ΓνωμΝΣΚ 209/2017: Η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ αφορά το σύνολο των αθλητικών φορέων που δύναται να επιχορηγηθούν και μπορεί να επεκταθεί και επί των ιδίων εσόδων των ελεγχόμενων αθλητικών φορέων

18.1.2018

Ελεγκτικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρο 52 του ν. 2725/1999). Αρμοδιότητα. Από τη γραμματική και τελολογική ερμηνεία του άρθρου 52 του ν. 2725/1999 συνάγεται ότι το Ελεγκτικό Συμβούλιο της ΓΓΑ έχει αρμοδιότητα λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου επί του συνόλου των αθλητικών φορέων που δύναται να επιχορηγηθούν, ο δε έλεγχος αυτός μπορεί να επεκταθεί και επί των ιδίων εσόδων των ελεγχόμενων αθλητικών φορέων. Αντίθετη μειοψηφία, σύμφωνα με την οποία οι δημοσιολογιστικές διατάξεις, όπως η επίμαχη, πρέπει να ερμηνεύονται στενά και επομένως ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ΓΓΑ αφορά μόνο επιχορηγηθέντες φορείς, εστιάζεται στη χορηγηθείσα επιχορήγηση και δεν επεκτείνεται στους ιδίους πόρους των υπό έλεγχο φορέων.

Please reload