Παράταση έναρξης ισχύος της κάρτας φιλάθλου μέχρι τις 31.12.2020

Άρθρο 66 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204/16.12.2019) Άρθρο 66 Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α` 121) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η` της παραγράφου 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: «η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.»

Παράταση έναρξης ισχύος της κάρτας φιλάθλου μέχρι τις 31.12.2020