top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εγκύκλιος για αρνητικά φαινόμενα του αθλητισμούΕγκύκλιος ΕισΑΠ 13/2022


Θέμα: Αρνητικά φαινόμενα του αθλητισμού


Με αφορμή τον ορισμό μου ως Εισαγγελέα εποπτεύουσας και συντονίζουσας το έργο των αρμόδιων για τον αθλητισμό Εισαγγελέων (άρθ. 128&2 Ν. 2725/1999), επισημαίνω τα ακόλουθα: Φαινόμενα βίας, χειραγώγηση αγώνων και ντόπινγκ αποτελούν τις τρεις βασικές μορφές νοσηρότητας του αθλητισμού. Κάποια από τα ζητήματα αυτά ξεπερνούν τα όρια της αθλητικής δραστηριότητας και γίνονται μείζονα κοινωνικά προβλήματα που χρήζουν της παρέμβασης του ποινικού δικαίου.


Από τις τρεις αυτές νοσολογικές οντότητες, οι οποίες πλήττουν τον αθλητισμό, οι πράξεις βίας (άρθ. 41 ΣΤ Ν. 2725/1999) είναι οι πρώτες από πλευράς συχνότητας εμφάνισης. Σας υπενθυμίζω σχετικά την υπ'αριθ.3/2022 εγκύκλιο του προκατόχου μου Αντεισαγγελέα Α.Π. κ. Ζαχαρία Κοκκινάκη. Ιδιαιτέρως εφιστώ την προσοχή σας στην υποχρεωτική εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, και στην, σε κάθε περίπτωση, εκδίκαση των αδικημάτων αυτών εντός τριάντα (30) ημερών (άρθ. 41ΣΤ&8.α) εδ.γ και τελ. Ν. 2725/1999). Περαιτέρω επιβάλλεται η αξιοποίηση του επιτεύγματος της σύγχρονης τεχνολογίας και γενικώς η συνδυαστική χρήση όλων των προσφόρων αποδεικτικών μέσων για την διαλεύκανση των αδικημάτων αυτών και την αποφυγή παραμονής των δραστών εκτός των τιμωρητικών μηχανισμών της Πολιτείας. Η θέση στο «αρχείο αγνώστων δραστών» δικογραφιών αφορωσών αδικήματα αθλητικής βίας και η παραμονή των δραστών εκτός των μηχανισμών επιβολής κυρώσεων ενθαρρύνει αφενός μεν τους δράστες στην συνέχιση της έκνομης δραστηριότητας τους, αφετέρου δε άλλα άτομα στην διάπραξη τοιούτων πράξεων.


Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερη βαρύτητα την οποία δίδει ο Νομοθέτης στην πλήρη διαλεύκανση των ως άνω αδικημάτων, στην παραπομπή των υπαιτίων ενώπιον των Δικαστηρίων και στην επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων συνάγεται από το γεγονός ότι αυτά τα εγκλήματα έχουν αναχθεί στις λίγες περιπτώσεις της με ειδικό τρόπο διενέργειας της ανακριτικής έρευνας, κατ' άρθ. 254 ΚΠΔ (άρθ. 4&2 ν. 4049/2012).


Σημειούται ότι την ανάγκη παρουσίας σας κατά την διεξαγωγή αθλητικών αγώνων 0α κρίνετε κατά περίπτωση.


Η δεύτερη, από πλευράς συχνότητας εμφάνισης, νοσολογική οντότητα, η οποία πλήττει τον αθλητισμό, είναι η χειραγώγηση αγώνων (άρθ. 132 Ν. 2725/1999). Η ενασχόληση των ποινικών δικαστηρίων της χώρας μας με υποθέσεις δωροδοκίας και δοσοληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα δεν είναι, βέβαια, πρόσφατη, πλην όμως σήμερα αποκτά πρωτίστως οικονομική σημασία, αφού, ως επί το πλείστον, επιχειρείται με σκοπό τη διαμόρφωση τέτοιων αποτελεσμάτων που συνεπάγονται τεράστια κέρδη από τον στοιχηματισμό αγώνων. Περαιτέρω η δωροδοκία και η δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, κατά κανόνα, συρρέει αληθώς με άλλα εγκλήματα, όπως π.χ. με τη συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ή παρ. άρθ. 187&3 ΠΚ, την απάτη, την εκβίαση και τον παράνομο στοιχηματισμό. Πρόκειται δηλαδή, κατά κανόνα, όχι για μία πράξη που διαπράττεται από ένα άτομο, αλλά για πλέγμα αξιοποίνων πράξεων που διαπράττεται από περισσοτέρους, με ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την κοινωνία. Ενόψει τούτων είναι επιβεβλημένη η άμεση δικαστική διερεύνηση αναφορών. εκθέσεων ή πληροφοριών σχετικών με χειραγώγηση αθλητικών αγώνων κατά τον βαθμό και κλίμακα της αξιοπιστίας τους. Επισημαίνεται ότι και εν προκειμένω ισχύουν τα προαναφερθέντα περί εφαρμογής του άρθ. 254 ΚΠΔ (άρθ. 132&6 Ν. 2725/1999).


Το τρίτο, από πλευράς συχνότητας εμφάνισης, αρνητικό φαινόμενο του αθλητισμού είναι το ντόπινγκ.


Το προστατευόμενο έννομο αγαθό με τις σχετικές διατάξεις (άρθ. 128 Θ Ν. 2725/1999) είναι αυτό της γνησιότητας του αθλητικού αποτελέσματος και όχι η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα, οι οποίες συνυπολογίζονται βέβαια κατά την τυποποίηση των σχετικών εγκλημάτων αλλά δεν αποτελούν το προστατευόμενο έννομο αγαθό, δεδομένου ότι η αυτοπροσβολή του εννόμου αγαθού της ακεραιότητας του ανθρωπίνου σώματος δεν τιμωρείται. Είναι προφανές ότι και οι περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται να τυγχάνουν άμεσης διερεύνησης, ενώ επίσης πρέπει να διερευνάται επισταμένως ο τρόπος και εν γένει όλες οι συνθήκες διακίνησης των απαγορευμένων αυτών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της αγωνιστικής απόδοσης των αθλητών.


Επισημαίνεται ότι και εν προκείμενω ισχύουν τα προαναφερθέντα περί εφαρμογής του αρθ. 254 ΚΠΔ (άρθ. 12&2 Ν. 4049/2012).


Εφιστώ την προσοχή σας στα ανωτέρω για την αντιμετώπιση των φαινομένων εκφυλισμού του αθλητικού ιδεώδους και σε ορισμένες περιπτώσεις, και της ιατρικής ηθικής, τονίζοντας ότι θα είμαι συμπαραστάτρια στο έργο των αθλητικών Εισαγγελέων, των αναπληρωτών αθλητικών Εισαγγελιών και των εκτελούντων παρόμοια καθήκοντα Εισαγγελέας όλης της χώρας, ώστε να διευκολυνθεί ο συντονισμός της δράσης και η επίτευξη των στόχων που συνδέονται με τον θεσμό.

Comments


bottom of page