Παράταση θητείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μέχρι 31.3.2021

Άρθρο 57 του ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227/18.11.2020) Άρθρο 57 Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2021, η θητεία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 441).

Παράταση θητείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μέχρι 31.3.2021