Παράνομη αντικατάσταση μέλους της ΕΕΑ πριν τη λήξη της θητείας του

ΣτΕ 383/2019 Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ). Παύση μέλους μέσω αντικατάστασής του. Τα μέλη της ΕΕΑ, τα οποία ορίζονται με θητεία, δεν μπορούν να αντικατασταθούν πριν από τη λήξη της θητείας τους, παρά μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 77 του ν. 2725/1999 και άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 2690/1999-Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). Ούτε από το σώμα της προσβαλλόμενης πράξης, ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν λόγοι, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την πρόωρη λήξη της θητείας της αιτούσης ως μέλους της ΕΕΑ. Ο ορισμός νέου μέλους της ΕΕΑ σε αντικατάσταση της αιτούσης, κατά τη διάρκεια της θητείας της, δεν ευρίσκει έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 1 του ν. 4410/2016, κατ’ επίκληση της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη. Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.

Παράνομη αντικατάσταση μέλους της ΕΕΑ πριν τη λήξη της θητείας του