ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2425/14.7.2017): Υπαγωγή των επιχορηγούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό αθλητικών νομικών προσώπων στην έννοια των επιχειρησιακών μονάδων αναθετουσών αρχών, που είναι ανεξάρτητα υπεύθυνες για τις προμήθειες, τα αγαθά, τα έργα, τις μελέτες και τις υπηρεσίες τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 4412/2016)

1.8.2017

 

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως αναθετουσών αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 2, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/ 2017 (ΦΕΚ Α' 61) με το οποίο χορηγείται
εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
β) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
ε) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ.λπ.».
στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α' 171),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθ. 75555/289/6.7.2017 (ΦΕΚ Β' 2336) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της
«χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6 παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».
3. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/3969/256/14.12.2016 (ΦΕΚ Β' 151/25.1.2017) απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».
4. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/42085/ 5141/139/14/13.2.2017 (ΦΕΚ Β'
458/16.2.2017) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός κύριου διατάκτη στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
5. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/57454/5108/24.2.2017 (ΦΕΚ Β' 676/3.3.2017) απόφαση της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ' εντολή του κυρίου διατάκτη».
6. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/269336/24446/11.7.2017 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 24, παρ. 5ε, ν.
4270/2014).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής, εύρυθμης και έγκαιρης εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιφερειακό επίπεδο,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ορίζουμε τις επιχειρησιακές μονάδες, υποκείμενες ή υπαγόμενες στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Αναθέτουσες Αρχές, ανεξάρτητα υπεύθυνες για τις προμήθειες, τα αγαθά, τα έργα, τις μελέτες και τις υπηρεσίες τους, που υπάγονται στην προβλεπόμενη στο εδάφιο β` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 παρέκκλιση αναφορικά με τον υπολογισμό της αξίας των συμβάσεων στο επίπεδο αυτών, ανά ειδικό φορέα και προϋπολογισμό, ως ακολούθως:
Α) Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανά Ειδικό Φορέα, διά των οργανικών μονάδων τους, σύμφωνα με την ανάθεση αρμοδιοτήτων, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Β) Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
Γ) Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
Δ) Δημόσια Μουσεία.
Ε) Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως.
ΣΤ) Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ).
Ζ) Το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.
Η) Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.
2. Οι ως άνω υπό στοιχεία Α-Ζ οργανωτικές δομές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποτελούν ξεχωριστές επιχειρησιακές μονάδες με εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, που αναλαμβάνουν την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών τόσο χωρικά όσο και στο πεδίο αρμοδιότητάς τους, λαμβάνουν τις αποφάσεις αγοράς, διαθέτουν χωριστές γραμμές προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες προμήθειες, αγαθά, έργα, μελέτες και υπηρεσίες, συνάπτουν τις συμβάσεις ανεξάρτητα και τις χρηματοδοτούν από προϋπολογισμό τον οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Τις εν λόγω συμβάσεις υπογράφουν οι Προϊστάμενοι αυτών των δομών, οι οποίοι έχουν ορισθεί και λειτουργούν ως διατάκτες (κύριοι και δευτερεύοντες). Oι δευτερεύοντες διατάκτες, διαχειρίζονται πιστώσεις, που τίθενται στη διάθεση τους κατ` εντολή του κυρίου διατάκτη, οι οποίες διαβιβάζονται με επιτροπικό ένταλμα μέσω των Δ.Υ.Ε.Ε. χωρικής αρμοδιότητας.
3. Οι Εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Φορείς αποτελούν νομικά πρόσωπα που προβαίνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, απαραίτητων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Οι ορισμένες επιχειρησιακές μονάδες ως Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να συνάπτουν κάθε
είδους συμβάσεις σύμφωνα με το «κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις CPV», βάσει του
ισχύοντος Ευρωπαϊκού Κανονισμού.


Άρθρο 2
Η παρούσα καταργεί την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/ 18849/30.5.2017 (ΦΕΚ Β` 1921)
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 12 Ιουλίου 2017
 

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Please reload