Άρθρο 66 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204/16.12.2019): Παράταση της έναρξης ισχύος της κάρτας φιλάθλου μέχρι τις 31.12.2020

19.12.2019

 

Άρθρο 66

Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α` 121)

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η` της παραγράφου 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.»

Λέξεις-κλειδιά:

Please reload