Δυνατότητα διεξαγωγής ΓΣ αθλητικών φορέων με τηλεδιάσκεψη μέχρι 30.6.2020

Άρθρο τριακοστό τρίτο της ΠΝΠ της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄ 68/20.3.2020) Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 1. Στο άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133) η παρ. 8 αναριθμείται ως παρ. 9 και προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση». 2. Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Δυνατότητα διεξαγωγής ΓΣ αθλητικών φορέων με τηλεδιάσκεψη μέχρι 30.6.2020