Δυνατότητα διεξαγωγής ΓΣ αθλητικών φορέων με τηλεδιάσκεψη μέχρι 28.2.2021

Άρθρο 27 του ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227/18.11.2020) Άρθρο 27 Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης Η ισχύς της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του v. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, με τηλεδιάσκεψη, το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, καθώς και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τηλεδιάσκεψη, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 28η.2.2021.

Δυνατότητα διεξαγωγής ΓΣ αθλητικών φορέων με τηλεδιάσκεψη μέχρι 28.2.2021