• Γεώργιος Λιανός

Τροποποίηση ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώρισηΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/2.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5357/7.12.2020)


Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό

Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148)


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες

διατάξεις» (Α΄112).

5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148).

6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49)

7. Τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α΄121).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφαση του Υφυπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιείται και αντικαθίσταται με την παρούσα απόφαση.

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α΄121).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄7).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη (Β΄3099/2019).

6. Την υπό στοιχεία. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/663976/66075/43827/7002/4054 βεβαίωση

της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο

«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφαση του

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικαθίστανται το διατακτικό και τα παραρτήματα της εν θέματι

υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:


Άρθρο 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.


Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι:

α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό, Υπουργού.

β. H εν γένει καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική

αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά.

γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, όπως και κάθε άλλη νόμιμη

δράση ή σκοπός που καθιερώνεται με διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου

142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός σωματείου ως ερασιτεχνικού και ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει

στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση

της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο μητρώο.


Άρθρο 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, προκειμένου να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι.

Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβάλλονται

σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται

στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος

ορθότητας και πληρότητας της αίτησης από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία

ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Ειδικά για τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 15η.05.2020 έως και την

31η.12.2020, το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπ΄ αρ. 6 πεδίου ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος

ΙΙΙ, δηλαδή η σύμπραξη ή μη δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου και προέδρου της εφορευτικής επιτρο-

πής της τελευταίας χρονικά γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, κατά την οποία διενεργήθηκαν οι

αρχαιρεσίες ανάδειξης των καταστατικών του οργάνων, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του σωματείου

στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ. 1. Το ίδιο ισχύει, κατ΄ εξαίρεση και για τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 15η.05.2020 έως και την 31η.12.2020, από σωματεία που υπάγονται στις αθλητικές ομοσπονδίες της σκοποβολής και της τοξοβολίας, ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου των υπ΄ αρ. 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 και 9.4.4 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με την παρούσα προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο.

Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη

στο ηλεκτρονικού μητρώο του άρθρου 1.

4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.

5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον

ν. 1599/1986.


Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται σε δύο κύκλους.

2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης, που εκκίνησε την 15η Μαΐου 2020 ολοκληρώνεται την 11η

Σεπτεμβρίου 2020.

3. Τα σωματεία που υπέβαλαν αιτήσεις οριστικά έως την 11η.09.2020, οι οποίες, αφού ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, βρέθηκαν ελλιπείς με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό

μητρώο του άρθρου 1, έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης και επανυποβολής των αιτήσεών τους κατά τον δεύτερο

κύκλο, ο οποίος λήγει την 31η.12.2020.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά ως την 31η.12.2020 και αφού ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις παρ.

2 και 3 του άρθρου 3 βρέθηκαν ελλιπείς, δύνανται να συμπληρωθούν και να επανυποβληθούν έως και τις

22.01.2021.


Άρθρο 5

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση

της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη δια-

δικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 4 του άρθρου 142 του

ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες

επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του

άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που

τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α΄50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι

αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.


...


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Το Αθλητικό Σωματείο καθώς επισκέπτεται την πλατφόρμα κατευθύνεται στην σελίδα της σύνδεσης

όπου έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

1.1. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο

1.2. Είσοδος στην πλατφόρμα

1.3. Επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του

2. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο

2.1. Το Αθλητικό Σωματείο αρχικά και για μια φορά χρειάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία του

λογαριασμού του στην πλατφόρμα. Εκεί απαιτείται η εισαγωγή του μοναδικού του τετραψήφιου

Κωδικού του φυσικού μητρώου της Γ.Γ.Α. (Ελλην