top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολείται κατά τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεωνΆρθρο 80 του ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α΄ 215/22.12.2023)


Άρθρο 80

Αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων - Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 4472/2017, παρ. 10 άρθρου 153 ν. 4472/2017 και παρ. 1 άρθρου 41Δ ν. 2725/1999

1. Μετά την περ. ΚΑ’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί των επιδομάτων και παροχών που παρέχονται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, προστίθεται περ. ΚΒ’ ως εξής: «ΚΒ. Στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο απασχολείται αποδεδειγμένα, κατόπιν απόφασης του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή εγχώριων αθλητικών συναντήσεων επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου ανδρών Super league 1 και διεθνών διασυλλογικών αθλητικών συναντήσεων ποδοσφαίρου ανδρών χορηγείται ειδική αποζημίωση. Η ίδια αποζημίωση χορηγείται στο ως άνω προσωπικό, το οποίο απασχολείται αποδεδειγμένα σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή εγχώριων αθλητικών συναντήσεων επαγγελματικών κατηγοριών και

κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης, διεθνών διασυλλογικών αθλητικών συναντήσεων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και διεθνών αθλητικών συναντήσεων εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης, με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επικινδυνότητάς τους απαιτεί την ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων. Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης και η αμοιβή χορηγείται μέχρι του ορίου των 83.300 συνολικά ημερών απασχόλησης, ετησίως. Το ετήσιο ποσό των πιστώσεων για την ως άνω ειδική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000,00) ευρώ. Για την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο τέλος κάθε μήνα ονομαστικές καταστάσεις με τα απαραίτητα στοιχεία της πραγματοποιηθείσας ως άνω αποζημίωσης, σύμφωνα με τα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία, υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο της οικείας Υπηρεσίας.»

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, περί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, μετά από την περ. δ), προστίθεται περ. ε) και η παρ. 10 του άρθρου 153 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 155.

Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τα εξής επιδόματα και παροχές:

α) Της περίπτωσης α’ της παραγράφου Δ’ του άρθρου 127.

β) Της περίπτωσης β’ της παραγράφου Δ’ του άρθρου 127.

γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 135.

δ) Της περίπτωσης Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 144.

ε) Της περ. ΚΒ’ του άρθρου 127.

Δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές οι εφημερίες του άρθρου 140, αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση και τα επιμίσθια για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 135 του παρόντος νόμου.

Επίσης, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (Α’ 50), καθώς και το μηνιαίο επιμίσθιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου.»

3. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των μέτρων αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων, διαγράφεται η φράση «, στο οποίο και καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 33 του ν. 2800/2000 (Α’ 41)» και η παρ. 1 του άρθρου 41Δ διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης, κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας τους. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίας (Α.Α.Ε.), λέσχες φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης των αθλητικών συναντήσεων, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., σε περίπτωση παράνομων πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, που τελέσθηκαν από μέλη λέσχης φιλάθλων τους που έχει αναγνωριστεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 41Β, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των αστυνομικών αρχών με τη γνωστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων.»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003 (Α’ 23) καταργείται.

5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.1.2024.


Comments


bottom of page