Μη συνδρομή προϋποθέσεων άρσης αυτοτέλειας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας

ΑΠ 378/2019 Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΑΕ). Ποδόσφαιρο. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης, γίνεται δεκτή, εφ’ όσον γίνεται από τον ενάγοντα επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών που να καταδεικνύουν κατάχρηση της νομικής προσωπικότητας και δη πράξεις του αθλητικού νομικού προσώπου που να είναι στην πραγματικότητα πράξεις των εναγομένων διοικούντων αυτό, με σκοπό τη χρησιμοποίηση της νομικής προσωπικότητας για να καταστρατηγήσουν το νόμο (π.χ. να παρακάμψουν απαγόρευση που τους δεσμεύει ως φυσικά πρόσωπα) ή για να προκαλέσουν με δόλο ζημία στον ενάγοντα ή για να αποφύγουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων. Δεν συνιστά λόγο άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και κατάχρηση του θεσμού της ΑΑΕ που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά ή οργανωτικά προβλήματα ούτε η εκ μέρους φυσικού προσώπου αποδοχή της πρότασης ανάληψης καθηκόντων μέλους της προσωρινής διοίκησης αυτής για το λόγο ότι η εμπλοκή αυτή θα καθιστούσε περισσότερο δημοφιλές το πρόσωπο αυτό ανάμεσα στις τάξεις των φιλάθλων και θα του προσέφερε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και συνακόλουθα κέρδη στην επαγγελματική του ενασχόληση σε άλλον τομέα ούτε η κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων εκ μέρους των μελών της προσωρινής διοίκησης αυτού, με συνέπεια τη διατήρηση ή επίταση της αφερεγγυότητας του νομικού προσώπου και τη συνακόλουθη πρόκληση ζημίας σε τρίτο συναλλαγέντα. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.

Μη συνδρομή προϋποθέσεων άρσης αυτοτέλειας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας