ΜΠρΑθ 2501/2020: Απόσβεση δικαιώματος προσβολής αποφάσεων αθλητικού σωματείου μετά την παρέλευση της 6μηνης αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 101 ΑΚ

18.2.2020

 

ΜΠρΑθ 2501/2020: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) αθλητικού σωματείου. Διάκριση μεταξύ αυτοδικαίως άκυρων αποφάσεων (άρθρο 180 ΑΚ), των οποίων η ακυρότητα είναι αυτοδίκαιη και ελέγχεται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως και παρεμπιπτόντως, και μη αυτοδικαίως άκυρων αποφάσεων (άρθρο 101 ΑΚ), των οποίων η ακυρότητα δεν ελέγχεται αυτεπαγγέλτως και παρεμπιπτόντως, αλλά επέρχεται μόνο με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί ακυρωτικής αγωγής που ασκείται εντός 6μηνης αποσβεστικής προθεσμίας. Επί της 6μηνης αποσβεστικής προθεσμίας εφαρμόζονται και οι ουσιαστικού δικαίου διατάξεις περί αναστολής (άρθρα 255 επ. ΑΚ), όχι όμως και οι δικονομικού δικαίου διατάξεις περί αναστολής (άρθρο 145 επ. ΚΠολΔ), π.χ. περί αναστολής κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 6μηνης αποσβεστικής προθεσμίας προσβολής μη αυτοδικαίως άκυρης απόφασης οργάνου αθλητικού σωματείου, το σχετικό δικαίωμα αποσβήνεται, η απόφαση καθίσταται απρόσβλητη και έγκυρη έναντι όλων και τυχόν ασκηθείσα μετά την παρέλευση της προθεσμίας αγωγή απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη. Απορρίπτει την αγωγή.

Please reload