ΔΕφΑθ Συμβ 223/2018: Η άρνηση της ΕΟΕ να συμπεριλάβει συγκεκριμένους αθλητές ως μέλη της ελληνικής αποστολής σε διεθνείς αγώνες συνιστά περιεχομένου, μη δεκτική, κατ’ αρχήν, αναστολής εκτέλεσης

31.8.2018

 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). Άρνηση της ΕΟΕ να συμπεριλάβει συγκεκριμένους αθλητές στην τελική λίστα αθλητών (short list) που θα συμμετείχαν ως μέλη της ελληνικής αποστολής στους Μεσογειακούς αγώνες. Αίτηση αναστολής. Η άρνηση της ΕΟΕ συνιστά πράξη αρνητικού περιεχομένου, μη δεκτική, κατ’ αρχήν, αναστολής εκτέλεσης, κατ’ άρθρο 52 παρ. 6 του π.δ. 18/1989. Επιπλέον, δεν δύναται να διαταχθεί άλλο κατάλληλο μέτρο, κατ’ άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ. 18/1989, καθώς τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση του αιτήματος των αιτούντων μη δηλωθέντων αθλητών, καθ’ υποκατάσταση της Διοίκησης. Απορρίπτει την αίτηση αναστολής.

Please reload