Αιτιολογική έκθεση του ν. 4326/2015

11.1.2016

Α. Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, η οποία στις μέρες μας έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η βία στα γήπεδα συνιστά φαινόμενο σύνθετο, ως προς τα αίτια που την προκαλούν και την αναπαράγουν και τις μορφές υπό τις οποίες εκδηλώνεται, καθώς επίσης και εξαιρετικά περίπλοκο στην αντιμετώπισή του, έτσι που να απαιτεί συνεχώς, αφενός την αναζήτηση λύσεων για τον περιορισμό και την άμβλυνσή της, αφετέρου την εγρήγορση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων της αθλητικής οικογένειας, της κοινωνίας και βεβαίως - κατά μείζονα λόγο - της πολιτείας.

Η βούληση της πολιτείας να καταπολεμήσει όσο το δυνατόν δραστικότερα τα επικίνδυνα φαινόμενα βίας που όλο συχνότερα εμφανίζονται και διαρκώς εντείνονται, αποτελεί βασική, συνταγματική υποχρέωσή της, προβάλλει, συνεπώς, σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ως αδήριτη η ανάγκη να πάρει την κατάσταση στα χέρια της με την εισαγωγή στο θεσμικό μας πλαίσιο κανόνων, πρόσφορων και κατάλληλων να αντιμετωπίσουν με τρόπο σύγχρονο, ρεαλιστικό και παράλληλα ριζοσπαστικό και κοινωνικά αποδεκτό τα φαινόμενα αυτά.

Η άτεγκτη και προσηλωμένη αυστηρά στις αρχές της νομιμότητας στάση της πολιτείας και η αμερόληπτη, έγκαιρη και ορθή απονομή δικαιοσύνης θα συμβάλλουν αποφασιστικά, τόσο στην ενίσχυση του αισθήματος δικαίου και της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τους φορείς του αθλητισμού που βάναυσα έχει τρωθεί από την ανάδειξη και την αυξανόμενη ένταση φαινομένων ευνοιοκρατίας και αναξιοκρατίας, διαφθοράς και διαπλοκής, αθέμιτου ανταγωνισμού και παραγοντισμού , όσο και στην αποτροπή κρουσμάτων εξόφθαλμης παρανομίας και ενίοτε προκλητικής ατιμωρησίας, τα οποία, καθένα από αυτά και όλα μαζί συνολικά, έχουν εμπεδώσει κλίμα καχυποψίας και απαρέσκειας και έχουν οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και ανυποληψία σημαντικό κομμάτι του αθλητικού γίγνεσθαι και κυρίως του ποδοσφαίρου.

Η σταθερή και αδιαπραγμάτευτη στόχευση της πολιτείας για την αντιμετώπιση και εκρίζωση των εκδηλώσεων βίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και συγχρόνως ικανή αλλά και αναγκαία συνθήκη για τη στέρεα λειτουργία του ευ αγωνίζεσθαι και για την εγκαθίδρυση όρων και κανόνων που θα προστατεύουν και θα προάγουν τον αθλητισμό. Είναι βέβαιο και δεν παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι για να φθάσουμε στον απόλυτο περιορισμό του φαινομένου, πέραν της συνεργασίας και της συνδρομής όλων των ενδιαφερομένων ομάδων και των θεσμικών φορέων, θα χρειαστούν μακρόπνοες στοχεύσεις, εκτενείς μεταρρυθμίσεις και ευρύτερα μέτρα σε τομείς όπως η ανεργία, η παιδεία, η δικαιοσύνη, η αστυνόμευση κ.ά..

Οι στιγμές, ωστόσο, προστάζουν την άμεση παρέμβαση με σκοπό την εκρίζωση του «κακού», την αυστηρή, αλλά πάντως δίκαιη, αντιμετώπιση τόσο των φυσικών όσο και των ηθικών αυτουργών των απαράδεκτων φαινομένων, στη «μάχη» δε αυτή η πολιτεία πρέπει άμεσα να ενδυναμώσει το νομικό της οπλοστάσιο, ώστε με κατάλληλα εργαλεία στη διάθεσή της να μετουσιώσει σε έργο την καταγεγραμμένη βούλησή της.

 

Β. Πιο συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αναβαθμίζεται ο ρόλος του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, ο οποίος, σε περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων και εν γένει φαινομένων βίας, θα δύναται να επιβάλλει στους εμπλεκόμενους, πάντοτε με αιτιολογημένες αποφάσεις του, χρηματικά πρόστιμα ενώ σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις θα επιβάλλεται συμπληρωματικά και ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός θα μπορεί να επιβάλει και μέτρα προληπτικού χαρακτήρα για την αποτροπή επανάληψης φαινομένων βίας. Προβλέπεται επίσης η συνεργασία, όπως και οι κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας, των αθλητικών σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικών Ανώνυμων Εταιριών (Α.Α.Ε.), αθλητικών ομοσπονδιών ή επαγγελματικών συνδέσμων με τους θεσμοθετημένους φορείς, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη γεγονότων και συμπεριφορών βίας.

Αναδεικνύεται ακόμη ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με την ευθύνη τους για την αποτροπή φαινομένων βίας. Τα ποσά από την είσπραξη των προβλεπόμενων στις προηγούμενες παραγράφους προστίμων πιστώνονται σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό και διατίθενται με αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού για την προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας.

Καθίσταται αδύνατη εφεξής η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σε εθνικό πρωτάθλημα ή κύπελλο Ελλάδος των αθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί η καλή λειτουργία των προβλεπομένων στα άρθρα 41 Ε και 41 Γ του ν. 2725/1999 συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου και αξιοποιείται το υλικό των δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στα πλαίσια της ποινικής και της διοικητικής διαδικασίας που διενεργούνται σχετικά με τυχόν πράξεις βίας και άλλες αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων.

Προβλέπεται, επίσης, η απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στις λέσχες φιλάθλων που δεν βρίσκονται σε νόμιμη λειτουργία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προσδιορίζεται η ευθύνη των μελών της διοίκησης, σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω απαγόρευσης από αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.. Καθίστανται αυστηρότερες οι ποινικές διατάξεις για το ανωτέρω αδίκημα το οποίο θα διώκεται αυτεπαγγέλτως. Απαγορεύεται η εφεξής η εκμίσθωση ακινήτων σε λέσχες του άρθρου 41 Β του ν. 2725/1999, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή οποιαδήποτε άλλη συλλογικότητα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, ακόμη και άτυπη, εφόσον δεν έχει προσκομισθεί στον εκμισθωτή βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως. Προβλέπονται εξάλλου ρητά τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους εκμισθωτές σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω απαγόρευσης.

Καθίστανται αυστηρότερες οι διατάξεις για την ποινική αντιμετώπιση φαινομένων βίας, προσδιορίζονται οι επιβαρυντικές περιστάσεις, οι επιβαλλόμενες ποινές και ο τρόπος έκτισης αυτών.

Ανασυγκροτούνται όλα τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, τα οποία θα αποτελούνται από τακτικούς και εν ενεργεία δικαστές και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Προβλέπεται η συνεργασία της Ε.Π.Ο. με την πολιτεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση χειραγώγησης αγώνων.

Θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της ΔΕΑΒ και ανασυγκροτείται το Ειδικό Σώμα Παρατηρητών της ΔΕΑΒ.

Ειδικότερα:

 

Αρθρο 1

1. Επί της παραγράφου 1

Με το άρθρο αυτό επιβάλλεται ως υποχρέωση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και φορέα, σχετικών με τον αθλητισμό, να ενεργεί καθετί για να προλαμβάνει και να αποτρέπει φαινόμενα βίας εντός και εκτός των αθλητικών χώρων.

2. Επί των παραγράφων 2 έως 5

Έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα ότι πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις με σκοπό την πάταξη της βίας, μολονότι είναι λεπτομερείς και όχι λίγες, δεν έχουν τελικώς αποδώσει άμεσα και απτά αποτελέσματα, προφανώς εξαιτίας της συνήθως χρονοβόρας διαδικασίας επιβολής τους αλλά και της ενίοτε παράλειψης ή ακόμη και απροθυμίας αρμοδίων οργάνων να προχωρήσουν στην επιβολή ανάλογων, με σοβαρά αδικήματα βίας, κυρώσεων.

Η αποφασιστικότητα της πολιτείας στην αντιμετώπιση φαινομένων τυφλής, εκτεταμένης και επικίνδυνης βίας πρέπει να είναι και να αποδεικνύεται στην πράξη αδιαπραγμάτευτη και σταθερή, σηματοδοτείται δε με την παροχή από τον νομοθέτη προς το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο του κράτους των όπλων εκείνων που αξιολογούνται ως απαραίτητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η εισαγωγή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) και μέτρων (απαγόρευση διεξαγωγής συγκεκριμένων αγώνων ή αθλητικών διοργανώσεων για συγκεκριμένο χρόνο - υπό την έννοια δε αυτή χρησιμοποιείται στο νόμο η λέξη «οριστικά» -, απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων σε συγκεκριμένα τμήματα ή ζώνες κερκίδων, αποκλεισμός από τη συμμετοχή ελληνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις), ώστε σε ιδιαιτέρως σοβαρές και κλιμακούμενες περιπτώσεις διασάλευσης της δημόσιας τάξης, διακινδύνευσης σπουδαίων αγαθών όπως η υγεία και η ζωή και αμαύρωσης της διεθνούς εικόνας της χώρας, να επιτυγχάνεται άμεσο αποτέλεσμα, τόσο στο επίπεδο της καταστολής, όσο και σε αυτό της πρόληψης.

Επισημαίνεται, ότι προς τον σκοπό της τήρησης της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας και των ορίων που εξ' αυτής τίθενται, η σχετική διάταξη του νόμου προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου.

Εξάλλου είναι σαφές ότι για να επιτευχθούν οι σκοποί του νόμου επιβάλλεται η ανιδιοτελής συνεργασία και η συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων ή οργάνων, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτειακών, ώστε με τρόπο άμεσο, έγκαιρο και αποτελεσματικό να τιμωρείται κάθε εκδήλωση του φαινομένου της βίας, δίχως να παρατηρούνται συμπεριφορές που αντιβαίνουν στην προσπάθεια αυτή και εν τοις πράγμασι παρεμποδίζουν, συγκαλύπτουν, επιδοκιμάζουν ή ενθαρρύνουν αντικοινωνικές παρεκτροπές και πράξεις βίας. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, προβλέπεται η δυνατότητα επιεικέστερης μεταχείρισης κατά την επιμέτρηση προστίμου στην περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο της παραγράφου 2 συμβάλει στον εντοπισμό και στη σύλληψη δραστών.

Στο προπεριγραφέν πλαίσιο και στο βαθμό βεβαίως που τους αναλογεί, κρίσιμος και ενίοτε καθοριστικός κρίνεται και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η υπεύθυνη στάση τους απέναντι στα φαινόμενα βίας και εν γένει στα αθλητικά δρώμενα.

Επισημαίνεται ότι, όπως και κάθε άλλη πράξη, απόφαση και μέτρο της διοίκησης, ομοίως και αυτές που θα λαμβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος, θα εμπεριέχουν την αναγκαία εκείνη ειδική, επαρκή και σαφή αιτιολογία που θα στηρίζει απολύτως τη νομική και ουσιαστική βασιμότητά τους, ώστε να αποκλείεται και το πλέον απομακρυσμένο ενδεχόμενο της λήψης αποφάσεων με στοιχεία αυθαιρεσίας ή αλλιώς ατεκμηρίωτης ή «αβασάνιστης».

3. Επί της παραγράφου 6

Προς ενίσχυση τμημάτων (ερασιτεχνικός αθλητισμός) ή τομέων (αθλητική παιδεία) του αθλητισμού που, αφενός το έχουν απόλυτη ανάγκη, αφετέρου μπορούν αποδεδειγμένα να προάγουν τις αξίες και να αναδείξουν τα πραγματικά οφέλη του αθλητισμού, τα πρόστιμα, που προβλέπονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, πιστώνονται σε ειδικό ΚΑΕσόδου και διατίθενται σύμφωνα με το νόμο για την προώθηση των παραπάνω σκοπών.

4. Επί της παραγράφου 7

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται ο συγκερασμός της ανάγκης άμβλυνσης των αυτονόητα δυσμενών συνεπειών από τη διατήρηση επί μακρό χρονικό διάστημα δικαστικών εκκρεμοτήτων και από τη διατήρηση ανείσπρακτων επιβληθέντων προστίμων, με το σεβασμό του δικαιώματος του υπόχρεου για παροχή δικαστικής προστασίας. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη στην περίπτωση εμπρόθεσμης προσφυγής βεβαίωση του 50% του προστίμου δεν συνδέεται με το παραδεκτό αυτής, με άλλα λόγια η ταμειακή βεβαίωση και η καταβολή δεν αποτελούν προϋπόθεση για το παραδεκτό της προσφυγής. Εξάλλου, για να μην παρατείνεται επί μακρόν η είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων, όταν ήδη έχει μεσολαβήσει πρωτοβάθμια δικαστική κρίση, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση προς καταβολή, επιβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, η καταβολή κατά την κατάθεση της έφεσης ποσοστού 50% του οφειλομένου σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση ποσού.

 

Αρθρο 2

1. Επί των παραγράφων 1 έως 7

Παγκοίνως γνωστό και ομολογημένο είναι ότι η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, σε συνδυασμό και με την εφαρμογή των συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση εκδηλώσεων βίας, ωστόσο γεγονός παραμένει ότι έχει καθυστερήσει ή ανασχεθεί ή και ματαιωθεί ακόμη η λειτουργία τους, εξαιτίας διαφόρων κωλυμάτων που συνηθέστερα επικαλούνται οι ομάδες ή προβάλλονται από διοργανώτριες αρχές. Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι τα εν λόγω συστήματα προκειμένου να αποδώσουν στον αναμενόμενο βαθμό και μέτρο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα πρέπει να συλλειτουργούν με τρόπο ομαλό και αδιάκοπο σε όλα ανεξαιρέτως τα γήπεδα και στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας κάτι που μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό παρόλες τις κατά καιρούς εξαγγελίες και εκπεφρασμένες προθέσεις

Είναι φανερό ακόμη ότι η απρόσκοπτη, έγκαιρη και καλή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων επιβάλλει την κατά χρήση παραχώρησή τους στους χρήστες των εγκαταστάσεων Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., που θα διατηρούν το εύλογο ενδιαφέρον και τη συνακόλουθη ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή τους .Είναι, εξίσου, σαφές ότι την ευθύνη για τη συμβατότητα και τη διασύνδεση με τα προβλεπόμενα στο νόμο κεντρικά συστήματα πρέπει να επωμιστούν οι χρήστες.

Η τήρηση όλων των προαναφερόμενων υποχρεώσεων θα διαπιστώνεται και βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α..

Συναφή με την υποχρέωση των χρηστών αναλαμβάνουν και οι διοργανώτριες αρχές και οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι και ειδικότερα για την ορθή τήρηση και εφαρμογή όσων ορίζονται στις εδώ παραγράφους, προβαίνοντας σε κάθε προς τούτο αναγκαία ενέργεια.

Περαιτέρω, ως προϋπόθεση για την έκδοση του αναγκαίου κατά νόμο πιστοποιητικού συμμετοχής της Ε.Ε.Α, καθώς και της άδειας τελέσεως του αγώνα, ορίζεται η προηγούμενη έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης της Γ.Γ.Α..

2. Επί της παραγράφου 8

Θωρείται επιβεβλημένη η πρόβλεψη για δυνατότητα αξιοποίησης, στο πλαίσιο της ποινικής και της διοικητικής διαδικασίας, του υλικού και των δεδομένων που εν γένει καταγράφονται από τα συστήματα, έτσι ώστε γενικώς κάθε έκνομη πράξη ή ειδικότερα πράξη βίας να διακριβώνεται, να ελέγχεται με κάθε πρόσφορο μέσο και εν τέλει να τιμωρείται με την προσήκουσα ποινή, σε κάθε δε περίπτωση να μην διαφεύγουν το νόμο και τις συνέπειές του περιπτώσεις τιμωρητέων πράξεων, εξαιτίας παραλείψεων στην άσκηση ελέγχου από πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα, φαινόμενο που δυστυχώς μέχρι σήμερα -όχι σπάνια- έχει παρατηρηθεί.

3. Επί της παραγράφου 11

Κρίνεται σκόπιμο κατά την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο 2015-2016, όσες ομάδες, για οποιονδήποτε λόγο, επιλέγουν να αγωνιστούν σε αθλητική εγκατάσταση όπου ελλείπει το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας και το ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο, να μπορούν να το πράττουν, αλλά χωρίς την παρουσία θεατών, σε περίπτωση δε που η υποχρέωση αυτή παραβιαστεί, ως κύρωση θα επέρχεται ανάκληση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 πιστοποιητικού.

 

Αρθρο 3

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κινούνται προς το σκοπό τήρησης της νομιμότητας σε θέματα που αφορούν στην εν γένει λειτουργία, δράση, ακόμη και στη στέγαση λεσχών φιλάθλων και άλλων, υπό οποιαδήποτε μορφή, ενώσεων, ομάδων προσώπων και συλλογικοτήτων, που λειτουργούν υπό καθεστώς ευρισκόμενο πέραν των νομίμων ορίων, προϋποθέσεων και κανόνων.

Με το άρθρο αυτό επίσης τίθενται προ των ευθυνών τους τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., καθόσον, αφενός απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων προς παράνομα λειτουργούσες λέσχες, ομάδες/ενώσεις προσώπων κά, αφετέρου εισάγονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των μελών διοικήσεων Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης.

Εξάλλου και πέραν των προεκτιθέμενων, απαγορεύεται εφεξής η εκμίσθωση ακινήτων σε λέσχες κά που δεν συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και όρους λειτουργίας, προκειμένου δε να εξακολουθήσει, δίχως καμία σε βάρος τους δυσμενή συνέπεια ή κύρωση, η λειτουργία όσων ήδη τέθηκαν και συνεχίζουν να ευρίσκονται σε νόμιμη λειτουργία, επιβάλλεται η έκδοση σχετικής προς τούτο βεβαίωσης της Γ.Γ.Α., άλλως και σε διαφορετική περίπτωση η ανομία θα λαμβάνει τέλος, δεδομένου ότι, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και την παράλειψη ή αλλιώς την αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης, θα επέρχεται η λύση της εκμίσθωσης των χώρων όπου στεγάζονται.

Για την περαιτέρω δε διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και τήρησης των προβλέψεων αυτών, ορίζεται ότι διατηρούν ευθύνη και οι εκμισθωτές των χώρων που προβαίνουν σε εκμίσθωση ή ανέχονται ήδη υπάρχουσα μίσθωση χώρου όπου στεγάζεται η παρανόμως λειτουργούσα λέσχη ή η ομάδα/ένωση προσώπων κ.ά., οι οποίοι στις περιπτώσεις αυτές, χάριν του όποιου οικονομικού ανταλλάγματος απολαμβάνουν, καθίστανται συνυπαίτιοι στην έκνομη λειτουργία και δράση τους, κι ως εκ τούτου η στάση τους ελέγχεται και τιμωρείται διοικητικά.

 

Αρθρο 4

1. Επί της παραγράφου 1

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής προτείνεται η καθιέρωση επιβαρυντικής περίπτωσης και η επιβολή του ανώτατου ορίου του είδους της ποινής για ιδιαίτερης βαρύτητας και απαξίας, μορφής και επικινδυνότητας αδικήματα, που διαπράττονται με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Η σκοπιμότητα της αυστηρής ποινικής αντιμετώπισής τους ερείδεται στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι διαστάσεις του φαινομένου της παραβατικότητας και της βίας στους αθλητικούς χώρους είναι πλέον εκρηκτικές, υπερβαίνουν δε μέχρι και σήμερα κάθε πλαίσιο αντιμετώπισής τους, ώστε επιβάλλεται η διαρκής «επανατοποθέτηση» της πολιτείας απέναντι σε ολοένα επιδεινούμενες καταστάσεις και απέναντι στα εμπλεκόμενα μέρη και πρόσωπα.

2. Επί της παραγράφου 2

Για ταυτόσημους με τους παραπάνω λόγους, κρίνεται επιβεβλημένο στις σοβαρές αυτές περιπτώσεις εγκλημάτων το μέτρο της καταρχήν απαγόρευσης μετατροπής της επιβληθείσας ποινής.

Εξάλλου, σε περίπτωση που ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής, ο καταδικασθείς προβλέπεται, για χρόνο ίσο με την ανασταλείσα ποινή, να παραμένει στην κατοικία του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ως μια κύρια ποινή, ανεξαρτήτως τυχόν άλλης, προβλεπόμενης για τις ημέρες διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων ή /εκδηλώσεων, παρεπόμενης ποινής. Ο συγκεκριμένος όρος αξιολογείται ως δίκαιο, σκόπιμο και αποτελεσματικό μέσο σωφρονισμού για συγκεκριμένες περιπτώσεις αδικημάτων και δραστών. Στόχο της προτεινόμενης αυτής διάταξης, μεταξύ άλλων, αποτελεί ο πραγματικός σωφρονισμός ατόμων, που ενδεχομένως υπό συγκεκριμένες περιστάσεις και συνθήκες τέλεσης (νεαρό της ηλικίας, στιγμιαία έκρηξη θυμού ή οργής) διέπραξαν αδίκημα, για την τιμωρία του οποίου, ωστόσο, δεν προσήκει -άνευ ετέρου- η ποινή του άμεσου εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η πιο πάνω αναστολή εκτέλεσης ποινής αίρεται εάν παραβιαστεί ο προαναφερόμενος όρος, ενώ, εξάλλου, προβλέπεται η μη χορήγηση της αναστολής σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του ιδίου προσώπου για αδίκημα του αθλητικού νόμου.

 

Αρθρο 5

Οι προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των δραστικών και κρίσιμων εκείνων τομών, που στόχο έχουν την καταπολέμηση του φαινομένου της βίας στις ρίζες του, με άλλα λόγια στην εξαφάνιση αιτιών που προκαλούν και αναπαράγουν τη βία, σε κάθε της μορφή, εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, μεταξύ δε αυτών (των αιτιών) είναι αναμφίλεκτο ότι συγκαταλέγεται και η ατιμωρησία φυσικών και ηθικών αυτουργών, φορέων και παραγόντων του αθλητισμού, που συντηρούν το φαινόμενο και αιμοδοτούν το «τέρας» της βίας.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, εξάλλου, σκοπούν στην εδραίωση της ουδετερότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της ευθυκρισίας, καθώς και στην εμπέδωση της αναγκαίας -σήμερα περισσότερο από ποτέ-εμπιστοσύνης της κοινωνίας στον θεσμό της δικαιοσύνης και στον τομέα του αθλητισμού, εμπιστοσύνη που έχει δεινά κλονιστεί, συνεπεία αποφάσεων και κρίσεων πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων, που δεν παράγουν αξιοπιστία αλλά τουναντίον έντονα αμφισβητούνται για τη νομική και ουσιαστική βασιμότητά τους και δυστυχώς εντέλει κατατάσσονται στον μακρύ κατάλογο των γενεσιουργών αιτίων της βίας.

 

Αρθρο 6

Η πρόβλεψη αυτή εισάγεται για πρόδηλους λόγους διαφάνειας και περιορισμού του φαινομένου της διαφθοράς και της διαπλοκής, που μόνον δεινά επιφέρει στο σώμα του αθλητισμού. Απώτερος στόχος των διατάξεων του άρθρου είναι να υπάρξει πραγματικός, ουσιαστικός έλεγχος στην περιουσιακή κατάσταση προσώπων της διαιτησίας, ώστε αυτός να λειτουργεί, αφενός αποτρεπτικά προς όσους ορίζουν κανόνες και ενίοτε τύχες αγώνων και διοργανώσεων, αφετέρου κατευναστικά έναντι του συνεχώς εντεινόμενου αισθήματος καχυποψίας του φίλαθλου κόσμου, που δικαίως απαιτεί διαφάνεια και ισονομία.

 

Αρθρο 7

Η εισαγωγή της υποχρέωσης διαβίβασης, από την ΕΠΟ στον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στην Ε.Ε.Α. κάθε σχετικής με ύποπτους χειραγώγησης αγώνες έκθεσης, καθώς και τα προτεινόμενα διοικητικά μέτρα που δύναται να ληφθούν σε περίπτωση που συντρέχει πληροφορία ή ενημέρωση αναφορικά με ύποπτο αγώνα, κατατείνουν στην αποτελεσματική και έγκαιρη προστασία της ακεραιότητας των αγώνων, της αποτροπής φαινομένων διαπλοκής και αφερεγγυότητας στο αθλητικό γίγνεσθαι της χώρας. Τούτο θα λαμβάνει χώρα με όρους αμοιβαιότητας ώστε, δηλαδή, και στην περίπτωση που περιέρχονται σε γνώση του Υπουργού ή της Ε.Ε.Α. εκθέσεις ή συγκεντρώνονται πληροφορίες αναφορικά με ;ύποπτο αγώνα τα σχετικά στοιχεία να διαβιβάζονται προς την Ε.Π.Ο..

Παρατηρείται ότι η συντεταγμένη πολιτεία στέκεται ανήμπορη μέχρι σήμερα να αντιδράσει απέναντι στο απαράδεκτο αυτό φαινόμενο της προσυνεννόησης που λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, φθείρει ολοένα και πιο πολύ και απαξιώνει πλήρως στα μάτια των φιλάθλων και της κοινωνίας δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, εφόσον στοχεύει σε αξίες παντελώς ανοίκειες και ασύμβατες με τον αθλητισμό, με άλλα λόγια επιχειρείται η διαμόρφωση και αλλοίωση αποτελεσμάτων με μοναδικό κίνητρο το κέρδος.

Είναι άλλωστε αναντίρρητο ότι τα κέρδη από τον στοιχηματισμό των αγώνων αυξάνεται ραγδαία σε βάρος του ευ αγωνίζεσθαι, της ακεραιότητας των αθλητικών αγώνων, το κόστος δε της έκνομης αυτής συμπεριφοράς βαρύνει τελικώς το σύνολο της κοινωνίας, με δεδομένο ότι η νόθευση αποτελεσμάτων, πέραν των λοιπών συνεπειών, οδηγεί μετά βεβαιότητας και στην αναπαραγωγή και εκδήλωση βίων συμπεριφορών από την πλευρά μεμονωμένων ατόμων και ομάδων προσώπων, τα οποία αντιμετωπίζουν με καχυποψία και συσσωρευμένη δυσαρέσκεια την έκβαση αγώνων που περιλαμβάνονται σε έντυπα στοιχηματισμού.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται πλέον επιβεβλημένη και σκόπιμη η αξιοποίηση πληροφοριών σχετικών με επιχειρούμενη αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων και η αποφασιστική και έγκαιρη αντιμετώπιση του απαράδεκτου φαινομένου.

Κατά πρώτον με τα εχέγγυα μίας ανεξάρτητης αρχής όπως η ΕΕΑ, η οποία θα μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβανομένων υπόψη μεταξύ άλλων και των εκθέσεων που ενίοτε λαμβάνονται από φορείς όπως η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου και οι συμβεβλημένες προς τούτο εταιρείες, να αφαιρεί κατά περίπτωση ομάδα ή ομάδες, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή τους, από τον πίνακα ομάδων που συμπεριλαμβάνονται σε κουπόνι στοιχηματισμού.

Περαιτέρω και στην περίπτωση στην οποία εκθέσεις, όπως οι προαναφερόμενες, λαμβάνονται σε χρόνο αμέσως προηγούμενο της διεξαγωγής των αγώνων, για τον αυτονόητο λόγο της έγκαιρης λήψης απόφασης για τη μετάθεση ή την αναβολή τους, δίδεται το σχετικό δικαίωμα στον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό, η νεότερη δε ημέρα και ώρα διεξαγωγής του αγώνα θα προκύπτει έπειτα από συνεννόηση με τις άμεσα ενδιαφερόμενες διαγωνιζόμενες ομάδες και τη διοργανώτρια αρχή.

 

Αρθρο 8

1. Επί της παραγράφου 1

Με την προτεινόμενη διάταξη αναβαθμίζεται ο ήδη σημαντικός ρόλος της ΔΕΑΒ και θεσπίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της, προβλέπονται ρυθμίσεις για τη σύσταση και συγκρότηση του ειδικού σώματος παρατηρητών της ΔΕΑΒ, καθώς επίσης και τα απαραίτητα προσόντα αλλά και τα κωλύματα συμμετοχής στο σώμα αυτό, όπως και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης, τόσο για τα μέλη της ΔΕΑΒ, όσο και για τους παρατηρητές της ΔΕΑΒ.

2. Επί της παραγράφου 2

Με την πρόβλεψη της παραγράφου αυτής γίνεται ευκρινές ότι τα μέλη του ειδικού σώματος παρατηρητών της ΔΕΑΒ έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε χώρο της αθλητικής εγκατάστασης την ώρα που λαμβάνει χώρα η αθλητική συνάντηση, έτσι ώστε να μπορούν να συντάσσουν τις εκθέσεις τους απρόσκοπτα και με πλήρη γνώση των πραγματικών περιστατικών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε - ανεξαιρέτως - χώρο του τόπου διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.

 

Αρθρο 9

Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 55 και 49 του π.δ. 104/2014 (Α' 171) είναι η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η εξάλειψη οποιασδήποτε δυσλειτουργίας στην ολοκλήρωση αποφάσεων και πράξεων διοικητικών θεμάτων του αθλητισμού, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Αθλητισμού.

Με την παρούσα τροποποίηση προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 55 «Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού», προκειμένου να μεταφερθούν και να συσταθούν, ως αυτοτελή τμήματα, οι οργανικές μονάδες της περ. β' της παρ .2 του άρθρου 49 «Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Αθλητισμού» και της περ. δ' της παρ .2 του άρθρου 51 «Τμήμα Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού», με ταυτόχρονη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού αυτών.

Με την ανωτέρω τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα να προωθούνται, να εξετάζονται και να ελέγχονται από την ιεραρχία του Αθλητισμού, διοικητικά θέματα αθλητισμού, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εποπτευομένων νομικών προσώπων αυτής, τα οποία με την έκδοση του π.δ.104/2014 (Α' 171) προωθούνταν προς την διοικητική ιεραρχία του Πολιτισμού.

Από τα προπαρατιθέμενα συνάγεται ότι είναι απαραίτητη και η μεταφορά του Τμήματος Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού υπό την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού για την ηλεκτρονική υποστήριξη όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αλλά και η μεταφορά της αρμοδιότητας τήρησης των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από το Τμήμα Γραμματείας Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Αθλητισμού.

Εν κατακλείδι η υπαγωγή του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Αθλητισμού υπό την αθλητική ιεραρχία, διευκολύνει, επιταχύνει και προάγει το έργο και τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δεδομένου του μεγάλου αριθμού νομικών προσώπων που εποπτεύει το εν λόγω τμήμα, καθώς και των εξειδικευμένων αθλητικών θεμάτων που χειρίζεται, σύμφωνα με το νόμο.

 

Αρθρο 10

Προκειμένου να υπάρξει κάλυψη όλων, δηλαδή και των αθλητών στον ειδικό κανονισμό σχέσεων σωματείων και αθλητών, προβλέπεται η τροποποίηση της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 2725/1999, ώστε, εκτός από τα σωματεία, ο κανονισμός αυτός να καλύπτει και τους αθλητές όσον αφορά στις υποχρεώσεις των σωματείων προς αυτούς.

 

Αρθρο 11

1. Επί της παραγράφου 1

Έχει παρατηρηθεί όξυνση και επέκταση του φαινομένου της μη καταβολής οφειλομένων από ΤΑΑ ή ΑΑΕ προς ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων (νπδδ, ΟΤΑ, κληροδοτήματα κ.λπ.), τις οποίες χρησιμοποιούν ή χρησιμοποίησαν στο παρελθόν ως έδρα, προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), καθώς και προς το εργαστήριο ντόπινγκ του Ο.Α.Κ.Α., με συνέπεια να έχουν συσσωρευθεί μεγάλα ποσά οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς και να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η συνέχιση και αυτής ακόμη της λειτουργίας τους.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η θέσπιση υποχρέωσης για προσκόμιση ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού από το ΤΑΑ ή ΑΑΕ σχετικής βεβαίωσης εξόφλησης ή διακανονισμού οφειλής, προκειμένου να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 77Α του ν. 2725/1999, σε περίπτωση δε που δεν υφίσταται οφειλή, προς αποφυγή γραφειοκρατίας και διοικητικής επιβάρυνσης των φορέων, αρκεί και μόνον η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου του ΤΑΑ ή ΑΑΕ περί μη οφειλής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Εξάλλου , εάν δεν τηρηθεί ο διακανονισμός της οφειλής, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα δύναται με απόφασή της, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 78 του ν. 2725/1999, να προχωρά σε αναλογική έκπτωση της εγγυητικής επιστολής που βάσει του νόμου καταθέτουν τα ΤΑΑ και οι ΑΑΕ ενώπιον της Επιτροπής, πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. Τα αντίστοιχα ποσά θα αποδίδονται στους φορείς στους οποίους οφείλονται.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η τακτοποίηση των οφειλομένων προς τους ανωτέρω φορείς, καθόσον η παράλειψη τακτοποίησης θα συνεπάγεται τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής του υπαίτιου ΤΑΑ ή ΑΑΕ στο αντίστοιχο επαγγελματικό πρωτάθλημα, η διαρκής τήρηση των υποχρεώσεων προς τους ανωτέρω φορείς, καθόσον αθέτηση της συμφωνίας διακανονισμού θα δύναται να επιφέρει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και τέλος, στην περίπτωση της κατάπτωσης, η ταχεία είσπραξη και απόδοση των οφειλομένων στον ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης.

Τέλος, για όλους τους ανωτέρω λόγους απαιτείται η κοινοποίηση στην ΕΕΑ, της σύμβασης μίσθωσης ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρησης της χρήσης αθλητικής εγκατάστασης σε ΤΑΑ ή ΑΑΕ.

2. Επί της παραγράφου 3

Η συμμετοχή των αθλητών/τριών ΑΜΕΑ και κωφών σε σημαντικούς αγώνες, στο πλαίσιο Ολυμπιακών, Παραολυμπιακών και Ολυμπιακών Αγώνων κωφών, αλλά και σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να συνοδεύεται από την παρουσία, αφενός των προπονητών/τριών τους, αφετέρου των αναγκαίων συνοδών-αθλητών/τριων, δίχως τους οποίους καθίσταται αδύνατη η συμμετοχή των κωφών στους αγώνες. Ομοίως αναγκαία είναι η εισαγωγή της εν λόγω πρόβλεψης και ως προς τους έλληνες διαιτητές και κριτές. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθίσταται απαραίτητη η θέσπιση δυνατότητας χορήγησης ειδικής άδειας για την συμμετοχή τους στους παραπάνω αγώνες.

Ομοίως αναγκαία είναι η εισαγωγή της εν λόγω πρόβλεψης και ως προς τους έλληνες διαιτητές και κριτές, καθώς και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων προς το σκοπό της καλύτερης προετοιμασίας των εθνικών ομάδων.

 

Αρθρο 12

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται στην περίπτωση β' της παρ. 22 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999, ο Διευθυντής Προαγωγής Αθλητισμού της Γ.Γ.Α., από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επαγγελματικού αθλητισμού της Γ.Γ.Α., λόγω κατάργησης θέσης του πρώτου, κατά το π. δ. 104/2014 (Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).

 

Αρθρο 13

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην απάλειψη στρεβλώσεων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Λυκείου και στην αποκατάσταση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ σχολικών μονάδων με άνιση κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική κατανομή και των μαθητών/τριών τους αντιστοίχως, η οποία είχε διαταραχθεί από τις καταργούμενες ρυθμίσεις.

Η επιλογή του 50% των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων από την Τράπεζα θεμάτων, όπως και ο ορισμός του γενικού Μ.Ο. ετησίας επίδοσης των μαθητών του λυκείου στο Δέκα, λειτούργησαν ως μέτρα ανάσχεσης της ροής των μαθητών από την είσοδό τους στο λύκειο ως την αποφοίτηση από αυτό, σε βάρος των πλέον ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων. Παράλληλα, η υποχρεωτική χρήση της Τράπεζας Θεμάτων καταργεί στην πράξη τη διδακτική και παιδαγωγική αυτονομία του/της διδάσκοντα/ουσας, που έχει άμεση σχέση και πληρέστερη γνώση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών.

Ο ορισμός του Μ.Ο. της ετήσιας διδακτικής επίδοσης των μαθητών του λυκείου στο 9.5, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στο Γυμνάσιο, καθώς και η προαιρετική χρήστη της Τράπεζας Θεμάτων ως συμβουλευτικού εργαλείου για εκπαιδευτικούς και μαθητές, ευελπιστούμε πως θα λειτουργήσουν διορθωτικά ως προς τις παραπάνω στρεβλώσεις.

Ο τρόπος διεξαγωγής των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των Α' , Β' τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α', Β', Γ' τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθώς και όλων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου και ο τρόπος υπολογισμού του γενικού βαθμού προαγωγής και πρόσβασης θα ρυθμιστούν με Προεδρικά Διατάγματα που θα υλοποιούν την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση και θα τροποποιούν αντιστοίχως τα εν ισχύι σήμερα Προεδρικά Διατάγματα περί αξιολόγησης των μαθητών. Τα νέα Προεδρικά Διατάγματα θα πρέπει να εκδοθούν αμέσως μετά την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου.

 

Αρθρο 14

Οι ρυθμίσεις αυτού του άρθρου εξυπηρετούν τις ανάγκες αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που δεν πραγματοποιήθηκαν για οποιονδήποτε έκτακτο (πέραν της κανονικής σχολικής ζωής όπως άδειες εκπαιδευτικών κ.α. συναφή) λόγο, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων). Για τον σκοπό αυτό καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 170/2013 που προέβλεπαν παράταση του διδακτικού έτους στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα και του καλοκαιριού και δίνεται η δυνατότητα συναπόφασης για το ζήτημα αυτό στο Σχολικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας (Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, 15μελές μαθητών). Η ρύθμιση έρχεται εσπευσμένα στο κοινοβούλιο ώστε να καλυφθούν τυχούσες ανάγκες και του τρέχοντος σχολικού έτους 2014-2015.

 

Αρθρο 15

Επί της παραγράφου 1

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, πέραν του χρόνου έναρξης ισχύος του, προβλέπεται και η κατάργηση κάθε άλλης σχετικής διάταξης που ευρίσκεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο των δια-τάξεών του . Επομένως, κρίνεται αυτονόητη και αναγκαία η εισαγωγή της προτεινόμενης διάταξης για κατάργηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 29 του ν. 2479/2006, δεδομένου ότι με αυτή προβλέφθηκε η ρύθμιση ζητημάτων του ποδοσφαίρου πλέον ειδικότερα κάθε άλλου αθλήματος και κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής ρύθμισης του ν. 2725/1999 και της εν γένει της αθλητικής νομοθεσίας.

2. Επί της παραγράφου 2

Με την παράγραφο αυτή επιβεβαιώνεται ή αλλιώς δηλώνεται ο σεβασμός της πολιτείας έναντι της ευχέρειας της Ε. Π.Ο. προς ρύθμιση θεμάτων του αθλήματος εντός του πλαισίου της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της και της διαχείρισης των εσωτερικών ζητημάτων και υποθέσεών της σε συμφωνία με το καταστατικό και τους κανονισμούς της ιδίας και των διεθνών ομοσπονδιών ποδοσφαίρου, υπό την αυτονόητη πάντως τήρηση των κανόνων του Συντάγματος και των νόμων της χώρας.

 

Αρθρο 16

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του παρόντος και προβλέπεται η κατάργηση κάθε άλλης σχετικής διάταξης που ευρίσκεται σε αντίθεση με το περιεχόμενό τους.

Please reload