ΔΠρΑθ 10409/2018: Η εγγραφή του αθλητή στον πίνακα διακρινόμενων αθλητών και η παροχή οικονομικής επιβράβευσης δεν προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της μετάβασης αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό

29.6.2018

Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακριθέντες αθλητές. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Η εγγραφή του αθλητή στον πίνακα διακρινόμενων αθλητών και η παροχή οικονομικής επιβράβευσης δεν προϋποθέτει την προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 2725/1999 για την έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της μετάβασης αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό. Η απαίτηση διακρινόμενου αθλητή κατά του Δημοσίου υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, που αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της (άρθρο 90 του ν. 2362/1995) και διακόπτεται με την υποβολή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 93 του ν. 2362/1995). Σε περίπτωση που αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας, νέα αγωγή που ασκείται ενώπιον του κατά δικαιοδοσία αρμόδιου δικαστηρίου λογίζεται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, μεταξύ των οποίων και ως προς το ζήτημα της διακοπής της παραγραφής και της έναρξης της τοκοφορίας της ένδικης αξίωσης, ότι έχει ασκηθεί κατά το χρόνο άσκησης της προηγούμενης αγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι η δεύτερη αυτή αγωγή ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης στον ενάγοντα (άρθρο 41 του ν. 3659/2008). Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Please reload