• Γεώργιος Λιανός

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων (2/2)Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ Α΄ 181/18.9.2020)

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι

συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις


ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Άρθρο 22

Τροποποίηση καταστατικού της Ε.Ο.Ε.

Το δέκατο τρίτο άρθρο του ν. 4639/2019 (Α` 185) τροποποιείται ως προς τα εσωτερικά άρθρα 5 παρ. 2 και 6, 12, 16, 18 και 29 παρ. 2 και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δέκατο τρίτο

Καταστατικό της Ε.Ο.Ε.

1. Ο αθλητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1894 υπό την επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων» (Ε.Ο.Α.) με σκοπό τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και ο οποίος απέκτησε νομική υπόσταση με το άρθρο 35 του ν. ΒΧΚΑ` της 10ης Ιουλίου 1899 (Α` 141), ανασυγκροτήθηκε με τον ν. 3148/1955 (Α` 50) και μετονομάστηκε σε “Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή” (Ε.Ο.Ε.) με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2725/1999 (Α` 121) και το κατ` εξουσιοδότηση του νόμου π.δ. 130/2000 (Α` 113) (καταστατικό), μετατρέπεται σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. και οι τροποποιήσεις αυτού: α) ψηφίζονται από την Ολομέλειά της, με απόφαση που λαμβάνεται με απαρτία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτα (2/3) των έγκυρων ψήφων, β) εγκρίνονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και γ) κυρώνονται με νόμο.

3. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, με την επιφύλαξη τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και της εθνικής νομοθεσίας που ισχύει σε συμμόρφωση προς αυτήν, το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. το οποίο, όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλειά της Ε.Ο.Ε. κατά την υπ` αρ. 21/3.10.2019 συνεδρίαση και εγκρίθηκε από τη Δ.Ο.Ε. με το από 24.8.2018 έγγραφό της, έχει ως εξής:

“ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ο.Ε.)

Άρθρο 1

Νομική μορφή - επωνυμία έδρα

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη (Olympic Charter), το παρόν καταστατικό και το ελληνικό δίκαιο.

3. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ο.Ε. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Hellenic Olympic Committee (H.O.C)».

4. Έδρα της Ε.Ο.Ε. ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Άρθρο 2

Σκοπός - αρμοδιότητες

1. Σκοπός της Ε.Ο.Ε. είναι η ανάπτυξη, προαγωγή και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

2. Στον σκοπό και στις αρμοδιότητες της Ε.Ο.Ε. περιλαμβάνονται ιδίως:

(α) Η μέριμνα για την ορθή ερμηνεία κι εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών, αξιών και κανόνων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και η επίβλεψη και διασφάλιση της τήρησής του στην Ελλάδα.

(β) Η προαγωγή των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ολυμπισμού στην Ελλάδα, ιδίως στους τομείς του αθλητισμού και της εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν η Ε.Ο.Ε.: (αα) μεριμνά για τη διάδοση της Ολυμπιακής παιδείας, (ββ) προωθεί την ενσωμάτωση ολυμπιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, (γγ) υποστηρίζει, με κάθε τρόπο και μέσο, τη λειτουργία της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, (δδ) ενθαρρύνει τη σύσταση Ολυμπιακών Μουσείων και Ινστιτούτων κάθε είδους αφιερωμένων στην Ολυμπιακή Παιδεία, καθώς και την ανάπτυξη αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δράσεων ή προγραμμάτων σχετικά με το Ολυμπιακό Κίνημα.

(γ) Η διάδοση και προάσπιση των αρχών του φίλαθλου πνεύματος σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Δ.Ο.Ε.

(δ) Η διάδοση στη νεολαία της αγάπης για τον αθλητισμό και του σεβασμού προς το αθλητικό και ολυμπιακό ιδεώδες.

(ε) Η ενθάρρυνση, επίβλεψη και οικονομική ενίσχυση του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων, καθώς και του αθλητισμού για όλους.

(στ) Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών του αθλητισμού και κάθε άλλης φύσεως σεμιναρίων ή εκδηλώσεων που προάγουν τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού.

(ζ) Η υλοποίηση των δράσεων και παρεμβάσεων που εγκρίνει η Ολομέλειά της, ύστερα από εισήγηση των τακτικών επιτροπών της, καθώς και η συμβολή, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, σε δράσεις της Διεθνούς και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας ή άλλων φορέων με έργο τη διάδοση των ολυμπιακών αρχών και αξιών, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη της Δ.Ο.Ε.

(η) Η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και βίας στον αθλητισμό, καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας σχετικά με την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και βίας στον αθλητισμό.

(θ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Code) από τους ενδιαφερόμενους αθλητικούς φορείς, καθώς και η υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων και πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη του ντόπινγκ, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και τον ρόλο και τα καθήκοντα που ο Κώδικας αυτός αναθέτει στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, ιδίως σχετικά με τις απαιτήσεις συμμετοχής σε αγώνες ή οικονομικής ενίσχυσης των αθλητών και των οικείων ομοσπονδιών και την εν γένει διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αντιντόπινγκ.

(ι) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα της Δ.Ο.Ε. για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων και η ενημέρωση των αθλητών και των αθλητικών Ομοσπονδιών για τις διατάξεις του.

(ια) Η ενθάρρυνση και υποστήριξη μέτρων για την ιατρική περίθαλψη και εν γένει τη διασφάλιση και προώθηση της υγείας των αθλητών.

(ιβ) Η οικονομική επιχορήγηση και η εν γένει υποστήριξη, με κάθε άλλο μέσο ή τρόπο, των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών μελών της για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή των ολυμπιακών αθλημάτων και για την προετοιμασία των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η απευθείας οικονομική ενίσχυση των αθλητών για την προετοιμασία και συμμετοχή τους στους παραπάνω αγώνες, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της αθλητικής ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκουν.

(ιγ) Η εν γένει διοίκηση και διαχείριση των κάθε είδους αθλητικών και μη εγκαταστάσεων που της ανήκουν κατά κυριότητα ή της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, των παραρτημάτων και των περιβαλλόντων χώρων αυτών, ιδίως του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου, του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου της Αθήνας, της εγκατάστασης της Αρχαίας Ολυμπίας και του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, του ξενοδοχείου επί της οδού Κηφισίας και Παντανάσσης στον Παράδεισο Αμαρουσίου και του οικήματος επί της οδού Καψάλη 4 στην Αθήνα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ε.Ο.Ε. παραχωρεί τη χρήση των σταδίων και των λοιπών εγκαταστάσεών της σε τρίτους για τη διοργάνωση αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων, έναντι ανταλλάγματος καθοριζόμενο σε:

(αα) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), το οποίο παρακρατείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις του χρήστη διοργανωτή, αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση αγώνων. Η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή, κατ` εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, να καθορίζει ποσοστό μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), ακόμη και μηδενικό ποσοστό, αν η παραχώρηση γίνεται προς αθλητικά σωματεία ή ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα,

(ββ) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), το οποίο παρακρατείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις του χρήστη διοργανωτή, αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών ή άλλης φύσεως εκδηλώσεων, εκτός αν η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή, κατ` εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, καθορίσει διαφορετικό ποσοστό ή αποφασίσει την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού αντί για την παρακράτηση ποσοστού επί των ακαθάριστων εισπράξεων.

Οι ως άνω αποφάσεις της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδονται για συγκεκριμένο κάθε φορά αγώνα ή εκδήλωση, ύστερα από σχετική εισήγηση είτε του αρμοδίου τμήματος της Ε.Ο.Ε. είτε τακτικής επιτροπής της.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Ο.Ε. ή και της Δ.Ο.Α. και τηρουμένων των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, η Ε.Ο.Ε. παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της στην Αρχαία Ολυμπία χωρίς αντάλλαγμα.

(ιδ) Η προστασία με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στη δικαιοσύνη, των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων της. Ιδίως η Ε.Ο.Ε. μεριμνά για:

(αα) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων επί του οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης (Ο.Α.Κ.Α.) και οι συνοδευτικές αυτού αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις,

(ββ) την επιστροφή της επικαρπίας του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» άμα τη λήξει του παραχωρητηρίου προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και από τη Γ.Γ.Α. προς την εταιρεία «Γ. Καραϊσκάκης Α.Ε.» και

(γγ) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) και το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία και στα υπόλοιπα οικόπεδά της στην Αρχαία Ολυμπία και στην Αθήνα, στις περιοχές Στύλοι Ολυμπίου, Παγκράτι, Παναθηναϊκό Στάδιο, Οδός Άγρας ή όπου αλλού ευρίσκονται.

(ιε) Η συμμετοχή με εκπροσώπους της στη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(ιστ) Η έκδοση και διάθεση αναμνηστικών νομισμάτων, μεταλλίων, γραμματοσήμων και άλλων αντικειμένων με την ευκαιρία τέλεσης των θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, των Ευρωπαϊκών Αγώνων, των Μεσογειακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων και κάθε άλλου ηπειρωτικού ή διηπειρωτικού αγώνα που τελεί υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων.

(ιζ) Η έκδοση και διάθεση λευκωμάτων, ειδικών εκδόσεων σχετικά με την ανάπτυξη και προαγωγή της Ολυμπιακής Ιδέας, της ιστορίας του Ολυμπισμού και του αθλητισμού εν γένει, ενημερωτικού υλικού και κάθε είδους εντύπων.

(ιη) Η παραχώρηση αδειών χρήσης των εμβλημάτων της, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος έναντι ανταλλάγματος, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας ή, κατ` εξουσιοδότηση αυτής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης.

(ιθ) Η σύναψη συμβάσεων χορηγίας με τρίτους (χορηγούς), με αντικείμενο την παροχή ενίσχυσης προς την Ε.Ο.Ε., σε χρήμα ή σε είδος/υπηρεσία, για την εκπλήρωση των σκοπών της, με αντιστάθμισμα την παραχώρηση στους χορηγούς, του δικαιώματος χρήσης του εμβλήματος λογοτύπου της Ε.Ο.Ε. της παρ. 3 του άρθρου 3 ή άλλες παροχές σε είδος/υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά, εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή για άλλους αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, εξασφάλιση διαμονής στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων αυτών, παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων της για τη διοργάνωση συνεδρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων. Για την έγκυρη κατάρτιση των χορηγικών αυτών συμβάσεων απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. ή, κατ` εξουσιοδότηση αυτής, της Εκτελεστικής Επιτροπής της, στην οποία καθορίζονται ρητά τουλάχιστον η χορηγία, η αντιπαροχή της Ε.Ο.Ε. και η διάρκεια της σύμβασης.

(κ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με νόμο, καθώς και κάθε αρμοδιότητα που ανατίθεται στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Ο.Ε. ανήκει:

(α) Η τελική επιλογή των αθλητών που εκπροσωπούν κάθε φορά την Ελλάδα στους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και σε οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων.

(β) Η επιλογή της πόλης, η οποία μπορεί να διεκδι-κήσει τη διοργάνωση στην Ελλάδα, θερινών ή χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, Ευρωπαϊκών Αγώνων που διοργανώνονται από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, Μεσογειακών Αγώνων ή άλλων ηπειρωτικών ή διηπειρωτικών αγώνων που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η εποπτεία της διοργάνωσης των παραπάνω αγώνων εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

(γ) Η μέριμνα για την τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και την τελετή Παράδοσής της, καθώς και για τη διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, για τους θερινούς και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και για κάθε άλλη περίπτωση που αποφασίζει η Ολομέλειά της, σε συνεργασία με τη Δ.Ο.Ε.

(δ) Η παραχώρηση αδειών χρήσης του συμβόλου της εκάστοτε διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων, ύστερα από έγκριση της Δ.Ο.Ε.

(ε) Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων με σκοπό την άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή αμφισβήτησης ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, των εσωτερικών κανονισμών και αποφάσεων της Ε.Ο.Ε., των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, των κανονισμών και των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. ή σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις καθενός εξ αυτών ή σχετικά με άλλο ζήτημα που προκύπτει από τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε.

4. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ε.Ο.Ε. μπορεί:

(α) να αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συμμετέχει σε αυτά, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ή με άλλους, διεθνείς ή μη, αθλητικούς οργανισμούς,

(β) να συνάπτει συνεργασίες με μη κυβερνητικούς ή και με κυβερνητικούς οργανισμούς, υπό τον όρο ότι το αντικείμενο, οι όροι και το γενικότερο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών είναι σύμφωνο με τις αρχές και τους κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και

(γ) να εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή και κάθε άλλον αρμόδιο Υπουργό τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της.

5. Για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας της και την εκπλήρωση των σκοπών της, η Ε.Ο.Ε. μπορεί να ιδρύει νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Εμβλήματα Ε.Ο.Ε. - Ολυμπιακά Σύμβολα

1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δύο διακριτικά γνωρίσματα εμβλήματα, εγκεκριμένα από τη Δ.Ο.Ε.: (α) το επίσημο έμβλημά της και (β) δεύτερο έμβλημα λογότυπο. Αμφότερα τα εμβλήματα αυτά απολαμβάνουν διαρκούς προστασίας κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α` 86) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών, κατά τη σχετική ταξινόμηση της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2505/1997 (Α` 118).

2. Το επίσημο έμβλημα της Ε.Ο.Ε. είναι ο συνδυασμός του σταυρού της ελληνικής σημαίας και των πέντε ολυμπιακών κύκλων. Στο επάνω μέρος του εμβλήματος είναι οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι και στο κάτω, ως βάση, ο σταυρός της ελληνικής σημαίας. Στο επάνω μέρος του σταυρού της σημαίας και σε μπλε λωρίδα αναγράφεται με λευκά γράμματα η λέξη «ΕΛΛΑΣ». Το έμβλημα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευσης, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση της Ε.Ο.Ε.

3. Το δεύτερο έμβλημα λογότυπο της Ε.Ο.Ε. αποτελείται από τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους, κάτω από τους οποίους υπάρχει απεικόνιση κιονόκρανου, υποστηριζόμενου από τμήμα κίονος με 7 ραβδώσεις, εντός ορθογωνίου πλαισίου. Το λογότυπο αυτό μπορεί να το εκμεταλλεύεται αποκλειστικά και μόνο η Ε.Ο.Ε. προς όφελός της.

4. Το ολυμπιακό έμβλημα πέντε κύκλων και η ολυμπιακή σημαία που προσδιορίζονται ως Ολυμπιακά Σύμβολα στον ν. 1808/1951 (Α` 129) και στη Συνθήκη του Ναϊρόμπι για την προστασία του Ολυμπιακού Συμβόλου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1347/1983 (Α` 47), ο Ολυμπιακός Ύμνος που αναγνωρίστηκε ως Ολυμπιακό Σύμβολο από τη Δ.Ο.Ε. στην 55η σύνοδό της το έτος 1958, οι όροι «Ολυμπιακός», «Ολυμπιάδα» και κάθε συναφής όρος, στα ελληνικά και σε κάθε ξένη γλώσσα, το Ολυμπιακό Σύνθημα «Ταχύτερα Ψηλότερα Δυνατότερα» (Citius Altius Fortius), η Ολυμπιακή Φλόγα και κάθε άλλο σύμβολο, έμβλημα ή διακριτικό, αναγνωρισμένο από τη Δ.Ο.Ε. ως Ολυμπιακό (από κοινού «Ολυμπιακά Σύμβολα») ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Δ.Ο.Ε., η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσής τους και την προστασία τους. Η Ε.Ο.Ε. υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων στην Ελλάδα και να απαγορεύει κάθε χρήση τους από μη δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα, καθώς και κάθε χρήση τους, η οποία παραβιάζει τις αξίες και αρχές του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη.

5. Η Ε.Ο.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί τα Ολυμπιακά Σύμβολα στο πλαίσιο των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων της, υπό την προϋπόθεση ότι η γενόμενη χρήση: α) δεν υποβαθμίζει την αξία τους, β) συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού Κινήματος και γ) είναι σύμφωνη με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

6. Είναι απολύτως απαράδεκτη η κατάθεση ως σήματος των εμβλημάτων της Ε.Ο.Ε., καθώς και των Ολυμπιακών Συμβόλων από οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης καταχώρισης σήματος που ταυτίζεται ή ομοιάζει με ή συμπεριλαμβάνει Ολυμπιακά Σύμβολα, ο εξεταστής υπάλληλος της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν. 4072/2012 (Α` 86) και πριν από την έκδοση απόφασης, καλεί υποχρεωτικά την Ε.Ο.Ε. να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Άρθρο 4

Διοικητική και διαχειριστική αυτονομία

1. Η Ε.Ο.Ε. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εν γένει υποθέσεών της.

2. Η E.O.E. εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Συντάγματος, μόνο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει.

3. Η Ε.Ο.Ε. δε ζητά ούτε λαμβάνει δεσμευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Ε.Ο.Ε. μπορεί να ζητά και να δέχεται προτάσεις ή συστάσεις από τη Δ.Ο.Ε.

4. Η Ε.Ο.Ε. οφείλει να μην επηρεάζεται από πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, οικονομικές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επιρροές και παρεμβάσεις, κυβερνητικής ή άλλης προέλευσης.

Άρθρο 5

Οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεία

1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δική της περιουσία και οικονομική αυτοτέλεια.

2. Η Ε.Ο.Ε. επιχορηγείται σε ετήσια βάση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών. Με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, η Ε.Ο.Ε. μπορεί να λαμβάνει και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλων Υπουργείων, για την εξυπηρέτηση ειδικών κάθε φορά σκοπών.

3. Η τακτική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε. και ως εκ τούτου η τελευταία δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ούτε στα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης.

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της Ε.Ο.Ε. ανήκει αποκλειστικά στην Ολομέλειά της, με εξαίρεση τα ποσά που εισπράττει από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία θα ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη σύννομη διαχείρισή τους.

5. Η Ε.Ο.Ε. υπόκειται, σε ετήσια βάση, σε υποχρεωτικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραμμένο/η στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) κατά το άρθρο 14 του ν. 4449/2017 (Α` 7). Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται Πιστοποιητικό Ελέγχου και Έκθεσης Ελέγχου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το οποίο αναρτάται, με επιμέλεια της Ε.Ο.Ε., στην επίσημη ιστοσελίδα της.

6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, η Ε.Ο.Ε. υποχρεούται να δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Ειδικά για την πρώτη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 6

Πόροι

Οι πόροι της Ε.Ο.Ε. είναι:

(α) Η ετήσια τακτική και κάθε έκτακτη κρατική επιχορήγηση ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 5, η οποία κατατίθεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

(β) Τα ποσά που εισπράττει από τη Δ.Ο.Ε., την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, τη Διεθνή Ένωση Μεσογειακών Αγώνων, τις άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και άλλους Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισμούς κατά την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών.

(γ) Τα έσοδα από Ολυμπιακούς Αγώνες, Μεσογειακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, Ευρωπαϊκούς Αγώνες και Ευρωπαϊκά Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νεότητας που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δυνάμει συμφωνίας με τον αντίστοιχο φορέα διοργάνωσης.

(δ) Τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης των εμβλημάτων της κατά την περ. ιη` της παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης του συμβόλου της διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την περ. δ` της παρ. 3 του άρθρου 2.

(ε) Επιχορηγήσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές μελών ή τρίτων και πάσης φύσεως εισφορές και παροχές σε χρήμα και σε είδος υπέρ αυτής.

(στ) Οι εν γένει πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία της, ιδίως από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων που διοικεί ή διαχειρίζεται.

(ζ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων.

(η) Τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης των σταδίων και των λοιπών εγκαταστάσεών της σε τρίτους για τη διοργάνωση αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων σύμφωνα με την περ. ιβ` της παρ. 2 του άρθρου 2.

(θ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των αθλητικών της εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2725/1999 (Α` 121).

(ι) Τα έσοδα από την έκδοση και διάθεση των ειδικών αναμνηστικών και των εκδόσεων των περ. ιστ` και ιζ` της παρ. 2 του άρθρου 2.

(ια) Τα έσοδα από τις συμβάσεις χορηγίας της περ. ιθ` της παρ. 2 του άρθρου 2.

(ιβ) Κάθε άλλο έσοδο με νόμιμη προέλευση.

Άρθρο 7

Μέλη Ε.Ο.Ε.

1. Τα μέλη της Ε.Ο.Ε. διακρίνονται σε μέλη με δικαίωμα ψήφου και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνο τα μέλη με δικαίωμα ψήφου και, αν πρόκειται για αθλητικές ομοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν δικαίωμα εκλογής στο Προεδρείο της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., στην Εκτελεστική Επιτροπή και στις υπόλοιπες Επιτροπές της Ε.Ο.Ε., στη Δ.Ο.Α. και στην ΕΘΝ.Ο.Α.

2. Μέλη της Ε.Ο.Ε., με δικαίωμα μίας ψήφου το καθένα, είναι:

(α) Εκ της ιδιότητάς τους (ex-officio) και για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή, τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, εάν και εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται νόμιμα μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της.

(β) Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν αθλήματα που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των επερχόμενων θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (ολυμπιακά αθλήματα), εφόσον συγκεντρώνουν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: αα) έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ββ) είναι αναγνωρισμένα μέλη της αντίστοιχης διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετέχει στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. με έναν εκπρόσωπο και έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ακόμη και αν καλλιεργεί περισσότερα του ενός ολυμπιακά αθλήματα. Ο εκπρόσωπος κάθε ομοσπονδίας εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της ομοσπονδίας το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12. Μέσα στην ίδια καταληκτική προθεσμία, κάθε ομοσπονδία υποβάλλει στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης της Γ.Σ. της περί εκλογής του εκπροσώπου της στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και του αναπληρωματικού αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η συγκρότηση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. σε σώμα γίνεται μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της.

(γ) Ένας αθλητής που έχει συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.). Με αποκλειστική επιμέλειά της, η Ε.Σ.Ο.Α. υποβάλλει στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12, νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης περί εκλογής του ως άνω αθλητή και του αναπληρωματικού αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της.

(δ) Δύο (2) αθλητές, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται από τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ως μέλη της Επιτροπής Αθλητών της Ε.Ο.Ε. και εκπρόσωποι της Επιτροπής αυτής στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται νόμιμα μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της. Υποψήφιοι για εκλογή είναι αθλητές και αθλήτριες που έχουν λάβει μέρος είτε στους τελευταίους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε στους δύο (2) τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η διαδικασία εκλογής των αθλητών αυτών αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Ο.Ε. τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η σχετική δε απόφαση της Ε.Ε. κοινοποιείται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, στον Αρχηγό και στον Υπαρχηγό της αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα.

(ε) Δύο (2) προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, ένας άνδρας και μία γυναίκα, με προσφορά στον αθλητισμό και στη διάδοση του ολυμπιακού πνεύματος, οι οποίοι εκλέγονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

3. Η θέση του εκπροσώπου εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., καθώς και η θέση του αιρετού μέλους της Ε.Ο.Ε. είναι τιμητική και άμισθη. Στους εκπροσώπους των αθλητικών ομοσπονδιών και στα αιρετά μέλη της Ε.Ο.Ε. καταβάλλεται αποζημίωση για τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

4. Αν ο εκπρόσωπος κάποιας ομοσπονδίας στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή κάποιος από τους αθλητές των περ. γ` και δ` της παρ. 2 αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός του, ώσπου να εκλεγεί νέος εκπρόσωπος ή νέο τακτικό μέλος αθλητής. Η ομοσπονδία, η Ε.Σ.Ο.Α. ή τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούνται, μέσα σε έναν (1) μήνα, να εκλέξουν νέο εκπρόσωπο ή νέο τακτικό μέλος στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος, παραιτη-θέντος ή εκπεσόντος εκπροσώπου ή αθλητή τακτικού μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. Η ίδια υποχρέωση εκλογής αντικαταστάτη υφίσταται και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για άλλον λόγο έκπτωσης αναπληρωματικού εκπροσώπου ομοσπονδίας ή αναπληρωματικού μέλους της Ε.Ο.Ε. αθλητή.

5. Μέλη της Ε.Ο.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα και δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της περ. β` της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού. Κάθε τέτοια ομοσπονδία εκπροσωπείται στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. με έναν εκπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του από τη Γ.Σ. της ομοσπονδίας μέσα στην προθεσμία της περ. β` της παρ. 2. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών μελών της Ε.Ο.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν έχουν δικαίωμα εκλογής στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. ούτε σε άλλη επιτροπή της.

6. Αν με απόφαση της Δ.Ο.Ε. κάποιο άθλημα παύσει να είναι ολυμπιακό, οι αθλητικές ομοσπονδίες μέλη της Ε.Ο.Ε. που καλλιεργούν το άθλημα αυτό, εφόσον δεν καλλιεργούν άλλο ολυμπιακό άθλημα που να τους επιτρέπει να παραμείνουν μέλη με δικαίωμα ψήφου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. β` της παρ. 2, καθίστανται μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια της παρ. 4. Η απώλεια του δικαιώματος ψήφου επέρχεται αυτομάτως και αυτοδικαίως: (α) από την επομένη της κοινοποίησης στην Ε.Ο.Ε. της σχετικής απόφασης της Δ.Ο.Ε., αν η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριλήφθηκε τελευταία φορά ή (β) από την επομένη της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριελήφθη για τελευταία φορά, αν η απόφαση της Δ.Ο.Ε. λήφθηκε πριν από τους Ολυμπιακούς αυτούς Αγώνες.

7. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ο.Ε. υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. β` της παρ. 2. Με επιμέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής, η αίτηση, με τα συνοδεύοντα αυτήν αποδεικτικά έγγραφα, εισάγεται προς εξέταση και λήψη απόφασης στην πρώτη μετά από την υποβολή της συνεδρίασης της Ολομέλειας. Αν η αίτηση υποβληθεί μετά από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζεται στην περ. β` της παρ. 2, η ενδιαφερόμενη αθλητική ομοσπονδία καθίσταται μέλος της Ε.Ο.Ε. στην επόμενη συγκρότησή της.

8. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., συνιστάται μητρώο μελών της Ε.Ο.Ε., το οποίο αναρτάται (εκτός από τη διεύθυνση κατοικίας) στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο και το οποίο χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τη σύγκληση των συνεδριάσεών της. Στο μητρώο μελών της Ε.Ο.Ε., το οποίο τηρείται με αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της, καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) για τα ex officio μέλη της Ε.Ο.Ε. μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής στην Ελλάδα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

(β) για τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της Ε.Ο.Ε.: επωνυμία και έδρα ομοσπονδίας, ολυμπιακό ή ολυμπιακά αθλήματα που καλλιεργεί, υπουργική απόφαση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, καθώς και ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των εκπροσώπων τους και των αναπληρωματικών αυτών και

(γ) για τα υπόλοιπα αιρετά μέλη, αθλητές και προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, και τους αναπληρωματικούς τους: ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Άρθρο 8

Θητεία μελών

1. Τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα είναι μόνιμα μέλη της Ε.Ο.Ε.

2. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και τα αιρετά μέλη των περ. γ`, δ` και ε` της παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και οι αναπληρωματικοί αυτών εκλέγονται για τετραετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την εκλογή τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής των επόμενων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

3. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά μέλη των περ. γ`, δ` και ε` της παρ. 2 του άρθρου 7 είναι επανεκλέξιμοι.

4. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της νέας κάθε φορά Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., η απερχόμενη Ολομέλεια ασχολείται αποκλειστικά με τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων της Ε.Ο.Ε. από την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και με άλλα ζητήματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, η αναβολή αντιμετώπισης των οποίων μπορεί να επιφέρει βλάβη στα συμφέροντα της Ε.Ο.Ε.

Άρθρο 9

Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1. Δικαίωμα να εκλεγούν εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλειά της, καθώς και μέλη της Ε.Ο.Ε. έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 7, εφόσον δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και ασυμβίβαστα της παρ. 2.

2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολομέλειά της ούτε μέλος της Ε.Ο.Ε.:

(α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο εκλογής του,

(β) όποιος τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, για όσο χρόνο τελεί υπό το καθεστώς αυτό,

(γ) όποιος εμπίπτει στα κωλύματα των περ. β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α` 121), καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, σε οποιαδήποτε ποινή, για κάποιο από τα ποινικά αδικήματα της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α` 26),