Σύμφωνη με το άρθρο 6 ΕΣΔΑ η απόφαση του TAS περί απόρριψης προσφυγής λόγω αναρμοδιότητας

ΕΔΔΑ απόφαση της 13.7.2021, 74989/11, Ali Riza κατά Ελβετίας Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (Tribunal Arbitral du Sport). Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Tribunal Fédéral). Προσφυγή αθλητή ποδοσφαίρου ενώπιον του TAS κατά απόφασης της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με την οποία επιβλήθηκε σε αυτόν αποζημίωση για πρόωρη λήξη σύμβασης με αθλητική ομάδα. Κρίση του TAS περί αναρμοδιότητας, λόγω έλλειψης διεθνούς στοιχείου (élément international) στην επίδικη διαφορά, και επιβεβαίωση της απόφασης αυτής και από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Εν προκειμένω, δεν στοιχειοθετείται παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, ούτε λόγω παραβίασης της υποχρέωσης διεξαγωγής δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας (audience publique), αφού δεν προκύπτει για ποιο λόγο αυτή ήταν απαραίτητη για να κριθεί το ζήτημα της αναρμοδιότητας του TAS, ούτε λόγω παραβίασης της υποχρέωσης κατ' αντιδικία διεξαγωγής κατ' αντιδικία διαδικασίας (principe du contradictoire) με ισότητα των όπλων των διαδίκων (égalité des armes), αφού δεν προκύπτει ότι παρασχέθηκαν στον προσφεύγοντα λιγότερες διαδικαστικές δυνατότητες σε σχέση με τον αντίδικό του. Οι επίμαχες αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων της Ελβετίας δεν παρίστανται ούτε αυθαίρετες (arbitraires) ούτε προφανώς αδικαιολόγητες (manifestement déraisonnables). Απορρίπτει την προσφυγή.

Σύμφωνη με το άρθρο 6 ΕΣΔΑ η απόφαση του TAS περί απόρριψης προσφυγής λόγω αναρμοδιότητας