Μη εφαρμογή του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999 για τους διοικούντες αθλητικά σωματεία

ΔΕφΚομ 160/2016 Η κατά το άρθρο 118Α του ν. 2725/1999 συνευθύνη διοικούντων για την πληρωμή φόρων προς το Δημόσιο δεν αφορά και τα αθλητικά σωματεία, ακόμα και αν σε αυτά λειτουργούν ΤΑΑ. Τα εντεταλμένα στη διοίκηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ πρόσωπα δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της καταλογιστικής του φόρου πράξης σε βάρος του νομικού προσώπου, αλλά δύνανται να ασκήσουν ανακοπή κατά της ατομικής ειδοποίησης και να προβάλλουν λόγους αναγόμενους στο κατ' ουσίαν βάσιμο της απαίτησης. Η μη κοινοποίηση στα ανωτέρω πρόσωπα ατομικής ειδοποίησης καθιστά άκυρη τη λήψη μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης.

Μη εφαρμογή του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999 για τους διοικούντες αθλητικά σωματεία