ΔΕφΑθ 589/2019: Αυτοδίκαιη έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας λόγω παράνομης χορήγησης σε αθλητικά σωματεία δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας

31.3.2019

 

Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης έκπτωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, που χορήγησαν σε αθλητικά σωματεία δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, μολονότι αυτά δεν είχαν ειδική αθλητική αναγνώριση και επομένως δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις (άρθρα 3 παρ. 7, 8 παρ. 5 και 14 παρ. 3 του ν. 2725/1999). Η άρνηση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού να εκδώσει διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης έκπτωσης, παρά την υποβολή σχετικής αίτησης από σωματείο-μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας, έχει εκτελεστό χαρακτήρα και προσβάλλεται παραδεκτώς. Για την έκδοση της διαπιστωτικής αυτής πράξης δεν απαιτείται να εκδοθεί προηγουμένως απόφαση πολιτικού δικαστηρίου, που να κηρύσσει την ακυρότητα της επίμαχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της αθλητικής ομοσπονδίας. Δέχεται την αίτηση.

Please reload