Οριοθέτηση ασυμβίβαστου μεταξύ αθλητή και προπονητή

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 11 του ν. 2725/1999, «Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 4 του ν. 3057/2002, με τη διάταξη αυτή «... θεσπίζεται ένα νέο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του προπονητή και αθλητή στο ίδιο άθλημα, το οποίο επιβάλλει και η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται η διαφάνεια των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων». Εν όψει του σκοπού της συγκεκριμένης διάταξης, όπως αποτυπώνεται ρητά στην αιτιολογική έκθεσή της, διαπιστώνεται εν προκειμένω συγκεκαλυμμένο κενό, δηλαδή νομοτεχνική ατέλεια συνιστάμενη στην συμπερίληψη στο μονοσήμαντο γράμμα του νόμου μιας περίπτωσης, η οποία παρίσταται ως αναγκαία εξαίρεση (για τα συγκεκαλυμμένα κενά βλ. Μ. Σταθόπουλο σε Απ. Γεωργιάδη/Μ. Σταθόπουλο, Αστικός Κώδικας, Γενική εισαγωγή, αρ. 163, Απ. Γεωργιάδη, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, §6, αρ. 33, Π. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών, αρ. 349). Ειδικότερα, από τη διατύπωση της διάταξης αυτής φαίνεται κατ' αρχήν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ασυμβίβαστου και αθλητές και προπονητές διαφορετικών αθλητικών ομοσπονδιών και διαφορετικών αγωνιστικών κατηγοριών, μολονότι για αυτούς εκ των πραγμάτων δεν δύναται να τεθεί οποιοδήποτε θέμα υπονόμευσης της αξιοπιστίας των αγώνων ή της διαφάνειας των αποτελεσμάτων τους. Η πλήρωση του συγκεκαλυμμένου κενού γίνεται με τελολογική συστολή της διάταξης, δηλαδή περιορισμό του γράμματός της, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στο σκοπό του νόμου (για την τελολογική συστολή βλ. Μ. Σταθόπουλο σε Απ. Γεωργιάδη/Μ. Σταθόπουλο, Αστικός Κώδικας, Γενική εισαγωγή, αρ. 163, Απ. Γεωργιάδη, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, §6, αρ. 34, Π. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών, αρ. 375). Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται παγίως δεκτό (ΑΣΕΑΔ 73/2016, ΑΣΕΑΔ 45/2016, ΑΣΕΑΔ 89/2007) ότι το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του αθλητή και του προπονητή αφορά, μολονότι τούτο δεν ορίζεται ρητά στο νόμο, τη συμμετοχή προσώπων υπό τη διττή ιδιότητα του αθλητή και του προπονητή σε αγώνες ίδιου αθλήματος και ίδιας αγωνιστικής κατηγορίας, στους οποίους θα ήταν κατ' αρχήν δυνατόν να τεθεί ζήτημα υπονόμευσης της αξιοπιστίας των αγώνων και της διαφάνειας των αποτελεσμάτων τους. Εν όψει τούτων, έχει γίνει δεκτό ότι: - προπονητής υδατοσφαίρισης δεν απαγορεύεται να είναι αθλητής υδατοσφαίρισης σε αθλητικό σωματείο άλλης αγωνιστικής κατηγορίας (ΑΣΕΑΔ 73/2016). - προπονήτρια επιτραπέζιας αντισφαίρισης δεν απαγορεύεται να είναι αθλήτρια επιτραπέζιας αντισφαίρισης σε αθλητικό σωματείο άλλης αγωνιστικής κατηγορίας (ΑΣΕΑΔ 45/2016). - προπονητής καλαθοσφαίρισης δεν απαγορεύεται να είναι αθλητής καλαθοσφαίρισης σε αθλητικό σωματείο άλλης αγωνιστικής κατηγορίας (ΑΣΕΑΔ 89/2007). Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, πρέπει αντίστοιχα να γίνει δεκτό ότι το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του αθλητή και του προπονητή αφορά τη συμμετοχή προσώπων υπό τη διττή ιδιότητα του αθλητή και του προπονητή σε αγώνες εντός της ίδιας αθλητικής ομοσπονδίας, στους οποίους θα ήταν κατ' αρχήν δυνατόν να τεθεί ζήτημα υπονόμευσης της αξιοπιστίας των αγώνων και της διαφάνειας των αποτελεσμάτων τους. Έτσι, πρέπει αντίστοιχα να γίνει δεκτό ότι: - προπονητής ποδηλασίας δεν απαγορεύεται να είναι αθλητής τριάθλου (και επομένως να συμμετέχει και στο ποδηλατικό τμήμα των αγώνων τριάθλου), δεδομένου ότι οι αγώνες ποδηλασίας και τριάθλου διοργανώνονται από διαφορετικές αθλητικές ομοσπονδίες, με διαφορετικό καλεντάρι, διαφορετική βαθμολογία κ.λπ. - προπονητής αντισφαίρισης σε αθλητές με αναπηρίες δεν απαγορεύεται να είναι αθλητής αντισφαίρισης σε αγώνες αρτιμελών, δεδομένου ότι οι αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης αρτιμελών αθλητών και αθλητών με αναπηρίες διοργανώνονται από διαφορετικές αθλητικές ομοσπονδίες, με διαφορετικό καλεντάρι, διαφορετική βαθμολογία κ.λπ.