ΕιρΑθ 176/2016: Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης αθλητικού σωματείου και αθλητή ως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών αποτελεί έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας του δικαστηρίου και εξαρτάται από τον in concreto έλεγχο της ιδιαίτερης ποιότητας δέσμευσης και εξάρτησης

27.5.2016

Αθλητής. Σύμβαση με αθλητικό σωματείο. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών αποτελεί έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας του δικαστηρίου και εξαρτάται από τον in concreto έλεγχο της ιδιαίτερης ποιότητας δέσμευσης και εξάρτησης. Χαρακτήρα σύμβασης εξαρτημένης εργασίας έχει και η σύμβαση που συνάπτει αθλητής με αθλητικό σωματείο, ανεξάρτητα αν είναι επαγγελματίας ή ερασιτέχνης, εφ' όσον έχει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του με αντάλλαγμα το μισθό, ακολουθώντας τις οδηγίες του εργοδότη-σωματείου σχετικά με τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του.

Please reload