Άρθρο 165 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α΄ 27/7.2.2020): Υπηρεσιακά θέματα αθλητών πυροσβεστικών υπαλλήλων

10.2.2020

 

Άρθρο 165

Υπηρεσιακά θέματα αθλητών πυροσβεστικών υπαλλήλων

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού τους ως αθλητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι ολυμπιονίκες και διακριθέντες αθλητές που έχουν διορισθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α` 121) και άλλων συναφείς όμοιες διατάξεις υπηρετούν στο Τμήμα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, για την προαγωγή και την προβολή του πυροσβεστικού αθλητισμού. Το ως άνω προσωπικό δύναται να αποσπάται σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς αυτών, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη της υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων αρμοδιότητάς τους που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς και ενισχύουν το εθελοντικό πνεύμα. Η διάθεση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα και γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η διάρκεια της διάθεσης είναι έως τρία (3) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης για μία μόνο φορά με την ίδια ως άνω διαδικασία.

3. Οι αθλητές πυροσβεστικοί υπάλληλοι που προήχθησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του ν. 1481/1984 (Α` 152), όπως ισχύει, εντάσσονται στην επετηρίδα των Αξιωματικών που προέρχονται από το Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του βαθμού τους.

Please reload