Μη χορήγηση οικονομικής επιβράβευσης σε διακριθέντα αθλητή λόγω παραβίασης ντόπινγκ

ΔΠρΑθ 15122/2018 Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακριθέντες αθλητές. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Αθλητής που τιμωρείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσμια για παράβαση των κανονισμών περί ντόπινγκ στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του αθλητικού νόμου και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές (άρθρο 33 παρ. 6 του ν. 2725/1999). Αν κατά το χρόνο έγκρισης της χορήγησης οικονομικής επιβράβευσης είναι σε ισχύ ποινή αποκλεισμού διακριθέντος αθλητή από τη συμμετοχή σε κάθε αγώνα εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, λόγω παράβασης των κανόνων περί ντόπινγκ σε έλεγχο που διενεργήθηκε έξι μήνες μετά την επίτευξη της διάκρισης, αυτός δεν δικαιούται να λάβει την εν λόγω οικονομική επιβράβευση. Απορρίπτει την αγωγή.

Μη χορήγηση οικονομικής επιβράβευσης σε διακριθέντα αθλητή λόγω παραβίασης ντόπινγκ