Μη υπαγωγή του μπριτζ στην έννοια του αθλήματος

ΔΕΕ απόφαση της 26.10.2017, C-90/16, The English Bridge Union Οδηγία 2006/112/ΕΚ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Απαλλαγές. Υπηρεσίες συνδεόμενες στενά με τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή. Έννοια του «αθλητισμού». Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες χαρακτηριζόμενες από μη αμελητέο σωματικό στοιχείο. Η διασταλτική ερμηνεία της επίμαχης διάταξης δεν μπορεί να κριθεί σύμφωνη ούτε με τον κανόνα της στενής ερμηνείας των απαλλαγών του ΦΠΑ ούτε με τον σκοπό της αυστηρής οριοθέτησης της οικείας απαλλαγής. Το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ιγʹ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (βλ. και άρθρο 22 παρ. 1 περ. ιδ΄ ν. 2859/2000-Κώδικα ΦΠΑ) έχει την έννοια ότι μια δραστηριότητα όπως το αγωνιστικό μπριτζ, η οποία χαρακτηρίζεται από αμελητέο σωματικό στοιχείο, δεν εμπίπτει στην έννοια του «αθλήματος» κατά τη διάταξη αυτή.

Μη υπαγωγή του μπριτζ στην έννοια του αθλήματος