Παραβίαση φιλάθλου πνεύματος από αδικαιολόγητο αποκλεισμό σωματείων και αθλητών

ΑΣΕΑΔ 81/2020 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ). Επιβολή διοικητικής ποινής στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας λόγω μη συμμόρφωσης με προσωρινή διαταγή και αδικαιολόγητου αποκλεισμού σωματείων και αθλητών από αθλητικό αγώνα. Η δικαιοδοσία της ΕΦΙΠΗΔ διαφέρει από την δικαιοδοσία των πειθαρχικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών ενώσεων, αφού τα τελευταία είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαγομένων σε αυτά προσώπων, ενώ η ΕΦΙΠΗΔ είναι αποκλειστικά αρμόδια και μόνο για την επιβολή της διοικητικής φύσης στέρησης αθλητικής ιδιότητας, η οποία μπορεί να επιβληθεί παράλληλα με την πειθαρχική κύρωση και ανεξάρτητα από αυτή. Η δίμηνη προθεσμία για την έκδοση απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ δεν είναι αποκλειστική, αλλά ενδεικτική, με την έννοια ότι περιέχει έντονη υπόδειξη προς την Διοίκηση να ολοκληρώσει την πειθαρχικού χαρακτήρα διαδικασία κολασμού των παραβάσεων των αρχών του φιλάθλου πνεύματος μέσα σε εύλογο χρόνο. Οι πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ και κατά της καθ’ ης η προσφυγή είναι απαράδεκτες, καθώς ασκούνται από φυσικά πρόσωπα που δεν υφίστανται άμεση, υλική ή ηθική βλάβη από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και που δεν επικαλούνται συγκεκριμένο έννομο συμφέρον για την άσκηση των παρεμβάσεων. Ο προβαλλόμενος λόγος ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης για παραβίαση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος καθώς δεν προσδιορίζονται τα ακριβή στοιχεία των οποίων αν λάβαιναν γνώση οι προσφεύγοντες θα υπερασπίζονταν καλύτερα τη θέση τους, ούτε ο τρόπος με τον οποίο παρεμποδίστηκαν να λάβουν αντίγραφα του φακέλου της υπόθεσης και να εξετάσουν μάρτυρες. Επιπλέον, για το λυσιτελές της προβολής λόγου ακυρώσεως περί μη τηρήσεως του δικαιώματος ακροάσεως πριν την έκδοση της δυσμενούς για τον ενδιαφερόμενο πράξεως απαιτείται και παράλληλη αναφορά των ισχυρισμών που αυτός θα προέβαλε ενώπιον της Διοικήσεως αν είχε κληθεί. Εξάλλου, όταν βάσει της συγκεκριμένης ειδικής νομοθεσίας που διέπει την έκδοση της δυσμενούς διοικητικής πράξεως προβλέπονται, πέραν της αρχικής προηγουμένης ακροάσεως και ένα ή περισσότερα στάδια ενδικοφανούς διαδικασίας ενώπιον ανωτέρων οργάνων, η μη τήρηση του προβλεπομένου τύπου της προηγουμένης ακροάσεως κατά τη διαδικασία εκδόσεως της αρχικής πράξεως καλύπτεται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ασκήσει την ή τις ενδικοφανείς προσφυγές και προβάλει τους κρίσιμους, κατ’ αυτόν, ισχυρισμούς που δεν προέβαλε πριν την έκδοση της αρχικής πράξεως. Η προσβαλλόμενη απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ εκδόθηκε νομίμως, μετά την παρέλευση 20 μηνών από την αρχική καταγγελία, το οποίο ήταν εν προκειμένω απαραίτητο λόγω του ίδιου του περιεχομένου της απόφασης, των συνεχών αναβολών που αιτούνταν οι προσφεύγοντες, του πλήθους των στοιχείων που αυτοί προσκόμισαν και του εκτενούς συνόλου των καταγγελιών που εξετάστηκαν. Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού της ΕΟΕ Κανονισμός της ΕΦΙΠΗΔ δεν απαιτείτο να είχε ήδη εκδοθεί πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ, αλλά, αντιθέτως, απαιτείται να εκδοθεί εντός τριών μηνών από το νέο διορισμό των μελών της ΕΦΙΠΗΔ από την Ολομέλεια της ΕΟΕ, που θα προκύψει από τις εκλογές που θα διενεργηθούν μετά την τέλεση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων το έτος 2021. Με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της ΕΟΕ δεν θεσπίζονται νέα ή διαφορετικά πειθαρχικά αδικήματα, αλλά διευκρινίζονται οι συμπεριφορές που προσβάλλουν το φίλαθλο πνεύμα. Από το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων, προέκυψε μη συμμόρφωση με προσωρινή διαταγή και αδικαιολόγητος αποκλεισμός σωματείων και αθλητών από αθλητικό αγώνα, η δε ποινή που επιβλήθηκε ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Απορρίπτει την προσφυγή και την υπέρ αυτής πρόσθετη παρέμβαση. Δέχεται την ασκηθείσα υπέρ της καθ’ ης πρόσθετη παρέμβαση ως προς τα παρεμβαίνοντα αθλητικά σωματεία. Απορρίπτει την ασκηθείσα υπέρ της καθ’ ης πρόσθετη παρέμβαση ως προς τα παρεμβαίνοντα φυσικά πρόσωπα.

Παραβίαση φιλάθλου πνεύματος από αδικαιολόγητο αποκλεισμό σωματείων και αθλητών