Τυχόν παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ δεν συνεπάγεται per se ακυρότητα των αποφάσεων του TAS

TF απόφαση της 17.8.2020, 4A_486/2019 Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Tribunal Fédéral). Αίτηση ακύρωσης απόφασης του Tribunal Arbitral du Sport (TAS) σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 του ελβετικού νόμου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (loi fédérale sur le droit international privé-LDIP). Η απόφαση του TAS είναι ακυρωτέα σε περίπτωση αντίθεσής της με την ουσιαστική δημόσια τάξη (ordre public matériel), δηλαδή σε περίπτωση που παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του ουσιαστικού δικαίου, σε βαθμό που δεν θα μπορούσε να είναι συμβατή με την ελβετική έννομη τάξη και το σύστημα των καθοριστικών αξιών της, ή με την διαδικαστική δημόσια τάξη (ordre public procédural), δηλαδή σε περίπτωση που παραβιάζει τις θεμελιώδεις και γενικώς παραδεδεγμένες αρχές, γεγονός που οδηγεί σε ανυπέρβλητη αντίθεση με το αίσθημα δικαιοσύνης, σε βαθμό που η απόφαση παρίσταται ασύμβατη με τις αναγνωρισμένες αξίες σε ένα Κράτος δικαίου. Διάδικος που ασκεί προσφυγή για ακύρωση απόφασης τους TAS δεν αρκεί να επικαλεστεί παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, αφού τυχόν τέτοια παραβίαση δεν συνεπάγεται per se και eo ipso ακυρότητα των αποφάσεων του TAS, αλλά αντιθέτως πρέπει να επικαλεστεί ότι η παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ στοιχειοθετεί παραβίαση της ουσιαστικής δημόσιας τάξης ή της διαδικαστικής δημόσιας τάξης. Η άρνηση του TAS, κατόπιν προσεκτικής και ενδελεχούς εξέτασης (examen minutieux et approfondi) των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, να προχωρήσει σε δημόσια ακροαματική διαδικασία παρίσταται εν προκειμένω δικαιολογημένη. Κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται παραβίαση της δημόσιας τάξης. Απορρίπτει την αίτηση.

Τυχόν παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ δεν συνεπάγεται per se ακυρότητα των αποφάσεων του TAS