Παραβίαση της αρχής ne bis in idem από την επιβολή δεύτερης ποινής σε οπαδό για επεισόδια

ΕΔΔΑ απόφαση της 21.7.2020, 34503/10, Velkov κατά Βουλγαρίας Επεισόδια μεταξύ φιλάθλων αθλητικών ομάδων και αστυνομικών στο πλαίσιο αθλητικού αγώνα. Διοικητικό αδίκημα (infraction administrative) και επιβολή από διοικητικό δικαστήριο στον προσφεύγοντα ποινής κράτησης για 15 ημέρες και απαγόρευσης να παρευρεθεί σε αθλητικούς αγώνες για 2 χρόνια. Ποινικό αδίκημα (infraction pénale) και επιβολή από ποινικό δικαστήριο στον προσφεύγοντα ποινής φυλάκισης για 2 χρόνια. Διπλή καταδίκη για τα ίδια πράξη. Αρχή ne bis in idem (άρθρο 4 του 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ). Για τη νομιμότητα μικτών διαδικασιών (ποινικών και διοικητικών) με το άρθρο 4 του 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ πρέπει να πληρούνται οι αρχές που έχουν γίνει δεκτές στην ΕΔΔΑ απόφαση της 15.11.2016, Α και Β κατά Νορβηγίας και δη να διαπιστώνεται ότι οι δύο διαδικασίες συνδέονται με επαρκώς στενό ουσιαστικό και χρονικό σύνδεσμο (lien matériel et temporel suffisamment étroit), κατά τρόπο που καθίστανται ένα ενιαίο σύνολο (un tout cohérent) με το οποίο αποδοκιμάζεται συνολικά η ίδια αντικειμενική συμπεριφορά. Τέτοιος σύνδεσμος υφίσταται όταν συντρέχουν ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια και ειδικότερα, α. αν οι διαφορετικές διαδικασίες λειτουργούν συμπληρωματικά, β. αν η ύπαρξη συνδυαστικών διαδικασιών  είναι προβλέψιμη για τον ενδιαφερόμενο, γ. αν οι ενέργειες που έχουν γίνει στο πλαίσιο της μιας διαδικασίας και ιδίως η θεμελίωση και αξιολόγηση των πραγματικών  περιστατικών λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο και της άλλης διαδικασίας, προς αποφυγή επαναλήψεων και, κατά κύριο λόγο δ. αν η ποινή που επιβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας που ολοκληρώθηκε πρώτη, συνεκτιμήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης διαδικασίας, έτσι ώστε το συνολικό βάρος που επιβάλλεται στον ενδιαφερόμενο να μην είναι δυσανάλογα επαχθές, κίνδυνος που ελαχιστοποιείται όταν υφίσταται μηχανισμός που συγχωνεύει όλες τις ποινές σε μία συνολική. Εν προκειμένω, οι δύο διαδικασίες δεν συνδέονται με επαρκώς στενό ουσιαστικό και χρονικό σύνδεσμο, αφού, μολονότι αποσκοπούν στον ίδιο σκοπό δημοσίου συμφέροντος της καταπολέμησης του αθλητισμού χουλιγκανισμού, τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν χωριστά σε κάθε διαδικασία και επιπλέον η ποινή για το διοικητικό αδίκημα δεν λήφθηκε υπ' όψιν για την ποινή για το ποινικό αδίκημα ούτε για τον καθορισμό της διάρκειας της ποινής φυλάκισης ούτε για το συνυπολογισμό των ημερών κράτησης που είχαν εκτιθεί. Στοιχειοθετείται παραβίαση του άρθρου 4 του 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ.

Παραβίαση της αρχής ne bis in idem από την επιβολή δεύτερης ποινής σε οπαδό για επεισόδια