Μη εφαρμογή της αρχής ne bis in idem για τις αποφάσεις της ΕΦΙΠΗΔ

ΑΣΕΑΔ 90/2020 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ). Επιβολή διοικητικής ποινής στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας λόγω ανήθικων και προσβλητικών λεκτικών επιθέσεων, ρατσιστικού κυρίως περιεχομένου. Οι κανόνες περί φίλαθλης ιδιότητας, δεν επιβάλλουν αμιγώς πειθαρχική κύρωση σε κάποιο αθλητικό παράπτωμα, αλλά ιδιόμορφη πειθαρχικής φύσης διοικητική ποινή, όντας ουσιαστικά μηχανισμοί αποβολής (προσωρινής ή οριστικής) από την αθλητική κοινότητα αυτών που υποπίπτουν σε σοβαρά αντιαθλητικά παραπτώματα. Η δικαιοδοσία της ΕΦΙΠΗΔ διαφέρει από την δικαιοδοσία των πειθαρχικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών ενώσεων, αφού τα τελευταία είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαγομένων σε αυτά προσώπων, ενώ η ΕΦΙΠΗΔ είναι αποκλειστικά αρμόδια και μόνο για την επιβολή της διοικητικής φύσης στέρησης αθλητικής ιδιότητας, η οποία μπορεί να επιβληθεί παράλληλα με την πειθαρχική κύρωση και ανεξάρτητα από αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΦΙΠΗΔ δεν εμποδίζεται λόγω έκδοσης απόφασης πειθαρχικής απόφασης από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, να επιβάλλει διοικητική ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας για την ίδια πράξη. Η συμπεριφορά του προσφεύγοντος συνιστά κατάφωρη παραβίαση του φιλάθλου πνεύματος και των θεμελιωδών αρχών και κανόνων της αθλητικής ηθικής και της δεοντολογίας, η δε ποινή που επιβλήθηκε ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Απορρίπτει την προσφυγή.

Μη εφαρμογή της αρχής ne bis in idem για τις αποφάσεις της ΕΦΙΠΗΔ