Προϋποθέσεις απόκτησης δικαιώματος ψήφου σε ΓΣ αθλητικής ομοσπονδίας

ΓνωμΝΣΚ 59/2020 Σε περίπτωση που στο καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπεται αν η ειδική αθλητική αναγνώριση αθλητικού σωματείου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιώματος ψήφου, αθλητικό σωματείο αποκτά δικαίωμα ψήφου εφ' όσον έχει την αγωνιστική δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 2725/1999, ακόμα και δεν έχει ειδική αθλητική αναγνώριση. Σε περίπτωση που μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας χορηγήσουν δικαίωμα ψήφου σε αθλητικό σωματείο μολονότι αυτό έχει την αγωνιστική δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 2725/1999, συντρέχει λόγος έκδοσης διαπιστωτικής πράξης των μελών αυτών.

Προϋποθέσεις απόκτησης δικαιώματος ψήφου σε ΓΣ αθλητικής ομοσπονδίας