των φορέων που διοργανώνουν αθλητικές δράσεις μέσα στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος, την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου των φορέων αυτών, τη διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρμόδια οικονομική διεύθυνση για δέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων,

δδ) τον προσδιορισμό, τον καθορισμό και τη διαμόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,

εε) τον προγραμματισμό και την εισήγηση στον αρμόδιο Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,

στστ) τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στις σχολές εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α. και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους,

ζζ) την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρμοδίους, μετά το τέλος της λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,

ηη) τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών,

θθ) την τήρηση ψηφιακού Μητρώου εκπαιδευτών, ανά δραστηριότητα,

ιι) τον συντονισμό, τη συνεργασία και την υποστήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών οργανώσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οποιουδήποτε βαθμού, δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών μορφών, για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων άσκησης, αθλητικής αναψυχής και επιμόρφωσης, σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τη χορήγηση της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ύστερα από σχετικό αίτημα, και την εποπτεία των διοργανώσεων αυτών και

ιαια) την πιστοποίηση και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων της υποπερίπτωσης γγ΄, τη διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρμόδια οικονομική διεύθυνση για δέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων.».

Άρθρο 60

Τροποποίηση του άρθρου 5

του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) «Οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής», τροποποιείται ως εξής:

«1. την Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

α) Οκτώ (8) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.

γ) Ένας (1) μη εν ενεργεία Παραολυμπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) σύμφωνα με το καταστατικό αυτού.

δ) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του αθλητισμού που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004, τροποποιείται ως εξής:

«5. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:

α) Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους των θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ, η Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) εκλέγουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 τους αντιπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους.

β) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α. και ο οριζόμενος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και μέχρι τέλους του ίδιου μήνα, η Ολομέλεια της Διοίκησης, μετά από πρόσκληση του εκ των μελών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για τη σύνθεση της Ολομέλειας που θα αναδειχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας, τον Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολομέλεια λειτουργεί ως έχει μέχρι την ανάδειξη της νέας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 61

Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο αθλητικών φορέων

1. Στις πενήντα (50) θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών, που έχουν συσταθεί με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296), όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91) και την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), προστίθενται άλλες δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιθεωρητή.

2. Οι αποσπώμενοι στις δύο θέσεις της παραγράφου 1 Ειδικοί Επιθεωρητές έχουν αποκλειστικό έργο να διενεργούν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 52 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του παρόντος νόμου. Τους εν λόγω Ειδικούς Επιθεωρητές συνδράμουν στο έργο τους επιθεωρητές - ελεγκτές των σωμάτων επιθεώρησης και υπάλληλοι των φορέων των υπηρεσιακών μονάδων επιθεώρησης των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, οι οποίοι μετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και ορίζονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4, οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α. του άρθρου 1 ασκούνται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.

2. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Ε.Α. έως τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018 της παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.

3.α. Μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Ε.Α. του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Η απόσπαση του προσωπικού του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Α. και ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού εξακολουθεί να βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

β. Με τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί στην Ε.Ε.Α. επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση στη Γ.Γ.Α. Για τη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του εν λόγω προσωπικού, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Ε.Ε.Α. θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στη Γ.Γ.Α.

4. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αθλητικές οργανώσεις, σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση, να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 του παρόντος. Η απόφαση περί τροποποίησης του καταστατικού των άνω αθλητικών οργανώσεων για τον μοναδικό αυτόν σκοπό μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η Γ.Σ. δεν προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη και η παραπάνω προθεσμία, αναστέλλεται κάθε οικονομική επιχορήγηση του ενδιαφερόμενου σωματείου ή της ενδιαφερόμενης ένωσης ή ομοσπονδίας, μέχρι την πλήρη συμμόρφωση στην παρούσα παράγραφο. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 25, 26, 27 και 28.

5. α. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Πρόεδρος του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση της Φ.Ε.Ε. με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των τεσσάρων (4) αιρετών μελών του νέου Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 49 του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου και μέσα σε δέκα (10)

ημέρες από την πάροδο αυτής, η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συγκαλείται, για τον ίδιο σκοπό, από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση του παρόντος Δ.Σ.

β. Το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. παύεται, πριν από τη λήξη της θητείας του, με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί συγκρότησης νέου Δ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 49.

6. Ο Κώδικας Ιπποδρομιών και οι Γενικές Διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται μέχρι την έκδοση νέου Κώδικα Ιπποδρομιών και νέων Γενικών Διατάξεων, που θα καταρτιστούν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με το άρθρο 53, οπότε και καταργούνται.

Άρθρο 63

Καταργούμενες διατάξεις

1. Με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 καταργούνται τα άρθρα 77, 77Α και 78 του ν. 2725/1999 και παύεται η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999. Στο εξής, οποιαδήποτε αναφορά σε Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή) νοείται ως αναφορά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του παρόντος.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: (α) η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, (β) το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ και η περίπτωση δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, (γ) η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, (δ) η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, (ε) η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, (στ) το άρθρο 3 του α.ν. 399/1968, (ζ) το άρθρο 12 του ν. 191/1975 (Α΄ 225), (η) το β.δ. 13.1.1938 (Α΄ 15) και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια

θέματα με τρόπο διαφορετικό.

Άρθρο 64

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016

1. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 33

Ευθύνη - Ειδικές ρυθμίσεις

1. α. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (A΄ 170).

β. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την παραγραφή των υποθέσεων που τους ανατίθενται ή τους έχουν ανατεθεί προς έλεγχο, πλην αυτών που προτεραιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013. Στην περίπτωση παραγραφής των προτεραιοποιημένων υποθέσεων ευθύνονται εφόσον έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον, κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

γ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

δ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, δεν υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη, καθώς και αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου, για την παραγραφή, εφόσον έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών τουλάχιστον:

αα) με την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατομικής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4174/2013 ή την περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή

ββ) με την επιβολή κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).

ε. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υπέχουν αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μόνο έναντι του Δημοσίου, για γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους, στο πλαίσιο της άσκησης ή επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους και μόνο εφόσον ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

στ. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, εφόσον παραβαίνουν εκ δόλου τα καθοριζόμενα από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις, καθήκοντα και υποχρεώσεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής, για υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ζ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) και της παρ. 2 του άρθρου 198 του ν. 2717/1999 (Α΄ 97).».

2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος αυτών εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.

3. Οι περιπτώσεις α΄ έως ε΄ και ζ΄έως η΄της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) καταργούνται.

4. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι, διαπράχθηκαν από υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του και σε σχέση με αυτά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 - 413 και 417 - 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».

5. Η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων της Αρχής στο Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη Ανεξάρτητη Αρχή ή άλλη δημόσια υπηρεσία κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού, καθώς και αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, μέλη του Κοινοβουλίου και τα Κόμματα, διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασμένο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής.

β) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) διενεργούνται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Οι αρμοδιότητες αξιολόγησης των υποψηφίων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016, ασκούνται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αρχής.

γ) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή με ειδικές διατάξεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Αρχής και του φορέα προέλευσης, όπου στον τελευταίο προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Με απόφαση του Διοικητή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνάς, η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., να συστηματοποιεί αυτές σε ομάδες και να αναπτύσσει και εφαρμόζει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτό, με τις αποφάσεις του ο Διοικητής δύναται να καθορίζει διαδικασία, μεθοδολογία, ειδικά κριτήρια και τη στάθμιση αυτών για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Αρχής και τη συστηματοποίησή τους σε ομάδες, ιδίως, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης, την ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τις συνθήκες εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά προκύπτουν από τα καταρτιζόμενα κάθε φορά με απο-

φάσεις του Διοικητή αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

β) Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

γ) Τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.».

Άρθρο 65

Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

Άρθρο 66

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), καταργείται.

Άρθρο 67

Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας

1. Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους, καταργούνται.

2.α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να ελέγχουν και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση.».

β. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 οι λέξεις «από το βιβλιάριο υγείας» διαγράφονται.

3. Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 95 του ν. 4172/2013, καταργούνται.

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

Άρθρο 68

1.α) Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014

(Α΄ 38), προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:

«ε. Διεύθυνση Προμηθειών. Η Διεύθυνση Προμηθειών είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και υπηρεσιών, την αποτελεσματική παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των παγίων και αναλωσίμων των Υπηρεσιών του Οργανισμού, τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και τη στέγαση των υπηρεσιών του, την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών στο σύνολο των κτιρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη διαρκή συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό τους.».

β) Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς τμήματος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό, γενικά.».

γ) Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Προέδρου. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Προέδρου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.».

2. Για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών υγείας που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συμβεβλημένους παρόχους του Οργανισμού, που πραγματοποιούνται ή πραγματοποιήθηκαν, κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα από 1.11.2018 και μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης των προβλεπόμενων αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού, εγκρίνονται, θεωρούνται νόμιμες, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται, εφόσον υποβάλλονται, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην ΕΜΠ5/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών (Β΄ 3054) ή, σύμφωνα με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (Β΄ 4898). Η εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών πραγματοποιείται, σύμφωνα με την Β2β/οικ.38642/2016 (Β΄ 1536) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, βεβαιώνεται η καθολική προσαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων του Οργανισμού ανά κατηγορία παροχής υπηρεσιών υγείας και καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό θέμα. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου παύει η ισχύς του πρώτου εδαφίου του παρόντος για κάθε κατηγορία παροχών υγείας, που περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη υπουργική απόφαση και οι εν λόγω κατηγορίες παροχών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται αποκλειστικώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών (Β΄ 4898).

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες για την αμοιβή του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Οργανισμό, την αμοιβή του επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της απογευματινής λειτουργίας, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα καλυφθούν από μέρος των εσόδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου 34 και του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).».

4. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) παρέχει προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα σε ανήλικο πληθυσμό, πλέον της οδοντιατρικής φροντίδας που προσφέρεται από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες μονάδες.

Δικαιούχοι της παροχής οδοντιατρικής φροντίδας της παρούσας, ορίζονται όσοι διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ηλικίας έξι (6) έως δώδεκα (12) ετών, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα. Η προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις: α) οδοντιατρικός έλεγχος και οδηγίες στοματικής υγιεινής, β) αποτρύγωση και φθορίωση, γ) με βάση τις ανάγκες, προληπτικές εμφράξεις (sealants), εξαγωγές νεογιλών και εμφράξεις σε δόντια με τερηδόνα. Οι ανωτέρω πράξεις διενεργούνται από οδοντιάτρους, εγγεγραμμένους σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Χώρας, μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες οδοντιατρικής σε οδοντιατρείο με νόμιμη άδεια λειτουργίας, που υπάγεται στον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 86.23 που αφορά σε δραστηριότητες

άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι

γενικοί όροι, η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε πράξη, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου της παροχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την αποτελεσματική λειτουργία και ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορεί να υπογραφεί ανάμεσα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία», συμφωνία πλαίσιο, στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των μερών, οι οικονομικοί όροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

αναλαμβάνει τη σύνταξη της ανωτέρω συμφωνίας πλαίσιο, καθώς επίσης τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας, έως και την καταβολή της αποζημίωσης στους εκτελούντες τις πράξεις της παρούσας παραγράφου.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια, τις ιδιωτικές κλινικές και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς και τους προμηθευτές παροχών σε είδος, που έχουν σύμβαση με τον Ο.Π.Α.Δ. ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή ή των αρμοδίων οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή έγγραφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, η διοικητική ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους των φορέων από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης, για τον συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα ή και οποιονδήποτε άλλον φορέα έχει συνάψει σύμβαση, ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τους φορείς αυτούς ή χρηματικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., του οικείου ασφαλιστικού φορέα, του Ο.Π.Α.Δ. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων, των ιδιωτικών κλινικών και των λοιπών παρόχων και προμηθευτών ειδών και υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις των κανονισμών περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων, στους όρους των συμβάσεων ή προκαλούν ζημία στους φορείς αυτούς.

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται στα φαρμακεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, και λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και

υπηρεσιών υγείας και κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το προσωπικό της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συμμετέχουν και υπάλληλοι των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο έλεγχος αφορά στην παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων ασφαλιστικών οργανισμών με τους παρόχους υγείας, στην πιστή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων των κανονισμών παροχής υγειονομικής

περίθαλψης και γενικά στην τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και αποκατάστασης.».

β) Το ενδέκατο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω χρηματικά ποσά εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή μέσω των λογαριασμών που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρμακεία, τα διαγνωστικά κέντρα, οι ιδιωτικές κλινικές και οι λοιποί συμβεβλημένοι πάροχοι και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας.».

γ) Στο τέλος της παραγράφου 3, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα ως άνω εφαρμόζονται και για τους ελέγχους σε λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, φέρουν τον τίτλο του Επιθεωρητή.».

7. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμόζεται και για τους λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας, που είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

8. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση για την κάλυψη δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων - Επιθεωρητών της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους στα δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται με το ελεγκτικό τους έργο, με χρονικό ορίζοντα δύο (2) μηνών. Στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη η πραγματοποίηση δαπανών μετακίνησης των υπαλλήλων - Επιθεωρητών, δεν αναγράφεται το όνομα του επιθεωρητή, ο τόπος και η ημερομηνία μετακίνησης.».

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου ένατου του ν. 3607/2007 (Α΄ 245), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι μετακλητός, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό, δύναται να προέρχεται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, να είναι εν ενεργεία ή συνταξιούχος και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για θητεία πέντε (5) ετών.».

Άρθρο 69

Χορηγία «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Eυρώπης».

Στο άρθρο 1 του ν. 3525/2007 (Α΄ 16) ο όρος «Αποδέκτης Χορηγίας», αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως ’’Αποδέκτης Χορηγίας’’ νοείται το Δημόσιο, οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά οριοθετείται, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν, κατά το καταστατικό τους, σκοπούς πολιτιστικούς, καθώς και οι ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που ιδρύονται για τη φιλοξενία του θεσμού ’’Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Eυρώπης’’.».

Άρθρο 70

Με απόφαση της πλειοψηφίας τουλάχιστον του εξήντα έξι τοις εκατό (66%) των συνιδιοκτητών των ακινήτων του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, μπορεί να υποβληθεί αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης των κηρυγμένων μνημείων του εν λόγω συγκροτήματος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Άρθρο 71

Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων

1. Στον ν. 3905/2010 (Α΄ 219), προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α

1. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) δύναται να χρηματοδοτεί ή να επιδοτεί την παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών έργων, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 και σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού χρηματοδοτικών προγραμμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η σχετική δαπάνη δύναται να καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με επιχορήγηση του Ε.Κ.Κ. για τον σκοπό αυτό.

2. Ο παραγωγός του ελληνικού κινηματογραφικού έργου για να ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.

β) Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή κινηματογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών του, που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή να μην προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

γ) Αν είναι νομικό πρόσωπο, ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) της συμμετοχής στο εταιρικό/Μετοχικό Κεφάλαιο να μην ανήκει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθμού ή/και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών.

δ) Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, vα είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και Κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης

για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και Κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή/και Κράτους εκτός Ευρώπης, με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή εφόσον προέρχεται από Κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης vα είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.».

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.».

Άρθρο 72

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.


Comments


bottom of page